Tannhelsesektoren. Presentasjon for fylkestingsrepresentantane. 14. november

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tannhelsesektoren. Presentasjon for fylkestingsrepresentantane. 14. november 2007. 1 www.mrfylke.no"

Transkript

1 1 Tannhelsesektoren Presentasjon for fylkestingsrepresentantane 14. november 2007

2 2 Fakta om sektoren Leiar: Fylkestannlege Odd Bjørdal Einingar: 37 tannklinikkar i 34 av dei 36 kommunane i fylket Om lag 200 tilsette Budsjett 2007: netto driftsbudsjett 94,0 mill. kroner Budsjetterte inntekter i 2007 på 22,5 mill. kroner (24% av brutto driftsbudsjett)

3 3 Lov om tannhelsetenesta av 3. juni 1983 Fylkeskommunen sitt ansvar for tannhelsetenester ( 1-1): Fylkeskommunen skal sørgje for at tannhelsetenester, herunder spesialisttenester, i rimeleg grad er tilgjengelege for alle som bor eller mellombels oppheld seg i fylket. Fylkeskommunen har ansvar for Den offentlege tannhelsetenesta

4 4 St. melding nr. 35 ( ) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning Framtidas tannhelsetjenester I Innst. S. nr. 166 ( ) (frå kommunal- og forvaltningskomiteen om Regionale fortrinn - regional framtid ) uttaler komiteen at det må sterke grunner til dersom tannhelsetjenesten skal gis en annen plassering enn det regionale nivå. Etter regjeringens vurdering foreligger ingen slike sterke grunner. Regjeringen tilrår derfor en regional tannhelsetjeneste. Hvorvidt det blir en forsterket fylkesmodell eller en modell med få regioner, anses ikke å være avgjørende i den sammenheng.

5 5 Lov om tannhelsetenesta av 3. juni 1983 Oppgåver som Den offentlege tannhelsetenesta etter loven skal løyse er: Organisere og gjennomføre oppsøkjande og regelmessig tilbod til følgjande grupper i prioritert rekkjefølgje: a) barn og ungdom 0-18 år b) psykisk utviklingshemma over 18 år c) grupper av eldre, langtidssjuke og uføre i institusjon og heimesjukepleie d) ungdom år I tillegg til dei prioriterte oppgåvene yter Den offentlege tannhelsetenesta tenester til vaksent betalande klientell.

6 6 Offentleg tannhelsetilbod til rusmisbrukarar Rusmiddelmisbrukarar i institusjon Rusinstitusjonar er frå 1. januar 2004 heimla i spesialisthelsetenesteloven og er å sjå på som statlege helseinstitusjonar. Dette gir pasientar på rusinstitusjon rettar etter tannhelsetenesteloven. I følgje forskrift om vederlag for tannhelsetenester i den offentlege tannhelsetenesta, har pasientar på helseinstitusjonar som står på offentleg budsjett (kommunalt, fylkeskommunalt eller statleg), rett til vederlagsfrie tannhelsetenester under føresetnad at opphaldet i institusjon har ei varigheit på minst tre månader.

7 7 Offentleg tannhelsetilbod til rusmisbrukarar Rusmiddelmisbrukarar i kommunal omsorg Personar som på grunn av eit rusmiddelproblem mottar tenester etter sosialtenestelovens 4-2 bokstav a-d, jf. 4-3 i sosialtenesteloven, og har hatt, eller skal ha slike tenester i minst 3 månader, har rett til gratis tilsyn og behandling i den offentlege tannhelsetenesta. Tannhelsetilbodet gjeld så lenge ein mottar dei nemnde tenestene etter sosialtenesteloven. I Statsbudsjettet for 2008 er det lagt opp til at det skal tilbys tannbehandling til rusavhengige under legemiddelassistert rehabilitering.

8 8 Den offentlege tannhelsetenesta Fylkestinget vedtok i desember 2002 framtidig klinikkstruktur i tannhelsetenesta. Vedtaket inneber vidareføring av ei desentralisert tannhelseteneste med 37 klinikkar i 2007 mot 40 i (3 klinikkar i Molde er samla i ein (St. Carolus) og biklinikk på Tømmervåg lagt ned). 17 klinikkar er klinikk for 1 tannlege.

9 9 Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal er ei desentralisert teneste Vi har 37 tannklinikkar i 34 av dei 36 kommunane i fylket Skodje og Stordal har ikkje offentleg tannklinikk I 12 kommunar er offentleg tannhelseteneste einaste tannlegetilbodet

10 Offentlege tannklinikkar 10

11 11 Antall årsverk Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal Vakansar i tannlegestillingar År

12 12 Antall 40 Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal Utanlandske tannlegar ÅR

13 13 Antall 60 Den offentlege tannhelsetenesta Fordeling av tannlegar Norske Utanlandske År

14 14 St. melding nr. 35 ( ) Som et ledd i denne satsningen ( Tiltaksplan for rekruttering til offentlig tannhelsetjeneste, 2004) ble det også gitt en oppfordring til fylkeskommunene gjennom KS, til å gjennomføre strukturendringer og innføre en mer hensiktsmessig oppgavefordeling. For å oppnå en mer hensiktsmessig oppgavefordeling innenfor tannhelsetjenesten, må klinikkene være av en viss størrelse. Klinikksammenslåing er derfor en forutsetning for at ressursene skal kunne utnyttes best mulig. De fleste fylkeskommunene har gjennomført eller er i ferd med å gjennomføre, en betydelig sentralisering av klinikkstruktur. En effektiv ressursutnyttelse av tannhelsepersonell tilsier større endringer i oppgavefordeling mellom tannpleiere og tannleger, og at tannpleiere i økende grad ivaretar førstelinje-rollen med regelmessige tannhelsekontroller. Dette forutsetter økning i utdanningskapasiteten av tannpleiere og betydelige strukturendringer når det gjelder klinikk- og praksisstruktur.

15 15 Den offentlege tannhelsetenesta Klinikkopprusting Nye klinikkar: 2003: Stranda 2004: Vestnes, Ulsteinvik 2006: Midsund, Volda 2007: Ørsta, Molde (St. Carolus) Under arbeid/planlegging: Vatne, Averøy, Surnadal, Eide, Smøla, Valldal

16 16 Den offentlege tannhelsetenesta Klinikkopprusting Oppgraderte/oppussa: 2003: Gjemnes, Langevåg, Tingvoll 2005: Ålesund sentrum, Larsnes 2007: Fosnavåg, Rindal, Halsa Under arbeid/planlegging: Sunndalsøra, Ørskog, Hareid, Brattvåg, Elnesvågen, Kristiansund, Aukra

17 17 Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal Dei ulike gruppene prioritert klientell Gruppe Totalt i gruppa 2006 Tal under tilsyn 2006 I prosent av alle i gruppa Møre og Romsdal 0-18 år Psykisk utviklingshemma Eldre, langtidssjuke og uføre i institusjon Eldre, langtidssjuke og uføre i heimesjukepleie

18 18 Den offentlege tannhelsetenesta Tannhelsa hos barn og ungdom i Møre og Romsdal i 2006: Tal i parentes og med raud skrift frå åringar 12-åringar 18-åringar Barn/ungdom med feilfrie tenner i % Gj. snitt tannroteskadde tenner 74 (51) 45 (21) 15 (3) 1,0 (2,1) 1,6 (3,3) 5,3 (10,0)

19 19 Tenner for livet Eit prosjekt som er sett i verk av Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal og inneber ei fornya satsing på helsefremjande og førebyggjande arbeid. Måla er betre tannhelse blant småbarn og blant eldre og uføre i institusjon og heimesjukepleie. I denne satsinga er det nødvendig for tannhelsepersonellet å etablere gode og varige alliansar og eit fast og systematisk samarbeid med andre faggrupper som helsesøstre, førskulelærarar, pleie- og omsorgspersonell m.fl.

20 20 St. melding nr. 35 ( ) Sosial utjevning utviding til dei som treng det mest Personar med alvorleg psykisk liding - utviding Personar med rusproblem - utviding Personar med funksjonstap - utviding Personar med svært låg inntekt 19-og 20-åringar -gratis Friskheitskontroll for eldre Tannhelsetenester til sjukehuspasientar Skjerming mot høge utgifter - tannregulering barn/unge - rehabilitering etter periodontitt

21 21 St. melding nr. 35 ( ) Omtale av privatpraktiserande tannlegar si deltaking i å løyse offentlege oppgåver: Regjeringen vil også ansvarliggjøre de privatpraktiserende tannlegene når det gjelder deltagelse i å løse offentlige tannhelseoppgaver. Dette vil skje ved at innbyggere som har rett til tannhelsetjenester etter tannhelsetjenesteloven gis rett til å kunne velge tannlege. (Personer over 18 år med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven skal ha rett til å velge mellom offentlige og private tjenesteytere, og denne rettigheten vil bli nedfelt i lov. Regjeringen vil komme nærmere tilbake til dette i forbindelse med senere lovarbeid Ved valg av privatpraktiserende tannlege forutsettes det at tannlegen inngår avtale med fylkeskommunen.

22 22 Fylkeskommunale tiltak for å betre rekruttering og stabilitet Begynnarløn kr Bonusordning ( kroner i året) Høve til tilsetjing i offentleg delstilling kombinert med avtale om privat tannlegeverksemd på tannklinikken Utleige av tannklinikk til offentlege tannlegar for privat praksis på fritida Etableringstilskot på inntil kr mot bindingstid ved klinikkar der det er særleg vanskeleg å få søkjarar Dekning av flytteutgifter

23 23 Fylkeskommunale tiltak for å betre rekruttering og stabilitet II Gode tilbod om etterutdanning Faglege nettverk Høg standard på klinikkar og utstyr Gode arbeidsmiljø Varierte arbeidsoppgåver

24 24 Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge (St. melding nr. 35, ( )) Regjeringa vil bidra til etablering av regionale odontologiske kompetansesentra i alle helseregionar. Sør-Trøndelag fylkeskommune har fått i oppdrag å etablere og drifte et regionalt odontologisk kompetansesenter. Kompetansesentra vil få viktige funksjoner som utøvarar av spesialiserte tenester, og som organisatoriske einingar i desentralisert spesialistutdanning av tannlegar. I tillegg vil dei ha viktige oppgåver innan forskning og fagutvikling.

25 25 Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Eit kompetansesenter i Midt-Norge etter ein desentralisert modell skal vere etablert og i full drift innan Kompetansesenteret sine hovudoppgåver: Utrede og behandle henviste pasientar som krev spesialist- eller spesialkompetanse og/eller tverrfagleg samarbeid Rådgivning/veiledning/fagleg støtte overfor almenntannlegar Etterutdanning (særleg praktisk retta) Vidare-/spesialistutdanning (Det skal opprettast desentralisert, universitetsleia spesialistutdanning som oppfyller same krav til kvalitet som utdanninga ved universiteta).

26 26 Den offentlege tannhelsetenesta Utfordringar Dei viktigaste utfordringane i tannhelsetenesta i åra framover kan samanfattast slik: Rekruttere tannlegar og tannpleiarar og oppnå større stabilitet i stillingane Styrke og kvalitetssikre tilbodet til eldre og funksjonshemma Styrke det helsefremjande og førebyggjande arbeidet Vidareutvikle tannhelsetilbodet til rusmisbrukarar Kompetanseutvikling av personalet Opprusting av klinikkar og utstyr

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 Innhold Del I Innledende del... 1 Regjeringens mål for helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 2 St.prp. nr. 1 2005 2006 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

Kommunestruktur på Nordmøre

Kommunestruktur på Nordmøre Kommunestruktur på Nordmøre Delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Anja Hjelseth og Audun Thorstensen TF-notat nr. 39/2015 1 Kolofonside Tittel: Undertittel: Kommunestruktur på Nordmøre

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3:8 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Planprogram sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Hullete tannhelsestatistikk

Hullete tannhelsestatistikk Andreas Hedum Hullete tannhelsestatistikk Er tannhelse et helsepolitisk stebarn? Selv om dårlig tannhelse kan oppleves som et like stort problem som annen sykelighet, må den norske befolkning i stor grad

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapitler: 700 783 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3703 3751, 5572 og 5631 Prop. 1 S (2012 2013)

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer