STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK"

Transkript

1 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske fakultet juni Målsetting Hovedmålet for spesialutdanningen er å gi kandidatene en bredt anlagt kompetanse slik at de er i stand til å planlegge og behandle pasienter med ulike protetiske behandlingsbehov og basere sine behandlingsstrategier på en vitenskapelig og biologisk plattform. Den kliniske virksomheten skal ikke bygge på tilfeldige, ikke-vitenskapelige prosedyrer, men så langt det er dekning for det, på kontrollerte kliniske studier. Grundig kunnskap om biologiske effekter av ulike behandlingsformer basert blant annet på omfattende litteraturstudier er en viktig og nødvendig forutsetning for å kunne utføre en adekvat behandlingsplanlegging og gjennomføre eventuell terapi. For å kunne tilegne seg en slik kompetanse må kandidatene ha innsikt i vitenskapelig litteratur og kjennskap til ulike sentrale forskningsmetoder. Spesialutdanningen i protetikk skal kvalifisere kandidatene til følgende oppgaver: Planlegge og behandle særlig kompliserte og uvanlige protetiske kasus med vektlegging av helheten og ha god kunnskap i tilgrensende emner inkludert evaluering av utført terapi Konsulentvirksomhet og rådgiving i forbindelse med protetisk tannbehandling Samarbeid med andre tannleger og annet (tann-)helsepersonell Medvirkning i grunn-, etter- og spesialutdanning av tannleger Medvirkning i (klinisk) forskning innen oral protetikk Annen formidlingsvirksomhet innen oral protetikk Utdanningen skal danne et utgangspunkt for livslang læring innen emnet

2 Læringsmål For å kunne utføre disse oppgavene må den som har gjennomgått sentralisert eller desentralisert spesialutdanning i protetikk ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen være i stand til å: Selvstendig og rutinert kunne utføre: Undersøkelse, diagnostikk, terapiplanlegging inkl. sekvens, behandling og prognosebedømming av ulike kompliserte og uvanlige protetiske tilfeller (faste proteser, avtagbare partialproteser, helproteser, kombinasjonsarbeider og implantatforankrete proteser). Selv eller i samarbeid med annen ekspertise kunne diagnostisere, behandle og følge opp pasienter med TMD (TemporoMandibulære Dyfunksonslidelser). Kandidaten må erverve spesiell kompetanse på områder innen de nedenfor nevnte fagdisiplinene som er særlig relevante for vurdering av protetiske problemstillinger: Oral radiologi Oral kirurgi og oral medisin Endodontisk diagnostikk og behandling Periodontal diagnostikk og behandling Kariologisk diagnostikk og behandling Profylakse Gerodontologi De må også ha teoretisk kunnskap om eller ha hospitert ved relevante fagområder så som Allmennmedisinske tilstander med mulige orale manifestasjoner Kjeveortopedisk behandling indikasjoner Kandidatene må i løpet av utdanningen erverve kunnskaper om samarbeid innenfor og utenfor tannhelsesystemet inklusive øvrig helse-, sykehus- og sykehjemstjeneste Samarbeide og samordning kreves med hele tannhelseteamet og dets ulike aktører Konsulentvirksomhet i forhold til allmennpraktiserende tannleger og tannpleiere og samarbeide med andre odontologiske spesialister skal vies oppmerksomhet. 2

3 I tillegg skal kandidatene ha kunnskaper om forebyggende virksomhet (generelt og spesielt) Varighet Utdanningen er et 3-årig program (fulltidsstudium 36 timer pr. uke i 40 uker pr. år). Utdanningen foregår i regi av Institutt fro klinisk odontologi (IKO) ved UiB. For desentraliserte kandidater vil deler av den kliniske tjenesten i protetikk foregå på ekstern klinikk forutsatt at det kan tilbys et variert utvalg av egnede kasus og der behandlingen kan foregå under veiledning av kvalifisert personell. Avhengig av kandidatenes bakgrunn kan det dispenseres fra programmet slik det er beskrevet ovenfor. En individuell tilpasning må avklares for hver kandidat ved starten av utdanningsprogrammet. IKO har ansvar for å godkjenne veiledere. Spesifiserte krav Opptak: 1. Grunnutdanning For å komme i betraktning kreves det at søkerne som et minimum, har norsk lisens som tannlege, samt minst 2 års praksis som allmennpraktiserende tannlege i full stilling. Ved vurdering av søkere legges det vekt på kvalifiserende utdanning ut over grunnutdanning, klinisk praksis (allsidighet og varighet), vitenskapelig produksjon og annen faglig virksomhet. Innhold i utdanningen 2. Teoretisk utdanning a) Core Curriculum. Utdanning arrangert av Det odontologiske fakultet Vitenskapsteori 1. Introduksjonsuke (20 timer) - Innføring i bruk av biblioteket - IKT 3

4 - Klinisk fotografering 2. Samfunnsodontologi/Epidemiologi (18 timer, 3 sp) 3. Statistikk I (27 timer, 6 sp) 4. Klinisk farmakologi (12 timer, 2 sp) 5. Kurs i forskningsmetode (24 timer, 5 sp) 6. Oral biologi (27 timer, 6 sp) 7. Røntgen I (12 timer, 2 sp) b) Støttefag (obligatorisk) 1. Hodets og halsens makroskopiske anatomi og embryologi (24 timer, 4 sp) 2. Mikrobiologi (bakteriologi), immunologi og virologi (48 timer, 8 sp) 3. Biomaterialer/toksikologi (40 timer, 7 sp) 4. Ansiktsprotetikk (40 timer, 7 sp) 5. Endodonti (12 timer, 2 sp) 6. Gerodontologi/geriatri (12 timer, 2 sp) 7. Periodonti (12 timer, 2 sp) 8. Oral kirurgi og oral medisin (12 timer, 2 sp) 9. Kjeveortopedi (12 timer, 2 sp) 10. Kariologi (profylakse/behandling) (12 timer, 2 sp) 11. Protetiske problemstillinger knyttet til pedodonti (12 timer, 2 sp) 12. Fonetikk/logopedi (6 timer, 1 sp) 13. Ernæringslære (6 timer, 1 sp) 14. Atferdsfag/Psykologi (6 timer, 1 sp) 15. Billedbehandling/Presentasjonsteknikk/Pedagogikk c) Støttefag (valgfritt) 1. Statistikk II (18 timer, 3 sp) 2. Generell patologi (24 timer, 4 sp) 3. Oral patologi (21 timer, 4 sp) 4. Ledelse/konflikthåndtering 4

5 d) Litteraturstudier. 1. Selvstendig litteraturgjennomgang. a. Seminar 3 timer/uke foregår i hele 3-års perioden. Gjennomgang av litteratur innen samtlige områder av oral protetikk. b. Korte skriftlige oversikter blir utarbeidet og diskuteres på seminarene. 3. Klinisk utdanning a) Lærertjeneste i protetikk (2 år i 20 % stilling). Tilsvarende hospitanttjeneste kan godkjennes. For å bli eksponert for et stort antall kasus med hensyn til behandlingsplanlegging- og behandling, skal kandidatene undervise i klinikken for grunnutdanningen i odontologi (propedeutikk/protetikk/allmennodontologi). I tillegg skal kandidatene utarbeide og holde forelesninger, seminarer og demonstrasjoner for tannpleierstudenter. b) Pasientbehandling. Kandidatene arbeider med kliniske problemstillinger (pasientbehandling, klinisk lærertjeneste, kasusrelaterte litteraturgjennomganger) tilsvarende ca. 70% av arbeidstiden på ukebasis. Kandidatene skal i løpet av utdanningen behandle minst 50 avanserte og varierte kasus som skal inkludere alle de ulike hovedformene for oralprotetisk behandling. Behandlingen skal dokumenteres etter nærmere angitte retningslinjer ien läringsmappe. Pasientbehandlingen på så vel interne som eksterne klinikker skal foregå under veiledning av kvalifisert personell godkjent av IKO. Behandlingen skal dekke et vidt spekter av protetiske problemstillinger og behandlingsstrategier. Foruten kvantitet i pasientbehandlingen, skal kandidaten gjøre detaljert greie for behandling og oppfølging utført på minst 20 pasienter som er behandlet i utdanningsperioden. En vurderingsmappe med disse kasus legges frem ved eksamen. c) Samarbeid med andre innen tannhelseteamet. Det er en forutsetning at en del av de kasus som skal behandles i løpet av behandlingsperioden er samarbeidskasus med kandidater fra andre disipliner. Mange kasus er henvist til Odontologisk klinikk fra allmennpraktiserende tannleger for spesialistbehandling. Kandidatene vil få erfaring fra samarbeid med henvisende tannlege og evt. tannpleier ved remittering av pasienten 5

6 i forbindelse med prognosebedømming og planlegging av videre oppfølging av pasientene. Det er også en forutsetning at kandidatene samarbeider med pasientens lege i aktuelle kasus. Kandidatene skal delta i samarbeid med oralkirurger-/kandidater i planlegging og innsetting av implantatfiksturer som inngår i den implantatprotetiske behandlingen som kandidatene skal utføre. 4. Skriftlig arbeid Kandidaten skal legge fram et skriftlig arbeide som skal være godkjent av ansvarlig organ for spesialistutdanningen på lærestedet (Programstyret for odontologi ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved UiB). Det skriftlige arbeid skal fortrinnsvis være relatert til spesialiteten det søkes godkjenning i og kan være et vitenskapelig arbeide basert på egen forskning, et kompilatorisk arbeide eller en særlig verdifull, dokumentert innsats av pedagogisk art. Hvis forfatteren ikke er førsteforfatter, må det gå frem hvilken del av arbeidet kandidaten har utført. Arbeidet skal være på et nivå som gjør det publiseringsverdig på nivå med fagartikler i Den norske tannlegeforenings tidende. Dersom en kandidat allerede har avlagt doktoravhandling innen relevant fag, kan det innvilges fritak. Fritak på grunn av annet vitenskapelig arbeid kan innvilges etter søknad. 5. Avsluttende eksamen Det blir avholdt en avsluttende muntlig eksamen med hovedvekt på sentrale emner fra den teoretiske og praktisk-kliniske utdanningen. Spesialisteksamen skal avlegges for en kommisjon på tre medlemmer oppnevnt av ansvarlig organ på lærestedet, hvorav ett medlem skal være eksternt. NTF s spesialistkomité skal orienteres om eksamenskommisjonens sammensetning så snart den er oppnevnt. 6. Veiledere ved Fagområdet protetikk Ved Seksjon for protetikk ved IKO vil følgende personer fungere som veiledere: Morten E. Berge, professor dr.odont Anders Johansson, professor dr.odont. 6

7 30 7

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Regler for spesialistutdanning av tannleger

Regler for spesialistutdanning av tannleger Regler for spesialistutdanning av tannleger Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 19.12.2008 1. Formelt grunnlag. 3 2. Den norske tannlegeforenings spesialistkomité 3 3. Generelle regler. 3 3.1 Rett

Detaljer

Programplan for Spesialistutdanning i odontologi

Programplan for Spesialistutdanning i odontologi Programplan for Spesialistutdanning i odontologi 2008 Innholdsfortegnelse Generell beskrivelse... 4 Bakgrunn... 4 Rammer for virksomheten... 5 Mål for utdanningen... 5 Studiets omfang... 5 Utlysning og

Detaljer

Vedrørende programmet for spesialutdannelsen i protetikk og bittfunksjon

Vedrørende programmet for spesialutdannelsen i protetikk og bittfunksjon UNIVERSITETET I OSLO DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Avdeling for protetikk og bittfunksjon Postboks 1109, Blindern 0317 Oslo Besøksadresse: Geitmyrsveien 71 0455 Oslo Semesterstyret for Spesialutdanning v/

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. STUDIETS OVERORDNEDE MÅL... 4

1. INNLEDNING... 3 2. STUDIETS OVERORDNEDE MÅL... 4 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN... 3 1.2. MÅLGRUPPE/ OPPTAKSKRAV... 3 2. STUDIETS OVERORDNEDE MÅL... 4 2.2 OPPFØLGING AV MÅLOPPFYLLELSE... 7 3. ORGANISERING OG STRUKTUR... 4 4. INNHOLD I STUDIEPLANEN...

Detaljer

BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE

BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE UNIVERSITETET I BERGEN D e t m e d i s i n s k o d o n t o l o g i s k e f a k u l t e t I n s t i t u t t f o r k l i n i s k o d o n t o l o g i - f o r e b y g g e n d e t a n n h e l s e STUDIEPLAN

Detaljer

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 4 STUDIETS INNHOLD OG OPPBYGGING... 6 Tema 1 - Helsefremmende og forebyggende arbeid -

Detaljer

Programplan for studieprogrammet OD- Oslo 2013. til. Mastergrad i odontolgi. Det odontologiske fakultet, Oslo

Programplan for studieprogrammet OD- Oslo 2013. til. Mastergrad i odontolgi. Det odontologiske fakultet, Oslo Programplan for studieprogrammet OD- Oslo 2013 til Mastergrad i odontolgi Det odontologiske fakultet, Oslo Vedtatt av Fakultetsstyret ved Det odontologiske fakultet 23. april 2013 1 Innhold Innledning...

Detaljer

1.0 Behov og bakgrunn

1.0 Behov og bakgrunn Dobbeltkompetanseprosjekt i odontologi 1.0 Behov/ bakgrunn 2.0 Konkretisering/ modell for et hovedløp 3.0 Koordinering og dimensjonering 4.0 Oppfølging av dobbeltkandidatene (administrativt og faglig)

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Statens helsetilsyn. utredningsserie 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701

Statens helsetilsyn. utredningsserie 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701 utredningsserie Statens helsetilsyn 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701 Odontologiske spesialisttjenester Utdanning av spesialister og opprettelse

Detaljer

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 1. Innledning... 3 2. Formål... 4 3. Læringsutbytte... 6 4. Innhold... 7 I: Basalfag (90

Detaljer

,z UNIVERSITETET I OSLO

,z UNIVERSITETET I OSLO 0,z UNIVERSITETET I OSLO DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Til adressater i henhold til vedlagt liste Universitets- og høgskolerådet > Q i Z) wto > I _ 0R Saksnr. QO S j Dok.nr. Dato : 22.01.2008 Deres ref.:

Detaljer

Fremtidig ordning for autorisering av tannleger med utdanning fra institusjoner utenfor EØS-området.

Fremtidig ordning for autorisering av tannleger med utdanning fra institusjoner utenfor EØS-området. 1 13.06.11 Fremtidig ordning for autorisering av tannleger med utdanning fra institusjoner utenfor EØS-området. Utvikling av et faglig rammeverk Tromsø juni 2011 Harald M Eriksen 2 Innholdsoversikt Generell

Detaljer

1. BACHELOR I TANNPLEIE... 3 1.1 MÅLGRUPPE... 3 1.2 LÆRINGSUTBYTTE... 3 1.3 KOMPETANSE I FORHOLD TIL YRKESUTØVELSE OG VIDERE STUDIER...

1. BACHELOR I TANNPLEIE... 3 1.1 MÅLGRUPPE... 3 1.2 LÆRINGSUTBYTTE... 3 1.3 KOMPETANSE I FORHOLD TIL YRKESUTØVELSE OG VIDERE STUDIER... PROGRAMPLAN BACHELORPROGRAMMET I TANNPLEIE Innhold 1. BACHELOR I TANNPLEIE... 3 1.1 MÅLGRUPPE... 3 1.2 LÆRINGSUTBYTTE... 3 1.3 KOMPETANSE I FORHOLD TIL YRKESUTØVELSE OG VIDERE STUDIER... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTDANNING

RETNINGSLINJER FOR UTDANNING RETNINGSLINJER FOR UTDANNING 2009 RETNINGSLINJER FOR UTDANNING rev. 1 2009 Det må ikke kopieres fra dette dokument i strid med åndsverkloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR,

Detaljer

1. Generell oversikt over studiet

1. Generell oversikt over studiet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 8. juni 2011 Godkjent av Forskningsutvalget ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 22. juni 2011 Vedtatt i Fakultetsstyret 14. september 2011 1. Generell

Detaljer

Sluttrapport. Forprosjekt. Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge. 12. juli 2007

Sluttrapport. Forprosjekt. Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge. 12. juli 2007 Sluttrapport Forprosjekt Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge 12. juli 2007 Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Møre og Romsdal fylke Innholdsfortegnelse 1.0 Sammendrag...

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur

NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur Bio Medicus Akademiet AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Bio Medicus Akademiet AS / Oslo Akupunktur Fagskolepoeng: 90 Undervisningsform:

Detaljer

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø Revidering av akkreditert mastergradsstudium i farmasi Endelig rapport Oversendes institusjonen: 06.06.07 Svarfrist: 31.08.07 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Rapporten og

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Veterinærhøgskolen 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 15/16 (versjon Juni 2015) Dyrepleierstudiet

Detaljer

INSTITUTTETS UTDANNING MED STUDIEPLANER FOR SEMINARENE

INSTITUTTETS UTDANNING MED STUDIEPLANER FOR SEMINARENE INSTITUTTETS UTDANNING MED STUDIEPLANER FOR SEMINARENE 1. MÅLSETNING s 2 2. HVA UTDANNINGEN OMFATTER s 3 3. OPPTAKSKRAV s 4 4. STUDIEPLANER FOR SEMINARENE s 5 4.1 Innføringsseminar s 6 4.2 Videregående

Detaljer

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Revidering av akkreditering av mastergradsstudium i Odontologi.

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Revidering av akkreditering av mastergradsstudium i Odontologi. Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Revidering av akkreditering av mastergradsstudium i Odontologi Sakkyndig rapport Forord Rapporten og komiteens vurderinger er basert på selvevaluering

Detaljer

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib.

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib. Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte for odontologiske fag 2010 fredag 19.november 2010 kl. 10.00-14.45 på fakultetsstyrerommet i Bygg for biologiske basalfag, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 13/14 (versjon Nov 2013) Dyrepleierstudiet er normert til 2 år (4 semestre) og leder frem til tittelen høyskolekandidat

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Helse, miljø og sikkerhet AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: [Utdanningssted] Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Ettårig

Detaljer

Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste?

Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste? Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste? Pål Barkvoll, professor dr.odont. (oral kirurgi og oral medisin) Dekan Det odontologiske fakultet,

Detaljer