Avtale mellom Universitetet i Tromsø, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk odontologi, og Troms fylkeskommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtale mellom Universitetet i Tromsø, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk odontologi, og Troms fylkeskommune."

Transkript

1 Avtale mellom Universitetet i Tromsø, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk odontologi, og Troms fylkeskommune. Mastergradsstudiet i odontologi avtale om praksisutplassering av odontologistudenter 1. Generelt: Avtalen gjelder ekstem praksis ved Sør-Tromsøya tannklinikk og Målselvklinikken for odontologistudenter ved Institutt for klinisk odontologi. Omfanget av utpiasseringen vil være i henhold til enhver tid gjeldende studieplan. Etter dagens studieplan vil normalt to tannlegestudenter være utpiassert ved klinikken i hele 7. semester (august-desember) samt i første halvdel av 10. semester (januar-april). Totalt utgjør dette et utpiasseringsomfang på ca. 6,5 måneder årlig pr. student. Sor-Tromsøya tannklinikk vil kunne være beredskapsklinikk og kunne ta i mot 1 ekstra student. 2. Praksisstedets forpliktelser Praksisstedet forplikter seg til å ta imot to studenter i de aktuelle praksisperioder. Praksisstedet utnevner en tannlege ved klinikken som hovedpraksislærer med ansvar for studentenes praksisstudium. Utnevningen skal godkjennes av Institutt for klinisk Odontologi. Krav til praksislærer og praksislærerfunksjon følger av vedlegg 1. * Praksisstedet oppnevner kvalifisert stedfortreder ved hovedpraksislærer fravær. Medarbeiderne ved klinikken må brukes aktivt i studentveiledningen. Praksisstedet skal fremskaffe et variert pasientgrunnlag slik at studentene i sitt praksisstudium ifir erfaringmed alle pasientgrupper og behandlingsformer. Dersom dette ikke oppfylles ved praksisklinikken kan praksisstedet oppfylle dette kravet ved å inngå samarbeid med annen klinikk. Krav til klinikk og klinikkfunksjoner er beskrevet i vedlegg 2. Praksisstedet dekker dentalt forbruksmateriell som studentene har behov for i sin praksis. Praksisstedet dekker studentenes reiseutgifter på stedet i forbindelse med utførelsen av arbeidet. Praksisstedet skal være behjelpelig med å skaffe til veie bolig for studentene. I

2 3. Det medisinske fakultets forpliktelser Det medisinske fakultet/institutt for klinisk odontologi tildeler studenter til praksisklinikk. Dersom klinikken ikke ffir tildelt studenter, gis det kompensasjon i henhold til pkt. 4 i avtalen. Det medisinske fakultet/institutt for klinisk odontologi arrangerer årlige seminar forpraksislærere og studenter i praksis. Siktemålet er bedring av praksislæringen samt stimulering til forskning med utgangspunkt i praksis. Det medisinske fakultet/institutt for klinisk odontologi skal etablere tilfredsstillende oppfølgingsrutiner mellom praksislærer, studenter og universitetet. Dette gjelder både faglig innhold, formelle krav til dokumentasjon samt IKT løsninger. Det medisinske fakultet dekker, etter billigste reisemåte, nødvendige reiser for studenterog praksislærere mellom Tromsø og praksisstedet Problemer knyttet til avbrutt og ikke bestått praksis behandles i henhold til studiepianen, utfyllende bestemmelser og forskrifter ved UiTø, 4. Kompensasjon Ramme for avtale om kompensasjon finnes i vedlegg 3: Ekstern praksis - Grunnlag for økonomisk kompensasjon. Det gis kompensasjon for: Bruk av areal og utstyr Kompensasjon for honorar for praksislærerfunksjon Frafall av pasientproduksjon pga veiledningsfunksjon Andre utlegg/forhold hjemlet i avtale Kompensasjon utbetales med grunnlag i oversendt faktura/utfylt skjema, påført fylkeskommunens organisasjonsnummer og etter at Institutt for klinisk odontologi har mottatt rapport fra praksislærer og student og godkjent praksisperioden. 6. Avtalens varighet Avtalen trer i kraft fra 1. mai 2007 og løper i fem år fra denne dato. I løpet av siste året evalueres klinikkens funksjon som praksissted. Etter dette tidspunkt forlenges avtalen automatisk med et år fram til evt. oppsigelse foreligger. Klinikkens praksislærerfunksjon skal evalueres underveis. Begge parter kan ta opp problemstillinger til drøftinger underveis som kan føre til endringer i avtalens innhold, varighet og kompensasjon, herunder vesentlige endringer i studieplanen. 7, Oppsigelse Avtalen kan sies opp av begge parter med 12 måneders varsel. Ved mislighold i kontraktsperioden kan begge parter si opp avtalen med 3 måneders varsel. Universitetet i Tromsø kan holde tilbake kompensasjon helt eller delvis dersom klinikkeier ikke oppfyller sine plikter. 2

3 Avtalen utstedes i to eksemplarer. Dato z~cv Dato ~ Det medisinske fakultet ~ /~// Trotus fylkeskommune Vedlegg: 1 Krav til praksislærer og praksislærerfunksjonen 2 Krav til klinikk og klinikkfunksjoner for studenter 3 Ekstern praksis - Grunnlag for økonomisk kompensasjon og kostnadsberegning 3

4 Vedlegg I. IKO/UITø Ekstern praksis: Krav til praksislærer og praksislærerfunksjonen 1. Praksislærer må ha norsk autorisasjon som tannlege 2. Praksislærer må være faglig og pedagogisk kvalifisert til å påta seg veiledningsansvaret for tannlegestudenter og ha grunnleggende interesse og motivasjon for sin funksjon som praksislærer. 3. Praksislærer bør ha god klinisk og organisatorisk kompetanse og bred erfaring innen tannlegefaget 4. Praksislærer må følge Universitetets kvalitetssystem for undervisning samt sørge for at praksisundervisning og veiledning utføres i henhold til Universitetets retningslinjer, pedagogisk og faglig. 5. Praksislærer har ansvar for oppfølging av studenternår det gjelder fravær, faglig progresjon og evaluering og må til enhver tid følge det opplegg som gjelder for praksisstudiet 6. Praksislærer skal delta i opplæring og andre tiltak som Universitetet arrangerer for praksislærergruppen 7. Praksislærer har ansvar for tilrettelegging av oppgaver og læreprogram, samt kontroll med at studenter gjennomfører planlagt praksis. 8. Praksislærer får ansvar for faglig veiledning og evaluering av studentenes innsats og ferdighet i praksis. Evalueringen følger til enhver tid vedtatte retningslinjer. 9. Praksislærer skal sørge for at gjeldende normer og regler for sømmelig atferd i arbeidslivet blir praktisert. Studenter med ureglementert atferd skal gjøres oppmerksom på dette samt gis veiledning som fører til bedring. 10. Praksislærer må få redusert omfanget av sine øvrige arbeidsoppgaver slik at praksislæreroppgavene kan utføres tilfredstiliende. 11, Praksislærer skal gis en kompensasjon for sin praksislærerfunksjon etter følgende modell. a. Et grunnbeløp for å ha påtatt seg hovedpraksislærerfunksjonen og som skal dekke ansvar og merarbeid dette innebærer. b. Et variabelt beløp som avhenger av antall studenterog den tid disse er i praksis ved Idinikken 12. Denne kompensasjonen utbetales av fylkeskommunen og komme i tillegg til ordinær lønn. Fylkeskommunen får refùndert sine utgifter til dette fra Universitetet. 13. Dersom andre tannleger overtar veiledningsfunksjonen i perioder skal det avtales at disse får sin relative andel av kompensasjonen gitt i 11 b.

5 Vediegg 2 JKO/UiTo Ekstern praksis: Krav til klinikk og klinikkfunksjoner for studenter 1. Hver student skal disponere eget kontor som er tilstrekkelig utstyrt og innredet til at all vanlig forekommende tannbehandling kan utføres med god standard. 2. Studentene gis tilgang til nødvendig informasjon for opplæringen. Studenter har anledning til å framlegge anonymisert materiale om pasienter. Dette skal på avklares på forhånd med praksisstedet 3. Klinikken skal ha elektronisk pasientsjournalsystem 4. Klinikken må ha EDB-utstyr oppkoblet til Internett tilgjengelig for studentene samt at den må tilrettelegges for de IKT løsninger som universitetet finner behov for. 5. Klinikken må disponere rom som egner seg til undervisning for mindre grupper samt veiledningssamtaler. 6. KJinikken skal ha ansatt tannpleier og minst like mange tannhelsesekretærer som tannleger.

6 Ved/egg 3:IKO Ekstern kompensasjon praksis - Grunnlag for økonomisk Kompensasjon for bruk av kontorerlareal Husleie kr pr kv m 1300 areal pr kontor (kvm) Andel av kompensasjon som betales i perioder uten studenter 40 % Kompensasjon for bruk av utstyr utstyr pr kontor verdsettes til kr Årlig avskriving 8,00 % Andel av kompensasjon som betales i perioder uten studenter 40 % Kompensasjon for produksjonstap praksislærer Ved full studentpopulasjon (2 stud i ca 6,5 mnd) Ved ~ Kostnader pr klinikk pr år Kostnader pr student pr måned i Antall studenter ~p~sasjon pr år (kr) Sum Høstsemester Vårsemester areal utstyr/inventar areal i i o i i i o i o o lnntjening kr.pr time 1000 Utfaktureringsgrad 75,00 % tidsforbruk pr stud til praksislærerfunksjonen (andel av arb tid) 15,00 % lnndekning av produksjonstapet pga studentenes prod (pr stud) 25,00 % Kompensasjon for veiledningstjenestene Den økonomiske kompensasjonen vil variere etter antall studenter som faktisk har vært i praksis ved klinikken. Dette gjelder for alle forhold med unntak av basiskompensasjon til hovedpraksislærer Basiskom pensasjon hovedpraksislærer inkl feriepenger kr. variabel kompensasjon inkl feriepenger pr student pr uke kr. Tillegg sosiale avgifter (arb avg+pensjon) Til fri disposisjon for klinikk (kr. pr stud pr mnd) ,4 % Basisopplysninger Antall studenter ved full studentpopulasjon pr klinikk Antall måneder ekstern praksis pr år pr stud ca Antall uker ekstern praksis pr år ca Kompensasjon for kontorer/areal og utstyr samt honorar til veiledere ~ 2 6, Sum totalt Beregning av sosiale avgifter (arb.avg+arb.givers p~lonsdel arb.avg 15,79 % pensjon 10,56% totsosavg ,35% LIB 03/06

Samarbeidsavtale nivå 2

Samarbeidsavtale nivå 2 Sykehuset Innlandet og høgskolene i Innlandet Samarbeidsavtale nivå 2 om praksis for studenter i helse- og sosialfag. Avtalen bygger på Strategisk samarbeidsavtale av 17. desember 2004 og Rapport fra arbeidsgruppen.

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert april 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kontrakt mellom familiehjem og Barne-, ungdoms- og familieetaten ved region. Oppdragsgiver: Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ved region.

Kontrakt mellom familiehjem og Barne-, ungdoms- og familieetaten ved region. Oppdragsgiver: Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ved region. Standardkontrakt familiehjem Kontrakt mellom familiehjem og Barne-, ungdoms- og familieetaten ved region. 1 Parter Oppdragsgiver: Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ved region. Oppdragstaker:

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert august 2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-7/2013 Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter 1 Innhold Forord...3 1. Turnustjenesten innledning...3 1.1 Formål med og innhold i turnustjenesten...3 1.2 Turnuslisens

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Sammen om lærerutdanning

Sammen om lærerutdanning Sammen om lærerutdanning Praksishåndbok Nettbaserte studieprogram Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) 2014-2015 Vedlegg

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon...

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon... Reglement Kapittel 1 - Skolens struktur og organer Kapittel 2 - Skolens og studentens ansvar og rettigheter Kapittel 3 - Regler knyttet til oppstart, avmelding og avbrudd Kapittel 4 - Evaluering og kvalitetssikring

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

Avtale Nr. mellom. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap, (heretter kalt NOFO) Adr.: Postboks 8077, 4068 Stavanger Org.nr.

Avtale Nr. mellom. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap, (heretter kalt NOFO) Adr.: Postboks 8077, 4068 Stavanger Org.nr. Avtale Nr. mellom Norsk Oljevernforening For Operatørselskap, (heretter kalt NOFO) Adr.: Postboks 8077, 4068 Stavanger Org.nr.: 971 454 075, Og Rederi (heretter kalt ressurseier) Adr.: Org.nr.: som ressurseier

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Personvernombud Støttedokument Faktaark nr. 35 Versjon: 2.1 Dato: 15.12.2010 Målgruppe Dette faktaarket er spesielt relevant for: Ansvar

Detaljer

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune -

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune - Tannhelsetjenesten Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700031 2012/2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER (NB! Må leses i sammenheng med NTFs kommentarer til avtalen) Mellom tannlege...(heretter kalt praksisinnehaver) og tannlege...(heretter kalt leietaker), er det i dag

Detaljer

Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Innhold og formål 1. Formål 2. Etiske spørsmål Veiledning 3. Innhenting av veileder 4. Veileders kvalifikasjoner 5. Veiledningens

Detaljer

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom Særavtale til Tjenesteavtale 7 SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale sykehus og kommuner innenfor Helse Bergen sitt foretaksområde Denne avtalen

Detaljer

Fastsatt etter drøftinger med organisasjonene den 18.04.2006

Fastsatt etter drøftinger med organisasjonene den 18.04.2006 RETNINGSLINJER VED UTFORMING AV ARBEIDSPLANER FOR FAGLIGE STILLINGER VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt etter drøftinger med organisasjonene den 18.04.2006 1 INNLEDNING Disse retningslinjer danner grunnlag

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

1.1 Særavtalen er inngått med hjemmel i HTA kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre annet fremgår.

1.1 Særavtalen er inngått med hjemmel i HTA kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre annet fremgår. SFS 2305 for perioden 1.1.2014 31.12.2015 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger

Detaljer

Økonomireglement for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Økonomireglement for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Økonomireglement for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.11,

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør VIKGTIG INFORMASJON Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør *Det er lærlingens ansvar å ta opp igjen fag som ikke er

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING Forskrift om offentlige anskaffelser del I og II 07.03.2013 rkj Side

Detaljer