Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune"

Transkript

1 Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5

2 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens helseutfordringer på en god måte for både individ og samfunn, må mange sektorer arbeide planmessig og målrettet med å fremme folkehelsearbeidet. Formål: Formålet med avtalen er å etablere gjensidig forpliktende samarbeid om å videreutvikle og gjennomføre folkehelsearbeidet i Buskerud. Organisering og gjennomføring Avtalen er en gjensidig forpliktende avtale og starten på et langsiktig samarbeid om folkehelsearbeidet. Samhandlingsprosessen som settes i gang ved avtaleinngåelse er en viktig del av selve avtalen. Intensjonene i denne rammeavtalen skal konkretiseres i en handlingsplan. Utarbeidelsen av handlingsplan gjennomføres som en prosess mellom partene. Det settes ned en styringsgruppe og en arbeidsgruppe for gjennomføring av handlingsplanprosessen. Styringsgruppen består av to representanter fra hver part. Styringsgruppen setter mandat og rammer for arbeidsgruppens utarbeidelse av handlingsplan. Handlingsplanen skal inneholde handlingsmål og handlingsansvar, samt vurdering av økonomske forhold knyttet til dette. Oppfølging av handlingsplan Ved utgangen av året utarbeider arbeidsgruppen rapport på gjennomført handling. Styringsgruppens leder har ansvar for å innkalle til årlige oppfølgingsmøter, tidfestet til første kvartal. Møtet bearbeider rapport for gjennomført handling og gjør eventuelle justeringer for kommende år. Handlingsplanen revideres hvert annet år, første gang i Styringsgruppen kan ut over det initiere revisjon av handlingsplanen ved behov. Roller og ansvar Helseforetaket: Helseforetakets forebyggende ansvar er forankret i lov om spesialisthelsetjenester ( 1-1). Lovens formål er særlig å fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemming. I lov om helseforetak heter det i vedtektene( 5), NN foretak skal drive helsefremmende og forebyggende arbeid. De regionale helseforetakene skal bidra med faglig veiledning overfor kommunehelsetjenesten, jf. spesialisthelsetjenestelovens 6 3, blant annet om opplærings og aktivitetstilbud knyttet til lokale tiltak. Det skal også ytes tjenestetilbud til bestemte pasientgrupper som del av spesialisthelsetjenestens individrettede sekundærforebygging, blant annet når det gjelder fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. Oppdragsdokumenter til regionale helseforetak oppfordrer til at helseforetakene inngår i forpliktende samarbeid om partnerskap for folkehelse (fra høringsnotat Forslag til ny folkehelselov ). Fylkeskommune: I St. meld. nr. 12 ( ) Regionale fortrinn regional framtid, rettes fokus mot fylkeskommunene som drivkraft for regional utvikling. Fylkenes arbeid med folkehelse blir sett i sammenheng med deres rolle som regionale utviklingsaktører. Partnerskap for folkehelse, forankring av folkehelsearbeidet i kommuner og fylker, og folkehelsearbeidets sektorovergripende karakter er fokus i omtalen av feltet. Forvaltningsreformen trådte i kraft Den nye loven om Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 2 av 5

3 fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet som trådte i kraft samtidig pålegger fylkeskommunen blant annet å: være pådriver for, og samordne folkehelsearbeidet i fylket blant annet gjennom alliansebygging og partnerskap og ved å understøtte kommunenes folkehelsearbeid( 3) ha den nødvendige oversikt over helsetilstanden i fylket og de faktorer som kan virke inn på denne, herunder trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale helseforskjeller ( 4) Begge parter har ansvar for økt oppmerksomhet og prioritering av folkehelsearbeidet gjennom å sette folkehelse på dagsorden. Begge parter har et ansvar for å understøtte kommunenes i deres arbeid med kunnskapsbasert og systematisk folkehelsearbeid. Samarbeidsområder Samarbeidet knyttes til forhold som styrker god helse og som forebygger sykdom og skade. Samarbeidet baseres på: Statlige føringer gjennom St. meld. nr 47 ( ) og nytt lovverk for folkehelse Regionale føringer vedtatt av fylkestinget i Buskerud. Pr er dette Strategi for folkehelse i Buskerud Samarbeidet skal i hovedsak omhandle følgende satsingsområder Oversikt over helsetilstand og helseutfordringer Forskning og kompetanse på helsefremmende og forebyggende arbeid Videreutvikling av frisklistilbudet (frisklivssentral og lærings og mestringssenter) Ungdom og overvekt Rusforebygging Inkludering Profilering Avtalen og tiltak som gjennomføres i regi av avtalen, skal profileres som et konkret samarbeid mellom partene. Økonomi Den enkelte avtalepart er ansvarlig for egne utgifter knyttet til arbeidsressurser og andre kostnader knyttet til arbeidet. Begge parter stiller nødvendige ressurser til disposisjon for å oppfylle intensjonene i avtalen. Avtaleinngåelse og varighet Avtalen trer i kraft ved signering og gjelder til den sies opp av en av partene. Avtalen tas opp til revisjon ved vesentlige endringer i forutsetningen for avtalen. Endring av avtalen skal drøftes dersom en av avtalepartnerne ber om det. Avtalen kan sies opp av hver av partene med 6 måneders varsel. Avtalen forutsettes behandlet Vestre Viken HF s styre og politisk i Buskerud fylkeskommune. Avtalen signeres i to eksemplarer hvor avtalepartene beholder hvert sitt eksemplar. Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 3 av 5

4 Sted... Tidspunkt Vestre Viken HF.. Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 4 av 5

5 Vedlegg: Definisjoner og begrepsavklaring Folkehelse Folkehelse handler om befolkningens helse på gruppenivå, og påvirkes av de levekår som bidrar til å fremme eller hemme god helse i befolkningen. Eksempelvis boligforhold, økonomi, utdannings- og arbeidsmuligheter, helse- og velferdstilbud, sosial tilhørighet, ytre miljø og levevaner. Folkehelsearbeid Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse (St.meld. nr. 16 ( ); Resept for et sunnere Norge). Folkehelsearbeidet er sektorovergripende med sikte på å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge, og tiltak for å utvikle samfunn som legger til rette for en sunn livsstil og som fremmer fellesskap, trygghet og medvirkning for den enkelte. I folkehelsearbeidet retter strategiene seg mot hele befolkningen. I tillegg til helsesektorens innsatser, ligger påvirkningsfaktorer i alle samfunnssektorer (St.meld. 47 ( ); Samhandlingsreformen). Det er to perspektiver i folkehelsearbeidet det helsefremmende og det sykdoms- og skadeforebyggende: Helsefremmende arbeid er definert som "den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse" (Ottawa-charteret; WHO, 1986 ). Dette arbeidet har fem hovedstrategier: føre helsefremmende politikk skape støttende miljøer for helse og utvikling styrke lokalsamfunnets muligheter og evne til å handle utvikle personlige ferdigheter som setter folk i stand til å gjøre valg som fremmer helsen styrke helsetjenestens forebyggende helsearbeid Forebyggende arbeid dreier seg om tiltak som skal forhindre at sykdom eller skade oppstår. Dette omfatter sykdoms-, skade- og problemforebyggende tiltak. Forebyggende tiltak baseres på kunnskap om mennesker med sykdommer, skader eller problemer. Kunnskapen benyttes for å avdekke risikofaktorer og iverksette tiltak for å forhindre at andre får samme type sykdom, skade eller problem (NOU 1991:10; Flere gode leveår for alle). Friskliv Frisklivstilbudene retter seg mot personer som av helsemessige og sosiale årsaker har behov for hjelp til å endre livsstil. Frisklivssentral er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging innenfor levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen har strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem for personer som har behov for endring av levevanene. Frisklivsresepten er en blankett for henvisning til frisklivssentral etter medisinsk-/ helsefaglig vurdering for tidsavgrenset og strukturert veiledning og oppfølgingstiltak innenfor levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Et lærings- og mestringssenter bygger på erkjennelsen av at opplæring og gode metoder for mestring er like viktig som medisinsk behandling. Dette gjelder for mennesker med kroniske lidelser eller langvarige sykdommer. Slik opplæring er også viktig for pårørende. LMS skal tilby ulike lærings- og mestringskurs LMS skal delta i helsefremmende og forebyggende arbeid LMS skal bidra til at helsepersonell kan bli bedre til å lære fra seg ved å opprette helsepedagogisk nettverk LMS skal være et aktivt informasjonssenter med tilgang til internett (Kilde: Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 5 av 5

Tjenesteavtale nr 10. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om forebygging

Tjenesteavtale nr 10. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om forebygging UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NOCCA UNIVES'TEHTABLJONCCLV issu Målselv kommune Tjenesteavtale nr 10 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Samarbeid om forebygging OSO -

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Høringsinstansene. Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov

Høringsinstansene. Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Statsriden i Høringsinstansene P.r'.cnr. ;: ;;as, s ot. tl C3razi: Deres ref Vår ref Dato 201003835-/RAGS 18.10.2010 Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering IS-1896 Veileder Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering Heftets tittel: Veileder for kommunale frisklivssentraler. Etablering og organisering Utgitt: Februar 2011 Publikasjonsnummer:

Detaljer

Tjenesteavtale nr 10. mellom. Guovdageainnu suohkan/kautokeino kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 10. mellom. Guovdageainnu suohkan/kautokeino kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 10 mellom Guovdageainnu suohkan/kautokeino kommune og Helse Finnmark HF om Samarbeid om forebygging. 1. Parter Tjenesteavtale 10 er inngått mellom Guovdageainnu suohkan/kautokeino kommune

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 10

Tjenesteavtale nr. 10 Tjenesteavtale nr. 10 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Utredning- Frisklivssentral i Alta

Utredning- Frisklivssentral i Alta Utredning- Frisklivssentral i Alta Av 27.04.11 Alta kommune - 1 - Sammendrag Sett i lys av samhandlingsreformen, forslag til ny lov om folkehelse, forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenster

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentralen Verdal kommune Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært innenfor helseatferdsområdene

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

IS-1896. Veileder for kommunale frisklivssentraler

IS-1896. Veileder for kommunale frisklivssentraler IS-1896 Veileder for kommunale frisklivssentraler 1 Heftets tittel: Veileder for kommunale frisklivssentraler Utgitt: Februar 2011 Revidert utgave: På høring november 2012 Bestillingsnummer: IS-1896 Utgitt

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid

Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid Delavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN Merknadene er en veiledning for å utdype innholdet i den enkelte bestemmelse. Merknadene er ikke rettslig bindende, men gir uttrykk for hva departementet

Detaljer

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Planprogram sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Tjenesteavtale 10 Samarbeid om forebygging

Tjenesteavtale 10 Samarbeid om forebygging Tjenesteavtale 10 Samarbeid om forebygging Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...3 2. Bakgrunn...3 3.

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 10. Samarbeid om forebygging

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 10. Samarbeid om forebygging Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 10 Samarbeid om forebygging Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Formål... 2 4. Virkeområde... 2 5. Avklaringer

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende må ses i en større sammenheng; -10 anbefalinger om tiltak for forebygging. Helse Nord (stor logo) Rapport 2012.

Detaljer

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida!

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida! Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal Plandokument En forskjell for framtida! Oktober 2012 Innhold 1 Bakgrunn og prosess... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mandat og mål... 4 1.3 Styringsgruppe og

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer