Årsmelding Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF"

Transkript

1 Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Buskerud fylkeskommune BFK Tannhelse mars 2015

2 Innhold Innhold 1. STYRELEDERS FORORD SAMMENDRAG FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN Organisering Organisasjonskart Organisasjon og bemanning Privat praksis Tannklinikker MÅL OG RESULTATER Barn og unge 0-18 år (gruppe a) Psykisk utviklingshemmede (gruppe b) Eldre, uføre og langtidssyke i institusjon og hjemmesykepleie (gruppe c) Ungdom år (gruppe d) Andre grupper (gruppe e) Voksne (uprioriterte) TANNHELSE Mål og resultater FOLKEHELSEARBEID Tannhelsetjenesten som samarbeidspartner i folkehelsearbeidet ANDRE AKTIVITETER Samarbeid med barneverntjenesten Tannhelsetjenesten i fengslene Tannlegevakt Narkose- og lystgassbehandling Kjeveortopedisk klinikk Oralkirurgisk behandling Side 2 av 25

3 8. REGNSKAPSRESULTAT Regnskap for tannhelsetjenesten Regnskap Budsjett Avvik SATSINGSOMRÅDER OG UTFORDRINGER Rekruttere og beholde tannhelsepersonell Nye tannklinikker Helsefremmende og forebyggende arbeid Tilbud til pleietrengende eldre og andre prioriterte grupper Barn og unge Kvalitetsutvikling BRUKERMEDVIRKNING KOMPETANSEUTVIKLING STYRESAKER Side 3 av 25

4 Styreleders forord Tannhelsetjenesten i Buskerud ble organisert som fylkeskommunalt foretak (FKF) med virkning fra 1. januar I de 50 årene som er gått siden folketannrøkta ble innført i Buskerud i 1961, og senere videreført som en fylkeskommunal virksomhet i henhold til tannhelsetjenesteloven av 1983, er det all grunn til å konkludere med at tjenesten på en god måte har oppfylt lovens krav og fylkeskommunens forventninger til tjenestetilbudet. Styret har i perioden siden foretaket ble opprettet vært opptatt av å videreføre og videreutvikle en god tannhelsetjeneste. Styret er gjennom året holdt godt orientert om foretakets status og oppfølging av interne handlingsplaner gjennom løpende rapporter, styreleders regelmessige kontaktmøter med fylkestannlegen og i fem avholdte styremøter. Styret har også i 2014 hatt spesiell fokus på de overordnede prioriteringene som foretaket er gitt av eier gjennom fylkesutvalgets bestilling, og har fulgt nøye med på utviklingen gjennom hele året. Styret uttrykker stor tilfredshet med oppfølgingsarbeidet som gjøres i foretakets ledelse og med de ansattes lojale oppslutning om ledelsens beslutninger ble nok et godt arbeidsår for Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF. Måloppnåelsen var i likhet med foregående år svært god. Nesten personer var under tilsyn av foretaket og tannhelsen til barn og ungdom i Buskerud var blant landets beste. De gode resultatene gjenspeiler effektiv drift. De gode tannhelseresultatene kan tyde på at det systematiske forebyggende arbeidet og det målrettede samarbeidet med kommunenes helse- og sosialtjenester om helsefremmende tiltak har hatt effekt. Til tross for det gode gjennomsnittsresultatet for tannhelse er det fortsatt stor ulikhet i tannhelsen blant barn og ungdom. Derfor brukes mye ressurser til oppfølging av de med dårligst tannhelse gjennom hyppige innkallinger og individuelt tilpassede forebyggende tiltak. Tannhelsetjenesten hadde i 2014 et negativt regnskapsresultat på 3,3 millioner kroner. Det skyldes i hovedsak større pensjonsutgifter enn budsjettert. De uforutsette pensjonsutgiftene er utenfor foretakets kontroll. Styret håper at merforbruk som skyldes slike forhold vil bli dekket opp med økte overføringer fra fylkeskommunen. Styret er meget godt fornøyd med det arbeidet som er utført i tannhelseforetaket. Ledelsen har vist handlekraft i de sakene styret har bedt om særskilt oppfølging av. Styret mener at foretaket løser sin forvaltning av de lovpålagte oppgavene på en velorganisert og god måte. Drammen, mars 2015 Bjørn Horgen Ellingsen Styreleder Side 4 av 25

5 SAMMENDRAG Organisasjon og bemanning Tannhelsetjenesten i Buskerud er organisert som et foretak og har 173 medarbeidere fordelt på tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer, kontor- og rengjøringspersonell i ulike stillingsstørrelser. I tillegg kjøpes det tjenester hos privatpraktiserende tannleger og ernæringsfysiolog. Tannklinikker Ved årsskiftet hadde Tannhelsetjenesten 29 ordinære tannklinikker i drift. I tillegg tilbys tannbehandling på et sykehus, to fengsler og to sykehjem. Kjeveortopedisk klinikk i Hokksund er en del av behandlingstilbudet i tannhelsetjenesten. Mål og resultater Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF mottar bestilling fra fylkesutvalget på hvor mange som skal behandles i løpet av året, og hvor mange som skal være under tilsyn. I de prioriterte grupper var personer under tilsyn. Det er en måloppnåelse på 107,5 % av bestillingen. Det ble ferdigbehandlet , som tilsvarer en måloppnåelse på 105,8 % av bestillingen. Totalt personer var under tilsyn av Tannhelsetjenesten i Det utgjør 32 % av befolkningen og tilsvarer 111,3 % av bestillingen. Tannhelse Tannhelsetilstanden, målt på indikatorkullene 5, 12 og 18 år, er meget god og blant de beste i landet. 83,8 % av 5-åringene og 62,8 % av 12-åringene har ikke karieserfaring. 23,8 % av 18- åringene har ikke karieserfaring mot 18,2 % i Det er fortsatt nødvendig med en forsterket innsats for en risikogruppe som utgjør %. Folkehelsearbeid Formålsparagrafen i Tannhelsetjenesteloven sier at "Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebyggelse og behandling. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme tannhelsen". Tannhelseproblemer er nært knyttet til andre samfunnsmessige, sosiale og medisinske problemstillinger, og kan ikke sees isolert fra disse. Avdelingen for folkehelsearbeid legger sentrale føringer som blant annet Lov om folkehelsearbeid, Meld.St.34, Folkehelsemeldingen, IS-1/2014 Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2014 og Stortingsmelding nr. 35, Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning til grunn for sitt arbeid. Andre aktiviteter BFK Tannhelse gir tannhelsetilbud til de innsatte i fengslene på Ringerike, i Drammen og på Hassel i Skotselv. Tjenesten dekkes ved øremerkede tilskudd fra staten. Det er etablert tannlegevakt i Hallingdal, Drammen, Kongsberg og Hønefoss for å gi befolkningen i Buskerud et tilbud om akutthjelp i helger og høytider. Tannklinikken på sykehuset i Drammen tilbyr tannbehandling i generell anestesi (narkose). Lystgassbehandling blir utført på tannklinikkene i Krokstadelva, Kongsberg, Hønefoss og Ål. Side 5 av 25

6 Kjeveortopedisk klinikk i Hokksund gir behandlingstilbud for kommunene Øvre Eiker, Modum og Sigdal. De øvrige delene av fylket dekkes av privatpraktiserende spesialister i kjeveortopedi. Tannhelsetilbud til rusmiddelavhengige er videreført, og BFK Tannhelse har etablert samarbeid med helse- og sosialtjenesten i kommunene og privatpraktiserende tannleger. Det er organisert tre ulike tilbud til rusmiddelavhengige. Regnskapsresultat I forståelse med styret i tannhelsetjenesten drives virksomheten stramt, men forsvarlig. Regnskap for 2014 for BFK Tannhelse viser et negativt resultat på 3,3 mill. kroner. Det negative resultatet skyldes uforutsigbare pensjonskostnader. Satsningsområder og utfordringer Viktige satsningsområder i 2014 har vært: Rekruttere og beholde tannleger og tannpleiere Samarbeid med kommunene, samarbeidsmøter med kommuneledelse og oppfølging av samarbeidsavtaler Samarbeid med barneverntjenesten Tannhelseutvikling hos barn og unge, samarbeid med kommunenes helse- og sosialtjenester og utdanningsinstitusjoner Folkehelsearbeid Kvalitetsutvikling Kompetanseheving Rusmiddelavhengige i kommunal omsorg og statlige institusjoner Informasjonssikkerhet Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS Personell Arbeidet med rekruttering av tannleger og tannpleiere er lettere, men fortsatt en utfordring, spesielt i utkantstrøk. Brukermedvirkning BFK Tannhelse ønsker tilbakemelding fra brukere og samarbeidspartnere på hvordan de opplever informasjon, service og behandling. Kompetanseutvikling Tannhelsetjenestens kompetanseutviklingsplan legger føringer for opplæring i tjenesten. Tannhelsetjenesten har et eget kursutvalg som i samarbeid med fylkestannlegen planlegger og arrangerer kurs og etterutdanning for alle yrkesgruppene. Det gis stipend til deltakelse på kurs arrangert utenom foretaket. Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør i Arendal er i gang med rekrutteringsarbeid, spesialistbehandling, fagutvikling og forskning. Side 6 av 25

7 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN Tannhelsetjenestens virksomhet er hjemlet i Lov om tannhelsetjenesten av 3. juni Tjenesten er fylkeskommunal, og loven setter følgende krav: Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller oppholder seg midlertidig i fylket Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og sørge for nødvendig forebygging og behandling Tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til følgende grupper: a) barn og unge 0-18 år b) psykisk utviklingshemmede c) eldre, uføre og langtidssyke i institusjon og hjemmesykepleie d) ungdom 19 og 20 år e) andre grupper etter vedtatt plan Gruppe e) omfatter i Buskerud hjemmebundne eldre, uføretrygdede klienter i psykisk helsevern, uføretrygdede med visse definerte sykdomsdiagnoser og klienter i kommunal rusomsorg. Ny lov om tannhelsetjenesten forventes å inkludere disse gruppene som prioritert klientell. For gruppene a), b) og c) skal all forebygging og behandling være vederlagsfri, med unntak av kjeveortopedisk behandling. For gruppe d) kan det kreves inntil 25 % av gjeldende takster. Gruppene e) 1-3) får fri behandling, men betaler selv eventuelle utgifter til spesialist og tanntekniker. Gruppen rusmiddelavhengige med rettigheter etter helse- og omsorgstjenesteloven, får fri tannbehandling etter søknad. Det er ansatte i kommunene som kjenner og gir tilbud til de som har rettigheter i gruppe e) 4. Tannhelsetjenesten tilbyr også tannbehandling til voksne, betalende pasienter. Denne del av tjenesten har størst omfang i ytterdistriktene hvor tilbudet i privatpraksis er begrenset. Tjenesten er en del av fylkeskommunens lovpålagte plikt til å sørge for at tannhelsetjenester er tilgjengelig for alle som bor og oppholder seg i fylket. Organisering Tannhelsetjenesten ble fra 1. januar 2003 organisert som et fylkeskommunalt foretak: Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF, i det følgende omtalt som BFK Tannhelse. Leder av foretaket er fylkestannlege Berit Binde. Styret for Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF besto i 2014 av: 1. Bjørn Horgen Ellingsen (leder) 1.varamedlem: Einar Braaten 2. Gunn Kari Bakke (nestleder) 2.varamedlem: Unn Magda Espeseth 3. Jostein Barstad 3.varamedlem: Solfrid Kvam Hole 4. Elin Beathe K. Bergh 1.varamedlem: Mette Havik (arbeidstakerrepresentant) 5. Grethe Wergeland, NTF 1.varamedlem: Karianne D. Olseng (arbeidstakerrepresentant) 6. Kari Anne Nisja, Delta/ NtpF 1.varamedlem Bente Knutsen ( arbeidstakerrepresentant; observatør med møte og talerett, men ikke stemmerett) Side 7 av 25

8 Lier, Røyken og Hurum Drammen og Nedre Eiker Lågen Hallingdal Ringerike Kjeveortopedisk klinikk Avdeling for folkehelse forebyggende avd. Årsmelding 2014 Organisasjonskart Fylkestinget Styret for tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Fylkestannlegen Organisasjon og bemanning Virksomheten omfatter minst en tannklinikk i hver kommune med totalt 173 ansatte ved årets slutt. Tannhelsedistriktene ledes av overtannlegene, kjeveortopedisk klinikk av spesialtannlegen og avdeling for folkehelsearbeid av overtannpleier. De fem overtannlegene, spesialtannlegen, overtannpleier, ass. fylkestannlege og fylkestannlegen utgjør tannhelsetjenestens ledergruppe. Pr hadde Tannhelsetjenesten følgende bemanning: Sentraladministrasjonen: Fylkestannlege, assisterende fylkestannlege, 2 saksbehandlerårsverk Bemanningen (årsverk i distriktene) Tannleger: 49 Tannpleiere: 17 Tannhelsesekretærer: 54 I tillegg hadde tannhelsetjenesten fem avtaler om kjøp av tjenester hos privatpraktiserende og pensjonerte tannleger med et omfang på vel 1800 timer. Side 8 av 25

9 Privat praksis Det er for tiden ca. 146 tannlegeårsverk i privat praksis i Buskerud. Av disse er ca. 18 årsverk spesialisttjenester. Fylkeskommunen er ansvarlig for at spesialisttjenester er tilgjengelig for befolkningen. En tannlege er under spesialistutdanning i kirurgi med delvis finansiering fra tannhelsetjenesten. Tannhelsetjenesten har situasjonen under oppsikt, og styret drøfter problemstillingen fortløpende. Fylkestannlegen har årlige møter med Buskerud tannlegeforening med statusoppdateringer. Tannklinikker Ved årsskiftet hadde Tannhelsetjenesten 29 ordinære tannklinikker i drift. I tillegg tilbys tannbehandling på et sykehus, to fengsler og to sykehjem. Kjeveortopedisk klinikk i Hokksund er en del av behandlingstilbudet i tannhelsetjenesten. Med ca. 100 dentalutstyr fordelt på 34 tannklinikker må det hvert år skiftes en del utstyr for å opprettholde nivået. Med en omløpstid på ca. 15 år er det nødvendig med utskifting av 6-8 utstyr årlig. MÅL OG RESULTATER Fylkesrådmannen har i løpet av 2014 foretatt en gjennomgang av tannhelseforetaket med fokus på måloppnåelse og fylkestingets styringsmulighet etter at tannhelsetjenesten i Buskerud har vært organisert som fylkeskommunalt foretak i vel ti år. Gjennomgangen konkluderer med at resultatoppnåelsen i foretaket er svært god og at foretaksmodellen er godt tilrettelagt for politisk styring. I konklusjonen på rapporten, som ble behandlet i fylkestinget høsten 2014, heter det: Gjennomgangen av tannhelseforetaket viser at måloppnåelsen er høy og fylkestingets styringsmuligheter er godt tilrettelagt. Etter fylkesrådmannens mening kan fylkeskommunen være stolt av sin tannhelsetjeneste. Gjennomgangen som er gjort, gir intet grunnlag til å anbefale annen organisasjonsform enn dagens foretaksmodell som en framtidsrettet modell. Fylkesrådmannen ser imidlertid at det er behov for å gå gjennom vedtektene på nytt og oppdatere dem. Spesielt kan det vurderes om noen elementer fra eiendomsforetakets vedtekter også bør tas inn i tannhelseforetakets vedtekter. Det er et overordnet mål at BFK Tannhelse skal være i forkant av utviklingen. Fylkeskommunen ved fylkesutvalget bestiller tjenester fra foretaket. I resultatbeskrivelsen under er måloppnåelsen beskrevet i forhold til bestillingen for Handlingsprogrammet tar utgangspunkt i BFK Tannhelse sin visjon: EGNE TENNER HELE LIVET, samt Buskerud fylkeskommunes visjon og verdier. I store trekk er de mål som ble fastsatt i handlingsprogrammet for 2014 oppfylt. I tabell 1 gis en oversikt over oppnådd dekningsgrad. Det sammenliknes med årene 1984, 2011, 2012 og var startåret for fylkeskommunal tannhelsetjeneste og nåværende rapportering. Side 9 av 25

10 Tabell 1. Pasienter under tilsyn - Tilslutning i prosent av totalt antall GRUPPE Landsgj.snitt 2013 Resultat 2014 Mål 2014 a) Barn og unge 1-18 år b) Psykisk utviklingshemmede C I) Eldre og langtidssyke i # institusjon C II) Eldre og langtidssyke # i hjemmesykepleie 32 d) Ungdom år e)1-3 Andre grupper f) Voksne 5 6,9 7,4 7,2 7,2 8,0 6 #: Prosent av dem som har sagt ja til tilbudet : For gruppe e) er det for årene 2011 til 2014 absolutte tall Å være under tilsyn i Den offentlige tannhelsetjenesten innebærer at pasienten har mottatt: Tannhelseundersøkelse av tannlege eller tannpleier Forebyggende tiltak og opplæring i egenomsorg Nødvendig tannbehandling Tilbud om regelmessig oppfølging med individuelt tilpassede innkallingsintervaller Tidspunktet for neste innkalling blir bestemt etter en individuell vurdering. Store deler av barneog ungdomskullene har så bra tannhelse at det kan gå minst 20 måneder mellom hver tannhelsekontroll. Barna blir innkalt første gang til tannklinikk i det kalenderåret de fyller tre år. Før 3-års alder samarbeider vi med helsestasjonstjenesten, som henviser til tannklinikken ved behov. Tabell 2a: Resultater - personer undersøkt og behandlet Gruppe Resultat Bestilling Antall % måloppnåelse a) ,2 b) ,0 C I) ,3 C II) ,9 d) ,6 e) ,1 Vakt ,0 Fengsel ,6 Betalende ,9 Total ,4 Side 10 av 25

11 Tabell 2b: Resultater og måloppnåelse personer under tilsyn Gruppe Resultat Bestilling Antall % måloppnåelse a) ,1 b) ,8 C I) ,4 C II) ,2 d) ,7 E 1-3) ,2 Voksne ,8 Total ,3 Barn og unge 0-18 år (gruppe a) Tilbudet til gruppe a) er godt. 98,6 % av gruppen er under tilsyn. Gruppen er under kontroll og blir innkalt i henhold til planlagt intervall. Antall ferdigbehandlede ligger på 73,3 %. Dette er noe høyt, men et prosentpoeng lavere enn i De vedtatte innkallingsintervall tilsier at ca. 68 % i gruppen skal være undersøkt/behandlet i kalenderåret. Psykisk utviklingshemmede (gruppe b) Tilbudet til gruppe b) er godt, og måloppnåelsen god. Tannhelsetjenesten har på grunn av taushetspliktbestemmelser ikke oversikt over det totale antallet i denne gruppen, og er avhengig av et godt samarbeid med helse- og omsorgstjenesten i kommunene for å sikre at de som er i denne gruppen får tilbud. Eldre, uføre og langtidssyke i institusjon og hjemmesykepleie (gruppe c) Det er ferdigbehandlet 260 flere personer i gruppe c) i 2014 sammenlignet med For denne gruppen er tannhelsetjenesten også avhengig av et godt samarbeid med helse-og omsorgstjenesten i kommunene. Rutiner for samarbeidsmøter mellom tannhelsetjenesten og representanter for de ulike institusjonene og hjemmesykepleieområdene er etablert, og gjennomføres en til to ganger i året. Tannhelsetjenesten har ansvar for å tilby veiledning, undersøkelse og eventuell behandling. Helse- og omsorgstjenesten har ansvar for å følge opp daglig tann- og munnstell, å formidle tilbudet til brukerne og gi tilbakemelding til tannhelsetjenesten. I Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv I-12/2005 fremgår det at rusmiddelavhengige i helseinstitusjon har lovhjemlet rett til tannhelsetjenester etter 1-3 i tannhelsetjenesteloven. Slike institusjoner finnes flere steder i fylket, og behandlingstilbudet har eksistert i lengre tid. Ungdom år (gruppe d) Oppslutningen i denne gruppen ligger på samme nivå som i 2013, og ligger over bestillingen. Andre grupper (gruppe e) Gruppe e) omfattet i 2014 følgende kategorier: Side 11 av 25

12 1. Hjemmebundne eldre med pleiebehov tilsvarende dem som er registrert i kommunal hjemmesykepleie 2. Klienter i langtidspsykiatri utenfor institusjon 3. Individer med cerebral parese, multippel sklerose og trafikkskadde med store lammelser 4. Rusmiddelavhengige i kommunal rusomsorg Stortinget har prioritert tannhelsetilbud til rusmiddelavhengige med årlige midler over statsbudsjettet. I 2014 ble det behandlet 446 søknader. Antall brukere har vært stigende de siste årene, og kostnadene knyttet til dette tannhelsetilbudet har økt betydelig i Lier, Drammen, Kongsberg, Øvre- og Nedre Eiker kommuner har lavterskeltilbud til rusmiddelavhengige. Dette er tiltak med statlige midler som skal gi et tilbud til de som ikke klarer å benytte seg av det vanlige helsetjenestetilbudet. Tannbehandling er en del av tilbudet, og kommunene kjøper tjenester av offentlig eller privat tannhelsetjeneste. Voksne (uprioriterte) En del voksne velger å bruke den offentlige tannhelsetjenesten. Fylkeskommunen er lovpålagt å sørge for at tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelig i hele fylket, og må sørge for at voksenbefolkningen har et tilbud på steder som ikke har et tilbud fra privatpraktiserende tannleger. Voksenbehandling er viktig for personellets faglige bredde og allsidighet, og anses som nødvendig for å rekruttere tannleger og tannpleiere til offentlig tannhelsetjeneste. Inntektene fra undersøkelse og behandling av voksne er en del av tjenestens budsjettgrunnlag. I 2014 var pasientinntektene 27 millioner kroner utenom inntektene fra kjeveortopedisk klinikk. Takstene har økt i samsvar med markedet forøvrig. Tjenesten hadde i 2014 tilsyn med 8 % av den voksne befolkning i Buskerud, varierende fra 3,9 % i Drammen til 14,7 % i Lågen tannhelsedistrikt. På landsbasis var gjennomsnittet for fylkene som har voksenbehandling 8,8 % i Tabell 3. Resultater pr. regnskapsenhet/distrikt Antall ferdigbehandlede pasienter Prioriterte grupper Honorarinntekter (kr 1000) Distrikt Endring Endring Lier, Røyken og Hurum Drammen Nedre Eiker Lågen Hallingdal Ringerike Kjeve-ortoped Fylket Side 12 av 25

13 TANNHELSE Handlingsprogrammet setter mål for tannhelseutviklingen i Buskerud. Internasjonalt og nasjonalt benyttes tre indikatorkull for å måle tannhelsen blant barn og unge. Hvert år registreres tannhelsen hos de såkalte indikatorkullene, 5, 12 og 18-åringer i alle fylker i landet. DMFT (dmft for melketenner) angir hvor mange tenner som er eller har vært angrepet av karies. Figur 1. Utviklingen i tannhelse hos 5, 12 og 18-åringer i Buskerud fra 1985 til 2014 Antall DMF D= kariøs tann, M = trukket tann pga. karies, F = tann med fylling år 12 år 18 år Figur 2. Utviklingen i tannhelse hos 5, 12 og 18-åringer i Buskerud fra 1985 til 2014 Figuren viser prosentvis antall kariesfrie barn/unge i de tre gruppene år 12 år 18 år Gjennomsnittet er svært bra, men det er forskjeller innen årskullene. Tabellen under viser variasjonene eller spredningen innen årskullene (for eksempel har 83,8 % av 5-åringene ingen hull eller fyllinger, mens 4,7 % av årskullet har 5 eller flere hull eller fyllinger). Her er også tall for 3- åringer tatt med. Barn blir innkalt første gang når de er 3 år. Da kan tannhelsepersonellet danne seg et bilde av tannhelse og kosthold, for å vurdere oppfølging av det enkelte barn. Tannhelsetilstanden endrer seg mye fra 12 til 18 år, og ved å se på tannhelsetall for 15-åringer, kan man vurdere om og når man eventuelt skal sette inn tiltak. Side 13 av 25

14 Tabell 4. Spredning av DMFT (tenner med hull eller fyllinger) i prosent Alder DMFT=0 DMFT= DMFT= DMFT= DMFT> år 95,3 3, år 83,8 11,4 3,8 0, år 62,8 34,7 2,4 0, år 39,2 45,8 12,4 2,1 0,5 18 år 23,8 45,8 23,0 6,1 1,4 Forsterket innsats overfor gruppen med mange hull (risikopasientene) er nødvendig for å redusere gapet mellom barn med god og barn med dårlig tannhelse. Felles innsats fra tannhelsetjenesten og samarbeidspartnere i kommunene er viktig for å bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse og tannhelse. Mål og resultater Målsettingen er å opprettholde de gode resultatene blant barn og unge, og samtidig øke innsatsen for å redusere ulikheter i helse 83,8 % av 5-åringene i Buskerud har tenner uten hull eller fyllinger. 4,7 % hadde 5 eller flere kariesangrep. Målet for 2014 i handlingsprogrammet er hhv. minimum 72 % og maksimum 8 %. 62,8 % av 12-åringene i fylket har fyllingsfrie tenner. Gjennomsnittlig antall tenner med hull eller fyllinger er 0,8. 82,4 % hadde ingen nye behandlingskrevende hull ved 12-års undersøkelsen. Målet for 2014 er 75 % uten kariestilvekst i behandlingsåret. 2,5 % hadde 5 eller flere kariesangrep. Målet for 2014 er 5 %. 23,8 % av 18-åringene er helt uten hull eller fyllinger. Målet er 20 % i ,5 % hadde 5 eller flere kariesangrep. Målet er at maksimum 35 % skal ha mer enn 5 tenner med hull eller fyllinger i Psykisk utviklingshemmede i gruppe b) og individer i gruppe c) skal ikke ha ubehandlede smerte- og betennelsestilstander i tenner eller munnhule. De skal ha tilfredsstillende tyggeevne og et sosialt akseptabelt tannsett. Dekningsgraden har økt i forhold til tidligere år. Det tyder på at samarbeidet med helse- og omsorgstjenesten i kommunene fungerer bra. Side 14 av 25

15 FOLKEHELSEARBEID Et overordnet mål i helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeid er at den enkelte selv, eller ved hjelp av andre, skal bli i stand til å ivareta egen tann- og munnhelse. Tannhelsetjenestens oppgave er å legge til rette for at den enkelte bruker kan opprettholde en akseptabel tann- og munnhelse. Tannhelseproblemer er nært knyttet til andre samfunnsmessige, sosiale og medisinske problemstillinger, og må ses i sammenheng med disse. Forebygging av tann- og munnhulesykdommer må forankres i det generelle folkehelsearbeidet, i tråd med anbefalinger fra sentrale helsemyndigheter. Lov om folkehelsearbeid, Meld.St.34, Folkehelsemeldingen, IS-1/2014 Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2014 og Stortingsmelding nr. 35, Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning gir føringer for økt innsats på det helsefremmende og forebyggende området. På landsbasis utgjør tannhelsetjenestens helsefremmende- og forebyggende arbeid en viktig del av folkehelsearbeidet, og i Buskerud fylkeskommune har tannhelsetjenesten en sentral rolle i dette arbeidet. Arbeidet blir organisert av avdeling for folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten. Overtannpleier leder avdelingen, er administrativt underlagt fylkestannlegen og inngår i fylkestannlegens ledergruppe. Overtannpleier og de ledende tannpleierne samarbeider nært med overtannlegene om koordineringen og systematiseringen av det helsefremmende og forebyggende arbeidet ute i distriktene. Tannhelsetjenesten skal være en synlig samarbeidspartner. Dette gjøres blant annet ved å delta på kurs, seminarer, samlinger osv. om tverrfaglige temaer. Overtannpleier er tannhelsetjenestens representant i arbeidsgruppe for folkehelsearbeid i Buskerud. Tannhelsetjenesten som samarbeidspartner i folkehelsearbeidet Tannhelsetjenesten er deltaker i prosjektene om barn og overvekt i kommunene Øvre- og Nedre Eiker, og har deltatt en gang i måneden på ungdommens helsestasjon i Øvre Eiker Samarbeidet med barneavdelingen på Drammen sykehus er videreført og tannpleier har faste dager på avdelingen, med gjennomgang av rutiner, konsultasjon av pasienter og veiledning av helsepersonell. Andelen barn som har blitt henvist fra sykehuset til tannhelsetjenesten var 55 i På hablitieringssenteret er det fast plan for tannhelseinformasjon på kurs for ulike pasientgrupper Det er etablert samarbeid med LMS på Drammen sykehus, Ringerike sykehus og på Ål sjukestugu, med tannhelsekurs for enkelte sykdomsgrupper Forpliktende samarbeid med DIAhelse-satsingen i Drammen kommune Forpliktende samarbeid med MIGRAhelse i Drammen kommune. Henvisningsrutiner er innarbeidet, og det samarbeides om helseinformasjon Samarbeid med satsingen Fjell 2020 i Drammen Samarbeidsavtaler og -møter med helse- og omsorgstjenesten i alle kommuner, og tilbud om opplæring av pleiepersonell. Dette gjelder for personell i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, psykiatri, psykisk utviklingshemmede og rus. På samarbeidsmøtene blir det sjekket at kommunene har systemer som sikrer at de som har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven får tilbud om tannhelsetjenester. På møtene blir det også avklart behov for undervisning/opplæring og laget planer for dette Side 15 av 25

16 Forskningsprosjekt i regi av Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør og Senter for omsorgsforskning Sør ble planlagt og fikk midler fra Helsedirektoratet. Kartlegging av hvordan tannhelserettighetene til de som har hjemmesykepleie blir oppfylt i 83 kommuner starter våren Buskerud har representant i styringsgruppe og prosjektgruppe Samarbeidet med Ål kommune om "kjøp" av ernæringskompetanse. Det gjelder folkehelsekoordinator Hilde N. Frantzen som jobber for tannhelsetjenesten i 20 % stilling. Hun har i 2014 vært med å ferdigstille "Barnehagepakken" sammen med tannpleier i Hallingdal. Trykking av pakkene er finansiert av folkehelseseksjonen. Disse to har i samarbeid med medielinje på Gol videregående skole laget "snusfilm" for ungdom som også ble finansiert av folkehelseseksjonen. Hoveddelen av tiden har hun vært involvert i kantineprosjektet for videregående skoler "Barnehagepakke", laminerte ark med tannhelse- og kostholdsinformasjon til bruk i samlingsstunder i barnehagene, er distribuert til alle barnehager i Buskerud Rapportering på tobakksbruk hos ungdom siden Filmprosjekt, samarbeid mellom tannhelsetjenesten i Buskerud FKF, Norsk Tannvern og UiO med økonomisk støtte fra helsedirektoratet ble ferdigstilt i Det er filmet 5 ulike situasjoner på tannklinikk som skal danne grunnlag for refleksjon og diskusjon på klinikkmøter eller distriktsmøter, for at tannhelsepersonell skal bevisstgjøres på mottakelse og kommunikasjon med ulike pasientgrupper. Informasjon om filmene er gitt til helsedirektoratet, tannhelsepersonell i Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust- og Vest-Agder, samt til alle fylkestannlegene i landet. Filmene er lagt ut på nettsidene til Norsk Tannvern og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst Side 16 av 25

17 Gjennomført brukerundersøkelse til ledende helsesøstre om samarbeidet i forhold til samarbeidsavtalene. Gode tilbakemeldinger ble mottatt fra de 15 som svarte ANDRE AKTIVITETER Samarbeid med barneverntjenesten Det gjennomføres årlige samarbeidsmøter med barneverntjenesten i alle kommuner. Antall bekymringsmeldinger sendt fra tannhelsetjenesten til barneverntjenesten blir rapportert til helsedirektoratet. I 2014 ble det sendt 61 varsler til foresatte og totalt 42 meldinger (rapportert til KOSTRA), 29 på grunn av manglende fremmøte og 13 på grunn av bekymring for omsorgssvikt eller overgrep. Det ble sendt meldinger til 12 av 21 kommuner. Til små kommuner blir det sendt få eller ingen meldinger. Høsten 2014 ble alle tannleger og tannpleiere oppfordret til å svare på en spørreundersøkelse om det å melde bekymring til barneverntjenesten, som et ledd i et doktorgradsarbeid. 80 % av behandlerne i Buskerud svarte på denne undersøkelsen. Det er stort fokus på dette temaet på landsbasis. Retningslinjer for å sende bekymringsmeldinger til barneverntjenesten ble utarbeidet i Buskerud i Det er forventet nye, sentrale føringer fra helsedirektoratet i , sammen med nye retningslinjer for tannhelsetilbudet til barn og unge. En tannpleier fra Buskerud er med i gruppen som utarbeider disse retningslinjene. Tannhelsetjenesten i fengslene Det er inngått avtale mellom Staten og Buskerud fylkeskommune om kjøp av tjenester i fylkets tre fengsler (Drammen, Hassel i Skotselv og Ringerike). Til sammen ble det i 2014 brukt 850 timer til fengselstannpleien. I Ringerike fengsel er det egen tannklinikk med 40 % tannlegestilling. Klinikken betjenes av personale fra Ringerike tannhelsedistrikt. Drammen fengsel har egen tannklinikk som betjenes to dager i måneden av tannlege. De innsatte på Hassel behandles på Hokksund tannklinikk. Side 17 av 25

18 Tabell 5. Oversikt over fengselstannhelsetjenesten 2014 Fengsel Timer brukt Konsultasjoner/ Behandlede pasienter Drammen /84 Hassel 55 66/38 Ringerike /139 Til sammen /261 Tannlegevakt Tannhelsetjenesten drifter fire tannlegevaktordninger, Drammen, Kongsberg, Ringerike og Hallingdal. Vaktordningene er en del av bestillingen. I 2014 utgjorde de fire tannlegevaktene en kostnad på 1,6 millioner kroner. Dette er en planlagt kostnad som dekkes innenfor tannhelsetjenestens ordinære ramme. Antall personer behandlet i 2014 er 840, og av disse er 197 prioritert klientell. Tabell 6. Kostnader tannlegevaktene 2014 Drammen Kongsberg Hallingdal Ringerike Total Sum lønn Andre utgifter Sum utgifter Inntekter Netto utgifter Narkose- og lystgassbehandling Tannklinikken på sykehuset i Drammen tilbyr tannbehandling i generell anestesi (narkose) 2,5 dager pr. uke. Tilbudet gjelder først og fremst de prioriterte gruppene barn, unge og psykisk utviklingshemmede som ikke lar seg behandle på konvensjonell måte. Det er viktig at denne typen behandlinger skjer under kontrollerte medisinske forhold på sykehus. Voksne betalende som har problemer med å gjennomføre vanlig tannbehandling kan også få behandling under narkose. I 2014 fikk 290 personer behandling i narkose, av disse var 278 fra de prioriterte gruppene. Det ble brukt 93 dager til narkosebehandling. Ventetiden for tannbehandling under narkose varierer fra 0-12 måneder, med et gjennomsnitt i 2014 på vel 4 måneder ved årets slutt. Dette ansees å være akseptabelt siden nødvendig akuttbehandling gjøres uten ventetid, og de som trenger det mest får rask hjelp. Tilbudet har blitt utvidet med en dag annenhver uke i 2014 for å redusere ventetiden, og det har medført at antall behandlede pasienter har økt med ca. 100 siden Økningen i behandlingstilbudet utgjør en merkostnad for tannhelsetjenesten til lønnsutgifter for anestesipersonell ved Drammen sykehus, samt økte lønnsutgifter for tannhelsepersonellet, med tilsvarende redusert tilbud på klinikkene de jobber til daglig. Side 18 av 25

19 Tabell 7. Narkosebehandling i 2014 fordelt på grupper Gruppe Antall a) Barn og unge, 0-18 år 160 b) Psykisk utviklingshemmede 64 c) Eldre og langtidssyke 42 d) Ungdom år 2 e) Andre prioriterte grupper 10 f) Betalende 12 Totalt 290 Lystgassbehandling blir utført i Nedre Eiker, Kongsberg og Ringerike, samt Ål (kjøp av tjenester). 148 konsultasjoner i 2014 mot 160 konsultasjoner i Kjeveortopedisk klinikk Kjeveortopedisk klinikk i Hokksund gir tilbud om tannregulering for barn og unge fra kommunene Øvre Eiker, Modum og Sigdal. Noen pasienter kommer også fra Nedre Eiker kommune. Klinikken har årlig ca pasienter under tilsyn. Brutto inntekter fra kjeveortopedisk klinikk var 4,7 millioner kroner i Oralkirurgisk behandling Tannhelsetjenesten har ikke egne stillinger innen oralkirurgi, og ved Drammen Sykehus er det ikke ansatt oralkirurg. I Buskerud er det til sammen ca. 3,3 årsverk innen kirurgi i privat praksis som tannhelsetjenesten må kjøpe oralkirurgiske tjenester av. Det er ikke tilgang på oralkirurgisk kompetanse i forbindelse med narkosebehandling i Buskerud. Dette har medført en betydelig merkostnad for tannhelsetjenesten, samt lang ventetid på behandling. Som en konsekvens av dette, har tjenesten styrket kirurgikompetansen for seks egne team. Effekten av denne satsingen er at interne henvisninger har økt i En av tannhelsetjenestens ansatte vil være ferdig med sin 5-årig spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin i Hun har delvis lønn under utdanningen og bindingstid til Buskerud. Det er gitt tilbakemelding til Drammen Sykehus om behovet for tilgjengelig oralkirurgisk kompetanse i tilknytning til sykehuset. REGNSKAPSRESULTAT BFK Tannhelse har innfridd fylkeskommunens bestilling for BFK Tannhelses regnskap for 2014 viser et negativt resultat på 3,3 mill. kroner og et akkumulerte merforbruk på vel 10 millioner kroner. Nettoutgift ved årets premieavvik opp mot reguleringspremie og ikke forsikringsbare tilfeller utgjorde 7,4 millioner kroner. Foretaket viser til sentralt avsatt budsjett for dekning av pensjonskostnader utover ordinær premie, også for tannhelseforetaket. Det Side 19 av 25

20 resterende av merforbruket må søkes inndekket med nye innsparingstiltak i tannhelsetjenestens drift, og evt. økt bevilgning fra fylkeskommunen. Antall prioriterte pasienter under tilsyn har økt med 1789 i perioden siden forrige regulering i Økningen er ikke særskilt ivaretatt i budsjettrammen for I følge SSB er netto driftsutgifter pr. prioritert person under tilsyn på landsbasis kr 1699 (for Buskerud kr 1607). Utgiftene til behandling av rusmiddelavhengige utgjorde i ,2 millioner kroner mot 3,8 millioner kroner i Den statlige refusjonen, som tildeles via rammen, utgjør nær tre millioner kroner. Kostnadsøkningen skyldes i vesentlig grad økning i antall rusmiddelavhengige som mottar tilbud om tannbehandling, samt retningslinjer som bidrar til mer kostnadskrevende behandlinger enn tidligere. I 2014 har det blitt videreført en rekke effektiviserings- og innsparingstiltak: Økning i interne henvisninger i kirurgi etter gjennomført kompetanseheving Økt fokus på korrekt utnyttelse av takstene for betalende pasienter Alle klinikker har egen utnevnt innkjøpsansvarlige med ekstra opplæring i elektronisk handel og utnyttelse av rammeavtaler, innkjøpsbordet osv Bedre budsjettdisiplin på klinikkene gjennom innføring av ny økonomiportal Økt bevisstgjøring og opplæring i håndtering av behandlerregnskap Nye tiltak for å redusere driftskostnadene kan være å opprettholde vakante stillinger, øke innkallingsintervallene i de prioriterte grupper i tråd med faglige retningslinjer, redusere tilbudet til ikke-lovpålagte grupper (som gruppe e) og tannlegevaktordningen), redusere tilbud om videreog etterutdanning blant de ansatte, utsette oppussingsprosjekter og redusere øvrige planlagte investeringer. Fylkestannlegen vil komme tilbake til dette i egen sak i forbindelse med tertialrapporteringen for 1. tertial Tannhelsetjenesten dekker selv, via drifts- og investeringsbudsjettet, investeringene i nye tannklinikker og rehabilitering av eksisterende. Det ble investert for 9,5 mill. kroner i Regnskap for tannhelsetjenesten 2014 Hovedpost Regnskap Budsjett Avvik HPS0- Lønn og sos. utg HPS2- Kjøp av varer og tj HPS3- Kjøp av varer og tj (erstat) HPS4- Overføringer HPS5- Finansutgifter Netto utg. total HPS6- Salgsinntekter HPS7- Refusjoner HPS8- Overføringsutgifter HPS9 Fin transaksjoner Interne finanstransaksjoner Netto inntekter total Sluttsum Side 20 av 25

Årsmelding 2012. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Årsmelding 2012. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Buskerud fylkeskommune Tannhelse mars 2013 Innhold Innhold 1. STYRELEDERS FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 3. FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 7 3.1 Organisering...

Detaljer

STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING...

STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING... 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING... 7 TANNKLINIKKER... 8 MÅL OG RESULTATER... 8 TANNHELSE...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF 2008 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD... 3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 7 MÅL OG RESULTATER..8 TANNHELSE

Detaljer

Formålet med Den offentlige tannhelsetjenesten 5. Helsefremmende og forebyggende arbeid 12. Regnskapsresultat 15

Formålet med Den offentlige tannhelsetjenesten 5. Helsefremmende og forebyggende arbeid 12. Regnskapsresultat 15 INNHOLD side Forord av styreleder 2 Sammendrag 3 Formålet med Den offentlige tannhelsetjenesten 5 Organisering 6 Mål og resultater 7 Tannhelse 10 Helsefremmende og forebyggende arbeid 12 Andre aktiviteter

Detaljer

Tannhelseplan 2010-2014

Tannhelseplan 2010-2014 Tannhelseplan 2010-2014 Side 1 av 31 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 5 2.1 Lovgrunnlag... 5 2.2 Økonomiske rammebetingelser... 6 2.3 Befolkningsutvikling... 6 2.4 Tannhelseutvikling... 6 2.5

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget,

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 TANNHELSETJENESTEN

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 TANNHELSETJENESTEN TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 TANNHELSETJENESTEN 2 Tannhelsetjenesten ÅRSMELDING 2014 0. Hovedtrekk Tannhelsen blant barn og ungdom i Aust-Agder er bedre enn noen gang, for alle gruppene sett under

Detaljer

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Forvaltningsrevisjonsrapport mai 2004 DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Sammendrag 2 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 4 2 FORMÅL,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Tom Haga INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN 2 Tannhelsetjenesten ÅRSMELDING 2013 0. Hovedtrekk Tannhelsen blant barn og ungdom i Aust-Agder er bedre enn noen gang, og ligger over landsgjennomsnittet

Detaljer

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Den offentlige tannhelsetjenesten - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Den offentlige tannhelsetjenesten - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet Et godt tilbud til de som trenger det mest Utredning fra et utvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon 13.

Detaljer

Tannhelsetjenesten - Rapport 2.tertial 2010

Tannhelsetjenesten - Rapport 2.tertial 2010 29/10 Arkivsak 201004214-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 21.10.2010 77/10 Fylkestinget 26.10.2010 68/10 Tannhelsetjenesten - Rapport 2.tertial 2010 Fylkesrådmannens

Detaljer

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007)

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innst. S. nr. 155 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning.

Detaljer

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

RAPPORT FJELLPROSJEKTET

RAPPORT FJELLPROSJEKTET RAPPORT FJELLPROSJEKTET Bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn 2005-2010 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innledning... 2 Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Mål... 5 Målgruppe... 5 Tiltak...

Detaljer

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør Tannhelsetjenesten Forord Tannhelsetjenesten i Akershus ønsker å fremstå som en organisasjon preget av profesjonalitet, respekt og åpenhet. Vi legger vekt å være en synlig og ledende aktør i utviklingen

Detaljer

St.meld. nr. 35. Framtidas tannhelsetjenester (2006 2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning

St.meld. nr. 35. Framtidas tannhelsetjenester (2006 2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning St.meld. nr. 35 (2006 2007) Framtidas tannhelsetjenester St.meld. nr. 35 (2006 2007) Framtidas tannhelsetjenester Særskilt vedlegg: NOU 2005: 11 Det offentlige engasjementet på tannhelsefeltet Innhold

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 029 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer...

Detaljer

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Et utviklingsprosjekt finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (høsten 2010). 2 Forord Tannhelseprosjektet ble påbegynt

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/775-4 Løpenr.: 5489/13 Arkivnr.: G40 &13 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.03.2009 kl. 10:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Tullit Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 7/2009 Godkjenning av

Detaljer

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Rapport IS-2128 Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Publikasjonens tittel: Beskrivelse av forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjektet

Forvaltningsrevisjonsprosjektet Fylkesrevisjonen Forvaltningsrevisjonsprosjektet Tannhelsetilbudet til eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie November 2008 Foto: Rami Abood Mye i Media AS Tidligere undersøkelser

Detaljer