Forord. Kirsten Ahlsen Direktør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Kirsten Ahlsen Direktør"

Transkript

1 Tannhelsetjenesten

2 Forord Tannhelsetjenesten i Akershus ønsker å fremstå som en organisasjon preget av profesjonalitet, respekt og åpenhet. Vi legger vekt å være en synlig og ledende aktør i utviklingen av gode tannhelsetjenester for befolkningen i Akershus og samtidig være en virksomhet som er opptatt av nyskapning og læring. Vi gir hver dag profesjonelle tannhelsetjenester med høy kvalitet samtidig som vi gjennomfører et omfattende helsefremmende og forebyggende arbeid for å redusere fremtidig sykdomsrelatert tannbehandling. Tannhelsetjenesten vektlegger å tilpasse tannhelsetilbudet til de gruppene som har størst behov, og vi har mange forskjellige pasientgrupper som har svært ulike behov for tannhelsetjenester. Pasientenes behov og opplevelser er viktig for oss og står i sentrum for vår utvikling. De aller fleste i Akershus har god tannhelse og gode tannhelsevaner. Det betyr mye også for folkehelsen. Samarbeidet mellom yrkesgruppene er godt og vi lærer av hverandre. Slik kan vi utvikle tannhelsetjenesten videre. Tannklinikkene i Akershus blir større og færre, og det viser seg at store klinikker gir bedre utnyttelse av tannhelsetjenestens totale ressurser. De gir et bredere fagmiljø med positiv virkning på kvalitet og kompetanse, og gjør det lettere å rekruttere fagpersonell. En stor takk til alle våre dyktige medarbeidere som sikrer at vi har en velfungerende tannhelsetjeneste og et godt tannhelsetilbud til innbyggerne i Akershus. Oslo, Kirsten Ahlsen Direktør 1

3 Innholdsfortegnelse Sammendrag tannhelsetjenesten... 3 Fortsatt god tannhelse blant barn og ungdom i Akershus... 4 Tannhelsedata for 5, 12 og 18 år distriktsvis... 4 Stabil dekningsgrad for de prioriterte grupper Oppdateres med 2012 tall... 6 Andel undersøkt/behandlet i løpet av de siste tre år (KOSTRA)... 7 Rusmiddelmisbrukere... 7 Innkallingsintervall... 7 KOSTRA-tallene viser lav ressursbruk pr. pasient... 8 Personell... 9 Tannklinikkene blir større og færre Økonomi Driftsregnskapet Oversikt over resultatrapportering og tabeller

4 Sammendrag tannhelsetjenesten Tannhelseresultatene for 5-, 12- og 18-åringer er bedre enn året før og på nivå med sammenlignbare fylker (Øst-Norge). Om lag personer i prioriterte grupper er under tilsyn av tannhelsetjenesten, eller mer enn hver fjerde innbygger. Det er behandlet totalt pasienter og det er flere enn året før. Andelen som har blitt undersøkt og fått behandling eller tilbud om oppfølging er økt for gruppe A (barn og ungdom 1-18 år), C1 (eldre og uføre i institusjon) og D (ungdom år). Det er noe redusert for gruppene B (psykisk utviklingshemmede over 18 år), og C2 (personer i hjemmesykepleie) Det er satset på folkehelsearbeid. På de kommunale opplæringssentrene gis det opplæring om kosthold og tannhelse for innvandrere. Videre er det aktiviteter på verdens vanndag og verdens tobakksfrie dag og det gis opplæring og informasjon i barnehager og skoler om tannhelse. Det er et nært samarbeid med kommunene om tilbud til personer som omfattes av helse-og sosialtjenesteloven. Akershus deltar i arbeidet med oppbyggingen av Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Østlandet (TKØ). Kompetansesenteret skal være tannhelsetjenestens sykehus, og skal behandle henviste pasienter, utdanne spesialister, forske og gi tilbud om etterutdanning og veiledning når senteret er ferdig utbygget. Sykefraværet går ned som et resultat av systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i tannhelsetjenesten. Ved utgangen av 2012 disponerte tannhelsetjenesten 36 klinikker. Akershus er et av de fylkene som bruker minst penger på offentlig tannhelsetjeneste regnet pr. innbygger og i forhold til prioriterte grupper. Målene for 2012 og hva vi oppnådde: Tannhelsen for 5-, 12- og 18-åringer er lik eller bedre enn gjennomsnittet for Øst-Norge* Resultatene for AFK for 2012 er blitt noe bedre sammenlignet med tallene for Når det gjelder sett opp mot Øst-Norge, er andelen kariesfrie tenner for 5 åringer, litt lavere for AFK med 81,2 % mot 82,7 %. Tenner med karieserfaring for 18-åringer er noe lavere for AFK med 3,7 mot 3,8, mens for 12-åringer er AFK helt på samme nivå som Øst-Norge. Andelen 5- og 12-åringer med 5 eller flere hull er lavere enn året før Målet er nådd. Andelen 5-åringer med 5 eller flere hull utgjør under 6 % og er på samme nivå som i Andelen 12-åringer med 5 eller flere hull utgjør 3 %, og er lavere enn i 2011 Tannhelseresultatet (tenner med karieserfaring) for 18-åringer er utjevnet mellom distriktene Målet er ikke nådd. Snittet for 18-åringer har for 2012 en minimal differanse, med svingninger fra 3,3 tenner til 4,6 tenner med karieserfaring pr. person. Mellom distriktene som har færrest hull og flest hull, har avstanden økt fra 2011 til 2012, fra 1,1 til 1,3 i differanse. Dekningsgraden (andel under tilsyn i prosent) for de prioriterte grupper er på nivå med gjennomsnittet for Øst-Norge **) Det er ferdigbehandlet flere i 2012 enn i Økningen er i første rekke på gruppe A. Antall personer i den største gruppen (3-18 år) har til sammenligning økt med 873 personer. Dekningsgraden for andel tilsyn for de prioriterte gruppene var for 2012: gruppe A 94,8 %, gruppe B 94,8 %, gruppe C1 72,3 %, gruppe C2 25,0 % og gruppe D 65,2 %. Når en sammenligner med Øst-Norge ser en at AFK er på samme nivå for alle gruppene, med unntak av gruppe D, der gjennomsnittet for Øst-Norge er 75,9 Andel 12-åringer undersøkt/behandlet de tre siste år er på nivå med gjennomsnittet for Øst-Norge AFK ligger over gjennomsnittet for Øst-Norge, med 92,3 % mot 78,3% Tannhelsetjenesten leverer kostnadseffektive tjenester med høy brukertilfredshet Netto driftsutgift pr. prioritert pasient ligger på kroner 1 341, som er lavere enn gjennomsnittet for fylkene i Øst-Norge på kroner *) Øst-Norge omfatter i KOSTRA fylkene Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland **) Personer under tilsyn: personer undersøkt av tannlege/tannpleier, gitt nødvendig behandling eller gitt tilbud om oppfølging. 3

5 Fortsatt god tannhelse blant barn og ungdom i Akershus Det er satt som mål at tannhelsen, målt ved kariessituasjonen for 5-, 12- og 18-åringer, skal være på nivå med eller bedre enn gjennomsnittet for Øst-Norge (Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland). Andelen 5-åringer med kariesfrie tenner utgjør 81,2 prosent i Det er et bedre resultat enn året før da resultatet var 79,8 prosent. For 12- og 18-åringene er målet satt ut fra gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring. Her er resultatet for 12-åringer et gjennomsnitt på 0,9 tenner og for 18-åringer 3,7 tenner med karieserfaring. Dette er en bedring sammenlignet med året før. Hovedinntrykket de siste årene er stabil tannhelsesituasjon for de tre aldersgruppene. Sammenholdt med de øvrige fylkene i gruppen Øst-Norge er resultatet i Akershus for 5 åringene på linje med Øst-Norge, mens det er noe bedre for 12- og 18 åringer. Nøkkeltall tannhelse - kvalitet Akershus Øst-Norge ) 5-åringer Andel med kariesfrie tenner 80,1% 79,7% 80,8% 79,8% 81,2 82,7 12-åringer Tenner med karieserfaring 1) 1,1 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 18-åringer Tenner med karieserfaring 1) 3,9 4,0 3,9 3,8 3,7 3,8 1) Karieserfaring vil si at en har erfaring med hull 2) Øst-Norge omfatter i KOSTRA fylkene Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland. Foreløpige tall for 2012 (pr. mars 2013) Tannhelsedata for 5, 12 og 18 år distriktsvis 5 år I Akershus er flere enn 8 av 10 femåringer helt uten hull i tennene. Tannhelsen i denne aldersgruppen er god, og det er kun små variasjoner fra et år til et annet. Resultatet for 5- åringer er på nivå med gjennomsnittet for Øst-Norge (Hedmark, Oppland, Østfold, Akershus) Andel 5-åringer uten hull (DMFT=0) Asker-Bærum 86,5 85,8 86,3 84,7 85,4 81,9 83,3 Follo 75,1 76,7 77,5 77,5 79,8 81,6 82,1 Nedre Romerike 71,8 75,4 78,6 71,2 75,5 72,5 79,2 Nordøstre Romerike 76,4 79,6 75,9 80,8 79,9 81,0 79,6 Akershus 78,2 80,2 80,1 79,7 80,8 79,8 81,2 12 år Målet er satt ut fra gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring. Også her er resultatet godt og viser et stabilt nivå med en liten bedring fra året før. Akershus er blant de beste fylkene i landet når det gjelder tannhelse for barn og ungdom. 4

6 12 år gj.sn. antall tenner med hull (DMFT) Asker-Bærum 1 1 0,9 1 0,9 0,9 0,8 Follo 1,3 1 1,1 1 1,0 0,9 0,9 Nedre Romerike 1,3 1,5 1,3 1,3 1,1 1,1 0,9 Nordøstre Romerike 1,5 1,4 1,3 1,5 1,3 1,2 1,1 Akershus 1,3 1,2 1,1 1,2 1,1 1,0 0,9 Kvalitetsindikator for 12 åringer SiC (signifikant kariesindeks) brukes til å sette søkelyset på dem som har flest hull. Indeksen viser gjennomsnittlig antall tenner med hull i den 1/3 av gruppen med flest hull. WHO`s mål for SiC-indeks er på 3 eller lavere for SIC-indeks sn. SIC sn. SIC sn. SIC DMFT DMFT DMFT Asker-Bærum 0,9 2,5 0,9 2,5 0,8 2,3 Follo 1 2,7 0,9 2,5 0,9 2,4 Nedre Romerike 1,1 3 1,0 2,8 0,9 2,5 Nordøstre 1,3 3,3 1,2 3,1 1,1 3,1 Romerike AFK 1,1 2,9 1,0 2,7 0,9 2,6 SIC indeks pr kommune Kommune SIC-indeks 12-åringer Kommune SIC-indeks 12-åringer Asker 2,3 Nittedal 2,5 Bærum 2,3 Skedsmo 2,4 Oppegård 2,4 Rælingen 3,3 Ski 2,7 Lørenskog 2,5 Ås 2,8 Aurskog-Høland 3,3 Vestby 2,7 Eidsvoll 3,9 Frogn 1,5 Fet 2,1 Nesodden 1,9 Gjerdrum 2,2 Enebakk (Ytre Enebakk) 2,5 Hurdal 3,6 Nannestad 2,9 Nes 2,8 Sørum 2,6 Ullensaker 3,3 Kommunevis oversikt over andelen med flest hull viser at de største utfordringene finnes på Romerike i kommunene Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker, Rælingen og Aurskog - Høland, mens Frogn og Nesodden kommune har svært liten andel av 12 åringer i risikogruppen. 5

7 18 år Målet er satt ut fra gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring (hull). Også her er resultatet godt og viser et stabilt nivå med en liten bedring fra året før for AFK som helhet. 18 år gj.sn. antall tenner med hull (DMFT) Asker-Bærum 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,3 Follo 4,2 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6 3,5 Nedre Romerike 4,4 4,4 4 4,3 3,9 3,9 3,6 Nordøstre Romerike 4,8 4,5 4,8 4,9 4,8 4,5 4,6 Akershus 4,1 3,9 3,9 4 3,9 3,8 3,7 Andel 18 åringer gruppert etter grad av karieserfaring % DMFT= 0 DMFT = 1-4 DMFT = 5-9 DMFT > 10 Asker-Bærum 23,0 47,5 23,9 5,6 Follo 23,1 45,0 25,9 5,9 Nedre Romerike 21,9 45,8 24,8 7,5 Nordøstre Romerike 16,0 41,6 29,8 12,6 Akershus 21,2 45,2 26,0 7,6 Resultatene for 18-åringer er gjennomgående bedre enn året før Stabil dekningsgrad for de prioriterte grupper Nøkkeltall tannhelse - kapasitet Akershus Øst-Norge 2) Gruppe Personer under tilsyn (%) 1*) A Barn og ungdom 1-18 år 95,8 94,5 92,1 96,6 95,6 95,4 B Psykisk utviklingshemmede over 18 år 91,2 93,6 94,4 91,8 92,5 93,6 C1 Eldre og uføre i institusjon 75,2 78,3 72,3 93,1 96,7 74,5 C2 Personer i hjemmesykepleie 26,1 24,0 25,0 23,8 23,4 23,5 D Ungdom år 74,4 69,5 66,3 79,9 76,8 75,9 1) Personer under tilsyn: personer undersøkt av tannlege/tannpleier, gitt nødvendig behandling eller gitt tilbud om oppfølging 2) Øst-Norge omfatter i KOSTRA fylkene Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland. Foreløpige tall for 2012 (pr. mars 2013) Antall personer i de prioriterte gruppene A-D, det vil si de som etter tannhelseloven har krav på behandling, utgjorde personer i Dette er 600 flere enn året før. Av disse var under tilsyn av tannhelsetjenesten, og det er 889 flere enn i I alt er personer undersøkt/behandlet, og det er flere enn året før. Den lave dekningsgraden i gruppe C2, personer i hjemmesykepleie, skyldes blant annet at mange ikke ønsker å benytte tilbudet fra den offentlige tannhelsetjenesten. I KOSTRA omfatter dessuten totaltallet i gruppen langt flere personer enn de som rett til gratis tannbehandling etter tannhelseloven. Tannhelsetjenestens egen registrering viser at 84,7 prosent av registrerte personer i gruppe C2 er under tilsyn. 6

8 Andel undersøkt/behandlet i løpet av de siste tre år (KOSTRA) Helsedirektoratet innførte flere kvalitetsindikatorer fra og med 2010 i KOSTRArapporteringen, som har som mål å beskrive i hvilken grad den offentlige tannhelsetjenesten gir et regelmessig og oppsøkende tilbud til de prioriterte gruppene. Indikatoren viser andel undersøkt/behandlet siste tre år, og omfatter 12- og 18-åringer, samt gruppe B - psykisk utviklingshemmede over 18 år. Indikatoren gir et bilde på hvor stor andel av gruppene som uteblir og høyst sannsynlig har falt ut av den offentlige tannhelsetjenestens system (drop out). I Akershus er 97 prosent av alle 12-åringer undersøkt/behandlet i løpet av siste tre år. Tilsvarende tall for 18-åringer og gruppe B er henholdsvis 93 prosent og 92 prosent. Tallene bekrefter en høy dekningsprosent og lavt frafall. Andel undersøkt/behandlet i løpet av siste tre år (KOSTRA) Gruppe år 97,4 94,0 96,9 18 år 93,1 89,0 92,9 Gr. B 94,4 83,6 92,0 Rusmiddelmisbrukere Fylkeskommunen gir tilbud til rusmiddelmisbrukere som oppholder seg i døgninstitusjon ut over 3 måneder, rusmiddelmisbrukere som mottar tjenester etter helse- og omsorgstjenestelovens 3-2 nr. 5 og 6 og pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Tilbudet er finansiert ved tilskudd fra staten. Stadig flere benytter seg av tilbudet, og vi forventer fortsatt økning de nærmeste årene. Antall personer Under tilsyn Undersøkt / behandlet Distriktsvis oversikt: Under tilsyn Undersøkt / behandlet Asker-Bærum Follo Nedre Romerike Nordøstre Romerike Innkallingsintervall Tidsperioden mellom de planlagte undersøkelsene er individuelt fastsatt basert på en vurdering av den enkelte persons tannhelse- og helsetilstand sammenholdt med eventuelle risikofaktorer. Det er en målsetting at alle skal gis et tilbud om undersøkelse og behandling innenfor en periode på 24 måneder. Dette målet er nådd. For friske personer uten et tannhelseproblem er det faglig tilrådelig med et intervall på inntil 2 år. 7

9 Gjennomsnittlig innkallingsintervall gruppe A 2 (3 18 år) distriktsvis Distrikt Asker-Bærum 18,5 19,4 19,6 Follo 19,1 19,1 18,2 Nedre Romerike 17,3 19,7 18,0 Nordøstre Romerike 18,6 18,1 18,5 AFK 18,5 19,1 18,6 KOSTRA-tallene viser lav ressursbruk pr. pasient Det er satt som mål at kostnadseffektiviteten, målt som netto driftsutgifter pr. prioritert person under tilsyn, skal være på nivå med gjennomsnittet for Øst-Norge (Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland). KOSTRA-tall for 2011 viser at Akershus har et betydelig lavere kostnadsnivå enn de øvrige fylkene i gruppen. Tannhelse Kostra-tall Netto driftsutgifter pr. prioritert person under tilsyn (kr) *) Akershus Østfold Hedmark Oppland Oslo Øst-Norge Norge *) Foreløpige tall for 2012 Folkehelsearbeid Tannhelsetjenesten arbeider aktivt med folkehelsearbeid i tråd med fylkeskommunens handlingsplan for folkehelse. Kosthold, ernæring, helsefremmende og forebyggende arbeid samt rusforebyggende tiltak er sentrale satsningsområder. Alle distrikter har en folkehelsekontakt (tannpleier) som følger opp satsinger fra lokale handlingsplaner. Tannhelsetjenesten i Akershus har inngått forpliktende samarbeid med helsestasjonstjenesten og pleie-og omsorgstjenesten i alle kommuner i Akershus. Tjenesten gir opplæring i kosthold og munnhygiene for grupper av ansatte innenfor pleie- og omsorgstjenesten etter behov. Det er også et nært samarbeid mellom tannhelsetjenesten og sosialtjenesten i alle kommuner. TaFo - tannhelse og folkehelse for innvandrere er et tiltak rettet mot voksne innvandrere som foregår på de kommunale opplæringssentrene. I forbindelse med markeringen av verdens vanndag deltar tannhelsetjenesten i utadrettede tiltak for hele befolkningen i kommunene i Akershus. Verdens tobakksfrie dag markeres på tannklinikkene, og det arbeides med forebyggende arbeid mot tobakk og snus ved konsultasjoner på tannklinikkene. Det blir gitt undervisning i kosthold og tannhelse for barn i barnehager og på skoler i alle tannhelsedistrikter. Det er etablert et landsdekkende samarbeid om folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten hvor fylkestannlege/direktør og folkehelsekoordinator deltar. 8

10 Rådgivningstjeneste for NAV Tannhelsetjenesten yter rådgivingstjenester overfor NAV i søknader som gjelder støtte til tannbehandling hjemlet i sosialtjenesteloven. Det ble behandlet 1009 saker i 2012 mot 869 saker i Personell Stabil bemanning i alle yrkesgrupper er en viktig forutsetning for at det skal oppnås gode resultater i tannhelsetjenesten. Tannhelsetjenesten har satset på rekrutterings- og stabiliseringstiltak overfor alle personellgrupper, og det er pr i dag ingen ledighet i noen stillingsgruppe. Det er kvalifiserte søkere til alle kliniske stillingskategorier. Ansatte som har sluttet i rapportåret hovedgrunn: 2012 Sagt opp selv Alderspensjon Uførepensjon Sum sluttet Turnover yrkesaktive % Turnover i % samlet Tannlege ,3 9,5 Tannpleier ,6 5,6 Tannhelsesekretær ,8 5,5 Andre ,3 5,0 Sum ,3 6,9 Ansatte som har sagt opp selv - hovedgrunn: 2012 Flyttet Privat Annen Videre- Annen Sum praksis stilling utdanning årsak Tannlege Tannpleier Tannhelsesekretær Sykefraværet i tannhelsetjenesten går ned Det har vært jobbet systematisk med å redusere sykefraværet siden 2010,og det er nå en I alt Tannlege Tannpleier Tannhelsesekretær Administrativt personale Distrikt Årsverk Pers. Årsverk Pers. Årsverk Pers. Årsverk Pers. Årsverk Pers. Asker og 67, , , ,1 34 Bærum Follo 49, ,6 20 9, ,9 26 Administrasjonen for alle distrikter Nedre 49, , , ,6 23 er samorganisert Romerike med den sentrale Nordøstre 52, ,9 28 9, ,1 26 staben hos Romerike direktøren Administrasjon 15,3 18 0,5 1 0,4 1 0,0 0 17,4 19 Akershus 233, , , , ,4 19 Akershus , , , , ,2 19 9

11 reduksjon i sykefraværet på 1,7 prosentpoeng (fra 10.1 prosent i 2011 til 8,4 i 2012), som tilsvarer en nedgang i sykefraværet med 16,9 prosent 2011 til Bruk av egenmeldinger utgjør 1,3 prosent og er uforandret sammenlignet med året før, mens legemeldt sykefravær av lengde dager er redusert (fra 5,4 prosent til 4,8 prosent). Den største reduksjonen i langtidssykefravær finnes hos kvinner i aldersgruppen år som har hatt en nedgang på 5,1 prosentpoeng sammenlignet med 2011 (fra 10.2 prosent til 5,1 prosent). Tiltakene som ble satt i gang for å redusere sykefraværet i 2010, har vært videreført i 2011 og Dette inkluderer blant annet tiltak innenfor ergonomi, opplæring for alle ansatte knyttet til området «helsefremmende arbeidsplasser og økt jobbnærvær», samt 1 times felles gåtur i arbeidstiden, 1 gang i måneden. Tannhelsetjenesten har utarbeidet handlingsplan for inkluderende arbeidsliv med en overordnet målsetting om å redusere sykefraværet med 10 prosent i løpet av perioden Virksomheten har i tråd med de overordnede rutiner for oppfølging av sykefravær satset systematisk på oppfølging av sykmeldte på alle nivåer og håper at sykefraværet reduseres ytterligere i Med bakgrunn i at en etter første år i perioden har registrert en sykefraværsreduksjon på 16,9 prosent, sammenlignet med 2011, har tannhelsetjenesten stor tro på at en skal nå målet på en reduksjon tilsvarende 10 prosent over to år sammenlignet med Tannklinikkene blir større og færre I 2012 ble det åpnet ny klinikk i Ski med 10 behandlingsrom. Klinikken erstatter Ytre Enebakk tannklinikk og gamle Ski tannklinikk. Det er foretatt en mindre rehabilitering av Vestby tannklinikk i påvente av en ny og større klinikk sentralt i Vestby. Den nye klinikken er utsatt som følge av behov for ny reguleringsplan i Vestby kommune. Ved utgangen av året disponerer tannhelsetjenesten 36 klinikker. Av disse er 9 små enheter ved sykehus, sykehjem og fengsel. Over en lang periode er det gjennomført en betydelig omlegging av klinikkstrukturen mot færre og større enheter. I 1990 disponerte tannhelsetjenesten 146 klinikker. Større klinikker gir bedre utnyttelse av lokaler og utstyr. De gir et bredere fagmiljø med positiv virkning på kvalitet og kompetanse, og gjør det lettere å rekruttere fagpersonell. Det er ikke planlagt med vesentlig færre klinikker de nærmeste årene. Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Østlandet (TKØ) TKØ er et IS (Interfylkeskommunalt samarbeid) etter kommunelovens 27 mellom Hedmark, Oppland, Akershus, Østfold og Oslo. Ved utgangen av 2012 var det ansatt 8 personer i til sammen 3,7 årsverk i TKØ. Forskning og utviklingsarbeid, FOU, har vært TKØ`s hovedsatsning i TKØ har støttet og bidratt til FOU-prosjekter i fylkeskommunene og i privat tannhelsetjeneste, i tillegg til å gjennomføre egne undersøkelser/forskningsaktiviteter. TKØ har etablert et prosjektteam med tannlege, tannhelsesekretær og psykolog for utredning og behandling av personer med odontofobi, torturofre og voldsutsatte. Tilsvarende er etablert i de øvrige regionale kompetansesentrene. TKØ lanserte i 2012 et egenprodusert e-læringsprogram om smittevern på tannklinikker. I tillegg har nettstedet tre andre e-læringsprogrammer. 10

12 Økonomi Hovedpost Regnskap Regnskap Regulert Avvik budsjett- Tall i hele tusen budsjett 2012 regnskap Salgsinntekter Refusjoner Sum driftsinntekter Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester, erst. egenprod Overføringer Sum brutto driftsutgifter Netto driftsutgifter Netto finansutgifter Netto utgifter Driftsregnskapet Tannhelsetjenesten har en realøkning i netto driftsutgifter på 0,8 prosent fra 2011 til Budsjettrammen for 2012 ble tilført 0,8 mill. kr fra ubrukte midler i Budsjettet er økt med underkant av 0,5 mill. kr hovedsakelig til seniortiltak. Revidert budsjett 2012 utgjør 181,2 mill. kr. Regnskapet for 2012 viser et resultat i balanse med et mindreforbruk på om lag 1 prosent i forhold til budsjett. Resultatet gjelder for ordinær drift av tannhelsetjenesten etter overføring til bundet fond. Brutto utgjør driftsutgifter 212,7 mill. kr og driftsinntekter 27,3 mill.kr. Akershus har koordineringsansvar for et samarbeidsprosjekt mellom landets fylkestannleger om utvikling av felles IKT-løsninger. Prosjektet er finansiert ved eksterne midler, inklusiv et mindre tilskudd fra hver fylkeskommune. Ved utgangen av 2012 står prosjektet med 4,5 mill. kr i ubrukte midler. Disse er ført til bundet fond og videreføres som øremerkede midler i Driftsregnskap Regnskap Opprinnelig Revidert Regnskap Budsjett- Realendr. i % budsjett budsjett avvik Sum driftsutgifter ,0 Sum driftsinntekter ,0 Netto driftsresultat ,8 Finansutgifter Finansinntekter Netto finansresultat , Netto utgifter ,8 11

13 Investering Investeringsmidlene går i hovedsak til etablering av nye tannklinikker og utvidelse / oppgradering av eldre klinikker. I 2012 utgjør investeringsutgiftene i alt 10,5 mill. kr. Av dette er 9,7 mill. kr ført på prosjekter under AFK Eiendom FK. Innføring av nytt telefonisystem (IP-telefoni) ble påbegynt i 2012 og vil være fullført i løpet av våren Askerholmen tannklinikk er oppgradert med samlet kostnad på 2,3 mill. kr. Ski tannklinikk ble flyttet til nye, leide lokaler og tatt i bruk i mars Tannklinikken Ytre Enebakk ble samtidig nedlagt og pasientene overført til den nye klinikken. Totale investeringskostnader utgjør 17,2 mill. kr. PO 3 Tannhelse A B Prosjekt Prosjektnavn Totalt Forbruk Bevilgning Totalt Rest Kommentarer nr (tall i mill kr) budsjett i 2012 t.o.m medgått (kol A - B) (inkl reg) t.o.m Askerholmen tannkl., ombygging 3,8 2,3 3,8 2,3 1,5 Ferdigstilt 2012, regnskap ikke avsluttet Tannklinikker, nytt telefonisystem 0,7 0,7 0,8 0,7 0,1 Avsluttes våren Ski tannklinikk, nye lokaler 17,0 6,6 17,0 17,2-0,2 Ferdigstilt 2012, regnskap ikke avsluttet Sum investeringsutgifter 21,5 9,6 21,6 20,2 1,4 12

14 Oversikt over resultatrapportering og tabeller 2012 TABELL 1 PERSONELL I DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN PR Distrikt I alt Tannlege Tannpleier Tannhelsesekretær Administrativt personale Årsverk Personer Årsverk Personer Årsverk Personer Årsverk Personer Årsverk Personer Asker og Bærum 65, , , ,6 32 1,0 1 Follo 51, , , ,2 26 1,0 1 Nedre Romerike 48, , , ,8 23 1,0 1 Nordøstre Romerike 51, ,3 27 9, ,6 25 1,0 1 Direktørens kontor 15,7 17 0,5 1 1,0 1 0,0 0 14,2 15 Hele fylket 232, , , , ,2 19 Sum , , , , ,

15 TABELL 2a OMFANGET AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN Sum prioriterte grupper Barn og ungdom 1-18 år Eldre og uføre i Psyk.utviklingshemmede institusjon Eldre og uføre i hjemme og 20 - åringer Gruppe A-D Gruppe A over 18 år. Gruppe B Gruppe C.1. sykepleie. Gr. C.2. Gruppe D. Pers. Under Us./ Pers. Under Us./ Pers. Under Us./ Pers. Under Us./ Pers. Under Us./ Pers. Under Us./ Distrikt i alt tilsyn beh.* i alt tilsyn beh i alt tilsyn beh. i alt tilsyn beh. i alt tilsyn beh. i alt tilsyn beh år Asker og Bærum Follo Nedre Romerike Nordøstre Romerike Hele fylket Sum *Gruppe A: 3-18 år 14

16 TABELL 2 b PROSENTANDEL AV PERSONER I PRIORITERT GRUPPE A - D UNDER TILSYN OG UNDERSØKT/BEHANDLET Sum prioriterte grupper Gruppe A-D Gruppe A Gruppe B Gruppe C.1. Gruppe C.2 Gruppe D Under Undersøkt/ Under Undersøkt/ Under Undersøkt/ Under Undersøkt/ Under Undersøkt/ Under Undersøkt/ Distrikt tilsyn behandlet tilsyn behandlet tilsyn behandlet tilsyn behandlet tilsyn behandlet tilsyn behandlet 1-18 år 1-18 år 3-18 år Asker og Bærum 92,7 53,9 95,7 60,8 94,3 82,0 88,4 72,9 90,0 61,8 66,2 38,0 Follo 92,8 56,9 94,3 65,2 97,0 79,6 81,1 67,9 79,6 61,1 84,0 34,7 Nedre Romerike 89,5 57,0 94,0 66,0 95,8 82,7 90,0 83,2 87,7 70,8 47,2 29,2 Nordøstre Romerike 92,1 56,4 96,0 64,2 90,8 70,5 77,2 71,8 78,3 56,3 62,3 33,9 Hele fylket 91,9 55,9 95,1 63,7 94,4 78,7 84,1 73,4 84,7 62,6 65,1 34,3 Sum ,7 54,2 94,5 62,2 93,6 80,3 85,4 73,2 79,9 63,5 69,5 33,4 15

17 TABELL 3a TANNHELSEDATA FOR 5-ÅRINGER (FØDT 2007) Pers. Undersøkt/ Ingen karies Uten ny karies Distrikt i alt behandlet DMFT = 0 DT = 0 Antall % Antall % Antall % Asker og Bærum , , ,9 Follo , , ,0 Nedre Romerike , , ,3 Nordøstre Romerike , , ,2 Hele fylket , , ,9 Sum , , ,6 TABELL 3b TANNHELSEDATA FOR 5-ÅRINGER (FØDT 2007) Under- Friske tenner Tenner m/ny Tenner trukket Tenner med pga. karies Distrikt søkt / (ST) karies (DT) (MT) fyllinger (FT) behandl. Antall snitt Antall snitt Antall snitt Tenner m/karieserfaring (DMFT) Antall snitt Antall snitt Asker og Bærum , , , , ,64 Follo , , , , ,67 Nedre Romerike , , , , ,80 Nordøstre Romerike , , , , ,85 Hele fylket , , , , ,73 Sum , , , , ,72 16

18 TABELL 4a TANNHELSEDATA FOR 12-ÅRINGER (FØDT 2000) Pers. Undersøkt/ Ingen karies Uten ny karies Distrikt i alt behandlet DMFT = 0 DT = 0 Antall % Antall % Antall % Asker og Bærum , , ,0 Follo , , ,0 Nedre Romerike* , , ,2 Nordøstre Romerike , , ,6 Hele fylket , , ,0 Sum , , ,3 TABELL 4b TANNHELSEDATA FOR 12-ÅRINGER (FØDT 2000) Distrikt søkt / (ST) Under- Friske tenner Tenner m/ny Tenner trukket Tenner med pga. karies karies fyllinger (DT) (MT) (FT) behandlet Antall snitt Antall snitt Antall snitt Antall snitt Tenner m/karies- erfaring (DMFT) Antall snitt Asker og Bærum , ,3 9 0, , ,8 Follo , ,3 11 0, , ,9 Nedre Romerike , ,3 10 0, , ,9 Nordøstre Romerike , ,4 32 0, , ,1 Hele fylket , ,3 62 0, , ,9 Sum , ,4 43 0, , ,0 17

19 TABELL 5a TANNHELSEDATA FOR 18-ÅRINGER (FØDT 1994) Pers. Undersøkt/ Ingen karies Uten ny karies Distrikt i alt behandlet DMFT = 0 DT = 0 Antall % Antall % Antall % Asker og Bærum , , ,2 Follo , , ,1 Nedre Romerike , , ,4 Nordøstre Romerike , , ,9 Hele fylket , , ,4 Sum , , ,7 TABELL 5b TANNHELSEDATA FOR 18-ÅRINGER (FØDT 1994) Under- Friske tenner Tenner m/ny Tenner trukket Tenner med pga. karies Distrikt søkt / (ST) karies (DT) (MT) fyllinger (FT) behandl. Antall snitt Antall snitt Antall snitt Antall snitt Tenner m/karieserfaring (DMFT) Antall snitt Asker og Bærum , ,9 20 0, , ,3 Follo , ,8 36 0, , ,5 Nedre Romerike , ,8 30 0, , ,6 Nordøstre Romerike , ,1 65 0, , ,6 Hele fylket Sum , , , , , , , , , ,8 18

20 TABELL 6 TANNHELSEDATA FOR 5, 12 og 18-ÅRINGER Distrikt 5 -ÅRINGER 12 - ÅRINGER Ant. Ant. beh. DMFT = 0 DMFT =1-4 DMFT =5-9 DMFT >_ 10 beh. DMFT = 0 DMFT = 1-4 DMFT =5-9 DMFT >_10 Ant Ant Ant Ant i alt Ant. % Ant. % Ant. %. % i alt Ant. %. %. %. % Asker og Bærum , ,7 59 3,6 23 1, , ,3 32 2,1 1 0,1 Follo , ,2 45 4,2 16 1, , ,6 34 2,8 1 0,1 Nedre Romerike , ,1 71 5,4 16 1, , ,0 33 2,7 3 0,2 Nordøstre Romerike , ,9 53 4,6 23 2, , ,5 45 3,7 7 0,6 Hele fylket , , ,4 78 1, , , ,8 12 0,2 Sum , , ,6 54 1, , , ,7 18 0,4 Distrikt 18 - ÅRINGER Ant. beh. DMFT = 0 DMFT =1-4 DMFT =5-9 DMFT >_ 10 i alt Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Asker og Bærum , , ,9 88 5,6 Follo , , ,9 83 5,9 Nedre Romerike , , ,8 89 7,5 Nordøstre Romerike , , , ,6 Hele fylket , , , ,6 Sum , , , ,2 19

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Tannhelseplan 2010-2014

Tannhelseplan 2010-2014 Tannhelseplan 2010-2014 Side 1 av 31 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 5 2.1 Lovgrunnlag... 5 2.2 Økonomiske rammebetingelser... 6 2.3 Befolkningsutvikling... 6 2.4 Tannhelseutvikling... 6 2.5

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget,

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Norge

Tannhelsetjenesten i Norge OMFANGET AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FOR DE PRIORITERTE GRUPPENE Tannhelsetjenesten i Norge tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2004 MARS 2004 Rapport fra Helsetilsynet 5/2004

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 24.04.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 Innhold Del I Innledende del... 1 Regjeringens mål for helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/775-4 Løpenr.: 5489/13 Arkivnr.: G40 &13 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Hullete tannhelsestatistikk

Hullete tannhelsestatistikk Andreas Hedum Hullete tannhelsestatistikk Er tannhelse et helsepolitisk stebarn? Selv om dårlig tannhelse kan oppleves som et like stort problem som annen sykelighet, må den norske befolkning i stor grad

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

RAPPORT FJELLPROSJEKTET

RAPPORT FJELLPROSJEKTET RAPPORT FJELLPROSJEKTET Bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn 2005-2010 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innledning... 2 Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Mål... 5 Målgruppe... 5 Tiltak...

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Om virksomheten............................................

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

AFK eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2011

AFK eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2011 AFK eiendom FKF Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse Kapittel side 1 Informasjon om foretaket... 2 2 Styrets arbeid i 2011...6 3 Omtale av driften...6 4 Investeringsporteføljen - utførerrollen...12

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer