Forord. Kirsten Ahlsen Direktør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Kirsten Ahlsen Direktør"

Transkript

1 Tannhelsetjenesten

2 Forord Tannhelsetjenesten i Akershus ønsker å fremstå som en organisasjon preget av profesjonalitet, respekt og åpenhet. Vi legger vekt å være en synlig og ledende aktør i utviklingen av gode tannhelsetjenester for befolkningen i Akershus og samtidig være en virksomhet som er opptatt av nyskapning og læring. Vi gir hver dag profesjonelle tannhelsetjenester med høy kvalitet samtidig som vi gjennomfører et omfattende helsefremmende og forebyggende arbeid for å redusere fremtidig sykdomsrelatert tannbehandling. Tannhelsetjenesten vektlegger å tilpasse tannhelsetilbudet til de gruppene som har størst behov, og vi har mange forskjellige pasientgrupper som har svært ulike behov for tannhelsetjenester. Pasientenes behov og opplevelser er viktig for oss og står i sentrum for vår utvikling. De aller fleste i Akershus har god tannhelse og gode tannhelsevaner. Det betyr mye også for folkehelsen. Samarbeidet mellom yrkesgruppene er godt og vi lærer av hverandre. Slik kan vi utvikle tannhelsetjenesten videre. Tannklinikkene i Akershus blir større og færre, og det viser seg at store klinikker gir bedre utnyttelse av tannhelsetjenestens totale ressurser. De gir et bredere fagmiljø med positiv virkning på kvalitet og kompetanse, og gjør det lettere å rekruttere fagpersonell. En stor takk til alle våre dyktige medarbeidere som sikrer at vi har en velfungerende tannhelsetjeneste og et godt tannhelsetilbud til innbyggerne i Akershus. Oslo, Kirsten Ahlsen Direktør 1

3 Innholdsfortegnelse Sammendrag tannhelsetjenesten... 3 Fortsatt god tannhelse blant barn og ungdom i Akershus... 4 Tannhelsedata for 5, 12 og 18 år distriktsvis... 4 Stabil dekningsgrad for de prioriterte grupper Oppdateres med 2012 tall... 6 Andel undersøkt/behandlet i løpet av de siste tre år (KOSTRA)... 7 Rusmiddelmisbrukere... 7 Innkallingsintervall... 7 KOSTRA-tallene viser lav ressursbruk pr. pasient... 8 Personell... 9 Tannklinikkene blir større og færre Økonomi Driftsregnskapet Oversikt over resultatrapportering og tabeller

4 Sammendrag tannhelsetjenesten Tannhelseresultatene for 5-, 12- og 18-åringer er bedre enn året før og på nivå med sammenlignbare fylker (Øst-Norge). Om lag personer i prioriterte grupper er under tilsyn av tannhelsetjenesten, eller mer enn hver fjerde innbygger. Det er behandlet totalt pasienter og det er flere enn året før. Andelen som har blitt undersøkt og fått behandling eller tilbud om oppfølging er økt for gruppe A (barn og ungdom 1-18 år), C1 (eldre og uføre i institusjon) og D (ungdom år). Det er noe redusert for gruppene B (psykisk utviklingshemmede over 18 år), og C2 (personer i hjemmesykepleie) Det er satset på folkehelsearbeid. På de kommunale opplæringssentrene gis det opplæring om kosthold og tannhelse for innvandrere. Videre er det aktiviteter på verdens vanndag og verdens tobakksfrie dag og det gis opplæring og informasjon i barnehager og skoler om tannhelse. Det er et nært samarbeid med kommunene om tilbud til personer som omfattes av helse-og sosialtjenesteloven. Akershus deltar i arbeidet med oppbyggingen av Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Østlandet (TKØ). Kompetansesenteret skal være tannhelsetjenestens sykehus, og skal behandle henviste pasienter, utdanne spesialister, forske og gi tilbud om etterutdanning og veiledning når senteret er ferdig utbygget. Sykefraværet går ned som et resultat av systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i tannhelsetjenesten. Ved utgangen av 2012 disponerte tannhelsetjenesten 36 klinikker. Akershus er et av de fylkene som bruker minst penger på offentlig tannhelsetjeneste regnet pr. innbygger og i forhold til prioriterte grupper. Målene for 2012 og hva vi oppnådde: Tannhelsen for 5-, 12- og 18-åringer er lik eller bedre enn gjennomsnittet for Øst-Norge* Resultatene for AFK for 2012 er blitt noe bedre sammenlignet med tallene for Når det gjelder sett opp mot Øst-Norge, er andelen kariesfrie tenner for 5 åringer, litt lavere for AFK med 81,2 % mot 82,7 %. Tenner med karieserfaring for 18-åringer er noe lavere for AFK med 3,7 mot 3,8, mens for 12-åringer er AFK helt på samme nivå som Øst-Norge. Andelen 5- og 12-åringer med 5 eller flere hull er lavere enn året før Målet er nådd. Andelen 5-åringer med 5 eller flere hull utgjør under 6 % og er på samme nivå som i Andelen 12-åringer med 5 eller flere hull utgjør 3 %, og er lavere enn i 2011 Tannhelseresultatet (tenner med karieserfaring) for 18-åringer er utjevnet mellom distriktene Målet er ikke nådd. Snittet for 18-åringer har for 2012 en minimal differanse, med svingninger fra 3,3 tenner til 4,6 tenner med karieserfaring pr. person. Mellom distriktene som har færrest hull og flest hull, har avstanden økt fra 2011 til 2012, fra 1,1 til 1,3 i differanse. Dekningsgraden (andel under tilsyn i prosent) for de prioriterte grupper er på nivå med gjennomsnittet for Øst-Norge **) Det er ferdigbehandlet flere i 2012 enn i Økningen er i første rekke på gruppe A. Antall personer i den største gruppen (3-18 år) har til sammenligning økt med 873 personer. Dekningsgraden for andel tilsyn for de prioriterte gruppene var for 2012: gruppe A 94,8 %, gruppe B 94,8 %, gruppe C1 72,3 %, gruppe C2 25,0 % og gruppe D 65,2 %. Når en sammenligner med Øst-Norge ser en at AFK er på samme nivå for alle gruppene, med unntak av gruppe D, der gjennomsnittet for Øst-Norge er 75,9 Andel 12-åringer undersøkt/behandlet de tre siste år er på nivå med gjennomsnittet for Øst-Norge AFK ligger over gjennomsnittet for Øst-Norge, med 92,3 % mot 78,3% Tannhelsetjenesten leverer kostnadseffektive tjenester med høy brukertilfredshet Netto driftsutgift pr. prioritert pasient ligger på kroner 1 341, som er lavere enn gjennomsnittet for fylkene i Øst-Norge på kroner *) Øst-Norge omfatter i KOSTRA fylkene Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland **) Personer under tilsyn: personer undersøkt av tannlege/tannpleier, gitt nødvendig behandling eller gitt tilbud om oppfølging. 3

5 Fortsatt god tannhelse blant barn og ungdom i Akershus Det er satt som mål at tannhelsen, målt ved kariessituasjonen for 5-, 12- og 18-åringer, skal være på nivå med eller bedre enn gjennomsnittet for Øst-Norge (Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland). Andelen 5-åringer med kariesfrie tenner utgjør 81,2 prosent i Det er et bedre resultat enn året før da resultatet var 79,8 prosent. For 12- og 18-åringene er målet satt ut fra gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring. Her er resultatet for 12-åringer et gjennomsnitt på 0,9 tenner og for 18-åringer 3,7 tenner med karieserfaring. Dette er en bedring sammenlignet med året før. Hovedinntrykket de siste årene er stabil tannhelsesituasjon for de tre aldersgruppene. Sammenholdt med de øvrige fylkene i gruppen Øst-Norge er resultatet i Akershus for 5 åringene på linje med Øst-Norge, mens det er noe bedre for 12- og 18 åringer. Nøkkeltall tannhelse - kvalitet Akershus Øst-Norge ) 5-åringer Andel med kariesfrie tenner 80,1% 79,7% 80,8% 79,8% 81,2 82,7 12-åringer Tenner med karieserfaring 1) 1,1 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 18-åringer Tenner med karieserfaring 1) 3,9 4,0 3,9 3,8 3,7 3,8 1) Karieserfaring vil si at en har erfaring med hull 2) Øst-Norge omfatter i KOSTRA fylkene Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland. Foreløpige tall for 2012 (pr. mars 2013) Tannhelsedata for 5, 12 og 18 år distriktsvis 5 år I Akershus er flere enn 8 av 10 femåringer helt uten hull i tennene. Tannhelsen i denne aldersgruppen er god, og det er kun små variasjoner fra et år til et annet. Resultatet for 5- åringer er på nivå med gjennomsnittet for Øst-Norge (Hedmark, Oppland, Østfold, Akershus) Andel 5-åringer uten hull (DMFT=0) Asker-Bærum 86,5 85,8 86,3 84,7 85,4 81,9 83,3 Follo 75,1 76,7 77,5 77,5 79,8 81,6 82,1 Nedre Romerike 71,8 75,4 78,6 71,2 75,5 72,5 79,2 Nordøstre Romerike 76,4 79,6 75,9 80,8 79,9 81,0 79,6 Akershus 78,2 80,2 80,1 79,7 80,8 79,8 81,2 12 år Målet er satt ut fra gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring. Også her er resultatet godt og viser et stabilt nivå med en liten bedring fra året før. Akershus er blant de beste fylkene i landet når det gjelder tannhelse for barn og ungdom. 4

6 12 år gj.sn. antall tenner med hull (DMFT) Asker-Bærum 1 1 0,9 1 0,9 0,9 0,8 Follo 1,3 1 1,1 1 1,0 0,9 0,9 Nedre Romerike 1,3 1,5 1,3 1,3 1,1 1,1 0,9 Nordøstre Romerike 1,5 1,4 1,3 1,5 1,3 1,2 1,1 Akershus 1,3 1,2 1,1 1,2 1,1 1,0 0,9 Kvalitetsindikator for 12 åringer SiC (signifikant kariesindeks) brukes til å sette søkelyset på dem som har flest hull. Indeksen viser gjennomsnittlig antall tenner med hull i den 1/3 av gruppen med flest hull. WHO`s mål for SiC-indeks er på 3 eller lavere for SIC-indeks sn. SIC sn. SIC sn. SIC DMFT DMFT DMFT Asker-Bærum 0,9 2,5 0,9 2,5 0,8 2,3 Follo 1 2,7 0,9 2,5 0,9 2,4 Nedre Romerike 1,1 3 1,0 2,8 0,9 2,5 Nordøstre 1,3 3,3 1,2 3,1 1,1 3,1 Romerike AFK 1,1 2,9 1,0 2,7 0,9 2,6 SIC indeks pr kommune Kommune SIC-indeks 12-åringer Kommune SIC-indeks 12-åringer Asker 2,3 Nittedal 2,5 Bærum 2,3 Skedsmo 2,4 Oppegård 2,4 Rælingen 3,3 Ski 2,7 Lørenskog 2,5 Ås 2,8 Aurskog-Høland 3,3 Vestby 2,7 Eidsvoll 3,9 Frogn 1,5 Fet 2,1 Nesodden 1,9 Gjerdrum 2,2 Enebakk (Ytre Enebakk) 2,5 Hurdal 3,6 Nannestad 2,9 Nes 2,8 Sørum 2,6 Ullensaker 3,3 Kommunevis oversikt over andelen med flest hull viser at de største utfordringene finnes på Romerike i kommunene Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker, Rælingen og Aurskog - Høland, mens Frogn og Nesodden kommune har svært liten andel av 12 åringer i risikogruppen. 5

7 18 år Målet er satt ut fra gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring (hull). Også her er resultatet godt og viser et stabilt nivå med en liten bedring fra året før for AFK som helhet. 18 år gj.sn. antall tenner med hull (DMFT) Asker-Bærum 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,3 Follo 4,2 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6 3,5 Nedre Romerike 4,4 4,4 4 4,3 3,9 3,9 3,6 Nordøstre Romerike 4,8 4,5 4,8 4,9 4,8 4,5 4,6 Akershus 4,1 3,9 3,9 4 3,9 3,8 3,7 Andel 18 åringer gruppert etter grad av karieserfaring % DMFT= 0 DMFT = 1-4 DMFT = 5-9 DMFT > 10 Asker-Bærum 23,0 47,5 23,9 5,6 Follo 23,1 45,0 25,9 5,9 Nedre Romerike 21,9 45,8 24,8 7,5 Nordøstre Romerike 16,0 41,6 29,8 12,6 Akershus 21,2 45,2 26,0 7,6 Resultatene for 18-åringer er gjennomgående bedre enn året før Stabil dekningsgrad for de prioriterte grupper Nøkkeltall tannhelse - kapasitet Akershus Øst-Norge 2) Gruppe Personer under tilsyn (%) 1*) A Barn og ungdom 1-18 år 95,8 94,5 92,1 96,6 95,6 95,4 B Psykisk utviklingshemmede over 18 år 91,2 93,6 94,4 91,8 92,5 93,6 C1 Eldre og uføre i institusjon 75,2 78,3 72,3 93,1 96,7 74,5 C2 Personer i hjemmesykepleie 26,1 24,0 25,0 23,8 23,4 23,5 D Ungdom år 74,4 69,5 66,3 79,9 76,8 75,9 1) Personer under tilsyn: personer undersøkt av tannlege/tannpleier, gitt nødvendig behandling eller gitt tilbud om oppfølging 2) Øst-Norge omfatter i KOSTRA fylkene Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland. Foreløpige tall for 2012 (pr. mars 2013) Antall personer i de prioriterte gruppene A-D, det vil si de som etter tannhelseloven har krav på behandling, utgjorde personer i Dette er 600 flere enn året før. Av disse var under tilsyn av tannhelsetjenesten, og det er 889 flere enn i I alt er personer undersøkt/behandlet, og det er flere enn året før. Den lave dekningsgraden i gruppe C2, personer i hjemmesykepleie, skyldes blant annet at mange ikke ønsker å benytte tilbudet fra den offentlige tannhelsetjenesten. I KOSTRA omfatter dessuten totaltallet i gruppen langt flere personer enn de som rett til gratis tannbehandling etter tannhelseloven. Tannhelsetjenestens egen registrering viser at 84,7 prosent av registrerte personer i gruppe C2 er under tilsyn. 6

8 Andel undersøkt/behandlet i løpet av de siste tre år (KOSTRA) Helsedirektoratet innførte flere kvalitetsindikatorer fra og med 2010 i KOSTRArapporteringen, som har som mål å beskrive i hvilken grad den offentlige tannhelsetjenesten gir et regelmessig og oppsøkende tilbud til de prioriterte gruppene. Indikatoren viser andel undersøkt/behandlet siste tre år, og omfatter 12- og 18-åringer, samt gruppe B - psykisk utviklingshemmede over 18 år. Indikatoren gir et bilde på hvor stor andel av gruppene som uteblir og høyst sannsynlig har falt ut av den offentlige tannhelsetjenestens system (drop out). I Akershus er 97 prosent av alle 12-åringer undersøkt/behandlet i løpet av siste tre år. Tilsvarende tall for 18-åringer og gruppe B er henholdsvis 93 prosent og 92 prosent. Tallene bekrefter en høy dekningsprosent og lavt frafall. Andel undersøkt/behandlet i løpet av siste tre år (KOSTRA) Gruppe år 97,4 94,0 96,9 18 år 93,1 89,0 92,9 Gr. B 94,4 83,6 92,0 Rusmiddelmisbrukere Fylkeskommunen gir tilbud til rusmiddelmisbrukere som oppholder seg i døgninstitusjon ut over 3 måneder, rusmiddelmisbrukere som mottar tjenester etter helse- og omsorgstjenestelovens 3-2 nr. 5 og 6 og pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Tilbudet er finansiert ved tilskudd fra staten. Stadig flere benytter seg av tilbudet, og vi forventer fortsatt økning de nærmeste årene. Antall personer Under tilsyn Undersøkt / behandlet Distriktsvis oversikt: Under tilsyn Undersøkt / behandlet Asker-Bærum Follo Nedre Romerike Nordøstre Romerike Innkallingsintervall Tidsperioden mellom de planlagte undersøkelsene er individuelt fastsatt basert på en vurdering av den enkelte persons tannhelse- og helsetilstand sammenholdt med eventuelle risikofaktorer. Det er en målsetting at alle skal gis et tilbud om undersøkelse og behandling innenfor en periode på 24 måneder. Dette målet er nådd. For friske personer uten et tannhelseproblem er det faglig tilrådelig med et intervall på inntil 2 år. 7

9 Gjennomsnittlig innkallingsintervall gruppe A 2 (3 18 år) distriktsvis Distrikt Asker-Bærum 18,5 19,4 19,6 Follo 19,1 19,1 18,2 Nedre Romerike 17,3 19,7 18,0 Nordøstre Romerike 18,6 18,1 18,5 AFK 18,5 19,1 18,6 KOSTRA-tallene viser lav ressursbruk pr. pasient Det er satt som mål at kostnadseffektiviteten, målt som netto driftsutgifter pr. prioritert person under tilsyn, skal være på nivå med gjennomsnittet for Øst-Norge (Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland). KOSTRA-tall for 2011 viser at Akershus har et betydelig lavere kostnadsnivå enn de øvrige fylkene i gruppen. Tannhelse Kostra-tall Netto driftsutgifter pr. prioritert person under tilsyn (kr) *) Akershus Østfold Hedmark Oppland Oslo Øst-Norge Norge *) Foreløpige tall for 2012 Folkehelsearbeid Tannhelsetjenesten arbeider aktivt med folkehelsearbeid i tråd med fylkeskommunens handlingsplan for folkehelse. Kosthold, ernæring, helsefremmende og forebyggende arbeid samt rusforebyggende tiltak er sentrale satsningsområder. Alle distrikter har en folkehelsekontakt (tannpleier) som følger opp satsinger fra lokale handlingsplaner. Tannhelsetjenesten i Akershus har inngått forpliktende samarbeid med helsestasjonstjenesten og pleie-og omsorgstjenesten i alle kommuner i Akershus. Tjenesten gir opplæring i kosthold og munnhygiene for grupper av ansatte innenfor pleie- og omsorgstjenesten etter behov. Det er også et nært samarbeid mellom tannhelsetjenesten og sosialtjenesten i alle kommuner. TaFo - tannhelse og folkehelse for innvandrere er et tiltak rettet mot voksne innvandrere som foregår på de kommunale opplæringssentrene. I forbindelse med markeringen av verdens vanndag deltar tannhelsetjenesten i utadrettede tiltak for hele befolkningen i kommunene i Akershus. Verdens tobakksfrie dag markeres på tannklinikkene, og det arbeides med forebyggende arbeid mot tobakk og snus ved konsultasjoner på tannklinikkene. Det blir gitt undervisning i kosthold og tannhelse for barn i barnehager og på skoler i alle tannhelsedistrikter. Det er etablert et landsdekkende samarbeid om folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten hvor fylkestannlege/direktør og folkehelsekoordinator deltar. 8

10 Rådgivningstjeneste for NAV Tannhelsetjenesten yter rådgivingstjenester overfor NAV i søknader som gjelder støtte til tannbehandling hjemlet i sosialtjenesteloven. Det ble behandlet 1009 saker i 2012 mot 869 saker i Personell Stabil bemanning i alle yrkesgrupper er en viktig forutsetning for at det skal oppnås gode resultater i tannhelsetjenesten. Tannhelsetjenesten har satset på rekrutterings- og stabiliseringstiltak overfor alle personellgrupper, og det er pr i dag ingen ledighet i noen stillingsgruppe. Det er kvalifiserte søkere til alle kliniske stillingskategorier. Ansatte som har sluttet i rapportåret hovedgrunn: 2012 Sagt opp selv Alderspensjon Uførepensjon Sum sluttet Turnover yrkesaktive % Turnover i % samlet Tannlege ,3 9,5 Tannpleier ,6 5,6 Tannhelsesekretær ,8 5,5 Andre ,3 5,0 Sum ,3 6,9 Ansatte som har sagt opp selv - hovedgrunn: 2012 Flyttet Privat Annen Videre- Annen Sum praksis stilling utdanning årsak Tannlege Tannpleier Tannhelsesekretær Sykefraværet i tannhelsetjenesten går ned Det har vært jobbet systematisk med å redusere sykefraværet siden 2010,og det er nå en I alt Tannlege Tannpleier Tannhelsesekretær Administrativt personale Distrikt Årsverk Pers. Årsverk Pers. Årsverk Pers. Årsverk Pers. Årsverk Pers. Asker og 67, , , ,1 34 Bærum Follo 49, ,6 20 9, ,9 26 Administrasjonen for alle distrikter Nedre 49, , , ,6 23 er samorganisert Romerike med den sentrale Nordøstre 52, ,9 28 9, ,1 26 staben hos Romerike direktøren Administrasjon 15,3 18 0,5 1 0,4 1 0,0 0 17,4 19 Akershus 233, , , , ,4 19 Akershus , , , , ,2 19 9

11 reduksjon i sykefraværet på 1,7 prosentpoeng (fra 10.1 prosent i 2011 til 8,4 i 2012), som tilsvarer en nedgang i sykefraværet med 16,9 prosent 2011 til Bruk av egenmeldinger utgjør 1,3 prosent og er uforandret sammenlignet med året før, mens legemeldt sykefravær av lengde dager er redusert (fra 5,4 prosent til 4,8 prosent). Den største reduksjonen i langtidssykefravær finnes hos kvinner i aldersgruppen år som har hatt en nedgang på 5,1 prosentpoeng sammenlignet med 2011 (fra 10.2 prosent til 5,1 prosent). Tiltakene som ble satt i gang for å redusere sykefraværet i 2010, har vært videreført i 2011 og Dette inkluderer blant annet tiltak innenfor ergonomi, opplæring for alle ansatte knyttet til området «helsefremmende arbeidsplasser og økt jobbnærvær», samt 1 times felles gåtur i arbeidstiden, 1 gang i måneden. Tannhelsetjenesten har utarbeidet handlingsplan for inkluderende arbeidsliv med en overordnet målsetting om å redusere sykefraværet med 10 prosent i løpet av perioden Virksomheten har i tråd med de overordnede rutiner for oppfølging av sykefravær satset systematisk på oppfølging av sykmeldte på alle nivåer og håper at sykefraværet reduseres ytterligere i Med bakgrunn i at en etter første år i perioden har registrert en sykefraværsreduksjon på 16,9 prosent, sammenlignet med 2011, har tannhelsetjenesten stor tro på at en skal nå målet på en reduksjon tilsvarende 10 prosent over to år sammenlignet med Tannklinikkene blir større og færre I 2012 ble det åpnet ny klinikk i Ski med 10 behandlingsrom. Klinikken erstatter Ytre Enebakk tannklinikk og gamle Ski tannklinikk. Det er foretatt en mindre rehabilitering av Vestby tannklinikk i påvente av en ny og større klinikk sentralt i Vestby. Den nye klinikken er utsatt som følge av behov for ny reguleringsplan i Vestby kommune. Ved utgangen av året disponerer tannhelsetjenesten 36 klinikker. Av disse er 9 små enheter ved sykehus, sykehjem og fengsel. Over en lang periode er det gjennomført en betydelig omlegging av klinikkstrukturen mot færre og større enheter. I 1990 disponerte tannhelsetjenesten 146 klinikker. Større klinikker gir bedre utnyttelse av lokaler og utstyr. De gir et bredere fagmiljø med positiv virkning på kvalitet og kompetanse, og gjør det lettere å rekruttere fagpersonell. Det er ikke planlagt med vesentlig færre klinikker de nærmeste årene. Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Østlandet (TKØ) TKØ er et IS (Interfylkeskommunalt samarbeid) etter kommunelovens 27 mellom Hedmark, Oppland, Akershus, Østfold og Oslo. Ved utgangen av 2012 var det ansatt 8 personer i til sammen 3,7 årsverk i TKØ. Forskning og utviklingsarbeid, FOU, har vært TKØ`s hovedsatsning i TKØ har støttet og bidratt til FOU-prosjekter i fylkeskommunene og i privat tannhelsetjeneste, i tillegg til å gjennomføre egne undersøkelser/forskningsaktiviteter. TKØ har etablert et prosjektteam med tannlege, tannhelsesekretær og psykolog for utredning og behandling av personer med odontofobi, torturofre og voldsutsatte. Tilsvarende er etablert i de øvrige regionale kompetansesentrene. TKØ lanserte i 2012 et egenprodusert e-læringsprogram om smittevern på tannklinikker. I tillegg har nettstedet tre andre e-læringsprogrammer. 10

12 Økonomi Hovedpost Regnskap Regnskap Regulert Avvik budsjett- Tall i hele tusen budsjett 2012 regnskap Salgsinntekter Refusjoner Sum driftsinntekter Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester, erst. egenprod Overføringer Sum brutto driftsutgifter Netto driftsutgifter Netto finansutgifter Netto utgifter Driftsregnskapet Tannhelsetjenesten har en realøkning i netto driftsutgifter på 0,8 prosent fra 2011 til Budsjettrammen for 2012 ble tilført 0,8 mill. kr fra ubrukte midler i Budsjettet er økt med underkant av 0,5 mill. kr hovedsakelig til seniortiltak. Revidert budsjett 2012 utgjør 181,2 mill. kr. Regnskapet for 2012 viser et resultat i balanse med et mindreforbruk på om lag 1 prosent i forhold til budsjett. Resultatet gjelder for ordinær drift av tannhelsetjenesten etter overføring til bundet fond. Brutto utgjør driftsutgifter 212,7 mill. kr og driftsinntekter 27,3 mill.kr. Akershus har koordineringsansvar for et samarbeidsprosjekt mellom landets fylkestannleger om utvikling av felles IKT-løsninger. Prosjektet er finansiert ved eksterne midler, inklusiv et mindre tilskudd fra hver fylkeskommune. Ved utgangen av 2012 står prosjektet med 4,5 mill. kr i ubrukte midler. Disse er ført til bundet fond og videreføres som øremerkede midler i Driftsregnskap Regnskap Opprinnelig Revidert Regnskap Budsjett- Realendr. i % budsjett budsjett avvik Sum driftsutgifter ,0 Sum driftsinntekter ,0 Netto driftsresultat ,8 Finansutgifter Finansinntekter Netto finansresultat , Netto utgifter ,8 11

13 Investering Investeringsmidlene går i hovedsak til etablering av nye tannklinikker og utvidelse / oppgradering av eldre klinikker. I 2012 utgjør investeringsutgiftene i alt 10,5 mill. kr. Av dette er 9,7 mill. kr ført på prosjekter under AFK Eiendom FK. Innføring av nytt telefonisystem (IP-telefoni) ble påbegynt i 2012 og vil være fullført i løpet av våren Askerholmen tannklinikk er oppgradert med samlet kostnad på 2,3 mill. kr. Ski tannklinikk ble flyttet til nye, leide lokaler og tatt i bruk i mars Tannklinikken Ytre Enebakk ble samtidig nedlagt og pasientene overført til den nye klinikken. Totale investeringskostnader utgjør 17,2 mill. kr. PO 3 Tannhelse A B Prosjekt Prosjektnavn Totalt Forbruk Bevilgning Totalt Rest Kommentarer nr (tall i mill kr) budsjett i 2012 t.o.m medgått (kol A - B) (inkl reg) t.o.m Askerholmen tannkl., ombygging 3,8 2,3 3,8 2,3 1,5 Ferdigstilt 2012, regnskap ikke avsluttet Tannklinikker, nytt telefonisystem 0,7 0,7 0,8 0,7 0,1 Avsluttes våren Ski tannklinikk, nye lokaler 17,0 6,6 17,0 17,2-0,2 Ferdigstilt 2012, regnskap ikke avsluttet Sum investeringsutgifter 21,5 9,6 21,6 20,2 1,4 12

14 Oversikt over resultatrapportering og tabeller 2012 TABELL 1 PERSONELL I DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN PR Distrikt I alt Tannlege Tannpleier Tannhelsesekretær Administrativt personale Årsverk Personer Årsverk Personer Årsverk Personer Årsverk Personer Årsverk Personer Asker og Bærum 65, , , ,6 32 1,0 1 Follo 51, , , ,2 26 1,0 1 Nedre Romerike 48, , , ,8 23 1,0 1 Nordøstre Romerike 51, ,3 27 9, ,6 25 1,0 1 Direktørens kontor 15,7 17 0,5 1 1,0 1 0,0 0 14,2 15 Hele fylket 232, , , , ,2 19 Sum , , , , ,

15 TABELL 2a OMFANGET AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN Sum prioriterte grupper Barn og ungdom 1-18 år Eldre og uføre i Psyk.utviklingshemmede institusjon Eldre og uføre i hjemme og 20 - åringer Gruppe A-D Gruppe A over 18 år. Gruppe B Gruppe C.1. sykepleie. Gr. C.2. Gruppe D. Pers. Under Us./ Pers. Under Us./ Pers. Under Us./ Pers. Under Us./ Pers. Under Us./ Pers. Under Us./ Distrikt i alt tilsyn beh.* i alt tilsyn beh i alt tilsyn beh. i alt tilsyn beh. i alt tilsyn beh. i alt tilsyn beh år Asker og Bærum Follo Nedre Romerike Nordøstre Romerike Hele fylket Sum *Gruppe A: 3-18 år 14

16 TABELL 2 b PROSENTANDEL AV PERSONER I PRIORITERT GRUPPE A - D UNDER TILSYN OG UNDERSØKT/BEHANDLET Sum prioriterte grupper Gruppe A-D Gruppe A Gruppe B Gruppe C.1. Gruppe C.2 Gruppe D Under Undersøkt/ Under Undersøkt/ Under Undersøkt/ Under Undersøkt/ Under Undersøkt/ Under Undersøkt/ Distrikt tilsyn behandlet tilsyn behandlet tilsyn behandlet tilsyn behandlet tilsyn behandlet tilsyn behandlet 1-18 år 1-18 år 3-18 år Asker og Bærum 92,7 53,9 95,7 60,8 94,3 82,0 88,4 72,9 90,0 61,8 66,2 38,0 Follo 92,8 56,9 94,3 65,2 97,0 79,6 81,1 67,9 79,6 61,1 84,0 34,7 Nedre Romerike 89,5 57,0 94,0 66,0 95,8 82,7 90,0 83,2 87,7 70,8 47,2 29,2 Nordøstre Romerike 92,1 56,4 96,0 64,2 90,8 70,5 77,2 71,8 78,3 56,3 62,3 33,9 Hele fylket 91,9 55,9 95,1 63,7 94,4 78,7 84,1 73,4 84,7 62,6 65,1 34,3 Sum ,7 54,2 94,5 62,2 93,6 80,3 85,4 73,2 79,9 63,5 69,5 33,4 15

17 TABELL 3a TANNHELSEDATA FOR 5-ÅRINGER (FØDT 2007) Pers. Undersøkt/ Ingen karies Uten ny karies Distrikt i alt behandlet DMFT = 0 DT = 0 Antall % Antall % Antall % Asker og Bærum , , ,9 Follo , , ,0 Nedre Romerike , , ,3 Nordøstre Romerike , , ,2 Hele fylket , , ,9 Sum , , ,6 TABELL 3b TANNHELSEDATA FOR 5-ÅRINGER (FØDT 2007) Under- Friske tenner Tenner m/ny Tenner trukket Tenner med pga. karies Distrikt søkt / (ST) karies (DT) (MT) fyllinger (FT) behandl. Antall snitt Antall snitt Antall snitt Tenner m/karieserfaring (DMFT) Antall snitt Antall snitt Asker og Bærum , , , , ,64 Follo , , , , ,67 Nedre Romerike , , , , ,80 Nordøstre Romerike , , , , ,85 Hele fylket , , , , ,73 Sum , , , , ,72 16

18 TABELL 4a TANNHELSEDATA FOR 12-ÅRINGER (FØDT 2000) Pers. Undersøkt/ Ingen karies Uten ny karies Distrikt i alt behandlet DMFT = 0 DT = 0 Antall % Antall % Antall % Asker og Bærum , , ,0 Follo , , ,0 Nedre Romerike* , , ,2 Nordøstre Romerike , , ,6 Hele fylket , , ,0 Sum , , ,3 TABELL 4b TANNHELSEDATA FOR 12-ÅRINGER (FØDT 2000) Distrikt søkt / (ST) Under- Friske tenner Tenner m/ny Tenner trukket Tenner med pga. karies karies fyllinger (DT) (MT) (FT) behandlet Antall snitt Antall snitt Antall snitt Antall snitt Tenner m/karies- erfaring (DMFT) Antall snitt Asker og Bærum , ,3 9 0, , ,8 Follo , ,3 11 0, , ,9 Nedre Romerike , ,3 10 0, , ,9 Nordøstre Romerike , ,4 32 0, , ,1 Hele fylket , ,3 62 0, , ,9 Sum , ,4 43 0, , ,0 17

19 TABELL 5a TANNHELSEDATA FOR 18-ÅRINGER (FØDT 1994) Pers. Undersøkt/ Ingen karies Uten ny karies Distrikt i alt behandlet DMFT = 0 DT = 0 Antall % Antall % Antall % Asker og Bærum , , ,2 Follo , , ,1 Nedre Romerike , , ,4 Nordøstre Romerike , , ,9 Hele fylket , , ,4 Sum , , ,7 TABELL 5b TANNHELSEDATA FOR 18-ÅRINGER (FØDT 1994) Under- Friske tenner Tenner m/ny Tenner trukket Tenner med pga. karies Distrikt søkt / (ST) karies (DT) (MT) fyllinger (FT) behandl. Antall snitt Antall snitt Antall snitt Antall snitt Tenner m/karieserfaring (DMFT) Antall snitt Asker og Bærum , ,9 20 0, , ,3 Follo , ,8 36 0, , ,5 Nedre Romerike , ,8 30 0, , ,6 Nordøstre Romerike , ,1 65 0, , ,6 Hele fylket Sum , , , , , , , , , ,8 18

20 TABELL 6 TANNHELSEDATA FOR 5, 12 og 18-ÅRINGER Distrikt 5 -ÅRINGER 12 - ÅRINGER Ant. Ant. beh. DMFT = 0 DMFT =1-4 DMFT =5-9 DMFT >_ 10 beh. DMFT = 0 DMFT = 1-4 DMFT =5-9 DMFT >_10 Ant Ant Ant Ant i alt Ant. % Ant. % Ant. %. % i alt Ant. %. %. %. % Asker og Bærum , ,7 59 3,6 23 1, , ,3 32 2,1 1 0,1 Follo , ,2 45 4,2 16 1, , ,6 34 2,8 1 0,1 Nedre Romerike , ,1 71 5,4 16 1, , ,0 33 2,7 3 0,2 Nordøstre Romerike , ,9 53 4,6 23 2, , ,5 45 3,7 7 0,6 Hele fylket , , ,4 78 1, , , ,8 12 0,2 Sum , , ,6 54 1, , , ,7 18 0,4 Distrikt 18 - ÅRINGER Ant. beh. DMFT = 0 DMFT =1-4 DMFT =5-9 DMFT >_ 10 i alt Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Asker og Bærum , , ,9 88 5,6 Follo , , ,9 83 5,9 Nedre Romerike , , ,8 89 7,5 Nordøstre Romerike , , , ,6 Hele fylket , , , ,6 Sum , , , ,2 19

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2014. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2014. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2014 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell... 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2014... 3 Tannhelsedata... 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige

Detaljer

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. Tannhelsedistrikt. % us. dmft=0 % dmft=0. Nord-Rogaland ,8

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. Tannhelsedistrikt. % us. dmft=0 % dmft=0. Nord-Rogaland ,8 5-åringer uten karieserfaring i 85 80 Antall 5-åringer us. dmft=0 dmft=0 Nord-Rogaland 1 481 83 1 017 82,8 75 Nord-Jæren & Ryfylke 946 76 589 82,3 70 65 Stavanger 1 757 82 1 204 83,8 Sandnes 1 459 79 953

Detaljer

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. % us dmft=0 % dmft=0. Tannhelsedistrikt. Nord-Rogaland ,2

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. % us dmft=0 % dmft=0. Tannhelsedistrikt. Nord-Rogaland ,2 Tannhelse Rogaland Norge 5-åringer uten karieserfaring i 85 80 Antall 5-åringer us dmft=0 dmft=0 Nord-Rogaland 1 507 80 1 021 84,2 75 Nord-Jæren & Ryfylke 987 81 669 83,8 70 65 Stavanger 1 689 75 1 058

Detaljer

HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014

HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014 HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014 Bakgrunn: Tannhelsestatistikk og SiC-indeks for 12-åringer i Eidsvoll og Hurdal kommuner viser at mange har karieserfaring. Kariesstatistikken

Detaljer

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - en del av din hverdag Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Info til regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.12 Fylkestannlege Berit Binde Oppdrag fra Tannhelseforetakets styre: Lage en plan

Detaljer

Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Februar 2003

Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Februar 2003 Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Februar 2003 IK-2766 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Innledning... 3 2. Grunnlaget for årsmeldingen... 3 3. Resultater... 4 3.1 Omfangsdata... 4

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Tannhelseloven(1983)

Tannhelseloven(1983) Møte kontrollutvalget 2.september 2014 Fylkestannlege Claes Næsheim Rådgiver Folkehelse Arnhild Sunde Seim Konsulent/rådgiver Eli Borkhus Tannhelseloven(1983) 1-1.(Fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjeneste)

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Saksnr.: 2012/5900 Løpenr.: 44640/2013 Klassering: 125 Saksbehandler: Hanne Christine Lundemo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Tannpleiers

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 02/08 Møtedato: 5.3.2008 Tid: 13.30 Møtested: Møterom E 203, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til Helene

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009 Saknr. 2040/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Claes Næsheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Årsmelding 2009 for Tannhelsetjenesten

Detaljer

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Tannlegespesialitet i klinisk odontologi? Tverrfaglig odontologisk

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 IK-2758 Oslo 15. november 2001 Innhold: 1.Innledning 2. Grunnlaget for årsmeldingen 3. Resultater 3.1 Personell 3.2 Omfangsdata 3.3 Tannhelsedata 3.4 Økonomidata

Detaljer

ÅRSRAPPORT TKØ 2011. TKØ har i hovedsak vært finansiert via statlige prosjektmidler i 2011.

ÅRSRAPPORT TKØ 2011. TKØ har i hovedsak vært finansiert via statlige prosjektmidler i 2011. ÅRSRAPPORT TKØ 2011 1. Oppsummering TKØ har i mesteparten av 2011 vært et prosjekt, men et IS (Interfylkeskommunalt samarbeid) etter kommunelovens 27 er nå etablert i henhold til vedtak i fylkestingene

Detaljer

Økonomiplan vekst og utvikling, men også omstilling. Presentasjon for politiske partier

Økonomiplan vekst og utvikling, men også omstilling. Presentasjon for politiske partier Økonomiplan 2015-2018 - vekst og utvikling, men også omstilling Presentasjon for politiske partier 13.11.2014 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Registerte arbeidssøkere, faktiske tall Tabell 1. Arbeidsledige, personer på arbeidsmarkedstiltak, delvis ledige og personer med nedsatt arbeidsevne ved utgangen

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Asker bibliotek Postboks 370 1372 Asker 66909656 bibliotek.info@asker.kommune.no Aurskog-Høland bibliotek 1940 Bjørkelangen 63852590 biblioteket@ahk.no Bærum

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Akershus og Oslo

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Akershus og Oslo Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Akershus og Oslo Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo

Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo 1 Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo For Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Av Oddvar Lindholm 22. februar 2014 2 Innledning og forutsetninger. Fylkesmannen

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Basis Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 193 331 189 370 187 327 184 474

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk 3,00 2,50 Eksterntrafikk Til/fra Øvre Romerike Til/fra Nedre Romerike

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kommunekonferansen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 19.11.2015 1 Bosetting 2010 2017, Norge 25000 Vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Norge 2010 2015, behov for bosetting 2016 og -17 20000 15000

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Tannhelse. Forebygging og nye regler

Tannhelse. Forebygging og nye regler Tannhelse Forebygging og nye regler Erfaringskonferanse Kragerø, 5.12.2014 Tannhelsetjenesten Hvem er vi? Lov om tannhelsetjenesten Todelt ansvar: 1. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester,

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO Utført i perioden 20. nov. 2008 til 28. feb 2009 av Ingeborg Støverud Beitnes og Liv Marit Strupstad Rapport nr 01/09 Hvam, 2165 Hvam www.agroutvikling.no

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring Skaper resultater gjennom samhandling BFK Tannhelse Serviceerklæring 1 Serviceerklæringen skal beskrive våre tilbud slik at du vet hva du kan forvente av oss Våre oppgaver Fylkeskommunen har ansvar for

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med første kvartal 2016 for Trondheimsregionen

Detaljer

OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE I AKERSHUS

OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE I AKERSHUS OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE I AKERSHUS - er det bryet verdt? av Jan Hvoslef Mastergradsoppgave i helseadministrasjon Institutt for helseledelse og helseøkonomi UNIVERSITETET I OSLO Høsten 2007 FORORD Tannhelsen

Detaljer

Tannhelsetjenester til innsatte. ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt

Tannhelsetjenester til innsatte. ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt Tannhelsetjenester til innsatte ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt Hvordan tannhelsetjenesten er organisert når det gjelder innsatte i fengsel Aktuelle

Detaljer

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 1 2 Nytt, felles, forenklet prisog sonesystem og (nesten) full e-billettering i Oslo og Akershus 02.10.2011:

Detaljer

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Lov om tannhelsetenesta (1984) Tannhelsetenesta sitt formål: Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 01/13 Møtedato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E 202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

Kommunereformen. Arbeidsverksted fremtidsbilder. 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus

Kommunereformen. Arbeidsverksted fremtidsbilder. 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Kommunereformen Arbeidsverksted fremtidsbilder 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Utredningsplikten brev fra Sanner 28.10.2015 Alle kommuner skal ta

Detaljer

PROSJEKT BORGEN Bakgrunn: Ønsket forbedring/hensikt Organisering

PROSJEKT BORGEN Bakgrunn: Ønsket forbedring/hensikt Organisering PROSJEKT BORGEN Bakgrunn: Tannhelsestatistikk viser at småbarn i Borgen krets, Asker kommune, har mer karies enn barn på samme alder i andre kretser ved tannklinikken. Dette er særlig synlig på statistikken

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Samfunnsodontologisk forum i Molde 5. juni 2008 Overtannpleier Eva Rydgren Krona Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Gjør r vi tingene slik vi alltid har gjort dem,

Detaljer

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret

Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetsbarometeret Pandagruppens seminar: Statistikk og indikatorer i regionale analyser 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale

Detaljer

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus Kartleggingsrapport Kommunereform i Akershus September 2015 Status for arbeidet med kommunereformen i Akershus Kommunene i Akershus har svart på en enkel spørreundersøkelse om status for arbeidet med kommunereformen.

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Innspill til Kunnskapsbyen Forum 26. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring

Detaljer

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet Kommunebarometeret 2010 1 Analysen for din egen kommune: 0926 Lillesand Rangering Kommunebarometeret 17 av 429 kommuner Rangering uten hensyn til inntektsnivå 56 av 429 kommuner Korrigert inntekt inkl.

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Nina Glærum, rådgiver tannhelse og folkehelse Nord-Trøndelag fylkeskommune Bakgrunn Folkehelseloven

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Hamarregionen i tall Demografi påvirkningsfaktorer helse

Hamarregionen i tall Demografi påvirkningsfaktorer helse Demografi påvirkningsfaktorer helse 5.211 Presentasjon utarbeidet av Sissel Løkra Om tallene Initiativtaker: Hedmark fylkeskommune ved o Strategisk stab - folkehelse o Videregående opplæring o Tannhelsetjenesten

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2015 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030 Oslo kommune Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030 Innledning Befolkningen i Akershus og Oslo utgjorde per 01.01 i 2010 1 123 400 personer, eller om lag 23 prosent av Norges totale befolkning.

Detaljer

Status for barnevernet i Eidsvoll

Status for barnevernet i Eidsvoll Status for barnevernet i Eidsvoll Status i saker 2012 2013 2014 Antall meldinger 248 334 309 Antall barn under omsorg 31 41 48 Antall private tiltak 12 7 8 Fristoverskridelser 76 % 50 % 2,6 % Status per

Detaljer

Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten. Nord-Trøndelag fylkeskommune Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-2/2011 Tannhelsetjenesten Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag...

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016

STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016 STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016 STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016 Akershus universitetssykehus (Ahus) har lagt bak seg en periode med rivende utvikling. Vi har flyttet inn i et av Europas mest moderne

Detaljer

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Telemark Tannlegeforening Lokalforening av NTF. Representerer nesten alle offentlige og private tannleger og spesialister i fylket.

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2015 for Trondheimsregionen

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

«Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker» Barbara Hoffmann og Signe-Lise Dahl IMDi Øst

«Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker» Barbara Hoffmann og Signe-Lise Dahl IMDi Øst «Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker» Barbara Hoffmann og Signe-Lise Dahl IMDi Øst Tilskuddsordningen Tilskudd 1: engangstilskudd på kr 181

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN 2 Tannhelsetjenesten ÅRSMELDING 2013 0. Hovedtrekk Tannhelsen blant barn og ungdom i Aust-Agder er bedre enn noen gang, og ligger over landsgjennomsnittet

Detaljer

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger Tilstandsvurdering av regionalnett 1 Hafslunds nettområder Hurdal Eidsvoll Luftledning totalt 12 200 km Nannestad Ullensaker Jordkabel 17 000 km Nittedal Gjerdrum Nes Nettstasjoner Transformatorstasjoner

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2016 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Innholdsfortegnelse: Om rapporten... 3 Sammendrag... 4 Hovedtall for barnevernet:... 5 Kommunene satser på barnevernet

Detaljer

Tannhelsesektoren. Presentasjon for fylkestingsrepresentantane. 14. november 2007. 1 www.mrfylke.no

Tannhelsesektoren. Presentasjon for fylkestingsrepresentantane. 14. november 2007. 1 www.mrfylke.no 1 Tannhelsesektoren Presentasjon for fylkestingsrepresentantane 14. november 2007 2 Fakta om sektoren Leiar: Fylkestannlege Odd Bjørdal Einingar: 37 tannklinikkar i 34 av dei 36 kommunane i fylket Om lag

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012 Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune Forprosjekt januar 2012 Munn- og Tannhelse Helsefremmende og forebyggende tiltak i hjemmetjenesten Forord Dette er et forprosjekt til Tannhelse Helsefremmende

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Kommunereformen i hovedstadsregionen

Kommunereformen i hovedstadsregionen Kommunereformen i hovedstadsregionen Fylkesgruppemøte, 28.oktober 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Kolossal befolkningsvekst om 15 år Forventet vekst på 30 prosent

Detaljer

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Tannlegesenter Oslo Nytt moderne tannlegesenter åpner i juni 2006 sentralt i Oslo. Vår nye klinikk vil ha behandlingsrom som er ergonomisk designet for å kunne tilby alle

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Befolkningsutvikling i Hvaler

Detaljer

Budsjett og investeringer med kommentarer

Budsjett og investeringer med kommentarer Vedlegg 1 Sak 13/14 Budsjett og investeringer med kommentarer Styrets innstilling 6.11.2014 REVIDERT 2015 HOVEDTALL 2015 Kontogruppe Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter 40 174 839 1-2 Kjøp av varer/tjen.komm.tjenester.

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer