Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap"

Transkript

1 Arkivsak-dok Arkivkode ---/G40 Saksbehandler Hallgeir Henriksen Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for kultur og helse /11 Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap Fylkesrådmannens innstilling Sak om tannhelsetjenestens akuttberedskap tas til orientering Tønsberg, Egil Johansen Fylkesrådmann Bengt Berger Direktør Vedlegg: Tilbud til pasienter med akutt behov for tannlegehjelp - Brev fra Helsetilsynet i Vestfold til Pasient- og brukerombudet i Vestfold Vedlegg til saken ligger på Klikk på toppfanepunktet Politikk, deretter menypunktet Politisk møter, saker, medlemmer. Klikk på ønsket utvalg/møtedato/saksfremlegg og åpne vedlegget som ligger nederst til venstre på siden. 1

2 2 Innledning: Hovedutvalg for kultur og helse har tidligere i høst etterspurt en redegjørelse om hvilket akutt-tilbud fylkeskommunens tannhelsetjeneste yter til Vestfolds befolkning. Spørsmålet er tidligere reist i media og i henvendelse fra Pasient- og brukerombudet i Vestfold. En orientering om tilbudet legges her frem for utvalget. Saksutredning: Etter Helsepersonell-lovens 7 skal alt helsepersonell straks gi den helsehjelp de evner når det må antas at det er påtrengende nødvendig med hjelp. Tannleger i både privat og offentlig tjeneste er omfattet av denne plikten til å gi øyeblikkelig hjelp. Plikten er personlig for helsearbeideren, og omfatter den hjelp som kan forventes i den konkrete situasjonen ut fra helsearbeiderens kvalifikasjoner. Plikten omfatter derimot ikke deltakelse i en døgnkontinuerlig vaktordning. Dette må avtales med den enkelte tannlege eller pålegges i samsvar med særskilt lovfestet plikt. Det er til nå ikke lovfestet en slik plikt. Etter tannhelsetjenesteloven 1-1har fylkeskommunen et generelt ansvar for at tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller oppholder seg i fylket. Etter lovens 1-3 har fylkeskommunen et spesielt ansvar for tannhelsetjenester til enkelte prioriterte grupper. Lovens ordlyd tilsier at fylkeskommunens ansvar for øyeblikkelig tannlegehjelp til andre er begrenset. Innarbeidete rutiner for Vestfold fylkeskommunes tannklinikker sikrer at det på alle hverdager (unntatt lørdager) gjennom hele året skal være minst en tannklinikk i hvert av de tre tannhelsedistriktene som holder åpent innenfor normalåpningstiden fra kl 0800 til kl Vestfold fylkeskommunes tannhelsetjeneste ivaretar tilbud om akutt tannbehandling utenom ordinære åpningstider til Vestfolds befolkning på to måter: 1. Organisert tannlegevakt i helger og på bevegelige helligdager og høytidsdager. 2. Bistand etter tilkalling ved akutte behov utenom normal arbeidstid og tannlegevaktas åpningstider. Ad pkt 1: Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten organiserer vakt alle lørdager, søndager og bevegelige høytids- og helligdager året igjennom. Tannleger som deltar i ordningen rekrutteres dels blant de offentlig ansatte tannlegene, og dels er tannleger rekruttert fra privat praksis. Både de offentlige og private tannlegene er i vaktsammenheng ansatt i timelønnete deltidsstillinger, etter at de har søkt om ansettelse i tannlegevakta. Tannlegevakta holder til i lokalene til Farmand tannklinikk i Tønsberg sentrum. Ordningen har åpningstid, fra kl til hver vaktdag, men holder åpent så lenge det er behov ut over ordinær arbeidstid på de nevnte dagene. Ordningen dekker hovedmengden av akutthenvendelser på disse dagene. Antallet henvendelser til tannlegevakten har vært stabilt på pr. år i mange år. Tabellene 1a og 1b) er utdrag av årsrapport for tannlegevakta i 2010, hvor det er tatt inn tall for sammenligning med foregående år. Totalt har tannlegevakta hatt konsultasjoner de siste 5 årene.

3 3 Tabell 1a) Antall pasienter på tannlegevakta, fordelt etter prioritert gruppe Pasientgruppe a), barn og unge 0 18 år Pasientgruppe d), ungdom år Andre prioriterte pasienter, gruppe c) eldre og uføre Innsatte i fengslene i Vestfold Voksne betalende pasienter, «ikke prioritert gruppe» Sum antall konsultasjoner Tabell 1b) Antall behandlinger på tannlegevakta, fordelt etter type behandling Tannuttrekking (antall Rotbehandling (antall Fyllingsterapi (antall Traumebehandling (antall Annen behandling Konsultasjon/resepter Ad pkt 2: Tilkalling til tannklinikk utenom ordinær åpningstid skjer vanligvis ved at enten pasient eller legevakt ringer en av våre tannleger privat. Henvendelsene kommer enten direkte pr telefon til tannlege, eller via overtannlege, klinikksjef eller via ansatt i fylkestannlegens administrasjon. Telefonnummer til disse kan søkes enten via våre hjemmesider eller ved søk i telefonkatalog. Kontakten kan også bli opprettet ved at pasienten har vært på kommunal legevakt eller til poliklinisk behandling på sykehus. Noen av de kommunale legevaktene er også behjelpelige med å oppgi telefonnummer til en tannlege. Tannhelsetjenesten har delt ut informasjon til akuttmottak og kommunale legevakter, med kriterier for når det er behov for akutt tannlegebehandling. I tillegg til innkalling til tannklinikk mottar våre tannleger en rekke telefoner både fra pasienter, legevakt eller sykehus, som ikke ender i oppmøte på tannklinikken. I en del tilfeller løses saken med muntlige råd og veiledning. Fylkestannlegen har innhentet informasjon fra våre ansatte tannleger om Hvor ofte de hittil i 2011 har blitt tilkalt til tannklinikken for å utføre akutt tannbehandling Hva slags akutt- tilstand tilkallingen gjaldt, og Om tilkallingen ut fra tannlegens vurdering reelt var akutt nødvendig eller ikke.

4 4 22 av de 46 som mottok henvendelsen svarte. Blant de som ikke svarte var det en del nylig ansatte tannleger som trolig syntes de hadde for lite grunnlag for å uttale seg. Vi må også anta at mange ikke svarte fordi de ikke har opplevd å bli tilkalt. Således var svaret fra 10 av de 22 som svarte at de ikke hadde fått noen henvendelser etter arbeidstid i dette året. Dette stemmer med administrasjonens oppfatning at det er et noen få av de ansatte tannlegene som får de fleste henvendelsene. Opplysningene som riktig nok ikke er fullstendige, viser at våre tannleger hittil i år har blitt oppringt i om lag 50 tilfeller for å vurdere og evt. behandle pasienter med akutt behov for hjelp. Tilbakemeldingene fra tannlegene viser at flertallet av disse pasientene tilhører våre prioriterte pasientgrupper. Flertallet av henvendelsene kommer fra pasienten selv. Et flertall av tilkallingene gjaldt akutte behov for tannbehandling etter traumer. Akutt tannverk er også en hyppig forekommende årsak til akutt behandling. I enkelte tilfeller vil moderate smerter bli vurdert til ikke å være av slik art at de trenger øyeblikkelig inngripen med behandlingstiltak ut over å foreskrive et smertestillende medikament. I 31 av 43 tilkallelser vurderte våre tannleger at det var et reelt behov for akutt tannbehandling. Disse tilfellene burde behandles omgående og ikke vente til neste dag for å oppsøke en av våre tannklinikker, evt. privat tannlege. I 12 tilfeller mente tannlegene at behandlingen kunne ventet til neste dag. Tabell 2) Tilkalling til tannklinikk for å vurdere og evt. utføre akutt tannbehandling Fra Antall Hvorav fra våre Årsak prioriterte grupper Traume Tannverk Annet Legevakt Pasient Andre 6 6 SUM (I enkelte tilfeller oppgis flere årsaker til behandling av samme pasient). I tilfeller der pasientene ikke har fått hjelp før dagen etter en ulykke, gir tannlegene uttrykk for at det er vanskelig å bedømme om prognosen for skadde tenner ville vært annerledes om inngripen hadde skjedd tidligere enn det som fant sted. Til nå har tannhelsetjenestens administrasjon ikke mottatt krav om erstatning fra noen pasienter i prioriterte grupper for mangelfull behandling av skader/lidelser som følge av sviktende beredskap for akuttsituasjoner. Som kjent ytes tannhelsetjenester i Norge dels gjennom offentlig organisert virksomhet i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og dels av privatpraktiserende tannleger, i hovedsak som private næringsdrivende. I tillegg til Vestfold fylkeskommunes tilbud om akutt tannbehandling utenom ordinære åpningstider ivaretas befolkningens behov for akutt tannbehandling utenfor normal arbeidstid også av privatpraktiserende tannleger. Overfor de privatpraktiserende tannlegene, som dekker om lag ¾ av behovet for tannlegetjenester i Vestfold, har fylkeskommunen ingen tilsyns- eller instruksjonsmyndighet. Dermed har fylkeskommunen heller ikke adgang til å gi pålegg om deltakelse i en organisert vaktordning. En ordning som inkluderer privatpraktiserende tannleger må derfor bygge på frivillighet. Pr. i dag finnes det ikke oralkirurgisk eller kjevekirurgisk kompetanse ved Sykehuset i Vestfold HF. Ved omfattende tannskader som krever slik kompetanse må pasienten sendes til Ullevål sykehus i Oslo.

5 5 Helsetilsynet i Vestfold har i brev til Pasient- og brukerombudet, datert (vedlagt) vurdert det slik at fylkeskommunens organisering av helsetjenesten ved akutte tannskader utenfor tannlegekontorenes åpningstider, ikke er i strid med de lovbestemte kravene til organisering av forsvarlige tannhelsetjenester, selv om organiseringen av helsetjenestene ved akutte tannskader utfor tannlegekontorenes åpningstider ikke er optimal. Det vises i denne sammenhengen særlig til at tannhelsetjenesteloven i dag bare stiller et begrenset krav til fylkeskommunens organisering av tannlegehjelp til de gruppene som ikke er spesielt prioritert. Jf. Tannhelsetjenestelovens 1-1, 1-3, 1-3a og 2-1. Fylkesrådmannens bemerkninger: Spørsmålet om obligatorisk deltakelse i vaktordningen er drøftet i forbindelse med behandlingen av St. melding nr. 35 om "Fremtidas tannhelsetjeneste" og i Innst. St.nr. 149 (2008). Dersom det skal innføres en pliktig vaktordning for tannleger, må det en lovendring til. Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med utkast til ny tannhelsetjenestelov, som ventes på høring i Fylkesrådmannen er kjent med at spørsmålet om pliktig deltakelse i organisert vaktordning er til vurdering i forbindelse med dette arbeidet. Det er ikke kjent hva utfallet av denne gjennomgangen vil bli. Også fremtidig ansvar for sykehustannpleie er for tiden til utredning i Helsedirektoratet. Et av de spørsmål som trenger en avklaring, er hvorvidt det er fylkeskommune eller helseforetak som skal ha ansvaret for et slikt tilbud. Tannlegers plikt til å yte øyeblikkelig hjelp omfatter ikke at arbeidsgiver på de ansatte tannlegers vegne kan utlevere en navneliste til legevakt, akuttmottak mv, og dermed åpne for å få kanalisert alle henvendelser om akuttbehandling til tannleger som er ansatt i fylkeskommunen. Det vil være ensbetydende med et slags indirekte "pålegg" fra arbeidsgiver, og vil innebære at tannlegene på listen stiller seg mer eller mindre til disposisjon for en kontinuerlig vaktberedskap. Hva arbeidsgiver for de fylkeskommunalt ansatte tannlegene kan pålegge sine ansatte fremgår av lover og tariffavtale, samt arbeidsavtalen den enkelte har inngått. Har en ansatt inngått en arbeidsavtale med fylkeskommunen, innebærer ikke det uten videre en plikt for tannlegen til å stille seg tilgjengelig for oppringning fra f eks legevakten, med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt. En slik ordning vil generelt innebære å gå lenger enn det en normalarbeidsavtale og lovverket samt tariffavtalen forplikter den ansatte til. Hvis arbeidsgiver skal utlevere navnelister til legevakt mv slik at de ansatte indirekte blir pliktig til å motta henvendelser, så må det avtales særskilt med den enkelte ansatte. Dette vil trolig være vanskelig å få til, siden en slik ordning kun ville omfatte det fåtallet ansatte i den fylkeskommunale virksomheten som er villige til å delta i organisert vaktordning. Dersom de fylkeskommunalt ansatte tannlegene i sine fremtidige arbeidsavtaler skulle pålegges å delta i en obligatorisk vaktordning, ville det synes urimelig om ordningen ikke også omfattet de private tannlegene, som står for om lag ¾ av tannhelsetilbudet i fylket. En slik ensidig plikt vil trolig virke negativt inn på rekruttering av tannleger. Mange av søkerne til tannlegestillinger i Vestfold fylkeskommune er nyutdannede, som i mange tilfeller ikke vil være bekvemme med å ha et vaktansvar alene. Erfaringsmessig vil også et flertall av privatpraktiserende tannleger ha betenkeligheter med å stå på en telefonvaktliste. Vestfold fylkeskommune har dermed begrensede virkemidler til å bidra til en helt ut optimal ordning med akuttberedskap på tannhelsefeltet i fylket. En utvidelse av vaktordningen ville dessuten ha store økonomiske konsekvenser.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Et utviklingsprosjekt finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (høsten 2010). 2 Forord Tannhelseprosjektet ble påbegynt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget,

Detaljer

Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur

Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur Arkivsak 201004451-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Vestfold Eldreråd 01.12.2010 09/10 Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede 03.12.2010 09/10 Hovedutvalg for

Detaljer

Pasientmedvirkning. Kapittel 5

Pasientmedvirkning. Kapittel 5 Kapittel 5 Kompetansemål: Eleven skal kunne drøfte hva pasientmedvirkning innebærer i tannhelsetjenesten og informere om pasientens rettigheter. Når du har lest dette kapitlet skal du vite hvilke rettigheter

Detaljer

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune -

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune - Tannhelsetjenesten Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700031 2012/2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN

FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2013 Forsidefoto: Dagbladet, Elisabeth Moseng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne

Detaljer

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Forvaltningsrevisjonsrapport mai 2004 DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Sammendrag 2 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 4 2 FORMÅL,

Detaljer

Tannhelseplan 2010-2014

Tannhelseplan 2010-2014 Tannhelseplan 2010-2014 Side 1 av 31 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 5 2.1 Lovgrunnlag... 5 2.2 Økonomiske rammebetingelser... 6 2.3 Befolkningsutvikling... 6 2.4 Tannhelseutvikling... 6 2.5

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007)

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innst. S. nr. 155 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning.

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet Et godt tilbud til de som trenger det mest Utredning fra et utvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon 13.

Detaljer

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Januar 2006 Forord Den foreliggende artikkelsamling omfatter organisering og finansiering av tannhelsetjenesten og dens lovgrunnlag.

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Innst. S. nr. 196 (2000-2001)

Innst. S. nr. 196 (2000-2001) Innst. S. nr. 196 (2000-2001) Innstilling fra sosialkomiteen om forslag fra stortingsrepresentanten Olav Gunnar Ballo om en offentlig tannhelsereform Dokument nr. 8:60 (1999-2000) Til Stortinget SAMMENDRAG

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet

Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet Landets kommuner Landets fylkeskommuner Landets fylkesmenn Landets barnehager Landets skoler Landets private skoler Nr. Vår ref Dato 1-5/2008 200800046/SJ

Detaljer

Melding - Vestfold Festspillene AS

Melding - Vestfold Festspillene AS Arkivsak-dok. 201200524-34 Arkivkode ---/C30 Saksbehandler Monica Herstad Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 22.08.2013 98/13 Melding - Vestfold Festspillene AS Sammendrag Fylkestinget vedtok 20.06.13

Detaljer

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker Helsetilsyn med legevirksomhet - Veileder i tilsynssaker 2011 2011 1 Forsidefoto: Colourbox Forord og om målet med veilederen Samfunnet har gjennom lovgivning stilt en rekke krav til leger og annet helsepersonells

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Norge

Tannhelsetjenesten i Norge OMFANGET AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FOR DE PRIORITERTE GRUPPENE Tannhelsetjenesten i Norge tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2004 MARS 2004 Rapport fra Helsetilsynet 5/2004

Detaljer

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11.

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. IS-1946 Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. Oppsummering av spørreskjema til kommunene Forord Mange av de som ble rammet av angrepene 22. juli vil ha behov for psykososial

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Rapport IS-2128 Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Publikasjonens tittel: Beskrivelse av forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig

Detaljer