Videre utfordringer i psykisk helsevern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videre utfordringer i psykisk helsevern"

Transkript

1 Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø

2 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

3 Hvor var vi? Et tjenestetilbud med brister i alle ledd Liten kapasitet i tilbudene for pasienter med psykiske lidelser Få utbygde tjenester i de fleste kommuner For høye terskler for pasientene og vanskelig å slippe til i behandling For lang tid fra første sykdomstegn til behandling settes inn Symptomfokus mer enn mestringsfokus For dårlig kvalitetssikring av tjenestene Et tjenestetilbud med brister i alle ledd BGA, Tromsø

4 Hvor skulle vi? Visjonen om et verdig liv Å mestre eget liv Mennesket kan og vil være aktive deltakere i samfunnet En samfunnsutvikling med større vekt på de kulturelle og menneskelige verdiene Forebygging der dette er mulig Mest mulig frivillighet Mest mulig normalt liv Større åpenhet mindre fordommer BGA, Tromsø

5 Fra et langt liv på institusjon BGA, Tromsø

6 til et tilbud bygget på visjon om nærhet, tilgjengelighet og brukermedvirkning Styrking av tilbudet i kommunene Omstrukturering og styrking av psykisk helsevern Utbygging av distriktspsykiatriske sentre Samarbeid Brukermedvirkning BGA, Tromsø

7 En visjon om mestring, åpenhet og kunnskap BGA, Tromsø

8 DPS - et hovedgrep i omstillingen.. Hva er et godt DPS tilbud? Tar utgangspunkt i befolkningens behov Har et differensiert og individuelt tilpasset behandlingstilbud Består av poliklinikk, døgn- og dagtilbud samt ambulant virksomhet Har koordinerte og sammenhengende tjenester Har tilgjengelige akutt/krisetjenester Samhandler nært med kommunene, sentralsykehusene og brukerne Har evne til endring BGA, Tromsø

9 Hvor er vi? Mye er endret Langt flere får et behandlingstilbud Tilbud er bygget opp desentralisert både i kommuner og i psykisk helsevern (DPS) Flere og bedre kvalifisert personell Brukerperspektivet tydeliggjort Større åpenhet om psykisk helse og om psykiske lidelser BGA, Tromsø

10 Antall pasienter i ulike institusjonstyper Kilde: Pasienter i psykisk helsevern for voksne, Sintef Helse, november 2003, Helge Hagen og Thorleif Ruud BGA, Tromsø

11 HVOR ER VI? STATLIG FOKUS PÅ DPS BGA, Tromsø

12 DPS: landsdekkende tjenester, men varierende kvalitet Planlagt tilsyn over 2 år Endelig rapport ca februar 2010, midtveisrapport utkom mars 2009: Ved 22 av 28 DPS ble det avdekket brudd på myndighetskrav og påpekt ett eller flere avvik Håndtering av henvisninger Utrednings- og behandlingsprosesser Styrking av internkontrollsystemer i DPS er nødvendig BGA, Tromsø

13 RR - konklusjoner Tilbudet ved landets DPS er verken likeverdig eller tilstrekkelig Prioriteringer av pasienter fungerer ikke som forutsatt Det er mangelfull styring og oppfølging av DPS utbyggingen både fra RHF og fra sentrale myndigheter BGA, Tromsø

14 Kartlegging av DPSene i 2008: Mye er endret - men fortsatt en vei å gå DPS strukturen er på plass Hele befolkningen omfattes av et DPS-tilbud DPS er i alt vesentlig organisert i tråd med forutsetningene Ambulant virksomhet er innarbeidet de fleste steder Formelle samhandlingsavtaler er på plass Differensiert kompetanse i DPS BGA, Tromsø

15 Hele befolkningen omfattes av et DPS - tilbud Helse Nord 14 DPS Helse Midt 11 DPS Helse Vest 16 DPS Helse Sør-Øst 34 DPS BGA, Tromsø

16 Oversikt over tilbud ved DPS Funksjon/ tilbud Har Mangler Poliklinikk Alle ingen Dagenhet /poliklinisk gruppetilbud 69 6 Døgnenhet 73 2 Ambulant virksomhet 66 9 Rustilbud i poliklinikk Akutt- og krisetjenester 66 9 Døgnkontinuerlig vaktordning BGA, Tromsø

17 Størrelsen på opptaksområdene De aller fleste DPS har et befolkningsgrunnlag i tråd med anbefalingene: 53 mellom DPS har et befolkningsgrunnlag under (5 av disse i Helse Nord) 14 DPS har et befolkningsgrunnlag over (ingen av disse i Helse Nord) Helse Sør-Øst er den region som har flest store DPS BGA, Tromsø

18 Bemanningssituasjonen Stor regional variasjon i bemanningsnivå, ledige stillinger og faggruppesammensetning Totalbemanningen varierer fra 6 til 49 ansatte per Fortsatt stor ledighet av lege- og psykologspesialister utgjør 37 % av de ledige stillinger i landet som helhet Leger og psykologer utgjør 1386 årsverk 22 % av de samlede antall årsverk ved DPS 765 av 1385 er spesialister Antall årsverk med høyskoleutdannede med og uten videreutdanning er 3070 ca halvparten av det samlede antall årsverk på DPS BGA, Tromsø

19 Faglig innhold Økt differensiering av behandlingstilbudet Økt kvalitet på utredninger og håndtering av henvisninger ( skriftlige rutiner og bruk av verktøy) Økt kompetanse fordi: Stor andel ansatte i poliklinikkene har klinisk spesialkompetanse (mellom ca %) 22 % av årsverkene er leger eller psykologer ( inkl. spasialister) 50 % av årsverkene er høyskoleutdannede m/u videreutdanning BGA, Tromsø

20 Samhandling med sykehusavdelinger Samarbeidet i en positiv utvikling og fungerer bra 64 av 68 DPS hevder dette er bra eller svært bra HF har på plass gode interne samarbeidsrutiner 56 av 67 DPS aldri eller kun av og til vansker med å overføre pasienter til sykehusavdeling Pasientflyten oppgis å fungere bra Regionale forskjeller mht rutiner for å ivareta pasientflyt Helse Sør-Øst og Vest har 85 % Helse Midt og Nord er det hhv 80 og 65 % BGA, Tromsø

21 Samhandling med kommuner/bydeler Foregår et utstrakt samarbeid - mange fornøyd med samarbeidet om pasientbehandling Enkelte pasientgrupper byr på utfordringer Økte utfordringer når sykehusavdelinger inngår i samarbeidet Samarbeid på systemnivå: Alle 67 DPS som har svart her oppgir å ha avtaler med sine kommuner 54 av 66 DPS har gjennomført et eller flere fellesmøter med kommuner/bydeler i 2007 Enkelte kommuner og bydeler sliter med intern koordinering BGA, Tromsø

22 Samhandling med brukere Store variasjoner i hvordan brukermedvirkning er organisert Rutiner for brukermedvirkning på systemnivå etablert i varierende grad 27 DPS rapporterer å ha etablert eget Brukerråd Over halvparten av DPS har etablert strukturerte program for pasient- og pårørendeopplæring Store regionale forskjeller BGA, Tromsø

23 Helse Nord RHF Alle 14 DPS organisert med egen leder Alle DPS har poliklinikk, dag- eller gruppetilbud i poliklinikk, ett DPS mangler døgntilbud og ett mangler ambulant virksomhet Halvparten har egne polikliniske rustilbud Høyest basisramme for drift men store variasjoner ( ) Flest små DPS Utfordringer: Store variasjoner i behandlingstilbudet: Døgnplasser varierer fra 3 til 14,8 pr Psykiatere varierer fra 2 til 0,38 pr Skårer lavest på brukermedvirkning Skårer lavest på retningslinjer/rutiner med sykehus ad pasientflyt (65%) Mange DPS ikke avholdt møter siste år med kommunene BGA, Tromsø

24 Hvor er vi? Godt på vei men: Store variasjoner i tjenestetilbudet på DPS både når det gjelder kapasitet, tilgjengelighet og faglig innhold Fremdeles DPS som ikke har tilgjengelige akutt- og krisetjenester eller rustilbud i poliklinikk DPS blir ikke benyttet som hovedveien inn i spesialisthelsetjenesten Sykehusavdelingene tar mellom 50 og 60% av de samlede ressurser i psykisk helsevern DPS mellom 40 og 50%. Døgnavdelingene i DPS og sykehus tar nærmere 85% av ressursene i psykisk helsevern, mens poliklinikk og ambulante tjenester tar ca 15%. BGA, Tromsø

25 DIREKTORATETS ANBEFALINGER FOR VIDERE OMSTILLING RHFene bør gis i oppdrag å: arbeide systematisk for å rette opp skjevhetene i sin region mht driftsmidler, samlet personelldekning og spesialistdekning i DPS etablere fullverdig tjenestetilbud hvor dette mangler sørge for nødvendige avtaler/samarbeidsfora mellom DPS og kommuner hvor dette mangler Sørge for at psykiater og psykolog dekningen ved det enkelte DPS er tilstrekkelig til å yte et godt lokalsykehustilbud til befolkningen i opptaksområdet BGA, Tromsø

26 Behov for videre omstilling! TILTAK: RHF skal i 2009 gjennomføre omstilling av tjenestene slik at: Sykehusavdelinger blir mer spisset DPS blir satt i stand til å utføre de oppgaver som forvente, jf veileder for DPS Helsedirektoratet og RHFene skal samarbeide om å videreutvikle og oppdatere profilen som et virkemiddel for å sikre videre omstilling BGA, Tromsø

27 Særlig fokus på Tilgjengelige og likeverdige tjenestetilbud Myndiggjøring av DPS, som veien inn og ut av spesialisthelsetjenesten også (vanligvis) i akutte situasjoner Ressursfordelingen inkl oppgavefordelingen mellom DPS og sykehus Samhandling både innen spes og med kommunene - klarere brukerfokus tydeligere samhandlingsbehov Fortsatt høye krav til faglighet og kvalitet BGA, Tromsø

28 Veiledere og retningslinjer for psykisk helsevern BGA, Tromsø

29 Samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 ( ) Rett behandling På rett sted Til rett tid BGA, Tromsø

30 Hovedgrep Samhandlingsreformen Klarere pasientrolle Ny framtidig kommunerolle Etablering av økonomiske insentiver Spesialisthelsetjenesten klarere spesialistoppgaver Tilrettelegge for tydeligere prioriteringer BGA, Tromsø

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003)

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010 Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) 17 okt 2007 Innhold 1. INNLEDNING... 6 1.1. REVISJONENS

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008. Per Bernhard Pedersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008. Per Bernhard Pedersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008 Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 2/09

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF RIO/Marborg (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

SINTEF A247 RAPPORT. SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005. Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse

SINTEF A247 RAPPORT. SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005. Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse SINTEF A247 RAPPORT SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005 Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse Juni 2006 TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Stavanger DPS - nybygg

Stavanger DPS - nybygg Stavanger DPS - nybygg Bakgrunn Alle nye utbyggingsprosjekter skal planlegges og utredes i tråd med veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter som ble utgitt i 2009 og erstattet flere rundskriv

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Helse Nords overordnede strategi har vært virksom siden 2002/2003. I perioden

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer