Tiltak for å stabilisere tannlegebemanningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltak for å stabilisere tannlegebemanningen"

Transkript

1 Arkivsak Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Administrasjonsutvalget Tiltak for å stabilisere tannlegebemanningen Fylkesrådmannens innstilling Fylkesrådmannens liste over mulige tiltak med sikte på å redusere turnover blant tannleger ansatt i VFK legges til grunn for videre arbeid med stabilisering av behandlingskapasiteten i tannhelsetjenesten. Tønsberg Egil Johansen fylkesrådmann Bengt Berger direktør Vedlegg: Notat fra tannlegemøte 11.mai 2011.

2 Innledning Tannhelsetjenesten har gjennom de 5-6 siste årene opplevd et generasjonsskifte hvor eldre, rutinerte tannleger erstattes med yngre. Generasjonsskiftet vil stort sett være passert i løpet av de tre - fire neste årene. Turnover i tjenesten er imidlertid langt over det som er knyttet til generasjonsskifte og som naturlig avgang og nyrekruttering skulle tilsi. Denne saken omhandler mulige tiltak som tar sikte på å redusere turnover blant tannleger ansatt i VFK. Saksutredning Tannhelsetjenesten har siden ansatt 70 tannleger. 38 av disse har sluttet. Av disse igjen har 30 vært ansatt i 2 år eller mindre. Flere enn 20 av disse igjen har vært ansatt i1 år eller mindre. I tillegg har 20 tannleger som var ansatt før 2005, sluttet i løpet av årene fra og fram til nå. Pr dd er det 50 ansatte tannleger, pluss 8 vikarer som utfører til sammen 45,5 planlagte årsverk, inkludert tre virksomhetsledere i delt klinisk/administrative stillinger. I tillegg rekrutterer VFK tannleger til tannlegevakt som drives i samarbeid med de private tannlegene i fylket. Generasjonsskiftet har medført at mange unge tannleger søker seg til den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, ofte som første jobb etter utdanning. Det oppleves at VFK rekrutterer ganske godt til tjenesten, mye fordi nyutdannete tannleger bruker den første jobben som en opplæringsperiode. Men mange av dagens unge tannleger planlegger ikke sin yrkeskarriere i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Mange av de nyansatte tannlegene er kvinner i fertil alder. Stortingsmelding nr 35 om Fremtidas tannhelsetjeneste, som skal lede fram mot en revidert lov om tannhelsetjenester, legger opp til fortsatt liberale vilkår for privat tannhelsetjeneste i overskuelig fremtid. Etableringskontroll, prisregulering eller fasttannlegeordninger synes ikke å være aktuell politikk. Sammen med forventet økonomisk vekst og høy kjøpekraft vil det være stor etterspørsel etter tannhelsetjenester hos den voksne befolkning i mange år fremover. Innen dagens avtaleverk synes det vanskelig å konkurrere med privat praksis om de krav unge tannleger stiller til arbeidsvilkår, hvor lønn er en viktig del av helheten. Det gir status å tjene godt. Det er kjent at privat praksis gir bedre fortjeneste enn ansettelse i offentlig tannhelsetjeneste. Klientellet man behandler i det offentlige innebærer ofte en mer krevende arbeidshverdag enn den man står overfor i privat praksis (faglig-medisinske, teknisk-odontologiske og sosiale/psykiske utfordringer). Belastningsmessig har det vært en økende polarisering av arbeidsoppgaver siden den offentlige tannhelsetjenesten ofte får ansvaret for tannhelsetilbud til nye grupper som oppfattes som svært krevende (såkalte tunge grupper). I offentlig tannhelsetjeneste står man overfor et behandlingspanorama hvor krav til kvalifikasjoner, erfaring og kreativitet ofte går lenger enn de utfordringer man står overfor i privat tannlegepraksis. Tannhelsetjenesten har et høyere sykefravær enn i øvrige sektorer i fylkeskommunen. Sektoren rapporterer om et sykefravær opp mot 10 %. Vakanser og ubesatte stillinger gir økt press på de stabile ansatte. Mer akuttbehandling og stort behandlingsetterslep blir betraktet som stressende i forhold til tannlegenes faglig integritet. Samtidig oppleves økte forventninger fra brukerne. For å rekruttere og ikke minst stabilisere tannleger i fylkeskommunal tannhelsetjeneste må man tilby attraktive vilkår som på flere områder reelt kan konkurrere med vilkår i andre fylker og i privat praksis. Blant konkurransefortrinn som fremheves ved rekruttering er: 2

3 Godt utstyrte tannklinikker, brede fagmiljøer, ordnet arbeidstid, kvalitetssikrede kliniske prosedyrer, organisert drift med støttefunksjoner for IKT, innkjøp, budsjett og regnskapsrutiner, ivaretatt hygiene, renhold av klinikk, forsikringsordninger, med mer. Når det er snakk om belønning for innsats knytter de aller fleste i tannhelsetjenesten dette primært til lønnsbetingelsene. Dette kom fram i en strategigjennomgang i 2006 som involverte alle ansatte i tannhelsetjenesten. Strategidokumentet ble behandlet politisk, og førte blant annet til en klargjøring av klinikkledernes status som mellomledere. I andre fylker er det gjennomført en rekke tiltak ut fra lokale forutsetninger. Blant disse er Ulike avlønningssystemer bonus/ provisjonsordninger i tillegg god og forutsigbar fastlønn. Et stort antall av ulike former for prestasjonslønn finnes. Etablerings-/stabiliseringstilskudd. Noen fylker bidrar også til nedbetaling av studiegjeld. Rimelige lønnsforskjeller mellom erfarne og mindre erfarne tannleger. Tett nok lederoppfølging av hver enkelt ansatt. Klinikksjefrollen utvikles for dette. Varierte arbeidsoppgaver. Mentor-/hospiteringsordninger vektlegges. Faglig utvikling. Flere selvvalgte kurs betalt av arbeidsgiver. Stipend for spesialistutdanning Miljø, trivsel og fleksibilitet. (Hva betyr et stort etterslep av ikke behandlete pasienter?). Livsfaseorientert arbeidstakerpolitikk. Kortere eller lengre arbeidsdag hvis ønskelig. Det er innhentet opplysninger om lønnsvilkår for tannleger fra de nærmest liggende fylkene som det er naturlig å sammenligne med: Tabell 1. Lønnsforhold før forhandlinger fast lønn Telemark Inntil Stillinger med 37,5 times arbeidsuke kan gi prestasjonstillegg på inntil kr Fylke Begynnerlønn Høyeste Overtannlege Tillegg Bonus lønnsnivå Buskerud Stabiliseringstillegg: Av 6 mill kr i hvert år de første tre årene, totalt kr pr tannlege, i tillegg til prestasjonslønn utbetales ca 4 mill kr til tannlegene, gjennomsnitt ca kr lønnsøkning i lokale pr tnl forhandlinger. Vestfold Ingen tillegg ut over Ingen bonusordning Aust- Agder Vest- Agder Engangs etableringstilskudd kr Stabiliseringstillegg: kr etter 2 år. 3 klinikker med rekrutteringstillegg på pr tannlegestilling Rogaland Topplønn for tannleger som behandler rusmisbrukere: kr Ca 3 mill kr i prestasjonslønn, hvorav ca 1,7 mill kr til tannlegene Gjennomsnittlig bonus kr Høyeste bonusutbetalig ca. kr Gjennomsnittlig bonus: Kr pr tannlegestilling 3

4 Sammenstilling av data fra tannhelsetjenestens oversikt over dato for tiltredelse viser en oversikt over hvor lenge nåværende ansatt tannleger har vært i jobb i VFK: Tabell 2. Antall tannleger som vil ha vært ansatt i x antall år i vil en eller annen gang i 2012 ha vært ansatt i 1år, av disse er 4 ansatt i vikariater 11 vil en eller annen gang i 2012 ha vært ansatt i 2 år 5 vil en eller annen gang i 2012 ha vært ansatt i 3år 2 vil en eller annen gang i 2012 ha vært ansatt i 4år 5 vil en eller annen gang i 2012 ha vært ansatt i 5år 0 vil en eller annen gang i 2012 ha vært ansatt i 6 år 3 vil en eller annen gang i 2012 ha vært ansatt i 7 år 2 vil en eller annen gang i 2012 ha vært ansatt i 8 år 1 vil en eller annen gang i 2012 ha vært ansatt i 9 år 4 vil en eller annen gang i 2012 ha vært ansatt i 10 år 1 vil en eller annen gang i 2012 ha vært ansatt i 14 år 8 vil en eller annen gang i 2012 ha vært ansatt i år 4 vil en eller annen gang i 2012 ha vært ansatt i mer enn 30 år (ekskl engasjementer) Ut fra de utfordringene som tannhelsetjenesten har med å skape stabilitet og forutsigbarhet i tjenesten er det gjennomført en prosess der alle de ansatte tannlegene ble invitert til å gi sine synspunkter på hva som skal til for at de skal bli i jobben i minst 5 istedenfor 2 år, 8 år istedenfor fem, mv. Pr 11.mai ble det avholdt møte med nær 40 tannleger. Tannlegene fikk være med på å skissere tiltak som de mener vil ha en effekt på stabilitet i deres ansettelsesforhold. Tannlegenes liste med tiltak gjengis i vedlegg 1. En del av tiltakene som tannlegene foreslår, vil trolig kunne ha tilsvarende stabiliserende effekt for ansatte i de andre yrkesgruppene i tannhelsetjenesten. Fylkesrådmannens bemerkninger Erfaringer gjennom de fem-seks siste årene tilsier at VFK vil måtte forvente uønsket høy turnover dersom konkurransen om tannlegearbeidskraft ikke møtes med aktive tiltak. Prioritet nr én vil være å beholde de nyansatte tannlegene lenger enn vi gjør pr dd. En del av de foreslåtte tiltakene kan gjennomføres innenfor nåværende rammer. Men stabiliseringstillegg som er nærliggende å tenke på for tannleger med kort fartstid, må følges opp med en noe økt topplønn for å opprettholde et lønnsspenn mellom erfarne og noe mindre erfarne medarbeidere. Tabell 1 og 2 i saksfremstillingen er grunnlag for å kunne beregne kostnad ved tiltak som vil kunne bringe tannlegenes brutto lønnsnivå og rammer for kompetanseutviklingstiltak til et nivå som nærmer seg nivået i andre sammenlignbare fylker. Ut fra de tiltakene som er foreslått kan ulike kostnadsalternativer beregnes, uten at det på forhånd er tatt stilling til hva den økonomiske rammen for tiltakene kan være. Det mulig å tenke seg en trinnvis oppbygging av tiltak, slik at tempo i gjennomføringen kan skje gradvis og over flere år. Et eksempel som tar utgangspunkt i fastlønnstillegg på kr for de med ansiennitet over 10 år og stabiliseringstillegg på kr etter to år, ytterligere etter 5 år og 8 år, vil medføre beregnet total kostnad på kr 2,5 mill. 4

5 Alternativt vil tiltakene kunne gjennomføres i redusert omfang og volum ut fra andre rammebetingelser en det som er lagt til grunn i eksemplet ovenfor. Ved eventuell innføring av stabiliseringstillegg vil det være nødvendig å sørge for likelønnsutvikling for kvinner og menn. Dette kan ivaretas ved at fødselspermisjon regnes som ordinær ansettelsestid, men permisjon for annet formål, f eks utdanning, tjeneste i annen virksomhet mv ikke regnes som tellende for opparbeidelse av rett til stabiliseringstillegg. Tannhelsetjenesten har hatt prøveordninger med bonus i to perioder tidligere. Bonusordningen har ikke blitt opptjent på individuelt grunnlag, men har vært utregnet ut fra klinikkens samlede produksjon målt mot et normtall. Bonus ble fordelt til tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer på klinikken etter en fordelingsnøkkel. Erfaringer tyder på at bonusordninger i tannhelsetjenesten kan utløse økt produksjon, men har også vært beskrevet å ha hatt negativ virkning på arbeidsmiljøet. Det er så langt ikke påvist at bonusordninger har en stabiliserende effekt på bemanningen. Ved eventuell innføring av en form for bonusordning må første prioritet være at alle pasienter får et likeverdig tannhelsetilbud. En eventuell bonusordning vil kreve ytterligere utredning før dette eventuelt kan anbefales som stabiliseringstiltak. 5

Tannhelsetjenesten - Rapport 2.tertial 2010

Tannhelsetjenesten - Rapport 2.tertial 2010 29/10 Arkivsak 201004214-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 21.10.2010 77/10 Fylkestinget 26.10.2010 68/10 Tannhelsetjenesten - Rapport 2.tertial 2010 Fylkesrådmannens

Detaljer

Rapport. Tannhelsetjenesten. Geografisk fordeling, hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor

Rapport. Tannhelsetjenesten. Geografisk fordeling, hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor Rapport Tannhelsetjenesten Geografisk fordeling, hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor 1. Bakgrunn... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Oppnevning av arbeidsgruppe... 6

Detaljer

Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur

Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur Arkivsak 201004451-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Vestfold Eldreråd 01.12.2010 09/10 Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede 03.12.2010 09/10 Hovedutvalg for

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Gamle Gulskogen bro Foto Emilie Husvik

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Gamle Gulskogen bro Foto Emilie Husvik BUSKERUD FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2007 Gamle Gulskogen bro Foto Emilie Husvik Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF INNHOLD side FORORD AV STYRELEDER... 1 SAMMENDRAG... 2 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Tom Haga INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF 2008 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD... 3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 7 MÅL OG RESULTATER..8 TANNHELSE

Detaljer

Formålet med Den offentlige tannhelsetjenesten 5. Helsefremmende og forebyggende arbeid 12. Regnskapsresultat 15

Formålet med Den offentlige tannhelsetjenesten 5. Helsefremmende og forebyggende arbeid 12. Regnskapsresultat 15 INNHOLD side Forord av styreleder 2 Sammendrag 3 Formålet med Den offentlige tannhelsetjenesten 5 Organisering 6 Mål og resultater 7 Tannhelse 10 Helsefremmende og forebyggende arbeid 12 Andre aktiviteter

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi og sykefravær

Arbeidsgiverstrategi og sykefravær Forvaltningsrevisjon Rapport Arbeidsgiverstrategi og sykefravær September 2008 Randaberg kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Positivt hovedinntrykk... 2 1.3 Utfordringer...

Detaljer

3T- prosjektet, Tannhelse Rogaland FKF (2006-2009)

3T- prosjektet, Tannhelse Rogaland FKF (2006-2009) 3T- prosjektet, Tannhelse Rogaland FKF (2006-2009) Trygghet, Trivsel, Tilhørighet Har 3T- prosjektet bidratt til at Tannhelse Rogaland FKF fremstår som en mer attraktiv arbeidsplass for sine ansatte? Bacheloroppgave

Detaljer

HMS-RAPPORT 2006. Lederes holdninger - eldre arbeidstakere. Handlingsrom Virkemidler Utfordringer

HMS-RAPPORT 2006. Lederes holdninger - eldre arbeidstakere. Handlingsrom Virkemidler Utfordringer HMS-RAPPORT 2006 Lederes holdninger - eldre arbeidstakere Handlingsrom Virkemidler Utfordringer HMS-rapport 2006 Innhold Verdifull erfaring for fremtiden 3 Innledning 4 1. Rammer og prosjektorganisering

Detaljer

Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap

Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap Arkivsak-dok. 201103151-2 Arkivkode ---/G40 Saksbehandler Hallgeir Henriksen Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for kultur og helse 06.12.2011 6/11 Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap Fylkesrådmannens

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Tannhelseplan 2010-2014

Tannhelseplan 2010-2014 Tannhelseplan 2010-2014 Side 1 av 31 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 5 2.1 Lovgrunnlag... 5 2.2 Økonomiske rammebetingelser... 6 2.3 Befolkningsutvikling... 6 2.4 Tannhelseutvikling... 6 2.5

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.03.2009 kl. 10:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Tullit Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 7/2009 Godkjenning av

Detaljer

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune -

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune - Tannhelsetjenesten Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700031 2012/2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Den offentlige tannhelsetjenesten - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Den offentlige tannhelsetjenesten - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/775-4 Løpenr.: 5489/13 Arkivnr.: G40 &13 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

Belønningsstrategi i Sarpsborg kommune - lønnspolitisk strategidokument -

Belønningsstrategi i Sarpsborg kommune - lønnspolitisk strategidokument - Belønningsstrategi i Sarpsborg kommune - lønnspolitisk strategidokument - Sammendrag Belønningsstrategi i Sarpsborg kommune er et strategisk styringsdokument for prosessen med å belønne og honorere medarbeidere

Detaljer

Buskerud Fylkeskommune ÅRSMELDING 2010. Foto: Emilie Husvik. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Buskerud Fylkeskommune ÅRSMELDING 2010. Foto: Emilie Husvik. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Buskerud Fylkeskommune ÅRSMELDING 2010 Foto: Emilie Husvik Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING...

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Årsmelding 2014. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Årsmelding 2014. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Buskerud fylkeskommune BFK Tannhelse mars 2015 Innhold Innhold 1. STYRELEDERS FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 3. FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 7 3.1

Detaljer

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår Arkivsak 200902009-19 Arkivnr. E: 611 Saksbehandler Kurt Orre Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 21.10.2010 71/10 Fylkestinget 26.10.2010 63/10 Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014 Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2005/1344-11306/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Mangfold- og likestillingsmelding 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Forvaltningsrevisjonsrapport mai 2004 DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Sammendrag 2 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 4 2 FORMÅL,

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 4. 27. april 2012 kl. 09.30

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 4. 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2012 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 4 27. april 2012 kl. 09.30 Dette kravet erstatter i sin helhet tidligere leverte krav. Innledning Fornyelse og effektivisering

Detaljer

Styresak. Maiken H. Jonassen Sak 004/10 O Rekrutteringsutfordringer i Helse Stavanger HF. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Styresak. Maiken H. Jonassen Sak 004/10 O Rekrutteringsutfordringer i Helse Stavanger HF. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Saken gjelder: Maiken H. Jonassen Sak 004/10 O Rekrutteringsutfordringer i Helse Stavanger HF Arkivsak 0

Detaljer

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 029 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer...

Detaljer