Styreleders tale til dialogmøtet 24. april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styreleders tale til dialogmøtet 24. april 2012"

Transkript

1 Styreleders tale til dialogmøtet 24. april 2012 Da bedriftsforsamlingen for ett år siden fikk presentert NTEs virksomhet i året som hadde gått, hadde vi så vidt begynt å puste rolig etter en vinter da kraftkrisen var faretruende nær. Når vi møtes til dialogmøte i dag er situasjonen helt motsatt. Vinteren 2010/2011 var preget av rekordlite vatn i magasinene og rekordhøye strømpriser, misfornøyde kunder som ble godt kjent med begrepet områdepriser, stor oppmerksomhet og politisk debatt. Nå har vi lagt bak oss en vinter med magasinfylling helt oppunder maksnivå for årstiden og de laveste strømprisene på fem år for husholdningene. Denne endringen fra ett ytterpunkt til et annet viser naturligvis værsvingningene vi kan oppleve år om annet, men for NTE som bedrift som henter viktige resultater nettopp fra naturens råvarer, illustrerer det også hva som for en stor del styrer vår økonomi. Gjennomsnittlig strømpris gikk ned fra 46,55 øre per kwh i 2010 til 37,06 øre per kwh i 2011 og selv i vintermånedene i år til dels ligget på 30-tallet, ja til og med noe under i februar! Midt i vårløysinga med stadig fullere magasiner, må vi imidlertid ikke glemme det som er den faktiske, og langsiktige, kraftsituasjonen i Midt-Norge. Den er nemlig som før: Den ubalansen vi har i de tre midtnorske fylkene sjøl i normalår på grunn av økt industri- og gassvirksomhet i Møre og Romsdal, har ikke endret seg. Vi har fortsatt og ennå i flere år framover, et betydelig kraftunderskudd i regionen og dårlig statlig linjenett inn og ut av regionen. Det er imidlertid to forhold som kan gjøre oss noe mer optimistiske på litt lengre sikt: vi får nå overføringslinja Ørskog Fardal i 2015 som betyr langt bedre overføringskapasitet fra Vestlandet til Midt- Norge. I tillegg har vi fått grønne sertifikater som forhåpentlig kan utløse ny energiproduksjon. Omstilling og konkurranse Høsten 2009 besluttet styret å videreføre konkurranseutsatt virksomhet i NTE. Styret mente at NTE hadde tilstrekkelig styrke som regional merkevare og potensiell omstillingskraft til å kunne konkurrere med nasjonale aktører. Det var særlig oppmerksomhet på omstilling av NTE Elektro og NTE Handel. Status er at jeg i år for andre år kan melde at NTE Elektro går med overskudd. Det synes jeg er oppløftende, fordi det viser at NTE på dette feltet kan konkurrere. Når det gjelder situasjonen i NTE Handel så skal jeg komme tilbake til det om litt. Etter 2009 har vi gått videre og vil utvikle hele konsernet til en organisasjon som kan mestre tøff konkurranse. Vi forventer nemlig at alle deler av NTE i framtiden vil oppleve stadig økende konkurranse. Også energiproduksjon og nettvirksomhet, som enten opererer evigvarende konsesjoner eller er monopoldrift, må forvente endrede rammebetingelsene i årene framover. Konkurransen vil komme også inn i deres verdikjeder. NTE har derfor nå staket ut en kurs der en av hovedstrategiene er å utvikle en mer markedsorientert kultur gjennom å påføre hele organisasjonen erfaring med konkurranse gjennom å oppsøke den aktivt og delta i den, enten alene eller i samarbeid med andre. 1

2 Organisatorisk har vi allerede tatt det første grepet. NTE har fra årsskiftet etablert en stor entreprenørorganisasjon: NTE Entreprenør med 348 medarbeidere. Her ligger all prosjektrettet og konkurranseutsatt virksomhet: NTE Elektro, NTE Entreprise, nettdriftsavdelingen som skal gjennomføre oppdrag både for NTEs og andres nettselskaper og NTE Energiutvikling som skal utvikle, prosjektere og realisere energiprosjekter nasjonalt og internasjonalt. Styret forventer at denne endringen skal snu negative resultater i NTE Entreprise, ved bedre ressursutnyttelse og prosjektstyring. Også NTEs satsing på forretningsutvikling er et strategisk grep for å posisjonere konsernet i en framtidig konkurransesituasjon ved å utvikle og tilby nye produkter og tjenester. Midt oppe i de omstillingene NTEhar vært gjennom og fortsatt er inne i, registrerer styret med tilfredshet at organisasjonen har klart seg godt: Sykefraværet er lavere enn på lenge; 4 prosent i 2011 og en fortsatt synkende tendens er meget gledelig. Regnskapet Så til regnskapet for Tabloid sagt legger vi fram tidenes beste driftsresultat og tidenes dårligste årsresultat! For å være noe mer presis: vi har en undreliggende drift som leverer et resultat på nivå med 2010, faktisk i realiteten litt bedre. Derfra skal eieren ha renter på ansvarlig lån, staten skal ha innbetalt skatt, det skal betales garantiprovisjon, frikjøp av konsesjonskraft, konsesjonsavgift og eiendomsskatt. Til slutt, og det er viktig, kommer en ekstraordinær avskriving på 162 millioner kroner knyttet salg av aksjene i Ventelo. Denne ekstraordinære avskrivningen trekker det gode driftsresultatet under nullstreken ga oss tidenes høyeste driftsresultat, men tar vi hensyn til at det for 2010 lå inne en engangs pensjonseffekt som forbedret driftsresultatet med 109 millioner kroner, er 2011 altså nå ny rekord. Vi har med andre ord en drift i de ulike forretningsområdene som i hovedsak går godt, med noen få unntak. Med en slik bakgrunn kan jeg godt forstå at både dere og folk flest i Nord-Trøndelag spør: Hvordan er det da mulig å ende opp med en bunnlinje som slett ikke er tilfredsstillende? Ja, som til og med viser et årsresultat i rødt? Årsaken er altså at vårt eierskap i telekommunikasjonsselskapet Ventelo AS ikke ble så godt som forventet. Jeg skal bruke litt tid på dette, for å gi bakgrunnen for at NTE, i likhet med andre regionale energiselskaper i sin tid gikk tungt inn i det nasjonale telekommarkedet. I 2004 gikk NTE sammen med Agder Energi, Lyse Energi, BKK, Eidsiva Energi og Troms Kraft om å etablere et landsdekkende fibernett. I 2005 kjøpte alliansen halvparten av Bane Tele fra staten, etter hvert hele selskapet og i 2008 ble Ventelo kjøpt. Disse selskapene, etter hvert samlet i Ventelo, er de siste årene utviklet til den nest største telekomaktøren i landet, men dette er uten tvil en meget krevende bransje å lykkes i. Det ble ikke enklere av at finanskrisen traff samtidig som store restrukturerings- og effektiviseringstiltak skulle iverksettes. Etter hvert ble det også klart at flere av de regionale selskapene hadde ulike mål for sin satsing, bare NTE og Lyse stod fast på det opprinnelige målet. Konsekvensen ble 2

3 beslutning om salg av Venteloaksjene til EQT. Tapet ved salget medfører en ekstraordinær nedskriving for alle de tidligere eierselskapene i Ventelo. Det skal imidlertid legges til at det samtidig ligger en mulig, framtidig inntekt i form av et tilleggsvederlag for aksjene. Denne mulige, fremtidige gevinsten har vi valgt å ikke hensynta i regnskapet. Et negativt årsresultat påvirker naturlig nok utbetalingen til eieren. Bidraget til Nord- Trøndelag fylkeskommune overføres i realiteten på to måter. Det største bidraget kommer i form av renter på et ansvarlig lån fra eieren. Bidraget til eieren utgjør her årlig 150 millioner. I tillegg skal eieren, som et gjennomsnitt over tid, ha 20 millioner i utbytte. Det betyr at utbyttet noen år er lavere og noen år er høyere enn 20 millioner. Selv om styret ikke finner rom for et slikt utbytte for 2011 mener vi derfor at vi skal kunne svare på eierens forventning om 20 millioner i utbytte over tid. Styret er naturligvis ikke tilfreds med et negativt årsresultat i et år som i utgangspunktet er svært godt. Det faktum at vår ordinære drift leverer gode resultater, håper jeg demper noe av den uroen et underskudd måtte medføre. NTE Energi Fjorårets energiproduksjon i våre hel- og deleide vannkraftanlegg og i våre vindparker ble på GWh, det er mellom 20 og 25 prosent mer enn produksjonen i Det betyr at vi nesten har fordoblet vår egenproduksjon i løpet av de siste 8-10 årene. Selv om inntektene på grunn av noe lavere priser i kraftmarkedet, endte under 2010-nivået, leverte NTE Energi et driftsresultat i 2011 som er 16 millioner kroner bedre enn året før. De største investeringer NTE gjør er knyttet til anlegg for energiproduksjon. De siste åtte årene har vi investert i størrelsesorden fem milliarder kroner i kraftanlegg, hovedsakelig i vannkraft. Lønnsomheten i slike investeringer kommer til syne både i form av de inntekter anleggene genererer og gjennom verdiøkningen vi har hatt på produksjonsanlegg de siste årene. Ett eksempel: I 2004 kjøpte NTE den halvparten av Kraftverkene i Øvre Namsen som Statkraft eide, prislappen den gang var knapt 1,3 milliarder kroner. Legger vi grunn den pris vi sammen med Østfold Energi ga for Siso og Lakshola i Nordland i 2010, er det sannsynlig at investeringen i KØN er verdt det dobbelte i dag som for 8 år siden! Innvesteringene, særlig i vannkraft har også løftet NTE sin verdi. Den beregnede verdien på hele konsernet NTE har økt med flere milliarder kroner fra 2001 til Selskapet og dermed eieren, er med andre ord tilført betydelige verdier også de siste årene ved at selskapet er har vokst gjennom gode innvesteringer Fra energiselskapets side skal det også noteres at byggingen av første del av Ytre Vikna vindpark endelig kunne starte, i regi av Sarepta Energi, som fra 2011 eies av NTE og TrønderEnergi Kraft, som kom inn som ny eier etter Statoil. Etter 10 år med hard jobbing og mye motbakke har vi altså greid å komme i gang med byggingen av det jeg tror er landets minst omstridte vindkraftprosjekt. Vi håper at vår første kommersielle vindpark skal bli et like populært turistmål og utfartsområde som parken på Hundhammerfjellet. 3

4 NTE Nett Nettdriften ble i fjor preget av uværet på slutten av året, særlig stormen Dagmar i jula ble en betydelig utfordring. Rundt nettkunder ble uten strøm utover kvelden 1. juledag og natt til 2. juledag. De fleste riktig nok i kortere perioder, men noen få faktisk i opptil to-tre dager. Vår beredskap ble i disse dagene satt på nok en prøve og det er gledelig å slå fast at våre mannskaper avbrøt julefeiringen og reiste ut i uværet for å rydde opp. I vanskelige forhold, både med hensyn til vær og terreng, arbeidet våre mannskaper dag og natt for å gjenopprette forsyningen og la igjen en arbeidsinnsats det står all mulig respekt av. Vi tror også at nordtrønderne var fornøyde med hvordan nettselskapet håndterte denne situasjonen. Jeg ønsker derfor å benytte denne anledning til å rose de som sørget for at strømmen kom tilbake til de aller fleste nordtrønderne innen rimelig tid i romjula. Lavere rentenivå og lavere strømpris og dermed lavere inntektsramme også for 2012, medfører at NTE Nett har satt ned nettleia til nordtrønderne med rundt ti prosent. For en gjennomsnittlig husstand innebærer det en besparelse på rundt regnet kroner i året. NTE Nett her derfor i dag ei nettleie som er omtrent midt i laget blant nettselskapene. Kraftnettet er en infrastruktur som samfunnet er avhengig av, det er derfor avgjørende at rammebetingelsene er slik at nettet både kan vedlikeholdes og fornyes og at nettselskapet kan opprettholde en tilfredsstillende beredskap. For å sikre nordtrønderne fortsatt god og tilfredsstillende forsyningssikkerhet, skal NTE de kommende årene gjennomføre et betydelig investeringsprogram i linjenettet. NTE Marked Også Markedsselskapets avdeling for kraftsalg har vært gjennom en kraftig snuoperasjon. Lønnsomheten i kraftsalg er marginal, det er en virksomhet som lever av beskjedne påslag per solgte kilowattime. De siste årene har kraftsalg tapt betydelige beløp, blant annet på grunn av at store svingninger i kraftprisen som ikke godt nok ble fanget opp i prising ut til kundene eller gjennom prissikring. Nå er vi på rett kjøl også her, i fjor tapte vi ikke penger på salg av kraft til sluttkunder, tvert imot tjente vi på det, resultatet er snudd fra minus 56 millioner til pluss 12 millioner kroner. Bredbåndsvirksomheten har i langtidsplanen beregnet positivt driftsresultat i Totalt ble det i 2011 koblet opp mellom 2500 og 3000 nye kunder i fibernettet vårt og til sammen har nå mer enn kunder i Nord- og Sør-Trøndelag tilgang til så å si ubegrenset nettkapasitet og innhold fra Altibox. Fiberkundene er NTE sine mest fornøyde kunder og Altibox har landets suverent mest fornøyde kunder i Norsk Kundebarometer sin kategori TV-distribusjon. Det er også stor aktivitet i vårt bygdefiberprosjekt. Her bygger NTE ut fiber i områder som ellers ikke er lønnsomme å bygge. Dette gjør vi ved å delta i samarbeid med andre interessenter, som kommuner, fylkekommunen, næringsliv og privatpersoner. Dette er rett og slett en stor dugnad som så langt har gitt fibertilgang til flere tusen husstander på bygdene i Nord-Trøndelag. 4

5 Akkurat nå bygges eller ferdigstilles det 9 prosjekter, målet er å starte byggingen av 7-8 nye i år mens det jobbes konkret med mellom 10 og 12 nye prosjekter. Bygdefiberprosjektet virkeliggjør til fulle vårt slagord om fiber til folket! Det ser ut til at NTE har funnet en modell som mobiliserer lokalmiljøene, men vi ser dessverre så langt få tegn til at staten tar rev i seilene og bevilger midler som monner for å bygge framtidas bredbånd også på bygdene. Det samlete driftsunderskuddet Expertbutikkene i NTE Handel ble 11 millioner kroner. I følge langtidsplanen til NTE Marked skal NTE Expert være en fysisk salgs- og servicekanal for NTE sine produkter og tjenester, det være seg alt fra varmepumper og smarte energiløsninger til Altibox, strømavtaler og spørsmål om nettleia. Gledelig nok ser vi at kundene bruker denne kanalen mer og mer. Styret har satt et svært tydelig krav om overskudd både samlet og i den enkelte butikk. Butikkvirksomheten har nå drevet omstillingsarbeid i 2 år for å oppfylle kravet og vi kan trygt fastslå at de har jobbet i bratt motbakke. Som en illustrasjon har Expert-kjeden det siste året tapt 1 mrd kroner i et tungt marked. Som en del av omstillingsarbeidet ble det i fjor høst besluttet at seks av de minste butikkene skulle avvikles eller videreføres av andre. Ekstraordinære avviklingskostnader knyttet til dette er bokført for 2011 og forklarer 5 millioner av det samlete driftsunderskuddet. I samarbeid med de ansatte vil NTE Handel melde seg inn i arbeidsgiverforeningen Virke fra 1. juni. Det innebærer at det blir mulig å etablere lønns- og pensjonsvilkår som i resten av bransjen. Det iverksettes dessuten en rekke konkrete tiltak som samlet vil kutte kostnader med flere millioner kroner i Med bakgrunn i de tiltakene som er gjennomgått over styrer nå NTE Handel mot et nullresultat for Viser det seg at forutsetningene for et nullresultat ikke innfris, vil det bli gjort en ny vurdering av NTE sitt eierskap i NTE Handel. Samfunnsbidraget Jeg har tidligere omtalt den renteinntekt som tilføres eieren. Det totale bildet av samfunnsbidraget fra NTE, som det største trøndersk eide industrikonsernet, er imidlertid vesentlig større. I form av eiendomsskatt på anlegg for kraftproduksjon, strømnett, fibernett og bygninger, konsesjonsavgift, frikjøp av konsesjonskraft og rente på ansvarlig lån tilføres fylkeskommunen og nordtrønderske kommuner årlig flere hundre millioner. Også Finansministeren får sitt: Faktisk hele 395 millioner kroner i skatteinntekter fra selskapets virksomhet, altså utenom den personskatt våre ansatte betaler. Så kommer direkte bidrag til kultur, idrett og utvikling i regionen. Totalt blir dette rundt 700 millioner kroner om vi holder ringvirkninger utenfor. Det er et stort beløp, men samtidig er det tilfredsstillende å vite at de 5

6 verdier som skapes kommer oss alle til nytte, i form av velferd, utdanning, veger, nyskaping, levende kulturliv og aktive idrettslag, og det som måtte være av fellesoppgaver som skal løses lokalt, regionalt og nasjonalt. Og går ikke de verdier NTE skaper tilbake til samfunnet, brukes de til nye investeringer i fornybar energi, nett og fiber til folket. Jeg er overbevist om at dette er både en konkurransefordel for NTE og en fordel for nordtrønderne. Ny energi Styret har stor tro på langsiktig satsing på vannkraft og har nå i vår søkt konsesjon for utbygging av Trongfossen i Namsskogan. Dette er det eneste, større vannkraftprosjektet igjen i Nord-Trøndelag og vil være et viktig energibidrag fra et skånsomt prosjekt i et vassdrag som allerede er regulert. I tillegg er det ventet en snarlig avgjørelse på konsesjonssøknaden for Storåselva i Snåsa. Vindkraft har imidlertid langt større utbyggingspotensial, men også en mer usikker lønnsomhet enn vannkraft. Fosen er godt egnet for vindkraft og myndighetene har signalisert stor interesse for å realisere prosjekter i dette området. Prosjektene på Fosen er enorme, bare de prosjekter NTE er involvert i gjennom Sarepta, dreier seg om investeringer på minst 10 milliarder kroner. Da er ikke nettutløsningen medregnet, men bare forutsatt finansiert av staten. Blir disse planene gjennomført, vil det være det største industriprosjektet i Trøndelag på svært lenge, kanskje noen gang. Styret er klare på at NTE gjennom Sarepta uansett ikke har noen mulighet til å løfte et slikt prosjekt alene. Det er så stort og dermed risikabelt at det er uaktuelt. Dernest er det et faktum at lønnsomheten i vindkraft, som sagt, er vesentlig mer usikker enn i vannkraft. Jeg kan forsikre forsamlingen om at dette er forhold som styret tar alvorlig og vil gjennomføre omfattende og kritiske lønnsomhetsanalyser før vi eventuelt går videre sammen med andre interessenter. Avslutning NTE står foran omfattende investeringer i årene som kommer, både i produksjonsanlegg, strømnett og fibernett. Styret er derfor opptatt av å styrke konsernets finansielle fundament både gjennom økt kostnadsfokus i den underliggende driften og kritisk vurdering av mulige investeringer Gjennomgangen av regnskapet viser at NTE som helhet har forbedret driften og legger fram et bedre driftsresultat enn noe år før. Styret ser likevel at det i den underliggende drift fortsatt er utfordringer vi skal ta tak i. De store svingingene i kraftprisen med den konsekvens det har for våre driftsinntekter, understreker også kravet om lønnsomhet i alle forretningsenheter. I de kommende årene blir NTE stilt overfor vurderinger og valg rundt eventuelle investeringer i vindkraft, med stort utbyggingspotensial, men også økonomisk usikkerhet. Energidirektør Kenneth Brandsås skal på slutten av møtet derfor presentere det NTE gjør på vindkraft og dessuten presentere vindkraftplanene på Fosen. 6

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS den 4. mai 2011

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS den 4. mai 2011 Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS den 4. mai 2011 Tusen takk til Rebella Hex, spilt av Mildrid Ryan, som har valgt å besøke nettopp NTE sin bedriftsforsamling når hun første gang

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Kommunebesøk. Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav

Kommunebesøk. Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav Kommunebesøk Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav Agenda Kort innledning om fakta og rolle Muligheter og utfordringer fremover for hvert virksomhetsområde Grep for å sikre videre vekst

Detaljer

Kommunebesøk. Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav

Kommunebesøk. Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav Kommunebesøk Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav Agenda Kort innledning om fakta og rolle Muligheter og utfordringer fremover for hvert virksomhetsområde Grep for å sikre videre vekst

Detaljer

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling!

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling! Dialogforum 29. april 2015 Gode forsamling! Både NTEs omgivelser og energibransjen er i sterk endring. Da må også vi endre oss. De siste årene har da også stått i endringens tegn for NTE. Skal vi fortsette

Detaljer

Styreleder i NTE Holding Bjørnar Skjevik sin tale til Dialogforum 24. april 2013

Styreleder i NTE Holding Bjørnar Skjevik sin tale til Dialogforum 24. april 2013 Styreleder i NTE Holding Bjørnar Skjevik sin tale til Dialogforum 24. april 2013 I dialogforumet for nøyaktig ett år siden berørte jeg de utfordringer som møtte NTE da prisen på strøm gikk ned fra over

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen 29. september

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen 29. september Styreleders tale til bedriftsforsamlingen 29. september Vi er inne i en annerledes høst i NTE. Visst skal vi produsere våre kilowattimer elektrisitet og sende dem ut på linjenettet. Visst skal vi sørge

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 27. april 2010 Regnskap

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 27. april 2010 Regnskap Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 27. april 2010 Filmen dere nettopp har sett illustrerer på en god måte at NTE er i endring. I 2009 har det vært forberedt og satt i verk omfattende

Detaljer

Dialogmøte 29. april 2014. Ekstremvær

Dialogmøte 29. april 2014. Ekstremvær Dialogmøte 29. april 2014 Ekstremvær Vi husker alle uværet i fjor høst. Derfor skal jeg denne gangen starte innlegget mitt like før og like etter siste årsskifte, før jeg går over til resultatet for fjoråret.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Bedriftsforsamling NTE har i 2010 sluppet en ny markedsorganisasjon. Hele vårt kunde- og markedsapparat skal framstå som enhetlig

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Om samfunnsansvar og Lyse

Om samfunnsansvar og Lyse Om samfunnsansvar og Lyse Ivar Rusdal Styreleder, Lyse Energi AS Eierseminar i Agder Energi AS Hovden 27.10.09 Meny: 1. Hva er «samfunnsansvar»? 2. Formelle rammer: Nødvendige men ikke tilstrekkelige 3.

Detaljer

Styrets beretning. Økonomiske resultater

Styrets beretning. Økonomiske resultater Styrets beretning Konsernets virksomhet Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (NTE) er et konsern eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon og salg av energi- og telekomprodukter,

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Folkevalgtopplæring. Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE. Steinkjer 09.11.2011 Bjørnar Skjevik

Folkevalgtopplæring. Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE. Steinkjer 09.11.2011 Bjørnar Skjevik Folkevalgtopplæring Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE Steinkjer 09.11.2011 Bjørnar Skjevik Selskapsformer Allmenaksjeselskap (ASA) Aksjeselskap (AS ) Ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet

Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet besto i 2013 av morselskapet Tafjord Kraft AS

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE

Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE NTE et trøndersk industrikonsern 950 ansatte 3,5 milliarder i omsetning Virksomhet i hele Nord-Trøndelag og Trondheim

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.)

Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.) Arkivsak-dok. 12/01050-1 Saksbehandler Jan Gunnar Thors Saksgang Styret for Drangedal everk KF Kommunestyret Møtedato Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.) DRANGEDAL

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012 Foto: Ruhne Nilssen Halvårsrapport 2012 HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2012 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve: Slik tenker og planlegger vi for det uventede. Utvikling av improvisasjonskompetanse

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve: Slik tenker og planlegger vi for det uventede. Utvikling av improvisasjonskompetanse Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve: Slik tenker og planlegger vi for det uventede Utvikling av improvisasjonskompetanse NTE et trøndersk industrikonsern 950 ansatte 3,5 milliarder i omsetning Virksomhet i

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Knut Lockert Polyteknisk forening 30. september 2010 1 Hvorfor Defo? Enhetlig medlemsmasse, gir klare meninger Kort vei til beslutninger og medbestemmelse

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Tromsø 8. september 2011 Kristian A. Johansen Handelssjef, Nordkraft Produksjon AS Nordkraft AS Kort om konsernet Aksjonærer: kommune 50,01 % Troms Kraftforsyning

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Tall for i parentes) NØKKELTALL Pr. 1 kvartal Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

Sertifikatkraft og skatt - oppdatering

Sertifikatkraft og skatt - oppdatering Sertifikatkraft og skatt - oppdatering På oppdrag fra Energi Norge mai 2014 THEMA Rapport 2014-26 - Sammendrag SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER I denne rapporten analyserer vi hvordan fordelingen av sertifikatkraft

Detaljer

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo»

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» Knut A. Mollestad, Statkraft WLN Windcluster Norway 15. mai 2014 Vindkraftsatsingen i Midt-Norge Krever omfattende nettutbygging

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Status og utvikling. Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017

Status og utvikling. Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017 Status og utvikling Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017 Vår identitet og våre verdier utgangspunktet for alt vi gjør Åpen Modig Ansvarlig Årsresultatet 2016 Nøkkeltall konsern 2016 2015 Salgsinntekter

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Års- og kvartalsresultat Eiermøte 6. mai 2013. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko

Års- og kvartalsresultat Eiermøte 6. mai 2013. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Års- og kvartalsresultat Eiermøte 6. mai 2013 Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Årsresultat 2012 Samfunnsregnskap 2012 Kvartalsresultat 1. kvartal 2013 Resultat 2012 Årsresultat

Detaljer

Sarepta Energi AS. Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012

Sarepta Energi AS. Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012 Sarepta Energi AS Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012 Sarepta Energi AS Sarepta Energi AS eies 50/50 av NTE og TrønderEnergi Selskapet er stiftet i 2004 av Hydro og

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) Nøkkeltall Første

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2015

Energi Kvartalsrapport Q1 2015 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Aktuelle prosjekter i Innlandet Hva mener en vannkraftaktør om 2020-målene? Hva blir utfordringene

Detaljer

Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Østersund 17.02.2010

Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Østersund 17.02.2010 Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag NTE NETT Nett AS ENERGI Østersund 17.02.2010 Konsernsjef i NTE og styreleder i Torbjørn R. Skjerve Nett NTEs fire pilarer Energi Marked Forr.utvikl.

Detaljer

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsrapport... side 4 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Kontantstrøm... side 11 Endringer i konsernets egenkapital... side 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Utbyggers roller, utfordringer og muligheter. Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014

Utbyggers roller, utfordringer og muligheter. Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014 Utbyggers roller, utfordringer og muligheter Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014 Agenda Bakgrunn Trenger vi mer fornybar energi? Sareptas vindprosjekter Leverandører og

Detaljer

Hvordan utløse potensial for småkraft

Hvordan utløse potensial for småkraft Hvordan utløse potensial for småkraft Isak A. Liland Fra Tonstad, Norges krafthovedstad styreleder Småkraftforeninga Felles målsetning: Tja, har vi det, forresten?? Bidra til at småkraftpotensialet kan

Detaljer

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2010-30. SEPTEMBER 2010 (Tall for 2009 i parentes)

Detaljer

Forretningsområde Energi

Forretningsområde Energi Forretningsområde Energi Konsernstruktur i Agder Energi AS Konsernsjef Økonomi/ Finans Organisasjon Informasjon FO Energi FO Nett FO Marked FO Tjenester - AE Produksjon AS - AE Varme AS - Norsk Varme-

Detaljer

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk. SOM NORGES NEST

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Hittil Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Neste generasjon sentralnett

Neste generasjon sentralnett Neste generasjon sentralnett Forsyningssikkerhet, verdiskapning og klima hånd i hånd Energiforum 6. oktober 2009 Auke Lont, Konsernsjef Statnett Agenda Drivere mot en bærekraftig utvikling Statnetts strategi

Detaljer

KIÆR MYKLEBY. Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater

KIÆR MYKLEBY. Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater KIÆR MYKLEBY Olje- og energidepartementet Postboks 8148 0333 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater.docx 2480 Koppang, 12.01.2015 Høringsuttalelse om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 17.12.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/6573 Klassering: 026 Saksbehandler: Susanne Bratli FREMTIDIG EIERSKAP I NTE - INNSPILL Trykte vedlegg:

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016 Eidsiva Energi AS Presentasjon til Hedmark fylkesting. april 6 Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Norges femte største energiselskap Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 3 millioner kroner i utbetaling

Detaljer

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11 TAFJORD Presentasjon 13.09.11 Nordvestlandets største energiselskap 275 ansatte 29 000 strømkunder / 32 000 nettkunder Ti heleide kraftstasjoner Største netteier i Møre og Romsdal Produserer og leverer

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Norges femte største energiselskap Eies av 26 lokale kommuner og to fylkeskommuner Ca. 1000 ansatte Ca. 153 000 kunder EIDSIVA ENERGI AS 3,4 TWh egenproduksjon

Detaljer

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008 LØSNINGER FOR FREMTIDEN Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008 NØKKELTALL NTE 2007 (2006) MILL KR. OMSETNING: 2209(1870) DRIFTSESULTAT: 465(465) TOTALKAPITAL. 8074 (7165) EGENKAPITAL: 4274(3791) NTE

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 17. november 2014 Dette er EB Et av Buskeruds største selskap Omsetning: 1 361 mnok Driftsresultat: 427 mnok Utbytte: 186 mnok Verdi eiendeler: 9,8 mrd Kraft: Norges

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) E-CO Energi oppnådde

Detaljer

Visjon Foretakets visjon slår fast en tydelig kunde- og markedsorientering:

Visjon Foretakets visjon slår fast en tydelig kunde- og markedsorientering: Styrets beretning Konsernets virksomhet Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon og salg av energi- og telekomprodukter,

Detaljer

Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS

Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS Krav til organisering et samfunnssikkerhetsmessig dilemma? Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS Litt om Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Utsetting av tjenester, betydning for samfunnssikkerheten Differensiering

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Fornybarpotensialet på Vestlandet

Fornybarpotensialet på Vestlandet Fornybarpotensialet på Vestlandet Bergen, 26. januar 2011 Wenche Teigland Konserndirektør Energi, BKK Agenda: Ny fornybar energi som en del av klimaløsningen Nasjonale og internasjonale forpliktelser Mulighetene

Detaljer

TAFJORD konsernet Resultatregnskap ( alle tall i kr)

TAFJORD konsernet Resultatregnskap ( alle tall i kr) Resultatregnskap ( alle tall i 1 000 kr) TAFJORD konsernet 1.halvår 2010 1.halvår 2009 Energisalg inkl. fjernvarme 360 355 248 289 Nettleieinntekt 161 990 103 108 Inntekter fra avfallsmottak 17 879 14

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Muligheter for Skibotn og Lavka kraftverk

Muligheter for Skibotn og Lavka kraftverk Muligheter for Skibotn og Lavka kraftverk Storfjord kommunestyre 11. mai 2011 Jostein Jerkø og Ronald Hardersen Troms Kraft Produksjon Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

En bedre kraftsituasjon i Midt-Norge

En bedre kraftsituasjon i Midt-Norge En bedre kraftsituasjon i Midt-Norge Åpningsinnlegg ved Olje- og energiminister Åslaug Haga Stjørdal 21. januar 2008 Økt etterspørsel etter el i Midt-Norge Fra 2003 til 2005 vokste elforbruket i Midt-Norge

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet: Grønne datasentre på Sørlandet

Bakgrunn for prosjektet: Grønne datasentre på Sørlandet Bakgrunn for prosjektet: Grønne datasentre på Sørlandet Datasentre er den digitale tidsalders basisinfrastruktur og forbruker anslagsvis 40 000 MW, tilsvarende 300 TWH, i året på verdensbasis (mer en det

Detaljer

Kraftseminar Trøndelagsrådet

Kraftseminar Trøndelagsrådet Kraftseminar Trøndelagsrådet Vinterpriser 08/09 og 09/10 i Midt-Norge (øre/kwh) Hva skjedde i vinter? Kald vinter i hele Norden stort kraftbehov i hele Norden samtidig Betydelig redusert svensk kjernekraftproduksjon

Detaljer

TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover. Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo

TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover. Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo 1 2 Kort om TrønderEnergi Etablert i 1950 da halvparten av innbyggerne i Trøndelag var uten strøm Hovedkontor

Detaljer

Kommunikasjon til sluttbrukerne.

Kommunikasjon til sluttbrukerne. Kommunikasjon til sluttbrukerne eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvordan ser sluttkundene på nettselskapet sitt? Hva kan nettselskapene gjøre for å få kundenes aksept for å øke investeringene i nettet?

Detaljer

Svensk norsk sertifikatmarked Når drar svenskene i nødbremsen? Adm. dir. Anders Gaudestad SAE Vind

Svensk norsk sertifikatmarked Når drar svenskene i nødbremsen? Adm. dir. Anders Gaudestad SAE Vind Svensk norsk sertifikatmarked Når drar svenskene i nødbremsen? Adm. dir. Anders Gaudestad SAE Vind Statkraft Agder Energi Vind DA Statkraft og Agder Energi sin felles satsing på landbasert vindkraft i

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Konsernstrategi Vi har energi til å skape verdi - for regionen

Konsernstrategi Vi har energi til å skape verdi - for regionen Konsernstrategi 2014-2018 Vi har energi til å skape verdi - for regionen Konsernsjefen har ordet 3 Energibransjen har de siste par årene vært preget av store markedsmessige endringer og nye rammebetingelser.

Detaljer

Strukturutvikling i norsk vindkraftsektor hva skjer fremover?

Strukturutvikling i norsk vindkraftsektor hva skjer fremover? Kluge / Norwea seminar Kjøp og salg av vindkraftprosjekter Oslo 14.februar 2012 Anders Gaudestad Adm. direktør, Statkraft Agder Energi Vind DA Strukturutvikling i norsk vindkraftsektor hva skjer fremover?

Detaljer

Presentasjon Digitalisering i NTE Verdal

Presentasjon Digitalisering i NTE Verdal Presentasjon Digitalisering i NTE Verdal 07.06.2017 1 NTE et trøndersk fornybarkonsern 700 ansatte 2,5 milliarder kroner i omsetning Virksomhet i hele Nord-Trøndelag og Trondheim Etablert i 1919 av Nord-Trøndelag

Detaljer

Liten og kjapp eller stor og slapp?

Liten og kjapp eller stor og slapp? Liten og kjapp eller stor og slapp? Norske nettselskaper ved et veiskille Bernt Grimstvedt Adm dir, Fusa Kraftlag Fusa Kraftlag SA Et klassisk mindre vertikalintegrert lokalt energiselskap (+) Etablert

Detaljer

Prosjektet RegPol Regional Effects of Energy Policy

Prosjektet RegPol Regional Effects of Energy Policy Rica Hell hotell 8. mai 2014 Arne Stokka, Avd. Anvendt økonomi Regionale virkninger av energipolitikk: Prosjektet RegPol Regional Effects of Energy Policy Samarbeidsprosjekt mellom SINTEF, NTNU og IFE

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til delårsregnskap pr. 30. juni 2014

Beretning fra styret knyttet til delårsregnskap pr. 30. juni 2014 Beretning fra styret knyttet til delårsregnskap pr. 30. juni 2014 for TAFJORD konsernet TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 03 4. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 30. JUNI 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Tredje

Detaljer

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 Historikk - elsertifikater 2003 Sverige starter sitt elsertifikatsystem Vinter 2005 forslag om felles

Detaljer

Manglende kapasitet i strømnettet en Wind-breaker? Wenche Teigland, konserndirektør Energi BKK Offshore Wind, mandag 8. mars 2010

Manglende kapasitet i strømnettet en Wind-breaker? Wenche Teigland, konserndirektør Energi BKK Offshore Wind, mandag 8. mars 2010 Manglende kapasitet i strømnettet en Wind-breaker? Wenche Teigland, konserndirektør Energi BKK Offshore Wind, mandag 8. mars 2010 Dagens tema Dagens kraftsystem Potensialet for økt fornybar produksjon

Detaljer

Hvor investeres det i sertifikatkraft? Hva kan gjøres for å få mer til Norge?

Hvor investeres det i sertifikatkraft? Hva kan gjøres for å få mer til Norge? Hvor investeres det i sertifikatkraft? Hva kan gjøres for å få mer til Norge? Fornybarnæringens frokostmøte 13. mai 2014 Magne Fauli, Energi Norge Fornybar Energi i Elsertifikatsystemet Hva har skjedd?

Detaljer

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele?

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Kernefunktioner 1 Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Publisert av QVARTZ, juni 2016 Dette dokumentet er basert på en detaljert analyse av eierskapsstrukturene og økonomien

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2015

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2015 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 17. november 2015 Dette er EB Et av Buskeruds største selskap Omsetning: 1 370 mnok Driftsresultat: 413 mnok Utbytte: 95 mnok Verdi eiendeler: 10,0 mrd Kraft: Norges

Detaljer

Q3KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

Q3KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q3KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. januar 2011 30. september 2011 (Tall for 2010 i parentes)

Detaljer