HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET"

Transkript

1 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon Telefaks Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006

2 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR JUNI 2006 (Tall for 2005 i parentes) E-CO økte driftsresultatet med 257 millioner kroner til millioner kroner i 1. halvår. Både pris og produsert volum medvirket til den positive resultatutviklingen. Nedgang i rentebærende gjeld bidro også, samtidig som driften har vært stabil og kostnadseffektiv. Grunnrenteskatten økte kraftig som følge av at den høye spotprisen. Resultat etter skatt ble 410 millioner kroner mot 307 millioner kroner i 1. halvår i fjor. En vesentlig del av konsernets produksjon kommer fra kraftverk med god magasineringsevne som normalt innebærer store sesongvariasjoner i produksjonen. Dette gjenspeiles i driftsinntekter og resultater som vanligvis blir relativt lave i 2. og 3. kvartal. I hovedsak kommenteres derfor utviklingen i halvåret. Kraftmarkedet i 1. halvår har vært påvirket av de høye prisene på fossile brensel, volatile og tidvis svært høye priser på CO2- kvoter i EU samt en usikkerhet knyttet til den hydrologiske situasjonen i Skandinavia. Dette har medført historisk sett meget høye priser på kraft. Prisene toppet seg i mars-april med priser over 40 øre per kwh. Prisen gikk ned som følge av et kraftig fall i prisene på CO2-kvoter i slutten av april, men viste igjen en stigende tendens mot slutten av halvåret i takt med en økende bekymring for tilgangen på vann til kraftverkene samt økende oljepris. Fyllingsgraden i de nordiske vannmagasinene var 82,9 prosent (96,2 prosent) av historisk normal ved utgangen av halvåret. Det har vært mindre nedbør enn normalt i tilsigsområdene i 1. halvår og situasjonen ved utgangen av halvåret er preget av usikkerhet knyttet til den videre magasinutviklingen og vannkraftproduksjonen den kommende vintersesongen. 0,48 0,44 0,40 0,36 0,32 0,28 0,24 0,20 0,16 SPOTPRIS, MÅNEDLIG GJENNOMSNITT NOK/kWh JAN. FEB. MAR. APR. MAI JUNI JULI AUG. SEPT. OCT. NOV. DES. Spotpris 2005 Spotpris 2006 Forward pris 2006 Salgspris 2006 Den norske kraftproduksjonen var 67,2 TWh i 1. halvår 2006 (70,9 TWh) som tilsvarer en nedgang på ca. 5 prosent i forholdt til fjoråret. Forbruket av kraft var 66,2 TWh (65,7 TWh), en økning på 0,8 prosent. Kraftintensiv industri hadde en nedgang mens forbruket til alminnelig forsyning økte med 4,5 prosent. Norge eksporterte netto ca. 1,0 TWh i halvåret (5,1 TWh). Gjennomsnittlig systempris ble 35,6 øre per kwh i 1. halvår 2006 (22,5 øre per kwh). Konsernets kraftproduksjon var GWh i 1. halvår i år (4 535 GWh). Konsernets magasinfylling var innenfor det normale ved utgangen av 1. halvår, men har deretter utviklet seg negativt i forhold til normalen på grunn av svært lavt tilsig. 2

3 Resultater i 1. halvår Driftsinntektene i 1. halvår ble millioner kroner (1 166 millioner kroner). Økningen på 23 prosent skyldes en kombinasjon av høyere produksjon og høyere pris. Konsernets prissikringsstrategi sammenholdt med den kraftige økningen i spotpris medfører imidlertid at faktisk salgspris ble lavere enn spotprisen. I 1. halvår i fjor var det motsatte tilfelle. Driftskostnadene utgjorde 406 millioner kroner i 1. halvår 2005 (390 millioner kroner). Økningen skyldes i hovedsak høyere innmatningskostnader i sentralnettet på grunn av økt produksjon samt at det variable leddet i tariffen har økt som følge av høyere spotpriser. Avskrivningene øker fra 141 millioner kroner i 1. halvår 2005 til 145 millioner kroner i årets halvårsregnskap. Økningen er i hovedsak knyttet til de to nye kraftverkene i Øvre Otta. Øyberget kraftstasjon ble idriftssatt i juni i fjor og Framruste kraftstasjon i november. Driftsresultatet ble millioner kroner i 1. halvår (776 millioner kroner). Dette innebærer økning av driftsresultatet med 33 prosent. Inntekt fra investeringer i tilknyttede selskaper ble 24 millioner kroner (17 millioner kroner) og utgjøres av andel resultat i EB Kraftproduksjon AS (30 prosent) og Norsk Grønnkraft AS (25 prosent). Resultat før skatter ble 855 millioner kroner (566 millioner kroner) som tilsvarer en forbedring på vel 50 prosent. Skattene øker imidlertid i betydelig grad sammenlignet med i fjor. Spesielt gjelder dette grunnrenteskatten som avhenger av spotprisen. Skattekostnaden øker av den grunn til 52 prosent av resultat før skatt (46 prosent). Resultat etter skatter ble 410 millioner kroner (307 millioner kroner) som tilsvarer en økning på 34 prosent. Investeringer, kontantstrøm og kapitalforhold Investeringene i varige driftsmidler ble 41 millioner kroner (37 millioner kroner). For størstedelen er investeringene hittil i år knyttet til byggingen av Breidalsoverføringen som er planlagt ferdigstilt i 2008 og vil gi ca 130 GWh i økt produksjon i Øvre Otta. E-COs andel er ca. 40 GWh. Bygging av ny dam i Stolsvantn er påbegynt i perioden. Stolsvatn er et magasin på 219 millioner m3 for kraftstasjonen Hol I. Den eksisterende dammen fra 1947 erstattes fordi de fremtidlige kostnadene til vedlikehold av dammen overstiger kostnadene til bygging og vedlikehold av en moderne dam. Når den nye dammen står ferdig vil den være en tilnærmet vedlikeholdsfri steinfyllingsdam med morenekjerne. Den nye dammen er planlagt ferdigstilt i 2008 og er kostnadsberegnet til millioner kroner. 3 Netto finanskostnader ble 202 millioner kroner (227 millioner kroner). Reduksjon på 25 millioner kroner i forhold til fjoråret skyldes lavere gjeld og i noen grad lavere rente på lån. Gjennomsnittlig netto rentebærende gjeld var ca. 450 millioner kroner lavere i 1. halvår i år sammenlignet med tilsvarende periode i Kontantstrøm fra virksomheten utgjorde 413 millioner kroner (217 millioner kroner). Likviditetsbeholdningen var ved utgangen av juni på 505 millioner kroner (738 millioner kroner). Det er i 1.halvår tatt opp ett langsiktige lån på 300 millioner kroner. Det er nedbetalt 714 millioner kroner på langsiktige lån. Sertifikatlån har økt med 200 millioner kroner i halvåret. PRODUKSJON GWh 900 DRIFTSRESULTAT NOK millioner første kvartal andre kvartal tredje kvartal fjerde kvartal

4 Rentedurasjonen på låneporteføljen var 2,5 år ved utgangen av halvåret. Ved årets begynnelse var rentedurasjonen 3,0. Ved utgangen av 1. halvår 2006 var konsernets egenkapitalprosent 34,2 prosent mot 31,1 prosent ved årets begynnelse. Til sammenligning hadde konsernet en egenkapitalandel på 32,0 prosent per Omorganisering av kraftverksdriften i Oppland Eidsiva Vannkraft overtar den operative virksomheten og samtlige ansatte i Oppland Energi. Eidsiva Vannkraft overtar videre aksjene i driftsselskapet Vannkraft Øst. Eidsiva Vannkraft skal inngå avtaler om tjenesteleveranser med Opplandskraft, Vinstra Kraftselskap og Oppland Energi i henhold til aksjekjøpsavtalen for Vannkraft Øst mellom selgerne Opplandskraft DA, Oppland Energi AS, Vinstra Kraftselskap DA, Østerdalen Kraftproduksjon AS og kjøper Eidsiva Vannkraft AS. E-CO eier 61,4 prosent i Oppland Energi AS, 25 prosent i Opplandskraft DA og 66,7 prosent i Vinstra Kraftselskap DA. Samlet utgjør E-CO andel av produksjonen i disse selskapene ca. 2,7 TWh. Omorganiseringen innebærer også at Eidsiva Nett AS erverver alle aksjene i Oppland Energi Nett AS. Nettvirksomheten omfatter regionalnett i Oppland og hadde i 2005 en inntektsramme på ca. 90 millioner kroner, et driftresultat på ca. 5 millioner kroner og en avkastning på nettkapitalen på 6,3 prosent. Verdimessig utgjør avhendelsen av nettet den mest betydningsfulle komponenten i omorganiseringen. Gjennomføringen er avhengig av at konsesjonsmyndighetene innvilger søknad om at Eidsiva Vannkraft AS får tildelt anleggskonsesjoner etter Energiloven for å drive kraftverkene som i dag driftes av Vannkraft Øst, og at konkurransemyndighetene ikke gjør inngrep mot aksjeervervet. Endringene vil bli gjennomført i siste halvår Omorganiseringen vil primært legge til rette for en mer hensiktsmessig og effektiv organisering av kraftverksdriften i Oppland. Eierskapet til kraftproduksjonen berøres ikke. Funksjonen som daglig leder i Oppland Energi og Vinstra Kraftselskap vil bli ivaretatt av en representant fra E-CO. I Opplandskraft vil en representant fra Eidsiva fylle funksjonen som daglig leder. Utsiktene for resten av året E-COs magasiner er lavere enn normalt for årstiden, og det forventes på den bakgrunn en relativt lav produksjon i siste halvår. En vesentlig del av forventet produksjon er prissikret til lavere priser enn de terminpriser som kan observeres. Lavere produksjonsvolum vil påvirke resultatet i siste halvår negativt, men med normale tilsigsforhold fremover forventes det imidlertid at resultatet for hele året 2006 vil bli på linje med fjoråret. Oslo, 21. august 2006 Styret i E-CO Energi as

5 RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner 2.kv 2.kv 1.H 1.H Å r Energiinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Energikjøp, varer, tjenster Andre driftskostnader Avskrivninger Driftskostnader Driftsresultat Resultatandel tilknyttede selskaper Netto finanskostnader Resultat før skatter Skatter* Resultat etter skatter * Inklusive eiendomsskatt BALANSE Beløp i millioner kroner Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Andre omløpsmidler Kortsiktige investeringer Likvider Omløpsmidler Eiendeler Majoritetens andel av egenkapital Egenkapital Ansvarlig lån Forpliktelser og annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld og egenkapital KONTANTSTRØMANALYSE Beløp i millioner kroner 2.kv 2.kv 1.H 1.H År Tilført fra virksomheten Endringer i arbeidskapitalposter Kontantstrøm fra virksomheten Investeringer i varige driftsmidler Andre investeringer / salg Kontantstrøm fra investeringer Endringer i kortsiktige lån Opptak av langsiktige lån Nedbetaling av langsiktige lån Utbytte / annen finansiering Kontantstrøm fra finansiering Kontantstrøm i perioden Likviditetsbeholdning ved periodens begynnelse Likviditetsbeholdning ved periodens slutt

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 2. kvartal TV 2 Konsern Per 2. kvartal Per 31.12 2004 (NOK mill.) 2004 441,6 459,0 Driftsinntekter 869,8 816,8 1 617,9 (349,5) (434,7) Driftskostnader (828,3)

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 1 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet...

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 22 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Resultatregskap Resultatregnskap 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 0 0 2 Energikjøp, overføring (156) (

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Energi Årsrapport 2014

Energi Årsrapport 2014 Energi Årsrapport 2014 2 E-CO Energi // Årsrapport 2014 Visjon og verdier VISJON Sammen skal vi skape ny verdi gjennom ren energi VI SKAL Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

Energi Årsrapport 2011

Energi Årsrapport 2011 Energi Årsrapport 2011 2 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Innhold // 2011 i korte trekk 02 2011 i korte trekk, Nøkkeltall 04 08 10 Organisasjonen 06 Visjon og verdier Administrerende direktør har ordet 22

Detaljer

Innhold. Konsernet Sjøfossen Energi AS. Årsberetning... s. 1. Årsregnskap... s. 5. Kontantstrømanalyse... s. 8. Noter til regnskapet...s.

Innhold. Konsernet Sjøfossen Energi AS. Årsberetning... s. 1. Årsregnskap... s. 5. Kontantstrømanalyse... s. 8. Noter til regnskapet...s. Årsrapport 2006 Innhold Årsberetning... s. 1 Årsregnskap... s. 5 Kontantstrømanalyse... s. 8 Noter til regnskapet...s. 9 Revisjonsberetning... s. 20 Forsidebilde: Selskapets administrasjons- og lagerbygg

Detaljer

Kvartalsrapport 02:12. Side 1 Statnett Kvartalsrapport 2:2012

Kvartalsrapport 02:12. Side 1 Statnett Kvartalsrapport 2:2012 Q2 Kvartalsrapport 02:12 Side 1 Statnett Kvartalsrapport 2:2012 Innhold 02:12 005 012 013 014 015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Fjerde kvartal 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152.

Fjerde kvartal 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152. Foreløpig årsresultat 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152.835

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 RRA 14 TIBE Molde ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 Istad Nett AS Telefax: 71 21 35 01 Istad

Detaljer