Dialogmøte 29. april Ekstremvær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dialogmøte 29. april 2014. Ekstremvær"

Transkript

1 Dialogmøte 29. april 2014 Ekstremvær Vi husker alle uværet i fjor høst. Derfor skal jeg denne gangen starte innlegget mitt like før og like etter siste årsskifte, før jeg går over til resultatet for fjoråret. NTE og resten av Nord-Trøndelag opplevde i november og desember et ekstremvær vi heldigvis ikke har sett maken til på flere ti-år. Begrepet ekstremvær fikk brått et svært konkret innhold, både NTE og resten av samfunnet ble stilt overfor utfordringer vi heldigvis svært sjelden møter. Ekstremværene Hilde og Ivar raste over fylket henholdsvis i midten av november og midt i desember, innimellom og etter kom uværene på rekke og rad. I ikke mindre enn to og en halv måned var det alt annet enn stabilt og kaldt vintervær som preget store deler av fylket, i stedet er det sterk vind og ekstrem tørke og stor brannfare vi kommer til å huske fra vinteren 2013/2014. NTE bruker årlig om lag 150 millioner kroner på drift, vedlikehold og skogrydding og 250 millioner kroner på rehabilitering og nye innvesteringer for å sikre et robust strømnett i hele fylket. Likevel var i overkant av av våre vel kunder strømløse i kortere eller lengre perioder i løpet av Hilde og Ivar. Mens Hilde lørdag 16. november rammet fylket hardest fra Steinkjer og nordover, ble sørdelen av Nord-Trøndelag sterkest rammet da Ivar traff fylket torsdag 12. desember. Vinden løyet ikke før julekvelden. Til tross for svært krevende arbeidsforhold, klarte våre mannskaper å gi 80 % av kundene strømmen tilbake i løpet av ett døgn og 96 % av kundene strømmen tilbake innen to døgn. Likevel var det noen områder der det rett og slett måtte bygges helt nytt nett etter stormens herjinger. Her var dessverre enkeltkunder strømløse i flere dager, noen svært få i nesten en uke. På det meste var 266 personer engasjert i reparasjons- og oppryddingsarbeider etter ekstremværets herjinger, 183 var fra egen organisasjon og 83 var innleid fra entreprenørselskaper fra hele landet. De fleste arbeidet ute i felt under svært krevende arbeidsforhold, andre som planleggere og i øvrige støttefunksjoner. Opp til tre helikoptre, et stort antall kjøretøyer og flere hogstmaskiner var i aksjon samtidig. Hilde og Ivar ble kostbare gjester for NTE, totalt i overkant av 90 millioner kroner. Strømkundenes mulighet til å søke kompensasjon for langvarige strømavbrudd fikk mye oppmerksomhet. Denne åpenheten bidro til at kostnaden ble på hele 19 millioner kroner, men det er etter mitt syn bare rett og rimelig. Det nordtrønderske samfunnet taklet utfordringene på en god måte. For styret er det også tilfredsstillende at vår egen organisasjon i all hovedsak taklet ekstremværene godt. En undersøkelse utført av analysebyrået Sentio Research i slutten av november, etter Hilde men før Ivar, viste også at kundene var godt fornøyd med den jobben våre mannskaper gjorde, til tross for de ulemper som strømbrudd naturlig nok medfører. Et robust og stabilt strømnett er avgjørende for all aktivitet i dagens samfunn. Det er derfor naturlig at det rettes et sterkt og kritisk søkelys mot nettselskapenes rolle og innsats i situasjoner der strømforsyningen faller ut i kortere eller lengre perioder. Samtidig må samfunnet og flere aktører enn NTE ha nødløsninger tilgjengelige der strøm er kritisk for liv og helse. Etter slike hendelser det selvsagt at NTE må rette et kritisk blikk på egen innsats. Det er derfor gjennomført en bred evaluering for å avdekke hva som gikk bra, og hva som kan eller må forbedres. Eget samband og intern informasjonstilgang viste seg tidlig å være en flaskehals. NTE styrker nå egen beredskap med bedre samband, anskaffer og utvikler systemer for bedre informasjonstilgang for publikum og egne innsatsstyrker og øker kapasiteten rundt nettsentralen. Også spørsmålet om bedre skogrydding og mer kabling er reist både i NTE og i samfunnet for øvrig. Allerede i dag rydder NTE hele linjenettet hvert 6. år og 55 % av lavspenningsnettet ligger allerede i bakken. NTE vil likevel rydde mer taktisk langs linjetraseene. Dette innebærer å rydde bredere samt å felle risikotrær der linjenett er ekstra utsatt for trefall. I tillegg vurderer vi 1

2 muligheten for mer jordkabling. For NTE vil det likevel være en avveining mellom kost og nytte i hver enkelt sak og når det gjelder hvor mye penger som skal brukes tror jeg det er klokt å lytte til leder i beredskapsavdelingen i NVE, Arthur Gjengestø. Han uttalte følgende til NRK Trøndelag 17. desember: «Så vil det alltid være en avveining mellom skogrydding og kabling på den ene siden, og naturinngrep og kostnader for kundene på den andre siden». Å sikre befolkningen fullstendig mot havari på samfunnets infrastruktur vil medføre en pris som ingen kan eller vil betale. Til orientering er nettleia for 2014 upåvirket av ekstremværet og ligger nå rett under det som er gjennomsnittet blant nettselskapene i Norge. 27. januar i år ble Flatanger rammet av en brannkatastrofe der mange bygninger brant ned til grunnen. Politiets etterforskning konkluderte med at brannen etter all sannsynlighet startet som følge av gnister fra uisolerte, såkalt blanke, lavspenningsledninger. Gnistene skyldtes ledningsbrudd etter sterk vind, med orkan i kastene over flere dager. Ledningstypen, som er vanlig i Norge, skiftes ut fortløpende i Nord-Trøndelag. Ekstrem tørke og sterk vind førte uheldigvis til at gnistene antente gras og lyng og startet en brann som spredte seg utover store områder. Gnister fra kortslutninger i lavspenningsnettet forekommer, spesielt i forbindelse med uvær. Dette er altså ikke uvanlig. Det uvanlige var tørken kombinert med den sterke vinden vi opplevde i vinter. Strømnettet i området er inspisert og vedlikeholdt på vanlig måte og NTEs mannskaper lokalt har håndtert sitt faglige arbeid før, under og etter hendelsen profesjonelt. NTE avventer nå politiets arbeid i saken. NTE innfører særlige tiltak for å redusere faren for gnistdannelser i nettet ved ekstrem tørke, men har likevel tatt et initiativ overfor Energi Norge for å få gjennomført et utredningsprosjekt for å belyse hvilke nye tiltak bransjen kan gjennomføre for å dempe risikoen for lignende hendelser under ekstreme værforhold. ØKONOMISKE RESULTATER Etter å ha presentert minusresultater for NTE to år på rad er jeg på vegne av styret glad for å kunne presentere et positivt resultat etter skatt for 2013 på 67 millioner kroner. Vi er også veldig fornøyd med å kunne si at alle virksomhetsområdene i NTE nå leverer positive resultater. Nettvirksomheten fikk et meget godt resultat til tross for de ekstraordinære kostnadene selskapet fikk etter ekstremværene. Resultatet fra energiproduksjonen er svekket som følge av lav produksjon, mens Elektro fikk et årsresultat på nivå med fjoråret. Fibervirksomheten leverer nå positive resultater. Og dette er tidligere enn hva planen tilsier. Kraftsalg, som tidligere har vært et problemområde, leverer også et godt resultat. I den sammenheng vil jeg også nevne at etter at NTE har mistet strømkunder i mange år har trenden nå snudd. Fra årsskiftet fram til april har NTE fått 700 flere strømkunder. Den positive utviklingen vi nå ser i hele konsernet viser, etter min mening, at fokusering av virksomheten til et tydeligere NTE og målrettet arbeid med resultatforbedring gir konkrete resultater. Konsernets samlede resultat preges likevel først og fremst av lav kraftpris, lav kraftproduksjon som følge av lite nedbør og av kostnadene knyttet til ekstremværet. Som dere vet er det to forhold som i særlig grad påvirker vårt resultat, nemlig kraftprisen og kraftproduksjon. Som en «tommelfingerregel» sier vi at resultatet etter skatt reduseres med 16 millioner kroner for hvert øre kraftprisen går ned. Når prisen ligger ned mot 30 øre og produksjonen blir prosent lavere enn normalt, er det derfor krevende å levere tilfredsstillende resultater. Forventning om lave kraftpriser fremover gjør at vi har valgt å forta en nedskriving av kraftverket vi eier sammen med Østfold Energi, Siso, på 56 millioner kroner. Styret vil likevel understreke at selv om kraftprisene de kommende årene fortsatt forventes å ligge lavt, har styret fortsatt tro på at våre innvesteringer i fornybar energi også i fremtiden vil være lønnsomme. I forbindelse med behandlingen av eierskapsmeldingen i 2012, vedtok fylkestinget en utbyttemodell som innebærer en forventning om et resultatbasert utbytte på minst 20 millioner 2

3 kroner i gjennomsnitt over tid, i tillegg til 150 millioner kroner i renter på det ansvarlige lånet, totalt 170 millioner kroner. Modellen er slik at det fra resultat etter skatt skal trekkes inflasjonsjustering av egenkapital og ansvarlig lån, av det som da eventuelt er igjen, kan inntil en fjerdedel betales i utbytte. Styret mener at resultatet for 2013, i likhet med 2012, i henhold til utbyttemodellen ikke automatisk gir grunnlag for å utbetale utbytte. Styret har imidlertid valgt å innfri forventningene i utbyttemodellen om et resultatbasert utbytte på 20 mill i gjennomsnitt over tid, slik at den totale overføringen blir 170 millioner kroner. Styret er kjent med at både myndigheter og en del energiselskaper nå diskuterer hvorvidt det generelle utbyttenivået bør reduseres som følge av et dramatisk fall i kraftprisene og utsikter til lave priser i mange år. Vår holdning er at eierens utbytteforventning skal oppfylles over tid og for å kunne gjøre det må vi lykkes med resultatforbedringsprogrammet. Vår oppfatning er derfor at så lenge det finnes forbedringspotensialer i selskapet, vil vi ha fokus på å realisere disse. Dere som eier er imidlertid godt kjent med at lønnsomhetsmålet på 200 mill etter skatt i 2015 kun gir rom for vedlikehold av egenkapital, betaling av utbytte, nødvendige vedlikeholdsinvesteringer og bare mindre innvesteringer ut over dette. Om eier ønsker at NTE skal utvikle seg videre og investere i langsiktig fornybar energi på bekostning av utbytte, er dette noe som eventuelt må komme til uttrykk i framtidige eiermeldinger. RESULTATFORBEDRING I dialogforumet for ett år siden, orienterte jeg om det resultatforbedringsprogrammet som ble satt i gang høsten Programmet ble etablert for å gjøre konsernet i stand til å oppfylle eierens utbytteforventing og våre egne investeringsbehov også i år med kraftpris ned mot 30 øre. Nå kan jeg altså melde tilbake at arbeidet gir resultater, selv om lavere strømpris enn forventet de nærmeste årene, gir oss betydelige utfordringer. Ved utgangen av 2013 har NTE forbedret resultatet med 160 millioner gjennom 50 større og mindre tiltak. Det er så langt gjort et godt stykke arbeid i hele organisasjonen som styret er fornøyd med. NTE Handel og entreprenørvirksomheten er solgt, slik at NTE nå har over 200 færre ansatte sammenlignet med utgangen av NTE konsentrerer seg om kjernevirksomheten og har fått en slankere, enklere og mindre topptung organisasjon. Medregnet tiltak som ennå ikke er satt i verk, har administrasjonen meldt til styret at de fortsatt forventer at målet om 200 millioner kroner i resultat etter skatt, er innen rekkevidde med en kraftpris på 30 øre. Men igjen er det kraftprisen som skaper den store usikkerheten. I 2013 endte kraftprisen på nettopp 30 øre, men lite tyder på at det er et prisnivå vi kommer til å se i årene som kommer. Tvert imot, fram mot 2020 peker prognosene mot en kraftpris rundt 25 øre. På kort sikt kan den bli enda lavere. Det er en situasjon som krever ytterligere tiltak for å sikre at NTE når målene sine. Administrasjonen har derfor som mål å finne nye tiltak som kan gi en ytterligere resultateffekt på millioner slik at forutsetningen om 200 millioner kroner oppfylles. Det er krevende for hele organisasjonen å drive resultatforbedring og det blir ikke akkurat bedre av at kraftprisen faller. Noen tiltak er også mer krevende enn andre, som eieren er kjent med dreier det seg i særlig grad om arbeidsgivertilknytning og pensjonsordning. I begge sakene har ledelsen konstruktive prosesser og dialog med de ansattes organisasjoner som er i samsvar med spillereglene i arbeidslivet. Framtidig arbeidsgivertilknytning forventes å være avklart i løpet av mai, mens eventuell ny pensjonsordning tidligst kan besluttes i løpet av høsten. Så vanskelig som pensjon er, er det ikke til å undres over at ansatte er usikre på hva som blir konsekvensene om dagens ytelsesbaserte pensjon endres til innskuddsbasert. Jeg føler meg trygg på at ansatte i NTE også i framtida vil ha en god pensjonsordning, men samtidig er det viktig at konsernet har en pensjonsordning som er forutsigbar og bærekraftig også for bedriftens økonomi. 3

4 Konsernsjefen går mer i detalj om både resultat 2013 og resultatforbedringsprogrammet etter mitt innlegg. UTBYGGINGSPLANER Som jeg redegjorde for under presentasjonen av resultatet, er handlingsrommet for nye innvesteringer begrenset. Forventet lav strømpris i flere år framover gjør det også krevende å få tilfredsstillende lønnsomhet i de vann- og vindkraftprosjekter vi jobber med. På lang sikt derimot, utover 2020, har markedet tro på stabilt høyere pris, først og fremst som en følge av framtidig pris på CO 2 -kvoter. Utfordringen er at investeringsbeslutninger må tas nå, for å kunne benytte grønne sertifikater som en del av investeringsgrunnlaget. Konsesjonen for utbygging av Trongfossen i Namsskogan, som er det aller største av vannkraftutbyggingene, blir trolig avgjort i løpet av neste år og for Storåselva i Snåsa forventer vi endelig klarsignal fra Olje- og energidepartementet i år. Terråk og Grytendal i Bindal har vi konsesjon for, investeringsbeslutningene planlegges tatt i Økonomisk handlingsrom og fremtidig kraftpris avgjør om det er mulig å realisere disse prosjektene. Dere er godt kjent med at NTE gjennom årene har tapt mye penger på investeringer i vindkraft. Det har vi nå lagt bak oss og jeg kan forsikre om at vi gjør meget kritiske og rent kommersielle vurderinger også av mulige vindkraftprosjekter. Vi har gjennom flere år samarbeidet med TrønderEnergi gjennom Sarepta Energi AS og jeg er nå glad for å kunne melde at vår første kommersielle vindpark, Ytre Vikna vindpark, går godt. I tillegg inngikk NTE og TrønderEnergi i mars i år en intensjonsavtale med Statkraft og Agder Energi om en av vindparkene på Fosen, som Sarepta har konsesjon for. NTE har tro på at fire-partsamarbeidet styrker mulighetene for at vindkraftkonsesjonene på Fosen blir realisert, og at dette utløser bygging av ny sentralnettlinje i regionen. Dette vil øke verdien for alle vindkraftprosjektene på Fosen. For de øvrige konsesjonsgitte vindparkene i området, viderefører NTE og TrønderEnergi vindkraftsatsingen i Sarepta Energi. Først når lønnsomhet og kapitalbehov i det enkelte prosjekt er fastslått, vil NTE ta stilling til hvilken risiko vi ønsker å eksponere oss for. Er det behov for det, er vi åpne for å invitere også andre investorer til å bidra med egenkapital i prosjektene. Vi er også opptatt av at vi skal være i posisjon ved en eventuell ny konsesjonsrunde. SAMFUNNSBIDRAGET Også med et ganske beskjedent overskudd leverer NTE betydelige bidrag til resten av samfunnet, helt fra frivillige lag og foreninger, til kommuner, fylkeskommuner og ikke minst Finansdepartementet. I 2013 dreide det seg om et samfunnsbidrag på hele 500 millioner kroner. Beløpet omfatter overføringer til de nordtrønderske kommunene og fylkeskommunen gjennom eiendomsskatt, konsesjonsavgift, frikjøp av konsesjonskraft, garantiprovisjon, rente på ansvarlig lån og utbytte. Nordtrønderske lag og foreninger fikk dessuten tilført rundt 8 millioner kroner gjennom små og store samarbeidsavtaler. Også Staten får sitt i form av skatt fra konsernets virksomhet, i fjor utgjorde det ikke mindre enn 279 millioner kroner, dermed blir altså NTEs samlede samfunnsbidrag på rundt 500 millioner kroner. Da er ikke personskatten som våre ansatte betaler, tatt med, heller ikke de ringvirkninger NTEs virksomheter har, blant annet av at hvert årsverk i NTE utløser i overkant av ett årsverk utenfor konsernet. I løpet av året er flere bygdefiberprosjekter gjennomført eller igangsatt, blant annet i Bangdalen, Beitstad og Skogn. Oppslutningen fra husstandene er generelt stor, enkelte steder opp mot 80 prosent. Totalt er 23 bygdefiberprosjekter ferdige eller under arbeid, og rundt husstander kan nå koble seg til fibernettet gjennom Bygdefiberprosjektet. Og fortsatt er interessen stor for å få fibernett til nye områder. NTE har nå passert fiberkunder totalt og distriktsfylket Nord- Trøndelag er på tredjeplass når det gjelder utbredelsen av svært raske nett vi ligger foran både Oslo og Sør-Trøndelag. 4

5 NTE er også medeier i selskapet Stamfiber AS, som akkurat nå bygger ny stamfiber fra Narvik til Trondheim. Realisering innebærer at fire nye kommunesentra får tilgang på fiber, og etter det er det bare to kommuner i fylket som ikke har tilgang til fibernettet. RAMMEBETINGELSER Fylkestinget skal på denne tingsamlingen behandle saken «Trøndelag som strategisk enhet». Eierskapet til NTE er omtalt i notatet og det er lett å se at diskusjonen også vil berøre selskapet. Styret registrerer debatten med interesse, men vi skal vokte oss vel for å ha oppfatninger om hvilke strategiske veivalg eieren bør gjøre. Jeg synes det likevel, og i dette forumet, er på sin plass å peke på hva styret legger vekt på i eierskapet: For å lede et så stort og viktig selskap som NTE, er det avgjørende for styret å ha en stabil, tydelig og ryddig eier å forholde seg til. Målt mot disse kriteriene får fylkeskommunen definitivt karakteren bestått. Med et ryddig eierskap som stiller krav og gir tydelig retning, blir det enklere for selskapet å fokusere på det selskapet skal gjøre: sørge for forretningsmessig drift og dermed oppfylle eierens krav, enten de er av økonomisk eller annen karakter. I vår dialog med eieren synes jeg også det er riktig å gjøre oppmerksom på at det er flere utviklingstrekk i de markedene vi er representert, som også kan få konsekvenser for strukturen i bransjen, uavhengig av debatten i Nord-Trøndelag. Overordnet ser vi tydelige tegn på at vertikal integrering, eller internt konsernsamarbeid i energiselskapene tillegges mindre betydning enn tidligere. Mens det i en periode har vært fokus på effektivisering gjennom samarbeid mellom ulike virksomheter i det enkelte konsern, ser vi nå at virksomhetsområder heller søker samarbeid med andre, tilsvarende selskaper for å effektivisere driften, realisere større utbygginger eller vinne kampen om kundene. Dette samarbeidet innebærer ikke nødvendigvis sammenslåing, men mer rasjonell bruk av de ressursene selskapene disponerer. For nettvirksomheten kan det såkalte Reitenutvalgets arbeid føre til endringer. Realiteten er at tunge politiske krefter lenge har ment at det er for mange og lite effektive nettselskaper i Norge. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet skal utvalget derfor vurdere framtidig utvikling og struktur for strømnettet i Norge. NTE bidrar i dette arbeidet sammen med andre, for gjennom det å legge grunnlaget for en hensiktsmessig nettstruktur. Vi tror dessuten at myndighetene vil være svært opptatt av nettselskapenes nøytralitet, kanskje i en slik grad at det i framtida ikke lenger er mulig å ha produksjon og distribusjon i samme konsern. Parallelt med denne utviklingen skjer det store tekniske endringer i nettselskapenes virksomhet som følge av innføringen av såkalte smarte målere og smarte nett. Det medfører store innvesteringer som det kan være klokt å gjøre sammen med andre. NTE har naturlig nok ingen planer om å fusjonere nettvirksomheten med andre, men vi er opptatt av å delta i denne typen samarbeid for å holde kostnadene nede samtidig som forsyningskvaliteten er god. Den samme utviklingen skjer innen NTE Marked sitt virksomhetsområde, eksempelvis kraftomsetning, der vi ser at det vokser fram store nasjonale merkevarer som konkurrerer med regionale og lokale selskaper. Det kommer til å bli en knallhard konkurranse. I NTE må vi planlegge for at det også vokser frem et nordisk marked for kraftsalg preget av store nordiske merkevarer og samarbeidskonstellasjoner. Vi kommer da til å måtte spørre oss om vi stiller sterkest alene eller sammen med andre i konkurransen. I tillegg ser vi mange oppkjøp og konsolidering også i bredbåndsbransjen. NTE har videre lang erfaring i investeringssamarbeid med andre selskaper både gjennom vann- og vindkraftutbygginger. Både byggingen av Kraftverkene i Øvre Namsen, kjøpet av Siso sammen med Østfold Energi og prosjektene på Fosen er eksempler på dette. Samarbeid på tvers av selskapsgrenser på dette området vokser fram fordi det reduserer risiko og gir økt fleksibilitet. Fylkestinget var i sitt omdanningsvedtak 8. mars 2007 helt klare på at NTE skal være et heleid nordtrøndersk, offentlig selskap med sin kjernevirksomhet innenfor produksjon, salg og 5

6 distribusjon av elektrisk kraft. Det innebærer at NTE i dag ikke kan utrede eller delta i prosesser som kan resultere i at deler av konsernet, med unntak av fibervirksomheten, inngår i en fusjon med andre. Hvordan NTE skal forholde seg om slike prosesser skulle komme på dagsorden er det, på basis av omdannelsesvedtaket fra 2007, eieren som bestemmer. Styret vil imidlertid selvsagt spille inn slike problemstillinger til eier om det blir aktuelt. Vi i styret og selskapet skal uansett fylle vår oppgave innenfor de rammer som eieren fastsetter. 6

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling!

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling! Dialogforum 29. april 2015 Gode forsamling! Både NTEs omgivelser og energibransjen er i sterk endring. Da må også vi endre oss. De siste årene har da også stått i endringens tegn for NTE. Skal vi fortsette

Detaljer

Styreleder i NTE Holding Bjørnar Skjevik sin tale til Dialogforum 24. april 2013

Styreleder i NTE Holding Bjørnar Skjevik sin tale til Dialogforum 24. april 2013 Styreleder i NTE Holding Bjørnar Skjevik sin tale til Dialogforum 24. april 2013 I dialogforumet for nøyaktig ett år siden berørte jeg de utfordringer som møtte NTE da prisen på strøm gikk ned fra over

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

Styreleders tale til dialogmøtet 24. april 2012

Styreleders tale til dialogmøtet 24. april 2012 Styreleders tale til dialogmøtet 24. april 2012 Da bedriftsforsamlingen for ett år siden fikk presentert NTEs virksomhet i året som hadde gått, hadde vi så vidt begynt å puste rolig etter en vinter da

Detaljer

Det vises også til Eiermeldingen 2013 som ble vedtatt i fylkestingets plenumssamling, den 13. juni 2013:

Det vises også til Eiermeldingen 2013 som ble vedtatt i fylkestingets plenumssamling, den 13. juni 2013: NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 14/00705- Steinkjer, den 19.05.2014 Sak 5/2014 Valg av framtidig arbeidsgivertilknytning i NTE 1. Bakgrunn Fram til konsernetableringen fra 1.1.2008,

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Utbyggers roller, utfordringer og muligheter. Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014

Utbyggers roller, utfordringer og muligheter. Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014 Utbyggers roller, utfordringer og muligheter Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014 Agenda Bakgrunn Trenger vi mer fornybar energi? Sareptas vindprosjekter Leverandører og

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen 29. september

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen 29. september Styreleders tale til bedriftsforsamlingen 29. september Vi er inne i en annerledes høst i NTE. Visst skal vi produsere våre kilowattimer elektrisitet og sende dem ut på linjenettet. Visst skal vi sørge

Detaljer

VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD

VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD Presentasjon for Windcluster Norway Trondheim 11. desember 2014 Kristian Aa, Fosen Vind AS Hva vi har gjort: Etablert selskapet Utredet prosjektene Planene for vindkraft

Detaljer

Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS

Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS Krav til organisering et samfunnssikkerhetsmessig dilemma? Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS Litt om Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Utsetting av tjenester, betydning for samfunnssikkerheten Differensiering

Detaljer

Eiermøte i Agder Energi

Eiermøte i Agder Energi Eiermøte i Agder Energi 26. september 2014 Styreleder Lars Erik Torjussen Perspektiver på bransjen Et hovedinntrykk fra gårsdagens konferanse, er dette: I et lengre perspektiv vil fornybar energi styrke

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo»

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» Knut A. Mollestad, Statkraft WLN Windcluster Norway 15. mai 2014 Vindkraftsatsingen i Midt-Norge Krever omfattende nettutbygging

Detaljer

Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked

Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked Driver NVE soft-boksing med bransjen hvor aktørene spilles ut mot hverandre? Nettpolitikk Vi skal frakte mer fornybar

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport NTE Nett AS er et heleid datterselskap i NTE. Nettselskapet er ansvarlig for strømnettet i Nord-Trøndelag. NTE har et 12.800

Detaljer

Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon

Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon 2 Ringeriks-Kraft AS Administrerende direktør Ole Sunnset 13 ansatte Ringeriks-Kraft Produksjon AS Ringeriks-Kraft

Detaljer

Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Østersund 17.02.2010

Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Østersund 17.02.2010 Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag NTE NETT Nett AS ENERGI Østersund 17.02.2010 Konsernsjef i NTE og styreleder i Torbjørn R. Skjerve Nett NTEs fire pilarer Energi Marked Forr.utvikl.

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Folkevalgtopplæring. Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE. Steinkjer 09.11.2011 Bjørnar Skjevik

Folkevalgtopplæring. Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE. Steinkjer 09.11.2011 Bjørnar Skjevik Folkevalgtopplæring Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE Steinkjer 09.11.2011 Bjørnar Skjevik Selskapsformer Allmenaksjeselskap (ASA) Aksjeselskap (AS ) Ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har

Detaljer

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve: Slik tenker og planlegger vi for det uventede. Utvikling av improvisasjonskompetanse

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve: Slik tenker og planlegger vi for det uventede. Utvikling av improvisasjonskompetanse Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve: Slik tenker og planlegger vi for det uventede Utvikling av improvisasjonskompetanse NTE et trøndersk industrikonsern 950 ansatte 3,5 milliarder i omsetning Virksomhet i

Detaljer

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Aktuelle prosjekter i Innlandet Hva mener en vannkraftaktør om 2020-målene? Hva blir utfordringene

Detaljer

Sarepta Energi AS. Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012

Sarepta Energi AS. Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012 Sarepta Energi AS Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012 Sarepta Energi AS Sarepta Energi AS eies 50/50 av NTE og TrønderEnergi Selskapet er stiftet i 2004 av Hydro og

Detaljer

Liten og kjapp eller stor og slapp?

Liten og kjapp eller stor og slapp? Liten og kjapp eller stor og slapp? Norske nettselskaper ved et veiskille Bernt Grimstvedt Adm dir, Fusa Kraftlag Fusa Kraftlag SA Et klassisk mindre vertikalintegrert lokalt energiselskap (+) Etablert

Detaljer

Investering og omstilling i kraftnæringen hva blir de store kapitalutfordringene? Bjørn O. Øiulfstad 20. oktober 1014 Energi Norge

Investering og omstilling i kraftnæringen hva blir de store kapitalutfordringene? Bjørn O. Øiulfstad 20. oktober 1014 Energi Norge Investering og omstilling i kraftnæringen hva blir de store kapitalutfordringene? Bjørn O. Øiulfstad 20. oktober 1014 Energi Norge Kort om vårt forretningside Nor Kraftkapital tilbyr rådgivning til aktører

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11 TAFJORD Presentasjon 13.09.11 Nordvestlandets største energiselskap 275 ansatte 29 000 strømkunder / 32 000 nettkunder Ti heleide kraftstasjoner Største netteier i Møre og Romsdal Produserer og leverer

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 030 Arkivsaksnr: 2015/3376-3 Saksbehandler: Arne Ketil Auran. Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyret 26.01.

Frosta kommune Arkiv: 030 Arkivsaksnr: 2015/3376-3 Saksbehandler: Arne Ketil Auran. Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyret 26.01. Frosta kommune Arkiv: 030 Arkivsaksnr: 2015/3376-3 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyret 26.01.2016 Framtidig eierskap til NTE - Uttalelse fra Frosta kommune

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer Elsertifikater Muligheter og utfordringer EnergiAkademiet 10. februar 2011 Arnstein Flaskerud En markedstilnærming til klimautfordringene gir noen muligheter og mange utfordringer for aktørene Det er grunn

Detaljer

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 Historikk - elsertifikater 2003 Sverige starter sitt elsertifikatsystem Vinter 2005 forslag om felles

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Tromsø 8. september 2011 Kristian A. Johansen Handelssjef, Nordkraft Produksjon AS Nordkraft AS Kort om konsernet Aksjonærer: kommune 50,01 % Troms Kraftforsyning

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS den 4. mai 2011

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS den 4. mai 2011 Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS den 4. mai 2011 Tusen takk til Rebella Hex, spilt av Mildrid Ryan, som har valgt å besøke nettopp NTE sin bedriftsforsamling når hun første gang

Detaljer

Hvordan kan bransjen bli bedre til å redusere konsekvensene av værmessige påkjenninger? NVEs Energidager 15.10.2009 Svein Eriksen, KS Bedrift

Hvordan kan bransjen bli bedre til å redusere konsekvensene av værmessige påkjenninger? NVEs Energidager 15.10.2009 Svein Eriksen, KS Bedrift Hvordan kan bransjen bli bedre til å redusere konsekvensene av værmessige påkjenninger? NVEs Energidager 15.10.2009 Svein Eriksen, KS Bedrift KS Bedrift interesseorganisasjon for energibedrifter 131 energibedrifter

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Om samfunnsansvar og Lyse

Om samfunnsansvar og Lyse Om samfunnsansvar og Lyse Ivar Rusdal Styreleder, Lyse Energi AS Eierseminar i Agder Energi AS Hovden 27.10.09 Meny: 1. Hva er «samfunnsansvar»? 2. Formelle rammer: Nødvendige men ikke tilstrekkelige 3.

Detaljer

PRESENTASJON 3. september 2009

PRESENTASJON 3. september 2009 PRESENTASJON 3. september 2009 Historikk Narvik kommunale elektrisitetsverk etablert i 1913 med mål om å dekke Narviks behov for elektrisk kraft. 1995: Narvik Energi AS dannet. 1998-2001: Ekspansiv strategi

Detaljer

Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper. Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012

Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper. Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012 Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012 Agenda Beredskap og utfordringer i kjølvannet av Dagmar Store utfordringer innen

Detaljer

Hva kan utbygger tåle av ytelser til vertskommunen?

Hva kan utbygger tåle av ytelser til vertskommunen? Vindkraftseminaret 2011, Oslo 06.juni 2011 Anders Gaudestad, Adm. direktør Hva kan utbygger tåle av ytelser til vertskommunen? SAE Vind er Statkraft og Agder Energi sin felles satsing på landbasert vindkraft

Detaljer

Et rendyrket energikonsern

Et rendyrket energikonsern Et rendyrket energikonsern Hafslund foretok i 2011 endringer i organisasjonen slik at konsernet nå framstår som et mer rendyrket energikonsern enn tidligere, med fokus på fornybar energi og infrastruktur

Detaljer

TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover. Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo

TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover. Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo 1 2 Kort om TrønderEnergi Etablert i 1950 da halvparten av innbyggerne i Trøndelag var uten strøm Hovedkontor

Detaljer

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele?

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Kernefunktioner 1 Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Publisert av QVARTZ, juni 2016 Dette dokumentet er basert på en detaljert analyse av eierskapsstrukturene og økonomien

Detaljer

Forretningsområde Energi

Forretningsområde Energi Forretningsområde Energi Konsernstruktur i Agder Energi AS Konsernsjef Økonomi/ Finans Organisasjon Informasjon FO Energi FO Nett FO Marked FO Tjenester - AE Produksjon AS - AE Varme AS - Norsk Varme-

Detaljer

Sertifikatkraft og skatt - oppdatering

Sertifikatkraft og skatt - oppdatering Sertifikatkraft og skatt - oppdatering På oppdrag fra Energi Norge mai 2014 THEMA Rapport 2014-26 - Sammendrag SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER I denne rapporten analyserer vi hvordan fordelingen av sertifikatkraft

Detaljer

Ekstremværet Dagmar sett fra Statnett. Konserndirektør og beredskapsleder Øivind K. Rue

Ekstremværet Dagmar sett fra Statnett. Konserndirektør og beredskapsleder Øivind K. Rue Ekstremværet Dagmar sett fra Statnett Konserndirektør og beredskapsleder Øivind K. Rue Statnett SF Statnett eier, drifter og bygger det landsdekkende sentralnettet for overføring av elektrisk kraft i Norge,

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Presentasjon i formannskapsmøte 14. September 2010. Steinar Vikingstad Trond Brevik

Presentasjon i formannskapsmøte 14. September 2010. Steinar Vikingstad Trond Brevik Presentasjon i formannskapsmøte 14. September 2010 Steinar Vikingstad Trond Brevik Dagens tema og agenda Dagens tema Eierstrategi for Energiselskapet Buskerud AS Dagens agenda 1. Om oss 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

Windcluster Norway 7. mai 2015

Windcluster Norway 7. mai 2015 Windcluster Norway 7. mai 2015 Ragnhild Remmen Energi i Multiconsult; et kraftsenter i vekst «I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi; både produksjon, distribusjon og forbruk»

Detaljer

Svensk norsk sertifikatmarked Når drar svenskene i nødbremsen? Adm. dir. Anders Gaudestad SAE Vind

Svensk norsk sertifikatmarked Når drar svenskene i nødbremsen? Adm. dir. Anders Gaudestad SAE Vind Svensk norsk sertifikatmarked Når drar svenskene i nødbremsen? Adm. dir. Anders Gaudestad SAE Vind Statkraft Agder Energi Vind DA Statkraft og Agder Energi sin felles satsing på landbasert vindkraft i

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Knut Lockert Polyteknisk forening 30. september 2010 1 Hvorfor Defo? Enhetlig medlemsmasse, gir klare meninger Kort vei til beslutninger og medbestemmelse

Detaljer

BLIR DET VINDKRAFTINVESTERINGER I NORGE?

BLIR DET VINDKRAFTINVESTERINGER I NORGE? BLIR DET VINDKRAFTINVESTERINGER I NORGE? ELSERTIFIKATKONFERANSEN 2014 Oslo 14. januar 2014 Anders Gaudestad Adm. Direktør Statkraft Agder Energi Vind Statkraft Agder Energi Vind SAE Vind er eid av Statkraft

Detaljer

Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE

Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE NTE et trøndersk industrikonsern 950 ansatte 3,5 milliarder i omsetning Virksomhet i hele Nord-Trøndelag og Trondheim

Detaljer

JURIDISKE RAMMER FOR BRANSJESAMARBEID OG BEREDSKAP MULIGHETER FOR SAMARBEID INNENFOR KRAVENE TIL SELSKAPSMESSIG OG FUNKSJONELT SKILLE

JURIDISKE RAMMER FOR BRANSJESAMARBEID OG BEREDSKAP MULIGHETER FOR SAMARBEID INNENFOR KRAVENE TIL SELSKAPSMESSIG OG FUNKSJONELT SKILLE JURIDISKE RAMMER FOR BRANSJESAMARBEID OG BEREDSKAP MULIGHETER FOR SAMARBEID INNENFOR KRAVENE TIL SELSKAPSMESSIG OG FUNKSJONELT SKILLE ADVOKAT KRISTIN BJELLA, ADVOKATFIRMAET HJORT DA Hjort.no Om mitt innlegg

Detaljer

KIÆR MYKLEBY. Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater

KIÆR MYKLEBY. Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater KIÆR MYKLEBY Olje- og energidepartementet Postboks 8148 0333 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater.docx 2480 Koppang, 12.01.2015 Høringsuttalelse om

Detaljer

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Nord Norsk Vindkraft ønsker å bygge et vindkraftverk med inntil 75 vindmøller på Sleneset i Lurøy kommune, Nordland.

Detaljer

Strukturutvikling i norsk vindkraftsektor hva skjer fremover?

Strukturutvikling i norsk vindkraftsektor hva skjer fremover? Kluge / Norwea seminar Kjøp og salg av vindkraftprosjekter Oslo 14.februar 2012 Anders Gaudestad Adm. direktør, Statkraft Agder Energi Vind DA Strukturutvikling i norsk vindkraftsektor hva skjer fremover?

Detaljer

VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI

VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI KONSERNSJEF CHRISTIAN RYNNING-TØNNESEN 7-FJELLSKONFERANSEN, 31. MARS 2011 STORE MULIGHETER I EUROPA EUs energi- og klimapakke innebærer omfattende

Detaljer

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è l DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 200703860 09/709 1 L MAR2011, Nord-Norsk Vindkraft AS - Sleneset vindkraftverk i Lurøy kommune - klage Innledning Norges

Detaljer

Integrasjon - fra strategi til vellykket implementering. Integrasjonsdagene Halden, august 2013 Ståle Hustad, TrønderEnergi Nett AS

Integrasjon - fra strategi til vellykket implementering. Integrasjonsdagene Halden, august 2013 Ståle Hustad, TrønderEnergi Nett AS Integrasjon - fra strategi til vellykket implementering Integrasjonsdagene Halden, august 2013 Ståle Hustad, TrønderEnergi Nett AS Agenda Om TrønderEnergi Bakgrunn for etablering av integrasjonsplattform

Detaljer

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Januar 2013 Nytt fra Skagerak Fremtidens strømmåler blir smart side 4 Små endringer av nettleien i 2013 side 2 Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Opprett efaktura - vinn en ipad Små endringer i nettleien

Detaljer

Eierskap til nettvirksomhet

Eierskap til nettvirksomhet Eierskap til nettvirksomhet Er det finansielt attraktivt? Ketil Grasto Røn, Hafslund ASA s.1 Endres i topp-/bunntekst Hvorfor eie nettvirksomhet? Kontroll og styring med viktig infrastruktur Arbeidsplasser

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Erfaringer fra ekstremværene Hilde og Ivar samt lyngbrannen i Flatanger

Erfaringer fra ekstremværene Hilde og Ivar samt lyngbrannen i Flatanger Erfaringer fra ekstremværene Hilde og Ivar samt lyngbrannen i Flatanger Kort om NTE Nett AS Erfaringer fra Hilde Ivar Lyngbrann i Flatanger Fokus på utfordringer knyttet til "kommunikasjon" når uværet

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Styrets redegjørelse til eierne; Bakgrunn for foreslåtte endringer i kapitalstruktur og utbyttepolitikk for EB

Styrets redegjørelse til eierne; Bakgrunn for foreslåtte endringer i kapitalstruktur og utbyttepolitikk for EB Styrets redegjørelse til eierne; Bakgrunn for foreslåtte endringer i kapitalstruktur og utbyttepolitikk for EB SAMMENDRAG EB har de siste 20 årene gitt sine eiere en god verdiutvikling samtidig som betydelige

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

HVA KAN GRØNNE SERTIFIKATER OG NY TEKNOLOGI UTLØSE FOR INDUSTRIEN. Morten Fossum, Statkraft Varme AS

HVA KAN GRØNNE SERTIFIKATER OG NY TEKNOLOGI UTLØSE FOR INDUSTRIEN. Morten Fossum, Statkraft Varme AS HVA KAN GRØNNE SERTIFIKATER OG NY TEKNOLOGI UTLØSE FOR INDUSTRIEN Morten Fossum, Statkraft Varme AS STATKRAFT Europas største på fornybar kraftproduksjon Over hundre års historie innen vannkraft Nærmere

Detaljer

Dokument 3:16 (2007-2008)

Dokument 3:16 (2007-2008) Riksrevisjonens undersøkelse av nordisk samarbeid om reparasjonsberedskap for kraftsystemet parallellrevisjon mellom norsk, dansk og finsk riksrevisjon Dokument 3:16 (2007-2008) Parallellrevisjon rettet

Detaljer

Hvordan BKK håndterer store strømbrudd

Hvordan BKK håndterer store strømbrudd Hvordan BKK håndterer store strømbrudd 9.09.2015 1 Steinar Torsvik beredskapskoordinator Agenda: Kort om BKK Forebyggende tiltak Forberedelse på å håndtere Orkanen Nina Lærdom og erfaring etter Nina 2

Detaljer

PUMPEKRAFT ERFARINGER OG UTSIKTER. Adm. direktør - Gaute Tjørhom 3. september 2013

PUMPEKRAFT ERFARINGER OG UTSIKTER. Adm. direktør - Gaute Tjørhom 3. september 2013 PUMPEKRAFT ERFARINGER OG UTSIKTER Adm. direktør - Gaute Tjørhom 3. september 2013 INNHOLD Kort om Sira-Kvina kraftselskap Erfaringer design Erfaringer regelverk Barrierer Markedsutsikter Oppsummering Kort

Detaljer

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett Utdrag av rapporten TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010 Foto: Statnett Rapporten er kun for internt bruk, og skal ikke videresendes uten tillatelse fra TNS Gallup Om Energibarometeret TNS Gallups

Detaljer

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente?

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Lyse Produksjon Frank Emil Moen Avd.leder

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

agder energi GENERALFORSAMLINGSSAK

agder energi GENERALFORSAMLINGSSAK agder energi GENERALFORSAMLINGSSAK SAK 05/14: Godkjennelse av årsregnskap for 2013 for Agder Energi AS og FORSLAG TIL VEDTAK konsernet, samt styrets årsberetning - herunder utdeling av utbytte med 707

Detaljer

Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.)

Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.) Arkivsak-dok. 12/01050-1 Saksbehandler Jan Gunnar Thors Saksgang Styret for Drangedal everk KF Kommunestyret Møtedato Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.) DRANGEDAL

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

LNVK-konferansen. 5. og 6. mai 2014 VELKOMMEN!

LNVK-konferansen. 5. og 6. mai 2014 VELKOMMEN! LNVK-konferansen 5. og 6. mai 2014 VELKOMMEN! Status LNVKs arbeid for å oppnå lovbestemte rettigheter for vindkraftkommuner Iver Nordseth, leder LNVK Disposisjon: Lovbestemte rettigheter Skatteregime:

Detaljer

Hvor investeres det i sertifikatkraft? Hva kan gjøres for å få mer til Norge?

Hvor investeres det i sertifikatkraft? Hva kan gjøres for å få mer til Norge? Hvor investeres det i sertifikatkraft? Hva kan gjøres for å få mer til Norge? Fornybarnæringens frokostmøte 13. mai 2014 Magne Fauli, Energi Norge Fornybar Energi i Elsertifikatsystemet Hva har skjedd?

Detaljer

Halvårsrapport 2014 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON

Halvårsrapport 2014 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON Halvårsrapport 2014 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON 26. august 2014 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet 2 Et ledende norsk konsern innen fornybar

Detaljer

Siste årets erfaringer med forhandlinger mellom vertskommuner og utbyggere. LNVKs landskonferanse 6. mai 2014 Tine Larsen Advokat tl@lundogco.

Siste årets erfaringer med forhandlinger mellom vertskommuner og utbyggere. LNVKs landskonferanse 6. mai 2014 Tine Larsen Advokat tl@lundogco. Siste årets erfaringer med forhandlinger mellom vertskommuner og utbyggere LNVKs landskonferanse 6. mai 2014 Tine Larsen Advokat tl@lundogco.no Kostnadsdekning juridisk bistand og kommunens saksbehandling

Detaljer

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008 LØSNINGER FOR FREMTIDEN Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008 NØKKELTALL NTE 2007 (2006) MILL KR. OMSETNING: 2209(1870) DRIFTSESULTAT: 465(465) TOTALKAPITAL. 8074 (7165) EGENKAPITAL: 4274(3791) NTE

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

ENERGINETTVERK VITENSENTERET 7. Sept. 2011

ENERGINETTVERK VITENSENTERET 7. Sept. 2011 ENERGINETTVERK VITENSENTERET 7. Sept. 2011 Begynnelsen Over 90 år er gått siden starten med tradisjonell vannkraftutbygging. NTE har produsert vannkraft siden 1923, og eier og driver i dag 26 kraftverk.

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002 Naturen i arbeid Første kvartal 2002 STATKRAFT FØRSTE KVARTAL 2002 Sammendrag Statkraft viser samlet et konsernresultat på 1.432 mill. kr før skatt i første kvartal. Dette er 35 mill. kr mer enn i første

Detaljer

Statoil går ut - skal staten følge med? Hans Henrik Ramm

Statoil går ut - skal staten følge med? Hans Henrik Ramm Statoil går ut - skal staten følge med? Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Samfunnsøkonomenes Høstkonferanse Oslo 17. september 2009 Statoil må vokse ute Ingen nødvendighet at aktivitetene i Norge faller

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016 Eidsiva Energi AS Presentasjon til Hedmark fylkesting. april 6 Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Norges femte største energiselskap Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 3 millioner kroner i utbetaling

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2012 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 17. november 2014 Dette er EB Et av Buskeruds største selskap Omsetning: 1 361 mnok Driftsresultat: 427 mnok Utbytte: 186 mnok Verdi eiendeler: 9,8 mrd Kraft: Norges

Detaljer

Arbeidstakernes syn på organisasjonsutviklingen i bransjen

Arbeidstakernes syn på organisasjonsutviklingen i bransjen Arbeidstakernes syn på organisasjonsutviklingen i bransjen Forbundsleder Hans O. Felix EL & IT Forbundet Lysbilde nr.: 1 EL & IT Forbundet har medlemmer innen følgende områder: Ansatte innen elektroinstallasjon

Detaljer

Kraftoverføring og elektronisk kommunikasjon

Kraftoverføring og elektronisk kommunikasjon fylkeskommunal infrastruktur utarbeidet av Vestlandsforskning, SINTEF, Bjerknes centre for KS FoU. Kraftoverføring og elektronisk kommunikasjon S trømstans får store konsekvenser for stadig mer IT-avhengige

Detaljer

Erfaring med VA-virksomhet som kommunalt foretak 19.05.10 Hogne Røisheim Daglig leder Sørum Kommunalteknikk KF

Erfaring med VA-virksomhet som kommunalt foretak 19.05.10 Hogne Røisheim Daglig leder Sørum Kommunalteknikk KF Erfaring med VA-virksomhet som kommunalt foretak 19.05.10 Hogne Røisheim Daglig leder Sørum Kommunalteknikk KF Sørum i hjertet av Romerike Høy befolkningsvekst - Rundt 3 % årlig siste 5 år Sørum Kommunalteknikk

Detaljer