KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI"

Transkript

1 Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon Telefaks

2 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR MARS 2011 (Tall for 2010 i parentes) E-CO oppnådde et solid resultat i 1. kvartal 2011, selv om resultatet ble lavere enn i tilsvarende periode i fjor på grunn av betydelig lavere produksjonsvolum. Resultatet etter skatt ble 392 millioner kroner mot 518 millioner kroner i 1. kvartal i fjor. Kulde og lite nedbør i 2010 resulterte i lave magasinnivåer i Norden ved inngangen til 2011, noe som igjen førte til rekordhøye kraftpriser i 1. kvartal. På grunn av prissikring ble E-COs faktiske salgspris 11 prosent lavere enn områdeprisen for Oslo. Konsernets produksjon falt med 16,6 prosent mot fjoråret. Nedgangen skyldes lave magasiner ved årets inngang. Kraftverkene har hatt en høy driftstilgjengelighet i kvartalet. VIRKSOMHETEN Konsernets hovedvirksomheter er: Eierskap, utbygging, drift og forvaltning av vannkraftanlegg Omsetning av kraft i engrosmarkedet Forretningsutvikling innenfor energi og tilgrensende områder Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61,4 prosent), Vinstra Kraftselskap DA (66,7 prosent), Opplandskraft DA (25 prosent), Embretsfosskraftverkene DA (50 prosent) og Norsk Grønnkraft AS (21 prosent). E-CO har i april proratarisk sammen med de øvrige eierne kjøpt Elkems aksjer i Norsk Grønnkraft AS. Eierandelen er etter dette 25 prosent. Inklusiv eierandeler, har E-CO en normalproduksjon på 9,7 TWh. E-CO er 100 prosent eid av Oslo kommune. MARKEDSFORHOLD, PRODUKSJON OG PRISER Kraftmarkedet i Norge og Norden var ved inngangen av året sterkt preget av rekordlave magasiner og et samlet hydrologisk underskudd i størrelsesorden 40 TWh i Norden. Det var bekymring for forsyningssituasjonen mot slutten av tappesesongen. Markedet har i 1. kvartal derfor vært preget av høye kraftpriser, lav produksjon og en høy kraftimport. Den gjennomsnittlige systemprisen på 51,8 øre per kwh ble den høyeste som er registrert i noe kvartal i det nordiske markedet. Februar ble en kald måned med høyt forbruk, men januar og mars ble noe mildere enn normalt. Spesielt i mars kom det også en god del nedbør. Kombinasjonen av lavere forbruk, import og nedbør førte til at det hydrologiske underskuddet i Norden forbedret seg i løpet av kvartalet og var ca. 24 TWh ved utgangen av kvartalet mot vel 40 TWh ved årsskiftet. I april har svært mildt vær gitt tidlig snøsmelting og det ble følgelig ingen krise i kraftforsyningen denne våren. Det hydrologiske underskuddet bidrar imidlertid til fortsatt relativt høye terminpriser for resten av året. Fyllingsgraden i de nordiske vannmagasinene var 17 prosent (23 prosent) mot et historisk mediannivå på 37 prosent ved utgangen av 1. kvartal. Den norske kraftproduksjonen var 31,7 TWh i 1. kvartal 2011 (38,7 TWh) som tilsvarer en nedgang på 18,0 prosent i forholdt til fjorårets tre første måneder. Forbruket av kraft var 38,1 TWh (40,7 TWh). Dette innebærer en nedgang på 6,2 prosent, i sin helhet knyttet til ordinært forbruk. Det ble netto importert 6,4 TWh i 1. kvartal (2,0 TWh). Konsernets kraftproduksjon var GWh i 1. kvartal i år (2 921 GWh). REGNSKAPSPRINSIPPER Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2011 er avlagt i samsvar med norske regnskapsstandarder og god regnskapsskikk. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper og de samme estimeringsmetoder som i årsregnskapet for Resultatregnskapet og balansen for 1. kvartal 2010 er omarbeidet som følge av reklassifisering av investeringen i Embretsfosskraftverkene, jfr. E-CO Energis årsberetning for 2010 note 12. Regnskapet for 1. kvartal 2011 er urevidert PRODUKSJON GWh første kvartal andre kvartal tredje kvartal fjerde kvartal E-CO KVARTALSRAPPORT 2011 Q1 2

3 Gjennomsnittlig systempris ble på 51,8 øre per kwh i 1. kvartal 2011 (48,5 øre per kwh). Områdeprisen for prisområde NO1 ble 53,1 øre per kwh (50,8 øre per kwh) i perioden. Gjennomsnittlig salgspris i kvartalet eksklusiv konsesjonskraft ble ca. 47 øre per kwh (ca. 49 øre per kwh). E-COs gjennomsnittlige salgspris ble 11 prosent lavere enn områdeprisen i 1. kvartal. Netto finanskostnader ble 52 millioner kroner (84 millioner kroner). Nedgangen skyldes for den største delen lavere netto rentebærende gjeld. Gjennomsnittlig netto rentebærende gjeld i perioden 1. januar til 31. mars var 730 millioner kroner lavere enn i tilsvarende periode i fjor. Effektiv rente på lån (ekskl. ansvarlig lån) var 4,9 prosent ved utgangen av 1. kvartal (4,9 prosent). Estimert rente på ansvarlig lån var 4,0 prosent (4,1 prosent). 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 PRISER, MÅNEDLIG GJENNOMSNITT NOK/kWh JAN. FEB. MAR. APR. MAI JUNI JULI AUG. SEPT. OKT. NOV. DES. Spotpris 2010 Spotpris 2011 Forward pris 2010 Salgspris 2011 Resultat før skatter ble 840 millioner kroner (1 091 millioner kroner) som tilsvarer en reduksjon på 23 prosent. Skattekostnaden ble 448 millioner kroner i 1. kvartal 2011 (573 millioner kroner). Skatteprosenten var på samme nivå som i fjor, 53 prosent. Regnskapsført betalbar grunnrenteskatt utgjorde 221 millioner kroner i 1. kvartal 2010 (250 millioner kroner). Det er i kvartalet inntektsført 8 millioner kroner i økt skattefordel knyttet til verdien av fremførbar negativ grunnrenteinntekt (kostnadsført 18 millioner kroner). Resultat etter skatt ble 392 millioner kroner i 1. kvartal (518 millioner kroner) som tilsvarer en nedgang på 24 prosent i forhold til 1. kvartal RESULTATER I 1. KVARTAL Driftsinntektene i 1. kvartal 2011 ble millioner kroner (1 425 millioner kroner), en nedgang på 21 prosent. De lavere driftsinntektene skyldes primært lavere produksjon (minus 17 prosent) mot 1. kvartal Den effektive salgsprisen ble også noe lavere enn i tilsvarende periode i fjor. En høy andel av kraftsalget i 1. kvartal var prissikret til lavere priser enn spotpris. Den høye sikringsandelen skyldes at produksjonen ble lavere enn forventet ved inngåelse av sikringskontraktene. Driftsresultatet i 1. kvartal 2011 ble 892 millioner kroner (1 175 millioner kroner), tilsvarende en reduksjon på 24 prosent mot Nedgangen skyldes lavere driftsinntekter. Driftskostnadene gikk ned med 6 prosent i forhold til 1. kvartal 2010, på grunn av lavere kostnader til innmatning av kraft på sentralnettet. DRIFTSRESULTAT NOK millioner INVESTERINGER, KONTANTSTRØM OG KAPITALFORHOLD Investeringene i varige driftsmidler ble 39 millioner kroner (37 millioner kroner). Aktivitetsnivået for anleggs investeringer er normalt lavt om vinteren. De største pågående investeringsprosjektene er de nye kraftstasjonene Embretsfoss 4 og Rendalen 2, samt rehabilitering av aggregater i kraftstasjonen Hol 1. Prosjektene forventes ferdigstilt i løpet av de neste par år og er i rute både kostnads- og tidsmessig. Konsesjonssøknader for Mork kraftverk i Lærdal kommune og Rosten kraftverk i Sel kommune er til behandling. For Mork kraftverk har NVE avgitt en positiv innstilling til Olje- og energidepartementet. E-CO har sendt inn en mindre planendring i forhold til konsesjonssøknaden for Mork kraftverk. Planendringen innebærer etter E-COs syn fordeler for miljø og lokalsamfunn. NVE har sendt planendringen til høring med svarfrist 10. mai første kvartal andre kvartal tredje kvartal fjerde kvartal E-CO har i 1. kvartal inngått en samarbeidsavtale med Agder Energi, Lyse, Vattenfall og Scottish and Southern Energy med sikte på å etablere en ny kabelforbindelse mellom Norge og Storbritannia. Den nye kabelen vil knytte sammen det nordiske og det britiske kraftmarkedet og bidra til et felles mål om å skape en bærekraftig lavutslippsøkonomi, samtidig som man kostnadseffektivt sikrer høy forsyningssikkerhet. De fem partnerne har etablert selskapet NorthConnect AS for formålet. Kontantstrøm fra virksomheten utgjorde 475 millioner kroner (914 millioner kroner). Foruten lavere resultat er nedgangen særlig knyttet til økte skatteutbetalinger i 1. kvartal E-CO KVARTALSRAPPORT 2011 Q1 3

4 Det ble tatt opp et obligasjonslån på 500 millioner kroner i februar i år med 7 års løpetid. Videre er det inngått avtaler med amerikanske investorer om et lån på 100 millioner USD og med tyske investorer om et lån på 30 millioner EUR med løpetider fra 12 til 20 år. De utenlandske lånene er sikret til norske kroner med rente- og valutabytteavtaler, og innbetaling skjer i 2. kvartal. Likviditetsbeholdningen var ved utgangen av mars på millioner kroner (2 525 millioner kroner). Likviditets beholdningen økte med millioner kroner i løpet av kvartalet. Dette må ses i sammenheng med utbyttebetaling på millioner kroner i 2. kvartal. Per 31. mars hadde konsernet millioner kroner i rentebærende gjeld utenom ansvarlig lån. Rentedurasjonen var på 2,4 år som innebærer en reduksjon på 0,7 år i kvartalet. Ved utgangen av 1. kvartal 2011 var konsernets egenkapital prosent 32,3 prosent (43,1 prosent) mot 31,7 prosent ved årets begynnelse. RISIKO, HENDELSER OG USIKKERHETSFAKTORER E-COs finansielle risiko er i første rekke knyttet til produksjonsvolum og kraftpriser, herunder sikringshandel og utviklingen i valutakurser. Siden konsernet har betydelig gjeld, er det også noe usikkerhet knyttet til rente utviklingen. E-COs policy går ut på å pris- og valutasikre deler av fremtidig produksjon samt delvis å binde renten. Utenlandske lån valutasikres i sin helhet. Det er en risiko knyttet til avvik mellom systempris og områdepris, som foretaket i en viss utstrekning søker å gardere seg mot ved anskaffelse av Contracts for Difference i markedet. Dette er imidlertid lite likvide produkter. Konsernet har per prissikret en betydelig andel av forventet produksjon for resten av 2011, noe som begrenser prisusikkerhet for resultat etter skatt for inneværende år. Svingninger i terminprisene kan medføre store urealiserte verdiendringer på sikringsporteføljen, som i henhold til konsernets regnskaps prinsipper ikke bokføres. Urealisert negativ verdi på konsernets sikringsportefølje (inkludert valutasikring) var 216 millioner kroner per 31. mars i år. Ved årsskiftet var det en urealisert negativ verdi på 676 millioner kroner. FREMTIDSUTSIKTER Konsernets strategi fremover er å investere i vannkraftproduksjon i Norge i den utstrekning lønnsomme investerings alternativer foreligger. Konsernet har betydelig kompetanse innen effektiv planlegging, styring og drift av vannkraftproduksjon, og har en solid finansiell posisjon. I tillegg vurderes også muligheter for investeringer i vannkraft utenfor Norge, vindkraft og kraftutveksling med utlandet. Konsernets vann- og snømagasiner er på et vesentlig lavere nivå enn normalen ved utgangen av 1. kvartal. Det forventes lavere kraftproduksjon enn normalt i 2011, og også lavere produksjon enn i En betydelig del av forventet produksjon for resten av året er pris- og valutasikret til tilfredsstillende priser ut fra dagens prisbilde. Det er usikkerhet knyttet til produksjons- og markedsforhold resten av året, og for E-CO vil særlig nedbør og tilsig i de tre gjenstående kvartaler være av betydning. OSLO, 9. mai 2011 Styret i E-CO Energi as E-CO KVARTALSRAPPORT 2011 Q1 4

5 RESULTATREGNSKAP (Beløp i millioner kroner) 1. kv 1. kv* År Energiinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Energikjøp, overføring Eiendomsskatt og konsesjonsavgift Andre driftskostnader Avskrivninger Driftskostnader Driftsresultat Resultatandel tilknyttede selskaper Netto finanskostnader Resultat før skatter Skatter Resultat etter skatter Resultat per aksje (kr) BALANSE (Beløp i millioner kroner) * Eiendeler: Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Kortsiktige fordringer Kortsiktige investeringer Likvider Omløpsmidler Eiendeler Gjeld og Egenkapital: Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Egenkapital Avsetning for forpliktelser Ansvarlig lån Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld og egenkapital * Regnskapet for 1. kvartal 2010 er omarbeidet som følge av reklassifisering av investeringen i Embretsfossskraftverkene E-CO KVARTALSRAPPORT 2011 Q1 5

6 KONTANTSTRØMANALYSE (Beløp i millioner kroner) 1.kv 1.kv* År Tilført fra virksomheten Endringer i arbeidskapitalposter Kontantstrøm fra virksomheten Investeringer i varige driftsmidler Andre investeringer / salg Kontantstrøm fra investeringer Endringer i kortsiktige lån Opptak av langsiktige lån Nedbetaling av langsiktige lån Utbytte / annen finansiering Kontantstrøm fra finansiering Kontantstrøm i perioden Likviditetsbeholdning ved periodens begynnelse Likviditetsbeholdning ved periodens slutt EGENKAPITAL (Beløp i millioner kroner) 1.kv 1.kv År Egenkapital ved periodens begynnelse Periodens resultat Avsatt utbytte Egenkapital ved periodens slutt * Regnskapet for 1. kvartal 2010 er omarbeidet som følge av reklassifisering av investeringen i Embretsfossskraftverkene E-CO KVARTALSRAPPORT 2011 Q1 6

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Energi Årsrapport 2011

Energi Årsrapport 2011 Energi Årsrapport 2011 2 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Innhold // 2011 i korte trekk 02 2011 i korte trekk, Nøkkeltall 04 08 10 Organisasjonen 06 Visjon og verdier Administrerende direktør har ordet 22

Detaljer

Energi Årsrapport 2014

Energi Årsrapport 2014 Energi Årsrapport 2014 2 E-CO Energi // Årsrapport 2014 Visjon og verdier VISJON Sammen skal vi skape ny verdi gjennom ren energi VI SKAL Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 22 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Resultatregskap Resultatregnskap 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 0 0 2 Energikjøp, overføring (156) (

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2011 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2010...

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2009 Selskapets formål Innhold Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Dalane Energi Årsberetning

Dalane Energi Årsberetning 2005 Dalane Energi Årsberetning 1 Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi 2 Hovedtall for Dalane energi 3 Organisasjon og administrasjon 4 Styrets beretning 5 2005 Dalane energi 100 år 11 Resultatregnskap

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Årsrapport 2012. Finansiell rapportering

Årsrapport 2012. Finansiell rapportering BKK Årsrapport 2012 1 2012 2011 2010 Fra resultatregnskapet Brutto driftsinntekter mill. kr 4 240 4 230 3 717 Brutto driftsresultat (EBITDA) mill. kr 2 325 3 015 1 622 Driftsresultat (EBIT) mill. kr 1

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 1 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet...

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1 Overløp ved dammen på Rensjøen. Innhold side 1. Styrets beretning 2012... 2 1.1 Virksomheten... 2 1.2 Fortsatt drift... 2 1.3 Likestilling i selskapet... 3 1.4 Arbeidsmiljø... 3 1.5 Ytre miljø... 3 1.6

Detaljer

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 RRA 14 TIBE Molde ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 Istad Nett AS Telefax: 71 21 35 01 Istad

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 1. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-8) 3. Magasinfylling (9-13) 4. Produksjon og forbruk (14-20) 5. Kraftutveksling (21-24) 6.

Detaljer

ET ROBUST STRØMNETT. - for fremtiden. Årsrapport 2010

ET ROBUST STRØMNETT. - for fremtiden. Årsrapport 2010 ET ROBUST STRØMNETT - for fremtiden Årsrapport 2010 Om årets rapport I år trykker vi bare den lovpålagte delen av årsrapporten. All øvrig informasjon finner du i nettversjonen på: www.bkk.no/finans. Et

Detaljer