Energi. Halvårsrapport kvartal kvartal kvartal 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012"

Transkript

1 Energi Halvårsrapport kvartal 3. kvartal 1. kvartal

2 2 E-CO Energi // Halvårsrapport Styrets rapport HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR JUNI (Tall for i parentes) Nøkkeltall Andre kvartal Første halvår Året (Beløp i millioner kroner) Resultat Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatter Resultat etter skatter Balanse og kontantstrøm Totalkapital Egenkapital Likvider Egenkapitalandel 40 % 38 % 40 % 38 % 36 % Kontantstrøm fra virksomheten Annet Kraftproduksjon (GWh) Konsernet fikk et godt resultat i første halvår. Etter skatt ble resultatet på 577 millioner kroner som er 127 millioner kroner høyere enn i første halvår i. I forhold til i fjor svekket kraft prisene seg kraftig som konsekvens av en sterk hydrologisk balanse i år mens det motsatte var tilfellet i fjor. Systemprisen ble 46 prosent lavere og områdeprisen for Oslo (NO1) 49 prosent lavere enn i. En sterk økning av konsernets kraftproduksjon og en betydelig positiv effekt av prissikring, kombinert med lavere grunnrenteskatt, mer enn oppveide effekten av lavere spotpris for E-CO Energi. VIRKSOMHETEN Konsernets hovedvirksomheter er: Eierskap, utbygging, drift og forvaltning av vannkraftanlegg Omsetning av kraft i engrosmarkedet Forretningsutvikling innenfor energi og tilgrensende områder Konsernet består av morselskapet E-CO Energi Holding AS og de heleide datterselskapene E CO Energi AS og Oslo Lysverker AS, samt eierandeler i Oppland Energi AS (61,4 prosent), Vinstra Kraftselskap DA (66,7 prosent), Opplandskraft DA (25 prosent), Embretsfosskraftverkene DA (50 prosent) og Norsk Grønnkraft AS (25 prosent). Inklusiv eierandeler, har E-CO Energi en normalproduksjon på 9,7 TWh. E-CO Energi er 100 prosent eid av Oslo kommune. OM HALVÅRSRAPPORTEN Halvårsrapporten for første halvår er avlagt i samsvar med norske regnskapsstandarder og god regnskapsskikk. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper og de samme estimeringsmetoder som i årsregnskapet for. Regnskapet for første halvår er urevidert. Kvartalstallene kommenteres i den utstrekning særskilte forhold har gjort seg gjeldende for andre kvartal. En vesentlig del av konsernets produksjon kommer fra kraftverk med god magasineringsevne som normalt innebærer store sesongvariasjoner i produksjonen. Et magasinverk vil normalt ha hoveddelen av årsproduksjonen i vintersesongen. Dette gjenspeiles i driftsinntekter og resultater som vanligvis er betydelig lavere i andre og tredje kvartal enn i de øvrige to kvartaler. MARKEDSFORHOLD, PRODUKSJON OG PRISER Kraftprisene var vesentlig lavere i de første seks månedene i år sammenlignet med tilsvarende periode i. I mesteparten av første halvår i fjor var det et betydelig hydrologisk underskudd, men i siste halvdel av året kom det mye nedbør, og november og desember var unormalt milde. Året startet av den grunn med en høy magasinfylling. Vinteren ble relativt mild, og nedbøren ble også høyere enn normalt i første halvår. Dette medførte en høy kraftproduksjon og svært høy eksport fra det i stor grad vannkraftbaserte nordiske kraftsystemet. Norge eksporterte netto 10 TWh og Norge og Sverige samlet 18,5 TWh i årets seks første måneder. Den økonomiske utviklingen utenfor Norge, spesielt i Europa, har vært svak, noe som har medvirket til lave priser på CO2-kvoter og fallende priser på termisk brensel. Dette har ytterligere påvirket de nordiske spot- og terminprisene på elektrisk kraft i negativ retning i første halvår. Ved utgangen av første halvår var det et hydrologisk overskudd på ca. 7 TWh i det norsk-svenske vannkraftsystemet.

3 3 E-CO Energi // Halvårsrapport Styrets rapport Fyllingsgraden i de nordiske vannmagasinene var 71 prosent (68 prosent) mot et historisk mediannivå på 69 prosent ved utgangen av første halvår. Den norske kraftproduksjonen var 76,1 TWh i første halvår, som er hele 17,7 TWh eller 30,2 prosent høyere enn i første halvår (58,4 TWh). Bruttoforbruket av kraft var på 66,1 TWh (65,5 TWh), tilsvarende en økning på 1,0 prosent. Kraftkrevende industri økte forbruket med 0,6 prosent mot første halvår i fjor. Det ble netto eksportert 10,0 TWh i første halvår (importert 7,0 TWh). Konsernets kraftproduksjon var GWh i første halvår i år (3 985 GWh). Produksjonen i andre kvartal var GWh (1 549 GWh). PRODUKSJON (GWh) Første kvartal 2010 Andre kvartal Gjennomsnittlig systempris ble på 25,2 øre per kwh i første halvår (46,3 øre per kwh). Områdeprisen for Oslo ble 24,2 øre per kwh (47,0 øre per kwh). Gjennomsnittlig salgspris i halvåret eksklusiv konsesjonskraft ble ca. 32 øre per kwh (ca. 45 øre per kwh). Den oppnådde salgsprisen var 27 prosent høyere enn systempris i halvåret. I forhold til områdeprisen for Oslo var salgsprisen 32 prosent høyere. PRISER, MÅNEDLIG GJENNOMSNITT (NOK/kWh) 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 tredje kvartal Fjerde kvartal Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Juni July Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Spotpris Spotpris Forward pris Salgspris RESULTATER I FØRSTE HALVÅR Driftsinntektene i første halvår ble millioner kroner (1 716 millioner kroner) som tilsvarer en økning på 4 prosent. Det betydelige fallet i kraftpriser i forhold til første halvår i fjor er mer enn kompensert ved prissikring og høyere produksjonsvolum. Økt volum har bidratt positivt med 750 millioner kroner, og lavere salgspris har gitt et negativt inntektsbidrag på 700 millioner kroner. Driftsresultatet i første halvår ble millioner kroner (1 237 millioner kroner), tilsvarende en økning på 3 prosent. Driftskostnadene økte med 28 millioner kroner mot fjoråret hvilket i hovedsak kan relateres til økte kostnader for innmating av kraft til sentralnettet. I tillegg til høyere produsert volum har dette sammenheng med at den variable delen i sentralnettstariffen har vært betydelig høyere i år sammenlignet med fjoråret. Dette følger av at Norge har vært i en eksportsituasjon mot en importsituasjon i fjor. Netto finanskostnader ble 136 millioner kroner (129 millioner kroner). Økningen kan i hovedsak relateres til valutatap i inneværende år mot valutagevinster i fjor. Netto rentebærende gjeld (ekskl. ansvarlig lån) var ved utgangen av halvåret millioner kroner som er 140 millioner kroner høyre enn på tilsvarende tidspunkt i. Effektiv rente på lån (ekskl. ansvarlig lån) var 3,8 prosent per 30. juni (4,7 prosent). Estimert rente på ansvarlig lån var 3,0 prosent (3,7 prosent). Resultat før skatter ble millioner kroner (1 108 millioner kroner), som tilsvarer en økning på 2 prosent i forhold til fjoråret. Skattekostnaden ble 558 millioner kroner i første halvår (658 millioner kroner). Skatteprosenten var på 49 prosent mot 59 prosent i første halvår. Den lavere skatteprosenten er knyttet til grunnrenteskatten, som beregnes med basis i spotprisene. Hvis faktisk oppnådd salgspris er høyere enn spotpris reduseres den relative belastningen for grunnrenteskatt. I første halvår oppnådde konsernet en høyere salgspris enn spotpris, mot en lavere salgspris i tilsvarende periode i fjor. Regnskapsført grunnrenteskatt utgjorde 240 millioner kroner i første halvår (347 millioner kroner). Resultat etter skatter ble 577 millioner kroner (450 millioner kroner), tilsvarende en økning på 28 prosent. DRIFTSRESULTAT (NOK millioner) Første kvartal Andre kvartal Tredje kvartal Fjerde kvartal 2010 INVESTERINGER, KONTANTSTRØM OG KAPITALFORHOLD Investeringene i varige driftsmidler ble 114 millioner kroner (119 millioner kroner). De største pågående investeringsprosjektene er de nye kraftstasjonene Embretsfoss 4 og Rendalen 2 (ferdigstillelse første kvartal 2013), samt rehabilitering av aggregater i kraftstasjonen Hol (ferdigstillelse i ). E-CO Energi er deltaker i to utbyggingsprosjekter som er til endelig konsesjonsbehandling i Olje- og energidepartementet etter positiv innstilling fra NVE. Det gjelder Rosten kraftverk i Gudbrandsdalslågen i Sel kommune, der Oppland Energi AS er konsesjonssøker,

4 4 E-CO Energi // Halvårsrapport Introduksjon og Mork kraftverk i Lærdal kommune, der E-CO Energi samarbeider med lokale grunneiere. Til sammen vil de to utbyggingene øke konsernets produksjon med 155 GWh hvis de blir realisert. For øvrig er konsernet engasjert i flere utbyggingsprosjekter, som befinner seg i varierende stadier i konsesjonsprosessen. Kontantstrøm fra virksomheten var på minus 285 millioner kroner i første halvår (minus 521 millioner kroner). Den negative kontantstrømmen i begge år er først og fremst knyttet til skattebetalinger. Estimert skatt for hele fjoråret betales som forhåndsskatt i første halvår. Endelig skatteoppgjør foreligger normalt i oktober. Siden skatt er en så betydelig kostnad for E-CO Energi, innebærer dette at kontantstrømmen fra virksomheten normalt er vesentlig lavere i første halvår enn i andre halvår. Likviditetsbeholdningen var ved utgangen av juni på 360 millioner kroner (642 millioner kroner). Per 30. juni hadde konsernet millioner kroner i langsiktig og kortsiktig rentebærende gjeld utenom ansvarlig lån (5 177 millioner kroner). I andre kvartal er det tatt opp et lån på 300 millioner kroner med 15 års løpetid i Den nordiske investeringsbank (NIB). Kortsiktig rentebærende gjeld utgjør millioner, hvorav 300 millioner kroner er trekk på selskapets trekkfasilitet. Låneporteføljens gjennomsnittlige løpetid var 5,3 år ved utgangen av halvåret. Rentedurasjonen var på 2,2 år som innebærer en reduksjon på 0,5 år fra årsskiftet. Ved utgangen av første halvår var konsernets egenkapitalprosent 40,3 prosent (37,9 prosent) mot 36,1 prosent ved årets begynnelse. RISIKO, HENDELSER OG USIKKERHETSFAKTORER E-CO Energis finansielle risiko er i første rekke knyttet til produksjonsvolum og kraftpriser, herunder sikringshandel og utviklingen i valutakurser. Siden konsernet har betydelig gjeld, er det også noe usikkerhet knyttet til renteutviklingen. E-CO Energis policy går ut på å pris- og valutasikre deler av fremtidig produksjon samt delvis å binde renten. Verdien av prissikret produksjon valutasikres fra EUR til NOK. Utenlandske lån valutasikres i sin helhet. Det er en risiko knyttet til avvik mellom systempris og områdepris, som foretaket i en viss utstrekning søker å gardere seg mot ved anskaffelse av Contracts for Difference i markedet. Dette er imidlertid lite likvide produkter. Konsernet har per 30. juni prissikret en betydelig andel av forventet produksjon for resten av, noe som begrenser prisusikkerhet for resultat etter skatt for inne værende år. Svingninger i terminprisene kan medføre store urealiserte verdiendringer på sikringsporteføljen, som i henhold til konsernets regnskapsprinsipper ikke bokføres. Urealisert positiv verdi på konsernets sikringsportefølje (inkludert valutasikring) var 352 millioner kroner per 30. juni i år. Ved årsskiftet var det en urealisert positiv verdi på 353 millioner kroner. FREMTIDSUTSIKTER Konsernets strategi fremover er å investere i vannkraftproduksjon i Norge i den utstrekning lønnsomme investeringsalternativer foreligger. Konsernet har betydelig kompetanse innen effektiv planlegging, styring og drift av vannkraftproduksjon, og har en solid finansiell posisjon. I tillegg vurderes også muligheter for investeringer i vannkraft utenfor Norge, vindkraft og kraftutveksling med utlandet. Hittil i andre halvår har spotprisene på Nordpool vært til dels svært lave på grunn av hydrologisk overskudd ved halvårsskiftet kombinert med mye nedbør og høyt tilsig i sommer. I en større del av perioden har NO1-prisen vært godt under 10 øre per kwh i gjennomsnitt for døgnet. En svak Euro har også bidratt til lave priser omregnet til NOK. De negative effekter dette har for inntjeningen i år, avdempes i vesentlig grad av konsernets pris- og valutasikring. Ut fra dagens informasjon om produksjons- og markedsforhold forventes imidlertid andre halvår å bli svakere enn den tilsvarende perioden i fjor. Oslo, 22. august Styret i E-CO Energi Holding AS

5 5 E-CO Energi // Halvårsrapport Regnskap Resultatregnskap (Beløp i millioner kroner) År Energiinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Energikjøp, overføring Eiendomsskatt og konsesjonsavgift Andre driftskostnader Avskrivninger Driftskostnader Driftsresultat Netto finanskostnader Resultat før skatter Skatter Resultat etter skatter Resultat per aksje (kr)

6 6 E-CO Energi // Halvårsrapport Regnskap Balanse (Beløp i millioner kroner) Eiendeler: Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Kortsiktige fordringer Kortsiktige investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Omløpsmidler Eiendeler Gjeld og Egenkapital: Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Egenkapital Avsetning for forpliktelser Ansvarlig lån Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld og egenkapital

7 7 E-CO Energi // Halvårsrapport Regnskap Kontantstrømanalyse (Beløp i millioner kroner) År Tilført fra virksomheten Endringer i arbeidskapitalposter Kontantstrøm fra virksomheten Investeringer i varige driftsmidler Andre investeringer / salg Kontantstrøm fra investeringer Endringer i kortsiktige lån Opptak av langsiktige lån Nedbetaling av langsiktige lån Utbytte / annen finansiering Kontantstrøm fra finansiering Kontantstrøm i perioden Likviditetsbeholdning ved periodens begynnelse Likviditetsbeholdning ved periodens slutt Egenkapital (Beløp i millioner kroner) År Egenkapital ved periodens begynnelse Periodens resultat Avsatt utbytte Egenkapital ved periodens slutt

8 8 E-CO Energi // Halvårsrapport Erklæring ERKLÆRING I HENHOLD TIL VERDIPAPIRHANDELLOVEN 5-6 STYRETS MEDLEMMER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR ERKLÆRER FØLGENDE: Halvårsregnskapet for er, etter vår beste overbevisning, utarbeidet i samsvar med norske regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Halvårsberetningen for gir, etter vår beste overbevisning, en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet og beskriver de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode. Oslo, 22. august Erik Nygaard Styreleder Mai-Lill Ibsen Heidi Larssen Knut Svensgård Helge Skudal Trond Vernegg Lars Oust Tore Olaf Rimmereid Administrerende direktør E-CO Energi Holding AS C.J. Hambros plass 2 C Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon Telefaks

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2009-31. MARS 2009 (Tall for 2008 i parentes)

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

Resultatregnskap. 1. januar 31. desember. 2011 2012 Note (Beløp i millioner kroner) 2012 2011 2010 3 3 1 Driftsinntekter 3 251 3 514 4 076

Resultatregnskap. 1. januar 31. desember. 2011 2012 Note (Beløp i millioner kroner) 2012 2011 2010 3 3 1 Driftsinntekter 3 251 3 514 4 076 24 E-CO Energi // Årsrapport 2012 Resultatregskap Resultatregnskap 1. januar 31. desember 2011 2012 Note (Beløp i millioner kroner) 2012 2011 2010 3 3 1 Driftsinntekter 3 251 3 514 4 076 0 0 2 Energikjøp,

Detaljer

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 22 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Resultatregskap Resultatregnskap 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 0 0 2 Energikjøp, overføring (156) (

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Eidsiva Energi konsern Børsrapport Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker.

Detaljer

Energi Årsrapport 2014

Energi Årsrapport 2014 Energi Årsrapport 2014 2 E-CO Energi // Årsrapport 2014 Visjon og verdier VISJON Sammen skal vi skape ny verdi gjennom ren energi VI SKAL Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

(Beløp i millioner kroner) Faste kontrakter* 47,2 45,5 44,2 Overføringskostnader 116,2 110,7 100,1 Sum 163,4 156,2 144,3

(Beløp i millioner kroner) Faste kontrakter* 47,2 45,5 44,2 Overføringskostnader 116,2 110,7 100,1 Sum 163,4 156,2 144,3 30 E-CO Energi // Årsrapport 2012 Noter Noter til regnskapet Note 1. Driftsinntekter 0 0 Strøminntekter 3 100,7 3 381,4 3 931,6 0 0 Konsesjonskraft 88,5 80,0 73,4 0 0 Overføringsinntekter 28,9 30,4 35,3

Detaljer

Energi Årsrapport 2011

Energi Årsrapport 2011 Energi Årsrapport 2011 2 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Innhold // 2011 i korte trekk 02 2011 i korte trekk, Nøkkeltall 04 08 10 Organisasjonen 06 Visjon og verdier Administrerende direktør har ordet 22

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 1 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet...

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2011 4

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2011 4 Årsrapport Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall 6 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Utvidet konsolidert resultatregnskap 19 Kontantstrømoppstilling 20 Endringer

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Årsrapport Bærekraftrapport

Årsrapport Bærekraftrapport Årsrapport Bærekraftrapport 01 Om statkrafts årsrapport God eierstyring og selskapsledelse bidrar til verdiskaping 05 ÅRSBERETNING Statkraft Statkraft AS konsern 68 26 69 27 70 28 Egenkapital 29 71 30

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER 2. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 756 millioner (675 millioner) Godt driftsresultat i 2. kvartal på 29,2 millioner (20,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

Statnett SF Husebybakken 28B P.o.Box 5192 Majorstuen N-0302 Oslo Telefon: 22 52 70 00 Telefax: 22 52 70 01 www.statnett.no firmapost@statnett.

Statnett SF Husebybakken 28B P.o.Box 5192 Majorstuen N-0302 Oslo Telefon: 22 52 70 00 Telefax: 22 52 70 01 www.statnett.no firmapost@statnett. Design Kolonien Statnett SF Husebybakken 28B P.o.Box 5192 Majorstuen N-0302 Oslo Telefon: 22 52 70 00 Telefax: 22 52 70 01 www.statnett.no firmapost@statnett.no 12 Statnett Konsern Kvartalsrapport pr.

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2008 Selskapets formål Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette elektrisk

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer