Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Andre kvartal 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Andre kvartal 2011"

Transkript

1 Eidsiva Energi konsern Børsrapport Andre kvartal 2011 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg av energi og varme, er også telekommunikasjon og investerings-/innovasjonsvirksomhet viktige områder. Eidsiva Energi rapporterer konsernregnskapet i henhold til regnskapsprinsippene International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporteringen for Eidsiva Energi konsern avlegges i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Det vises til noter til årsregnskap når det gjelder regnskapsprinsipper, måling og innregning. Sammenligningstall fra samme periode foregående år. Andre kvartal 2011 Gjennomsnittlig spotpris (referert Oslo=NO1) har vært 41,1 øre/kwh (36,7 øre/kwh). Vannkraftproduksjonen i 2. kvartal 2011 var omtrent som historisk middelproduksjon, og ca 110 GWh høyere enn samme kvartal i fjor. Mindre snøsmelting ble oppveid av mye nedbør i juni, slik at tilsiget for kvartalet var omtrent som normalt. Nedbøren i juni var 170 prosent av normalen for Norge sin del, og bidro til bedret magasinfylling og grunnvannstand. Den hydrologiske balansen for Norge og Sverige steg i kvartalet fra -27 TWh til -6 TWh. Spotprisene holdt seg relativt stabile og høye fram til midten av juni, da økt tilsig medførte prisnedgang og nettoeksport fra Norden til Europa. Spotpris referert Oslo 800 NOK/MWh Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des

2 Økonomiske resultater 1 Konsernet styrer og rapporterer sin virksomhet i virksomhetsområdene Vannkraft, Nett, Anlegg, Marked, Bioenergi og Vekst. Fellestjenester er organisert i morselskapet Eidsiva Energi AS. Finansforvaltningen i konsernet utføres av morselskapet. Konsernets driftsinntekter for andre kvartal 2011 var 946 millioner kroner (877 millioner kroner). Økningen i driftsinntektene skyldes høyere priser sammenlignet med andre kvartal Konsernets driftsresultat i andre kvartal 2011 var 264 millioner kroner (244 millioner kroner). Endringene i sikringsposisjonene på kraft er positive med cirka 34 millioner kroner (31 millioner kroner). Verdiendringene på valutaterminer er positive med fire millioner kroner (16 millioner kroner). Det har vært en negativ verdiutvikling på aksjer innen bransjen for solenergi på cirka 12 millioner kroner (- 25 millioner kroner). Disse postene er hovedårsaken til at Andre (tap)/gevinster - netto er 23 millioner kroner (27 millioner kroner). Eierandel i Moelven Industrier ASA utgjør hovedposten innen tilknyttede selskaper. Moelven Industrier hadde et dårligere resultat i andre kvartal 2011 sammenlignet med tilsvarende periode i Netto rentekostnader ble 42 millioner kroner (28 millioner kroner). Økningen skyldes et høyere rentenivå. Resultat før skatt ble 222 millioner kroner (216 millioner kroner). Skatten er beregnet som 28 prosent overskuddskatt med tillegg av grunnrenteskatt. Resultat etter skatt ble 95 millioner kroner (126 millioner kroner). 1 Resultat- og balanseoppstillinger følger som vedlegg til rapporten.

3 Driftsresultater for virksomhetsområdene Vannkraft Nett Anlegg Marked Bioenergi Vekst Morselskap 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal (tall i millioner kroner) '11 10 '11 10 '11 10 '11 10 '11 10 '11 10 '11 10 Driftsinntekter Innkjøps- og varekostnader (11) (6) (108) (121) (70) (72) (194) (186) (7) (5) (27) (27) - 0 Dekningsbidrag Personalkostnader (29) (27) (9) (11) (65) (56) (9) (8) (4) (1) (26) (24) (18) (15) Av- og nedskrivninger (22) (23) (60) (55) (4) (3) (2) (2) (4) (3) (11) (10) (2) (2) Annen driftskostnad (63) (62) (95) (81) (23) (21) (13) (13) (11) (11) (15) (14) (20) (22) Resultat TS Andre (tap)/gevinster netto (4) (19) (17) 0 (3) Selskap holdt for salg Sum driftskostnader (66) (72) (163) (145) (91) (81) (29) (16) (18) (15) (68) (43) (40) (41) Driftsresultat (4) 21 (12) (12) (21) (6) (9) (10) Vannkraft Vannkraftvirksomheten produserer kraft i 20 heleide og 24 deleide kraftverk. Middelproduksjonen er cirka GWh. Produksjonen i andre kvartal 2011 ble 736 GWh (593 GWh). Gjennomsnittlig spotpris (referert Oslo) var i andre kvartal ,1 øre/kwh (36,7 øre/kwh). Driftsinntektene i andre kvartal 2011 ble 334 millioner kroner (251 millioner kroner). Økningen i produsert volum og høyere kraftpris er hovedårsakene til høyere inntekter. Verdiutviklingen på prissikringskontraktene har vært positiv med 45 millioner kroner i andre kvartal 2011 (24 millioner kroner). Valutaposisjonene utviklet seg i kvartalet positivt med fire millioner kroner (16 millioner kroner). Samlet er Andre tap/gevinster netto 49 millioner kroner (40 millioner kroner). Vannkraftvirksomheten fikk et positivt driftsresultat på 258 millioner kroner i andre kvartal 2011 (173 millioner kroner). Grafen under viser produksjonen i 2010 og 2011, inklusive andelen i Oppland Energi.

4 Produksjon Eidsiva Vannkraft Gwh jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Produksjon 2010 Produksjon 2011 Gjennomsnitt Nett Nettvirksomheten omfatter cirka kilometer overføringslinjer i konsesjonsområdet i Hedmark og Oppland. Det er kunder knyttet til nettet. Virksomheten drives økonomisk i henhold til rammer gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Driftsinntektene ble 321 millioner kroner i andre kvartal 2011 (339 millioner kroner). Innkjøps- og varekostnadene er 108 millioner kroner i andre kvartal 2011 (121 millioner kroner). Endringen skyldes reduksjon av tariffene i Sentralnettet. Avskrivninger er 60 millioner kroner i andre kvartal 2011 (55 millioner kroner). Andre driftskostnader er 95 millioner kroner (81 millioner kroner) og skyldes økning i kostnader til vedlikehold og feilretting. Driftsresultatet ble 49 millioner kroner i kvartalet (72 millioner kroner). Anlegg Anleggsvirksomheten forestår hovedsakelig drift og utbygging av nettanleggene for konsernets nettvirksomhet. Driftsinntektene i andre kvartal 2011 ble 173 millioner kroner (165 millioner kroner). Økningen i driftsinntektene skyldes i hovedsak et større omfang av interne investeringsog driftsoppdrag i forhold til andre kvartal 2010, og at oppnådde timepriser er noe høyere sammenlignet med andre kvartal Driftsresultatet i andre kvartal 2011 ble 12 millioner kroner (12 millioner kroner). Marked Markedsvirksomhetens omsatte volum i andre kvartal 2011 ble 508 GWh (516 GWh). Gjennomsnittlig salgspris andre kvartal 2011 var 40,35 øre/kwh (41,36 øre/kwh).

5 Driftsinntektene ble 219 millioner kroner (223 millioner kroner). Energikjøpskostnadene ble 194 millioner kroner (186 millioner kroner). Markedsvirksomheten sikrer kjøp av kraft til sine fastprisprodukter finansielt. Verdiendringene av disse framtidige posisjoner i andre kvartal 2011 var negativ med fire millioner kroner (syv millioner kroner). Markedsvirksomheten fikk et negativt driftsresultat på fire millioner kroner i andre kvartal 2011 (21 millioner kroner). Bioenergi Virksomhetsområdet omfatter konsernets fjernvarmesatsning og har i dag seks fjernvarmeanlegg i drift. Disse er lokalisert i Hamar, Trysil, Kongsvinger, Brumunddal og Lena. I tillegg er det etablert tidligfyringsløsninger på Gjøvik og i Moelv. Utbygging av avfallsforbrenningsanlegg på Hamar er gjennomført i henhold til plan i 1. halvår 2011, slik at anlegget vil generere driftsinntekter og driftskostnader i 2. halvår. På Lillehammer er utbygging av fjernvarmeanlegg påbegynt og det er etablert tidligfyringsløsning. Bioenergi har fått konsesjon for fjernvarmeutbygging på Gjøvik og er i startfasen med utbyggingsprosjektet. Driftsinntektene i andre kvartal 2011 ble 13 millioner kroner (ni millioner kroner), en økning fra i fjor primært med bakgrunn i høye energipriser. På kostnadssiden øker personalkostnadene som følge av organisk vekst. Driftsresultatet ble negativt med 12 millioner kroner (- 12 millioner kroner), som i fjor. Vekst Forretningsområdet er konsernets innovative plattform og skal prøve ut nye forretningsområder alene eller i samarbeid med andre. I tillegg har virksomheten også morselskapsfunksjon for porteføljeselskaper som ikke ligger i kjernevirksomheten. Virksomheten omfatter blant annet konsernets bredbåndsvirksomhet, tilsynsvirksomhet og investeringsselskap. Driftsinntektene i andre kvartal 2011 ble 74 millioner kroner (64 millioner kroner). Varekostnader og øvrige driftskostnader er på samme nivå som i fjor. Inntekt på investering i tilknyttet selskap er tre millioner kroner (21 millioner kroner). Driftsresultatet i andre kvartal 2011 ble negativt med 21 millioner kroner (- seks millioner kroner). Morselskapet (IFRS) Alle administrative fellestjenester, herunder regnskap, kapitalforvaltning, IT, personal, HMS og administrative innkjøp utføres av morselskapet. Morselskapets kostnader faktureres datterselskapene i henhold til bruk. Eierkostnader og enkelte felleskostnader blir ikke viderefakturert og morselskapet hadde et driftsunderskudd på ni millioner kroner (- 10 millioner kroner).

6 Første halvår 2011 Konsernets driftsinntekter første halvår var millioner kroner (2 286 millioner kroner). Gjennomsnittlig spotpris (referert Oslo) på Nord Pool i første halvår 2011 har vært 47,0 øre/kwh (43,7 øre/kwh). Innkjøpskostnadene første halvår var 985 millioner kroner (1 018 millioner kroner). Samlet tilgjengelig volum for produksjonsvirksomheten har vært GWh (1 431 GWh). Hovedårsaken til denne reduksjonen er mindre nedbør enn normalt i løpet av vinteren, og lav magasinfylling ved inngangen til året. Konsernets sluttbrukeromsetning har vært GWh (1 469 GWh). Konsernets driftsresultat første halvår 2011 var 620 millioner kroner (598 millioner kroner). Resultatandel fra tilknyttede selskaper var negativt med tre millioner kroner (27 millioner kroner). Netto finanskostnader var 83 millioner kroner (61 millioner kroner). Dette er en økning som følge av et høyere rentenivå. Resultat før skatt ble 537 millioner kroner (537 millioner kroner). Konsernets skattekostnad ble 269 millioner kroner (251 millioner kroner). Resultat etter skatt første halvår ble 267 millioner kroner (285 millioner kroner). Risikobildet for konsernet har ikke endret seg vesentlig siden årsskiftet. Finansielt er konsernet mest utsatt for svingninger i kraftprisen og produksjonsvolum. Konsernet følger vedtatt sikringsstrategi for å begrense risiko knyttet til kontantstrømmene fra kraftsalg. Operasjonelt er stabil kraftproduksjon og leveringssikkerhet de mest sentrale risikoelementer. Langsiktige ny- og reinvesteringsplaner, samt optimalt nivå for drift og vedlikehold skal redusere risiko for utfall. Med lang investeringshorisont for vår kjernevirksomhet, vil også den politiske risiko knyttet til forutsigbarhet i rammevilkår være viktig. I første halvår har det ikke forekommet noen unormale driftsavbrudd av vesentlig omfang. Selv om det i juli og i begynnelsen av august i perioder har kommet mye nedbør, er det fortsatt negativ hydrologisk balanse i Norden. Situasjonen gir stor usikkerhet knyttet til høstens og vinterens kraftpriser og volum.

7 Konsernbalanse, investeringer, likviditet og kontantstrøm per Konsernets totalbalanse per 30.juni 2011 er 15,6 milliarder kroner, noe som er en reduksjon på 0,5 milliarder kroner sammenlignet med 31. desember Konsernet rapporterer etter IFRS, noe som blant annet medfører større fokus på virkelige verdier både i balanse- og resultatoppstillingen. Egenkapitalen er 7,4 milliarder kroner og utgjør 48 prosent av totalkapitalen. Det er vedtatt å sette ned aksjekapitalen i et av datterselskapene med tilbakebetaling til minoritetsaksjonær på 65 millioner kroner. Kapitalnedsettelsen er ikke registrert og gjennomført ved halvårsskiftet og skal senest skje innen Egenkapitalen er redusert med 24 millioner kroner siden årsskiftet Reduksjon i egenkapitalen tilsvarer utbetaling av utbytte på 291 millioner kroner i første halvår samtidig som halvårsresultatet på 267 millioner kroner er tilført egenkapitalen. Kontantstrømoppstillingen er satt opp etter den indirekte metode med utgangspunkt i regnskapsmessig resultat før skatt på 537 millioner kroner som er justert for resultatposter som ikke har gitt inn- eller utbetalinger samt netto rentekostnader. Netto kontantstrømmer fra driften utgjør 567 millioner kroner og inkluderer positiv kontantstrømmer ved at arbeidskapitalen er redusert (fordringer/kortsiktig gjeld) med 299 millioner kroner og redusert for betalte forhåndsskatter på 418 millioner kroner som gjelder selskapsskatter for inntektsåret I tillegg er det korrigert for en ikke likviditetseffekt på 147 millioner kroner knyttet til verdiøkning på finansielle eiendeler i all hovedsak inntektsføringer vedrørende finansielle kraftsalgs- og kjøpssikringer. Verdiutviklingen på selskapets investeringer innen solenergi har vært negativ med 14 millioner kroner og er således belastet resultatet. I kontantstrømoppstillingen er dette justert da beløpet ikke er utbetalt. Aktiviteten på investeringssiden er høy, og det er gjennomført investeringer i varige driftsmidler på 382 millioner kroner i første halvår Av investeringene kan 161 millioner kroner henføres til nettvirksomheten, 70 millioner kroner til vannkraftvirksomheten og 103 millioner kroner til området bioenergi. Investeringene i varige driftsmidler er 177 millioner kroner høyere enn regnskapsmessige avskrivninger. Det er innfridd kortsiktige finansinvesteringer samt solgt verdipapirer innen blant annet solenergi for til sammen 77 millioner kroner som har gitt tilsvarende positiv likviditetseffekt. Inn og utbetalinger fra andre investeringer er positiv med 26 millioner kroner og kan i hovedsak henføres til mottatt utbytte på investeringer i tilknyttede selskap. Dette har gitt en samlet kontantstrøm på 310 millioner kroner fra drift og investeringsaktiviteter i første halvår. Kontantstrømmene har vært benyttet til å betale avdrag og betale renter på konsernets rentebærende gjeld på henholdsvis 33 og 114 millioner kroner samt utbetaling av utbytte til selskapets aksjonærer på 291 millioner kroner. Likviditetsendringen er således negativ i første halvår 2011 med 127 millioner, noe som er finansiert fra selskapets likviditetsbeholdning. Likviditetsbeholdning som hovedsak består av bankinnskudd utgjør 720 millioner kroner per I tillegg har konsernet utbenyttede trekkrettigheter på millioner kroner.

8 Eidsiva Energi AS (forenklet IFRS) Eidsiva Energi AS er morselskapet og utfører hovedsakelig fellestjenester i konsernet. Driftsresultatet for morselskapet ble negativt med ni millioner kroner (-10 millioner kroner). Rentekostnadene var 24 millioner kroner (15 millioner kroner). Resultat før skatt ble negativt med 33 millioner kroner (- 25 millioner kroner). Det er beregnet 28 prosent skattefordel av resultatet som forventes å bli utnyttet ved årets slutt i konsernets beskatning. Resultat etter skatt ble negativt med 24 millioner kroner (- 18 millioner kroner). Morselskapet har ansvaret for konsernets finansforvaltning. Ved årets slutt overføres datterselskapenes resultater til morselskapet som finansinntekter (utbytte og/eller konsernbidrag) for blant annet å ha dekning for utbytte til eierne. Selskapets totalbalanse per 30. juni 2011 var 9,8 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 0,7 milliarder kroner sammenlignet med utgangen av Endring i egenkapital skyldes periodens resultat. Bokført egenkapital var 5,2 milliarder kroner og utgjorde 54 prosent av totalkapitalen. Erklæring fra styrets medlemmer og konsernsjef Styret og konsernsjef har i dag behandlet og godkjent halvårsberetningen og det konsoliderte halvårsregnskapet for Eidsiva Energi per 30. juni Vi erklærer etter beste overbevisning at halvårsregnskapet for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapet og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også, etter beste overbevisning, at halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, samt de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode. Hamar, 22. august 2011 Styret i Eidsiva Energi AS Ingeborg Moen Borgerud Reidar Åsgård Sigmund Thue Styreleder Styrets nestleder Einar Busterud Sissel Solum Idun Kristin Fridtun Arild Haugstad Martin Lutnæs Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef

9 Resultatregnskap Eidsiva Energi konsern 2. kvartal Pr Året (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Innkjøps- og varekostnader Personalkostnader Aktivering egne investeringsarbeider Av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Inntekt på investering i tilknyttede selskaper Andre (tap)/gevinster netto Selskap holdt for salg Driftsresultat Rentekostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat etter skatt Balanse Eidsiva Energi konsern (tall i millioner kroner) Eiendeler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Fordringer Bank Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

10 Kontantstrømoppstilling Eidsiva Energi konsern Første halvår (tall i millioner kroner) Kontantstrømmer fra driften Resultat før skattekostnad Justeringer for: - Avskrivninger Endring i pensjonsforpliktelse Endring i urealisert gevinst og tap på derivater Endring urealiserte gevinst/tap på andre fin.eindeler til virk Andel resultat i tilknyttet selskap Netto finanskostnader Øvrige endringer 1) Betalte skatter A: Netto kontantstrømmer fra driften Likvider tilført/brukt på investeringer: Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer Innbetalinger ved salg av verdipapirer Inn- utbetalinger fra andre investeringer Mottatte finansinntekter B: Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført/brukt på finansiering: Opptak av nye lån - 94 Avdrag på gjeld og andre forpliktelser Betalte finanskostnader Utbetalt utbytte til selskapets aksjonærer C: Netto likviditetsendring fra finansiering A+B+C: Netto likviditetsendring i perioden Kontanter og bankinnskudd primo Kontanter og bankinnskudd ultimo ) Spesifikasjon av øvrige endringer Endring kundefordringer og andre fordringer 426 (24) Økning i leverandørgjeld, offentlig gjeld og annen kortsiktig (128) 29 Sum 298 5

11 Resultatregnskap Eidsiva Energi AS 2. kvartal Pr Året (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Driftskostnader Personalkostnader Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Andre (tap)/gevinster netto Driftsresultat Rentekostnader Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Balanse Eidsiva Energi AS (tall i millioner kroner) Eiendeler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Fordringer Bank Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2010

Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2010 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2010 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Eidsiva Energi konsern Børsrapport Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker.

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Andre kvartal 2015

Eidsiva Energi konsern Andre kvartal 2015 Eidsiva Energi konsern Andre kvartal Ansatte i Eidsiva Vannkraft trener på fallsikring og redning. Sikkerhet er i fokus Foto: Ragnhild B. Abrante Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser andre kvartal...

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal Braskereidfoss kraftverk Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser tredje kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag tredje kvartal... 5 Sammendrag årets første ni måneder...

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015 Utbygging av Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser første kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag første kvartal...

Detaljer

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Halvårsrapport 02 4. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 2 E-CO Energi // Halvårsrapport Styrets rapport HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 30. JUNI (Tall for i parentes) Nøkkeltall Andre kvartal

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Halvårsmelding 3 Erklæring 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Utvidet konsolidert resultat 10 Kontantstrømoppstilling 11 Endringer i konsernets egenkapital 12 Noter til halvårsregnskapet

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET»

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET» årsregnskap innhold Årsberetning side 3 Regnskap Eidsiva Energi konsern side 9 Noter Eidsiva Energi konsern side 14 Regnskap Eidsiva Energi AS side 62 Noter Eidsiva Energi AS side 66 Uttalelse fra Bedriftsforsamlingen

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2015 / Halvårsrapport. Halvårsrapport 2015. Lyse AS. Regnskap

Styrets melding og regnskap / 2015 / Halvårsrapport. Halvårsrapport 2015. Lyse AS. Regnskap Styrets melding og regnskap / 2015 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2015 Lyse AS Regnskap 1 Innhold Nøkkeltall for Lyse Halvårsberetning for 2015 Erklæring Resultatregnskap Utvidet konsolidert resultat

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 1 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet...

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger: Oslo, 19. september 2011 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 38 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Halvårsrapport 2015 IFRS

Halvårsrapport 2015 IFRS Halvårsrapport 2015 IFRS Innhold Hovedpunkter.... 2 Økonomiske resultater..... 3 Resultat og balanse... 5 Endring i konsernets egenkapital.... 7 Kontantstrømsanalyse.... 7 Noter til regnskapet.... 8 Erklæring

Detaljer

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne 1 av 33 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 4. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 4. kvartal 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 4. kvartal 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

w T T 01 P e e w o l l 0 s e e w 3 t f f.e a o O b o k n 2 - s k s c l 2 o s 2 o. 4 4 1 no 5 1 1 5 S 1 69 0 69 0 e n 0 t 1 r u m 2008 E-CO ENERGI Q3

w T T 01 P e e w o l l 0 s e e w 3 t f f.e a o O b o k n 2 - s k s c l 2 o s 2 o. 4 4 1 no 5 1 1 5 S 1 69 0 69 0 e n 0 t 1 r u m 2008 E-CO ENERGI Q3 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q3 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-30. SEPTEMBER 2008 (Tall for 2007 i parentes) E-CO oppnådde

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005

Årsberetning og regnskap 2005 Årsberetning og regnskap 2005 Innhold 2 Hovedtall side 3 Administrerende direktørs kommentarer side 4 Historisk utvikling - eierforhold side 6 Styrets årsberetning for 2005 side 7 Resultatregnskap side

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2012 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2012... side 3 Årsregnskap 2012 Eidsiva konsern... side 15 Årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS... side 70 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 02-2015

KVARTALSRAPPORT 02-2015 KVARTALSRAPPORT 02-2015 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 1. HALVÅR 2015 Agder Energi hadde i 1. halvår et resultat etter skatt på 637 mill. kr (majoritetens andel), mot 362 mill. kr i

Detaljer

Registre. Tilrettelegger: 1 av 38

Registre. Tilrettelegger: 1 av 38 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 23. juni 2015 Tilrettelegger: Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger 1 av 38 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer