Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI"

Transkript

1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon Telefaks Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI

2 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR MARS 2009 (Tall for 2008 i parentes) E-CO fikk et godt resultat i første kvartal Prissikringsstrategien medførte at konsernet oppnådde en betydelig høyere salgspris enn systempris. Men produksjon ble vesentlig lavere enn i 1. kvartal i fjor. Lavere netto finanskostnader bidro også positivt til resultatutviklingen. Resultat etter skatt ble 446 millioner kroner som er 23 millioner kroner over fjoråret. VIRKSOMHETEN Konsernets hovedvirksomheter er: Eierskap, utbygging, drift og forvaltning av vannkraftanlegg Omsetning av kraft i engrosmarkedet Forretningsutvikling innenfor energi og tilgrensende områder Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61,4 prosent), Vinstra Kraftselskap DA (66,7 prosent), Energiselskapet Buskerud Kraftproduksjon AS (30 prosent), Opplandskraft DA (25 prosent) og Norsk Grønnkraft AS (20 prosent). Inklusiv eierandeler, har E-CO en normalproduksjon på 9,7 TWh. E-CO er 100 prosent eid av Oslo kommune. REGNSKAPSPRINSIPPER Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2009 er avlagt i samsvar med norske regnskapsstandarder og god regnskapsskikk. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper og de samme estimeringsmetoder som i årsregnskapet for Regnskapet for 1. kvartal 2009 er urevidert. MARKEDSFORHOLD, PRODUKSJON OG PRISER Kraftprisene har falt i løpet av 1. kvartal. Størst var fallet fram til begynnelsen av mars, siden har prisene steget noe. Prisfallet har primært sammenheng med fallende priser på termisk brensel og CO 2 -kvoter. Det antas at dette skyldes den internasjonale økonomiske krisen med en reell nedgang i etterspørselen og urolige finansmarkeder. Oppgangen i mars var sammenfallende med oppgang på børsene og kan skyldes at aktørene i finansmarkedene ser noe mer optimistisk på fremtidsutsiktene. Målt i norske kroner forsterkes prisnedgangen på grunn av at Euro-kursen har falt kraftig siden nyttår. Systemprisen på NordPool falt fra 42,2 øre per kwh i uke 1 til 31,6 øre per kwh i uke 13. Også i terminmarkedet falt prisene. I det nordiske kraftmarkedet har hydrologiske forhold bidratt til å dempe effekten av fallende kostnader for termisk kraftproduksjon. Temperatur og nedbør viser ikke store avvik fra normalen hittil i år, men størrelsen på vann- og snømagasinene er vesentlig lavere enn normal. Reparasjon av kablene i Oslofjorden har tatt vesentlig lengre tid enn planlagt og forventes nå ferdig i juni. Den 11. april falt også kabelen mot Nederland ut på grunn av en brann på nederlandsk side. Med en relativt svak hydrologisk balanse er det imidlertid mindre sannsynlig at begrensninger i overføringskapasiteten fra Syd-Norge vil medføre tilsvarende store avvik mellom områdepris og systempris som i fjor. Den norske kraftproduksjonen var 38,1 TWh i 1. kvartal 2009 (40,2 TWh) som tilsvarer en nedgang på 5,2 prosent i forholdt til fjorårets tre første måneder. Forbruket av kraft var 37,2 TWh (37,6 TWh). Dette innebærer en reduksjon på 1,2 prosent. Det ble netto eksportert 0,9 GWh i 1. kvartal (2,6 GWh). 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 PRISER, MÅNEDLIG GJENNOMSNITT NOK/kWh JAN. FEB. MAR. APR. MAI JUNI JULI AUG. SEPT. OKT. NOV. DES. Spotpris 2008 Spotpris 2009 Forward pris 2009 Salgspris 2009 Konsernets kraftproduksjon var GWh i 1. kvartal i år (3 550 GWh). Gjennomsnittlig systempris ble på 34,4 øre per kwh i 1. kvartal 2009 (30,3 øre per kwh). Gjennomsnittlig salgspris i kvartalet eksklusiv konsesjonskraft ble ca. 40 øre Q1 E-CO Kvartalsrapport 09 2

3 per kwh (ca. 33 øre per kwh). Den oppnådde salgsprisen var 16 prosent høyere enn gjennomsnittlig systempris i kvartalet (9 prosent). RESULTATER I 1. KVARTAL Driftsinntektene i 1. kvartal 2009 ble millioner kroner (1 167 millioner kroner), som innebærer en nedgang på 6 prosent. Nedgangen har sammenheng med vesentlig lavere produksjonsvolum på kraft (-21,1 prosent) og noe reduserte andre driftsinntekter. En høyere spotpris samt en vellykket prissikring medførte imidlertid at nedgangen i driftsinntektene ble betydelig mindre enn produksjonsfallet. Driftsresultatet i 1. kvartal 2009 ble 868 millioner kroner (919 millioner kroner), tilsvarende en reduksjon på 6 prosent. Nedgangen skyldes lavere driftsinntekter. Driftskostnadene gikk ned fra 248 millioner kroner i 1. kvartal 2008 til 231 millioner kroner i 1. kvartal Nedgangen skyldes hovedsaklig lavere kostnad for innmatning av kraft i sentralnettet. Resultat fra tilknyttede selskaper ble 16 millioner kroner (16 millioner kroner) og utgjøres av andel resultat i Buskerud Kraftproduksjon AS og Norsk Grønnkraft AS. Netto finanskostnader ble 39 millioner kroner som er en nedgang på hele 60 millioner kroner i forhold til i 1. kvartal fjor. Nedgangen har sammenheng med bokførte valutainntekter og lavere rentekostnad. Netto valutainntekter utgjorde 47 millioner kroner (6 millioner kroner) og er for den største delen reversering av bokførte urealiserte valutatap per som følge av lavere Euro-kurs. Den resterende nedgangen i netto finanskostnader skyldes reduksjon av rentebærende gjeld, samt et lavere rentenivå på lån til flytende rente. Gjennomsnittlig netto rentebærende gjeld var millioner kroner lavere i 1. kvartal i år sammenlignet med tilsvarende periode i Effektiv rente på lån (ekskl. ansvarlig lån) var 4,3 prosent per 31. mars (5,3 prosent). Resultat før skatter ble 845 millioner kroner (836 millioner kroner) som tilsvarer en økning på 1 prosent. Skattekostnaden ble 399 millioner kroner i 1. kvartal 2009 (413 millioner kroner) som innebærer en reduksjon av skatteprosenten fra 49 prosent i fjor til 47 prosent i inneværende år. Regnskapsført betalbar grunnrenteskatt utgjorde 152 millioner kroner i kvartalet (165 millioner kroner) og det er kostnadsført 16 millioner kroner (15 millioner kroner) i redusert skattefordel knyttet til verdien av fremførbar negativ grunnrenteinntekt. Nedgang i betalbar grunnrenteskatt har sammenheng med at brutto grunnrenteinntekt beregnes ut fra kraftproduksjonen vurdert til spotpriser. Selv om spotprisene økte i forhold til i fjor, var effekten av lavere produksjon sterkere. Resultat etter skatt ble 446 millioner kroner i 1. kvartal (423 millioner kroner) som er en økning på 5 prosent i forhold til 1. kvartal INVESTERINGER, KONTANTSTRØM OG KAPITALFORHOLD Investeringene i varige driftsmidler ble 21 millioner kroner (18 millioner kroner). De største pågående investeringsprosjektene er rehabilitering av første aggregatet i Hol 1 kraftstasjon og bygging av ny dam Stolsvatn, som begge er forventet ferdigstilt i år. Opplandskraft planlegger sammen med Eidefoss et nytt kraftverk i Nedre Otta. Prosjektet vil bli utredet med to alternativer, Pillarguri og Åsåren, som vil gi henholdsvis 387 og 316 GWh ny utslippsfri kraft. Melding er sendt til NVE og er nå ute på høring. Opplandskraft og Eidefoss legger opp til en eierandel på 50 prosent hver. E-CO eier ca. 40 prosent av Opplandskraft og har gjennom det ca. 20 prosents eierandel i prosjektet Kontantstrøm fra virksomheten utgjorde 558 millioner kroner (765 millioner kroner). Nedgangen har primært sammenheng med at rente på ansvarlig lån fra eier er utbetalt i mars i år mot i april i Renten for 2008, utbetalt i 2009, utgjør 149 millioner kroner. Likviditetsbeholdningen var ved utgangen av mars på 876 millioner kroner (812 millioner kroner) som er en økning på 674 millioner kroner i kvartalet. PRODUKSJON GWh DRIFTSRESULTAT NOK millioner første kvartal andre kvartal tredje kvartal fjerde kvartal 0 første kvartal andre kvartal tredje kvartal fjerde kvartal Q1 E-CO Kvartalsrapport 09 3

4 E-CO Energi har en ordinær kredittlinje i bank på 100 millioner kroner, samt en avtale om en syndikert trekkfasilitet med en ramme på 235 millioner Euro med forfall november Per var det trukket 400 millioner kroner på fasiliteten som er identisk med trekket per Per 31. mars hadde konsernet millioner kroner i rentebærende gjeld utenom ansvarlig lån. Rentedurasjonen var på 2,4 år som innebærer en reduksjon på 0,3 år i kvartalet. Ved utgangen av 1. kvartal 2009 var konsernets egenkapitalprosent 38,3 prosent (36,5 prosent) mot 36,6 prosent ved årets begynnelse. RISIKO, HENDELSER OG USIKKERHETSFAKTORER E-COs finansielle risiko er i første rekke knyttet til produksjonsvolum og kraftpriser, herunder sikringshandel og utviklingen i valutakurser. Siden konsernet har betydelig gjeld, er det også usikkerhet knyttet til renteutviklingen. E-COs strategi går ut på å pris- og valutasikre deler av fremtidig produksjon samt delvis å binde renten. Foretakets policy er å valutasikre det prissikrede kraftvolumet. Utenlandske lån valutasikres i sin helhet. Det er en risiko knyttet til avvik mellom systempris og områdepris, som foretaket i en viss utstrekning søker å gardere seg mot ved anskaffelse av Contracts for Difference på NordPool. Problemet er dårlig likviditet i disse produktene. FREMTIDSUTSIKTER Konsernets strategi fremover er å investere i vannkraftproduksjon i den utstrekning lønnsomme investeringsalternativer foreligger og arbeider med flere mulige alternativer. Konsernet har betydelig kompetanse innen effektiv planlegging, styring og drift av vannkraftproduksjon, og har en solid finansiell posisjon. Konsernets vann- og snømagasiner er på et tilfredsstillende nivå ved utgangen av 1. kvartal. En relativt betydelig del av forventet produksjon for resten av året er pris- og valutasikret til tilfredsstillende priser ut fra dagens prisbilde. Det er likevel usikkerhet knyttet til produksjons- og markedsforhold resten av året. OSLO, 4. MAI 2009 STYRET I E-CO ENERGI as Konsernet har per prissikret en relativt betydelig andel av forventet produksjon for resten av 2009, noe som begrenser prisusikkerhet for resultat etter skatt for inneværende år. For 2010 og 2011 er en vesentlig lavere andel prissikret. Svingninger i terminprisene kan medføre store urealiserte verdiendringer på sikringsporteføljen, som i henhold til konsernets regnskapsprinsipper ikke bokføres. Urealisert positiv verdi på konsernets sikringsportefølje (inkludert valutasikring) var 376 millioner kroner per 31. mars i år. Ved årsskiftet var det en urealisert negativ verdi på 510 millioner kroner. Endringen skyldes spesielt lavere Euro-kurs. Den 5. mars havarerte en av de to trafoene i Aurland 3, som er et pumpekraftverk. Feilen var alvorlig, og trafoen er sendt til reparasjon. Det vil anslagsvis ta vel et år før den igjen er på plass. De økonomiske konsekvensene i forhold til eventuelt tapt produksjon er usikre. E-CO har skade- og produksjonstapsforsikring (inntil et år for Aurland 3) og saken er tatt opp med forsikringsselskapet. Q1 E-CO Kvartalsrapport 09 4

5 RESULTATREGNSKAP (Beløp i millioner kroner) 1. kv 1. kv År Energiinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Energikjøp, overføring (34) (52) (158) Eiendomsskatt og konsesjonsavgift (53) (51) (205) Andre driftskostnader (76) (78) (325) Avskrivninger (68) (67) (271) Driftskostnader (231) (248) (959) Driftsresultat Resultatandel tilknyttede selskaper Netto finanskostnader (39) (99) (597) Resultat før skatter Skatter (399) (413) (1 189) Resultat etter skatter Resultat per aksje (kr) BALANSE (Beløp i millioner kroner) Eiendeler: Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Kortsiktige fordringer Kortsiktige investeringer Likvider Omløpsmidler Eiendeler Gjeld og Egenkapital: Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Egenkapital Avsetning for forpliktelser Ansvarlig lån Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld og egenkapital Q1 E-CO Kvartalsrapport 09 5

6 KONTANTSTRØMANALYSE (Beløp i millioner kroner) 1. kv 1. kv År Tilført fra virksomheten Endringer i arbeidskapitalposter Kontantstrøm fra virksomheten Investeringer i varige driftsmidler (21) (18) (99) Andre investeringer / salg Kontantstrøm fra investeringer (60) Endringer i kortsiktige lån 0 (350) (450) Opptak av langsiktige lån Nedbetaling av langsiktige lån 0 0 (858) Utbytte / annen finansiering 0 0 (650) Kontantstrøm fra finansiering 0 (350) (1 958) Kontantstrøm i perioden (59) Likviditetsbeholdning ved periodens begynnelse Likviditetsbeholdning ved periodens slutt EGENKAPITAL (Beløp i millioner kroner) 1. kv 1. kv År Egenkapital ved periodens begynnelse Periodens resultat Avsatt utbytte 0 0 (900) Egenkapital ved periodens slutt Q1 E-CO Kvartalsrapport 09 6

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

(Beløp i millioner kroner) Faste kontrakter* 47,2 45,5 44,2 Overføringskostnader 116,2 110,7 100,1 Sum 163,4 156,2 144,3

(Beløp i millioner kroner) Faste kontrakter* 47,2 45,5 44,2 Overføringskostnader 116,2 110,7 100,1 Sum 163,4 156,2 144,3 30 E-CO Energi // Årsrapport 2012 Noter Noter til regnskapet Note 1. Driftsinntekter 0 0 Strøminntekter 3 100,7 3 381,4 3 931,6 0 0 Konsesjonskraft 88,5 80,0 73,4 0 0 Overføringsinntekter 28,9 30,4 35,3

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

Statnett SF Husebybakken 28B P.o.Box 5192 Majorstuen N-0302 Oslo Telefon: 22 52 70 00 Telefax: 22 52 70 01 www.statnett.no firmapost@statnett.

Statnett SF Husebybakken 28B P.o.Box 5192 Majorstuen N-0302 Oslo Telefon: 22 52 70 00 Telefax: 22 52 70 01 www.statnett.no firmapost@statnett. Design Kolonien Statnett SF Husebybakken 28B P.o.Box 5192 Majorstuen N-0302 Oslo Telefon: 22 52 70 00 Telefax: 22 52 70 01 www.statnett.no firmapost@statnett.no 12 Statnett Konsern Kvartalsrapport pr.

Detaljer

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 22 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Resultatregskap Resultatregnskap 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 0 0 2 Energikjøp, overføring (156) (

Detaljer

Resultatregnskap. 1. januar 31. desember. 2011 2012 Note (Beløp i millioner kroner) 2012 2011 2010 3 3 1 Driftsinntekter 3 251 3 514 4 076

Resultatregnskap. 1. januar 31. desember. 2011 2012 Note (Beløp i millioner kroner) 2012 2011 2010 3 3 1 Driftsinntekter 3 251 3 514 4 076 24 E-CO Energi // Årsrapport 2012 Resultatregskap Resultatregnskap 1. januar 31. desember 2011 2012 Note (Beløp i millioner kroner) 2012 2011 2010 3 3 1 Driftsinntekter 3 251 3 514 4 076 0 0 2 Energikjøp,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

Energi Årsrapport 2014

Energi Årsrapport 2014 Energi Årsrapport 2014 2 E-CO Energi // Årsrapport 2014 Visjon og verdier VISJON Sammen skal vi skape ny verdi gjennom ren energi VI SKAL Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være

Detaljer

Energi Årsrapport 2011

Energi Årsrapport 2011 Energi Årsrapport 2011 2 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Innhold // 2011 i korte trekk 02 2011 i korte trekk, Nøkkeltall 04 08 10 Organisasjonen 06 Visjon og verdier Administrerende direktør har ordet 22

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2011 4

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2011 4 Årsrapport Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall 6 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Utvidet konsolidert resultatregnskap 19 Kontantstrømoppstilling 20 Endringer

Detaljer

Kvartalsrapport 02:12. Side 1 Statnett Kvartalsrapport 2:2012

Kvartalsrapport 02:12. Side 1 Statnett Kvartalsrapport 2:2012 Q2 Kvartalsrapport 02:12 Side 1 Statnett Kvartalsrapport 2:2012 Innhold 02:12 005 012 013 014 015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2008 Selskapets formål Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette elektrisk

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2009 Selskapets formål Innhold Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette

Detaljer

Driftsresultatet ble 955 mill. kroner. Dette er 84 mill. kroner høyere enn året før, men 45 mill. kroner lavere enn resultatmålet for 2003.

Driftsresultatet ble 955 mill. kroner. Dette er 84 mill. kroner høyere enn året før, men 45 mill. kroner lavere enn resultatmålet for 2003. BKK ÅRSRAPPORT 2003 Årsberetning 2003 Året 2003 var preget av svært lave magasinbeholdninger ved inngangen av året og historisk høye kraftpriser i årets første måned. Gjennomsnittlig systempris for hele

Detaljer