w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o n 5 o S e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1"

Transkript

1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon Telefaks E-CO ENERGI Q1

2 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et resultatmessig godt første kvartal for E-CO i Også i år medførte prissikringsstrategien at konsernet oppnådde en høyere salgspris enn systemprisen. Konsernet oppnådde en produksjon og driftsresultat omtrent på samme nivå som i fjor. Resultat før skatt ble 836 millioner kroner som er 4 millioner kroner lavere enn fjoråret. Økt grunnrenteskatt medført imidlertid at resultatet etter skatt ble svekket med 108 millioner kroner. VIRKSOMHETEN Konsernets hovedvirksomheter er: Eierskap, utbygging, drift og forvaltning av vannkraftanlegg Omsetning av kraft i engrosmarkedet Forretningsutvikling innenfor energi og tilgrensende områder Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61,4 prosent), Vinstra Kraftselskap DA (66,7 prosent), Energiselskapet Buskerud Kraftproduksjon AS (30 prosent), Opplandskraft DA (25 prosent) og Norsk Grønnkraft AS (25 prosent). Inklusiv eierandeler, har E-CO en normalproduksjon på 9,7 TWh. E-CO er 100 prosent eid av Oslo kommune. REGNSKAPSPRINSIPPER Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008 er avlagt i samsvar med norske regnskapsstandarder og god regnskapsskikk. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper og de samme estimeringsmetoder som i årsregnskapet for Regnskapet for 1. kvartal 2008 er urevidert. MARKEDSFORHOLD, PRODUKSJON OG PRISER Spotprisen falt betydelig i løpet av kvartalet. Årsaken til det er mer nedbør enn normalt og en svært mild vinter. Ved inngangen til året hadde de skandinaviske vannmagasinene ca 5 prosentpoeng høyere fylling enn normalen, og dette var også tilnærmet situasjonen ved utgangen av kvartalet. Snømagasinene var større enn normalt ved utgangen av kvartalet. Spesielt er dette situasjonen i Sør- Norge, hvor også overføringskapasiteten for kraft ut av regionen har blitt redusert som følge av feil i nettet. Den nye kabelen til Nederland, som skulle ha vært i drift ved inngangen til 2008, har blitt forsinket og vil muligens komme i drift i 2. kvartal. Mot slutten av kvartalet har det derfor oppstått en betydelig prisdifferanse hvor prisen i Sør- Norge har vært lavere enn systemprisen. Prisforskjellen har fortsatt, og blitt forsterket, i 2. kvartal. Prisen på CO 2 kvoter og på termiske energibærere som kull og gass har imidlertid vært høye i kvartalet. Terminprisene for resten av 2008 har også falt betydelig i løpet av kvartalet. Særlig gjelder dette terminprisene for 2. og 3. kvartal. Årsaken til dette er den hydrologiske situasjonen i Norge med god magasinfylling og mye snø i tilsigsområdene. Den norske kraftproduksjonen var 40,2 TWh i 1. kvartal 2008 (37,0 TWh) som tilsvarer en oppgang på 8,7 prosent i forholdt til fjorårets tre første måneder. Forbruket av kraft var 37,6 TWh (37,0 TWh). Dette innebærer en økning på 1,6 prosent. Det ble netto eksportert 2,6 GWh i 1. kvartal (0,0 GWh). 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 SPOTPRIS, MÅNEDLIG GJENNOMSNITT NOK/kWh JAN. FEB. MAR. APR. MAI JUNI JULI AUG. SEPT. OKT. NOV. DES. Spotpris 2007 Spotpris 2008 Forward pris 2008 Salgspris 2008 Konsernets kraftproduksjon var GWh i 1. kvartal i år (3 506 GWh). Gjennomsnittlig systempris ble på 30,3 øre per kwh i 1. kvartal 2008 (21,8 øre per kwh). Gjennomsnittlig salgspris i kvartalet eksklusiv konsesjonskraft ble ca. 33,0 øre per kwh (ca. 32,0 øre per kwh). Den oppnådde salgsprisen var 9 prosent høyere enn gjennomsnittlig systempris i kvartalet (48 prosent). Q1 E-CO Kvartalsrapport 2008

3 RESULTATER I 1. KVARTAL Driftsinntektene i 1. kvartal 2008 ble millioner kroner (1 152 millioner kroner), som tilsvarer en økning på 1 prosent. En vesentlig del av kraftsalget har vært prissikret i 1. kvartal. E-COs driftsinntekter består i det vesentlige av kraftsalgsinntekter og viser normalt store sesongvariasjoner. Vintersesongen, 1. kvartal og 4. kvartal, har som oftest høyest kraftproduksjon. Kraftprisen kan variere betydelig mer, men det normale er at også prisene er høyest i vintersesongen. Driftsresultatet i 1. kvartal 2008 ble 919 millioner kroner (925 millioner kroner), tilsvarende en reduksjon på 1 prosent. Driftskostnadene hittil var 248 millioner kroner (227 millioner kroner) Økningen skyldes hovedsaklig høyere kostnad for innmatning av kraft i sentralnettet. Resultat fra tilknyttede selskaper ble 16 millioner kroner (10 millioner kroner) og utgjøres av andel resultat i Buskerud Kraftproduksjon AS og Norsk Grønnkraft AS. Netto finanskostnader ble 99 millioner kroner (95 millioner kroner). Økningen skyldes høyere lånerente. Konsernet har i 1. kvartal i år netto nedbetalt 350 millioner kroner i gjeld (585 millioner kroner) og økt likviditetsbeholdningen med 547 millioner kroner (134 millioner kroner). Gjennomsnittlig netto rentebærende gjeld var 442 millioner kroner lavere enn i 1. kvartal i fjor. Effektiv rente på lån (ekskl. ansvarlig lån) var 5,0 prosent per 31. mars (4,8 prosent). Resultat før skatter ble 836 millioner kroner (840 millioner kroner). Skattekostnaden ble 413 millioner kroner i 1. kvartal 2008 (309 millioner kroner) som innebærer en økning av skatteprosenten fra 37 prosent i fjor til 49 prosent i inneværende år. Økningen av skattene kan henføres til grunnrenteskatten som beregnes med basis i produksjon multiplisert med spotpris. Spotprisen var høyere i 1. kvartal i år enn i tilsvarende periode i fjor. I tillegg kommer skatteskjerpelsen i statsbudsjettet for 2008 der skatteprosenten ble økt fra 27 prosent til 30 prosent samt at risikopåslaget på 4 prosentpoeng i friinntektsrenten ble fjernet. Resultat etter skatt ble 423 millioner kroner i 1. kvartal (531 millioner kroner) som tilsvarer en nedgang på 20 prosent INVESTERINGER, KONTANTSTRØM OG KAPITALFORHOLD Investeringene i varige driftsmidler ble 18 millioner kroner (23 millioner kroner). Breidalsoverføringen i Øvre Otta ble satt i drift ved årsskiftet og øker konsernets krafttilgang med i underkant av 40 GWh. Lya kraftverk i Hallingdal vil bli satt i drift i 2. kvartal. Kontantstrøm fra virksomheten utgjorde 765 millioner kroner (758 millioner kroner). Likviditetsbeholdningen var ved utgangen av mars på millioner kroner (762 millioner kroner) som er en økning på 547 millioner kroner i kvartalet. E-CO Energi har en ordinær kredittlinje i bank på 100 millioner kroner, samt en avtale om en syndikert trekkfasilitet med en ramme på 235 millioner Euro med forfall november Det har ikke vært foretatt trekk på ovennevnte kredittrettigheter i 1. kvartal. Per 31. mars hadde konsernet millioner kroner i rentebærende gjeld utenom ansvarlig lån. Rentedurasjonen var på 2,3 år som innebærer en reduksjon på 0,1 år i kvartalet. Ved utgangen av 1. kvartal 2008 var konsernets egenkapitalprosent 36,5 prosent (35,7 prosent) mot 34,8 prosent ved årets begynnelse. UTSIKTENE FOR RESTEN AV ÅRET Konsernets forventede krafttilgang er god ved utgangen av 1. kvartal. En vesentlig del av forventet produksjon for resten av året er prissikret. Prissikringen er i hovedsak foretatt mot systempris, og avviket mellom prisen i Sør- Norge og systempris slår noe negativt ut. Det er usikkerhet knyttet til produksjons- og markedsforholdene resten av året. E-CO forventer imidlertid et godt resultat for året. OSLO, 5. MAI 2008 STYRET I E-CO ENERGI as PRODUKSJON GWh DRIFTSRESULTAT NOK millioner første kvartal andre kvartal tredje kvartal fjerde kvartal 0 første kvartal andre kvartal tredje kvartal fjerde kvartal Q1 E-CO Kvartalsrapport

4 RESULTATREGNSKAP Energiinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Energikjøp, overføring (52) (38) (139) Eiendomsskatt og konsesjonsavgift (51) (48) (191) Andre driftskostnader (78) (75) (299) Avskrivninger (67) (66) (263) Driftskostnader (248) (227) (892) Driftsresultat Resultatandel tilknyttede selskaper Netto finanskostnader (99) (95) (390) Resultat før skatter Skatter (413) (309) (635) Resultat etter skatter Reultat per aksje (kr) BALANSE (Beløp i millioner kroner) Eiendeler: Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Kortsiktige fordringer Kortsiktige investeringer Likvider Omløpsmidler Eiendeler Gjeld og Egenkapital: Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Egenkapital Avsetning for forpliktelser Ansvarlig lån Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld og egenkapital Q1 E-CO Kvartalsrapport

5 KONTANTSTRØMANALYSE Tilført fra virksomheten Endringer i arbeidskapitalposter (46 ) Kontantstrøm fra virksomheten Investeringer i varige driftsmidler (18) (23) (126) Andre investeringer / salg 150 (16) (2) Kontantstrøm fra investeringer 132 (39) (128) Endringer i kortsiktige lån (350) (250) 300 Opptak av langsiktige lån Nedbetaling av langsiktige lån 0 (335) (878) Utbytte / annen finansiering 0 0 (500) Kontantstrøm fra finansiering (350) (585) (1 078) Kontantstrøm i perioden (147) Likviditetsbeholdning ved periodens begynnelse Likviditetsbeholdning ved periodens slutt EGENKAPITAL Egenkapital ved periodens begynnelse Periodens resultat Avsatt utbytte 0 0 (650) Egenkapital ved periodens slutt Q1 E-CO Kvartalsrapport

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 22 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Resultatregskap Resultatregnskap 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 0 0 2 Energikjøp, overføring (156) (

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 2. kvartal TV 2 Konsern Per 2. kvartal Per 31.12 2004 (NOK mill.) 2004 441,6 459,0 Driftsinntekter 869,8 816,8 1 617,9 (349,5) (434,7) Driftskostnader (828,3)

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Dalane Energi Årsberetning

Dalane Energi Årsberetning 2005 Dalane Energi Årsberetning 1 Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi 2 Hovedtall for Dalane energi 3 Organisasjon og administrasjon 4 Styrets beretning 5 2005 Dalane energi 100 år 11 Resultatregnskap

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

Energi Årsrapport 2014

Energi Årsrapport 2014 Energi Årsrapport 2014 2 E-CO Energi // Årsrapport 2014 Visjon og verdier VISJON Sammen skal vi skape ny verdi gjennom ren energi VI SKAL Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

Energi Årsrapport 2011

Energi Årsrapport 2011 Energi Årsrapport 2011 2 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Innhold // 2011 i korte trekk 02 2011 i korte trekk, Nøkkeltall 04 08 10 Organisasjonen 06 Visjon og verdier Administrerende direktør har ordet 22

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 02:12. Side 1 Statnett Kvartalsrapport 2:2012

Kvartalsrapport 02:12. Side 1 Statnett Kvartalsrapport 2:2012 Q2 Kvartalsrapport 02:12 Side 1 Statnett Kvartalsrapport 2:2012 Innhold 02:12 005 012 013 014 015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2011 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2010...

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer