Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den , hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010."

Transkript

1 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: /010 Steinkjer, den Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den , hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår Vedtaket fremlegges bedriftsforsamlingen i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS til orientering. Vedlegg: Halvårsrapport for NTE Holding konsern

2 2 NTE Holding konsern Første halvår 2010 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og telekomprodukter, bygging og drift av infrastruktur for energi og telekommunikasjon, elektroentreprenør- og VVS tjenester samt omsetning av elektriske forbruksartikler. 4. januar 2010 overtok NTE gjennom selskapet Norsk Vannkraftproduksjon AS, 50% av vannkraftanleggene i Siso og Lakshola. Anleggene er innarbeidet i konserntallene linje for linje fra samme tidspunkt. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS - konsern hadde i første halvår 2010 en omsetning på millioner kroner. Driftskostnadene i konsernet ble millioner kroner, mens resultat før skatt ble 264 millioner kroner. Driftsresultatet ble på 472 millioner kroner som er 119 millioner bedre enn på samme tid i Økningen i inntekter og driftsresultat skyldes hovedsakelig økt kraftproduksjon og høyere kraftpriser. Periodens netto finanskostnader ble 208 millioner kroner som er 149 millioner høyere enn tilsvarende periode i fjor. Økningen skyldes økt netto rentebærende gjeld gjennom konvertering av egenkapital til ansvarlig lån på 2 mrd kroner i desember 2009 samt delvis lånefinansiering av ervervet av Elkems kraftanlegg i Siso og Lakshola. De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler millioner kroner. Egenkapitalen per 30. juni var millioner kroner etter at eieren konverterte 2 mrd kroner fra egenkapital til ansvarlig lån i desember Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 433 millioner kroner, en økning på 44 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor. Konsernet har så langt i 2010 investert millioner kroner i varige driftsmidler. I tillegg er det investert 25 millioner kroner i finansielle anleggsmidler. Etter netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter på millioner kroner ble likviditetsbeholdningen redusert med 72 millioner fra 557 millioner 31. desember 2009 til 485 millioner 30. juni Konsernets skattekostnad er i første halvår anslått til 216 millioner kroner. Sykefraværet i konsernet er på 5,5 prosent i første halvår 2010 mot 5,4 prosent i tilsvarende periode i fjor. Over siste 12 måneders periode er sykefraværet 5,4 prosent. Den nedadgående trenden i sykefraværet har flatet ut. Det jobbes fremdeles aktivt med å redusere sykefraværet ned mot konsernets målsetning på 4,5%. Ingen deler av NTEs virksomhet hadde første halvår alvorlige hendelser med merkbare miljøkonsekvenser.

3 3 Virksomhetsområdene NTE Energi Gjennom ervervet av 50% av kraftanleggene i Siso og Lakshola har selskapets årlige middelproduksjon økt med 537 GWh til GWh. Høyere kraftproduksjon sammen med høyere kraftpris forklarer i stor grad økningen av inntekter og driftsresultat sammenlignet med tilsvarende periode i Gjennomsnittlig elspotpris for NO3 var 48,2 øre/kwh i første halvår 2010 som er 15,4 øre/kwh høyere enn første halvår NTE Energi produserte i første halvår GWh vann- og vindkraft som er 120 GWh høyere enn tilsvarende periode i fjor. Omsetningen økte med 231 millioner kroner til 901 millioner kroner. Driftsresultatet ble på 513 millioner kroner som er 180 millioner kroner høyere enn samme periode i NTE Nett NTE Nett AS hadde i første halvår en omsetning på 357 millioner kroner, som er 74 millioner kroner høyere enn omsetningen i første halvår Den altoverveiende delen av nettselskapets inntekt fastsettes av NVE og påvirkes bl.a. av rentenivå, pris på nettap og kostnader til sentralnett. Høyere pris på nettap og økte sentralnettskostnader er hovedforklaringen på omsetningsveksten. Driftskostnadene første halvår var på 284 millioner kroner, som er 62 millioner kroner høyere enn i Økningen skyldes først og fremst den kalde vinteren som har ført til både stort volum og høyere priser på nettap. Nettapet og økte sentralnettskostnader representerer en kostnadsøkning på 53 millioner kroner sett i forhold til Driftsresultat første halvår 2010 er på 72 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2009 var 61 millioner kroner. NTE Elektro Omsetningen i NTE Elektro var i første halvår 193 millioner kroner mot 177 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Omsetningsøkningen skyldes økt etterspørsel etter selskapets tjenester. Halvårsregnskapet er gjort opp med et positivt driftsresultat på 4 millioner kroner som 7 millioner bedre enn tilsvarende periode i fjor. De kostnadsbesparelser som ble gjennomført høsten 2009 ser nå ut til å gi de ønskede resultater. Arbeidet med resultatforbedrende tiltak forsetter. Ordrereserven vurderes totalt sett som tilfredsstillende, men med noe variasjon mellom avdelinger. NTE Marked NTE Kraftsalg Omsetningen per 30. juni 2010 var på 598 millioner kroner, hvilket er hele 164 millioner høyere enn første halvår Omsetningsøkningen skyldes høyere kraftpriser og noe økning i volum. Kraftsalg har levert GWh elektrisk kraft i sluttkundemarkedet, mot GWh i fjorårets første seks måneder. Med bakgrunn i vinterens krevende kraftmarked i Midt Norge endte driftsresultatet negativt på 43 millioner

4 4 kroner mot et positivt driftsresultat på 11 millioner kroner i første halvår Svingninger i markedsprisene, som ikke kunne prises inn mot sluttkunder med variabel- og fastprisprodukter, er årsaken til avviket. Arbeidet med å redusere risiko relatert til kraftsalg i NTE er videreført i NTE Handel NTEs 16 Expert-butikker omsatte i første halvår 2010 for 63 millioner kroner som er 8 millioner høyere enn året før. Driftsresultatet er negativt med 6 millioner kroner, en forbedring på i underkant av 2 millioner sammenlignet med fjoråret. Omsetningen har økt i første halvår på tross av at bransjen generelt sliter med etterspørselen etter elektrovarer. NTE Handel avviklet to elektroverksteder høsten 2009, men overtok fra årsskiftet Expert Norges butikk i Midtbyen i Trondheim NTE Bredbånd NTE Bredbånd omsatte fram til utgangen av juni 2010 for 77 millioner kroner, som er 13 millioner kroner høyere enn tilsvarende periode i Driftsresultatet ble på -11 millioner kroner som er på nivå med tilsvarende periode i fjor. Det negative driftsresultatet er et resultat av fortsatt høy utbyggingsaktivitet. Det er stor etterspørsel etter fiberproduktet i markedet og ordrereserven er tilfredsstillende.

5 5 Resultatregnskap NTE Holding konsern Driftsinntekter Aktiverte egne investeringsarbeider Energikjøp og andre varekostnader Lønn og andre personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Periodens resultat Herav minoritet Periodens resultat majoritet

6 6 Balanse NTE Holding konsern millioner kroner 30. juni 30. juni 31. desember Anleggsmidler Immaterielle verdier Driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager Fordringer Likvider og finansielle omløpsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkaptial Minoritetsinteresse Sum egenkapital Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Rentebærende gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital

7 7 Kontantstrømsoppstilling Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (2 361) (299) (596) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (192) (469) Netto endring i likvider (72) (102) (451) Likviditetsbeholdning ved periodens start Likviditetsbeholdning ved periodens slutt Egenkapitalavstemming Egenkapital ved periodens begynnelse Resultat for perioden Vedtatt kapitalnedsettelse Endringer ført direkte mot egenkaptialen Egenkapital ved periodens slutt Segmentregnskap Driftsinntekter Energi Nett Elektro Kraftsalg Handel Bredbånd Annen virksomhet Elimineringer Sum driftsinntekter Driftsresultat Energi Nett Elektro Kraftsalg Handel Bredbånd Annen virksomhet/elimineringer Sum driftsresultat

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2009-31. MARS 2009 (Tall for 2008 i parentes)

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Halvårsrapport 02 4. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 2 E-CO Energi // Halvårsrapport Styrets rapport HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 30. JUNI (Tall for i parentes) Nøkkeltall Andre kvartal

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Visjon Foretakets visjon slår fast en tydelig kunde- og markedsorientering:

Visjon Foretakets visjon slår fast en tydelig kunde- og markedsorientering: Styrets beretning Konsernets virksomhet Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon og salg av energi- og telekomprodukter,

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Eidsiva Energi konsern Børsrapport Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker.

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

Gode rom. Kvartalsrapport 1/2011. Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto

Gode rom. Kvartalsrapport 1/2011. Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto Gode rom Kvartalsrapport 1/2011 Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto Resultatregnskap 1. kvartal Hele Driftsinntekter 1.953,4 1.476,8 1.456,2 7.184,5 6.247,8 Avskrivninger 56,1

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2003

Delårsrapport 2. kvartal 2003 Delårsrapport 2. kvartal 2003 April - juni 2003, hovedpunkter Positivt resultat før skatt på konsernnivå for første gang i juni måned på MNOK 0,6 Driftsinntekter på MNOK 40,1 i 2. kvartal 2003. Dette er

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal 2007. Styrket dollarkurs

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer