1. Hovedpunkter i kvartalet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Hovedpunkter i kvartalet"

Transkript

1

2 Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein AS, Mesta Elektro AS, Mesta Eiendom AS med datterselskaper, Mesta Verksted AS og Geo Survey AS. Mesta har ca ansatte og hovedkontoret ligger på Lysaker. 1. Hovedpunkter i kvartalet Omsetning redusert med 23% Driftsresultat negativt, men forbedret med 40% Tilbakebetalt egenkapital MNOK 129, relatert til ESAvedtak Ordrereserven økt med 25% Skader og sykefravær betydelig redusert Mesta konsern pr Nøkkeltall (millioner kroner, MNOK) Sum inntekter Driftsresultat før av/nedskrivninger (EBITDA) (36) 188 Driftsresultat (EBIT) (26) (44) (93) (147) (55) Resultat før skatt (30) (42) (95) (142) (57) EBITDA i % av inntekter 2,5 % 0,8 % 0,6 % (1,4%) 3,6 % Driftsmargin (2,6%) (3,4%) (4,6%) (5,9%) (1,0%) Resultatmargin før skatt (2,9%) (3,2%) (4,7%) (5,7%) (1,1%) Egenkapitalandel 50,4 % 45,3 % 48,6 % Totalkapitalavkastning etter skatt *) (0,6%) (14,7%) (1,9%) Investeringer i varige driftsmidler (netto) (22) 2 (32) 7 (11) Ordrereserve H1verdi 7,7 9,2 6,0 11,1 9,7 Sykefravær 5,6 % 6,6 % 6,3 % 7,1 % 7,7 % Antall ansatte *) rullerende 12 måneder 2. Økonomiske resultater konsern Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret Tallene i parantes angir fjorårstall Resultat før skatt og driftsinntekter Mesta konsern (50) (42) (65) (100) (89) (100) (116) (150) (156) (200) Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Driftsinntekter Resultat før skatt Konsernets driftsresultat i 2. kvartal 2010 ble MNOK 26 (MNOK 44). Dette gir en driftsmargin på 2,6 % (3,4 %). Resultatforbedringen relaterer seg i hovedsak til kostnadseffektivisering, forbedrede marginer og avsluttede tapsprosjekter. 2

3 Resultat før skatt i 2. kvartal 2010 ble MNOK 30 (MNOK 42) som gir en resultatmargin på 2,9 %, en forbedring med 0,3 % poeng mot fjoråret. Driftsinntektene i 2. kvartal 2010 utgjorde MNOK (MNOK 1 304), en nedgang på 23 %, som i det vesentlige kan henføres til Mesta Entreprenør AS og Mesta Asfalt AS. Ordrereserve Ordrereserve ved utgangen av 2. kvartal var MNOK (MNOK 5 482). Ordrereserven vurderes som tilfredsstillende for konsernet som helhet, men utfordrende for Mesta Entreprenør AS og Mesta Asfalt AS. Mestas hovedkunde er Statens vegvesen (SVV). Salg i andre markeder er på 20 % (23 %). Driftskostnader Driftskostnadene i 2. kvartal 2010 utgjorde MNOK (MNOK 1 348). Herav utgjør varekost MNOK 539 (MNOK 725), lønnskostnad MNOK 338 (MNOK 409) og andre driftskostnader MNOK 108 (MNOK 159). Korrigert for prisøkningen for byggekostnader veganlegg siste året på 3,3 % viser utviklingen i kvartalets driftskostnader en reell nedgang på 4,8 % i forhold til fjoråret. Antall ansatte pr er 2 139, en reduksjon med 379 ansatte i forhold til samme tidspunkt året før. Finansielle forhold Pr var konsernets totalkapital MNOK (MNOK 3 256), som gir en egenkapitalandel på 51 % (45 %). Netto arbeidskapital er MNOK 473 (MNOK 462). Netto kontantstrøm er MNOK 210 (MNOK 55), hvorav MNOK 129 utgjør tilbakebetaling av egenkapital til eier. De samlede netto investeringene i 2. kvartal 2010 var på MNOK 22 (MNOK 2), som i all hovedsak skyldes salg av driftsmidler i kvartalet. Konsernets likviditetsbeholdning var pr MNOK 164 (MNOK 337). Det er ikke trukket kassekreditt i kvartalet. 3

4 Mesta Konsern AS Morselskapet har inntekter i 2. kvartal 2010 på MNOK 31 (MNOK 47). Resultat før skatt er MNOK 6 (MNOK 4). Ved utgangen av 2. kvartal var bemanningen i selskapet 74 (117) ansatte inklusiv administrative konserntjenester. Tilbakebetaling av kapital iht vedtak i ESAsaken med MNOK 129 er gjennomført primo juni fra Mesta Konsern AS. Konsernets egenkapitaleffekt er MNOK 117. På Mestas generalforsamling 22. juni ble Børge Brende valgt til ny styreleder. Brende avløser Frode Alhaug som har vært styreleder siden I tillegg ble Gottfred Langseth valgt inn som nytt styremedlem. Han avløser Trond Westlie som går ut av styret. 3. Helse, miljø, sikkerhet Sykefraværet pr 2. kvartal 2010 var 6,3 % (7,1 %). H1verdien viser antall fraværsskader pr 1 million arbeidede timer. Nøkkeltall pr 2. kvartal 2010 viser en H1verdi på 6,0 (11,1), som er en vesentlig forbedring i forhold til året før. Det arbeides fortsatt aktivt med å redusere H1 verdien. Antall ansatte pr 2. kvartal var (2 518). Antallet er inklusive 89 permitterte. pr HMS og ytre miljø Sykefravær 6,3 % 7,1 % H1verdi 6,0 11,1 Antall ansatte Fremtidig utvikling Resultatnivået relatert til operativ drift i 2. kvartal 2010 er negativt men bedre enn fjoråret. Det arbeides kontinuerlig videre med å utvikle en effektiv organisering og fleksibel kostnadsstruktur i konsernet generelt. Resten av året forventes å gi ytterligere forbedringer i resultatet. Likviditetssituasjonen i selskapet er tilfredsstillende. Lysaker, 27. august 2010 Styret i Mesta Konsern AS 4

5 Vedlegg 1 Mesta konsern Resultatregnskap, balanse, egenkapital og kontantstrøm RESULTATREGNSKAP pr DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 975, , , , , ,8 Annen driftsinntekt 34,8 31,7 64,3 46,6 98,2 89,5 Sum driftsinntekter 1 009, , , , , ,3 DRIFTSKOSTNADER Varekostnad m.m. 538,7 725, , , , ,7 Lønnskostnad m.m. 337,5 409,4 648,6 798, , ,6 Av og nedskrivninger på varige driftsm. og immatr. eiendeler 51,6 54,8 104,2 110,7 243,0 221,2 Annen driftskostnad 108,4 158,6 228,0 290,6 652,6 822,9 Sum driftskostnader 1 036, , , , , ,4 Driftsresultat (26,4) (44,2) (92,7) (146,8) (55,0) (555,1) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter 1,8 4,8 4,5 8,9 11,0 78,3 Finanskostnader 5,2 2,7 6,6 4,2 13,1 19,6 Netto finansposter (3,4) 2,1 (2,1) 4,7 (2,1) 58,7 Ordinært resultat før skattekostnad (29,8) (42,2) (94,8) (142,2) (57,1) (496,4) Skattekostnad på ordinært resultat 7,5 111,7 Periodens resultat (29,8) (42,2) (94,8) (142,2) (64,6) (608,1) BALANSE pr EIENDELER Immaterielle eiendeler 61,7 102,9 69,0 105,1 Varige driftsmidler 1 237, , , ,0 Langsiktig fordring 16,4 16,5 6,0 Sum anleggsmidler 1 315, , , ,1 Varer 123,1 148,8 127,7 159,9 Fordringer 1 054, ,9 866, ,6 Bankinnskudd, konsernkontosystem 163,6 337,0 777,9 734,5 Sum omløpsmidler 1 340, , , ,0 Sum eiendeler 2 655, , , ,1 EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital 1 225, , , ,8 Opptjent egenkapital/konsernets fonds 115,3 (750,3) (672,7) (608,1) Sum egenkapital 1 341, , , ,7 Avsetning for forpliktelser 437,8 534,6 465,8 601,3 Annen langsiktig rentebærende gjeld 9,2 4,6 Sum langsiktig gjeld 447,0 539,2 465,8 601,3 Kortsiktig rentebærende gjeld Annen kortsiktig rentefri gjeld 867, , , ,1 Sum kortsiktig gjeld 867, , , ,1 Sum egenkapital og gjeld 2 655, , , ,1 EGENKAPITAL pr Egenkapital IB i perioden 1 488, , , ,8 Resultat i perioden (29,8) (42,2) (64,6) (608,1) Tilbakebetalt kapital, nettoeffekt ESAsak (117,2) Utbytte Egenkapital UB i perioden 1 341, , , ,7 KONTANTSTRØMOPPSTILLING pr Netto endring likvider fra driften (120,2) 57,4 (543,8) (393,1) 32,3 162,1 Netto endring likvider fra investeringer 27,4 (2,0) 37,5 (9,0) 11,1 (389,3) Netto endring likvider fra finansiering (117,0) (108,0) 4,6 Netto endring i likvider fra virksomheten (209,8) 55,4 (614,3) (397,5) 43,4 (227,2) Likvidbeholdning IB 373,4 281,6 777,9 734,5 734,5 961,8 Likvidbeholdning UB 163,6 337,0 163,6 337,0 777,9 734,5 5

6 Vedlegg 2 Datterselskap finansiell info Mesta Drift AS pr Mesta Drift AS Sum inntekter Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) 0 (8) (7) (14) 25 Resultat før skatt 3 (3) (3) (2) 40 EBITDA i % av inntekter 5,1 % 3,3 % 3,9 % 3,0 % 5,3 % Driftsmargin 0,0 % (1,4%) (0,6%) (1,0%) 0,9 % Resultatmargin før skatt 0,5 % (0,5%) (0,2%) (0,1%) 1,5 % Investeringer i varige driftsmidler (netto) (9) (1) (8) (5) (10) Ordrereserve H1verdi 13,0 5,2 8,5 12,0 11,8 Sykefravær 6,7 % 7,0 % 7,6 % Antall ansatte Mesta Entreprenør AS pr Mesta Entreprenør AS Sum inntekter Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) (12) (13) (24) (51) (31) Driftsresultat (EBIT) (23) (27) (48) (78) (86) Resultat før skatt (25) (28) (50) (80) (91) EBITDA i % av inntekter (4,0%) (3,0%) (4,2%) (6,5%) (2,0%) Driftsmargin (7,7%) (6,3%) (8,5%) (9,9%) (5,5%) Resultatmargin før skatt (8,2%) (6,5%) (9,0%) (10,2%) (5,8%) Investeringer i varige driftsmidler (netto) (9) 0 (9) 0 (2) Ordrereserve H1verdi 6,5 24,6 3,1 11,3 7,4 Sykefravær 7,3 % 8,1 % 9,2 % Antall ansatte Mesta Asfalt AS pr Mesta Asfalt AS Sum inntekter Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) (7) (2) (30) (38) 7 Driftsresultat (EBIT) (11) (7) (39) (48) (17) Resultat før skatt (12) (7) (39) (48) (18) EBITDA i % av inntekter (6,6%) (0,8%) (27,6%) (15,3%) 0,9 % Driftsmargin (10,9%) (3,0%) (36,0%) (19,3%) (2,0%) Resultatmargin før skatt (11,2%) (3,0%) (36,4%) (19,3%) (2,2%) Investeringer i varige driftsmidler (netto) (1) 8 (1) 8 14 Ordrereserve H1verdi 0,0 10,2 0,0 6,7 3,8 Sykefravær 5,4 % 6,3 % 7,0 % Antall ansatte Mesta Stein AS pr Mesta Stein AS Sum inntekter Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) (4) (12) (5) 8 Driftsresultat (EBIT) (5) (1) (15) (8) 1 Resultat før skatt (5) (1) (15) (8) 1 EBITDA i % av inntekter (21,9%) 0,0 % (60,2%) (13,5%) 7,5 % Driftsmargin (30,2%) (3,3%) (74,8%) (21,6%) 0,8 % Resultatmargin før skatt (30,0%) (3,3%) (74,0%) (21,6%) 1,0 % Investeringer i varige driftsmidler (netto) (4) (2) (4) (4) (19) Ordrereserve 6 20 H1verdi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sykefravær 3,8 % 6,3 % 10,6 % Antall ansatte

7 Vedlegg 2 Datterselskap finansiell info Mesta Elektro AS pr Mesta Elektro AS Sum inntekter Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) Resultat før skatt EBITDA i % av inntekter 9,0 % 6,4 % 7,3 % 5,9 % 10,8 % Driftsmargin 8,2 % 4,3 % 4,7 % 3,5 % 8,8 % Resultatmargin før skatt 8,2 % 4,3 % 4,7 % 3,5 % 8,9 % Investeringer i varige driftsmidler (netto) Ordrereserve H1verdi 0,0 0,0 0,0 6,5 28,5 Sykefravær 3,7 % 3,0 % 3,3 % Antall ansatte Mesta Eiendom konsern pr Mesta Eiendom konsern Sum inntekter Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) Resultat før skatt EBITDA i % av inntekter 52,6 % 31,3 % 51,0 % 37,1 % 35,6 % Driftsmargin 46,1 % 25,0 % 44,0 % 30,6 % 28,7 % Resultatmargin før skatt 45,1 % 25,0 % 42,9 % 29,0 % 27,8 % Investeringer i varige driftsmidler (netto) (9) (1) (21) (7) (5) Sykefravær 0,2 % 0,0 % 0,7 % Antall ansatte Mesta Verksted AS pr Mesta Verksted AS Sum inntekter Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) (3) (4) (6) (5) 4 Driftsresultat (EBIT) (4) (4) (8) (6) 1 Resultat før skatt (4) (4) (8) (7) EBITDA i % av inntekter (9,2%) (10,0%) (8,5%) (5,8%) 2,5 % Driftsmargin (11,6%) (10,0%) (10,8%) (7,0%) 0,5 % Resultatmargin før skatt (12,0%) (10,0%) (11,1%) (8,1%) 0,0 % Investeringer i varige driftsmidler (netto) Ordrereserve H1verdi 0,0 0,0 9,6 7,5 4,1 Sykefravær 6,6 % 6,5 % 8,0 % Antall ansatte Geo Survey AS pr Geo Survey AS Sum inntekter Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) (1) Resultat før skatt 0 (0) (1) (1) EBITDA i % av inntekter 8,9 % 0,0 % 4,5 % 0,0 % 3,7 % Driftsmargin 3,1 % (20,0%) (1,5%) (9,1%) (3,7%) Resultatmargin før skatt 1,3 % 0,0 % (3,3%) (9,1%) (5,7%) Investeringer i varige driftsmidler (netto) Ordrereserve Sykefravær 7,7 % 3,0 % 2,6 % Antall ansatte

8 Vedlegg 3 Informasjon om Mesta Konsern Mesta er organisert som konsern med datterselskapene Mesta Asfalt as, Mesta Drift as, Mesta Eiendom as med datterselskaper, Mesta Elektro as, Mesta Entreprenør as, Mesta Stein as, Mesta Verksted as (eies av Mesta Drift as) og Geo Survey as. Mesta Konsern AS (morselskapet) Postboks Moss Telefon: Telefax: Epostadresse: Hovedkontor: Strandveien 15, 1366 Lysaker Foretaksnummer: Styret i Mesta Konsern AS består av: Børge Brende, styrets leder Mette Rostad Mari Skjærstad Ellen Stange Gottfred Langseth Bjarne Jensen JensPetter Hermansen Terje Dahlen Ingar Eira Konsernledelsen i Mesta Konsern består av: Harald Rafdal, konsernsjef Kristian E. Just, direktør økonomi og finans Leif L. Ludvigsen, direktør konserntjenester Ingrid Tjøsvold, adm. direktør, Mesta Drift AS Eivind Opedal, adm. direktør, Mesta Entreprenør AS Knut Sigvartsen, adm. direktør, Mesta Asfalt AS og Mesta Stein AS Vibeke Strømme, adm. direktør, Mesta Elektro AS Svein K. Huse, adm. direktør, Mesta Verksted AS Mona A. Aarebrot, adm. direktør, Mesta Eiendom AS Kurt Foreman, adm. direktør, Geo Survey AS Finansiell kalender 2010 Delårsregnskap: 2. kvartal styrebehandlet 27. august kvartal styrebehandles 11. november 2010 For mer informasjon om konsernet, se hjemmesiden: 8

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Hovedpunkter i kvartalet

Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2009. Tallene i parentes angir fjorårstall.

Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2009. Tallene i parentes angir fjorårstall. utkast Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Industri

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges største entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og har virksomhet i hele landet. I tillegg har selskapet betydelig kapasitet og kompetanse innen anlegg og

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 29 et 3. kvartal 29 Omsetningen i 3. kvartal 29 var på 924 MNOK sammenlignet med en omsetning på 822 MNOK i 3. kvartal 28. EBITDA i 3. kvartal 29 var på 156 MNOK inklusiv salgsgevinster

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer