KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29

2 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble mill. kr (749 mill. kr). Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter, ble konsernets driftsresultat mill. kr (1 45 mill. kr) og resultat før skatt 1 94 mill. kr (1 277 mill. kr). Konsernet er eksponert mot svingninger i kraftpriser, kraftmengde, valutakurser og renter. For å sikre og styre kontantstrømmene på disse områdene, anvendes sikringskontrakter. Urealiserte verdiendringer resultatføres. Det har vært store svingninger i de urealiserte verdiendringer på kraft-, valuta- og rentekontrakter de siste kvartalene, og per tredje kvartal utgjorde verdiendringene 1 mill. kr (-528 mill. kr) før skatt. Det er særlig urealiserte verdiendringer på valutakontrakter som påvirker positivt. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter per tredje kvartal var mill. kr (1 326 mill. kr). Kraftproduksjonen per tredje kvartal hadde en nedgang på 21 % til GWh (6 822 GWh). Ressurstilgangen har vært omtrent som i et normalår, og ressursbeholdingen (vann og snø) ved utgangen av kvartalet var som normalt. Gjennomsnittlig spotpris har vært 29,6 øre/kwh (28,8 øre/kwh). Skattekostnaden ble 933 mill. kr (44 mill. kr). Den effektive skattesatsen var på 39,8 % (58,7 %). Resultat etter skatt ble mill. kr (39 mill. kr). Korrigert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter ble resultatet etter skatt 511 mill. kr (69 mill. kr) for perioden. Viking Varme, eid av Agder Energi og Skagerak Energi, har fått konsesjon til å bygge ut fjernvarme i Larvik. Samlet investering er estimert til 1 mill. kr og første varmelevering er planlagt i 211. Finansielle hovedtall* 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal Driftsinntekter mill. kr EBITDA mill. kr Driftsresultat mill. kr Resultat før skatt mill. kr Resultat etter skatt mill. kr Driftsmargin % 35,3 2,4 31,1 23,6 Egenkapitalavkastning % 43,4 9,4 2, 15,8 Avkastning sysselsatt kapital % 27,3 11,3 14,3 2,4 Totalkapitalavkastning % 17, 7,2 9,9 1,3 Egenkapitalandel % 24,1 21,6 27,2 19,6 Netto rentebærende gjeld/ebitda 2, 4,4 3,4 2,6 *Tallene for 28 er årsverdier, og er ikke direkte sammenlignbare med øvrige tall. Driftsresultat per kvartal Driftsresultat akkumulert Mill. kr Mill. kr Mill. kr Mill. kr Mill. kr Mill. 2 kr Mill. 2 kr kv. 2. kv. 3. kv. 3. kv ) Regnskapet for Agder Energi konsernet er fra 27 utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34 og etter de samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder som ved avleggelse av årsregnskapet. For mor- og datterselskapene avlegges regnskapene etter NGAAP-prinsipper og forretningsområdene er presentert etter NGAAP i kvartalsrapporten. 2 AGDER ENERGI kvartalsrapport 3. kvartal 29

3 styrets kommentar Agder Energi Nett eier og har driftsansvar for 18 6 kilometer linjenett på Agder. Bildet er tatt i Farsund. Forretningsområde Energi Forretningsområdet omfatter selskapet Agder Energi Produksjon. Driftsresultatet per tredje kvartal ble 1 21 mill. kr (1 371 mill. kr) og resultat før skatt ble mill. kr (1 285 mill. kr). Gjennomsnittlig spotpris (i prisområde NO 1) per tredje kvartal var 29,6 øre/kwh (28,8 øre/kwh), noe som er en oppgang på 2 %. Kraftprisen i tredje kvartal har imidlertid vært vesentlig lavere enn på samme tid i fjor og var på 24,9 øre/kwh (4,4 øre/kwh), noe som er en nedgang på 38,4 %. Som følge av fortsatt høye bidrag fra konsernets sikringsaktiviteter innen kraft, er de oppnådde prisene hittil i år høyere enn spotprisene. Vannkraftproduksjonen per tredje kvartal var GWh (6 822 GWh), noe som utgjør en nedgang på 21 %. I tredje kvartal ble det produsert GWh (1 943 GWh), en nedgang på 3 %. Ressurstilgangen (vann og snø) har vært omtrent som i et normalår. Ressursbeholdingen (vann og snø) var ved utgangen av kvartalet som normalt. Skattekostnaden ble 582 mill. kr (59 mill. kr). Forretningsområdets effektive skattesats økte til 52,2% (46, %). Hovedårsaken er høyere utsatt grunnrenteskatt og høyere betalbar grunnrenteskatt som følge av at lavere rente gir lavere friinntektsgrunnlag. Resultat etter skatt ble på 533 mill. kr (695 mill. kr). Forretningsområde Nett Forretningsområdet, som består av selskapet Agder Energi Nett, hadde et driftsresultat på 116 mill. kr (159 mill. kr) per 3. kvartal. Inntektene var 69 mill. kr (755 mill. kr). Fallende rentenivå og reduserte kraftpriser har medført lavere inntekter gjennom en lavere inntektsramme, mens økte rammetilskudd til dekning av investeringer og kostnader, økte inntektene gjennom en høyere inntektsramme. KILE-kostnadene har som følge av omfattende tordenvær i sommer vært høyere i tredje kvartal enn i fjor, og var ved utgangen av kvartalet på 31 mill. kr (38 mill. kr). Det er investert for 31 mill. kr (27 mill. kr) i perioden. Økningen skyldes hovedsaklig større investeringer i regionalnettet for å bedre leveringskvaliteten i Kristiansands- og Arendalsregionen. Forretningsområde Marked Forretningsområdet omfatter selskapene LOS, LOS Bynett og LOS Bynett Vestfold. 3 AGDER ENERGI kvartalsrapport 3. kvartal 29

4 styrets kommentar Driftsresultatet per tredje kvartal var 64 mill. kr (43 mill. kr). LOS oppnår gode resultater gjennom strømsalg og finansiell handel på Nord Pool. LOS beholder markedsandelen i privatmarkedet og har stabile marginer sammenlignet med samme periode i fjor. Selskapet har økt volumene til bedriftsmarkedet, men oppnådd lavere marginer enn tilsvarende periode i fjor. Selskapet leverte et samlet volum på 5 46 GWh (4 914 GWh) i perioden. Konsernets fibersatsing på Agder og i Vestfold ivaretas av LOS Bynett. Per tredje kvartal leverer selskapet negative resultater. Høyere driftsinntekter på grunn av økning i kundemassen samt reduserte driftskostnader, gir imidlertid bedre driftsresultat enn i samme periode i fjor. Forretningsområde Tjenester Forretningsområdet, som består av Oteragruppen, Nettkonsult, Solvea, Sopran, Agder Energi Varme og Norsk Varme, fikk et driftsresultat per tredje kvartal på 59 mill. kr (21 mill. kr). Otera økte driftsresultatet til 43 mill. kr (25 mill. kr) i perioden. Selskapet har økt omsetningen med om lag 4 % i perioden. Stor aktivitet i divisjonene Trafikkteknikk og Ergon, samt oppkjøp av nye selskaper, er hovedforklaringene til økningen. Oteras ordrereserve ved utgangen av kvartalet var solid, men noe lavere enn på samme tid i fjor. Nettkonsult leverer plan- og prosjekteringstjenester innen elforsyning, tele og elsikkerhet. Selskapet leverte et driftsresultat på -1 mill. kr mot 4 mill. kr samme periode i fjor. Årsaken var lav faktureringsgrad. Nettkonsult hadde ved utgangen av perioden en tilfredsstillende ordrereserve. Kraftleverandøren LOS har en sterk markedsandel både i privat- og bedriftsmarkedet. Bildet er fra Grimstad. 4 AGDER ENERGI kvartalsrapport 3. kvartal 29

5 styrets kommentar Agder Energi Varme hadde et driftsresultat i perioden på 7 mill. kr (-14 mill. kr). Resultatforbedringen skyldes høyere bidrag fra energiomsetningen som følge av høyere oppnådd pris og økt volum, samt at fjorårstallene er preget av engangskostnader. Levert varme- og kjøleenergi økte i perioden til 59 GWh (46 GWh), hovedsaklig som følge av nye tilknyttede kunder i fjernvarmenettet. Det er hittil i år investert for 45 mill. kr (34 mill. kr), hovedsaklig i forbindelse med nytilknytninger i Kristiansandsregionen. Inkassoselskapet Sopran fikk et driftsresultat på 8 mill. kr (7 mill. kr) per tredje kvartal. Kontantstrøm og kapitalforhold Kontantstrøm fra konsernets operasjonelle aktiviteter ble mill. kr (1 326 mill. kr) per tredje kvartal. Det ble benyttet 857 mill. kr (792 mill. kr) til investeringsaktiviteter. De største investeringene ble foretatt i el-nettet. Over 8 % av investeringene i varige driftsmidler skjedde i forretningsområdene Energi og Nett. Netto finansposter ble -25 mill. kr (-21 mill. kr), en bedring på 176 mill. kr. Urealisert kursendring på usikret lån i euro bidro med 141 mill. kr (-26 mill. kr), mens positiv verdiendring på rentesikringskontrakter utgjorde 29 mill. kr (-2 mill. kr) per tredje kvartal. Rente- og finansinntektene utgjorde 19 mill. kr og var 16 mill. kr lavere i perioden. Gjennomsnittlig rentebærende gjeld har økt med 18 mill. kr og var 5 46 mill. kr (5 28 mill. kr) i perioden. Gjennomsnittlig annualisert rente på låneporteføljen var 4,6 % (4,9 %). Konsernet hadde en likviditetsreserve på 96 mill. kr (9 mill. kr) ved utgangen av perioden i form av ubenyttede lånerammer og frie likvide midler. Drifts- og miljøforhold Ved utgangen av tredje kvartal var det (1 523) faste og midlertidige ansatte som til sammen utførte (1 484) årsverk. Sykefraværet har vært 4,3 % (4,2 %) i perioden. Det er registrert 24 (35) arbeidsulykker med personskade i konsernet hittil i år. Av disse medførte 11 (23) et fravær på til sammen 121 (473) dager. Ulykkestallene gir H1-verdi (skader med fravær per mill. arbeidstimer) på 4,8 (11), H2-verdi (skader med og uten fravær per mill. arbeidstimer) på 1,6 (17,1) og F-verdi (skadefraværsdager per mill. arbeidstimer) på 57 (225). Utsiktene fremover Det har i løpet av tredje kvartal vært et høyere tilsig i magasinene enn normalt, og ressursbeholdningen (vann og snø) var ved utgangen av kvartalet noe lavere enn på samme nivå som i fjor. Prisene for kraft varierer mye som følge av endringer i hydrologiske forhold og prisene på olje, gass, kull og CO 2. Nedgangen i økonomien har medført en nedgang i disse prisene, og terminprisene for kraft indikerer et lavere nivå for resten av 29 enn for fjoråret. Med en normal ressurstilgang forventes det en lavere kraftproduksjon og lavere inntekter fra det løpende kraftsalget. Kristiansand, 29. oktober 29 Styret i Agder Energi AS 5 AGDER ENERGI kvartalsrapport 3. kvartal 29

6 resultatregnskap 3. kvartal Året (Beløp i mill. kr) Energisalg Overføringsinntekter Andre driftsinntekter Urealiserte verdiendringer energi- og valutakontrakter Sum driftsinntekter Energikjøp Overføringskostnader Andre varekostnader Lønnskostnader Avskrivninger og nedskrivninger Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Resultat fra tilknyttede selskaper Øvrige rente- og finansinntekter Urealiserte verdiendringer rentekontrakter Finanskostnader Netto finansposter Resultat før skattekostnad Overskuddsskatt Grunnrenteskatt Skattekostnad Resultat etter skattekostnad Herav minoritetens andel Herav majoritetens andel AGDER ENERGI kvartalsrapport 3. kvartal 29

7 balanse (Beløp i mill. kr) Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper Øvrige finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Eiendeler klassifisert som holdt for salg 7 67 Varelager Fordringer Derivater Betalingsmidler Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Utsatt skatt Avsetning for forpliktelser Langsiktig rentebærende gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Betalbar skatt Derivater Øvrig kortsiktig rentefri gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD AGDER ENERGI kvartalsrapport 3. kvartal 29

8 kontantstrømoppstilling 3. kvartal Året (Beløp i mill. kr) Operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt Av- og nedskrivninger Urealiserte verdiendringer energi-, valutaog rentekontrakter Resultatandel tilknyttede selskaper Betalte skatter Endring netto driftskapital m.v Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Investeringsaktiviteter Investeringer i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Kjøp av virksomhet/finansielle investeringer Netto endring i utlån Salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Salg av virksomhet/finansielle investeringer Kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter Finansieringsaktiviteter Opptak av ny langsiktig gjeld Nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring kortsiktig gjeld Betalt utbytte Kontantstrøm benyttet til finansieringsaktiviteter Netto endring i betalingsmidler Betalingsmidler ved periodens begynnelse Betalingsmidler ved periodens utgang AGDER ENERGI kvartalsrapport 3. kvartal 29

9 innregnede inntekter og kostnader 3. kvartal Året (Beløp i mill. kr) Resultat etter skatt Estimatavvik pensjoner -252 Sum innregnede inntekter og kostnader Herav minoritetens andel Herav majoritetens andel endringer i egenkapital 3. kvartal Året (Beløp i mill. kr) Egenkapital ved periodens begynnelse Sum innregnede inntekter og kostnader Utbytte Annet Egenkapital ved periodens slutt Herav minoritetens andel Herav majoritetens andel forretningsområdene Driftsresultat etter NGAAP 3. kvartal Året (Beløp i mill. kr) Energi Nett Marked Tjenester Morselskap/øvrige/elimineringer Konsern AGDER ENERGI kvartalsrapport 3. kvartal 29

10 FORRETNINGSOMRÅDE ENERGI Design: Dale+Bang - Foto: Arild Danielsen 1 AGDER ENERGI kvartalsrapport 3. kvartal 29

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 1 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2009 4

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2009 4 Årsrapport Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning forretningsåret 7 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010 byggma asa rapport for 1. kvartal Rapport for 1. kvartal KONSERN Hovedtall Salgsinntekter 433,1 424,2 EBITDA 16,7 9,2 Netto finans -11,9-4,2 Resultat før skatt -10,4-9,9 Konsernet oppnådde et resultat

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2009 Selskapets formål Innhold Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Hovedtrekk 1. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med 72

Detaljer

Likviditet Likviditetsreserve ( 9 ) Mill. kr. 3 047 2 372 1 620 1 412 1 324 Kontantstrøm fra driften ( 10 ) Mill. kr. 1 095 1 449 648 1 461 845

Likviditet Likviditetsreserve ( 9 ) Mill. kr. 3 047 2 372 1 620 1 412 1 324 Kontantstrøm fra driften ( 10 ) Mill. kr. 1 095 1 449 648 1 461 845 ÅRSRAPPORT Bystyret 14.09.10 sak 104/10 vedlegg 3 Nøkkeltall for Lyse 2008 2007 2006 2005* Drift Driftsinntekter Mill. kr. 4 273 4 395 3 310 3 545 2 780 Driftsresultat Mill. kr. 1 637 2 445 1 201 1 752

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1 Overløp ved dammen på Rensjøen. Innhold side 1. Styrets beretning 2012... 2 1.1 Virksomheten... 2 1.2 Fortsatt drift... 2 1.3 Likestilling i selskapet... 3 1.4 Arbeidsmiljø... 3 1.5 Ytre miljø... 3 1.6

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer