w T T 01 P e e w o l l 0 s e e w 3 t f f.e a o O b o k n 2 - s k s c l 2 o s 2 o no S e n 0 t 1 r u m 2008 E-CO ENERGI Q3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "w T T 01 P e e w o l l 0 s e e w 3 t f f.e a o O b o k n 2 - s k s c l 2 o s 2 o. 4 4 1 no 5 1 1 5 S 1 69 0 69 0 e n 0 t 1 r u m 2008 E-CO ENERGI Q3"

Transkript

1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon Telefaks E-CO ENERGI Q3

2 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR SEPTEMBER 2008 (Tall for 2007 i parentes) E-CO oppnådde rekordhøye resultater i 3. kvartal Resultatene for årets tre første kvartaler er også det beste i konsernets historie. Høye priser og høy produksjon er forklaringen på de gode resultatene. Resultat før skatter hittil i år ble millioner kroner som er hele 425 millioner kroner over tilsvarende resultat i fjor. Skattekostnaden økte imidlertid nesten like mye. Etter skatter ble resultatet 790 millioner kroner som er 9 millioner kroner bedre enn i VIRKSOMHETEN Konsernets hovedvirksomheter er: Eierskap, utbygging, drift og forvaltning av vannkraftanlegg Omsetning av kraft i engrosmarkedet Forretningsutvikling innenfor energi og tilgrensende områder Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61,4 prosent), Vinstra Kraftselskap DA (66,7 prosent), Energiselskapet Buskerud Kraftproduksjon AS (30 prosent), Opplandskraft DA (25 prosent) og Norsk Grønnkraft AS (25 prosent). Inklusiv eierandeler, har E-CO en normalproduksjon på 9,7 TWh. E-CO er 100 prosent eid av Oslo kommune. OM KVARTALSRAPPORTEN Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2008 er avlagt i samsvar med norske regnskapsstandarder og god regnskapsskikk. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper og de samme estimeringsmetoder som i årsregnskapet for Regnskapet for 3. kvartal 2008 er urevidert. En vesentlig del av konsernets produksjon kommer fra kraftverk med god magasineringsevne som normalt innebærer store sesongvariasjoner i produksjonen. Et magasinverk vil vanligvis ha hoveddelen av årsproduksjonen i vintersesongen som også normalt har de høyeste kraftprisene. 3. kvartal har som oftest vært det resultatmessig svakeste kvartalet i året. Men det kan være betydelige variasjoner fra dette mønsteret. I så måte er 3. kvartal i år et unntak med høy produksjon og høye priser. MARKEDSFORHOLD, PRODUKSJON OG PRISER Kraftmarkedet har hittil i år vært preget av høyt tilsig og produksjon eksport av kraft, men flaskehalser i utvekslingskapasiteten høye priser på fossile brensel og CO2-kvoter volatile, men gjennomgående høye kraftpriser. Hittil i år har nyttbart tilsig til vannmagasinene i Norge vært 8 TWh større enn normalt, ca. 8 prosent over normalen. Det kom imidlertid mindre nedbør enn normalt i 3. kvartal, og tilsiget ble ca. 2 TWh lavere enn normalen. Kombinert med en betydelig eksport av kraft medførte dette at vannmagasinene i Norge beveget seg fra en situasjon der nivået var høyere enn historisk median ved inngangen til siste kvartal til under medianen ved kvartalets slutt. De svenske magasinene hadde en lignende utvikling. 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 SPOTPRIS, MÅNEDLIG GJENNOMSNITT NOK/kWh JAN. FEB. MAR. APR. MAI JUNI JULI AUG. SEPT. OKT. NOV. DES. Spotpris 2007 Spotpris 2008 Forward pris 2008 Salgspris 2008 Den relativt nedbørfattige sommeren lettet presset på vannkraftprodusentene og bidro til at kraftprisen holdt seg høy gjennom kvartalet. Spesielt gjelder dette innenfor det sørnorske prisområdet som hadde redusert utvekslingskapasitet. Forskjellen mellom områdeprisen og systemprisen ble mindre enn det kunne se ut til ved inngangen Q3 E-CO Kvartalsrapport

3 til kvartalet. I 3. kvartal var gjennomsnittlig områdepris i Sør-Norge 4,4 øre per kwh lavere enn systemprisen. Hittil i år det gjennomsnittlige avviket 5,4 øre per kwh. Kabelforbindelsen over Skagerrak til Danmark hadde halvert kapasitet fra 1000 MW til 500 MW siden i fjor høst. Forbindelsen ble gjenopprettet til full kapasitet i juli. Utvekslingskapasiteten mot Sverige var imidlertid sterkt redusert gjennom hele siste kvartal. Kapasitetsbegrensingen skyldes feil som oppsto i mars-april på kabler over Oslofjorden. Kapasiteten har i sommer stort sett ligget på 750 MW mot en full kapasitet på 2050 MW. Det har vist seg mer komplisert enn tidligere antatt å reparere kablene, og Statnett regner nå med full kapasitet fra 1. desember. Konsernets kraftproduksjon var GWh per 3. kvartal i år (8 501 GWh). Produksjonen i 3. kvartal var GWh (2 796 GWh). Produksjonen hittil er 131 prosent av midlere produksjon (135 prosent). Gjennomsnittlig systempris ble på 34,2 øre per kwh per 3. kvartal 2008 (18,6 øre per kwh). Områdeprisen i Sør-Norge ble 28,8 øre per kwh (16,2 øre per kwh). Gjennomsnittlig salgspris i årets tre første kvartaler (eksklusiv konsesjonskraft) ble ca. 31,0 øre per kwh (ca. 24,5 øre per kwh). Den oppnådde salgsprisen hittil i år var 7 prosent lavere enn gjennomsnittlig systempris i (33 prosent høyere). Olje- gass- og kullpriser steg kraftig i første halvår. Også i 3. kvartal har prisene på fossilt brensel vært høye, men gjennomgående falt noe i forhold til situasjonen ved begynnelsen på kvartalet. Prisen på CO2 kvoter har også falt noe tilbake i 3. kvartal. Selv om termiske priser har hatt en nedadgående utvikling i siste kvartal, har volatiliteten vært stor. Svingningene i kraftprisene gjenspeiler volatiliteten i de termiske prisene, endring i hydrologien og andre usikkerhetsfaktorer. Ukegjennomsnittet for systemprisen i Nord- Pool har variert mellom ca. 17 øre og 57 øre i årets første tre kvartaler. I 3. kvartal har imidlertid systemprisen gjennomgående steget. Månedsgjennomsnittet for systemprisen i september ble 54,9 øre per kwh som er det høyeste noensinne. I tillegg til fortsatt høye termiske priser og en strammere hydrologi antas det at kraftverk som har vært ute på grunn av revisjoner i Sverige og på kontinentet har bidratt til de høye prisene. Terminprisene svingte betydelig i kvartalet, men endte noe ned. 4. kvartal i år falt fra ca. 59 øre til ca 54 øre og for 2009 gikk terminprisen ned fra ca. 55 øre til ca. 50 øre. Fyllingsgraden i de nordiske vannmagasinene var 93,6 prosent (107,0 prosent) av historisk mediannivå ved utgangen av 3. kvartal PRODUKSJON GWh første kvartal andre kvartal tredje kvartal fjerde kvartal RESULTATER PER 3. KVARTAL Driftsinntektene per 3. kvartal 2008 ble millioner kroner (2 063 millioner kroner) som tilsvarer en økning på 25 prosent. Økningen skyldes at gjennomsnittlig salgspris ble ca. 29 prosent høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Kraftproduksjonen hittil var ca. 3 prosent lavere enn i Prisøkningen i forhold til fjoråret var spesielt markert i 3. kvartal hvor driftsinntektene økte med 85 prosent. Produksjonen i 3. kvartal gikk ned med 16 prosent i forhold til i fjor, men lå likevel 40 prosent over middelproduksjonen. Tapte inntekter på sikringsporteføljen knyttet til avvik mellom områdeprisen i Sør-Norge og systemprisen utgjorde 139 millioner kroner hittil i år og 39 millioner kroner i 3. kvartal. Driftsresultatet per 3. kvartal 2008 ble millioner kroner (1 424 millioner kroner), tilsvarende en forbedring på 32 prosent. Driftskostnadene utgjorde 699 millioner kroner per 3. kvartal 2008 (639 millioner kroner). Økningen skyldes bl.a. høyere kostnader til innmatning av kraft i sentralnettet der tapskostnaden verdsettes til spotpris. Resultat fra tilknyttede selskaper ble 27 millioner kroner (34 millioner kroner) og utgjøres av andel resultat i Buskerud Kraftproduksjon AS og Norsk Grønnkraft AS. Netto finanskostnader ble 313 millioner kroner (288 millioner kroner). Økningen skyldes høyere rentenivå, samt tap og nedskrivninger på finansielle eiendeler per 30. september som følge av børsfallet hittil i år. Gjennomsnittlig netto rentebærende gjeld i årets tre første kvartaler var 632 millioner kroner lavere enn i tilsvarende periode i fjor. Effektiv rente på lån (ekskl. ansvarlig lån) var 5,2 prosent ved utgangen av 3. kvartal (5,1 prosent). Til tross for en økning i markedsrentene i år har konsernets effektive gjennomsnittlige lånerente falt med 0,2 prosentpoeng siden årets inngang. Dette skyldes at en sterk kontantstrøm fra driften hittil i år har muliggjort nedbetaling av lån med høy rente. Estimert rente på ansvarlig lån var 4,5 prosent (4,2 prosent). Den norske kraftproduksjonen var 103,4 TWh per 3. kvartal 2008 (100,8 TWh) som tilsvarer en økning på 2,6 prosent i forhold til fjoråret. Forbruket av kraft var 93,0 TWh (91,8 TWh), en økning på 1,2 prosent. Det ble netto eksportert 10,4 GWh per 3. kvartal (9,0 GWh). Resultat før skatter ble millioner kroner (1 170 millioner kroner) som tilsvarer en oppgang på 36 prosent. Skattekostnaden ble 805 millioner kroner per 3. kvartal 2008 (389 millioner kroner). Skatteprosenten økte fra 33 prosent per 3. kvartal 2007 til 50 prosent i inneværende Q3 E-CO Kvartalsrapport

4 år. Økningen knytter seg i særlig grad til grunnrenteskatten. Betalbar grunnrenteskatt i årets tre første kvartaler ble 390 millioner kroner (128 millioner kroner). Den store økningen skyldes vesentlig høyere spotpriser i 2008, samt skjerpet beskatning. Per 30. september er det inntektsført en økt skattefordel på 30 millioner kroner (56 millioner kroner) knyttet til fremførbar negativ grunnrenteinntekt DRIFTSRESULTAT NOK millioner første kvartal andre kvartal tredje kvartal fjerde kvartal Resultat etter skatt per 3. kvartal i år ble 790 millioner kroner per 3. kvartal (781 millioner kroner) som tilsvarer en økning på 1 prosent. INVESTERINGER, KONTANTSTRØM OG KAPITALFORHOLD Investeringene i varige driftsmidler utgjør 55 millioner kroner (75 millioner kroner). I hovedsak er investeringsutgiftene knyttet til Lya kraftverk som ble satt i drift i mai samt bygging av ny dam Stolsvatn. Dammen var planlagt ferdig i høst, men arbeidet har blitt noe forsinket og ferdigstillelse ventes først til neste år. Forsinkelsen medfører ingen vesentlige konsekvenser for driften. til langsiktig gjeld innenfor trekkfasiliteten på 235 millioner kroner Euro, jfr. konsernets årsregnskap for Per 30. september hadde konsernet millioner kroner i langsiktig og kortsiktig rentebærende gjeld utenom ansvarlig lån (6 038 millioner kroner). Rentedurasjonen var på 2,1 år som innebærer en reduksjon på 0,3 år fra årsskiftet. Konsernets egenkapitalprosent var 39,8 prosent ved utgangen av 3. kvartal (37,6 prosent) mot 34,8 prosent ved årets begynnelse. RISIKO- OG USIKKERHETSFAKTORER E-COs risiko er i første rekke knyttet til produksjonsvolum og kraftpriser, herunder sikringshandel og utviklingen i valutakurser. Siden konsernet har betydelig gjeld, er det også usikkerhet knyttet til renteutviklingen. E-COs policy går ut på å pris- og valutasikre deler av fremtidig produksjon samt delvis å binde renten. Valutasikring på kraft foretas kun på det prissikrede volumet. Utenlandske lån valutasikres i sin helhet. Konsernet har per 30. september prissikret en vesentlig andel av forventet produksjon for resten av 2008 noe som betydelig begrenser prisusikkerhet for resultat etter skatt hensyntatt at grunnrenteskatten beregnes av spotpriser. Svingninger i terminprisene medfører urealiserte verdiendringer på sikringsporteføljen, som i henhold til konsernets regnskapsprinsipper ikke bokføres. Urealisert negativ verdi på konsernets sikringsportefølje (inkludert valutasikring) var 404 millioner kroner per 30. september. Ved årsskiftet og utgangen av forrige kvartal var det en urealisert negativ verdi på henholdsvis 293 millioner kroner og 942 millioner. Likviditetsbeholdningen er økt med 11 millioner kroner hittil og var ved utgangen av september på 492 millioner kroner (487 millioner kroner). Ved årets begynnelse var likviditetsbeholdningen på 481 millioner kroner. E-CO Energi har en ordinær kredittlinje i bank på 100 millioner kroner, samt en syndikert trekkfasilitet med en ramme på 235 millioner Euro med forfall november Trekkrettighetene var ikke benyttet per 30. september. Kontantstrøm fra virksomheten utgjorde millioner kroner (794 millioner kroner) hittil i år. I 3. kvartal var kontantstrøm fra virksomheten 826 millioner kroner (324 millioner kroner). Den sterke økningen i kontantstrøm i 3. kvartal i år skyldes sterk vekst i resultat før skatter. Skattene har også økt vesentlig, men forfaller til betaling først i Det er nedbetalt tre langsiktige lån på til sammen 858 millioner kroner hittil i år. Kortsiktig gjeld er redusert med 500 millioner kroner i 3. kvartal. Hittil i år har kortsiktig gjeld økt med 50 millioner kroner. Kortsiktige gjeld med løpetid under 12 måneder utgjør per 30. september millioner kroner og er i balansen i sin helhet reklassifisert E-CO berøres i begrenset grad direkte av finanskrisen som økte i omfang og dybde i september. Konsernet har en relativt begrenset portefølje av plasseringer i aksjefond. E-COs pensjonskasse berøres negativt av fallet i de finansielle markedene, og basert på markedskurser per 30. september er det i E-COs balanse foretatt en nedskriving av innskutt ansvarlig kapital med 6 millioner kroner. På bakgrunn av utviklingen i markedene i oktober er det besluttet å skyte inn ytterligere 50 millioner kroner i ansvarlig kapital i pensjonskassen. E-COs rentekostnader berøres på kort sikt lite av oppgangen i markedsrenter og lånemarginer. Hvis finanskrisen etterfølges av en mer alvorlige økonomiske nedgangstider, kan dette isolert sett føre til lavere kraftpriser. Dette vil slå negativt ut for konsernet, men for inneværende år og i ikke uvesentlig grad neste år vil dette ha en begrenset effekt på grunn av prissikring. FREMTIDSUTSIKTER Konsernets strategi fremover er å investere i ny vannkraftproduksjon i den utstrekning lønnsomme investeringsalternativer foreligger. Dette omfatter både nye kraftverk og oppgraderinger av eksisterende. Per i dag er det søkt om Q3 E-CO Kvartalsrapport

5 konsesjon for bygging av to nye kraftverk og det pågår et oppgraderingsprosjekt i Hol 1. Konsernet har identifisert og vurderer flere utbygginger som vil kunne gi opp til en TWh ny kraft i en 5-10 års periode. Stortinget vedtok de foreslåtte endringer i konsesjonslovgivningen i september. Lovendringen sikrer evigvarende konsesjon for offentlig eide kraftverk. Styret ser positivt på at lovendringen bidrar til stabilitet og gir mulighet for videre utvikling av konsernet. E-COs hydrologiske ressurs er på et normalt nivå for årstiden. Forutsatt normale nedbørsforhold fremover tilsier dette en relativt normal produksjon ut året. Konsernet er godt prissikret for resten av året. På denne bakgrunn forventes et godt resultat for året. Oslo, 27. oktober 2008 Styret i E-Co Energi AS Q3 E-CO Kvartalsrapport

6 RESULTATREGNSKAP (Beløp i millioner kroner) 3.kv 3.kv pr. 3. kv pr. 3. kv År Energiinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Energikjøp, overføring Eiendomsskatt og konsesjonsavgift Andre driftskostnader Avskrivninger Driftskostnader Driftsresultat Resultatandel tilknyttede selskaper Netto finanskostnader Resultat før skatter Skatter Resultat etter skatter Reultat per aksje (kr) BALANSE (Beløp i millioner kroner) Eiendeler: Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Kortsiktige fordringer Kortsiktige investeringer Likvider Omløpsmidler Eiendeler Gjeld og Egenkapital: Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Egenkapital Avsetning for forpliktelser Ansvarlig lån Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld og egenkapital Q3 E-CO Kvartalsrapport

7 KONTANTSTRØMANALYSE (Beløp i millioner kroner) 3.kv 3.kv pr. 3. kv pr. 3. kv År Tilført fra virksomheten Endringer i arbeidskapitalposter Kontantstrøm fra virksomheten Investeringer i varige driftsmidler Andre investeringer / salg Kontantstrøm fra investeringer Endringer i kortsiktige lån Opptak av langsiktige lån Nedbetaling av langsiktige lån Utbytte / annen finansiering Kontantstrøm fra finansiering Kontantstrøm i perioden Likviditetsbeholdning ved periodens begynnelse Likviditetsbeholdning ved periodens slutt EGENKAPITAL (Beløp i millioner kroner) 3.kv 3.kv pr. 3. kv pr. 3. kv År Egenkapital ved periodens begynnelse Periodens resultat Avsatt utbytte Egenkapital ved periodens slutt Q3 E-CO Kvartalsrapport

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2009-31. MARS 2009 (Tall for 2008 i parentes)

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) E-CO Energi oppnådde

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Halvårsrapport 02 4. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 2 E-CO Energi // Halvårsrapport Styrets rapport HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 30. JUNI (Tall for i parentes) Nøkkeltall Andre kvartal

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

2006 E-CO ENERGI. E-CO Energi Postboks 255 Sentrum, 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no

2006 E-CO ENERGI. E-CO Energi Postboks 255 Sentrum, 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no årsrapport 2006 E-CO ENERGI E-CO Energi Postboks 255 Sentrum, 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no INNHOLD 01 2006 i korte trekk 02 Om E-CO Energi 04 Administrerende direktør

Detaljer

årsrapport e-co energi

årsrapport e-co energi årsrapport e-co energi 2010 INNHOLD 05 Administrerende direktør har ordet 08 Årsberetning 2010 18 2010 i korte trekk 19 Om E-CO Energi 20 Resultatregnskap 21 Balanse 23 Kontantstrømanalyse 24 Regnskapsprinsipper

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

Visjon Ledende vannkraftprodusent, kjent for kompetanse og kostnadseffektivitet

Visjon Ledende vannkraftprodusent, kjent for kompetanse og kostnadseffektivitet Ajour per 31.03.2003 31.03.2004 1 Innhold 1. Selskapets visjon, mål og strategi. side 3 2. Dette er E-CO Vannkraft as side 4 3. Oppgradering av Aurland 1 side 5 4. Administrerende direktørs beretning side

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005

Årsberetning og regnskap 2005 Årsberetning og regnskap 2005 Innhold 2 Hovedtall side 3 Administrerende direktørs kommentarer side 4 Historisk utvikling - eierforhold side 6 Styrets årsberetning for 2005 side 7 Resultatregnskap side

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 02-2015

KVARTALSRAPPORT 02-2015 KVARTALSRAPPORT 02-2015 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 1. HALVÅR 2015 Agder Energi hadde i 1. halvår et resultat etter skatt på 637 mill. kr (majoritetens andel), mot 362 mill. kr i

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Eidsiva Energi konsern Børsrapport Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker.

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Statnett SF Husebybakken 28B P.o.Box 5192 Majorstuen N-0302 Oslo Telefon: 22 52 70 00 Telefax: 22 52 70 01 www.statnett.no firmapost@statnett.

Statnett SF Husebybakken 28B P.o.Box 5192 Majorstuen N-0302 Oslo Telefon: 22 52 70 00 Telefax: 22 52 70 01 www.statnett.no firmapost@statnett. Design Kolonien Statnett SF Husebybakken 28B P.o.Box 5192 Majorstuen N-0302 Oslo Telefon: 22 52 70 00 Telefax: 22 52 70 01 www.statnett.no firmapost@statnett.no 12 Statnett Konsern Kvartalsrapport pr.

Detaljer

Aksjonærrapport 1. kvartal 2009

Aksjonærrapport 1. kvartal 2009 Aksjonærrapport 1. kvartal 2009 Innhold: Hovedpunkter 1. kvartal 3 Nøkkeltall 4 Sammendrag 1. kvartal 4 Kontantstrøm og kapitalforhold 5 Risikoforhold 5 Resultatenheter 6 Andre forhold 9 Utsikter 9 Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 03:12. Side 1 Statnett Kvartalsrapport 3:2012

Kvartalsrapport 03:12. Side 1 Statnett Kvartalsrapport 3:2012 Q3 Kvartalsrapport 03:12 Side 1 Statnett Kvartalsrapport 3:2012 Innhold 03:12 005 012 013 014 015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2010

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2010 Aksjonærrapport 4. kvartal 2010 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold 11 Framtidsutsikter 12 Resultat og balanse 13 Kontantstrømanalyse 14 Noter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Halvårsmelding 3 Erklæring 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Utvidet konsolidert resultat 10 Kontantstrømoppstilling 11 Endringer i konsernets egenkapital 12 Noter til halvårsregnskapet

Detaljer

Energi Årsrapport 2014

Energi Årsrapport 2014 Energi Årsrapport 2014 2 E-CO Energi // Årsrapport 2014 Visjon og verdier VISJON Sammen skal vi skape ny verdi gjennom ren energi VI SKAL Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være

Detaljer

Aksjonærrapport. 3. kvartal 2011

Aksjonærrapport. 3. kvartal 2011 Aksjonærrapport 3. kvartal 2011 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 5 Resultatenheter 6 Andre forhold 9 Framtidsutsikter 10 Resultat og balanse 11 Kontantstrømanalyse 12 Noter

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2011 4

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2011 4 Årsrapport Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall 6 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Utvidet konsolidert resultatregnskap 19 Kontantstrømoppstilling 20 Endringer

Detaljer

(Beløp i millioner kroner) Faste kontrakter* 47,2 45,5 44,2 Overføringskostnader 116,2 110,7 100,1 Sum 163,4 156,2 144,3

(Beløp i millioner kroner) Faste kontrakter* 47,2 45,5 44,2 Overføringskostnader 116,2 110,7 100,1 Sum 163,4 156,2 144,3 30 E-CO Energi // Årsrapport 2012 Noter Noter til regnskapet Note 1. Driftsinntekter 0 0 Strøminntekter 3 100,7 3 381,4 3 931,6 0 0 Konsesjonskraft 88,5 80,0 73,4 0 0 Overføringsinntekter 28,9 30,4 35,3

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2010

Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2010 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2010 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer