Foreløpig årsregnskap 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreløpig årsregnskap 2012"

Transkript

1 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern

2 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011). Lavere kraftpriser i Gjennomsnittspris (NO1) 2012 kr 221,35/MWh (kr 362,33/MWh i 2011). Sikringsaktiviteter på krafthandel og valuta opprettholdt et tilfredsstillende resultat på tross av kraftig nedgang i kraftpriser og sterk norsk krone mot Euro. Økt varme- og kjøleproduksjon i 2012, 128 GWh (99 GWh i 2011). Tilfredsstillende kontantstrøm fra drift (etter betalte renter og skatter), 230 mill.kr i 2012 (218 mill.kr i 2011). Resultat etter skatt i 2012 er 177 mill.kr (376 mill.kr i 2011). Korrigert for urealiserte verdiendringer er årsresultatet etter skatt på 170 mill.kr i 2012 (145 mill.kr i 2011). Driftsresultatet i 2012 er 417 mill.kr (791 mill.kr i 2011) og EBITDA i 2012 på 551 mill.kr (921 mill.kr i 2011). Det har i 2012 vært gjennom ført omfattende arbeider med ombygging og rehabilitering av kraftverket Rånåsfoss 3. Arbeidene med aggregat 1 er ferdig, og aggregatet forventes satt i drift i løpet av 1. kvartal Arbeidene med ombygging og rehabilitering av aggregat 2 er igangsatt i Det er i 2012 gjennomført en omstillingsprosess innenfor fjernvarmevirksomheten for å etablere en effektiv driftsorganisasjon, og å finne effektive løsninger for drift av de små fjernvarmeanleggene. Som ledd i denne prosessen er det i 2012 foretatt en nedskrivning av de mindre fjernvarmeanleggene med 26 mill.kr til antatt virkelig verdi. Konsernet har svært høy fokus på HMS i alle drift- og utbyggingsprosjekter. Det har i 2012 ikke vært noen tilfeller med personskader. Sykefraværet var i 2012 på 2,3 % (3,9 % i 2011). Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern 2

3 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi for 2012 er utarbeidet etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS), med sammenlignbare balansetall for 2011 og 2010 og sammenlignbare resultattall for I forbindelse med utarbeidelsen av årsregnskap for 2012 og anvendelsen av konsernets regnskapsprinsipper har ledelsen utøvd skjønn og benyttet estimater og forutsetninger som grunnlag for regnskapsposter. Prinsippanvendelse og beregningsmetoder er de samme som ble benyttet i siste årsregnskap (2011). Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er i hovedsak lokalisert i Akershus fylke, med morselskapets hovedkontor på Rånåsfoss i Sørum kommune. Selskaper hvor konsernet har kontroll (normalt en eierandel på 50 % eller mer) innarbeides i konsernregnskapet som datterselskap. Selskaper med en eierandel mellom 20 % og 50 % tas i utgangspunktet inn i konsernregnskapet som tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden. Deleid virksomhet innenfor vannkraftproduksjon er medtatt i konsernregnskapet etter bruttometoden som felles kontrollert virksomhet. I 2012 har konsernets virksomhet bestått i produksjon og omsetning av elektrisk energi basert på vannkraft og produksjon og levering av fjernvarme og fjernkjøling. Vannkraftvirksomheten som drives gjennom de heleide datterselskapene Akershus Energi Vannkraft AS, Glomma Kraftproduksjon AS, Halden Kraftproduksjon AS, Skien Kraftproduksjon AS, Øvre Hallingdal Kraftproduksjon AS og Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS er det klart største virksomhetsområdet i konsernet med en samlet årsproduksjon på GWh i Fjernvarmevirksomheten med regionalt satsningsområde i Akershus fylke drives gjennom det heleide datterselskapet Akershus Energi Varme AS, med anlegg i Lillestrøm, Lørenskog, Eidsvoll, Årnes, Sørumsand, Årnes, Asker og Skedsmokorset. Det er i 2012 gjennomført en omstillingsprosess innenfor fjernvarmevirksomheten for å bidra til effektiv og lønnsom drift i årene fremover, samt å finne effektive driftsløsninger for de små fjernvarmeanleggene. Antall årsverk i fjernvarmevirksomheten er redusert med 4 i løpet av Samlet produksjonen i fjernvarmevirksomheten var i 2012 på 128 GWh. Konsernet har etablert en policy for god virksomhetsstyring. Denne er utarbeidet av styret og behandlet av generalforsamlingen. Prinsippene er i all hovedsak basert på anbefaling fra Oslo Børs og anbefaling fra Kommunenes Sentralforbund sitt eierforum. Policy for god virksomhetsstyring er tilgjengelig på konsernets hjemmesider Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern 3

4 Konsernet har etablert interne systemer og rutiner som sikrer en forsvarlig håndtering av konsernselskapenes disposisjoner innenfor krafthandels- og finansområdet. Håndteringen av gitte risikorammer rapporteres løpende gjennom året både internt og til selskapenes styrer. Det er etablert en Total Risiko Gruppe som har løpende fokus på den totale risikoen i konsernet og effekten av ulike ageringer i forretningsområdene, både innenfor handelsvirksomhet og investeringsaktiviteter. I tillegg er det etablert en egen funksjon som Total Risk Manager, som har som oppgave å foreta en uavhengig rapportering av konsernets samlede risiko. Det er også et organisatorisk skille mellom front- og backoffice og funksjonen som risk manager. Kommentarer til foreløpig regnskap for 2012 Sammendrag - nøkkeltall Beløp i mill.kr Driftsinntekter Driftsresultat Resultat etter skatt EBITDA Netto kontantstrøm fra drift Totalkapital Egenkapitalandel (%) 51 % 53 % 48 % Rentebærende gjeld Avkastning på engasjeret kapital (%) 12,9 % 15,2 % 19,9 % Produksjonsvolum vannkraft (GWh) Produksjonsvolum fjernvarme (GWh) Konsernets årsresultat etter skatt for 2012 var 177 mill.kr, en reduksjon på 199 mill.kr i forhold til Den betydelige resultatnedgangen i forhold til forrige år forklares i all hovedsak ved verdiendring (ikke realisert) på finansielle kraftkontrakter. Korrigert for urealiserte verdiendringer er konsernets årsresultat etter skatt for 2012 på 170 mill.kr mot 145 mill.kr for Konsernresultatet etter IFRS er i stor grad påvirket av urealiserte verdiendringer på finansielle kontrakter (kraftkontrakter og valuta). Dette er poster som ikke har noen kontantstrømseffekt, og konsernet har hatt høy fokus på kontantstrøm fra drift, som både i 2012 og 2011 viser betydelig positive beløp. Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern 4

5 Konsernets samlede driftsinntekter for 2012 var 859 mill.kr, som er 382 mill.kr lavere enn Verdiendringer på finansielle kraftkontrakter og valutaterminkontrakter klassifiseres som en del av driftsinntektene, og korrigert for urealiserte verdiendringer er samlede driftsinntekter i 2012 på 830 mill.kr, mot 894 mill.kr i Korrigert for urealiserte verdiendringer er driftsinntektene i vannkraft 742 mill.kr i 2012, en reduksjon på 73 mill.kr i forhold til forrige år. Reduksjonen i driftsinntektene forklares i hovedsak ved lavere markedspriser på kraft, mens høyere volum og resultat på finansielle kraftkontrakter har delvis kompensert for reduksjonen som følge av lavere markedspris. For fjernvarmevirksomheten er driftsinntektene i 2012 på 88 mill.kr, en økning på 9 mill.kr i forhold til forrige år som i hovedsak forklares ved nye kunder og høyere volum. Lønn- og personalkostnader i 2012 var 88 mill.kr, mot 81 mill.kr i 2011, og økningen forklares i hovedsak ved økning i antall ansatte og generell lønnsvekst. Av- og nedskrivninger var i 2012 på 134 mill.kr, mot 130 mill.kr i Av- og nedskrivninger i 2012 inkluderer en nedskrivning av konsernets mindre fjernvarmeanlegg på til sammen 26 mill.kr til antatt virkelig verdi. Korrigert for nedskrivninger i fjernvarmevirksomheten i 2012 og 2011 er avskrivningene økt med 4 mill.kr fra 2011 til 2012, og denne økningen forklares i hovedsak ved ferdigstilling av anlegg og justering av forventet gjenværende brukstider. Andre driftskostnader var i 2012 på 151 mill.kr, en økning på 7 mill.kr i forhold til forrige år. Økningen kan i hovedsak henføres til vannkraftvirksomheten, og forklares i stor grad ved med noe høyere kostnader til drift og vedlikehold av egne og deleide verk og eiendomsskatt. Verdiendringer og andre (tap)/gevinster netto viser en kostnad i 2012 på 4 mill.kr som kan henføres til endring i beregnet forpliktelse for grunneiererstatning. Resultatandel fra tilknyttede selskap var i 2012 negativ med 2 mill.kr, og kan henføres til rapportert negativt resultat i selskapet Norsk Grønnkraft AS. Konsernet hadde i 2012 netto finanskostnader på 41 mill.kr i forhold til 15 mill.kr for Økningen i netto finanskostnader forklares i hovedsak ved urealisert verditap på renteswapavtaler og økte netto rentekostnader som følge av lavere likviditet og økning i rentebærende gjeld. Beregnet skattekostnad i 2012 på 197 mill.kr er 193 mill.kr lavere enn i Alminnelig inntektsskatt er redusert med 111 mill.kr som følge av lavere resultat før skatt, og grunnrenteskatt er redusert med 82 mill.kr hovedsakelig som følge av lavere kraftpriser. Konsernet hadde i 2012 en positiv kontantstrøm fra driftsaktiviteter på 230 mill.kr, etter betalte skatter og renter på henholdsvis 251 mill.kr og 30 mill.kr. Kontantstrøm fra driftsaktiviteter var i 2011 på 218 mill.kr, og endringen i forhold til forrige år forklares i hovedsak med lavere betalte skatter samt noe lavere kontantstrøm fra driftsaktiviteter. Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern 5

6 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var i 2012 på -333 mill.kr, og forklares med betydelige investeringer i varige driftsmidler innenfor vannkraftvirksomheten (249 mill.kr) og fjernvarmevirksomheten (76 mill.kr). Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter i 2012 var 115 mill.kr, og forklares med netto låneopptak (+ 285 mill.kr) og betaling av utbytte til eier (-170 mill.kr). Konsernet hadde pr en likvidbeholdning (bankinnskudd) på 107 mill.kr, finansielle omløpsmidler (inklusive derivater) på 80 mill.kr og kortsiktig gjeld på 684 mill.kr. Kortsiktig gjeld pr er redusert med 77 mill.kr i forhold samme tidspunkt forrige år, og de største endringene kan henføres til betalbar skattegjeld (-70 mill.kr), 1. års avdrag på langsiktig gjeld (-162 mill.kr) og rentebærende kortsiktig gjeld (+149 mill.kr). I aktuarberegning av konsernets pensjonsforpliktelser for 2012 er markedsrenten på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) benyttet som diskonteringsrente, og dette har gitt en reduksjon i balanseførte pensjonsforpliktelse på rundt 60 mill.kr. Konsernets egenkapitalandel var pr på 51 %, mot 53 % pr Ved utgangen av 2011 hadde konsernet 88 fast ansatte mot 86 på samme tidspunkt foregående år. Sykefraværet i 2012 har vært 2,3 %, mot 3,9 % i foregående år. Styret anser konsernresultatet og kontantstrøm for 2012 som tilfredsstillende. Fokus framover Konsernet vil ha fokus på sin rolle som regional aktør gjennom sin satsning på vannkraft og fjernvarme i regionen og ulike utviklingsprosjekter i samarbeid med ulike forskningsmiljøer. Arbeidet med å sikre vekst og utvikling i konsernet ved aktivt å bidra til forbedring av eksterne rammebetingelser for fjernvarme vil fortsette også i Det er gjennomført en omstilling av fjernvarmevirksomheten, og det forventes at virksomheten fremover skal gi positive resultater og lønnsom drift. Konsernet jobber med ulike aktiviteter for å få knyttet flere kunder til de etablerte varmesentralene og tilhørende infrastruktur. Gjennomføringen av en stor rehabiliteringsportefølje på vannkraftanleggene har meget høy prioritet. Det fokuseres derfor mye på systemer og rutiner for kostnads- og risikostyring av disse prosjektene i egne og deleide kraftanlegg. Porteføljen på samlet ca mill.kr skal sikre fortsatt lang levetid og høy tilgjengelighet på anleggene. Utviklingen i kraftprisene fremover betraktes som usikker. Konsernet jobber med ulike finansielle løsninger som skal sikre en fortsatt robust finansielle stilling som kan takle flere år med lave kraftpriser, samtidig som man gjennomfører planlagte investeringer og rehabiliteringer av vannkraft- og fjernvarmeanlegg og at man har finansiell evne til å gi eier en tilfredsstillende avkastning. Risikohåndtering er derfor en svært viktig del av konsernets finansielle virksomhet, og det vil fortsatt være fokus på å optimalisere denne. Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern 6

7 Det vil også bli gjennomført kostnadstilpasninger fremover for å tilpasse organisasjon og kostnadsstruktur til en periode med lavere kraftpriser. Konsernet vil jobbe med et langsiktig kostnadsprogram som skal gi gevinster over tid, spesielt for perioden Konsernet har i flere år hatt et lavt sykefravær, og arbeidsmiljøet er meget godt. Det vil også i tiden framover være et meget høyt fokus på HMS, spesielt innenfor vedlikeholds- og byggeprosjektene. Dette krever kontinuerlig fokus på videreutvikling og oppfølging, og det gjennomføres kontinuerlig interne kvalitetsforbedringsprosesser for å videreutvikle sentrale prosesser og styringssystemer i organisasjonen slik at organisasjonen er godt rustet for gjennomføring av krevende aktiviteter innenfor vannkraft og fjernvarme fremover. Konsernet har også økt fokus på beredskap og systemer for krisehåndtering som følge av flere myndighetskrav og vekst og utviklingen i virksomheten, og dette er et område som krever fokus på kontinuerlig forbedring. Rånåsfoss, 14. mars 2013 Styret i Akershus Energi AS Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern 7

8 Konsernregnskap Akershus Energi 2012 Resultatregnskap konsern Beløp i mill.kr Noter 1. januar desember Salgsinntekter Urealisert verdiendring finansielle kontrakter 12, Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Energi- og overføringskostnader Lønn og personalkostnader 5,19, Av- og nedskrivninger 5,6,7,8, Verdiendringer og andre (tap)/gevinster-netto 5,20, Andre driftskostnader 5, Driftsresultat Andel resultat i tilknyttede selskaper 5,10, Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Tilordnet: Aksjonærer Resultat pr. aksje (kr pr. aksje) , ,45 Totalresultat Beløp i mill.kr 1. januar desember Årsresultat Estimatavvik pensjoner Totalresultat Tilordnet: Aksjonærer Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern 8

9 Konsernregnskap Akershus Energi 2012 Balanse konsern Beløp i mill.kr EIENDELER Noter 31. desember Anleggsmidler Varige driftsmidler 5,6, Andel deleide verk Immaterielle eiendeler 7, Investering i tilknyttede selskap Derivater 11, Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdninger Kundefordringer og andre fordringer Derivater Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Sum egenkapital Langsiktig gjeld Lån Derivater Utsatt skatteforpliktelse Pensjoner og lignende forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Betalbar skattegjeld Derivater Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern 9

10 Konsernregnskap Akershus Energi 2012 Kontantstrømoppstilling Beløp i mill.kr 1. januar desember Kontantstrøm fra driftsaktiviteter Kontantstrøm fra drift Betalte renter Betalte skatter Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Investering i varige driftsmidler Investering i tilknyttede selskap og andre aksjer Salg av finansielle omløpsmidler 3 10 Salg av aksjer/andeler - 42 Mottatte renter 4 5 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Opptak av ny langsiktig gjeld Nedbetaling av gjeld Netto opptak av kortsiktig gjeld Utbetalt utbytte til selskapets aksjonærer Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Periodens netto kontantstrøm Kontanter og bankinnskudd 1. januar Kontanter og bankinnskudd 31. desember Endring i kontanter og bankinnskudd Kontantstrøm fra drift: Resultat før skatt Av- og nedskrivninger Resultatandel tilknyttede selskap 2 10 Endring pensjonsforpliktelse - -1 Verdiendringer Netto finansposter Endring arbeidskapital: Endring fordringer Endring gjeld Kontantstrøm fra drift Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern 10

11 Konsernregnskap Akershus Energi 2012 Endring i konsernets egenkapital Beløp i mill.kr Aksje- Overkurs- Opptjent Sum Ikke kontr. Sum kapital fo nd egenkapital interesser egenkapital Egenkapital Totalresultat Tilgang ikke kontrollerende interesser Utbetalt utbytte Egenkapitalkorreksjon TS/deleide verk Avgang ikke kontrollerende interesser Egenkapital Totalresultat Utbetalt utbytte Egenkapitalkorreksjon TS Egenkapital Totalresultat Utbetalt utbytte Egenkapitalkorreksjon Egenkapital Morselskapets aksjekapital på kr er fordelt på aksjer, hver pålydende kr Alle aksjer har lik stemmerett, og samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Det er ikke etablert noen opsjonsordning i selskapet, og selskapet har ingen beholdning av egne aksjer. Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern 11

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2011

Foreløpig årsregnskap 2011 Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2011 Økt vannkraftproduksjon, 2 440 GWh i 2011 (2 252 GWh i 2010).

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune, og konsernets hovedkontor ligger på Rånåsfoss i Sørum kommune. Konsernets hovedvirksomhet

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008

Foreløpig årsregnskap 2008 Foreløpig årsregnskap 2008 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2008 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2008 Høy kraftproduksjon også i 2008 2 466 GWh (2 515 GWh i 2007)

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 1 1. Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2015. Akershus Energi Konsern. Halvårsrapport 2015 Akershus Energi Konsern 1

HALVÅRSRAPPORT 2015. Akershus Energi Konsern. Halvårsrapport 2015 Akershus Energi Konsern 1 HALVÅRSRAPPORT 2015 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2015 Akershus Energi Konsern 1 Halvårsrapport 2015 1. Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer

Detaljer

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006 KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR. 30.6.2006 Konsernorganisering fram til 30.6.2006 Oppland Energi er ved utgangen av 1. halvår 2006 organisert som et konsern. Morselskapet i konsernet er holdingselskapet

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2014. Akershus Energi Konsern. Halvårsrapport 2014 Akershus Energi Konsern 1

HALVÅRSRAPPORT 2014. Akershus Energi Konsern. Halvårsrapport 2014 Akershus Energi Konsern 1 HALVÅRSRAPPORT 2014 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2014 Akershus Energi Konsern 1 Halvårsrapport 2014 1. Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 6 Endringer i konsernets

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 4. Konsernstruktur 4. Arbeidsmiljø og personale 4. Ytre miljø 5

ÅRSBERETNING 2012 4. Konsernstruktur 4. Arbeidsmiljø og personale 4. Ytre miljø 5 2 Innhold ÅRSBERETNING 2012 4 Konsernstruktur 4 Arbeidsmiljø og personale 4 Ytre miljø 5 Resultat, investeringer, finansiering og likviditet 6 Akershus Energi AS 6 Konsern 6 Finansiell risiko og økonomiske

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 4. Konsernstruktur 4. Arbeidsmiljø og personale 4. Ytre miljø og samfunnsansvar 6

ÅRSBERETNING 2013 4. Konsernstruktur 4. Arbeidsmiljø og personale 4. Ytre miljø og samfunnsansvar 6 2 Innhold ÅRSBERETNING 2013 4 Konsernstruktur 4 Arbeidsmiljø og personale 4 Ytre miljø og samfunnsansvar 6 Resultat, investeringer, finansiering og likviditet 6 Akershus Energi AS 6 Konsern 6 Finansiell

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2012. Akershus Energi Konsern

HALVÅRSRAPPORT 2012. Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2012 Akershus Energi Konsern 1 Halvårsrapport 2012 1. Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2015

KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2015 Agder Energi fikk i 2015 et resultat etter skatt på 1 220 mill. kr (majoritetens andel), mot 475 mill. kr i 2014.

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2011. Akershus Energi Konsern

HALVÅRSRAPPORT 2011. Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2011 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2011 1. Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012 Foto: Ruhne Nilssen Halvårsrapport 2012 HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2012 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsrapport... side 4 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Kontantstrøm... side 11 Endringer i konsernets egenkapital... side 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2012 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

styrets kommentar AGDER ENERGI KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2007

styrets kommentar AGDER ENERGI KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2007 KVARTALSRAPPORT styrets kommentar 1 AGDER ENERGI 4. KVARTAL 2007 styrets kommentar 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2007 2007 ble et godt år for Agder Energi. Omsetningen økte med 7 % til over 5 mrd.

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT Akershus Energi Konsern

HALVÅRSRAPPORT Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2010 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2010 1. Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013. Akershus Energi Konsern. Halvårsrapport 2013 Akershus Energi Konsern 1

HALVÅRSRAPPORT 2013. Akershus Energi Konsern. Halvårsrapport 2013 Akershus Energi Konsern 1 HALVÅRSRAPPORT 2013 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2013 Akershus Energi Konsern 1 Halvårsrapport 2013 1. Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer

Detaljer

Konsekvenser ved overgang til internasjonale regnskapsprinsipper - IFRS

Konsekvenser ved overgang til internasjonale regnskapsprinsipper - IFRS Akershus Energi Konsernet Konsekvenser ved overgang til internasjonale regnskapsprinsipper - IFRS Generelt Akershus Energi AS vil fra og med 2007 avlegge konsernregnskap i henhold til International Financial

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 363 795 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: RISØR FISKEMOTTAK AS Forretningsadresse: Holmen 4950 RISØR

Detaljer