Brutto driftsresultat Avskrivninger Nedskrivninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110"

Transkript

1 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun Driftsinntekter Distribusjonskostnader Driftskostnader Restruktureringskostnader Brutto driftsresultat Avskrivninger Nedskrivninger Driftsresultat Andel resultat i tilknyttede selskap 1) Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat Minoritetens andel Majoritetens andel Resultat pr. aksje -0,06-0,69-0,38-1,12 4,69 Utvannet resultat pr. aksje -0,06-0,69-0,38-1,12 4,69 1) Andel resultat tilknyttede selskap er inkludert etter skatt. Balanse Mill. kroner EIENDELER Immaterielle eiendeler Biologiske eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Andre langsiktige fordringer Renteswapper i virkelig verdi sikring Sum anleggsmidler Beholdninger Kundefordringer og andre fordringer Kortsiktige investeringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL Egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Utsatt skatt Langsiktig rentebærende gjeld Langsiktig ikke rentebærende gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Betalbar skatt Kortsiktig ikke rentebærende gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

2 Tall for områdene Driftsinntekter Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun Europa Avispapir Magasinpapir Sum Europa Sør-Amerika Avispapir Australasia Avispapir Asia Avispapir Øvrig virksomhet Øvrig virksomhet Norge Andre inntekter Sum Øvrig virksomhet Staber/Elimineringer Sum Konsern Driftsresultat før avskrivninger Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun Europa Avispapir Magasinpapir Sum Europa Sør-Amerika Avispapir Australasia Avispapir Asia Avispapir Øvrig virksomhet Øvrig virksomhet i Norge Andre inntekter Sum Øvrig virksomhet Staber / elimineringer Gevinst krafthandel og verdiendring energisikring Restruktureringskostnader Sum konsern

3 Tall for områdene Driftsresultat Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun Europa Avispapir Magasinpapir Sum Europa Sør-Amerika Avispapir Australasia Avispapir Asia Avispapir Øvrig virksomhet Øvrig virksomhet Norge Andre inntekter Sum Øvrig virksomhet Staber/Elimineringer Gevinst krafthandel og verdiendring energisikring Nedskrivninger Restruktureringskostnader Sum konsern Produksjon (1.000 tonn) Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun Europa Avispapir Magasinpapir Sør-Amerika Avispapir Australasia Avispapir Asia Avispapir Norske Skog totalt Sum avispapir Sum magasinpapir Sum trykkpapir Leveranser (1.000 tonn) Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun Europa Avispapir Magasinpapir Sør-Amerika Avispapir Australasia Avispapir Asia Avispapir Norske Skog totalt Sum avispapir Sum magasinpapir Sum trykkpapir

4 Kvartalsresultat 1) Mill. kroner 2kv05 1kv05 4kv04 3kv04 2kv04 1kv04 4kv03 3kv03 2kv03 Driftsinntekter Restruktureringskostnader Brutto driftsresultat Avskrivninger Driftsresultat før nedskr. og revalueringer Nedskrivninger Driftsresultat Ordinært resultat før skattekostnad Majoritetens andel ) Kvartalstallene for 2004 og 2005 er i henhold til IFRS. Kvartalstallene for 2003 er i henhold til NGAAP. Kvartalsresultat områder 1) Mill. kroner 2kv05 1kv05 4kv04 3kv04 2kv04 1kv04 4kv03 3kv03 2kv03 Driftsinntekter Europa Sør-Amerika Australasia Asia Øvrig virksomhet Staber/Elimineringer Sum driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Europa Sør-Amerika Australasia Asia Øvrig virksomhet Gevinst krafthandel og verdiendring energisikring Restruktureringskostnader Staber/Elimineringer Sum driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Europa Sør-Amerika Australasia Asia Øvrig virksomhet Nedskrivninger Gevinst krafthandel og verdiendring energisikring Restruktureringskostnader Staber/Elimineringer Sum driftsresultat ) Kvartalstallene for 2004 og 2005 er i henhold til IFRS. Kvartalstallene for 2003 er i henhold til NGAAP.

5 Finansielle nøkkeltall Definisjoner Jan - Jun 05 Jan - Jun Netto driftsmargin før nedskrivninger og restruktureringskostnader % 1 4,7 4,9 4,8 Netto driftsmargin etter nedskrivninger og restruktureringskostnader % 1 4,1 3,1 4,1 Brutto driftsmargin før restruktureringskostnader % 2 17,0 17,8 17,0 Brutto driftsmargin etter restruktureringskostnader % 2 17,0 17,3 16,8 Avkastning på sysselsatt kapital 3,1 3,1 3,2 Egenkapitalandel % 3 41,5 40,8 43,3 Egenkapitalandel eksl minoritetsinteresser % 4 41,1 40,3 42,9 Nto. rentebærende gjeld Nto. rentebærende gjeld/ek 0,94 0,96 0,88 Nto. rentebærende gjeld/egenkapital ekskl. minoritetsinteresser 0,95 0,97 0,89 Resultat pr. aksje etter skatt 6-0,38-1,12 4,69 Resultat pr. aksje - fullt utvannet -0,38-1,12 4,69 Kontantstrøm pr. aksje etter skatt 7 8,38 11,74 22,04 Kontantstrøm pr. aksje - fullt utvannet 8,38 11,74 22,04 Definisjoner: 1 : Netto driftsmargin = Driftsresultat : Driftsinntekter 2 : Brutto driftsmargin = Driftsresultat før avskrivninger : Driftsinntekter 3 : Egenkapitalandel = Egenkapital : Totalkapital 4 : Egenkapitalandel ekskl. minoritetsinteresser = Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser : Totalkapital 5 : Netto rentebærende gjeld = Rentebærende gjeld - kontanter og kontantekvivalenter - kortsiktige investeringer - renteswapper i virkelig verdi sikring 6 : Resultat pr. aksje etter skatt = Periodens resultat : Gjennomsnittlig antall aksjer 7 : Kontantstrøm pr. aksje etter skatt= Kontantstrøm fra drift : Gjennomsnittlig antall aksjer Kontantstrømanalyse Mill. kroner Jan - Jun 05 Jan - Jun Kontantstrøm fra driften Innbetalinger fra driften Utbetalinger til driften Netto finansielle innbetalinger og utbetalinger Betalte skatter Netto kontantstrøm fra driften Kontantstrøm fra investeringsaktivitetene Investeringer i varige driftsmidler knyttet til driften Salg varige driftsmidler Andre investeringer Netto innbetalinger ved salg av selskapsandeler 1) Betalte skatter Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitetene Kontantstrøm fra finansieringsaktivitetene Netto endring langsiktige lån Netto endring kortsiktige lån Betalt utbytte 2) Ny egenkapital 3) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitetene Omregningsdifferanser Sum netto endring betalingsmidler ) For 2004 gjelder beløpet salg av skogene i Midt-Norge. 2) Utbytte til minoritetsaksjonærer i PanAsia er inkludert i beløpene. 3) Kapitalinnskudd fra minoritetsaksjonærer i Hebei Long Teng Paper

6 Bevegelse i egenkapitalen Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Egenkapital pr 31. desember 2004 ekskl. minoritetsinteresser Effekt av implementering av IAS Egenkapital pr 1. januar 2005 ekskl. minoritetsinteresser Omregningsdifferanser og annet Egenkapitalemisjoner Beholdningsendring egne aksjer Betalt utbytte Resultat for perioden Egenkapital pr 30. juni 2005 ekskl. minoritetsinteresser Total Regnskapsprinsipper Kvartalsregnskapet for andre kvartal 2005 er utarbeidet i henhold til IAS 34 Interim Financial Statements. Kvartalsregnskapet med sammenligningstall er utarbeidet i henhold til gjeldende IFRS standarder og fortolkninger. Eventuelle endringer i standarder eller fortolkninger kan medføre endringer i tallene. Sammenlignet med NGAAP er det nye regnskapsprinsipper på følgende områder som følge av implementeringen av IFRS: Skatter Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring utsatt skatt. Betalbar skatt er beregnet på grunnlag av skattemessig resultat, og endring utsatt skatt er beregnet på grunnlag av periodens endring i midlertidige resultatforskjeller. Utsatt skatt i balansen er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier og underskudd til fremføring ved utgangen av perioden. Skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring utlignes mot skatteøkende midlertidige forskjeller som reverserer i samme tidsrom der dette er mulig. Utsatt skatt presenteres til nominell verdi. Periodens skattekostnad er beregnet basert på beste estimat på gjennomsnittlig årlig skatteprosent. Pensjoner På samme måte som under NGAAP vil periodens netto pensjonskostnad under IFRS være inkludert i lønn og personalkostnader, og bestå av nåverdien av periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på pensjonsforpliktelsen, forventet avkastning på pensjonsmidlene, resultatført virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, resultatført avvik mellom faktisk og forventet avkastning, samt periodisert arbeidsgiveravgift. Virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, samt avvik mellom faktisk og forventet avkastning, periodiseres over gjenværende opptjeningstid eller forventet levetid først når den akkumulerte virkning overstiger 10 % av hva som er størst av pensjonsmidlene og pensjonsforpliktelsene. Dette vurderes separat for hver pensjonsordning.

7 Aksjebasert avlønning Norske Skog har et opsjonsprogram som medfører kontantvederlag dersom opsjonene benyttes. Verdien av opsjonene resultatføres på tildelingstidspunktet. Frem til utøvelsestidspunktet resultatføres eventuelle endringer i verdien av opsjonene. Goodwill Goodwill er ikke gjenstand for periodevise avskrivninger. Goodwill er gjenstand for en verdivurdering minst en gang hvert år. Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta Balanseposter i utenlandsk valuta som ikke er sikret mot valutakursendringer er vurdert til balansedagens kurs. Balanseposter i utenlandsk valuta som sikrer hverandre er vurdert til balansedagens kurs. Gevinst og tap som følge av valutakursendringer på gjeld i utenlandsk valuta som anses som sikring av verdien av datterselskap i utenlandsk valuta med selvstendig virksomhet føres direkte mot konsernets egenkapital, sammen med omregningsdifferansen som oppstår ved omregning av datterselskapet. Gevinst og tap som følge av valutakursendringer på balanseposter knyttet til varekretsløpet føres over driftsresultatet. Gevinst og tap som følge av valutakursendringer på øvrige balanseposter er klassifisert som finanspost. Goodwill som har oppstått ved oppkjøp av utenlandske enheter er blitt behandlet som en konserneiendel når merverdiene knytter seg til globale synergier, og rapporteres omregnet til valutakursen på oppkjøpstidspunktet. Øvrig goodwill rapporteres som en del av den utenlandske enhetens balanse og omregnes til balansedagens kurs. Finansielle instrumenter i utenlandsk valuta vurderes til virkelig verdi. Alle terminkontrakter og valutaopsjoner relaterer seg til sikring av nettoinvestering i utenlandske konsernselskaper, sikring av fremtidig kontantstrøm i utenlandsk valuta eller handel. Finansielle instrumenter anvendt til sikring av fremtidig kontantstrøm i utenlandsk valuta er for regnskapsmessig formål ikke ansett å kvalifisere for sikringsbokføring, og gevinst og tap klassifiseres som finansposter i resultatregnskapet når de oppstår. Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter verdsettes til virkelig verdi. De ulike typer finansiell instrumenter som benyttes for sikring av renterisiko vurderes til virkelig verdi. Underliggende sikringsobjekter vurderes tilsvarende i følge med virkelig verdisikring. I tilfeller av avbrutt sikring amortiseres det tilhørende sikringsresultatet over gjenværende løpetid på sikringsobjektet. I de tilfeller de inngåtte avtaler blir regnskapsmessig behandlet som sikringsforretninger blir inntektene og kostnadene periodisert og klassifisert på samme måte som de underliggende balansepostene. Aksjer, obligasjoner, sertifikater, veksler o.l. Aksjer, obligasjoner og sertifikater klassifisert som omløpsmidler er vurdert til markedsverdi. Aksjer klassifisert som anleggsmidler og som ikke er vurdert som tilknyttede selskap, er strategiske investeringer hvor konsernet ikke kan sies å ha betydelig innflytelse. Disse aksjepostene er vurdert til kostpris. Balanseført verdi blir vurdert i forhold til eventuelle nedskrivningsbehov. Biologiske eiendeler Biologiske eiendeler regnskapsføres til virkelig verdi.

8 Avstemming av resultatregnskap for andre kvartal 2004 under NGAAP mot resultatregnskapet for andre kvartal 2004 under IFRS Mill. kroner Resultat 2. kv NGAAP Effekt av overgang til IFRS Resultat 2. kv IFRS Driftsinntekter Distribusjonskostnader Andre driftskostnader Restruktureringskostnader Brutto driftsresultat Avskrivninger 1) Nedskrivninger Driftsresultat Andel resultat i tilknyttede selskap 2) Finansposter 2) Andre poster 3) Resultat før skattekostnad Skattekostnad 4) Resultat etter skattekostnad Minoritetens andel -1-1 Majoritetens andel ) Goodwill avskrives ikke under IFRS. Under NGAAP utgjorde goodwillavskrivninger NOK 70 millioner i andre kvartal ) Utsatt skatt fra enkelte oppkjøp var under NGAAP vurdert til nåverdi. Under IFRS vurderes all utsatt skatt til nominell verdi. Effekten på resultatet for andre kvartal 2004 av å ikke lenger vurdere utsatt skatt til nåverdi var NOK 7 millioner på andel resultat i tilknyttede selskap og NOK 8 millioner på øvrige finansposter. 3) Gevinst ved salg av skogene i Midt-Norge resultatføres i andre kvartal 2004 i henhold til NGAAP. I IFRS åpningsbalansen er biologiske eiendeler balanseført til markedsverdi. Følgelig vil ikke salget av skogene i Midt-Norge ha noen resultateffekt etter IFRS. 4) Effekt på skattekostnad for andre kvartal 2004 av at goodwill ikke avskrives under IFRS Avstemming av resultatregnskap for perioden 1. januar til 30. juni 2004 under NGAAP mot resultatregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2004 under IFRS Mill. kroner Resultat Jan - Jun NGAAP Effekt av overgang til IFRS Resultat Jan - Jun 2004 IFRS Driftsinntekter Distribusjonskostnader Andre driftskostnader Restruktureringskostnader Brutto driftsresultat Avskrivninger 1) Nedskrivninger Driftsresultat Andel resultat i tilknyttede selskap 2) Finansposter 2) Andre poster 3) Resultat før skattekostnad Skattekostnad 4) Resultat etter skattekostnad Minoritetens andel -2-2 Majoritetens andel ) Goodwill avskrives ikke under IFRS. Under NGAAP utgjorde goodwillavskrivninger NOK 141 millioner i perioden 1. januar til 30. juni ) Utsatt skatt fra enkelte oppkjøp var under NGAAP vurdert til nåverdi. Under IFRS vurderes all utsatt skatt til nominell verdi. Effekten på resultatet for perioden 1. januar til 30. juni 2004 av å ikke lenger vurdere utsatt skatt til nåverdi var NOK 14 millioner på andel resultat i tilknyttede selskap og NOK 16 millioner på øvrige finansposter. 3) Gevinst ved salg av skogene i Midt-Norge resultatføres i andre kvartal 2004 i henhold til NGAAP. I IFRS åpningsbalansen er biologiske eiendeler balanseført til markedsverdi. Følgelig vil ikke salget av skogene i Midt-Norge ha noen resultateffekt etter IFRS. 4) Effekt på skattekostnad for perioden 1. januar til 30. juni 2004 av at goodwill ikke avskrives under IFRS

9 Avstemming av balanse og egenkapital pr under NGAAP mot balanse og egenkapital pr under IFRS Effekt av Mill. kroner Balanse i henhold til NGAAP overgang til IFRS Balanse i henhold til IFRS EIENDELER Immaterielle eiendeler 1) Biologiske eiendeler 2) Varige driftsmidler 3) Investering i tilknyttede selskaper 4) Utsatt skattefordel 5) Andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Beholdninger Kundefordringer og andre fordringer Kortsiktige investeringer Kontanter og kontantekvivalenter Omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL Egenkapital 8) Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Utsatt skatt 6) Langsiktig rentebærende gjeld Langsiktig ikke rentebærende gjeld 7) Sum langsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Betalbar skatt Kortsiktig ikke rentebærende gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld ) Reversering av goodwillavskrivninger på NOK 141 millioner samt reversering av negativ goodwill på NOK 83 millioner. 2) Biologiske eiendeler oppjusteres til virkelig verdi med NOK 37 millioner. 3) Justering av balanseført verdi på utvalgte varige driftsmidler til virkelig verdi har en effekt på NOK -26 millioner. 4) Revurderingen av utsatt skatt fra nåverdi til nominell verdi har en effekt på investering i tilknyttede selskap på NOK -222 millioner. 5) Utsatt skattefordel som under NGAAP har vært nettet mot utsatt skattegjeld som ikke kan nettes under IFRS utgjør NOK 58 millioner. 6) Effekten på utsatt skatt utgjøres av følgende poster: Effekten av revurdering fra nåverdi til nominell verdi 494 Skatteeffekt fra pensjoner 26 Effekt av skattefordel som ikke lenger kan nettes 58 Skatteeffekt fra reversering av negativ goodwill 23 Skatteeffekt av avsetning for miljøforpliktelser -75 Reversering av skatteeffekt fra goodwillavskrivninger 6 Totalt 532 7) Effekten på langsiktig rentefri gjeld utgjøres av NOK -21 millioner fra reversering av utjevningsreserve i Norske Skog Insurance, nullstilling av korridor fra ytelsesplaner NOK -93 millioner, samt avsetning for miljøforpliktelser på NOK 250 millioner. 8) Nettoeffekten på egenkapitalen av de ovenfor nevnte endringene utgjør NOK millioner. For ytterligere informasjon om effektene av implementeringen av IFRS vises til selskapets årsrapport for 2004, samt børsmeldinger datert 3. februar og 19. april 2005.

10 Spesielle poster Millioner kroner 2/05 1/05 4/04 3/04 2/04 Avsetn.. restrukt. (driftres.) Nedskrivning Australasia (driftres.) Gevinst ved krafthandel (driftres.) Valutaeffekter ved omregn. kundefordr. og leverandørgjeld (driftres.) Verdiendring innebygde derivater Verdiendring finansielle kontrakter Verdiendring rentesikringsinstrumenter (finansposter) Gevinst/tap valutasikring (finansposter)

11 Brutto og netto driftsresultat Millioner kroner 2/05 2/04 1/05 1H 05 1H 04 Brutto driftres Verdiendring kraftkontrakter Restrukt. kostnader Brutto driftsresultat, korr Brutto driftsmagin, korr. % 15,1 16,8 18,1 16,5 17,8 Millioner kroner 2/05 2/04 1/05 1H 05 1H 04 Netto driftsres., IFRS Verdiendring kraftkontrakter Restrukt. kostnader Nedskrivninger Netto driftsresultat, korr Netto driftsmargin, korr. % 3,5 4,3 4,9 4,2 5,0

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Norske Skog. 1. kvartal 2002. Oslo 6. mai 2002

Norske Skog. 1. kvartal 2002. Oslo 6. mai 2002 Norske Skog 1. kvartal 2002 Oslo 6. mai 2002 Hovedpunkter 1. kvartal 2002 Svake markeder Forbedringsprogram gjennomføres Omstrukturering av Parenco 1. kv. 2002 4. kv. 2001 Driftsinntekter 5,676 6,618 Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Future on Paper. norske skog 3. kvartal 07

Future on Paper. norske skog 3. kvartal 07 Future on Paper 1 Norske Skog 3. kvartal 07 Hovedtall konsern - IFRS: Q3/07 Q2/07 Q3/06 Ytd 2007 Ytd 2006 Driftsinntekter Mill. kr. 6 641 6 794 7 192 20 161 21 108 Brutto driftsresultat Mill. kr. 919 923

Detaljer

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004 WILSON ASA Urevidert IFRS informasjon EU har vedtatt at børsnoterte selskaper innenfor EU området må avlegge konsernregnskapene i henhold til IFRS. Denne endringen påvirker også norske børsnoterte selskaper

Detaljer

Norske Skog. 3. kvartal 2002. Oslo 6. november 2002

Norske Skog. 3. kvartal 2002. Oslo 6. november 2002 Norske Skog 3. kvartal 2002 Oslo 6. november 2002 Hovedpunkter Jan-Sep 2002 Svakt 3. kvartal Sterkere NOK Produsjonsbegrensning i Europa Lavere pris i Australia Kostnadsøkning på returpapir Fortsatt betydelig

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Styrets beretning, 4. kvartal 2007

Styrets beretning, 4. kvartal 2007 Styrets beretning, 4. kvartal 2007 * 4. kvartal 2007: Brutto driftsresultat før spesielle poster NOK 775 millioner (NOK 850 millioner i 3. kvartal); driftsresultat etter avskrivninger NOK 56 millioner

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Future on Paper. norske skog 2. kvartal 07

Future on Paper. norske skog 2. kvartal 07 Future on Paper 1 Norske Skog Q207 Hovedtall konsern - IFRS: Q2/07 Q1/07 Q2/06 YTD 2007 YTD 2006 Driftsinntekter Mill. kr. 6 794 6 726 6 772 13 520 13 916 Brutto driftsresultat Mill. kr. 923 792 832 1

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Sammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i årets første ni måneder utgjorde NOK 1 729m (300), hvilket tilsvarer en avkastning på egenkapitalen

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Note 2012 2011 Salgsinntekt 50 017 749 40 600 600 Annen driftsinntekt 1 876 085 5 602 916 Sum inntekter 51 893 834 46 203 516 Lønnskostnad 2 23 859 021 22 971 413 Avskrivning på varige

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET. Bolig- og Næringskreditt AS

OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET. Bolig- og Næringskreditt AS OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT AS IMPLEMENTERING AV INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) I SELSKAPSREGNSKAPET INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD...................................................SIDE

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015 Vedlegg 1. Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Note 2015 2014 Salgsinntekt 10 52 011 959 52 388 575 Annen driftsinntekt 10 2 253 384 2 648 938 Sum inntekter 54 265 343 55 037 513 Lønnskostnad 2 26 673

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

NORSKE SKOG. Regnskap pr. 3. kvartal 1999

NORSKE SKOG. Regnskap pr. 3. kvartal 1999 NORSKE SKOG Regnskap pr. 3. kvartal - strategisk Ekspansjon innenfor kjerneområdet: Golbey PM 2 Pan Asia Paper Co. Union er innfusjonert Frasalg utenfor kjerneområdet: Forestia Trelast Langmoen Parkett

Detaljer

NORSKE SKOG Rapport 3. kvartal. Panasia-kjøpet åpner verdens viktigste vekstmarked for avispapir. Norske Skog Union blir nedlagt

NORSKE SKOG Rapport 3. kvartal. Panasia-kjøpet åpner verdens viktigste vekstmarked for avispapir. Norske Skog Union blir nedlagt NORSKE SKOG 2005 Rapport 3. kvartal Panasia-kjøpet åpner verdens viktigste vekstmarked for avispapir Norske Skog Union blir nedlagt Nummer èn Med overtagelse av hele PanAsia er Norske Skog verdens største

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Storebrand Bank ASA. Kvartalsrapport 4. Kvartal 2005

Storebrand Bank ASA. Kvartalsrapport 4. Kvartal 2005 Storebrand Bank ASA Kvartalsrapport 4. Kvartal 2005 Hovedkontor: Filipstad Brygge 1, Postboks 1693 Vika, 0120 Oslo Tlf.: 22 31 50 50 Fax: 23 23 51 08 E-mail: bank@storebrand.no Internett: www.storebrand.no

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2015

KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2015 Agder Energi fikk i 2015 et resultat etter skatt på 1 220 mill. kr (majoritetens andel), mot 475 mill. kr i 2014.

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 25 Hovedpunkter i 2. kvartal: Energisektoren styrker seg ytterligere 15 nye selskaper notert i løpet av perioden Driftsinntekter MNOK 86,6 (64,8) Driftsresultat MNOK 42,5

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Overgang til International Financial Reporting Standards per 1. januar 2007

Overgang til International Financial Reporting Standards per 1. januar 2007 Eidsiva konsernet Overgang til International Financial Reporting Standards per 1. januar 2007 Generell informasjon Eidsiva Energi vil fra og med 1. januar 2007 avlegge regnskapsrapporter i henhold til

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer