Foreløpig årsregnskap 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreløpig årsregnskap 2011"

Transkript

1 Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern

2 Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2011 Økt vannkraftproduksjon, GWh i 2011 (2 252 GWh i 2010). Økt varme- og kjøleproduksjon i 2011, 99 GWh (89 GWh i 2010). Tilfredsstillende kontantstrøm fra drift (etter betalte renter og skatter), 218 mill.kr i 2011 (409 mill.kr i 2010). Sikringsaktiviteter på valuta ga en realisert gevinst på 55 mill.kr i Resultat etter skatt i 2011 på 376 mill.kr (42 mill.kr i 2010), driftsresultat på 791 mill.kr (407 mill.kr i 2010) og EBITDA på 921 mill.kr (507 mill.kr i 2010). Resultat etter skatt på 376 mill.kr i 2011 er inklusive positiv verdiendring på finansielle kraftkontrakter på 280 mill.kr (etter skatt). Korrigert for urealiserte verdiendringer (IFRS) er årsresultatet etter skatt for 2011 skatt på 143 mill.kr (203 mill.kr i 2010). Det er i 2011 startet opp omfattende arbeider med ombygging av kraftstasjonen Rånåsfoss I, hvor ett aggregat ble tatt ut av drift i mai 2011 for ombygging. Det har også i 2011 vær betydelige investeringer innenfor fjernvarmevirksomheten, hovedsakelig knyttet til videre utbygging av rørnett. Andelen i det tilknyttede selskapet Bio Varme AS ble solgt i Fjernvarmeselskapet Bio Varme Akershus AS er fusjonert med Akershus Energi Varme AS, og hele konsernets fjernvarmevirksomhet er nå samlet i det heleide datterselskapet Akershus Energi Varme AS. Det er i 2011 foretatt en regnskapsmessig nedskrivning av verdien på fjernvarmeanleggene i Eidsvoll og Sørumsand med henholdsvis 15,0 mill.kr og 9,5 mill.kr til antatt virkelig verdi. Konsernet har svært høy fokus på HMS i alle drift- og utbyggingsprosjekter. Det har i 2011 vært totalt 4 tilfeller med personskader. Sykefraværet var i 2011 på 3,9 % (2,6 % i 2010). Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern 2

3 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi for 2011 er utarbeidet etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS), med sammenlignbare balansetall for 2010 og 2009 og sammenlignbare resultattall for I forbindelse med utarbeidelsen av foreløpig årsregnskap for 2011 og anvendelsen av konsernets regnskapsprinsipper har ledelsen utøvd skjønn og benyttet estimater og forutsetninger som grunnlag for regnskapsposter. Prinsippanvendelse og beregningsmetoder er de samme som ble benyttet i siste årsregnskap (2010). Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er i hovedsak lokalisert i Akershus fylke, med morselskapets hovedkontor på Rånåsfoss i Sørum kommune. Selskaper hvor konsernet har kontroll (normalt en eierandel på 50 % eller mer) innarbeides i konsernregnskapet som datterselskap. Selskaper med en eierandel mellom 20 % og 50 % tas i utgangspunktet inn i konsernregnskapet som tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden. Deleid virksomhet innenfor vannkraftproduksjon er medtatt i konsernregnskapet etter bruttometoden som felles kontrollert virksomhet. I 2011 har konsernets virksomhet bestått i produksjon og omsetning av elektrisk energi basert på vannkraft og produksjon og levering av fjernvarme. Vannkraftvirksomheten som drives gjennom de heleide datterselskapene Akershus Energi Vannkraft AS, Glomma Kraftproduksjon AS, Skien Kraftproduksjon AS, Øvre Hallingdal Kraftproduksjon AS, Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS og Halden Kraftproduksjon AS er det klart største virksomhetsområdet i konsernet med en samlet produksjon på GWh i Konsernet solgte i 2011 aksjene i det nasjonalt satsende fjernvarmeselskapet Bio Varme AS. Det er i 2011 også gjennomført en fusjon mellom fjernvarmeselskapene Akershus Energi Varme AS og Bio Varme Akershus AS. Konsernet vil etter dette ha en ren regional satsning på fjernvarme gjennom det 100 % eide datterselskapet Akershus Energi Varme AS. Konsernet ser på den gjennomførte omstruktureringen i 2011 som helt sentral for å utvikle en lønnsom fjernvarmevirksomhet i regionen fremover. Innenfor fjernvarmevirksomheten er nå varmesentralene i Lillestrøm, Lørenskog, Eidsvoll, Sørumsand og Asker i ordinær drift, og det er fortsatt pågående prosjekter knyttet til utbygging av rørnett for distribusjon av varme og kjøling. Produksjonen i fjernvarmevirksomheten var i 2011 på 99 GWh Konsernet har etablert en policy for god virksomhetsstyring. Denne er utarbeidet av styret og behandlet av generalforsamlingen. Prinsippene er i all hovedsak basert på anbefaling fra Oslo Børs sitt utvalg og anbefaling fra Kommunenes Sentralforbund sitt eierforum. Policy for god virksomhetsstyring er tilgjengelig på konsernets hjemmesider Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern 3

4 Konsernet har etablert interne systemer og rutiner som sikrer en forsvarlig håndtering av konsernselskapenes disposisjoner innenfor krafthandels- og finansområdet. Håndteringen av gitte risikorammer rapporteres løpende gjennom året både internt og til selskapenes styrer. Det er etablert en Total Risiko Gruppe som har løpende fokus på den totale risikoen i konsernet og effekten av ulike ageringer i forretningsområdene, både innenfor handelsvirksomhet og investeringsaktiviteter. I tillegg er det etablert en egen funksjon som Total Risk Manager, som har som oppgave å foreta en uavhengig rapportering av konsernets samlede risiko. Det er også et organisatorisk skille mellom front- og backoffice og funksjonen som risk manager. Konsernet inngikk i 2011 låneavtaler med Nordiska Investeringsbanken på 500 mill.kr og med DNB på 750 mill.kr. Kommentarer til foreløpig regnskap for 2011 Sammendrag - nøkkeltall Beløp i mill.kr Driftsinntekter Driftsresultat Resultat etter skatt EBITDA Netto kontantstrøm fra drift Totalkapital Egenkapitalandel (%) 53 % 48 % 54 % Rentebærende gjeld Produksjonsvolum vannkraft (GWh) Produksjonsvolum fjernvarme (GWh) Konsernets årsresultat etter skatt for 2011 var 376 mill.kr, en økning på 334 mill.kr i forhold til Den betydelige resultatfremgangen i forhold til forrige år forklares i all hovedsak ved verdiendring (ikke realisert) på finansielle kraftkontrakter. Korrigert for urealiserte verdiendringer er konsernets årsresultat etter skatt for 2011 på 143 mill.kr mot 203 mill.kr for Konsernresultatet etter IFRS er i stor grad påvirket av urealiserte verdiendringer på finansielle kontrakter (kraftkontrakter og valuta). Dette er poster som ikke har noen kontantstrømseffekt, og konsernet har hatt høy fokus på kontantstrøm fra drift, som både i 2011 og 2010 viser betydelig positive verdier. Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern 4

5 Konsernets samlede driftsinntekter for 2011 var mill.kr, som er 467 mill.kr høyere enn Verdiendringer på finansielle kraftkontrakter og valutaterminkontrakter klassifiseres som en del av driftsinntektene, og korrigert for urealiserte verdiendringer er samlede driftsinntekter i 2011 på 894 mill.kr, mot 993 mill.kr i Korrigert for urealiserte verdiendringer er driftsinntektene i vannkraft 815 mill.kr, en reduksjon på 103 mill.kr i forhold til forrige år. Endringen forklares i hovedsak ved lavere priser, mens noe høyere volum og positivt resultat fra finansielle kontrakter delvis har kompensert for reduksjonen som følge av lavere priser. For fjernvarmevirksomheten er driftsinntektene i 2011 på 79 mill.kr, en økning på 5 mill.kr i forhold til forrige år som i hovedsak forklares ved nye kunder. Mildere vær, spesielt i de siste månedene av 2011, ga 25 % lavere produksjonsvolum enn hva som ville vært tilfelle med en normaltemperatur i denne perioden. Lønn- og personalkostnader i 2011 var 81 mill.kr, mot 60 mill.kr i Lønn- og personalkostnadene i 2010 inkluderte en inntektsføring på 20 mill.kr som følge av en planendring for konsernets pensjonsordning. Korrigert for denne planendringen viser lønnog personalkostnadene en økning på ca 1 mill.kr fra 2010 til 2011, som i hovedsak forklares med generell lønnsvekst. Av- og nedskrivninger var i 2011 på 130 mill.kr, mot 100 mill.kr i Av- og nedskrivninger i 2011 inkluderer en nedskrivning av konsernets mindre fjernvarmeanlegg på 25 mill.kr til antatt virkelig verdi. Korrigert for denne nedskrivningen er avskrivningene økt med 5 mill.kr fra 2010 til 2011, og økningen forklares i hovedsak ved ferdigstilling av anlegg innenfor fjernvarmevirksomheten. Andre driftskostnader var i 2011 på 144 mill.kr, en økning på 4 mill.kr i forhold til forrige år. Økningen kan i hovedsak henføres til vannkraftvirksomheten, og forklares med noe høyere kostnader til drift og vedlikehold. Verdiendringer og andre (tap)/gevinster netto viser en kostnad i 2011 på 26 mill.kr som kan henføres til endring i beregnet forpliktelse for grunneiererstatning samt garantiprovisjon knyttet til finansiell krafthandel. Resultatandel fra tilknyttede selskap var i 2011 negativ med 10 mill.kr, og det negative resultatet forklares i hovedsak med negativ resultatandel og tap ved avhendelse av andelen i Bio Varme AS. Konsernet hadde i 2011 netto finanskostnader på 15 mill.kr i forhold til 13 mill.kr for Økningen i finanskostnadene forklares i hovedsak med lavere renteinntekter som følge av redusert likviditet. Beregnet skattekostnad i 2011 på 390 mill.kr er 73 mill.kr høyere enn for Alminnelig inntektsskatt er økt med 106 mill.kr som følge av bedret resultat før skatt. Den resterende endringen i skattekostnaden kan henføres til redusert skatt på grunnrenteinntekt hovedsakelig som følge av inntekter fra fysisk kraftsalg. Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern 5

6 Konsernet hadde i 2011 en positiv kontantstrøm fra driftsaktiviteter på 218 mill.kr, etter betalte skatter og renter på henholdsvis 346 mill.kr og 18 mill.kr. Kontantstrøm fra driftsaktiviteter var i 2010 på 409 mill.kr, og reduksjonen i forhold til forrige år forklares i hovedsak med høyere betalte skatter og lavere kontantstrøm fra underliggende drift. Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var i 2011 på -353 mill.kr, og forklares med en betydelig investering i varige driftsmidler innenfor fjernvarmevirksomheten (123 mill.kr) og vannkraftvirksomheten (229 mill.kr). Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter i 2011 var -210 mill.kr, og forklares med betaling av utbytte til eier (-200 mill.kr) og netto reduksjon av gjeld (-10 mill.kr). Konsernet hadde pr en likvidbeholdning (bankinnskudd) på 95 mill.kr, finansielle omløpsmidler (inklusive derivater) på 110 mill.kr og kortsiktig gjeld på 765 mill.kr. Kortsiktig gjeld pr er redusert med 199 mill.kr i forhold samme tidspunkt forrige år, og de største endringene kan henføres til verdiendring på derivater (-234 mill.kr) og redusert betalbar skattegjeld (-96 mill.kr), mens 1. års avdrag på langsiktig gjeld er økt med 152 mill.kr som følge av obligasjonslån som forfaller til betaling i Konsernets egenkapitalandel var pr på 53 %, mot 48 % pr Ved utgangen av 2011 hadde konsernet 86 fast ansatte mot 81 på samme tidspunkt foregående år. Sykefraværet i 2011 har vært 3,9 %, mot 2,6 % i foregående år. Styret anser konsernresultatet og kontantstrøm for 2011 som tilfredsstillende. Fokus framover Det vil en periode framover være omfattende aktivitet knyttet til rehabiliteringer av egne og deleide vannkraftanlegg. Det arbeides også aktivt med å vurdere ytterligere utbygginger av vannkraftanlegg i regi av Opplandkraft DA hvor Akershus Energi har en eierandel på 25 %. Innføring av grønne sertifikater fra 2012, vil kunne gi mulighet for å realisere flere vannkraftprosjekter i tiden fremover. Bl.a. gjennom eierandelen i Norsk Grønn Kraft AS vil man kunne få realisert flere småskala vannkraftprosjekter. Arbeidet med å sikre vekst og utvikling i konsernet ved aktivt å bidra til forbedring av eksterne rammebetingelser for fjernvarme vil fortsette også i Konsernet jobber med ulike aktiviteter for å få knyttet flere kunder til de etablerte varmesentralene og tilhørende infrastruktur. Det forventes at fjernvarmevirksomheten fremover skal gi positive resultater og en lønnsom drift. Det jobbes med en rekke tiltak og prosesser for å få til en god økonomisk utvikling innenfor den regionale satsningen på fjernvarme. Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern 6

7 Risikohåndtering er fortsatt en svært viktig del av konsernets finansielle virksomhet, og det vil fortsatt være fokus på å optimalisere denne. Dette blir spesielt viktig i de kommende årene hvor konsernet skal gjennomføre omfattende vedlikehold og rehabilitering av kraftanlegg, gjennomføre videre utbygging av fjernvarme og samtidig levere tilfredsstillende avkastning til eier. Konsernet vil være avhengig av å gjennomføre et forhåndsalg av kraft og valuta for å sikre at man har tilstrekkelig kontantstrøm og regnskapsmessige resultater som grunnlag for betaling av utbytte til eier. Styret mener det er svært viktig at utbyttekrav fra eier blir avstemt mot konsernets behov for egenkapital framover. Konsernets gode finansielle stilling har etter styrets vurdering sikret en god finansiering av aktivitetene fremover, som vil være avgjørende for å kunne gjennomføre de omfattende aktivitetene som er planlagt. Konsernets låneavtaler med Nordiska Investeringsbanken og DNB har tilrettelagt for dette, sammen med obligasjonsmarkedet skal det gi konsernet en fleksibel og langsiktig finansiering. Konsernet har i flere år hatt et lavt sykefravær, og arbeidsmiljøet er meget godt. Det vil også i tiden framover være et meget høyt fokus på HMS, spesielt innenfor vedlikeholds- og byggeprosjektene. Dette krever kontinuerlig fokus på videreutvikling og oppfølging, og det gjennomføres kontinuerlig interne kvalitetsforbedringsprosesser for å videreutvikle sentrale prosesser og styringssystemer i organisasjonen slik at organisasjonen er godt rustet for gjennomføring av krevende aktiviteter innenfor vannkraft og fjernvarme fremover. Konsernet har også satt ytterligere fokus på beredskap og systemer for krisehåndtering som følge av flere myndighetskrav og økt behov for dette som følge av vekst og utviklingen i virksomheten. Konsernet vil også ha fokus på sin rolle som regional aktør gjennom sin satsning på vannkraft og fjernvarme i regionen og ulike utviklingspropsjekter i samarbeid med ulike forskningsmijøer. Oslo, 6. mars 2012 Styret i Akershus Energi AS Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern 7

8 Konsernregnskap Akershus Energi 2011 Resultatregnskap konsern Beløp i mill.kr Noter 1. januar desember Salgsinntekter Urealisert verdiendring finansielle kontrakter 13, Andre driftsinntekter 9 10 Sum driftsinntekter Energi- og overføringskostnader Lønn og personalkostnader 5,21,24, Av- og nedskrivninger 5,6,7,8, Verdiendringer og andre (tap)/gevinster-netto 5,22, Andre driftskostnader 5, Driftsresultat Andel resultat i tilknyttede selskaper 5,10, Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Tilordnet: Aksjonærer Ikke kontrollerende interesser - -4 Resultat pr. aksje (kr pr. aksje) ,45 230,18 Totalresultat Beløp i mill.kr 1. januar desember Årsresultat Estimatavvik pensjoner Totalresultat Tilordnet: Aksjonærer Ikke kontrollerende interesser - -4 Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern 8

9 Konsernregnskap Akershus Energi 2011 Balanse konsern Beløp i mill.kr EIENDELER Noter 31. desember Anleggsmidler Varige driftsmidler 5,6, Andel deleide verk Immaterielle eiendeler 7, Investering i tilknyttede selskap Utsatt skattefordel Derivater 11, Finansielle anleggsmidler 11, Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer og andre fordringer Derivater Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Ikke kontrollerende interesser Sum egenkapital Langsiktig gjeld Lån Derivater Utsatt skatteforpliktelse Pensjoner og lignende forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Betalbar skattegjeld Derivater Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 6. mars 2012 Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern 9

10 Konsernregnskap Akershus Energi 2011 Kontantstrømoppstilling Beløp i mill.kr Noter 1. januar desember Kontantstrøm fra driftsaktiviteter Kontantstrøm fra drift Betalte renter Betalte skatter Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Investering i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler - 1 Investering i tilknyttede selskap og andre aksjer Salg av finansielle omløpsmidler Salg av aksjer/andeler 42 - Mottatte renter 5 11 Mottatte utbytter fra tilknyttede selskap og andre aksjer - - Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Opptak av ny langsiktig gjeld - 28 Nedbetaling av gjeld til andre Opptak av kortsiktig gjeld Utbetalt utbytte til selskapets aksjonærer Kontantinnskudd fra ikke kontrollerende interesser - Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Periodens netto kontantstrøm Kontanter og bankinnskudd 1. januar Kontanter og bankinnskudd 31. desember Endring i kontanter og bankinnskudd Kontantstrøm fra drift: Resultat før skatt Av- og nedskrivninger Gevinst ved salg av driftsmidler - -1 Resultatandel tilknyttede selskap Endring pensjonsforpliktelse Verdiendringer Netto finansposter 10 9 Endring arbeidskapital: Endring fordringer Endring gjeld Kontantstrøm fra drift Avgang driftsmidler balanseført verdi - - Gevinst/tap ved salg av driftsmidler - 1 Vederlag fra salg av driftsmidler - 1 Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern 10

11 Konsernregnskap Akershus Energi 2011 Endring i konsernets egenkapital Beløp i mill.kr Aksje- Overkurs- Opptjent Sum Ikke kontr. Sum kapital fo nd egenkapital interesser egenkapital Egenkapital Totalresultat Tilgang ikke kontrollerende interesser Utbetalt utbytte Egenkapitaleffekt - TS Egenkapital Totalresultat Utbetalt utbytte Egenkapitalkorreksjon TS/deleide verk Avgang ikke kontrollerende interesser Egenkapital Totalresultat Utbetalt utbytte Egenkapitalkorreksjon TS Egenkapital Morselskapets aksjekapital på kr er fordelt på aksjer, hver pålydende kr Alle aksjer har lik stemmerett, og samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Det er ikke etablert noen opsjonordning i selskapet, og selskapet har ingen beholdning av egne aksjer. Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern 11

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008

Foreløpig årsregnskap 2008 Foreløpig årsregnskap 2008 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2008 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2008 Høy kraftproduksjon også i 2008 2 466 GWh (2 515 GWh i 2007)

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune, og konsernets hovedkontor ligger på Rånåsfoss i Sørum kommune. Konsernets hovedvirksomhet

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 1 1. Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2014. Akershus Energi Konsern. Halvårsrapport 2014 Akershus Energi Konsern 1

HALVÅRSRAPPORT 2014. Akershus Energi Konsern. Halvårsrapport 2014 Akershus Energi Konsern 1 HALVÅRSRAPPORT 2014 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2014 Akershus Energi Konsern 1 Halvårsrapport 2014 1. Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012 Foto: Ruhne Nilssen Halvårsrapport 2012 HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2012 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsrapport... side 4 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Kontantstrøm... side 11 Endringer i konsernets egenkapital... side 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT Akershus Energi Konsern

HALVÅRSRAPPORT Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2010 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2010 1. Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2011. Akershus Energi Konsern

HALVÅRSRAPPORT 2011. Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2011 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2011 1. Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2015. Akershus Energi Konsern. Halvårsrapport 2015 Akershus Energi Konsern 1

HALVÅRSRAPPORT 2015. Akershus Energi Konsern. Halvårsrapport 2015 Akershus Energi Konsern 1 HALVÅRSRAPPORT 2015 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2015 Akershus Energi Konsern 1 Halvårsrapport 2015 1. Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2012. Akershus Energi Konsern

HALVÅRSRAPPORT 2012. Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2012 Akershus Energi Konsern 1 Halvårsrapport 2012 1. Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes

Detaljer

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006 KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR. 30.6.2006 Konsernorganisering fram til 30.6.2006 Oppland Energi er ved utgangen av 1. halvår 2006 organisert som et konsern. Morselskapet i konsernet er holdingselskapet

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 9 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2009 1. Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

Konsekvenser ved overgang til internasjonale regnskapsprinsipper - IFRS

Konsekvenser ved overgang til internasjonale regnskapsprinsipper - IFRS Akershus Energi Konsernet Konsekvenser ved overgang til internasjonale regnskapsprinsipper - IFRS Generelt Akershus Energi AS vil fra og med 2007 avlegge konsernregnskap i henhold til International Financial

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

Noter til avstemming av overgangen til IFRS:

Noter til avstemming av overgangen til IFRS: Noter til avstemming av overgangen til IFRS: 1. Cruiseskipet Braemar og riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

Analytisk informasjon

Analytisk informasjon Analytisk informasjon Konsern Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 Andre (tap)/gevinster netto 137 (1 050) (883) (40) (15 721) Kjøp av varer og energi (6 830) (9 015) (10 871) (6 364) (6 809)

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer