HALVÅRSRAPPORT Akershus Energi Konsern. Halvårsrapport 2014 Akershus Energi Konsern 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HALVÅRSRAPPORT 2014. Akershus Energi Konsern. Halvårsrapport 2014 Akershus Energi Konsern 1"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT 2014 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2014 Akershus Energi Konsern 1

2 Halvårsrapport Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er i hovedsak lokalisert i Akershus fylke, med morselskapets hovedkontor på Rånåsfoss i Sørum kommune. I 2014 har konsernets virksomhet bestått av produksjon og omsetning av elektrisk energi basert på vannkraft, samt produksjon og levering av fjernvarme og fjernkjøling. Vannkraftvirksomheten drives gjennom datterselskapene Akershus Energi Vannkraft AS (100 %), Glomma Kraftproduksjon AS (100 %), Halden Kraftproduksjon AS (100 %), Skien Kraftproduksjon AS (100 %), Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS (100 %) og Øvre Hallingdal Kraftproduksjon AS (100 %). I tillegg har konsernet en eierandel på 25 % i selskapet Norsk Grønnkraft AS som eier og driver småkraftverk. Konsernets fjernvarmevirksomhet drives gjennom datterselskapet Akershus Energi Varme AS (100 %). Selskaper hvor konsernet har kontroll innarbeides i konsernregnskapet som datterselskap. Selskaper med en eierandel mellom 20 % og 50 % tas i utgangspunktet inn i konsernregnskapet som tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden. Eierandeler i deleide verk innenfor vannkraftproduksjon er regnskapsført som felleskontrollert driftsordning, hvor konsernets andel av eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader er medtatt i konsernregnskapet. 2. Hovedpunkter 1. halvår 2014 Det har i første halvår 2014 ikke vært noen hendelser med personskader. Sykefraværet første halvår 2014 var 2,7 % (3,7 % første halvår 2013). Resultatutviklingen i konsernet er i vesentlig grad påvirket av pris og produksjonsvolum for vannkraft. Produksjonsvolumet i 1. halvår 2014 var GWh, 182 GWh mer enn for samme periode Gjennomsnittlig markedspris på kraft (NO1) 1. halvår 2014 på 209 NOK/MWh er betydelig lavere enn for samme periode 2013 (306 NOK/MWh). Konsernets sikringsaktiviteter har også i 1. halvår 2014 bidratt til at det er oppnådd en høyere kraftpris enn markedspris. Konsernets fjernvarmeanlegg i Asker ble i juni 2014 solgt ut av konsernet, med en regnskapsmessig gevinst på vel 2 millioner kroner. Det er i 1. halvår 2014 inntektsført 9 millioner kroner som planendring pensjon som følge av vedtatte endringer i reglene for uførepensjon. Konsernresultatet etter skatt 1. halvår 2014 var 75 millioner kroner, i forhold til 108 millioner i samme periode Korrigert for urealiserte verdiendringer er resultat etter skatt 1. halvår 2014 på 92 millioner kroner, i forhold til 90 millioner kroner for samme periode Selv om det første halvår 2014 har vært betydelig lavere kraftpriser enn samme periode foregående år er EBITDA-marginen på samme nivå. Halvårsrapport 2014 Akershus Energi Konsern 2

3 Konsernet hadde 1. halvår 2014 en positiv kontantstrøm fra drift på 63 millioner kroner, etter betalte skatter på 180 millioner kroner. Det er 1. halvår 2014 påløpt til sammen 120 millioner kroner i investeringer i anlegg og driftsmidler. Nøkkeltall Beløp i millioner kroner Resultat: Driftsinntekter Urealiserte verdiendringer Driftskostnader Driftsresultat EBITDA EBITDA korrigert for urealiserte verdiendringer Resultat etter skatt Resultat etter skatt korrigert for urealiserte verdiendringer Balanse: Totalkapital Rentebærende gjeld Egenkapital Engasjert kapital (gjennomsnitt) Kontantstrøm Kontantstrøm fra drift Investering i driftsmidler Betalt utbytte til eier Nøkeltall: Soliditet (%) 45 % 49 % 48 % EBITDA-margin korrigert for urealiserte verdiendringer 62,0 % 61,9 % 64,7 % Rentedekningsgrad 10,5 14,5 12,6 Egenkapitalrentabilitet 3,9 % 3,8 % 8,2 % Avkastning på engasjert kapital (før skatt) 5,6 % 7,0 % 15,4 % FFO (funds from operations) Produksjonsvolum Vannkraft (GWh) Produksjonsvolum Fjernvarme (GWh) Kraftpris NO1 vannkraft (NOK/MWh) Oppnådd salgspris vannkraft (NOK/MWh) Driftskostnader - konsern (øre/kwh) 9,65 9,43 9,29 3. Kommentarer til halvårsregnskapet Konsernets resultatutvikling er tett knyttet til utviklingen i de fundamentale forholdene i kraftmarkedet, som nedbør, import/eksport, forbruk m.m. Introduksjonen av grønne sertifikater, og et usikkert finansmarked, har medført at usikkerheten rundt kraftprisene de kommende årene har økt. Konsernet har lagt opp til å ha rullerende flerårige planer hvor det fokuseres på rammer for håndtering av produksjonsvolum fra egne og deleide kraftverk. Halvårsrapport 2014 Akershus Energi Konsern 3

4 Beslutningsgrunnlaget for dette har vært konsernets totale risikosituasjon og de forpliktelser som ligger framover i tid i forhold til utbytte til eier, vedlikeholdsprosjekter og investeringer. Konsernets grad av sikringssalg av kraft og valuta har vært høyere enn ved tidligere perioder. Den strategien som er valgt, gir etter styrets oppfatning en god finansiell situasjon for å håndtere den risiko og de forpliktelser som selskapet har industrielt og finansielt. Fokus på optimal drift av kraftverk og fjernvarmeanlegg er svært viktig for å sikre gode resultater. Dette styres gjennom tett oppfølging av måltall. Konsernets håndtering av likvider, låneporteføljer og valutarisiko har også betydning for resultatutviklingen, og dette styres gjennom definerte rammer for rentesikring og valutasikring, samt rammer for plasseringer av finansielle aktiva. Konsernet har valgt å ikke benytte regnskapsmessig sikringsbokføring for kontrakter knyttet til produksjonsportefølje og rente- og valutaportefølje. Verdiendringer på disse kontraktene føres over resultatet, og slike verdiendringer vil kunne medføre betydelige resultatsvingninger mellom regnskapsperioder. Konsernets samlede driftsinntekter 1. halvår 2014 var 392 millioner kroner, hvorav urealiserte verdiendringer på finansielle kontrakter (kraft og valuta) utgjør -7 millioner kroner. Korrigert for urealiserte verdiendringer på finansielle kontrakter var driftsinntektene 1. halvår 2014 på 399 millioner kroner, som er 14 millioner svakere enn i samme periode i fjor. Høyere produksjonsvolum for vannkraft (+182 GWh) har delvis kompensert for lavere markedspriser på kraft (97 NOK/MWh). For fjernvarmevirksomheten er driftsinntektene 1 halvår millioner kroner lavere enn samme periode i 2013 som følge av lavere volum og lavere priser. Konsernets resultat etter skatt 1. halvår 2014 var 75 millioner kroner, 33 millioner kroner lavere enn samme periode i Korrigert for urealiserte verdiendringer er resultat etter skatt 1. halvår 2014 på 92 millioner kroner, 2 millioner kroner bedre enn samme periode i Konsernets kontantstrøm fra drift var 1. halvår 2014 på 63 millioner kroner, 34 millioner kroner lavere enn samme periode i Endringen forklares i hovedsak lavere resultat fra driftsaktiviteter og endring arbeidskapital. Det er pr vedtatt et utbytte for 2013 til eier på 170 millioner kroner som vil bli betalt i juli Driftskostnadene 1. halvår 2014 er økt med 18 millioner kroner i forhold til samme periode forrige år. Kostnadsøkningen forklares i hovedsak ved økning i beregnet forpliktelse for grunneiererstatning. Halvårsrapport 2014 Akershus Energi Konsern 4

5 Lønn og personalkostnader 1. halvår 2014 på 34 millioner kroner er 10 millioner kroner lavere enn i tilsvarende periode i 2013, og endingen forklares ved inntektsføring av planendring pensjon som følge av endrede regler for uføretrygd, samt noe lavere bemanning. Netto finansposter 1. halvår 2014 er -21 millioner kroner, 22 millioner kroner svakere enn samme periode i Endringen forklares ved økte rentekostnader som følge av økt gjeld, verdireduksjon på renteswapavtaler 1. halvår 2014, samt realisert valutagevinst 1. halvår Skattekostnaden for 1. halvår 2014 er beregnet til 80 millioner kroner, en reduksjon på 36 millioner kroner i forhold til 1. halvår i fjor. Av skattekostnaden 1. halvår 2014 kan 38 millioner kroner henføres til skatt på grunnrenteinntekt og de resterende 42 millioner kroner til alminnelig inntektsskatt. Reduksjonen i skattekostnaden forklares i hovedsak ved lavere skatt på grunnrenteinntekt som følge av lavere kraftpriser og lavere inntektsskatt som følge av lavere resultat. Konsernets totalkapital er pr på millioner kroner, en økning fra årsskiftet ( ) på 112 millioner kroner. Endringen forklares i hovedsak ved investering i varige driftsmidler og økt likvidbeholdning. Konsernets egenkapital pr på millioner kroner gir en egenkapitalandel på 45 %, i forhold til 48 % ved årsskiftet ( ). Egenkapitalen pr er redusert med vedtatt utnytte til eier på 170 millioner kroner. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er et viktig fokusområde i konsernet. Det har i 1 halvår 2014 ikke vært noen hendelser med personskader. Sykefraværet 1. halvår 2014 var 2,7 %, mot 3,7 % for samme periode i fjor. Ved utgangen av 1. halvår 2014 hadde konsernet 77 fast ansatte, mot 84 på samme tidspunkt foregående år I henhold til konsernets strategi og satsningsområder er det definert følgende driftssegmenter: - Vannkraft - krafthandel - Vannkraft - produksjon - Fjernvarme For nærmere kommentarer og oversikt over de økonomiske resultatene for virksomhetssegmentene vises det til etterfølgende avsnitt (4) og til noter til halvårsregnskapet. 4. Segmenter virksomhetsinformasjon Vannkraft - krafthandel Driftssegmentet Vannkraft krafthandel omfatter forvalting av konsernets samlede produksjonsportefølje fra egne og deleide kraftverk, med fysisk og finansiell krafthandel via den nordiske el-børsen Nord Pool og Nasdaq OMX. I tillegg drives det også noe tradingvirksomhet innenfor definerte rammer, samt salg av opprinnelsesgarantier. Inntektene fra salg av kraft er i Euro, og valutaterminkontrakter benyttes innenfor definerte rammer for sikring av fremtidig kontantstrøm i norske kroner. Virksomhetsområdet leverer også tjenester knyttet til anmelding og avregning til driftssegmentet Vannkraft - produksjon. Driftsinntektene 1. halvår 2014 på 340 millioner kroner består hovedsakelig av kraftsalg og realiserte gevinster på kraftkontrakter og valutaterminer. Nedgangen på 11 millioner kroner i forhold til tilsvarende periode forrige år forklares ved lavere kraftpriser. Halvårsrapport 2014 Akershus Energi Konsern 5

6 Driftsresultatet 1. halvår 2014 var 64 millioner kroner, i forhold til 23 millioner kroner i tilsvarende periode forrige år. Resultatfremgangen forklares ved lavere kraftkjøpskostnader som følge av lavere markedspriser på kraft. Vannkraft - produksjon Driftssegmentet Vannkraft produksjon omfatter konsernets 5 datterselskaper som produserer vannkraft i 9 heleide og 10 deleide kraftverk. Kraftproduksjonen 1. halvår 2014 var GWh, som er 182 GWh høyere enn tilsvarende periode forrige år og 123 GWh høyere enn i et normalår. Produksjonsselskapenes kraftproduksjon selges løpende til driftssegmentet Vannkraft krafthandel til notert markedspris. Driftsinntekter 1. halvår 2014 var 269 millioner kroner, en reduksjon på 49 millioner kroner i forhold til 1. halvår Høyer produksjonsvolum har bare delvis kompensert for effekten av lavere kraftpriser. Driftsresultatet 1. halvår 2014 var 145 millioner kroner, en reduksjon på 60 millioner kroner i forhold til 1. halvår Resultatreduksjonen forklares ved lavere driftsinntekter og høyere overføringskostnader og høyere avskrivninger som følge av at deler av rehabiliteringen av kraftverket Rånåsfoss III er ferdigstilt og satt i drift. Ombygging og rehabilitering av kraftverket Rånåsfoss I (nye Rånåsfoss III) med en samlet kostnadsramme på 800 millioner kroner er så langt i henhold til gjeldende gjennomføringsplan, både når det gjelder fremdrift og kostnader. Nytt aggregat 1 ble overtatt og satt i ordinært drift i juni 2013, og nytt aggregat 2 ble overtatt og satt i ordinær drift i juli Det siste av de de gamle aggregatene i Rånåsfoss I (aggregat 6) ble faset ut i første halvdel av august Fjernvarme Driftssegmentet Fjernvarme omfatter konsernets fjernvarmesatsing gjennom datterselskapet Akershus Energi Varme (100 %). Virksomheten omfatter produksjon og salg av fjernvarme og fjernkjøling som leveres til næringsvirksomhet og boligselskaper. Produsert volum (fjernvarme og fjernkjøling) 1. halvår 2014 var 76 GWh i forhold til 86 GWh for tilsvarende periode forrige år, og volumnedgangen forklares primært ved mildere vær. Driftsinntektene i 1. halvår 2014 var 56 millioner kroner, en reduksjon på 5 millioner kroner i forhold til 1. halvår Endringen forklares ved lavere volum og lavere priser, men inntektsføring av gevinst fra salget av fjernvarmeanlegget i Asker i 1. halvår 2014 har kompensert for noe reduksjonen i salgsinntektene. Driftsresultatet 1. halvår 2014 var 6 millioner kroner som er på nivå med samme periode forrige år. Lavere brenselskostnader som følge av lavere salgsvolum og lavere driftskostnader har kompensert for reduksjonen i driftsinntektene. Øvrig Driftssegmentet øvrig består av morselskapet Akershus Energi AS (konsernspiss). I dette selskapet ligger det i tillegg til rene morselskap-/konsernfunksjoner også en del fellesfunksjoner for konsernet som viderebelastes de respektive konsernselskapene. Halvårsrapport 2014 Akershus Energi Konsern 6

7 5. Videre utvikling Konsernet har mange omfattende investerings- og vedlikeholdsprosjekter innenfor vannkraft og fjernvarme. Fokuset på, og løpende rapportering av HMS er meget høyt, både i prosjektene og i løpende drift, Bruk av Sikker Jobb Analyser og vernerunder er viktige verktøy for å forebygge uhell, og det arbeides aktivt med å videreutvikle konsernets styringssystemer innenfor HMS-området for å sikre erfaringsutveksling og læring i egen organisasjonen og mot leverandører og samarbeidspartnere. For vannkraftdelen er det spesielt rehabilitering og ombygging av kraftstasjonen Rånåsfoss I i Glomma som vil være en omfattende aktivitet de nærmeste årene. I tillegg vil også øvrige kraftverk i Glommavassdraget og i Skiensvassdraget være gjenstand for betydelig vedlikehold og rehabiliteringer de nærmeste årene. Rehabilitering av Klosterfoss kraftstasjon i Skiensvassdraget er besluttet gjennomført og igangsatt. I tillegg foregår det utredning og planlegging av utbygging av vannkraftanlegg gjennom konsernets eierskap i Opplandskraft DA. Det forventes fortsatt stor usikkerhet om utviklingen i kraftpriser på lang sikt, og konsernet forventer betydelige lavere kraftpriser enn tidligere antatt. Dette vil også gi bidra til betydelig lavere resultater for konsernet enn det som har vært resultatnivå de siste årene. Forventningen om lavere kraftpriser fremover krever høyt fokus på risiko- og finansiell styring, og konsernet jobber med flere aktiviteter for å gjøre nødvendige tilpasninger i virksomheten: høyt fokus på sikringssalg av kraft og valuta gjennomføring av etablert kostnadsprogram for tidspunkt og risikovurderinger i vedlikeholdsporteføljen god prosjektstyring av igangsatte prosjekter optimal langsiktig finansiering Konsernet har en god finansiell stilling som vil være helt avgjørende for å kunne gjennomføre igangsatte og planlagte investeringer og vedlikehold. Det er høyt fokus på risikostyring og kontroll for kunne foreta nødvendige tilpasninger og velge riktig tidspunkt for gjennomføring av planlagte investeringer og vedlikehold. Gjennom å gjøre økonomiske tilpasninger på flere områder i virksomheten mener styret at konsernet vil være godt rustet til å håndtere forventninger om lavere kraftpriser i årene fremover. Rånåsfoss, 28. august 2014 Styret i Akershus Energi AS Halvårsrapport 2014 Akershus Energi Konsern 7

8 1. halvår 2014 Resultat - Akershus Energi Konsern 1. halvår 1. halvår Året Beløp i millioner kroner Salgsinntekter Urealisert verdiendring finansielle kontrakter Driftsinntekter Energi- og overføringskostnader Lønn og personalkostnader Av- og nedskrivninger Verdiendringer og andre (tap)/gevinster netto Andre driftskostnader Driftsresultat Andel resultat tilknyttede selskap Finansinntekter Finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat etter skattekostnad Tilordnet: Aksjonærer Resultat pr. aksje (kr.pr. aksje) 375,29 540,42 985,76 Totalresultat Resultat etter skattekostnad Estimatavvik pensjoner Totalresultat Balanse - Akershus Energi Konsern Beløp i millioner kroner Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler (inklusive derivater) Sum anleggsmidler Varelager og fordringer Finansielle plasseringer og derivater Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld (inklusive derivater) Kortsiktig gjeld (inklusive derivater) Sum gjeld og egenkapital Halvårsrapport 2014 Akershus Energi Konsern 8

9 1. halvår 2014 Kontantstrømoppstilling Beløp i millioner kroner 1. halvår 1. halvår Året Resultat før skatt Av- og nedskrivninger Verdiendringer uten kontantstrømseffekt Endring arbeidskapital Betalte renter Betalte skatter Andre poster Kontantstrøm fra driftsaktiviteter Investering i virksomhet og anleggsmidler Salg av anleggsmidler 25-7 Investering i tilknyttede selskap og andeler Netto endring finansielle omløpsmidler Mottatt renter og utbytte Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Opptak av ny gjeld Nedbetaling av gjeld Utbytte og kapitaltransaksjoner Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm i perioden Likvidbeholdning ved periodens begynnelse Likvidbeholdning ved periodens slutt halvår 2014 Endringer i egenkapital Beløp i millioner kroner Innskutt Annen Sum kapital egenkapital egenkapital Egenkapital Periodens resultat Utvidet resultat Vedtatt utbytte Egenkapital Periodens resultat Utvidet resultat Egenkapitalkorreksjon Egenkapital Periodens resultat Utvidet resultat Vedtatt utbytte Egenkapitalkorreksjon -1-1 Egenkapital Halvårsrapport 2014 Akershus Energi Konsern 9

10 Noter til regnskapet Rammeverk og vesentlige regnskapsprinsipper Konsernregnskapet for Akershus Energi for 1. halvår 2014 er avsluttet pr , og er utarbeidet etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS International Financial Reporting Standards). Konsernregnskapet omfatter Akershus Energi AS med datterselskaper og tilknyttede selskaper. Halvårsregnskapet for 2014 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 om delårsrapportering. Ved utarbeidelsen av halvårsregnskapet for 2014 og anvendelsen av konsernets regnskapsprinsipper har ledelsen utøvd skjønn og benyttet estimater og forutsetninger som grunnlag for regnskapsposter. Prinsippanvendelse og beregningsmetoder er de samme som ble benyttet i siste årsregnskap (2013). Halvårsregnskapet gir ikke informasjon i samme omfang som et årsregnskap, og må derfor sees i sammenheng med konsernets årsregnskap for Konsernregnskapet for 1. halvår 2014 er ikke revidert. Betydelige poster Det kan være betydelige svingninger i markedspriser på kraft og valuta, og som et ledd i konsernets risikostrategi gjennomføres det økonomisk sikring av fremtidige kontantstrømmer ved bruk av finansielle kraftkontrakter og valutaterminkontrakter. Konsernet benytter ikke regnskapsmessig sikringsbokføring, og verdiendring på disse kontraktene føres over resultatet. Verdien på finansielle kraftkontrakter og valutaterminkontrakter (før skatt) inngått som ledd i økonomisk sikring er i 1. halvår 2014 endret med henholdsvis -21 millioner kroner for kraftkontrakter og +14 millioner kroner for valutaterminkontrakter. Realisert resultat på valutaterminkontrakter og verdiendring på finansielle kraftkontrakter og valutaterminkontrakter benyttet i økonomisk sikring av fremtidige kontantstrømmer er klassifisert som en del av driftsinntektene i resultatregnskapet. Konsernet har valgt å ikke regnskapsføre (resultat og balanse) beregnet fremtidig konsesjonskraftforpliktelse, men å vise dette i note til regnskapet. Beregnet fremtidig forpliktelse for konsesjonskraft utgjør følgende (før skatt): - Pr : 274 millioner kroner - Pr : 231 millioner kroner - Pr : 233 millioner kroner - Pr : 257 millioner kroner Økningen i beregnet forpliktelse (før skatt) fra til forklares i stor grad ved lavere diskonteringsrente. Beregnet fremtidig forpliktelse for grunneiererstatninger er økt med 7,9 mill.kr (før skatt) 1. halvår 2014, hovedsakelig som følge av lavere diskonteringsrente. Endringen i beregnet forpliktelse er resultatført og medtatt på linjen Verdiendringer og andre (tap)/gevinster netto. Vedtatte endringer i reglene for uførepensjon har gitt en reduksjon i balanseført netto pensjonsforpliktelse på 9 millioner kroner i 1. halvår 2014 i henhold til beregninger fra uavhengig aktuar. Dette er behandlet som en planendring, og ført som en redusert pensjonskostnad på linjen Lønn og personalkostnader i resultatet. Konsernets fjernvarmeanlegg i Asker ble solgt ut av konsernet i juni 2014, og dette salget ga en regnskapsmessig gevinst på vel 2 millioner kroner som er tatt med som driftsinntekter i resultatet. Halvårsrapport 2014 Akershus Energi Konsern 10

11 Segmentinformasjon Spesifikasjon - driftssegmenter B elø p i millio ner kro ner Vannkraft Vannkraft F jernvarme Øvrig/ IF R S- Ko nsern pro duksjo n krafthandel eliminering effekter Driftsinntekter, eksterne 8,7 334,3 56,0 - -6,9 392,1 Driftsinntekter, andre segment 259,8 5,4 0,1-265,3 - - Driftsresultat 145,2 63,9 6,3-12,8-26,8 175,8 Investeringer 113,8-5, , Driftsinntekter, eksterne 7,1 345,3 60,6 0,1 9,3 422,4 Driftsinntekter, andre segment 310,0 5,2 0,1-315,3 - - Driftsresultat 204,9 22,9 5,8-18,8 9,3 224,1 Investeringer 85,0-1, , : Driftsinntekter, eksterne 23,9 743,1 108,2 0,3-26,9 848,6 Driftsinntekter, andre segment 649,6 10,5 0,2-660,3 - - Driftsresultat 438,0 67,6 10,7-36,3-23,4 456,6 Investeringer 196,6-24,7 0,7-222,0 Transaksjoner med nærstående parter Det er 1. halvår 2014 vedtatt et utbytte på 170 millioner kroner til Akershus fylkeskommune, og dette vil bli utbetalt i juli Innbetalt premie og tilskudd til konsernets pensjonsordning i Akershus fylkeskommunale pensjonskasse utgjør 4,0 millioner kroner i 1. halvår Skatt Ved beregning av skattekostnaden i halvårsregnskapet er det benyttet beste estimat av den veide gjennomsnittlige skattesatsen som forventes for hele regnskapsåret. Skattekostnaden i resultatregnskapet er beregnet til alminnelig inntektsskatt på årets resultat med tillegg av estimert grunnrenteskatt. Halvårsrapport 2014 Akershus Energi Konsern 11

12 Erklæring fra styret og konsernsjef Vi erklærer etter beste overbevisning at halvårsregnskapet for Akershus Energi konsern for perioden 1. januar til 30. juni 2014 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også, etter beste overbevisning, at halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står ovenfor i neste regnskapsperiode, samt av vesentlige transaksjoner med nærstående. Rånåsfoss, 28. august 2014 Einar Schiefloe Kjell Bendiksen Anne Strømmen Lyche Tron Erik Hovind Styreleder Nestleder Cathrin Bretzeg Knut Asbjørn Pedersen Bjørnar Petersen Jørn Myhrer Konsernsjef Halvårsrapport 2014 Akershus Energi Konsern 12

13 Definisjon nøkkeltall: EBITDA: Driftsresultat korrigert med av- og nedskrivninger EBITDA-margin (%): EBITDA / Driftsinntekter Driftskostnader (øre/kwh): Lønn og personalkostnader + andre driftskostnader / normalproduksjon (volum) Engasjert kapital: Egenkapital korrigert for urealiserte verdiendringer + rentebærende gjeld Avkastning på engasjert kapital: Årets resultat før skatt korrigert for urealiserte verdiendringer /gjennomsnittlig engasjert kapital Rentedekningsgrad: Resultat før skatt + rentekostnader / rentekostnader Egenkapitalrentabilitet (%): Årets resultat etter skatt / gjennomsnittlig egenkapital FFO (funds from operations): EBITDA justert for urealiserte verdiendringer + finansinntekter + utbytte fra tilknyttede selskap betalbar skatt Akershus Energi AS Pausvegen Rånåsfoss Telefon: Halvårsrapport 2014 Akershus Energi Konsern 13

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2015. Akershus Energi Konsern. Halvårsrapport 2015 Akershus Energi Konsern 1

HALVÅRSRAPPORT 2015. Akershus Energi Konsern. Halvårsrapport 2015 Akershus Energi Konsern 1 HALVÅRSRAPPORT 2015 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2015 Akershus Energi Konsern 1 Halvårsrapport 2015 1. Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2012. Akershus Energi Konsern

HALVÅRSRAPPORT 2012. Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2012 Akershus Energi Konsern 1 Halvårsrapport 2012 1. Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013. Akershus Energi Konsern. Halvårsrapport 2013 Akershus Energi Konsern 1

HALVÅRSRAPPORT 2013. Akershus Energi Konsern. Halvårsrapport 2013 Akershus Energi Konsern 1 HALVÅRSRAPPORT 2013 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2013 Akershus Energi Konsern 1 Halvårsrapport 2013 1. Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2011. Akershus Energi Konsern

HALVÅRSRAPPORT 2011. Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2011 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2011 1. Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 1 1. Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2011

Foreløpig årsregnskap 2011 Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2011 Økt vannkraftproduksjon, 2 440 GWh i 2011 (2 252 GWh i 2010).

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT Akershus Energi Konsern. Halvårsrapport 2017 Akershus Energi Konsern 1

HALVÅRSRAPPORT Akershus Energi Konsern. Halvårsrapport 2017 Akershus Energi Konsern 1 HALVÅRSRAPPORT 2017 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2017 Akershus Energi Konsern 1 Halvårsrapport 2017 1. Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT Akershus Energi Konsern. Halvårsrapport 2016 Akershus Energi Konsern 1

HALVÅRSRAPPORT Akershus Energi Konsern. Halvårsrapport 2016 Akershus Energi Konsern 1 HALVÅRSRAPPORT 2016 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2016 Akershus Energi Konsern 1 Halvårsrapport 2016 1. Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT Akershus Energi Konsern

HALVÅRSRAPPORT Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2010 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2010 1. Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008

Foreløpig årsregnskap 2008 Foreløpig årsregnskap 2008 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2008 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2008 Høy kraftproduksjon også i 2008 2 466 GWh (2 515 GWh i 2007)

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 9 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2009 1. Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes

Detaljer

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune, og konsernets hovedkontor ligger på Rånåsfoss i Sørum kommune. Konsernets hovedvirksomhet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsrapport... side 4 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Kontantstrøm... side 11 Endringer i konsernets egenkapital... side 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Hittil Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006 KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR. 30.6.2006 Konsernorganisering fram til 30.6.2006 Oppland Energi er ved utgangen av 1. halvår 2006 organisert som et konsern. Morselskapet i konsernet er holdingselskapet

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012 Foto: Ruhne Nilssen Halvårsrapport 2012 HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2012 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Konsekvenser ved overgang til internasjonale regnskapsprinsipper - IFRS

Konsekvenser ved overgang til internasjonale regnskapsprinsipper - IFRS Akershus Energi Konsernet Konsekvenser ved overgang til internasjonale regnskapsprinsipper - IFRS Generelt Akershus Energi AS vil fra og med 2007 avlegge konsernregnskap i henhold til International Financial

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Analytisk informasjon

Analytisk informasjon Analytisk informasjon Konsern Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 Andre (tap)/gevinster netto 137 (1 050) (883) (40) (15 721) Kjøp av varer og energi (6 830) (9 015) (10 871) (6 364) (6 809)

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Viktigste hendelser fokus på effektiv drift, nettstruktur og strategisk posisjonering

Viktigste hendelser fokus på effektiv drift, nettstruktur og strategisk posisjonering TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet... 3 Framtidsutsikter... 4 Halvårsregnskap TrønderEnergi konsern...

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 03-2015

KVARTALSRAPPORT 03-2015 KVARTALSRAPPORT 03-2015 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 3. KVARTAL 2015 Agder Energi hadde pr. 3. kvartal et resultat etter skatt på 806 mill. kr (majoritetens andel), mot 469 mill.

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Tall for i parentes) NØKKELTALL Pr. 1 kvartal Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) Nøkkeltall Første

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2015

Energi Kvartalsrapport Q1 2015 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 4. Konsernstruktur 4. Arbeidsmiljø og personale 4. Ytre miljø og samfunnsansvar 6

ÅRSBERETNING 2013 4. Konsernstruktur 4. Arbeidsmiljø og personale 4. Ytre miljø og samfunnsansvar 6 2 Innhold ÅRSBERETNING 2013 4 Konsernstruktur 4 Arbeidsmiljø og personale 4 Ytre miljø og samfunnsansvar 6 Resultat, investeringer, finansiering og likviditet 6 Akershus Energi AS 6 Konsern 6 Finansiell

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 6 Endringer i konsernets

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 1. halvår 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Konsern analytisk informasjon

Konsern analytisk informasjon Konsern analytisk informasjon } Avkastning engasjert kapital } Egenkapitalavkastning Prosent Prosent 12 1, 2 15,1 1 15 8 1 6 4 2 5 212 213 214 215 216-5 212 213 214 215 216 } Netto rentebærende gjeld /

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 03 4. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 30. JUNI 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Tredje

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2015

KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2015 Agder Energi fikk i 2015 et resultat etter skatt på 1 220 mill. kr (majoritetens andel), mot 475 mill. kr i 2014.

Detaljer

Glitre Energi Konsern. Regnskap 1. kvartal 2017

Glitre Energi Konsern. Regnskap 1. kvartal 2017 Glitre Energi Konsern Regnskap 1. kvartal 2017 1 Innhold Konsernstruktur for Glitre Energi konsern... 3 Hovedpunkter 1. kvartal 2017... 3 Økonomiske resultater 1. kvartal 2017... 4 Fremtidsutsikter...

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Andre kvartal 2011

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Andre kvartal 2011 Eidsiva Energi konsern Børsrapport Andre kvartal 2011 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon

Detaljer