Tredje kvartal Naturen i arbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tredje kvartal 2002. Naturen i arbeid"

Transkript

1 Tredje kvartal Naturen i arbeid

2 STATKRAFT TREDJE KVARTAL Sammendrag Statkraft oppnådde et konsernresultat på mill. kr før skatt i årets tre første kvartaler. Det er mill. kr mindre enn etter tre kvartaler i fjor. Etter skatt ble resultatet mill. kr, som er 808 mill. kr lavere enn året før. Utviklingen i kraftprisene hittil i år er den vesentligste enkeltårsaken som forklarer redusert inntjening i forhold til fjoråret. Spotprisen har variert betydelig og var i gjennomsnitt 16,6 øre/kwh i første kvartal, 12,3 øre/kwh i andre kvartal og 15,0 øre/kwh i tredje kvartal. Det var henholdsvis 3,5 øre, 8 øre og 2,3 øre under tilsvarende kvartaler i fjor. I tillegg til nedgang i inntjeningen fra kraftomsetningen som følge av lavere priser, trekkes resultatet ned av økte finanskostnader som følge av lånfinansiering av kjøp av eierandeler i andre selskaper. Resultatbidrag fra de kjøpte selskapsandelene vil på kort sikt ikke fullt ut dekke finansieringskostnadene. Et siste forhold som forklarer resultatnedgangen er at resultatbidraget fra Sydkraft i fjor var uvanlig høyt som følge av engangsgevinster ved salg av aksjer. Resultatene etter skatt lå under fjorårets med 40 mill. kr i første kvartal, 468 mill. kr i andre kvartal og 300 mill. kr i tredje kvartal. Sett i lys av at kraftprisene etter tre kvartaler totalt lå 25 % lavere i enn i, anses resultatet å være akseptabelt. Resultatregnskapet Driftsinntekter. Statkraftkonsernet hadde en brutto omsetning på mill. kr etter tre kvartaler eller mill. kr høyere enn året før. Etter fradrag for direkte kostnader til overføring av kraft ble netto driftsinntekter mill. kr, som var en økning på mill. kr fra tilsvarende periode i. Økningen i netto omsetning knytter seg til konsolidering av datterselskaper i konsernet. Skagerak Energi AS er inkludert fra 1. oktober, mens Trondheim Energiverk AS er innarbeidet fra 1. januar. Totalt innebærer dette at datterselskaper bidro med mill. kr til konsernomsetningen. Det var mill. kr mer enn pr. tredje kvartal i. Morselskapet Statkraft SF hadde etter tre kvartaler i år en netto omsetning på mill. kr som var 384 mill. kr mindre enn i tilsvarende periode i. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere kraftpris. Kostnader. Driftskostnadene ble mill. kr pr. tredje kvartal, og dette var mill. kr høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Den vesentligste delen av økningen skyldes innarbeiding av datterselskaper i konsernet som nevnt ovenfor. Kostnadene i morselskapet viste en moderat økning. Driftsresultatet var etter tre kvartaler mill. kr, en nedgang fra tilsvarende periode i fjor på 48 mill. kr. Morselskapets bidrag til driftsresultatet på mill. kr var en reduksjon på 547 mill. kr fra året før. Datterselskapenes andel av driftsresultatet økte med 499 mill. kr. Resultatandeler fra de norske tilknyttede selskapene Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS, Hedmark Energi AS og ECO Vannkraft AS var pr. tredje kvartal 176 mill. kr etter merverdiavskrivninger og skatt. Resultatandelen fra Sydkraft AB var 434 mill. kr. De totale resultatandelene på 610 mill. kr var en nedgang på 246 mill. kr fra i fjor. Andelene er redusert ved at Skagerak Energi har endret status fra tilknyttet selskap til datterselskap, og økt som følge av økte eierandeler i Hedmark Energi () og Sydkraft. Den vesentligste årsaken til netto nedgang fra fjoråret er at Sydkraft i hadde en betydelig aksjegevinst. Netto finanskostnader utgjorde mill. kr pr. tredje kvartal som var 718 mill. kr høyere enn tilsvarende tall for. Finanskostnadene er særlig økt i forbindelse med kjøp av eierandeler i andre selskaper. Skattene er anslått til 699 mill. kr. Dette er 204 mill. kr mindre enn pr. tredje kvartal i fjor og skyldes reduksjon i skattbare resultater. Resultater. Resultatet før skatt ble mill. kr mot mill. kr etter tre kvartaler i fjor. Etter skatt var overskuddet mill. kr mot mill. kr i regnskapet pr. tredje kvartal for. Av dette var resultatet i morselskapet mill. kr, en nedgang på 328 mill. kr fra året før, mens datterselskapene bidro med 89 mill. kr som er en nedgang på 480 mill. kr. 2

3 Balanse, investeringer og likviditet Statkraft investerte i de tre første kvartaler i år totalt mill. kr. I alt mill. kr ble brukt til kjøp av andeler i andre selskaper. 100 % av aksjene i Trondheim Energiverk ble kjøpt i januar. Konkurransetilsynet har vedtatt inngrep mot ervervet, og saken er derfor anket inn for Arbeids og administrasjonsdepartementet. Statkraft har økt eierandelen i Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS (BKK) fra 26 til 49,9 %. Konkurransetilsynet har godkjent kjøpet. Videre er eierandelen i Sydkraft økt fra 35,7 % av kapitalen til 44,6 %. Det ble i de første tre kvartaler investert 805 mill. kr i egne anlegg, hvorav 509 mill. kr i Statkraft SF. Det største enkeltprosjektet er nytt Bjølvo kraftverk i Hordaland som etter planen skal stå ferdig i Innenfor vindkraft ble byggetrinn 1 på Smøla vindpark satt i drift 5. september. Vindparken er en av Europas største med 20 vindmøller som vil produsere 120 GWh årlig. Statkraft og Norfund har etablert selskapet Statkraft Norfund Power Invest AS (SNPI) med like eierandeler og en startkapital på 1 mrd. kr. Første del av egenkapitalen ble skutt inn i tredje kvartal. Sammen med alliansepartnere har Statkraft etablert selskapet Småkraft AS. Selskapet skal, i samarbeid med private grunneiere, satse på utbyggingen av små vannkraftverk. For å styrke handelsaktivitetene i det nordiske markedet forhandler Statkraft om kjøp av svenske ABB Financial Energy fra ABB Financial Services. Avtale ventes inngått i fjerde kvartal. Det ble foretatt nye langsiktige låneopptak med mill. kr fra årsskiftet til utgangen av tredje kvartal. Nedbetaling av langsiktige lån utgjorde mill. kr. Konsernet hadde ved utgangen av tredje kvartal en likviditetsbeholdning på mill. kr. Beholdningen er redusert i tredje kvartal ved at betaling for eierandeler i andre selskaper er foretatt. Ved utgangen av tredje kvartal hadde Statkraft en samlet egenkapital på mill. kr, tilsvarende 40 % av totalkapitalen. Regjeringen planlegger å fremme forslag om endringer i lov om statsforetak med sikte på å avvikle statens ansvar for statsforetakenes forpliktelser. Det legges opp til stortingsbehandling i løpet av høsten, med ikrafttredelse fra 1. januar Endringene vil kun gjøres gjeldende for lån og andre forpliktelser som etableres etter datoen for ikrafttredelse, og vil ikke endre statens ansvar for eksisterende forpliktelser og forpliktelser som statsforetakene påtar seg før ikrafttredelse. For lån etablert før ikrafttredelse er det besluttet at statsforetakene skal belastes med en årlig garantipremie. Regjeringen vurderer å fremme forslag i 2003 om å omdanne Statkraft fra statsforetak til aksjeselskap, der staten beholder en eierandel på 100%. Kraftmarkedet Markedsutviklingen i første halvår i var, i motsetning til i samme periode i fjor, preget av høyere tilsig og langt lavere priser. Dette har endret seg i tredje kvartal hvor vi har hatt en tørr værtype og stigende priser. Imidlertid var det akkumulerte tilsiget fortsatt høyere enn normalt ved utgangen av tredje kvartal. Gjennomsnittlig spotpris i hele perioden var 14,6 øre/kwh i år mot 19,2 øre/kwh i og 9,4 øre/kwh i Prisutviklingen illustrerer kraftmarkedets følsomhet for variasjoner i underliggende fysiske forhold. Markedet styres i stor grad av temperatur, nedbør og tilsig som kan variere betydelig fra år til år. Vi er nå inne i et år der ressurstilgangen har vært høyere enn fjorårets. Middeltemperaturen for Norge i perioden januar september har vært 2,2 grader Celsius over normalen, og er den høyeste målte temperaturen siden temperaturmålingen startet i I sum for Norden var det totale kraftforbruket i de tre første kvartalene 9,5 TWh eller 3,3 % lavere enn i samme periode i fjor. Den vesentligste årsaken til nedgangen er det milde været, og temperaturkorrigert var forbruket omtrent uendret fra. Den nordiske kraftproduksjonen var i perioden 3,6 TWh eller 1,3% lavere enn i fjor. 3 Kraftforbruk og produksjon i Norden ( TWh) Første tre kvartaler Forbruk i Norden Herav forbruk i Norge Produksjon i Norden Herav produksjon i Norge 274,8 83,8 273,9 93,4 Endring 284,3 90,3 277,5 84,5 3,3 % 7,2 % 1,3 % 10,5%

4 Økning i tilsiget første halvår sammenlignet med i fjor førte til et høyere nivå i landets vannmagasiner i løpet av de ni første månedene. Ved utgangen av september var magasinene på 68,6 TWh, noe som er 102% av normalnivået og 0,4 TWh mer enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. Fyllingsgraden i forhold til maksimal magasinkapasitet var 82% mot 81% på samme tid i. Statkrafts kraftomsetning Tilsiget til Statkraft sine felter har i likhet med resten av landet økt i forhold til fjoråret, og har i sum for de tre første kvartalene vært over normalt. Spesielt var tilsiget høyt gjennom første halvår, mens det de siste 3 månedene har vært lavere enn fjoråret. Statkrafts vannmagasiner lå ved utgangen av tredje kvartal over normalt grunnet høye inngangsverdier ved begynnelsen av året og tilsig over det normale. I de tre første kvartalene i har Statkraft produsert 34,5 TWh, en økning på 11,1 TWh fra fjoråret. Morselskapet Statkraft SFs produksjon var 27,9 TWh, noe som er 4,5 TWh høyere enn i samme periode i fjor. Konsoliderte datterselskaper bidro med en produksjon på 6,6 TWh. Statkrafts produksjon og omsetning i TWh Egenproduksjon Kraftkjøp Total krafttilgang Kraftkrevende industri og treforedling Konsesjonskraft Øvrige kontrakter innland Spotkraft Total kraftomsetning Av morselskapets kraftsalg utgjorde industrikontrakter og konsesjonskraft med myndighetsregulerte priser 14,5 TWh eller 51 %. 27,9 0,7 28,6 12,9 1,6 1,1 13,0 28,6 23,4 1,9 25,3 13,6 1,6 1,3 8,9 25,3 Drifts og miljøforhold Driften i de tre første kvartalene er gjennomført uten vesentlige forstyrrelser, og regulariteten i produksjonen har vært god. Konsernet hadde ved utgangen av tredje kvartal en bemanning tilsvarende årsverk, hvorav 807 i morselskapet. Skadefrekvensen (H1verdien, som angir skader med fravær pr. million arbeidstimer) var for hele konsernet 3,6 pr. tredje kvartal. Skadefraværsfrekvensen (H2verdien, som viser skader med og uten fravær pr. million arbeidstimer) var 17,4. Skadefraværstallet (Fverdien, som angir skadefraværsdager pr. million arbeidstimer) var 48,3. H1 og Fverdiene viser en betydelig nedgang, mens H2verdien har økt noe. Det har i de første tre kvartaler i år vært 6 mindre skader med fravær. Det har ikke vært alvorlige personskader i perioden. Sykefraværet for hele konsernet hadde et gjennomsnitt på 4,3% mot 3,9% for hele. Det har vært betydelig fokus på sikkerhet og arbeidsmiljø siste år. Statkraft hadde i de tre første kvartalene 10 registrerte miljøbrudd/uhell. Det alvorligste uhellet var smitte av Gyrodactylus salaris i Statkraft genbank i Bjerka knyttet til settefisk. Øvrige uhell har ikke hatt miljøkonsekvenser. Seks av forholdene var mindre brudd på manøvreringsreglementer. 4 Utsikter for året Statkraft inngikk i avtale med kommunene som eier Agder Energi AS om kjøp av 45,5 % av aksjene i selskapet med overdragelse av aksjene i. Avtalen ble inngått med forbehold om konkurransemyndighetenes godkjenning. Etter ankebehandling har Arbeids og administrasjonsdepartementet godkjent overdragelsen, men har av konkurransehensyn pålagt Statkraft avbøtende tiltak som innebærer salg av eierandelene i ECO Vannkraft AS og Hedmark Energi AS. I tillegg må det avhendes produksjonskapasitet i Sør Norge tilsvarende 1 TWh dersom ikke overføringskapasiteten til landsdelen økes med 200 MW. Etter reforhandling som følge av endrede forutsetninger har Statkraft og eierne av Agder Energi kommet frem til et anbefalt avtaleforslag som ventes endelig avklart i begynnelsen av desember. Statkrafts anke når det gjelder Konkurransetilsynet avslag på overtakelsen av aksjene i Trondheim Energiverk AS er fortsatt under behandling av Arbeidsog administrasjonsdepartementet. Med hensyn til resultatutviklingen i, bedrer den registrerte prisoppgangen hittil i høst forventningen til Statkrafts inntjening fra kraftomsetningen i fjerde kvartal. Imidlertid venter Statkraft fortsatt at resultatet av selskapets ordinære virksomhet vil bli noe lavere enn i. Kraftmarkedet er labilt, og det knytter seg derfor betydelig usikkerhet til resultatutviklingen. Oslo, 12. november Styret i Statkraft SF

5 Resultat Tredje kvartal Første 3 kvartaler Året Kraftsalg Andre driftsinntekter Brutto driftsinntekter Overføringskostnader Netto driftsinntekter Arbeidskraftkostnader Erstatninger og konsesjonsavgifter Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Driftskostnader Driftsresultat Resultatandel i tilknyttede selskap Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Resultat før skatter Skattekostnad Resultat for perioden Herav minoritetens andel * Herav Statkrafts andel * Minoritetseieres andel er 33,4 % i Skagerak Energi AS, 8,1% i Statkraft Grøner AS og 49,6% i Himal Power Ltd. Balanse EIENDELER Immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Invest. i datterselskap og tilknyttet selskap Øvrige finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Omløpsmidler Eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser * Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Ansvarlig lån Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Rentebærende gjeld Betalbar skatt Annen rentefri gjeld Kortsiktig gjeld Egenkapital og gjeld 30. september desember * Minoritetseieres andel er 33,4 % i Skagerak Energi AS, 8,1 % i Statkraft Grøner AS og 49,6% i Himal Power Ltd.

6 Kontantstrøm LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN Årets resultat Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskriving anleggsmidler Endring utsatt skatt Tilført fra årets virksomhet Endring i lager, debitorer og kreditorer Resultatandel i tilknyttede selskaper Endring i andre kortsiktige poster Netto likviditetsendring fra virksomheten A Første 3 kvartaler Året LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER Investeringer i varige driftsmidler Salg av anleggsmidler (salgssum) Investeringer i andre foretak Netto likviditetsendring fra investeringer B LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING Opptak av ny langsiktig gjeld Nedbetaling av langsiktig gjeld og ansvarlig lån Endring i andre langsiktige fordringer og gjeld Innskudd av aksjekapital/foretakskapital Netto likviditetsendring fra finansiering C Netto endring i likvider i perioden Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning 30.09/ A+B+C Egenkapital 30. september Året Selskapskapital Innbetalt egenkapital i perioden Selskapskapital 30.09/31.12 Minoritetsinteresser Emisjon/salg til minoritet Periodens resultat Utbytte Endring som følge av oppkjøp Endring omregningdifferanse Minoritetsinteresser 30.09/31.12 Opptjent egenkapital Periodens resultat Utbytte Prinsippendring Endring på grunn av trinnvise oppkjøp Endring i omregningsdifferanser Opptjent egenkapital 30.09/31.12 Total egenkapital 30.09/

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

10 Resultatandel tilknyttede selskaper. Investering i tilknyttede selskaper. 11 Årsresultat + finanskostnader x 0,72) x 100

10 Resultatandel tilknyttede selskaper. Investering i tilknyttede selskaper. 11 Årsresultat + finanskostnader x 0,72) x 100 Statkraft årsrapport med bærekraftrapport 2004 Finansielle nøkkeltall 2004 2001 Konsernet Enhet justert*** 2004 2003 2002 justert** 2000 Fra resultatregnskapet Brutto driftsinntekter Mill. kr 10 276 11

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

w T T 01 P e e w o l l 0 s e e w 3 t f f.e a o O b o k n 2 - s k s c l 2 o s 2 o. 4 4 1 no 5 1 1 5 S 1 69 0 69 0 e n 0 t 1 r u m 2008 E-CO ENERGI Q3

w T T 01 P e e w o l l 0 s e e w 3 t f f.e a o O b o k n 2 - s k s c l 2 o s 2 o. 4 4 1 no 5 1 1 5 S 1 69 0 69 0 e n 0 t 1 r u m 2008 E-CO ENERGI Q3 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q3 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-30. SEPTEMBER 2008 (Tall for 2007 i parentes) E-CO oppnådde

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 02-2015

KVARTALSRAPPORT 02-2015 KVARTALSRAPPORT 02-2015 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 1. HALVÅR 2015 Agder Energi hadde i 1. halvår et resultat etter skatt på 637 mill. kr (majoritetens andel), mot 362 mill. kr i

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. God kraft. Godt klima.

KVARTALSRAPPORT. God kraft. Godt klima. KVARTALSRAPPORT 02 10 God kraft. Godt klima. STYRETS KOMMENTAR HOVEDPUNKTER PR. 2. KVARTAL 2010 Driftsinntektene i første halvår var 4 377 mill. kr (4 247 mill. kr) 1), og konsernet fikk et driftsresultat

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2009-31. MARS 2009 (Tall for 2008 i parentes)

Detaljer

Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av BKK AS og konsernets resultat, eiendeler og gjeld og finansielle stilling.

Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av BKK AS og konsernets resultat, eiendeler og gjeld og finansielle stilling. Årsberetning 2006 Hovedpunkter Året 2006 ble meget godt for BKK med vekst i alle virksomhetsområder. I forhold til 2005 er endringene som følger Energiinntekter 1 875 mill. kroner - øker med 2,3 prosent.

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Driftsresultatet ble 955 mill. kroner. Dette er 84 mill. kroner høyere enn året før, men 45 mill. kroner lavere enn resultatmålet for 2003.

Driftsresultatet ble 955 mill. kroner. Dette er 84 mill. kroner høyere enn året før, men 45 mill. kroner lavere enn resultatmålet for 2003. BKK ÅRSRAPPORT 2003 Årsberetning 2003 Året 2003 var preget av svært lave magasinbeholdninger ved inngangen av året og historisk høye kraftpriser i årets første måned. Gjennomsnittlig systempris for hele

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) E-CO Energi oppnådde

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Eidsiva Energi konsern Børsrapport Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker.

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Inspeksjon av Storefossdammen, inntaksmagasinet til Dale kraftverk. Kraftverket ble satt i drift 17. november 1927.

Inspeksjon av Storefossdammen, inntaksmagasinet til Dale kraftverk. Kraftverket ble satt i drift 17. november 1927. Inspeksjon av Storefossdammen, inntaksmagasinet til Dale kraftverk. Kraftverket ble satt i drift 17. november 1927. Årsrapport 2006 Dette er en utskrift av BKKs årsrapport for 2006 som er publisert på

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2006 FOR STATKRAFT ENERGI AS. Virksomhetens art

STYRETS ÅRSBERETNING 2006 FOR STATKRAFT ENERGI AS. Virksomhetens art STYRETS ÅRSBERETNING 2006 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent av elektrisitet, og Europas nest største

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Halvårsmelding 3 Erklæring 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Utvidet konsolidert resultat 10 Kontantstrømoppstilling 11 Endringer i konsernets egenkapital 12 Noter til halvårsregnskapet

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Halvårsrapport 02 4. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 2 E-CO Energi // Halvårsrapport Styrets rapport HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 30. JUNI (Tall for i parentes) Nøkkeltall Andre kvartal

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 01 ÅRSBERETNING 06 06 07 08 09 11 24 STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSBERETNING 01 ÅRSBERETNING 2011 STATKRAFT ENERGIS VIRKSOMHET Statkraft Energi AS er et selskap

Detaljer

2007 STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT

2007 STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2007 STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT STYRETS ÅRSBERETNING 2007 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent av

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Med fokus på utvikling av miljøriktige energiløsninger

Med fokus på utvikling av miljøriktige energiløsninger 2007 ÅRSRAPPORT Med fokus på utvikling av miljøriktige energiløsninger 02 ORGANISASJON Skagerak Energi ORGANISASJON Statkraft Holding 66,62 % Skien kommune 15,20 % Porsgrunn kommune 14,80 % Bamble kommune

Detaljer