Visjon Foretakets visjon slår fast en tydelig kunde- og markedsorientering:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visjon Foretakets visjon slår fast en tydelig kunde- og markedsorientering:"

Transkript

1 Styrets beretning Konsernets virksomhet Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon og salg av energi- og telekomprodukter, bygging og drift av infrastruktur for energi og telekommunikasjon, elektroentreprenørtjenester, omsetning av elektriske forbruksartikler, VVS-tjenester og kurs og opplæring innenfor nettdrift. Forretningskontoret ligger i Steinkjer kommune. NTEs eier legger til grunn et langsiktig industrielt perspektiv for sitt eierskap med et finansielt, industrielt og regionalt formål for utviklingen av konsernet. Finansielt skal NTE ta vare på og videreutvikle eierens verdier i selskapet og oppnå langsiktig og god avkastning gjennom effektiv og forretningsmessig drift. Industrielt skal konsernet være en kunde- og markedsorientert bedrift som leverer gode produkter, tjenester og infrastruktur til kunden. På basis av forretningsmessig drift skal NTE utøve en aktiv samfunnsrolle og bidra til utviklingen av Nord-Trøndelag. Denne rollen bygger på at konsernets hovedkontor ligger i Nord-Trøndelag og dermed kontroll over egen utvikling, kapital og kompetanse, et solid økonomisk fundament og en sterk markedsmessig posisjon i regionen. Visjon Foretakets visjon slår fast en tydelig kunde- og markedsorientering: Best på det vi gjør for våre kunder. Verdier NTE og NTEs ansatte skal kjennetegnes ved å være tilgjengelige, hjelpsomme og opptatt av kundens behov, være pålitelige ved at produkter og tjenester blir levert til avtalt tid, pris og kvalitet og ved å oppmuntre til nye ideer og løsninger. Utvikling i 2008 Utviklingen i NTE sin kjernevirksomhet, produksjon og distribusjon av energi, er god. I tråd med de styringssignaler eieren har gitt og de strategiske valg styret har gjort, er selskapet styrket ytterligere, både som energiverk og industriselskap. Skal NTE vokse videre på en robust måte med blant annet store innvesteringer innenfor fornybar energi og bredbåndsteknologi må alle deler av NTE drives med overskudd. Styret legger til grunn at dette bare er mulig gjennom fokus på effektiv drift i hele selskapet og har i 2008 derfor spesielt vært opptatt av å bedre lønnsomheten i alle virksomhetsområder, med særlig vekt på elektro og handel. Det er i løpet av året lagt til rette for å tilpasse bemanningen og drift i enkelte områder, bedre til de markedsmessige forhold. Styret har også i 2008 viet oppmerksomhet mot kraftsituasjonen i Midt-Norge og utviklingen av vindkraft, i særdeleshet myndighetenes rammbetingelser for å muliggjøre vindkraftutbygging. NTE har både gjennom Energibedriftenes Landsforening (EBL) og direkte overfor den politiske ledelse i Olje- og energidepartementet tatt opp rammebetingelsene for utbygging av ny, fornybar energi i Norge. De statlige midler til ny fornybar energi, som administreres av Enova SF, ble utlyst i Ved tildelingen av midler i desember i fjor, fikk ikke Ytre Vikna 1

2 vindmøllepark nødvendig støtte til å kunne realiseres. NTE har derfor foreløpig ikke tatt noen investeringsbeslutning om parken. NTE reduserte i 2008 sitt engasjement i utvikling og produksjon av vindmøller ved at vel 80 prosent av aksjene Scan Wind Group AS ble solgt til svenske Morphic Group AB. NTE eier fortsatt 18 prosent i Scan Wind. Eierne i Industrikraft Midt-Norges gasskraftprosjekt på Skogn besluttet i 2008 å legge prosjektet på is inntil videre. Kraftvarmeverket anses i dag ikke å være lønnsomt uten at det legges til rette fra statlige myndigheter. NTE har styrket sin posisjon i det nasjonale bredbåndsmarkedet ved at Bredbåndsalliansen i 2008 overtok de resterende av Statens aksjer i BaneTele AS. Fortsatt drift I samsvar med Regnskapsloven 3-3 bekrefter styret at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og at konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Konsernet etablert NTE sin eier, Nord-Trøndelag fylkeskommune, vedtok i mars 2007 å omdanne NTE FKF til aksjeselskap i en konsernmodell. Selskapet har regnskapsmessig vært AS fra 1. januar 2007, mens forretningsområdene ble organisert som fire heleide datterselskaper fra : NTE Energi AS, NTE Nett AS, NTE Elektro AS og NTE Marked AS. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding konsern Forretningsåret 2008 er gjort opp med et resultat for konsernet NTE før skatter på 588 millioner kroner, mot 364 millioner kroner i Etter skatter utgjør årsresultatet 223 millioner kroner mot 442 millioner kroner året før. Driftsresultatet i 2008 er preget av en høy kraftpris, mens økte skattekostnader, særlig for energivirksomheten, trekker årsresultatet ned. Omsetning og driftsresultat Konsernet hadde i 2008 en omsetning på millioner kroner, mot millioner kroner i Driftskostnadene ble totalt millioner kroner i Konsernets driftsresultat ble 751 millioner kroner, mot 465 millioner kroner i Konsernets kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 877 millioner kroner i 2008 mot 714 millioner kroner i Etter fradrag for netto kontantstrøm fra investerings- og finansieringsaktiviteter økte konsernets likviditetsbeholdning med 40 millioner kroner. Netto finansposter Konsernets netto finanskostnader ble 163 millioner kroner. Konsernets langsiktige rentebærende gjeld var millioner kroner, det vesentligste av gjelden er rentesikret slik at konsernets finansresultat bare i begrenset grad endres ved endringer i markedsrenten. 2

3 Skatter Konsernet hadde en skattekostnad på 365 millioner kroner mot en negativ skattekostnad på 78 millioner kroner i Den økte skattekostnaden skyldes en normalisering av skattekostnaden som en følge av lavere utsatt skattefordel relatert til kraftbeskatningen. Balanse og likviditet De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde ved årsskiftet millioner kroner. Av dette utgjorde varige driftsmidler millioner kroner. Egenkapitalen per 31. desember 2008 var millioner kroner mot ved utgangen av Fri egenkapital i NTE Holding AS er 611 millioner kroner per 31. desember Konsernet har en egenkapitalprosent 52. Styret vurderer konsernets finansielle ressurser som gode. Likviditet Bankinnskudd, kontanter og markedsbaserte obligasjoner og sertifikater utgjorde millioner kroner per 31. desember Tilsvarende i 2007 var 968 millioner kroner. Investeringer Konsernet har i 2008 investert 423 millioner kroner i varige driftsmidler. I tillegg er det investert 270 millioner kroner i finansielle anleggsmidler. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS For Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS, konsernets morselskap, er forretningsåret 2008 gjort opp med et årsresultat etter skatt på 150 millioner kroner. NTE Energi AS NTE Energi AS ble etablert som heleid datterselskap i NTE-konsernet fra 1. januar Selskapet omfatter energiproduksjon, engrossalg av elektrisk kraft, utvikling av ny energi og drift av og beredskap i produksjonsanlegg og linjenett. NTE Energi AS hadde i 2008 en omsetning på millioner kroner og et driftsresultat på 703 millioner kroner. Årsresultatet etter skatt ble 256 millioner kroner. NTE hadde i 2008 en brutto kraftproduksjon på GWh. Det ble benyttet 26 GWh til pumping, som gir en netto kraftproduksjon på GWh. Dette er vel 97 prosent av beregnet middelproduksjon. Midlere elspotpris for NO2 (Trøndelag og Møre og Romsdal) ble 42,12 øre per kwh, NO2 lå i gjennomsnitt 5,19 øre/kwh over systemprisen på den nordiske kraftbørsen. Tilsiget til NTEs magasiner utgjorde i 2008 nær 87 prosent av beregnet normalårstilsig. Magasinfyllingen var ved årets start 142 GWh over normalen. Ved utgangen av året var magasinfyllingen 200 GWh under det normale. Den nye kraftstasjonen i Funna, med en årsproduksjon på 68 GWh ble overtatt og satt i drift våren Stasjonen gir 12 GWh ny kraftproduksjon i året. NTE har i løpet av 2008 søkt konsesjon for bygging av Terråk kraftverk (59,8 GWh) i Bindal kommune og meldt de to prosjektene Trongfoss kraftverk (140 GWh) i Namsskogan kommune og Storåselva kraftverk (58,8) GWh i Snåsa kommune. 3

4 Energiselskapet arbeidet i 2008 med totalt 30 småkraftprosjekter, ingen av dem var under utbygging i fjor. Hundhammerfjellet vindmøllepark ble fullført med de fire siste vindmøllene fra leverandøren ScanWind i En vindmølle, ScanWinds demo 2, ble demontert på grunn av mekaniske problemer. Parken består dermed av 16 vindmøller. Det er på grunn av manglende rammebetingelser ikke tatt investeringsbeslutning for Ytre Vikna vindmøllepark. Parken kom ikke med i Enovas tildelingsrunde av investeringstilskudd i desember Konsesjonssøknaden for Frøya vindmøllepark, som NTE sammen med TrønderEnergi sendte i 2004, er fortsatt uavklart. NVE har vinteren 2009 prioritert fire vindkraftprosjekter på Fosen. NTE er medeier i to av disse prosjektene, Oksbåsheia/Sørmarksfjellet og Roan vindkraftverk, gjennom selskapet Sarepta Energi AS: NTE Nett AS NTE Nett AS har ansvaret for strømnettet og tilknyttet virksomhet innenfor monopoldelen av NTE. Nettselskapet sine inntekter reguleres av Norges vassdrags- og energidirektorat gjennom inntektsrammer som defineres på selskapsnivå. Selskapets resultater skapes via effektiv drift og kostnadsstyring. NTE Nett AS hadde i 2008 en omsetning på 529 millioner kroner, driftsresultatet ble 92 millioner kroner og årsresultat etter skatt ble 64 millioner kroner. Ved årsskiftet hadde NTE Nett AS nettkunder (målepunkter) tilknyttet nettet i Nord- Trøndelag. Dette er en økning på 538 nettkunder fra året før. Nettselskapet står de kommende årene foran en omfattende oppgave med å skifte ut alle de over strømmålerne. Innen 1. januar 2014 skal avanserte måle- og styringssytemer innføres hos alle nettkunder. I 2008 er det gjennomført flere tekniske tester som grunnlag for framtidig valg av teknolgi. Mengden ikke levert energi på grunn av avbrudd økte fra 397 megawattimer i 2007 til 525 MWh i 2008, mens tendensen over tid er fallende. Økningen er først og fremst knyttet til varslede avbrudd og skyldes at det i løpet av året ble gjennomført flere, større vedlikeholdsoppdrag i nettet som krevde utkobling. NTE Elektro AS NTE Elektro AS ble etablert som heleid datterselskap fra Selskapets virksomhet omfatter elektroinstallasjoner, elektroentrepriser og VVS. Ved etableringen av selskapet ble beredskap, drift og vedlikehold i NTE Nett AS sitt linjenett overført til NTE Energi AS. Total omsetning NTE Elektro AS ble 414 millioner kroner. Driftsresultatet for 2008 ble minus 12 millioner kroner og årsresultatet ble negativt med 7,8 millioner kroner. NTE Elektro har i 2008 arbeidet med å utvikle servicebilordningen. Målet med dette og andre tiltak er større nærhet og økt fleksibilitet i forhold til markedet og kundene. Selskapet har satt i gang tre større prosjekter med sikte på å øke lønnsomheten, NTE Elektro forventer på kort sikt noe redusert oppdragsmengde på grunn av finansuroen, men den teknologiske utviklingen blant annet i forhold til avanserte måle- og styringssystemer og energieffektivisering vil kunne bidra til betydelig aktivitet innenfor NTE Elektros virksomhet. 4

5 NTE VVS AS NTE VVS AS er et heleid datterselskap i NTE Elektro AS. VVS-selskapets resultat i 2008 ble 0,7 millioner kroner etter skattekostnad. Omsetningen i 2008 ble 62,3 millioner kroner og driftsresultatet på 0,7 millioner kroner. NTE Marked AS (konsern) Det meste av NTEs markeds- og kunderettede virksomhet ble fra 1. januar 2008 samlet i NTE Marked AS. Selskapet omfatter avdelingene kraftsalg og kundeservice og de heleide datterselskapene NTE Handel AS og NTE Bredbånd AS. Selskapet skal drives etter forretningsmessige prinsipper, og gjennom en effektiv ressursutnyttelse skal kundene tilbys produkter og tjenester levert til konkurransedyktige priser og riktig kvalitet. Selskapet har dessuten et koordinerende ansvar for NTE-konsernets salgs- og markedsstrategier. Regnskapet for NTE Marked AS omfatter kraftsalg og kundeservice. NTE Handel AS og NTE Bredbånd AS legger fram separate regnskaper. NTE Marked AS NTE Marked hadde i 2008 en omsetning på 994 millioner kroner og et negativt driftsresultat på 38 millioner kroner. Årsresultatet ble på minus 26 millioner kroner. Det er i all hovedsak kraftsalgsvirksomheten som trekker resultatet nedover, først og fremst på grunn av uforutsette tap på fastpriskontrakter til bedrifter og offentlig sektor. Årsaken er større områdeprisforskjeller i Norge enn forventet og dermed tap på sikringsavtaler mot NordPools systempris. Kundesenteret drives i balanse, og tilbyr i kunderettede salgs- og servicetjenester for flere av NTEs virksomheter. NTE Handel AS NTE Handel AS ble etablert som heleid datterselskap i NTE Marked AS fra Virksomheten er salg av elektriske forbruksartikler gjennom butikker tilknyttet Expert-kjeden. Selskapet eier og driver 15 elektrobutikker og to elektroverksteder i Nord-Trøndelag. I 2008 ble butikken i Steinkjer reetablert ved at den flyttet inn i nye og tidsmessige lokaler. Elektroverkstedet i Steinkjer har også i løpet av året flyttet til nye og moderne lokaler. I 2008 hadde selskapet en omsetning på 146 millioner kroner og et negativt driftsresultat på 16 millioner kroner. Årsresultet ble på minus 11 millioner kroner. Selskapet har i 2008 arbeidet med flere lønnsomhetsforbedrende prosjekter som forventes å gi bedre resultater i NTE Bredbånd AS NTE Bredbånd AS ble ved etableringen av NTE Marked AS overført til markedsselskapet. Bredbånd er en langsiktig infrastrukturbygger og tjenesteleverandør. Selskapet skal tilby bredbåndskapasitet og -tjenester til offentlig virksomhet, næringsliv og private. På privatkundesiden samarbeider NTE Bredbånd med produktleverandøren Altibox som leveres av Lyse Energi AS. 5

6 Selskapet hadde i 2008 en omsetning på vel 144 millioner kroner og et driftsresultat på vel 7 millioner kroner. Årsresultatet ble på minus 5,4 millioner kroner. Selskapet har i 2008 hatt en vekst på vel 10 % i omsetning, og har forbedret årsresultatet med 4 millioner kroner. Selskapet har en sterk vekstambisjon for de kommende år i Trøndelag. Andre forretningsområder NTE Energiutvikling NTE Energiutvikling har som hovedoppgave å initiere og realisere lønnsomme utviklingsprosjekter med hovedvekt på utnyttelse av fornybare energikilder har vært preget av stor aktivitet. En vesentlig del av virksomheten omfatter utvikling og gjennomføring av prosjekter for NTE Energi, men oppdrag for eksterne kunder både nasjonalt og internasjonalt representerer også en betydelig del av prosjektporteføljen. Det er økende etterspørsel etter NTEs kjernekompetanse fra ulike miljøer som vil initiere energiprosjekter. NTE Energiutvikling hadde i 2008 en omsetning på 37,5 millioner kroner og et driftsresultat på 1,7 millioner kroner. NTE Eiendom NTE Eiendom har som hovedoppgave å forvalte, drifte og utvikle eiendommene for NTE. Dette omfatter alle eiendommer unntatt kraft og distribusjonsanlegg. I tillegg utføres driftstjenester som vaktmestertjenester, renhold, kantine, bilverksted og andre oppgaver som er knyttet til leieforholdene. Enheter innen konsernet NTE er hovedkunden, men også eksterne kunder er leietakere og brukere av tjenestene. Eiendomsvirksomheten har i 2008 vært preget av en del ombygging og utvidelse av eksisterende eiendomsmasse i tillegg til ordinær drift og vedlikehold. Videre er det igangsatt utviklingsprosjekter for eiendomsmassen. NTE Eiendom inklusive bilverkstedet hadde i 2008 en omsetning på 59,2 millioner kroner og et driftsresultat på 2,3 millioner kroner. Tranamarka Energipark AS Tranamarka Energipark AS tilbyr opplæring i arbeid under spenning (AUS) til energiselskaper og andre aktører fra hele landet. Selskapet fikk i 2008 et negativt resultat på 0,3 millioner kroner etter en omsetning på 2 millioner kroner. Det negative resultatet skyldes hovedsakling at etterspørselen etter både AUS-kurs og AUS-tjenester er blitt mindre. Utbytte og frikjøp av konsesjonskraft til eieren og kommunene Nord-Trøndelag fylkeskommune har vedtatt å konvertere 2 milliarder kroner av selskapets egenkapital til ansvarlig lån. Dette vil gjennomføres i løpet av Som følge av denne prosessen er det ikke foreslått ordinært utbytte for I 2008 betalte NTE 24 millioner kroner i frikjøp av konsesjonskraft til Nord-Trøndelag fylkeskommune. Tilsvarende beløp til kommunene i Nord-Trøndelag var 19,2 millioner kroner. 6

7 Finansforvaltning NTE følger Reglement for finansforvaltning for Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det innebærer at den finansielle forvaltningen reguleres etter en lavrisikostrategi. NTE har derfor ikke finansplasseringer i aksjer, aksjefond m.v. Plasseringer i enkeltpapirer skal spres på flere utstedere ut fra gitte forutsetninger og ingen utsteder må ha dårligere rating enn BBB. Alle plasseringer i verdipapirer skal være pålydende i norske kroner. På grunn av uroen i finansmarkedet hadde konsernet et urealisert tap i 2008 på 33 millioner kroner på obligasjoner. Renteinntektene på obligasjonene ble 44 millioner kroner. Lån NTE har i løpet av året redusert låneporteføljen med 104 millioner kroner. NTE har valgt langsiktighet i sin finansiering slik at de fleste lån opptas med lange løpetider. NTE må på grunn av omdanningen til aksjeselskap i 2007 reforhandle alle lån innen utgangen av Renteforutsigbarhet er også vurdert som vesentlig slik at NTE sin rentefastsettelse på lån er langsiktig. Finansiell risiko Markedsrisiko NTE reduserer valutarisiko ved å sikre kontrakter i utenlandsk valuta via terminhandler. Alle fremtidige fastpriskontrakter, salg og kjøp av kraft blir valutasikret ved kontraktsinngåelse. Alle låneopptak er i norske kroner. NTE er i en viss grad eksponert av rentenivået og har rentebindinger på de enkelte lån i låneporteføljen fra 1 måned til 9 år. Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses å være forholdsvis liten. NTE har en meget stor kundemasse, kravene er dermed godt spredd på mange kunder. Likviditetsrisiko Likviditeten i selskapet vurderes som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes, og plasseringer skal fortsatt være i papirer med stor likviditet. NTE har høy kredittverdighet og konsernets likviditetsrisiko vurderes derfor som lav. Personale og organisasjon Ved utgangen av 2008 var det 1012 medarbeidere i konsernet som utgjorde 964 årsverk. Antall medarbeidere har økt fra 976 i Av medarbeiderne var 172 kvinner, av 57 nyansatte var det 16 kvinner. Styret legger særlig vekt på å rekruttere kvinner til framtidige lederposisjoner og vil foretrekke kvinnelige søkere under ellers like vilkår. NTE har i 2008 satt i verk tiltak for å styrke kvinners posisjon i bedriften, blant annet ved at flere kvinnelige ansatte deltar i et nasjonalt lederutviklingsprogram for kvinner. Det ble i 2007 tatt inn 27 nye lærlinger, slik at det ved utgangen av året var 53 lærlinger, to av disse var kvinner. Søkningen på eksternt utlyste stillinger tyder på at NTE innenfor de fleste yrkesgrupper oppfattes som en attraktiv arbeidsplass. Konkurransen om personell med teknisk utdannelse innen enkelte fagområder og geografiske områder synes imidlertid å bli større. Lærlingordningen er et viktig ledd i rekrutteringsarbeidet. For å styrke rekrutteringen ytterligere har NTE i flere år også tatt inn traineer, både på egen hånd og i samarbeid med 7

8 andre bedrifter. NTE samarbeider tett med universitet og høgskoler om videre- og etterutdanning. Helse, miljø og sikkerhet NTE legger vekt på at alle ansatte skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø, der sikkerhet er integrert i alle deler av bedriftens aktiviteter. Arbeidsmiljø NTE har som IA-bedrift etablert fire mål for sitt IA-arbeid: - Sykefraværet skal ned til 4,5 prosent eller lavere i løpet av Ansatte som får redusert funksjonsevne skal gis mulighet til å fortsette i arbeid - Årlig i perioden ansette minst en person med redusert funksjonsevne - Øke gjennomsnittlig pensjonsalder i bedriften til 63 år innen utgangen av 2009 Samlet sykefravær i NTE er i løpet av 2008 redusert fra 5,5 % til 4,9 %. I løpet av 2007 og 2008 ble det ansatt to personer som har redusert funksjonsevne og NTE samarbeider tett med NAV i attføringsarbeidet med sikte på at også ansatte som får redusert funksjonsevne kan fortsette i arbeid. Den gjennomsnittlige pensjonsalderen i NTE var 63,1 år i Det ble i fjor rapportert 87 HMS-hendelser klassifisert som farlige forhold, mot 94 i Videre ble det rapportert 16 nestenulykker mot 22 året før og 34 skader/ulykker mot 33 i Fem av skadene førte til fravær, til sammen i 79 dager, to skader resulterte i langtidsfravær. NTE har betydelig lavere fraværsskadefrekvens og totalskadefrekvens enn gjennomsnittet i energibransjen, men NTE har fortsatt fokus på tiltak som reduserer antall HMS-hendelser. Ytre miljø NTE vedtok i 2008 ny miljøpolitikk. Denne slår fast at NTE skal redusere de negative påvirkningene på miljø og menneske fra bedriftens virksomhet og arbeide for en bærekraftig utvikling. Styret legger til grunn at all energiproduksjon og -distribusjon har miljøulemper. NTEs energiproduksjon og -distribusjon skal ta hensyn til både forsyningssikkerhet, konkurransedyktighet og miljø. Disse hensynene kan være i motstrid med hverandre. Forsyningssikkerheten er grunnleggende, svikter denne er det fare for at så vel miljøhensyn som konkurransedyktighet brytes ned. NTEs energiproduksjon er basert på fornybare ressurser som vannkraft og vindkraft. Utbygging og drift av produksjonsanlegg medfører imidlertid inngrep i og påvirkning av naturen. Gjennom de ulike konsesjoner er NTE pålagt å ta hensyn til miljøet, i forbindelse med både utbygging og ordinær drift. Dette skjer blant annet gjennom frivillige og pålagte tiltak som minstevannsføring, bygging av terskler i elver, utsetting av fisk og tilpasning av kraftlinjetraseer til terrenget. Bedriftens ledningsnett utgjør en estetisk påvirkning av miljøet. Alternative løsninger som å legge jordkabler i stedet for luftlinjer vurderes, men medfører betydelige merkostnader på høye spenningsnivåer. I boligområder søkes nye kraftlinjer utført som kabelanlegg. 8

9 NTE har et overordnet miljømål om å etablere nye produksjonsanlegg for å skaffe tilveie mest mulig fornybar energi. I tillegg er det i løpet av 2008 utarbeidet selskapsvise miljømål knyttet til de vesentlige miljøaspekter som kan knyttes til hvert selskaps virksomhet. NTE har mange kjøretøy i daglig tjeneste for å kunne utføre service og vedlikeholdsarbeid til våre kunder og i egne anlegg. I 2008 kjørte NTEs biler til sammen 5,7 millioner km. I tillegg til utslipp til luft fra transport, medfører NTEs virksomhet også betydelige mengder avfall. Mengde avfall og CO 2 -utslipp til luft gikk ned fra 2008 til CO 2 -utslipp per kjørte kilometer var 10 prosent lavere i 2008 enn året før. NTE kom i 2008 langt på veg mot å bli sertifisert etter ISO 9001 og ISO Beredskap Styret er opptatt av å sikre fortsatt god forsyningssikkerhet i Nord-Trøndelag. Konsernet har derfor i 2008 styrket beredskapsarbeidet ytterligere, blant annet ved økt bemanning i beredskapsledelsen og systematisk oppdatering av konsernets beredskapsplaner. Kommunenes ansvar ved eventuelle langvarige strømbrudd er tydeliggjort overfor ledelsen i kommunene. Følgende områder er spesielt i fokus i NTEs beredskapsarbeid: - Drift og gjenoppretting under ekstraordinære forhold - Tilgjengelige beredskapsressurser/personell og kompetanse - Oppfølging av risiko- og sårbarhetsanalyser - Sikring av anlegg og administrasjonsbygg - Sikkerhet i driftskontrollsystemer/ikt-sikkerhet/informasjonssikkerhet. Omdømme I 2008 ble det gjennomført en omdømmemåling for konsernet NTE og kundetilfredshetsmålinger for hvert datterselskap. Målingene viser at NTE oppfattes som pålitelig og hjelpsom og fortsatt har en solid posisjon i Nord-Trøndelag. Tilliten til de fleste forretningsområdene er også god. Løpende kundemålinger skal bidra til å videreutvikle NTEs posisjon i regionen. I tillegg til å vedlikeholde og styrke posisjonen i Nord-Trøndelag, legger NTE vekt på å øke synlighet og kjennskap også i Sør-Trøndelag, særlig i Trondheimsområdet. NTE ble i 2008 omtalt i 460 oppslag i media, hovedsakelig i trønderske medier, men også i nasjonale. Omtalen har først og fremst dreid seg om kraftpris, vindkraft og bredbånd. Hovedtyngden av omtalen betraktes som positiv eller nøytral, de fleste negative oppslagene var knyttet til kraftprisen sommeren og høsten Eierskap og virksomhetsstyring Nord-Trøndelag fylkeskommune er eneeier i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS. Selskapet styres etter bestemmelser i aksjeloven, vedtekter og andre styringssignaler gitt av eieren. Det er etablert bedriftsforsamling med 36 medlemmer valgt av eieren og 18 valgt av ansatte i konsernet. Det er etablert gode rapporteringsrutiner mellom de ulike datterselskaper, bedriftens ledelse og styret. De styringssignaler som eieren har gitt konsernet, skal også være styrende for virksomheten i datterselskapene og virksomheter undre datterselskapene. 9

10 Rammebetingelser og framtidsutsikter Styret legger til grunn en strategi som styrker utviklingen av NTE fra å være et tradisjonelt energiverk til å bli et mer industrielt rettet konsern. En slik utvikling er i tråd med de mål eieren har satt for foretaket. Styret ønsker at NTE skal være nyskapende og samfunnsbevisst. Dette er en forutsetning for at konsernet kan være i konstant utvikling og vekst innenfor prioriterte forretningsområder. Forsyningssikkerhet er NTEs fremste samfunnsoppgave. Gjennom løpende overvåkning, god drift, løpende vedlikehold og nyinvesteringer er det over tid bygd opp høy leverings-sikkerhet i strømnettet. Med de siste års raske utbygging av telekommunikasjon er også denne infrastruktur i ferd med å utvikles til å bli en like viktig faktor for løpende økonomisk aktivitet og næringmessig utvikling av Nord-Trøndelag. I løpet av 2012 og 2013 skal det monteres nye strømålere for automatisk avlesning i Norge. Framtidige, avanserte måle- og styringssystemer i strømnettet, kombinert med en framtidsretter infrastruktur på bredbånd, vil knytte flere av NTEs forretningsvirksomheter tettere sammen og åpner for interessante muligheter for å kunne tilby kundene nye og bedre tjenester fra NTE konsernet. Innenfor mangfoldet av virksomheten, vil energiproduksjon og -distribusjon være konsernets økonomiske bærebjelke. Styret er derfor opptatt av fortsatt å utvikle energiproduksjonen, først og fremst gjennom å øke volumet på ren og fornybar energi i porteføljen. Å videreføre den høye kompetansen på drift, plan og utvikling. NTE har planer om fortsatt å bygge ut vannkraftkapasiteten. Selskapet er gitt konsesjon for å bygge Grytendal kraftverk i Bindal, i tillegg har NVE åpnet for konsesjonsbehandling av Trongfossen i Namsskogan kommune. NTE har registrert betydelig interesse for småkraftverk i fylket, og skal i framtida realisere flere prosjekter, enten alene eller sammen med fallrettighetseiere. NTE har fotsatt stor tro på at vindkraft kan bli en viktig energikilde både nasjonalt og regionalt. Forutsetningen er imidlertid at myndighetene får på plass forutsigbare rammebetingelser som gjør det mulig for energiselskaper å investere i vindkraftanlegg. Den finansielle uroen globalt forventes å påvirke også NTEs virksomhet i Antatt kraftpris for de kommende årene er vinteren 2009 rundt 30 prosent lavere enn et halvt år tidligere, fall i denne størrelsesorden vil gi NTE en inntektsvikt i Omsetningen i butikkene forventes å bli lavere i 2009 enn i 2008, mens ordretilgang og inntjening i NTE Elektro AS og NTE VVS AS er avhengig av hvor raskt de statlige krisepakkene virker. Resultatdisponering Årsresultatet i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS på 150 millioner kroner foreslås overført til annen egenkapital. 10

11 Steinkjer, 31. desember 2008/2. april 2009 Bjørnar Skjevik styreleder Jon Håvard Solum Nestleder Ragnar Lyng Styremedlem Arnhild Holstad Styremedlem Kari Aarnes styremedlem Svein Welde styremedlem Tore Undrum styremedlem Torbjørn R. Skjerve konsernsjef 11

Året som gikk Sentrale hendelser 2012 side 14. Styrets beretning Konsernets virksomhet side 17

Året som gikk Sentrale hendelser 2012 side 14. Styrets beretning Konsernets virksomhet side 17 ÅRSRAPPORT 2012 Innhold Fakta om NTE Kort om NTE side 4 Vår virksomhet side 5 Hovedtall side 7 Eierskap og virksomhetsstyring side 8 Konsernstyret side 8 Styrer i datterselskapene side 10 Konsernledelsen

Detaljer

Innhold. Året som gikk side 10. Hovedtall side 11. Styrets beretning side 12

Innhold. Året som gikk side 10. Hovedtall side 11. Styrets beretning side 12 ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Kort om NTE side 4 Vår virksomhet side 5 Konsernstyret side 6 Styrer i datterselskapene side 7 Konsernledelsen side 8 Eierskap og virksomhetsstyring side 9 Året som gikk side 10

Detaljer

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 I 2014 side 7 Hovedtall side 8 Fibersuksess i 10 år side 10 100 år med elektrisitet side

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2012 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2012... side 3 Årsregnskap 2012 Eidsiva konsern... side 15 Årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS... side 70 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET»

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET» årsregnskap innhold Årsberetning side 3 Regnskap Eidsiva Energi konsern side 9 Noter Eidsiva Energi konsern side 14 Regnskap Eidsiva Energi AS side 62 Noter Eidsiva Energi AS side 66 Uttalelse fra Bedriftsforsamlingen

Detaljer

,, God alene best sammen

,, God alene best sammen Årsrapport 2008,, God alene best sammen om oss På talefot Hendelser 2008 Verdier HMS Organisasjonskart Nøkkeltall 01 Årsberetning Styrets beretning Styret 2008 02,, God alene best sammen Virksomheten Produksjon

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Energi Årsrapport 2014

Energi Årsrapport 2014 Energi Årsrapport 2014 2 E-CO Energi // Årsrapport 2014 Visjon og verdier VISJON Sammen skal vi skape ny verdi gjennom ren energi VI SKAL Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være

Detaljer

Salten Kraftsamband AS. www.sks.no Årsmelding 2009

Salten Kraftsamband AS. www.sks.no Årsmelding 2009 en dråpe kunnskap I et moderne samfunn er vi avhengig av tilstrekkelig tilgang på energi. I Norge klarer vi ikke å produsere nok kraft i forhold til behovet, og vi importerer derfor kraft fra andre land.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2011 4

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2011 4 Årsrapport Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall 6 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Utvidet konsolidert resultatregnskap 19 Kontantstrømoppstilling 20 Endringer

Detaljer

Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012

Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012 Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012 Nøkkeltall Millioner kroner 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 RESULTAT (eksklusive REC) Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 8 625 9 799 EBITDA

Detaljer

Driftsresultatet ble 955 mill. kroner. Dette er 84 mill. kroner høyere enn året før, men 45 mill. kroner lavere enn resultatmålet for 2003.

Driftsresultatet ble 955 mill. kroner. Dette er 84 mill. kroner høyere enn året før, men 45 mill. kroner lavere enn resultatmålet for 2003. BKK ÅRSRAPPORT 2003 Årsberetning 2003 Året 2003 var preget av svært lave magasinbeholdninger ved inngangen av året og historisk høye kraftpriser i årets første måned. Gjennomsnittlig systempris for hele

Detaljer

Årsmelding 2011. Kraftkonsernet SKS. Salten Kraftsamband AS. www.sks.no

Årsmelding 2011. Kraftkonsernet SKS. Salten Kraftsamband AS. www.sks.no Årsmelding 2011 Kraftkonsernet SKS SKS har vilje og evne til å tenke nytt, være innovativ og kreativ. Selskapet velger å ha en proaktiv tilnærming til fremtiden, gjerne i samarbeid med andre. Konsernet

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Nøkkeltall... 2 Eidsiva Energi konsern Årsberetning... 4 Balanse... 21 Resultatregnskap... 22 Avstemming av konsernets egenkapital...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2012 4

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2012 4 Årsrapport Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 4 STYRE OG LEDELSE Styrende organer våren 89 Konsernledelse 90 Nøkkeltall 6 Årsberetning 8 Erklæring 15 Resultatregnskap 16

Detaljer

i den grønne region Nøkkeltall Hjerte i den grønne regionen Organisasjon Konsernsjefens hjørne Årsberetning 2010 Styret 2010 Virksomhetsområder

i den grønne region Nøkkeltall Hjerte i den grønne regionen Organisasjon Konsernsjefens hjørne Årsberetning 2010 Styret 2010 Virksomhetsområder 02 Nøkkeltall 03 Hjerte i den grønne regionen 04 Organisasjon Årsberetning 2010 05 06 11 Konsernsjefens hjørne Årsberetning 2010 Styret 2010 12 Virksomhetsområder 17 Regnskap 21 Noter Dialecta Kommunikasjon,

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

www.ringeriks-kraft.no ÅRSRAPPORT 2005

www.ringeriks-kraft.no ÅRSRAPPORT 2005 www.ringeriks-kraft.no ÅRSRAPPORT 2005 Ringeriks-Kraft satser på «resultatorientert ledelse under felles verdier». Dette skapes gjennom målrettet arbeid både internt og eksternt. Vi tar et ansvar for å

Detaljer

HOVEDTALL INNHOLD NØKKELTALL. Fra resultatregnskapet (mill. kroner) 2014 2013 2012 2011 2010. Fra balansen. Fra kontantstrømanalysen

HOVEDTALL INNHOLD NØKKELTALL. Fra resultatregnskapet (mill. kroner) 2014 2013 2012 2011 2010. Fra balansen. Fra kontantstrømanalysen ÅRSRAPPORT INNHOLD HOVEDTALL OG NØKKELTALL 3 PERSONAL, HESE OG SIKKERHET 3 HOVEDTALL Fra resultatregnskapet (mill. kroner) 2014 2013 2012 2011 2010 Driftsinntekter 1 212 1 315 1 044 1 389 1 418 EBITDA

Detaljer

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa Årsrapport 2012 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange kommune. Bedriften er organisert som konsern og

Detaljer

09ÅRSRAPPORT Troms Kraft Årsrapport 2009

09ÅRSRAPPORT Troms Kraft Årsrapport 2009 09ÅRSRAPPORT Troms Kraft Årsrapport 2009 INNHOLD 9 Dette Redaksjonelt ansvar: Troms Kraft Design: Rød Tråd Trykk: Lundblad Media Bilder: Gaute Bruvik, Troms Kraft, Rød Tråd, Istockphoto.com og Tank En

Detaljer

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard.

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard. årsrapport 2008 Høydepunkter 2008 n HAVBASERT KRAFTPRODUKSJON I januar 2008 stiftet Troms Kraft sammen med Salten Kraftsamband og Narvik Energi selskapet NordNorsk Havkraft AS, hvor de tre kraftselskapene

Detaljer

Fakta om TrønderEnergi

Fakta om TrønderEnergi F a k t a o m T r ø n d e r E n e r g i Fakta om TrønderEnergi TrønderEnergi er organisert som et konsern som ved årsskiftet hadde TrønderEnergi AS som morselskap og ni datterselskap: TrønderEnergi Kraft

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD Årsmelding 2014 2 ÅRSMELDING 2014 EIERE ADMINISTRERENDE DIREKTØRS BERETNING ÅRSMELDING 2014 3 KLAR FOR FRAMTIDEN Vi har lagt bak oss enda et driftsår i Dalane energis lange og tradisjonsrike historie.

Detaljer

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden Foto: Espen Mortensen Årsrapport 2013 Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 Innholdsfortegnelse Om konsernet... 3 Hovedtall... 4 Lofotkrafts visjon / Konsesjonsområde... 7 Direktørens betraktninger...

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 Styrets beretning 2012 Hafslund har i 2012 fokusert på å videreutvikle posisjonen som et ledende energikonsern, med hovedfokus på kjerneområdene produksjon, nett, varme og marked. Konsernet vokser organisk

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2006

Å r s r a p p o r t 2006 For miljøets skyld Å r s r a p p o r t 2006 www.ringeriks-kraft.no Rikeriks-Kraft produserer miljøvennlig fornybar energi. Det gjør vi for miljøets skyld og for deg som skal bo her. Innhold Verdiskapning

Detaljer