Visjon Foretakets visjon slår fast en tydelig kunde- og markedsorientering:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visjon Foretakets visjon slår fast en tydelig kunde- og markedsorientering:"

Transkript

1 Styrets beretning Konsernets virksomhet Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon og salg av energi- og telekomprodukter, bygging og drift av infrastruktur for energi og telekommunikasjon, elektroentreprenørtjenester, omsetning av elektriske forbruksartikler, VVS-tjenester og kurs og opplæring innenfor nettdrift. Forretningskontoret ligger i Steinkjer kommune. NTEs eier legger til grunn et langsiktig industrielt perspektiv for sitt eierskap med et finansielt, industrielt og regionalt formål for utviklingen av konsernet. Finansielt skal NTE ta vare på og videreutvikle eierens verdier i selskapet og oppnå langsiktig og god avkastning gjennom effektiv og forretningsmessig drift. Industrielt skal konsernet være en kunde- og markedsorientert bedrift som leverer gode produkter, tjenester og infrastruktur til kunden. På basis av forretningsmessig drift skal NTE utøve en aktiv samfunnsrolle og bidra til utviklingen av Nord-Trøndelag. Denne rollen bygger på at konsernets hovedkontor ligger i Nord-Trøndelag og dermed kontroll over egen utvikling, kapital og kompetanse, et solid økonomisk fundament og en sterk markedsmessig posisjon i regionen. Visjon Foretakets visjon slår fast en tydelig kunde- og markedsorientering: Best på det vi gjør for våre kunder. Verdier NTE og NTEs ansatte skal kjennetegnes ved å være tilgjengelige, hjelpsomme og opptatt av kundens behov, være pålitelige ved at produkter og tjenester blir levert til avtalt tid, pris og kvalitet og ved å oppmuntre til nye ideer og løsninger. Utvikling i 2008 Utviklingen i NTE sin kjernevirksomhet, produksjon og distribusjon av energi, er god. I tråd med de styringssignaler eieren har gitt og de strategiske valg styret har gjort, er selskapet styrket ytterligere, både som energiverk og industriselskap. Skal NTE vokse videre på en robust måte med blant annet store innvesteringer innenfor fornybar energi og bredbåndsteknologi må alle deler av NTE drives med overskudd. Styret legger til grunn at dette bare er mulig gjennom fokus på effektiv drift i hele selskapet og har i 2008 derfor spesielt vært opptatt av å bedre lønnsomheten i alle virksomhetsområder, med særlig vekt på elektro og handel. Det er i løpet av året lagt til rette for å tilpasse bemanningen og drift i enkelte områder, bedre til de markedsmessige forhold. Styret har også i 2008 viet oppmerksomhet mot kraftsituasjonen i Midt-Norge og utviklingen av vindkraft, i særdeleshet myndighetenes rammbetingelser for å muliggjøre vindkraftutbygging. NTE har både gjennom Energibedriftenes Landsforening (EBL) og direkte overfor den politiske ledelse i Olje- og energidepartementet tatt opp rammebetingelsene for utbygging av ny, fornybar energi i Norge. De statlige midler til ny fornybar energi, som administreres av Enova SF, ble utlyst i Ved tildelingen av midler i desember i fjor, fikk ikke Ytre Vikna 1

2 vindmøllepark nødvendig støtte til å kunne realiseres. NTE har derfor foreløpig ikke tatt noen investeringsbeslutning om parken. NTE reduserte i 2008 sitt engasjement i utvikling og produksjon av vindmøller ved at vel 80 prosent av aksjene Scan Wind Group AS ble solgt til svenske Morphic Group AB. NTE eier fortsatt 18 prosent i Scan Wind. Eierne i Industrikraft Midt-Norges gasskraftprosjekt på Skogn besluttet i 2008 å legge prosjektet på is inntil videre. Kraftvarmeverket anses i dag ikke å være lønnsomt uten at det legges til rette fra statlige myndigheter. NTE har styrket sin posisjon i det nasjonale bredbåndsmarkedet ved at Bredbåndsalliansen i 2008 overtok de resterende av Statens aksjer i BaneTele AS. Fortsatt drift I samsvar med Regnskapsloven 3-3 bekrefter styret at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og at konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Konsernet etablert NTE sin eier, Nord-Trøndelag fylkeskommune, vedtok i mars 2007 å omdanne NTE FKF til aksjeselskap i en konsernmodell. Selskapet har regnskapsmessig vært AS fra 1. januar 2007, mens forretningsområdene ble organisert som fire heleide datterselskaper fra : NTE Energi AS, NTE Nett AS, NTE Elektro AS og NTE Marked AS. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding konsern Forretningsåret 2008 er gjort opp med et resultat for konsernet NTE før skatter på 588 millioner kroner, mot 364 millioner kroner i Etter skatter utgjør årsresultatet 223 millioner kroner mot 442 millioner kroner året før. Driftsresultatet i 2008 er preget av en høy kraftpris, mens økte skattekostnader, særlig for energivirksomheten, trekker årsresultatet ned. Omsetning og driftsresultat Konsernet hadde i 2008 en omsetning på millioner kroner, mot millioner kroner i Driftskostnadene ble totalt millioner kroner i Konsernets driftsresultat ble 751 millioner kroner, mot 465 millioner kroner i Konsernets kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 877 millioner kroner i 2008 mot 714 millioner kroner i Etter fradrag for netto kontantstrøm fra investerings- og finansieringsaktiviteter økte konsernets likviditetsbeholdning med 40 millioner kroner. Netto finansposter Konsernets netto finanskostnader ble 163 millioner kroner. Konsernets langsiktige rentebærende gjeld var millioner kroner, det vesentligste av gjelden er rentesikret slik at konsernets finansresultat bare i begrenset grad endres ved endringer i markedsrenten. 2

3 Skatter Konsernet hadde en skattekostnad på 365 millioner kroner mot en negativ skattekostnad på 78 millioner kroner i Den økte skattekostnaden skyldes en normalisering av skattekostnaden som en følge av lavere utsatt skattefordel relatert til kraftbeskatningen. Balanse og likviditet De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde ved årsskiftet millioner kroner. Av dette utgjorde varige driftsmidler millioner kroner. Egenkapitalen per 31. desember 2008 var millioner kroner mot ved utgangen av Fri egenkapital i NTE Holding AS er 611 millioner kroner per 31. desember Konsernet har en egenkapitalprosent 52. Styret vurderer konsernets finansielle ressurser som gode. Likviditet Bankinnskudd, kontanter og markedsbaserte obligasjoner og sertifikater utgjorde millioner kroner per 31. desember Tilsvarende i 2007 var 968 millioner kroner. Investeringer Konsernet har i 2008 investert 423 millioner kroner i varige driftsmidler. I tillegg er det investert 270 millioner kroner i finansielle anleggsmidler. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS For Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS, konsernets morselskap, er forretningsåret 2008 gjort opp med et årsresultat etter skatt på 150 millioner kroner. NTE Energi AS NTE Energi AS ble etablert som heleid datterselskap i NTE-konsernet fra 1. januar Selskapet omfatter energiproduksjon, engrossalg av elektrisk kraft, utvikling av ny energi og drift av og beredskap i produksjonsanlegg og linjenett. NTE Energi AS hadde i 2008 en omsetning på millioner kroner og et driftsresultat på 703 millioner kroner. Årsresultatet etter skatt ble 256 millioner kroner. NTE hadde i 2008 en brutto kraftproduksjon på GWh. Det ble benyttet 26 GWh til pumping, som gir en netto kraftproduksjon på GWh. Dette er vel 97 prosent av beregnet middelproduksjon. Midlere elspotpris for NO2 (Trøndelag og Møre og Romsdal) ble 42,12 øre per kwh, NO2 lå i gjennomsnitt 5,19 øre/kwh over systemprisen på den nordiske kraftbørsen. Tilsiget til NTEs magasiner utgjorde i 2008 nær 87 prosent av beregnet normalårstilsig. Magasinfyllingen var ved årets start 142 GWh over normalen. Ved utgangen av året var magasinfyllingen 200 GWh under det normale. Den nye kraftstasjonen i Funna, med en årsproduksjon på 68 GWh ble overtatt og satt i drift våren Stasjonen gir 12 GWh ny kraftproduksjon i året. NTE har i løpet av 2008 søkt konsesjon for bygging av Terråk kraftverk (59,8 GWh) i Bindal kommune og meldt de to prosjektene Trongfoss kraftverk (140 GWh) i Namsskogan kommune og Storåselva kraftverk (58,8) GWh i Snåsa kommune. 3

4 Energiselskapet arbeidet i 2008 med totalt 30 småkraftprosjekter, ingen av dem var under utbygging i fjor. Hundhammerfjellet vindmøllepark ble fullført med de fire siste vindmøllene fra leverandøren ScanWind i En vindmølle, ScanWinds demo 2, ble demontert på grunn av mekaniske problemer. Parken består dermed av 16 vindmøller. Det er på grunn av manglende rammebetingelser ikke tatt investeringsbeslutning for Ytre Vikna vindmøllepark. Parken kom ikke med i Enovas tildelingsrunde av investeringstilskudd i desember Konsesjonssøknaden for Frøya vindmøllepark, som NTE sammen med TrønderEnergi sendte i 2004, er fortsatt uavklart. NVE har vinteren 2009 prioritert fire vindkraftprosjekter på Fosen. NTE er medeier i to av disse prosjektene, Oksbåsheia/Sørmarksfjellet og Roan vindkraftverk, gjennom selskapet Sarepta Energi AS: NTE Nett AS NTE Nett AS har ansvaret for strømnettet og tilknyttet virksomhet innenfor monopoldelen av NTE. Nettselskapet sine inntekter reguleres av Norges vassdrags- og energidirektorat gjennom inntektsrammer som defineres på selskapsnivå. Selskapets resultater skapes via effektiv drift og kostnadsstyring. NTE Nett AS hadde i 2008 en omsetning på 529 millioner kroner, driftsresultatet ble 92 millioner kroner og årsresultat etter skatt ble 64 millioner kroner. Ved årsskiftet hadde NTE Nett AS nettkunder (målepunkter) tilknyttet nettet i Nord- Trøndelag. Dette er en økning på 538 nettkunder fra året før. Nettselskapet står de kommende årene foran en omfattende oppgave med å skifte ut alle de over strømmålerne. Innen 1. januar 2014 skal avanserte måle- og styringssytemer innføres hos alle nettkunder. I 2008 er det gjennomført flere tekniske tester som grunnlag for framtidig valg av teknolgi. Mengden ikke levert energi på grunn av avbrudd økte fra 397 megawattimer i 2007 til 525 MWh i 2008, mens tendensen over tid er fallende. Økningen er først og fremst knyttet til varslede avbrudd og skyldes at det i løpet av året ble gjennomført flere, større vedlikeholdsoppdrag i nettet som krevde utkobling. NTE Elektro AS NTE Elektro AS ble etablert som heleid datterselskap fra Selskapets virksomhet omfatter elektroinstallasjoner, elektroentrepriser og VVS. Ved etableringen av selskapet ble beredskap, drift og vedlikehold i NTE Nett AS sitt linjenett overført til NTE Energi AS. Total omsetning NTE Elektro AS ble 414 millioner kroner. Driftsresultatet for 2008 ble minus 12 millioner kroner og årsresultatet ble negativt med 7,8 millioner kroner. NTE Elektro har i 2008 arbeidet med å utvikle servicebilordningen. Målet med dette og andre tiltak er større nærhet og økt fleksibilitet i forhold til markedet og kundene. Selskapet har satt i gang tre større prosjekter med sikte på å øke lønnsomheten, NTE Elektro forventer på kort sikt noe redusert oppdragsmengde på grunn av finansuroen, men den teknologiske utviklingen blant annet i forhold til avanserte måle- og styringssystemer og energieffektivisering vil kunne bidra til betydelig aktivitet innenfor NTE Elektros virksomhet. 4

5 NTE VVS AS NTE VVS AS er et heleid datterselskap i NTE Elektro AS. VVS-selskapets resultat i 2008 ble 0,7 millioner kroner etter skattekostnad. Omsetningen i 2008 ble 62,3 millioner kroner og driftsresultatet på 0,7 millioner kroner. NTE Marked AS (konsern) Det meste av NTEs markeds- og kunderettede virksomhet ble fra 1. januar 2008 samlet i NTE Marked AS. Selskapet omfatter avdelingene kraftsalg og kundeservice og de heleide datterselskapene NTE Handel AS og NTE Bredbånd AS. Selskapet skal drives etter forretningsmessige prinsipper, og gjennom en effektiv ressursutnyttelse skal kundene tilbys produkter og tjenester levert til konkurransedyktige priser og riktig kvalitet. Selskapet har dessuten et koordinerende ansvar for NTE-konsernets salgs- og markedsstrategier. Regnskapet for NTE Marked AS omfatter kraftsalg og kundeservice. NTE Handel AS og NTE Bredbånd AS legger fram separate regnskaper. NTE Marked AS NTE Marked hadde i 2008 en omsetning på 994 millioner kroner og et negativt driftsresultat på 38 millioner kroner. Årsresultatet ble på minus 26 millioner kroner. Det er i all hovedsak kraftsalgsvirksomheten som trekker resultatet nedover, først og fremst på grunn av uforutsette tap på fastpriskontrakter til bedrifter og offentlig sektor. Årsaken er større områdeprisforskjeller i Norge enn forventet og dermed tap på sikringsavtaler mot NordPools systempris. Kundesenteret drives i balanse, og tilbyr i kunderettede salgs- og servicetjenester for flere av NTEs virksomheter. NTE Handel AS NTE Handel AS ble etablert som heleid datterselskap i NTE Marked AS fra Virksomheten er salg av elektriske forbruksartikler gjennom butikker tilknyttet Expert-kjeden. Selskapet eier og driver 15 elektrobutikker og to elektroverksteder i Nord-Trøndelag. I 2008 ble butikken i Steinkjer reetablert ved at den flyttet inn i nye og tidsmessige lokaler. Elektroverkstedet i Steinkjer har også i løpet av året flyttet til nye og moderne lokaler. I 2008 hadde selskapet en omsetning på 146 millioner kroner og et negativt driftsresultat på 16 millioner kroner. Årsresultet ble på minus 11 millioner kroner. Selskapet har i 2008 arbeidet med flere lønnsomhetsforbedrende prosjekter som forventes å gi bedre resultater i NTE Bredbånd AS NTE Bredbånd AS ble ved etableringen av NTE Marked AS overført til markedsselskapet. Bredbånd er en langsiktig infrastrukturbygger og tjenesteleverandør. Selskapet skal tilby bredbåndskapasitet og -tjenester til offentlig virksomhet, næringsliv og private. På privatkundesiden samarbeider NTE Bredbånd med produktleverandøren Altibox som leveres av Lyse Energi AS. 5

6 Selskapet hadde i 2008 en omsetning på vel 144 millioner kroner og et driftsresultat på vel 7 millioner kroner. Årsresultatet ble på minus 5,4 millioner kroner. Selskapet har i 2008 hatt en vekst på vel 10 % i omsetning, og har forbedret årsresultatet med 4 millioner kroner. Selskapet har en sterk vekstambisjon for de kommende år i Trøndelag. Andre forretningsområder NTE Energiutvikling NTE Energiutvikling har som hovedoppgave å initiere og realisere lønnsomme utviklingsprosjekter med hovedvekt på utnyttelse av fornybare energikilder har vært preget av stor aktivitet. En vesentlig del av virksomheten omfatter utvikling og gjennomføring av prosjekter for NTE Energi, men oppdrag for eksterne kunder både nasjonalt og internasjonalt representerer også en betydelig del av prosjektporteføljen. Det er økende etterspørsel etter NTEs kjernekompetanse fra ulike miljøer som vil initiere energiprosjekter. NTE Energiutvikling hadde i 2008 en omsetning på 37,5 millioner kroner og et driftsresultat på 1,7 millioner kroner. NTE Eiendom NTE Eiendom har som hovedoppgave å forvalte, drifte og utvikle eiendommene for NTE. Dette omfatter alle eiendommer unntatt kraft og distribusjonsanlegg. I tillegg utføres driftstjenester som vaktmestertjenester, renhold, kantine, bilverksted og andre oppgaver som er knyttet til leieforholdene. Enheter innen konsernet NTE er hovedkunden, men også eksterne kunder er leietakere og brukere av tjenestene. Eiendomsvirksomheten har i 2008 vært preget av en del ombygging og utvidelse av eksisterende eiendomsmasse i tillegg til ordinær drift og vedlikehold. Videre er det igangsatt utviklingsprosjekter for eiendomsmassen. NTE Eiendom inklusive bilverkstedet hadde i 2008 en omsetning på 59,2 millioner kroner og et driftsresultat på 2,3 millioner kroner. Tranamarka Energipark AS Tranamarka Energipark AS tilbyr opplæring i arbeid under spenning (AUS) til energiselskaper og andre aktører fra hele landet. Selskapet fikk i 2008 et negativt resultat på 0,3 millioner kroner etter en omsetning på 2 millioner kroner. Det negative resultatet skyldes hovedsakling at etterspørselen etter både AUS-kurs og AUS-tjenester er blitt mindre. Utbytte og frikjøp av konsesjonskraft til eieren og kommunene Nord-Trøndelag fylkeskommune har vedtatt å konvertere 2 milliarder kroner av selskapets egenkapital til ansvarlig lån. Dette vil gjennomføres i løpet av Som følge av denne prosessen er det ikke foreslått ordinært utbytte for I 2008 betalte NTE 24 millioner kroner i frikjøp av konsesjonskraft til Nord-Trøndelag fylkeskommune. Tilsvarende beløp til kommunene i Nord-Trøndelag var 19,2 millioner kroner. 6

7 Finansforvaltning NTE følger Reglement for finansforvaltning for Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det innebærer at den finansielle forvaltningen reguleres etter en lavrisikostrategi. NTE har derfor ikke finansplasseringer i aksjer, aksjefond m.v. Plasseringer i enkeltpapirer skal spres på flere utstedere ut fra gitte forutsetninger og ingen utsteder må ha dårligere rating enn BBB. Alle plasseringer i verdipapirer skal være pålydende i norske kroner. På grunn av uroen i finansmarkedet hadde konsernet et urealisert tap i 2008 på 33 millioner kroner på obligasjoner. Renteinntektene på obligasjonene ble 44 millioner kroner. Lån NTE har i løpet av året redusert låneporteføljen med 104 millioner kroner. NTE har valgt langsiktighet i sin finansiering slik at de fleste lån opptas med lange løpetider. NTE må på grunn av omdanningen til aksjeselskap i 2007 reforhandle alle lån innen utgangen av Renteforutsigbarhet er også vurdert som vesentlig slik at NTE sin rentefastsettelse på lån er langsiktig. Finansiell risiko Markedsrisiko NTE reduserer valutarisiko ved å sikre kontrakter i utenlandsk valuta via terminhandler. Alle fremtidige fastpriskontrakter, salg og kjøp av kraft blir valutasikret ved kontraktsinngåelse. Alle låneopptak er i norske kroner. NTE er i en viss grad eksponert av rentenivået og har rentebindinger på de enkelte lån i låneporteføljen fra 1 måned til 9 år. Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses å være forholdsvis liten. NTE har en meget stor kundemasse, kravene er dermed godt spredd på mange kunder. Likviditetsrisiko Likviditeten i selskapet vurderes som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes, og plasseringer skal fortsatt være i papirer med stor likviditet. NTE har høy kredittverdighet og konsernets likviditetsrisiko vurderes derfor som lav. Personale og organisasjon Ved utgangen av 2008 var det 1012 medarbeidere i konsernet som utgjorde 964 årsverk. Antall medarbeidere har økt fra 976 i Av medarbeiderne var 172 kvinner, av 57 nyansatte var det 16 kvinner. Styret legger særlig vekt på å rekruttere kvinner til framtidige lederposisjoner og vil foretrekke kvinnelige søkere under ellers like vilkår. NTE har i 2008 satt i verk tiltak for å styrke kvinners posisjon i bedriften, blant annet ved at flere kvinnelige ansatte deltar i et nasjonalt lederutviklingsprogram for kvinner. Det ble i 2007 tatt inn 27 nye lærlinger, slik at det ved utgangen av året var 53 lærlinger, to av disse var kvinner. Søkningen på eksternt utlyste stillinger tyder på at NTE innenfor de fleste yrkesgrupper oppfattes som en attraktiv arbeidsplass. Konkurransen om personell med teknisk utdannelse innen enkelte fagområder og geografiske områder synes imidlertid å bli større. Lærlingordningen er et viktig ledd i rekrutteringsarbeidet. For å styrke rekrutteringen ytterligere har NTE i flere år også tatt inn traineer, både på egen hånd og i samarbeid med 7

8 andre bedrifter. NTE samarbeider tett med universitet og høgskoler om videre- og etterutdanning. Helse, miljø og sikkerhet NTE legger vekt på at alle ansatte skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø, der sikkerhet er integrert i alle deler av bedriftens aktiviteter. Arbeidsmiljø NTE har som IA-bedrift etablert fire mål for sitt IA-arbeid: - Sykefraværet skal ned til 4,5 prosent eller lavere i løpet av Ansatte som får redusert funksjonsevne skal gis mulighet til å fortsette i arbeid - Årlig i perioden ansette minst en person med redusert funksjonsevne - Øke gjennomsnittlig pensjonsalder i bedriften til 63 år innen utgangen av 2009 Samlet sykefravær i NTE er i løpet av 2008 redusert fra 5,5 % til 4,9 %. I løpet av 2007 og 2008 ble det ansatt to personer som har redusert funksjonsevne og NTE samarbeider tett med NAV i attføringsarbeidet med sikte på at også ansatte som får redusert funksjonsevne kan fortsette i arbeid. Den gjennomsnittlige pensjonsalderen i NTE var 63,1 år i Det ble i fjor rapportert 87 HMS-hendelser klassifisert som farlige forhold, mot 94 i Videre ble det rapportert 16 nestenulykker mot 22 året før og 34 skader/ulykker mot 33 i Fem av skadene førte til fravær, til sammen i 79 dager, to skader resulterte i langtidsfravær. NTE har betydelig lavere fraværsskadefrekvens og totalskadefrekvens enn gjennomsnittet i energibransjen, men NTE har fortsatt fokus på tiltak som reduserer antall HMS-hendelser. Ytre miljø NTE vedtok i 2008 ny miljøpolitikk. Denne slår fast at NTE skal redusere de negative påvirkningene på miljø og menneske fra bedriftens virksomhet og arbeide for en bærekraftig utvikling. Styret legger til grunn at all energiproduksjon og -distribusjon har miljøulemper. NTEs energiproduksjon og -distribusjon skal ta hensyn til både forsyningssikkerhet, konkurransedyktighet og miljø. Disse hensynene kan være i motstrid med hverandre. Forsyningssikkerheten er grunnleggende, svikter denne er det fare for at så vel miljøhensyn som konkurransedyktighet brytes ned. NTEs energiproduksjon er basert på fornybare ressurser som vannkraft og vindkraft. Utbygging og drift av produksjonsanlegg medfører imidlertid inngrep i og påvirkning av naturen. Gjennom de ulike konsesjoner er NTE pålagt å ta hensyn til miljøet, i forbindelse med både utbygging og ordinær drift. Dette skjer blant annet gjennom frivillige og pålagte tiltak som minstevannsføring, bygging av terskler i elver, utsetting av fisk og tilpasning av kraftlinjetraseer til terrenget. Bedriftens ledningsnett utgjør en estetisk påvirkning av miljøet. Alternative løsninger som å legge jordkabler i stedet for luftlinjer vurderes, men medfører betydelige merkostnader på høye spenningsnivåer. I boligområder søkes nye kraftlinjer utført som kabelanlegg. 8

9 NTE har et overordnet miljømål om å etablere nye produksjonsanlegg for å skaffe tilveie mest mulig fornybar energi. I tillegg er det i løpet av 2008 utarbeidet selskapsvise miljømål knyttet til de vesentlige miljøaspekter som kan knyttes til hvert selskaps virksomhet. NTE har mange kjøretøy i daglig tjeneste for å kunne utføre service og vedlikeholdsarbeid til våre kunder og i egne anlegg. I 2008 kjørte NTEs biler til sammen 5,7 millioner km. I tillegg til utslipp til luft fra transport, medfører NTEs virksomhet også betydelige mengder avfall. Mengde avfall og CO 2 -utslipp til luft gikk ned fra 2008 til CO 2 -utslipp per kjørte kilometer var 10 prosent lavere i 2008 enn året før. NTE kom i 2008 langt på veg mot å bli sertifisert etter ISO 9001 og ISO Beredskap Styret er opptatt av å sikre fortsatt god forsyningssikkerhet i Nord-Trøndelag. Konsernet har derfor i 2008 styrket beredskapsarbeidet ytterligere, blant annet ved økt bemanning i beredskapsledelsen og systematisk oppdatering av konsernets beredskapsplaner. Kommunenes ansvar ved eventuelle langvarige strømbrudd er tydeliggjort overfor ledelsen i kommunene. Følgende områder er spesielt i fokus i NTEs beredskapsarbeid: - Drift og gjenoppretting under ekstraordinære forhold - Tilgjengelige beredskapsressurser/personell og kompetanse - Oppfølging av risiko- og sårbarhetsanalyser - Sikring av anlegg og administrasjonsbygg - Sikkerhet i driftskontrollsystemer/ikt-sikkerhet/informasjonssikkerhet. Omdømme I 2008 ble det gjennomført en omdømmemåling for konsernet NTE og kundetilfredshetsmålinger for hvert datterselskap. Målingene viser at NTE oppfattes som pålitelig og hjelpsom og fortsatt har en solid posisjon i Nord-Trøndelag. Tilliten til de fleste forretningsområdene er også god. Løpende kundemålinger skal bidra til å videreutvikle NTEs posisjon i regionen. I tillegg til å vedlikeholde og styrke posisjonen i Nord-Trøndelag, legger NTE vekt på å øke synlighet og kjennskap også i Sør-Trøndelag, særlig i Trondheimsområdet. NTE ble i 2008 omtalt i 460 oppslag i media, hovedsakelig i trønderske medier, men også i nasjonale. Omtalen har først og fremst dreid seg om kraftpris, vindkraft og bredbånd. Hovedtyngden av omtalen betraktes som positiv eller nøytral, de fleste negative oppslagene var knyttet til kraftprisen sommeren og høsten Eierskap og virksomhetsstyring Nord-Trøndelag fylkeskommune er eneeier i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS. Selskapet styres etter bestemmelser i aksjeloven, vedtekter og andre styringssignaler gitt av eieren. Det er etablert bedriftsforsamling med 36 medlemmer valgt av eieren og 18 valgt av ansatte i konsernet. Det er etablert gode rapporteringsrutiner mellom de ulike datterselskaper, bedriftens ledelse og styret. De styringssignaler som eieren har gitt konsernet, skal også være styrende for virksomheten i datterselskapene og virksomheter undre datterselskapene. 9

10 Rammebetingelser og framtidsutsikter Styret legger til grunn en strategi som styrker utviklingen av NTE fra å være et tradisjonelt energiverk til å bli et mer industrielt rettet konsern. En slik utvikling er i tråd med de mål eieren har satt for foretaket. Styret ønsker at NTE skal være nyskapende og samfunnsbevisst. Dette er en forutsetning for at konsernet kan være i konstant utvikling og vekst innenfor prioriterte forretningsområder. Forsyningssikkerhet er NTEs fremste samfunnsoppgave. Gjennom løpende overvåkning, god drift, løpende vedlikehold og nyinvesteringer er det over tid bygd opp høy leverings-sikkerhet i strømnettet. Med de siste års raske utbygging av telekommunikasjon er også denne infrastruktur i ferd med å utvikles til å bli en like viktig faktor for løpende økonomisk aktivitet og næringmessig utvikling av Nord-Trøndelag. I løpet av 2012 og 2013 skal det monteres nye strømålere for automatisk avlesning i Norge. Framtidige, avanserte måle- og styringssystemer i strømnettet, kombinert med en framtidsretter infrastruktur på bredbånd, vil knytte flere av NTEs forretningsvirksomheter tettere sammen og åpner for interessante muligheter for å kunne tilby kundene nye og bedre tjenester fra NTE konsernet. Innenfor mangfoldet av virksomheten, vil energiproduksjon og -distribusjon være konsernets økonomiske bærebjelke. Styret er derfor opptatt av fortsatt å utvikle energiproduksjonen, først og fremst gjennom å øke volumet på ren og fornybar energi i porteføljen. Å videreføre den høye kompetansen på drift, plan og utvikling. NTE har planer om fortsatt å bygge ut vannkraftkapasiteten. Selskapet er gitt konsesjon for å bygge Grytendal kraftverk i Bindal, i tillegg har NVE åpnet for konsesjonsbehandling av Trongfossen i Namsskogan kommune. NTE har registrert betydelig interesse for småkraftverk i fylket, og skal i framtida realisere flere prosjekter, enten alene eller sammen med fallrettighetseiere. NTE har fotsatt stor tro på at vindkraft kan bli en viktig energikilde både nasjonalt og regionalt. Forutsetningen er imidlertid at myndighetene får på plass forutsigbare rammebetingelser som gjør det mulig for energiselskaper å investere i vindkraftanlegg. Den finansielle uroen globalt forventes å påvirke også NTEs virksomhet i Antatt kraftpris for de kommende årene er vinteren 2009 rundt 30 prosent lavere enn et halvt år tidligere, fall i denne størrelsesorden vil gi NTE en inntektsvikt i Omsetningen i butikkene forventes å bli lavere i 2009 enn i 2008, mens ordretilgang og inntjening i NTE Elektro AS og NTE VVS AS er avhengig av hvor raskt de statlige krisepakkene virker. Resultatdisponering Årsresultatet i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS på 150 millioner kroner foreslås overført til annen egenkapital. 10

11 Steinkjer, 31. desember 2008/2. april 2009 Bjørnar Skjevik styreleder Jon Håvard Solum Nestleder Ragnar Lyng Styremedlem Arnhild Holstad Styremedlem Kari Aarnes styremedlem Svein Welde styremedlem Tore Undrum styremedlem Torbjørn R. Skjerve konsernsjef 11

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Styrets beretning. Økonomiske resultater

Styrets beretning. Økonomiske resultater Styrets beretning Konsernets virksomhet Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (NTE) er et konsern eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon og salg av energi- og telekomprodukter,

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsrapport... side 4 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Kontantstrøm... side 11 Endringer i konsernets egenkapital... side 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Kommunebesøk. Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav

Kommunebesøk. Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav Kommunebesøk Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav Agenda Kort innledning om fakta og rolle Muligheter og utfordringer fremover for hvert virksomhetsområde Grep for å sikre videre vekst

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. 7736 STEINKJER Telefon: 74 15 02 00 Telefaks: 74 15 04 00 Foretaksregisteret: NO 971 575 638 MVA E-post: nte@nte.no www.nte.

ÅRSRAPPORT 2007. 7736 STEINKJER Telefon: 74 15 02 00 Telefaks: 74 15 04 00 Foretaksregisteret: NO 971 575 638 MVA E-post: nte@nte.no www.nte. 7736 STEINKJER Telefon: 74 15 02 00 Telefaks: 74 15 04 00 Foretaksregisteret: NO 971 575 638 MVA E-post: nte@nte.no www.nte.no ÅRSRAPPORT 2007 Trio Media Foto: Steinar Johansen SENTRALE HENDELSER i 2007

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012 Foto: Ruhne Nilssen Halvårsrapport 2012 HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2012 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Kommunebesøk. Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav

Kommunebesøk. Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav Kommunebesøk Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav Agenda Kort innledning om fakta og rolle Muligheter og utfordringer fremover for hvert virksomhetsområde Grep for å sikre videre vekst

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2015

Energi Kvartalsrapport Q1 2015 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Hittil Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 03 4. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 30. JUNI 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Tredje

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Tall for i parentes) NØKKELTALL Pr. 1 kvartal Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

TAFJORD konsernet Resultatregnskap ( alle tall i kr)

TAFJORD konsernet Resultatregnskap ( alle tall i kr) Resultatregnskap ( alle tall i 1 000 kr) TAFJORD konsernet 1.halvår 2010 1.halvår 2009 Energisalg inkl. fjernvarme 360 355 248 289 Nettleieinntekt 161 990 103 108 Inntekter fra avfallsmottak 17 879 14

Detaljer

Folkevalgtopplæring. Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE. Steinkjer 09.11.2011 Bjørnar Skjevik

Folkevalgtopplæring. Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE. Steinkjer 09.11.2011 Bjørnar Skjevik Folkevalgtopplæring Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE Steinkjer 09.11.2011 Bjørnar Skjevik Selskapsformer Allmenaksjeselskap (ASA) Aksjeselskap (AS ) Ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) Nøkkeltall Første

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008 LØSNINGER FOR FREMTIDEN Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008 NØKKELTALL NTE 2007 (2006) MILL KR. OMSETNING: 2209(1870) DRIFTSESULTAT: 465(465) TOTALKAPITAL. 8074 (7165) EGENKAPITAL: 4274(3791) NTE

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) E-CO Energi oppnådde

Detaljer

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 RAPPORT 1. KVARTAL 2008 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2007) KONSERNRESULTAT Konsernresultatet før skatt og minoritetsinteresser pr 31.03

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002 Naturen i arbeid Første kvartal 2002 STATKRAFT FØRSTE KVARTAL 2002 Sammendrag Statkraft viser samlet et konsernresultat på 1.432 mill. kr før skatt i første kvartal. Dette er 35 mill. kr mer enn i første

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Konsernstrategi Vi har energi til å skape verdi - for regionen

Konsernstrategi Vi har energi til å skape verdi - for regionen Konsernstrategi 2014-2018 Vi har energi til å skape verdi - for regionen Konsernsjefen har ordet 3 Energibransjen har de siste par årene vært preget av store markedsmessige endringer og nye rammebetingelser.

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2010-30. SEPTEMBER 2010 (Tall for 2009 i parentes)

Detaljer

Analytisk informasjon

Analytisk informasjon Analytisk informasjon Konsern Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 Andre (tap)/gevinster netto 137 (1 050) (883) (40) (15 721) Kjøp av varer og energi (6 830) (9 015) (10 871) (6 364) (6 809)

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer