SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET"

Transkript

1 DE VIKTIGE DRÅPENE

2 E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk. SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET SMÅ DRÅPER KAN GI BETYDELIGE BIDRAG E-CO er Norges nest største produsent av elektrisk kraft. Mange av våre kraftverk ble bygget i en tid da teknologien ikke var så avansert som nå. Ved å oppgradere anleggene får vi mer ren kraft ut av hver vanndråpe. NY KRAFTUTBYGGING ER IKKE SOM FØR Nye kraftverk virker ikke inn på naturen i samme grad som før. I dag har bevaring av natur og miljø høyeste prioritet. E-CO tilfører ny kraft ved å delta i byggingen av nye kraftverk. For tiden er vi involvert i nye vannkraftprosjekter som samlet gir flere hundre GWh ny og ren kraft. Og vi har planer for 1000 nye GWh de nærmeste årene, tilsvarende forbruket til husstander.

3 En ledende vannkraftprodusent kompetent og skapende

4 VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO eies 100% av Oslo kommune. Selskapet drifter og eier, helt eller delvis mer enn 60 kraftverk i Sør- Norge, i hovedsak lokalisert i indre Sogn, Hallingdal, Oppland og indre Østfold NORGES NEST STØRSTE KRAFTPRODUSENT Kjernevirksomheten er eierskap, drift og utvikling av vannkraftanlegg. Selskapet eies av Oslo kommune. E-CO har eierinteresser i Oslo Lysverker, Oppland Energi, Opplandskraft, Øvre Otta, Vinstra Kraftselskap, EB Kraftproduksjon og Norsk Grønnkraft. Samlet årsproduksjon er på ca. 10 TWh. PRODUSERER OVER HELE SØR-NORGE E-CO har egne produksjonsanlegg i Aurland, Hallingdal og nedre Glomma. Deleide anlegg finnes over hele Sør-Norge, men hovedvekt på Oppland, Hedmark og Buskerud. Totalt eier og forvalter E-CO, helt eller delvis, mer enn 60 kraftverk, deriblant Norges tredje største, Aurland 1. E-CO E-CO Energi eier 100% i E-CO Vannkraft som eier 100% i Oslo Lysverker. E-CO HOVEDKONTOR Oppland Energi, Opplandskraft, Vinstra kraftselskap Eidsiva Vannkraft drifter og vedlikeholder anleggene til Oppland Energi (E-CO 61,4%), Vinstra Kraftselskap (E-CO 66,7%) og Opplandskraft (E-CO 40%). Norsk Grønnkraft E-CO eier 21% Uvdal I og II E-CO eier 10% Embretsfosskraftverkene DA E-CO eier 50%

5 DET BESTE FOR MILJØET VANNKRAFT ER REN Å LAGE, REN Å BRUKE I løpet av kort tid har vi alle blitt klar over at klodens største utfordring er klimautslipp og global oppvarming. At fossilt brensel som olje, gass og kull fører til at temperaturen øker. Heldigvis finnes det energi som ikke belaster klimaet. Produksjon av vannkraft gir ikke CO2-utslipp. Jo mer ren kraft vi produserer i Norge, desto mindre miljøbelastende kraft må det produseres, i Norge og i utlandet. På den måten kan lille Norge bidra til mindre CO2-utslipp i den store verden. For hver gigawattime E-CO øker kraftproduksjonen med, reduseres de globale CO2-utslippene med 526 tonn.* E-CO har som mål å utvikle 1000 GWh ny fornybar kraft innen Det vil redusere CO2-utslippene med over tonn hvert år. Når E-CO vokser; blir miljøet litt bedre. Ikke mange industriselskaper kan vise til noe lignende. FOKUS PÅ VERN AV NATUR Enhver industrivirksomhet påvirker naturen rundt seg. Bygging, drift og vedlikehold av vannkraftanlegg vil nødvendigvis være synlig. E-COs mål er at dette skal gjøres så skånsomt som mulig. Vern av miljøet er viktig for oss. For mer informasjon, se E-COs miljørapport på * SINTEF Energiforskning, November 2007, TR A6583, Reduserte CO2-utslipp som følge av økt fornybar kraftproduksjon i Norge Vannet er like rent etter å ha avgitt sin kraft til samfunnet

6 MYE UNDER ARBEID OPPGRADERING AV HOL 1 KRAFTVERK (HALLINGDAL) I kraftstasjonen Hol 1 skiftes turbinhjulene ut og generatorene oppgraderes. For de fire aggregatene samlet øker effekten med 32 MW og produksjonen med 15 GWh. Dette er en ren maskinoppgradering som ikke vil synes utenfor kraftstasjonsområdet. Vannet utnyttes bedre og vi får mer kraft ut av hver dråpe. Prosjektet ferdigstilles i HOL 1 STOLSVATN (HALLINGDAL) Det planlegges et nytt aggregat i fjell i tilknytning til Hol 1 kraftstasjon i Hol kommune. Aggregatet vil utnytte fallet fra Stolsmagasinet til Storåne. Det vil ha en installert effekt på 150 MW og gi en økt kraftproduksjon på vel 80 GWh. Følg E-COs prosjekter på EMBRETSFOSS 4 (DRAMMENSVASSDRAGET) E-CO og EB skal sammen investere ca. 730 millioner kroner i en utvidelse av Embretsfosskraftverkene i Modum kommune. Det nye kraftverket Embretsfoss 4 vil sammen med Embretsfoss 3 produsere i alt 330 GWh i året. NYTT KRAFTVERK I SEL (GUDBRANDSDALEN) E-COs datterselskap Oppland Energi planlegger et kraftverk i Rosten i Sel kommune. Kraftverket vil utnytte et fall på 117 meter gjennom det trange elvegjelet Rosten i Gudbrandsdalslågen. Kraftverket vil gi en årlig kraftproduksjon på mellom 180 og 200 GWh. HEMSIL 3 - NYTT AGGREGAT I HEMSIL 2 KRAFTVERK (HALLINGDAL) E-CO planlegger et nytt aggregat i kraftverket Hemsil 2 i Gol kommune. Det nye anlegget vil utnytte flomvassføringen bedre. Det meldte prosjektet kalles Hemsil 3 og har to utbyggingsalternativer. Aggregatet vil ha en installert effekt på enten 90 eller 95 MW og en økt kraftproduksjon på 112 eller 150 GWh avhengig av løsning. NEDRE OTTA (GUDBRANDSDALEN) Opplandskraft, der E-CO eier ca. 40 prosent, planlegger sammen med Eidefoss et nytt kraftverk i Nedre Otta i Sel kommune. Prosjektet vil gi 316 GWh ny utslippsfri kraft. En utbygging i Nedre Otta vil bidra til å bedre kraftbalansen i region Midt-Norge, som er høyest prioritert av myndighetene. I tillegg vil kraftverket bidra til bedre ressursutnyttelse i vassdraget, som allerede er berørt av inngrep gjennom flere utbygginger både ovenfor og nedenfor Nedre Otta. NYTT KRAFTVERK I ERDAL (SOGN) I samarbeid med lokale grunneiere har E-CO søkt om konsesjon for bygging av et kraftverk i Erdal i Lærdal kommune. Mork kraftverk, vil bli på 37 MW og ha en årlig middelproduksjon på 91,5 GWh. Den regulerte delen av elva er lite synlig fra veien gjennom dalen. NYTT KRAFTVERK VED TOLGA (ØSTERDALEN) E-CO er deleier i Opplandskraft, som planlegger et nytt kraftverk i Glomma ved Tolga. Om lag 8 kilometer av elva vil bli regulert. Kraftverket får en slukeevne på m3/s og en fallhøyde på 60 meter. Det vil gi en årsproduksjon på mellom 125 og 145 GWh. NYTT RENDALEN KRAFTVERK (ØSTERDALEN) Gjennom selskapet Opplandskraft deltar E-CO i byggingen av nye Rendalen kraftverk i Øster dalen i Hedmark. Nye Rendalen kraftverk blir et av Østlandets største vannkraftverk med en årlig produksjon på ca 750 GWh. Det er ca 10 prosent mer enn i dag, og tilsvarer energiforbruket til ca boliger. Den nye kraftstasjonen vil være i drift fra høsten NORSK GRØNNKRAFT (HELE NORGE) E-CO er deleier i Norges største småkraftselskap Norsk Grønnkraft. Selskapet har mer enn 20 kraftstasjoner i drift og ytterligere et titalls prosjekter under utvikling. Et av disse er kraftverkene i Elsfjorden i Vefsn kommune i Nordland. Til sammen fire kraftverk er her under planlegging/bygging. Når alle fire kraftverkene er ferdig utbygd i 2012 vil de til sammen produsere ca 46 GWh.

7 SELSKAP MED LANG HISTORIE GAMLE DAGER MED STORE UTBYGGINGER Selskapet ble etablert 1892 under navnet Christiania Elektricitetsværk, og Hammeren kraftverk i Maridalen sto ferdig noen år senere. Rettigheter ble kjøpt på Østlandet og på 1920-tallet åpnet Solbergfoss kraftverk i Glomma. I likhet med byen endret også selskapet sitt navn, og het fra 1930 Oslo Lysverker. Behovet for vannkraft økte betydelig i denne tiden, og mellom 1940 og 1966 gjennomførte selskapet flere store kraftutbygginger i Hallingdal og Gudbrandsdalen. Opplandskraft ble etablert i 1954 for utbygging av kraft i Hedmark og Oppland. I perioden mellom 1970 og 1989 ble Aurlandsvassdraget bygget ut. NYERE TID MED STRUKTURENDRINGER Selskapet endret navn til Oslo Energi AS i 1991, og ble deretter delt opp i to enheter: Oslo Energi Nett og Oslo Energi Holding. Sistnevnte solgte i 2001 omsetningsselskapet og dermed også merkevaren Oslo Energi. Selskapet skiftet navn til E-CO Energi. Dette innebar økt konsentrasjon om vannkraft, og eierinteresser ble ervervet i blant annet EB Kraftproduksjon og Oppland Energi. Navnet har vandret fra Christiania Elektricitetsværk, via Oslo Lysverker, til Oslo Energi og nå E-CO KONSENTRASJON RUNDT NY KRAFT De siste årene har nye økonomiske vurderinger, og fornyet fokus på miljø og forsynings sikkerhet, aktualisert ny kraftutbygging. I 2004 var E-CO med på å etablere småkraftselskapet Norsk Grønnkraft AS. Året etter ble anleggene i Øvre Otta satt i drift, der E-CO er den største enkelteieren. I 2008 åpnet E-CO sitt første kraftverk i Hallingdal på nærmere 40 år. De siste årene har flere kraftverk blitt oppgradert til å gi økt produksjon uten nye naturinngrep. E-CO fortsetter å utvikle nye vannkraftprosjekter, både gjennom oppgraderinger og nye utbygginger.

8 REN VERDISKAPING En stor kraftprodusent som E-CO skaper store verdier enten det er for husholdninger og næringslivet som mottar kraft, for ansatte som mottar lønn, eieren som mottar utbytte eller for vertskommuner og staten som mottar skatter, avgifter og kraft. E-CO arbeider kontinuerlig med å forvalte verdiene mest mulig optimalt, effektivisere virksomheten og bringe ny kraft inn i markedet. NØKKELTALL VERDISKAPNING 2010 Beløp i millioner kroner RESULTAT MNOK 4000 Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatter Årsresultat KAPITALFORHOLD Totalkapital For hver GWh vi øker vår kraftproduksjon med årlig, reduseres det globale CO 2 -utslippet med 526 tonn. Ansv. lån Oslo kommune Egenkapital Likvider Egenkapitalandel Netto rentebærende gjeld (eks ansv. lån) Utbytte Egenkapitalrentabilitet 1 32 % % 41 % % 37 % % Totalkapitalrentabilitet 2 18 % 19 % 17 % Ansatte Långivere Skatt og avgift Eier Selskapet KONTANTSTRØM Kontantstrøm fra virksomheten EBITDA For mer informasjon, se årsrapport på EBITDA-margin 3 83 % 79 % 82 % ANNET Antall ansatte Kraftproduksjon (GWh) ) Årsresultat/gjennomsnittlig egenkapital 2) Ordinært resultat før skatter + finanskostnader/gjennomsnittlig totalkapital 3) Driftsresultat + avskrivninger / driftsinntekter 4) Produksjon eks. andel produksjon tilknyttede selskaper

9 E-CO Energi Postboks 1050 Sentrum 0104 Oslo Telefon Telefaks DE VIKTIGE DRÅPENE