Analytisk informasjon Konsern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analytisk informasjon Konsern"

Transkript

1 Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl. REC Prosent Prosent , , Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Gjeld / EBITDA Gjeld / EBITDA Netto rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld X , Gjeld / EBITDA kjernevirksomhet

2 Analytisk info Side 8 / 93 Analytisk informasjon Konsern Utbytte per aksje Utbytte per aksje Resultat etter skatt per aksje, ekskl. REC Resultat etter skatt, eksl. REC Kroner Kroner 1, 1 7,5 8 5, 2,5 2, ,14, Investeringer, ikke oppkjøp Investeringer (ikke oppkjøp) Fordeling driftsresultat, ekskl. REC Fordeling driftsresultat (eksl. REC) Nett Marked Produksjon Varme

3 Analytisk info Side 81 / 93 Analytisk informasjon Konsern Millioner kroner Definisjon RESULTAT Salgsinntekter Andre (tap)/gevinster netto (1 5) (883) (4) Kjøp av varer og energi (6 866) (7 867) (6 83) (9 15) (1 871) (6 364) Personalkostnader (879) (91) (851) (864) (582) (772) Andre driftskostnader (1 972) (1 747) (1 752) (1 63) (1 571) (1 418) EBITDA Av- og nedskrivninger (1 46) (795) (1 259) (83) (1 27) (882) Finanskostnader (552) (53) (557) (584) (471) (661) Resultat før skatt og solgt virksomhet (241) Skattekostnad (194) (42) (366) (456) (574) (336) Årsresultat (12) (698) (392) herav driftsresultat tidligere eierskap i REC (1 9) (1 991) (137) - herav årsresultat tidligere eierskap i REC (1 86) (1 975) (137) RESULTAT OG AVKASTNING, eksklusive tidligere eierskap i REC Årsresultat (12) Egenkapitalavkastning (ROE) 2 12,8 % 1, % (,1 %) 4,2 % 14,6 % 2,8 % Tabellen fortsetter Avkastning engasjert kapital (ROCE) 3 8,3 % 8, % 4,4 % 6, % 1, % 5, %

4 Analytisk info Side 82 / 93 Analytisk informasjon Konsern Millioner kroner Definisjon KONTANTSTRØM Netto kontantstrøm fra driften Investeringer (ikke oppkjøp) KAPITALFORHOLD PER Totalkapital Engasjert kapital herav arbeidskapital (248) Egenkapital Egenkapitalandel 5 3 % 3 % 3 % 33 % 35 % 39 % Børsverdi Netto rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld / EBITDA 9 3,9 4,2 4,8 4, 4,6 5,2 Ubenyttede trekkfasiliteter Andel flytende lån 48 % 51 % 52 % 53 % 67 % 58 % AKSJERELATERTE NØKKELTALL Antall A-aksjer (i tusen) Antall B-aksjer (i tusen) Antall egne B-aksjer (i tusen) Aksjekurs per A-aksje (kroner) 5,5 46,2 45,6 58, 7, 69,75 Aksjekurs per B-aksje (kroner) 51, 46,5 45,3 58, 69,25 68,75 Resultat per aksje (eksklusive REC) (kroner) 7 5,14 3,83 (,6) 1,99 8,11 1,71 Kontantstrøm per aksje fra driften (kroner) 1,9 8,32 1,21 18, 2,89 9,62 Utbytte per aksje (kroner) 2,5 2,5 2,5 2,5 7,5 2,25 Antall ansatte per

5 Analytisk info Side 83 / 93 Analytisk informasjon Forretningsområdet Produksjon Oppnådd Produksjon kraftpris og vannkraftproduksjon Oppnådd kraftpris (øre/kwh) og vannkraftproduksjon (GWh) Avkastning Produksjon engasjert kapital Avkastning engasjert kapital (%) øre/kwh GWh Prosent , Salgspris, Produksjon (øre/kwh) Vannkraftproduksjon (GWh) Avkastning engasjert kapital (%) Produksjon Investeringer, ikke oppkjøp Investeringer Produksjon Investeringer (ikke oppkjøp)

6 Analytisk info Side 84 / 93 Analytisk informasjon Forretningsområdet Produksjon Millioner kroner Definisjon RESULTAT Salgsinntekter Andre (tap)/gevinster netto (24) 2 (4) Personalkostnader (52) (51) (48) (37) (34) (35) Andre driftskostnader (231) (23) (225) (194) (25) (176) EBITDA Av- og nedskrivninger (47) (46) (45) (45) (43) (43) ANDRE NØKKELTALL Investeringer (ikke oppkjøp) Engasjert kapital per Salgspris (øre/kwh) Produksjonsvolum (GWh) Produksjon i % av normalproduksjon Fordeling av driftsresultat på: - Vannkraft Krafthandel (19) 29 (1) Antall ansatte per

7 Analytisk info Side 85 / 93 Analytisk informasjon Forretningsområdet Varme Dekningsbidrag Varme solgt volum og varmeproduksjon Dekningsbidrag solgt volum (øre/kwh) og varmeproduksjon (GWh) Avkastning Varmeengasjert kapital Avkastning engasjert kapital (%) øre/kwh GWh Prosent , Dekningsbidrag solgt volum (øre/kwh) Varmeproduksjon (GWh) Avkastning engasjert kapital (%) Varme Investeringer, ikke oppkjøp Investeringer Varme Investeringer (ikke oppkjøp)

8 Analytisk info Side 86 / 93 Analytisk informasjon Forretningsområdet Varme Millioner kroner Definisjon RESULTAT Salgsinntekter Kjøp av varer og energi (457) (545) (51) (598) (727) (46) Personalkostnader (69) (66) (7) (67) (47) (49) Andre driftskostnader (246) (213) (214) (196) (171) (133) EBITDA Av- og nedskrivninger (299) (173) (395) (157) (151) (136) (82) ANDRE NØKKELTALL Investeringer (ikke oppkjøp) Engasjert kapital per Fjernvarmevirksomheten Fjernvarmepris, inkludert distribusjon (øre/kwh) Energiproduksjon (GWh) Brenselskostnad (øre/kwh) Brutto dekningsbidrag solgt volum (øre/kwh) Andel fornybare energikilder % 97 % 93 % 84 % 74 % 86 % Industrivarme Energiproduksjon (GWh) Salgspris (øre/kwh) Avfall (tusen tonn) Brutto dekningsbidrag (øre/kwh) Antall ansatte per

9 Analytisk info Side 87 / 93 Analytisk informasjon Forretningsområdet Nett NVE-rente Nett og NVE-kapital NVE-rente (%) og NVE-kapital (mill. kr.) Avkastning Nett engasjert kapital Avkastning engasjert kapital (%) Prosent 8 6,6 1 Prosent 8 7, NVE-rente (%) NVE-kapital (mill. kr.) Avkastning engasjert kapital (%) Nett Investeringer, ikke oppkjøp Investeringer Nett Investeringer (ikke oppkjøp)

10 Analytisk info Side 88 / 93 Analytisk informasjon Forretningsområdet Nett Millioner kroner Definisjon RESULTAT Salgsinntekter Kjøp av varer og energi (1 318) (1 554) (1 577) (1 99) (2 68) (1 217) Personalkostnader (26) (194) (174) (166) (64) (177) Andre driftskostnader (1 31) (1 197) (1 195) (1 143) (1 54) (956) EBITDA Av- og nedskrivninger (557) (488) (54) (514) (546) (542) ANDRE NØKKELTALL Investeringer (ikke oppkjøp) Engasjert kapital per NVE-kapital per NVE-rente 6,6 % 6,8 % 4,2 % 5,3 % 5,6 % 6,2 % Inntektsramme eks. overføringskostnader Energileveranse til sluttkunder (TWh) 17,5 17,1 17,1 16,5 17,8 16,9 Volum nettap (GWh) KILE-kostnad Regulert dekningsbidrag Resultateffekt mer/(mindreinntekt) (12) (23) (16) Akkumulert mer/(mindreinntekt) per (57) 143 Antall kunder (i tusen) per Antall ansatte per

11 Analytisk info Side 89 / 93 Analytisk informasjon Forretningsområdet Marked etter skatt per strømkunde og og antall antall kunder kunder Avkastning Markedengasjert kapital Avkastning engasjert kapital (%) Kroner 6 4 Kunder (1) Prosent , etter skatt per strømkunde (kroner) Antall kunder (1) Avkastning engasjert kapital % Marked Investeringer, ikke oppkjøp Investeringer Marked Investeringer (ikke oppkjøp)

12 Analytisk info Side 9 / 93 Analytisk informasjon Forretningsområdet Marked Millioner kroner Definisjon RESULTAT Salgsinntekter Andre (tap)/gevinster netto (85) Kjøp av varer og energi (5 32) (5 693) (4 489) (6 297) (7 323) (4 292) Personalkostnader (326) (311) (273) (233) (173) (154) Andre driftskostnader (577) (517) (429) (366) (35) (278) EBITDA Av- og nedskrivninger (81) (41) (2) (16) (17) (12) ANDRE NØKKELTALL Investeringer (ikke oppkjøp) Engasjert kapital per Salgsvolum strømsalg (GWh) Antall hel- og deleide kunder (i tusen) per etter skatt per strømkunde (kroner) Fordeling av driftsresultat: Strømsalg herav verdiendring derivater 3 (4) 44 (85) Faktura- og kundetjenester Antall ansatte per

13 Analytisk info Side 91 / 93 Analytisk informasjon Annen virksomhet Millioner kroner Definisjon RESULTAT Salgsinntekter (119) (96) Andre (tap)/gevinster netto (94) (92) (55) Kjøp av varer og energi (59) (75) (254) (211) (213) (449) Personalkostnader (226) (278) (285) (36) (264) (357) Andre driftskostnader EBITDA 9 54 (65) (1 159) (93) (174) Av- og nedskrivninger (62) (45) (295) (7) (513) (149) 29 9 (361) (1 228) (1 442) (323) ANDRE NØKKELTALL Investeringer (ikke oppkjøp) Engasjert kapital per (144) Fordeling av driftsresultat på: - Stab og støttetjenester (4) (55) (45) (133) (14) (151) - Embriq (21) (18) (33) (1) (49) (52) - REC, tidligere eierskap (1 9) (1 991) (137) - Øvrig 54 8 (282) (4) Antall ansatte per

14 Analytisk info Side 92 / 93 Analytisk informasjon DEFINISJON 1. Netto kontantstrøm fra driften = som definert i konsernets kontantstrømanalyse 2. Egenkapitalavkastning = Årsresultat eksklusiv resultat fra tidligere eierskap i REC / Gjennomsnittlig egenkapital inklusiv minoriteter 3. Avkastning engasjert kapital = eksklusiv resultat fra tidligere eierskap i REC / Gjennomsnittlig engasjert kapital 4. Engasjert kapital = Egenkapital + netto rentebærende gjeld + netto skatteposisjoner 5. Egenkapitalandel = Egenkapital / Totalkapital 6. Netto rentebærende gjeld = Rentebærende gjeld - rentebærende fordringer og likvider 7. Resultat per aksje = Årsresultat eksklusive tidligere eierskap i REC/ Gjennomsnittlig antall aksjer 8. Produksjon i forhold til gjennomsnittlig produsert volum de siste ti årene justert for effektivitetsforbedringer 9. EBITDA = EBITDA fra kjernevirksomheten; Produksjon, Varme, Nett og Marked 1. KILE-kostnad = kvalitetsjustering av inntektsrammen for ikke levert energi 11. Se omtale i note 2.2 c i årsregnskapet 12. Tilsvarer bruk av fornybare energikilder inklusiv elektrisitet 13. Regulert dekningsbidrag = Inntektsramme eksklusive overføringskostnader fra Statnett fratrukket kostnader til nettap

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene 18 2013 R A P P O R T Analyse av utviklingen i nøkkeltall for strømnettvirksomheten Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 18 Analyse av utviklingen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent Rapport for fjerde kvartal Aker ASA har i fortsatt å konsentrere seg om videreutvikling av de operative selskapene i porteføljene. Det er lagt et godt grunnlag for verdivekst fremover. Aker Drilling satser

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2014

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2014 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 31. mars 2014 Resultatregnskap Driftsresultat før skatt (beregning i % av gjennomsnittlige forvaltningskapital) Ved utgangen av 1. kvartal 2014 har Vang Sparebank

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i kontrollforskriften NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt 1 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Målsetning med undervisningen

Målsetning med undervisningen 1 Målsetning med undervisningen Tema: Økonomisk styring av helseforetak (helsevirksomheter), herunder grunnleggende budsjett og regnskap og regnskapslovens betydning for økonomisk styring. Undervisningen

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Gode reiseopplevelser hver dag

Gode reiseopplevelser hver dag Gode reiseopplevelser hver dag tide asa 1 Innhold Gode reiseopplevelser i et rent og friskt miljø Tide har som visjon å være et ledende kollektivog reiselivsselskap i Norden og gi gode reiseopplevelser

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Styrets beretning 2013. Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat

Styrets beretning 2013. Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat Styrets beretning 2013 Legatet er en sammenslåing av Familien Stillesens Stipendiefond og Professor S. A. Sexes legat, som ble opprettet i henholdsvis 1916 og 1930. Den disponible del av avkastningen anvendes

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Skaper verdier Bekjemper fattigdom Virksomhetsrapport 2008 Norfund Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 75. DRIFTSÅR 1940 2014 ÅRSMELDING 2014 INNHALD SELSKAPET... 3 STYREFORMANNEN HAR ORDET... 5 REKNESKAPEN 2014 STYRET SINE KOMMENTARAR... 5 KJØP OG SAL AV KRAFT... 6 NETTDRIFTA...

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser xx. måned år 14. august 2013 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Opphavet

Detaljer

LØSNING TIL EKSAMEN I

LØSNING TIL EKSAMEN I Løsning til eksamen i Årsregnskap/ God regnskapsskikk desember 2014 LØSNING TIL EKSAMEN I ÅRSREGNSKAP OG GOD REGNSKAPSSKIKK I henhold til rammeplan for treårig revisomtdanning av 01.12.2005. 3. desember

Detaljer

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2013

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2013 Rundskriv Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2013 RUNDSKRIV: 11/2013 DATO: 02.12.2013 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3 Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid September

Detaljer

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Offentlig Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: NFU-2012-1 Rapportnummer:

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer