Energi Årsrapport 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energi Årsrapport 2011"

Transkript

1 Energi Årsrapport 2011

2 2 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Innhold // 2011 i korte trekk i korte trekk, Nøkkeltall Organisasjonen 06 Visjon og verdier Administrerende direktør har ordet 22 Styrets beretning Resultatregnskap, Balanse Kontantstrøm Regnskapsprinsipper Noter til regnskapet Revisjonsberetning Erklæring iht. verdipapirhandelloven Ord og uttrykk 2011 i korte trekk Konsernets hovedvirksomhet Eierskap, utbyg ging, drift og forvaltning av vannkraftanlegg Omsetning av kraft i engrosmarkedet Forretnings utvikling innen for energi og tilgrensende områder Konsernets hovedaktivitet er drift og ved like hold av kraftverk, herunder optimal utnyttelse av vann magasinene for å oppnå høyest mulig verdi av kraftproduksjonen. Konsernets øvrige virksomhet besto i 2011 av forretningsutvikling, ny kraft utbygging samt deleierskap i andre kraftselskaper. Konsernet har eier andeler i Oppland Energi AS (61,4 prosent), Vinstra Kraftselskap DA (66,7 prosent), Opplandskraft DA (25 prosent). Embretsfosskraftverkene DA (50 prosent) og Norsk Grønnkraft AS (25 prosent). Resultat 2011 startet med rekordhøye priser og bunnivå på vannmagasinene, mens desember endte med lave priser, fulle maga siner og mildvær. Drifts inntektene ble millioner kroner som er 562 millioner kroner lavere enn i Nedgangen skyldes lavere pris, som i noen grad ble motvirket av en betydelig økt produksjon. Driftsresultatet for 2011 ble millioner kroner som er 651 millioner kroner lavere enn for fjoråret. Resultatet før skatt for 2011 ble 2.171

3 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Nøkkeltall 3 Nøkkeltall Resultat Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatter Årsresultat Kapitalforhold Totalkapital Ansv. lån Oslo kommune Egenkapital Likvider Egenkapitalandel 36 % 32 % 41 % Netto rentebærende gjeld (eks ansv. lån) Utbytte Egenkapitalrentabilitet 1 16 % 19 % 26 % Totalkapitalrentabilitet 2 15 % 18 % 19 % Kontantstrøm Kontantstrøm fra virksomheten EBITDA EBITDA-margin 3 78 % 83 % 79 % Annet Antall ansatte Kraftproduksjon (GWh) Driftsinntekter og EBITDA Driftsinntekter EBITDA Verdiskaping Mill.kr Selskapet Eier Skatt og avgift Långivere Ansatte 1) Årsresultat / gjennomsnittlig egenkapital 2) Ordinært resultat før skatter + finanskostnader / gjennomsnittlig totalkapital 3) Driftsresultat + avskrivninger / driftsinntekter 4) Produksjon eks. andel produksjon tilknyttede selskaper mil lioner kroner, 640 millioner kroner lavere enn for Årsresultatet etter skatt ble 943 millioner kroner mot millioner kroner i foregående år, som tilsvarer en reduksjon på 257 millioner kroner. Styret foreslår 800 millioner kroner i utbytte for Pris Gjennomsnittlig elspotpris for Oslo (NO1) i 2011 ble på 36,2 øre/kwh, som var 7,2 øre lavere enn i E-CO oppnådde en gjennomsnittlig salgspris i 2011 på 37,1 øre/kwh som utgjør 103 prosent av områdeprisen. Produksjon Konsernets årsproduksjon i 2011 ble på GWh som er ca. 600 GWh høyere enn i Investeringer Investeringer i varige driftsmidler ble på 296 millioner kroner for konsernet i De viktigste pågående prosjektene er nytt kraftverk i Embretsfoss (E-CO Energis andel 50 prosent) planlagt ferdigstilt i 2013, rehabiliteringen av Rendalen kraftverk (E-CO Energis andel 40 prosent) med beregnet ferdigstillelse første kvartal 2013, samt oppgradering av i alt fire aggregater i kraftstasjonen Hol 1, der siste aggregat ferdigstilles i E-CO Energi har eierandeler i to nye kraftverk som er under konsesjonsbehandling, Rosten kraftverk i Gudbrandsdalen og Mork kraftverk i Lærdal. De to kraftverkene vil gi 275 GWh i ny kraft, hvorav E-CO Energis andel er 150 GWh.

4 4 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Introduksjon Visjon Visjon Ledende vannkraftprodusent kompetent og skapende Vi skal maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø utøve god forretningsskikk i all vår aktivitet

5 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Introduksjon Verdier 5 Verdier Engasjert, skikkelig og skapende Engasjert Vi skal ha et arbeidsmiljø som stimulerer aktivt engasjement, arbeidsglede og humør. Vi verdsetter samarbeid, kommunikasjon og kompetansedeling. Skikkelig Vi skal opptre med respekt og ansvarlighet i alle sammenhenger. Vi verdsetter kvalitet, ærlighet og tillit. Skapende Vi skal være opptatt av å forbedre og fornye for å opprettholde høy kompetanse, kvalitet og verdi skaping. Vi verdsetter initiativ, handlekraft og mot.

6 6 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Administrerende direktør har ordet Administrerende direktør har ordet E-CO går for gull Fjoråret viste med all tydelighet hvor raskt kraftmarkedet kan endres. I løpet av bare få måneder gikk vi fra en situasjon med rekordlave magasiner og høye kraftpriser til breddfulle magasiner og lave priser. Dette kan vi trekke flere lærdommer av. For det første bør vi vise edruelighet i våre forventninger om fremtidige kraftpriser. I perioder med mye nedbør vil prisene kunne bli svært lave. Flere uavhengige ekspertrapporter melder om at vi i det nordiske markedet vil få et betydelig kraft overskudd frem mot Det vil forsterke presset på kraftprisene ytterligere. For det andre viste fjoråret oss hvor viktig gode mellomlandsforbindelser er for det vannkraftdominerte nordiske kraftmarke det. I tørre perioder, som i fjor vinter, er det norske kraftsystemet helt avhengig av kraftimport for å unngå rasjonering og reduksjon i produksjonsevnen i samfunnet. Samtidig er kraftsystemet avhengig av å få transportert kraft ut i våte perioder, slik vi opplevde i høst. Det er en erkjennelse av disse forholdene som er bakgrunnen for at E-CO deltar i NorthConnect, et prosjekt der man undersøker muligheten for å etablere en kabelforbindelse mellom Norge og Storbritannia. Det vil bli den første forbin delse mellom det britiske og det nordiske kraftmarkedet. Etableringen av det norsk-svenske elsertifikatmarkedet forsterker både svingningene i kraftprisen og avhengig heten av kraftutveksling med markedene rundt oss. Det meste av de 26,4 TWh ny fornybar kraft som skal inn i det nordiske markedet, vil være uregulerbar kraftproduksjon i form av småkraft og vindkraft. Det vil ytterligere forsterke kraftprisens avhengighet av været, med lave priser når det regner eller blåser, og høye priser når det ikke gjør det. Elsertifikatmarkedet blir et norsk mesterskap i kraftutbygging frem mot utgangen av Flaskehalser som kapital, kompe tanse, konsulenter og leverandører vil påvirke utfallet av konkurransen. Det blir også et Nordisk mesterskap i konsesjonsbehandling. Her har svenskene et overtak med et mer effektivt og raskere konsesjons system. Det er bekymringsfullt at NVE har over 800 konsesjonssøknader til behandling, samtidig som det ble behandlet under hundre søknader i fjor. Når innstilling fra NVE er gitt gjennomfører Olje- og energidepartementet en ny omfattende behandling med høringsprosess og befaring. Denne saksbehandlingspraksisen må effektiviseres. Det er i tillegg en betydelig forskjell i den svenske og norske lovgivningen. I Sverige vil kraftverk som ikke er klare nyttårsaften 2021, få en avkorting i sertifikatstøtten. I Norge vil man ikke få sertifikatstøtte om ikke man får kraftverket driftsklart i tide, uavhengig av årsak. Denne forskjellsbehand lingen diskriminerer norske kraftprosjekter, og slår spesielt negativt ut for vannkraft, med lang konsesjonsbehandling og lang byggetid. Likevel: E-CO er særdeles godt rustet for dette mesterskapet. Vi har trent bra gjennom alle prosjektene vi har gjennomført de senere år. Selskapet er i god form, ved at vi har en betydelig økonomisk løfteevne som følge av fornuftig kapitalforvaltning gjennom mange år. Og vi har den nød vendige kompetansen gjennom bransjens dyktigste og mest innsatsvillige medarbeidere. Jeg vil takke E-COs medarbeidere for den formidable innsatsen som er nedlagt i året som er gått. Vi står enda bedre rustet for kraftutbyggingsmesterskapet enn ved inngangen av året. Jeg er derfor trygg på at E-CO vil ta gull i denne konkurransen. Tore Olaf Rimmereid Administrerende direktør

7 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Ny kraft 7 Tolga 190 GWh / 41 MW Rosten 205 GWh / 86 MW Nedre Otta Rendalen 92 GWh / 37 MW Sogn 387 GWh / 95 MW Innlandet 40 GWh / 110 MW Mork GWh / 400 MW Aurland I og II Brekkefoss Hol i Stolsvann Hemsil III 7 GWh / 3 MW North Connect 85 GWh / 150 MW Hallingdal 100 GWh / 85 MW 120 GWh / 50 MW Embretsfoss nye GWh: E-COs utbyggingsprosjekter er hovedsakelig konsentrert i tre områder: Sogn, Hallingdal og Innlandet. Ny kraft De senere årene har E-CO Energi deltatt i kraftutbygginger som har gitt 700 GWh ny kraftproduksjon. Vi har planer om utbygging av ytterligere 1000 GWh i form av nye prosjekter. Det tilsvarer elforbruket til husstander. Dette skal oppnås gjennom opprusting og utvidelser av eksisterende anlegg, gjennom nye utbygginger og gjennom småkraftverk. En del prosjekter gjør E-CO i egen regi, både i eksisterende reguleringer og i nye områder. Andre gjøres sammen med andre selskaper eller i felleseide selskaper som Opplandskraft, Oppland Energi, Vinstra kraftselskap, Embretsfosskraftverkene og Norsk Grønnkraft. Til sammen har vi mer enn 60 prosjekter under utvikling. Dersom alle disse blir realisert vil det øke kraftproduksjonen med mer enn 3000 GWh. På finner du mer informasjon om de enkelte prosjektene.

8 8 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Organisasjonen Organisasjonen E-CO er et av Norges ledende energikonsern. Kjernevirksomheten er eierskap, drift og utvikling av vannkraftanlegg samt forretningsutvikling. Morselskapets hovedoppgaver er strategiutvikling, finans, økonomi og informasjon. Konsernet er Norges nest største vannkraftprodusent med en middelproduksjon på 9,7 TWh per år. Det dekker kraftbehovet til ca husstander. Produksjonskapasiteten er ca MW. E-CO Energi Holding as eies av Oslo kommune. De øvrige virksomhetene er organisert i selskapene E-CO Energi og Oslo Lysverker. E-CO Energi har ca. 170 medarbeidere. E-CO er representert over hele Sør-Norge. E-Co ENERGi Holding E-Co ENERGI Oslo Lysverker Vinstra kraftselskap Oppland energi Embretsfosskraftverkene Opplandskraft Norsk grønnkraft Øvre otta Elspotpris Oslo (kr/mwh) Magasin (%) Utnyttet tilsig (GWh/uke)

9 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Organisasjonen 9 E-CO E-CO Energi Holding eier 100% i E-CO Energi som eier 100% i Oslo Lysverker. Oppland Energi, Opplandskraft, Øvre Otta, Vinstra kraftselskap Eidsiva Vannkraft drifter og vedlikeholder anleggene til Oppland Energi (E-CO 61,4%), Opplands kraft (E-CO 40%), Øvre Otta (E-CO 32%) og Vinstra Kraftselskap (E-CO 66,7%) Norsk Grønnkraft E-CO eier 25% Uvdal I og II E-CO eier 10% Embretsfosskraftverkene E-CO eier 50% Kartgrunnlag: Statens kartverk E-CO Hovedkontor

10 10 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Styrets beretning Styrets beretning 2011 startet med svært lite snø, hydrologisk underskudd og rekordhøye priser. Midt i året snudde alt til rekordnedbør og prisfall. Godt hjulpet av høy tilgjengelighet på våre kraftverk og effektiv prissikring, kan E-CO Energi nok en gang melde om et godt resultat. Konsernets driftsinntekter ble på millioner kroner. Gjennomsnittlig salgspris ble på 37 øre/kwh, 2,5 prosent over områdeprisen for Oslo, der snittprisen per måned i løpet av året har variert mellom 18 og 56 øre/kwh. Årsresultatet ble 943 millioner kroner mot millioner kroner i fjor. Styret foreslår et utbytte på 800 millioner kroner. Første elsertifikat Norsk Grønnkraft, som E-CO eier 25 prosent av, mottok i januar 2012 Norges første elsertifikat for Kvassteinåga kraftverk. Med dette ble de første 15 GWh med fornybar energi lagt inn i ordningen som skal stimulere til at 26,4 TWh fornybar energi skal kunne realiseres i Norge og Sverige fram mot VIKTIGE HENDELSER hydrologisk ekstremår fra lite snø og svært lave magasiner til rekordtilsig nye prosjekter til godkjenning økt volum priori teres over effekt grunnet elsertifikater langsiktige låneopptak i USA, Tyskland og Norge til gunstige betingelser ØKONOMISKE RESULTATER E-CO Energis driftsinntekter ble på millioner kroner i 2011, 562 millioner kroner lavere enn året før. Kraftprisene har utviklet seg fra toppnoteringer i første kvartal til sterkt fallende nivåer i annet halvår. Kraftig hydro logisk underskudd ble snudd til ekst reme tilsig og fulle magasiner, og i snitt ble produksjonsvolumet godt i overkant av nivået i Gjennomsnittlig salgspris har vært 8 øre/kwh under fjoråret. Økt produksjonsvolum i forhold til 2010 er omlag 600 GWh. Gjennom snittlig salgspris for 2011 ble 37,1 øre/kwh mot 45,2 øre foregående år. Det er 2,5 prosent over timeveid spotpris for Oslo (NO1). Konsernets prissikringsstrategi for kraft viser sin effektivitet i 2011 med en avdempning i forhold til de store prisvariasjonene i markedet. Driftskostnader ble millioner kroner, en økning på 4 prosent fra 2010 justert for fjorårets inntektsføring av reduserte fremtidige pensjonsforpliktelser. Driftsresultatet for 2011 ble dermed på millioner kroner, 651 millioner kroner lavere enn i Konsernets finanskostnader har en nedgang på 10 millioner kroner. Lavere rente kostnader er hovedforklaringen til dette. Det ble i perioden tatt opp betydelige nye langsiktige lån, primært som følge av et ekstraordinært utbytte til Oslo kommune for Sum rentebærende gjeld øker kun med 666 millioner kroner, primært som følge av en betydelig likviditetsbeholdning ved inngangen til året. Ordinært resultat før skatt ble millioner kroner, 640 millioner kroner under fjoråret. Skatter utgjorde totalt millioner kroner, og skatte prosenten opprett holdes på samme nivå som for 2010 (57 prosent). Årsresultatet ble 943 millioner kroner i 2011, mot millioner kroner i Resultatet er dermed 257 millioner kroner lavere enn i INVESTERINGER, FINANSIERING OG KAPITALFORHOLD Investeringer i varige driftsmidler ble på 296 millioner kroner for konsernet. Investeringene gir noe økt produksjon, men primært er de vedlikeholdsinvesteringer. De viktigste pågående prosjektene er nytt kraftverk i Embretsfoss (E-COs andel 50 prosent) med en total kostnadsramme på 720 millioner kroner, planlagt ferdigstilt i 2013, rehabiliteringen av Rendalen kraftverk (E-CO 40 prosent), Erik Nygaard styreleder Erik Nygaard har vært i E-COs styre siden Nygaard er utdannet cand. jur. I tillegg til styreverv, driver han i dag sin egen forretningsvirksomhet.

11 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Styrets beretning 11 kostnadsberegnet til vel 450 millioner kroner og beregnet ferdigstillelse første kvartal Arbeidene med oppgradering av i alt fire aggregater i kraftstasjonen Hol 1 pågår og i 2011 ble det tredje av totalt fire aggregater installert. Siste aggregat ferdigstilles i Ved oppstart av det første aggregatet i 2010 fikk man et høyere støynivå enn forventet fra turbinen, og tiltak for å utbedre dette har pågått også i Støynivået synes nå å være på et akseptabelt nivå, men nye tiltak vil vurderes etter at alle aggregatene er ferdigstilt. Totalt er Hol 1-rehabiliteringen på omlag 270 millioner kroner. Etter et mindre ras i vanntunnel til Aurland 2 har man i 2011 foretatt utbedringer av ras stedet. I denne sammenheng måtte vanntunnelen tømmes, og man benyttet samtidig anledningen til å gjøre noe utvidet vedlikehold lokalt i anlegget. Arbeidet foregikk uten produksjonstap. I kraftstasjonen Solbergfoss har man i 2011 foretatt en større renovering av aggregat 2. Videre er det bestilt 3 nye løpehjul som skal bidra til økt virkningsgrad. Det første skal monteres i løpet av 1. kvartal Vinstra Kraftselskap har i 2011 installert ny kuleventil for aggregat 4, og kontrakt for nytt aggregat er inngått. Aggregatet vil bli idriftsatt i E-CO Energis eierandel i Norsk Grønnkraft AS økte fra 21 prosent til 25 prosent, som følge av at Elkem solgte sin eierandel til de øvrige aksjonærene. Kontantstrøm fra virksomheten utgjorde 734 millioner kroner, en nedgang på millioner kroner fra 2010, relatert til skattemessige tids avgrensninger samt lavere resultat i forhold til fjorårets rekordresultat. Konsernet har foretatt en betydelig opplåning på millioner kroner, som følge av en ekstraordinær utbyttebetaling til Oslo kommune, og samtidig nedbetalt langsiktig gjeld med millioner kroner. Konsernets likviditetsbeholdning var ved årets begynnelse millioner kroner og 539 millioner kroner ved årets slutt. Nye langsiktige lån ble inngått gjennom private plasseringer både fra amerikanske og tyske investorer, i tillegg til at selskapet la ut et nytt obligasjonslån i det norske markedet. Totalt har imidlertid den rentebærende gjelden kun økt med 666 millioner kroner, hvorav 500 millioner kroner er et sertifikatlån. Den relativt moderate gjeldsøkningen må ses på bakgrunn av at inngående likviditetsbeholdning ved årets start var på hele millioner kroner. E-CO Energi inngikk i juni en langsiktig trekkfasili tet med 5 relasjonsbanker. Fasiliteten har en ramme på millioner kroner og løper i fem år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Alle nye lånekontrakter er inngått uten finan sielle nøkkeltall eller begrensninger. E-CO Energi har et uoppsigelig ansvarlig lån fra Oslo kommune på i alt millioner kroner. Dette forfaller til betaling 31. desember Av konsernets totale rentebærende gjeld på millioner kroner, forfaller 800 millioner kroner i 2012, hvorav 500 millioner er et kortsiktig sertifi kat. Konsernets låneportefølje har en balansert sammensetning av lån med forfallstruktur mellom 0,1 og 19 år, en snittløpetid på 6,5 år og en Nye energiutstillinger E-CO bygger to nye energiutstillinger i Aurland og Gol for ungdomskoleelever og andre energiinteresserte. Målsettingen med utstillingene er å gi økt kunnskap om energi. Gjennom film, animasjoner og oppgaver viser vi vannets kretsløp og hvordan man produserer elektrisitet samtidig som man tar best mulig vare på miljøet. Utstillingen i Aurland åpnet i oktober 2011, mens utstillingen på Gol vil åpne på forsommeren Ellen Christine Christiansen styremedlem Ellen Christine Christiansen kom inn i E-COs styre i Christiansen er can.mag. med engelsk, statsvitenskap og økonomisk college. Hun jobber i dag som direktør i Arbeids- og velferds - direktoratet. Trond Vernegg styremedlem Trond Vernegg ble oppnevnt i E-COs styre i Han er utdannet cand. jur. og jobber i dag som partner og advokat i Arntzen de Besche.

12 12 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Styrets beretning Mer kraft i Gol E-CO planlegger et nytt aggregat i kraftverket Hemsil 2 i Gol kommune. Prosjektet kalles Hemsil 3 og ble meldt til NVE i oktober. Det nye anlegget vil utnytte flomvassføringen bedre. Prosjektet vil gi en økt kraftproduksjon på 112 eller 150 GWh avhengig av løsning. I 2012 vil det bli utført konsekvensutredninger for ulike fagtema, som for eksempel, fisk, landskap og natur. gjennomsnitt lig rentebinding inklusive rentederivater på 2,7 år. Konsernet har ingen finansielle vilkår eller restriksjoner knyttet til noen lån. Alle låneavtaler inneholder klausuler om negativ pantsettelse og likebehandling av kreditorer, samt at de inneholder en eierskapsklausul, som betyr at långivere kan kreve lånene innfridd hvis Oslo kommune selger seg ned under 50,1 prosent i E-CO Energi Holding AS. Per 31. desember 2011 var konsernets totalkapital (17.859) millioner kroner, mens egenkapitalen var (5.661) millioner kroner etter avsetning for utbytte. Dette gir en egenkapitalandel ved årets slutt på 36 prosent mot 32 ved årets begynnelse. RESULTATDISPONERING Morselskapets årsresultat ble på 777 millioner kroner. Netto finansposter utgjorde millioner kroner mot millioner kroner i Konsernbidrag fra datterselskaper utgjør millioner kroner. Styret foreslår følgende disponering av overskuddet på 777 millioner kroner i E-CO Energi Holding AS for regnskapsåret 2011: Utbytte: Fra annen egenkapital: 800 millioner kroner 23 millioner kroner E-CO Energi Holding AS har 476 millioner kroner i fri egenkapital per 31. desember 2011 etter avsatt utbytte. I samsvar med regnskapslovens krav bekrefter styret at årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. E-COs VIRKSOMHET Konsernets kjernevirksomhet er eierskap, drift og forvaltning av vannkraftanlegg, herunder; energidisponering omsetning av kraft i engrosmarkedet produksjon drift, vedlikehold og pro sjektgjennomføring forretningsutvikling innenfor energi og tilgrensende områder Hovedaktivitetene er knyttet til planlegging og gjennomføring av drift og vedlikehold av kraftverkene samt optimal utnyttelse av vannmagasinene for å oppnå høyest mulig verdi av kraftproduk sjonen. Konsernets øvrige virk som het besto i 2011 av forretningsutvikling, ny kraftutbygging samt del eierskap i andre kraftselskaper. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61,4 prosent), Vinstra Kraftselskap DA (66,7 prosent), Opplandskraft DA (40 prosent), Embretsfoss kraftverkene DA (50 prosent) og Norsk Grønnkraft AS (25 prosent). Investeringen i Oppland Energi behandles som felleskontrollert virksomhet på grunn av reguleringer i aksjonæravtalen. Konsernets hovedkontor ligger i Oslo, mens produksjonsanleggene er lokalisert i Buskerud, Sogn og Indre Østfold. I tillegg har konsernet produksjon i Oppland og Hedmark. E-CO Energi Holding AS (tidligere E-CO Energi as) er 100 prosent eid av Oslo kommune, og har et 100 prosenteid datterselskap, E-CO Energi AS (tidligere E-CO Vannkraft as), som omfatter konsernets samlede produksjonsvirksomhet, inklusive det 100 prosenteide datterselskapet Oslo Lysverker AS og de deleide selskapene. Navneendringer på konsernselskapene ble vedtatt av selskapets generalforsamling i Kraftmarkedet Januar startet med rekordhøye priser og bunnivå på vannmagasinene, mens desember endte med lave priser, fulle magasiner og mildvær. Prisutviklingen gjennom året var preget av en reell sannsynlighet for kraftmangel på våren. I mai snudde det brått, og resten av året ble karakterisert av store nedbørsmengder, mildt vær og dårlige økonomiske utsikter i europeisk økonomi. Ved utgangen av året var fyllingsgraden i norske magasiner 80,3 prosent og dermed den høyeste registrerte for årene , mot den laveste registrerte på samme tid i fjor. Den største enkeltfaktoren til prisnedgangen har vært de store nedbørsmengdene. Året 2011 var det våteste noen gang registrert i Norge. Det falt 33 TWh mer nedbør enn normalen, tilsvarende 127 prosent av normalen. Det største absolutte avviket, med nesten halvparten av overskuddet, har vært på Østlandet. Sommeren var den nest våteste som er registrert, og november var den eneste måneden som var tørrere enn normalen. Været i 2011 har vært mildt både i Norge og Sverige. Bare februar var kaldere enn normalen. Både april og november var rekordvarme med høyeste registrerte snit temperatur siden år 1900

13 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Styrets beretning 13 i Norge. Året som helhet tangerte det varmeste som er regi strert noen gang tidligere. Dette har ført til et lavt kraftforbruk både i Norge og Norden som helhet. Kabelen mellom Norge og Nederland var ute av drift en lengre periode på våren, og det har vært stadige begrensninger på linjene mellom Sør-Norge og Sverige. Dette har ført til innelåst kraft i det norske systemet og tidvis lavere priser enn områdene rundt oss. For NO1, som er området konsernet har nær all sin produksjon i, ble januar måneden med den høyeste snittprisen, på 56,2 øre/kwh. September ble lavest med 17,9 øre/kwh. Årsprisen i NO1 ble litt lavere enn systemprisen for Norden, med henholdsvis 36,2 øre/kwh og 36,7 øre/kwh. For NO1 tilsier dette en nedgang fra året før på 7,2 øre/kwh. Til tross for en god start på året med økende råvarepriser, har verdensøkonomien vært i hardt vær den siste tiden. Det er særlig de søreuropeiske landene som har hatt problemer, med Hellas og Italia i spissen. Det har vært gjentatte krisemøter i EU med gjennomgående frykt for at eurosamarbeidet står for fall. Industriproduksjon, forbruk og privatøkonomien er hardt rammet. Dette gir seg utslag i lavere kraft etterspørsel, fallende priser på fossil brensel og svært lav pris på CO 2. Bare oljeprisen er høyere ved utgangen enn inngangen av året. Dette skyldes at olje er en mer global handelsvare enn kull og gass, som til større grad handles i egne europeiske markeder. Fremtidsprisen på børsen for det nordiske kraftmarkedet, Nasdaq, falt kraftig gjennom året. Både lave spotpriser, store nedbørsmengder og fallende priser i verden rundt oss er medvirkende årsaker til dette. Konsernets kraftproduksjon E-CO fikk en økning i produksjon på 0,6 TWh fra året før. Produksjonen fra E-COs hel- og deleide produksjonsanlegg var 9,8 TWh. E-COs magasinfylling gikk fra en tangering av minimum ved inngangen av året til 15 prosent over normal magasinbeholdning ved utgangen av året. Årstilsiget har vært 22 prosent over normalen. Snømagasinet var snaut halvparten av normalt nivå ved årets start og nær normalen ved årets slutt. I 2011 oppnådde E-CO en gjennomsnittlig salgspris på 103 prosent av spotprisen referert Oslo på sin produksjon, eksklusiv konsesjonskraft. Fokus på kompetanseoppbygging og på verdiskaping ved optimalisert drift og vedlikehold har medført at E-CO har kommet styrket ut av I 2011 har det ikke vært hendelser som har med ført større driftsavbrudd. For egenopererte produksjonsanlegg har man oppnådd en nytteverdi justert tilgjengelighet på 98 prosent, godt i overkant av årets målsetning. Arbeidet med å rehabilitere administrasjonsbygget på Gol har pågått gjennom året og ferdigstilles i løpet av 1. kvartal Da er alle kontorarealer og driftssentral modernisert og tilpasset dagens krav til standard og arbeidsmiljø. Strategi og forretningsutvikling Styret vedtok i 2010 strategisk plan for E-CO for perioden Konsernet vil videreutvikle vannkraften i egne reguleringer og i fellesog deleide virksomheter. Videre skal E-CO delta aktivt i annen utvikling av ny vannkraft, vannkrafttransaksjoner og i restruktureringen av næringen. I tillegg vurderes også løpende muligheter for investeringer i vannkraft utenfor Norge, vindkraft i Norden og kraftutveksling med utlandet. NVE ga positiv innstilling til Olje og energideparte mentet for Mork kraftverk i Lærdal i Det antas at Olje- og energidepartementet vil fatte vedtak i saken i 2012, og at byggestart for prosjektet kan være Mork vil i så fall bidra med nye 90 GWh, hvor E-COs andel er 60 GWh. Embretsfoss 4, et av de største fornybare prosjektene i landet Sammen med EB står E-CO for byggingen av nytt kraftverk på Embretsfoss, som er et av de største fornybare prosjektene i Norge. Når det står ferdig i 2013 vil produksjonen ligge på 330 GWh i året. Det er en økning på 120 GWh fra det tidligere anlegget, som tilsvarer et energiforbruk til cirka boliger. Olje- og energiminister Ola Borten Moe ble tydelig imponert da han besøkte anlegget i desember Dette er et godt prosjekt, uten negative miljøkonsekvenser, og det er viktig, sa ministeren under besøket. Ved utgangen av året var fyllingsgraden i norske magasiner 80,3 prosent og dermed den høyeste registrerte for årene , mot den laveste registrerte på samme tid i fjor.

14 14 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Styrets beretning Fokus på kompetanseopp bygging og på verdiskaping ved optimalisert drift og vedlikehold har medført at E-CO har kommet styrk et ut av Meldingen for et mulig nytt kraftverk i Hemsilvassdraget (Hemsil 3) ble sendt inn til NVE i september Som et ledd i høringen av meldin gen ble det gjennomført folkemøte på Gol i oktober, og det kom inn over 20 høringssvar. NVE vil i løpet av første halvår 2012 utarbeide et konsekvensutredningsprogram på bakgrunn av E-COs forslag og innspillene fra høringsprosessen. NVE åpnet høsten 2011 for revisjon av konsesjonsvilkårene for Hemsilreguleringen. Hensikten med vilkårsrevisjonen er å bøte på miljøskader. NVE vil koordinere konsesjonsprosessen for Hemsil 3 med vilkårsrevisjonen. Hemsilreguleringen bidrar med regulert kraftproduksjon, og er av en type kvalitet som myndighetene verdsetter høyt. Konsesjonssøknad for oppgradering av Brekkefoss kraftverk i Hemsedal er til sluttbehandling i NVE. Oppgradering og utvidelse av kraftverket, som kan gi nye 5 GWh, vil iverksettes så snart konsesjon foreligger. Aurland kommune og E-CO har lagt frem et tiltak mot fjellskred, som samtidig vil gi økt kraftproduksjon i Aurlandskraftverkene. I 2009 åpnet Stortinget for konsesjonsbehandling av overføring av vann fra den vernede Gudmedøla i Flåmsvassdraget og fra området Stampa til Viddalsmagasinet. Prosjektet avventer konklusjoner fra en ekspertgruppe som skal gi råd om skredrisiko, før konsesjonsprosessen eventuelt går videre. Både i Aurland og i Hallingdal utredes mulighetene for å utnytte regulerings- og fallrettigheter ved utbygging av nye kraftverk i regulerte vassdrag. I 2011 fikk E-CO klarering i Samlet plan for ny kraftutbygging for utbyggingsprosjekter i Holsreguleringen. Det ble sendt melding til NVE for utbyggingen av Hol 1 Stolsvatn, som vil ha Stolsvassmagasinet som inntaksmagasin og beregnet økt årsproduksjon på 85 GWh. Oppland Energi sendte i 2009 konsesjonssøknad for bygging av Rosten kraftverk i Sel kommune, og det var sluttbefaring med NVE i juni Det forventes at NVE oversender sin innstilling til OED i Det er også pågående arbeider i regi av Opplandskraft om utarbeidelse av konse sjonssøknad for kraftutbygging i Nedre Otta. Prosjektet omfatter alternativene Åsåren og Prillarguri der Åsåren er det foretrukne alternativet. Beregnet produksjon er i størrelsesorden henholdsvis 300 og 350 GWh. For konsernet er det viktig at det bygges tilstrekkelig med kabler for kraftutveksling med utlan det. Sammen med to norske, et svensk og et britisk energiselskap, startet E-CO i 2010 forprosjektering av en utveks lingskabel mellom Norge og Storbritannia, kalt NorthConnect. I meldingen til NVE er det skissert at kabelen er tenkt dimensjonert for 1400 MW utvekslingskapasitet med landingspunkt i Peterhead i Skottland. NVE fastsatte høsten 2011 utredningsprogram for prosjektet. E-CO deltar i utrednings arbeidet med sikte på en konsesjonssøknad for NorthConnect. I samarbeid med andre norske kraftprodusenter startet E-CO i 2011 vurdering av potensialet for energiforsyning av offshore installasjoner på den norske kontinentalsokkelen, med elektrisk kraft fra land. E-CO har gjennom 2011 vurdert forretningsmuligheter innen vindkraft i Norge og Sverige. Vindkraftmarkedet er krevende, og det er selskapets Mai-Lill Ibsen styremedlem Mai-Lill Ibsen ble oppnevnt i E-COs styre i Ibsen er utdannet sivil økonom fra Handelshøyskolen BI og MBA fra Stanford University Graduate School of Business. Hun er selv stendig næringsdrivende, og innehar en rekke styreverv. Johan Kleivi ansattes representant Johan Kleivi har vært ansatt i selskapet siden Han ble de ansattes representant i E-COs styre i Han er i dag senior - ingeniør i analyseavdelingen på Gol.

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

Likviditet Likviditetsreserve ( 9 ) Mill. kr. 3 047 2 372 1 620 1 412 1 324 Kontantstrøm fra driften ( 10 ) Mill. kr. 1 095 1 449 648 1 461 845

Likviditet Likviditetsreserve ( 9 ) Mill. kr. 3 047 2 372 1 620 1 412 1 324 Kontantstrøm fra driften ( 10 ) Mill. kr. 1 095 1 449 648 1 461 845 ÅRSRAPPORT Bystyret 14.09.10 sak 104/10 vedlegg 3 Nøkkeltall for Lyse 2008 2007 2006 2005* Drift Driftsinntekter Mill. kr. 4 273 4 395 3 310 3 545 2 780 Driftsresultat Mill. kr. 1 637 2 445 1 201 1 752

Detaljer

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne 1 av 33 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Heading heading t 2008 appor årsr 2

Heading heading t 2008 appor årsr 2 Heading heading 2 Heading heading Historier fra Sør-Trøndelag TrønderEnergi forvalter store naturressurser på vegne av våre eiere og samfunnet. Det har vi stor respekt for. En av våre fremste oppgaver

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

HEADER ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 1

HEADER ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 1 HEADER ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 1 INNHOLD 5 Konsernsjefens innledning 6 Årsberetningen 2014 18 Eierstyring og selskapsledelse 25 Hovedtall Avinor konsern 26 Resultatregnskap 27 Utvidet resultat

Detaljer

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse Årsrapport 2010 Vi sprer energi og skaper fornyelse Innhold Viktige hendelser................................ 4 Hovedtall........................................ 5 Dette er EB......................................

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2009

Årsregnskap og årsberetning 2009 Årsregnskap og årsberetning 2009 HYDROS RAPPORTERING FOR 2009 To rapporter og web Hydros rapportering for 2009 består av to rapporter som er tilgjengelig i papir- og elektronisk utgave samt informasjon

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Å r s r a p p o r t 20 11

Å r s r a p p o r t 20 11 Årsrapport 20 11 Foto: Sten Dagslott Nøkkeltall egenkapitalbevis Hol Sparebank Morbank 2011 2010 1. Børskurs 31.12. (Pr. egenkapitalbevis) 72,75 89,00 2. Antall utstedte egenkapitalbevis 31.12. (Hele tusen)

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF ÅRSRAPPORT 2010 NOK 2 985 millioner i omsetning 23% vekst i ordrereserve

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

1 1 Det grønne skiftet

1 1 Det grønne skiftet 1 1 Det grønne skiftet 3 3 Det grønne skiftet Foto: Odd Magne Kvålshagen Det grønne skiftet 4 Togradersmålet er fremdeles oppnåelig på veien mot fornybarsamfunnet Det er fremdeles slik at utslippene globalt

Detaljer

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang.

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang. Årsrapport 2009 Innhold: Nøkkeltall og viktigste hendelser...3 Konsernsjefen...5 Geografisk plassering av virksomheten...6 Konsernledelsen...7 Verdier og strategi...8 Historie...10 Nytt hovedkontor...11

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013 LYSE ENERGI AS Styrets melding til eierne 2013 Innhold 3 Forord 4 Lyse i et nøtteskall 6 Eierskap 7 Eiernes strategi 8 Strategi 2020: Strategiske hovedområder 9 Strategi 2020: Mål for perioden 10 Investeringsprogram

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. Lars Nilsen, Konsernsjef NOK 3 199 millioner i ordreinngang NOK 3 461 millioner

Detaljer

Skaper konkurransekraft, leverer nytte

Skaper konkurransekraft, leverer nytte YARA finansrapport 2011 Med grunnlag i en unik forretningsmodell er Yara dedikert til lønnsom vekst Skaper konkurransekraft, leverer nytte takket være sitt enestående globale nærvær kan Yara vise til sterke

Detaljer

KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK

KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK 1 LVK en organisering av kraftkommunene Med våre bratte fjell, dype fjorder og mye nedbør er Norge fra naturens side som skapt for vannkraftutbygging.

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ÅRSRAPPORT 2013 Banken der du treffer mennesker 2 om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele tiden vært å betjene folk flest

Detaljer