Energi Årsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energi Årsrapport 2011"

Transkript

1 Energi Årsrapport 2011

2 2 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Innhold // 2011 i korte trekk i korte trekk, Nøkkeltall Organisasjonen 06 Visjon og verdier Administrerende direktør har ordet 22 Styrets beretning Resultatregnskap, Balanse Kontantstrøm Regnskapsprinsipper Noter til regnskapet Revisjonsberetning Erklæring iht. verdipapirhandelloven Ord og uttrykk 2011 i korte trekk Konsernets hovedvirksomhet Eierskap, utbyg ging, drift og forvaltning av vannkraftanlegg Omsetning av kraft i engrosmarkedet Forretnings utvikling innen for energi og tilgrensende områder Konsernets hovedaktivitet er drift og ved like hold av kraftverk, herunder optimal utnyttelse av vann magasinene for å oppnå høyest mulig verdi av kraftproduksjonen. Konsernets øvrige virksomhet besto i 2011 av forretningsutvikling, ny kraft utbygging samt deleierskap i andre kraftselskaper. Konsernet har eier andeler i Oppland Energi AS (61,4 prosent), Vinstra Kraftselskap DA (66,7 prosent), Opplandskraft DA (25 prosent). Embretsfosskraftverkene DA (50 prosent) og Norsk Grønnkraft AS (25 prosent). Resultat 2011 startet med rekordhøye priser og bunnivå på vannmagasinene, mens desember endte med lave priser, fulle maga siner og mildvær. Drifts inntektene ble millioner kroner som er 562 millioner kroner lavere enn i Nedgangen skyldes lavere pris, som i noen grad ble motvirket av en betydelig økt produksjon. Driftsresultatet for 2011 ble millioner kroner som er 651 millioner kroner lavere enn for fjoråret. Resultatet før skatt for 2011 ble 2.171

3 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Nøkkeltall 3 Nøkkeltall Resultat Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatter Årsresultat Kapitalforhold Totalkapital Ansv. lån Oslo kommune Egenkapital Likvider Egenkapitalandel 36 % 32 % 41 % Netto rentebærende gjeld (eks ansv. lån) Utbytte Egenkapitalrentabilitet 1 16 % 19 % 26 % Totalkapitalrentabilitet 2 15 % 18 % 19 % Kontantstrøm Kontantstrøm fra virksomheten EBITDA EBITDA-margin 3 78 % 83 % 79 % Annet Antall ansatte Kraftproduksjon (GWh) Driftsinntekter og EBITDA Driftsinntekter EBITDA Verdiskaping Mill.kr Selskapet Eier Skatt og avgift Långivere Ansatte 1) Årsresultat / gjennomsnittlig egenkapital 2) Ordinært resultat før skatter + finanskostnader / gjennomsnittlig totalkapital 3) Driftsresultat + avskrivninger / driftsinntekter 4) Produksjon eks. andel produksjon tilknyttede selskaper mil lioner kroner, 640 millioner kroner lavere enn for Årsresultatet etter skatt ble 943 millioner kroner mot millioner kroner i foregående år, som tilsvarer en reduksjon på 257 millioner kroner. Styret foreslår 800 millioner kroner i utbytte for Pris Gjennomsnittlig elspotpris for Oslo (NO1) i 2011 ble på 36,2 øre/kwh, som var 7,2 øre lavere enn i E-CO oppnådde en gjennomsnittlig salgspris i 2011 på 37,1 øre/kwh som utgjør 103 prosent av områdeprisen. Produksjon Konsernets årsproduksjon i 2011 ble på GWh som er ca. 600 GWh høyere enn i Investeringer Investeringer i varige driftsmidler ble på 296 millioner kroner for konsernet i De viktigste pågående prosjektene er nytt kraftverk i Embretsfoss (E-CO Energis andel 50 prosent) planlagt ferdigstilt i 2013, rehabiliteringen av Rendalen kraftverk (E-CO Energis andel 40 prosent) med beregnet ferdigstillelse første kvartal 2013, samt oppgradering av i alt fire aggregater i kraftstasjonen Hol 1, der siste aggregat ferdigstilles i E-CO Energi har eierandeler i to nye kraftverk som er under konsesjonsbehandling, Rosten kraftverk i Gudbrandsdalen og Mork kraftverk i Lærdal. De to kraftverkene vil gi 275 GWh i ny kraft, hvorav E-CO Energis andel er 150 GWh.

4 4 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Introduksjon Visjon Visjon Ledende vannkraftprodusent kompetent og skapende Vi skal maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø utøve god forretningsskikk i all vår aktivitet

5 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Introduksjon Verdier 5 Verdier Engasjert, skikkelig og skapende Engasjert Vi skal ha et arbeidsmiljø som stimulerer aktivt engasjement, arbeidsglede og humør. Vi verdsetter samarbeid, kommunikasjon og kompetansedeling. Skikkelig Vi skal opptre med respekt og ansvarlighet i alle sammenhenger. Vi verdsetter kvalitet, ærlighet og tillit. Skapende Vi skal være opptatt av å forbedre og fornye for å opprettholde høy kompetanse, kvalitet og verdi skaping. Vi verdsetter initiativ, handlekraft og mot.

6 6 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Administrerende direktør har ordet Administrerende direktør har ordet E-CO går for gull Fjoråret viste med all tydelighet hvor raskt kraftmarkedet kan endres. I løpet av bare få måneder gikk vi fra en situasjon med rekordlave magasiner og høye kraftpriser til breddfulle magasiner og lave priser. Dette kan vi trekke flere lærdommer av. For det første bør vi vise edruelighet i våre forventninger om fremtidige kraftpriser. I perioder med mye nedbør vil prisene kunne bli svært lave. Flere uavhengige ekspertrapporter melder om at vi i det nordiske markedet vil få et betydelig kraft overskudd frem mot Det vil forsterke presset på kraftprisene ytterligere. For det andre viste fjoråret oss hvor viktig gode mellomlandsforbindelser er for det vannkraftdominerte nordiske kraftmarke det. I tørre perioder, som i fjor vinter, er det norske kraftsystemet helt avhengig av kraftimport for å unngå rasjonering og reduksjon i produksjonsevnen i samfunnet. Samtidig er kraftsystemet avhengig av å få transportert kraft ut i våte perioder, slik vi opplevde i høst. Det er en erkjennelse av disse forholdene som er bakgrunnen for at E-CO deltar i NorthConnect, et prosjekt der man undersøker muligheten for å etablere en kabelforbindelse mellom Norge og Storbritannia. Det vil bli den første forbin delse mellom det britiske og det nordiske kraftmarkedet. Etableringen av det norsk-svenske elsertifikatmarkedet forsterker både svingningene i kraftprisen og avhengig heten av kraftutveksling med markedene rundt oss. Det meste av de 26,4 TWh ny fornybar kraft som skal inn i det nordiske markedet, vil være uregulerbar kraftproduksjon i form av småkraft og vindkraft. Det vil ytterligere forsterke kraftprisens avhengighet av været, med lave priser når det regner eller blåser, og høye priser når det ikke gjør det. Elsertifikatmarkedet blir et norsk mesterskap i kraftutbygging frem mot utgangen av Flaskehalser som kapital, kompe tanse, konsulenter og leverandører vil påvirke utfallet av konkurransen. Det blir også et Nordisk mesterskap i konsesjonsbehandling. Her har svenskene et overtak med et mer effektivt og raskere konsesjons system. Det er bekymringsfullt at NVE har over 800 konsesjonssøknader til behandling, samtidig som det ble behandlet under hundre søknader i fjor. Når innstilling fra NVE er gitt gjennomfører Olje- og energidepartementet en ny omfattende behandling med høringsprosess og befaring. Denne saksbehandlingspraksisen må effektiviseres. Det er i tillegg en betydelig forskjell i den svenske og norske lovgivningen. I Sverige vil kraftverk som ikke er klare nyttårsaften 2021, få en avkorting i sertifikatstøtten. I Norge vil man ikke få sertifikatstøtte om ikke man får kraftverket driftsklart i tide, uavhengig av årsak. Denne forskjellsbehand lingen diskriminerer norske kraftprosjekter, og slår spesielt negativt ut for vannkraft, med lang konsesjonsbehandling og lang byggetid. Likevel: E-CO er særdeles godt rustet for dette mesterskapet. Vi har trent bra gjennom alle prosjektene vi har gjennomført de senere år. Selskapet er i god form, ved at vi har en betydelig økonomisk løfteevne som følge av fornuftig kapitalforvaltning gjennom mange år. Og vi har den nød vendige kompetansen gjennom bransjens dyktigste og mest innsatsvillige medarbeidere. Jeg vil takke E-COs medarbeidere for den formidable innsatsen som er nedlagt i året som er gått. Vi står enda bedre rustet for kraftutbyggingsmesterskapet enn ved inngangen av året. Jeg er derfor trygg på at E-CO vil ta gull i denne konkurransen. Tore Olaf Rimmereid Administrerende direktør

7 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Ny kraft 7 Tolga 190 GWh / 41 MW Rosten 205 GWh / 86 MW Nedre Otta Rendalen 92 GWh / 37 MW Sogn 387 GWh / 95 MW Innlandet 40 GWh / 110 MW Mork GWh / 400 MW Aurland I og II Brekkefoss Hol i Stolsvann Hemsil III 7 GWh / 3 MW North Connect 85 GWh / 150 MW Hallingdal 100 GWh / 85 MW 120 GWh / 50 MW Embretsfoss nye GWh: E-COs utbyggingsprosjekter er hovedsakelig konsentrert i tre områder: Sogn, Hallingdal og Innlandet. Ny kraft De senere årene har E-CO Energi deltatt i kraftutbygginger som har gitt 700 GWh ny kraftproduksjon. Vi har planer om utbygging av ytterligere 1000 GWh i form av nye prosjekter. Det tilsvarer elforbruket til husstander. Dette skal oppnås gjennom opprusting og utvidelser av eksisterende anlegg, gjennom nye utbygginger og gjennom småkraftverk. En del prosjekter gjør E-CO i egen regi, både i eksisterende reguleringer og i nye områder. Andre gjøres sammen med andre selskaper eller i felleseide selskaper som Opplandskraft, Oppland Energi, Vinstra kraftselskap, Embretsfosskraftverkene og Norsk Grønnkraft. Til sammen har vi mer enn 60 prosjekter under utvikling. Dersom alle disse blir realisert vil det øke kraftproduksjonen med mer enn 3000 GWh. På finner du mer informasjon om de enkelte prosjektene.

8 8 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Organisasjonen Organisasjonen E-CO er et av Norges ledende energikonsern. Kjernevirksomheten er eierskap, drift og utvikling av vannkraftanlegg samt forretningsutvikling. Morselskapets hovedoppgaver er strategiutvikling, finans, økonomi og informasjon. Konsernet er Norges nest største vannkraftprodusent med en middelproduksjon på 9,7 TWh per år. Det dekker kraftbehovet til ca husstander. Produksjonskapasiteten er ca MW. E-CO Energi Holding as eies av Oslo kommune. De øvrige virksomhetene er organisert i selskapene E-CO Energi og Oslo Lysverker. E-CO Energi har ca. 170 medarbeidere. E-CO er representert over hele Sør-Norge. E-Co ENERGi Holding E-Co ENERGI Oslo Lysverker Vinstra kraftselskap Oppland energi Embretsfosskraftverkene Opplandskraft Norsk grønnkraft Øvre otta Elspotpris Oslo (kr/mwh) Magasin (%) Utnyttet tilsig (GWh/uke)

9 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Organisasjonen 9 E-CO E-CO Energi Holding eier 100% i E-CO Energi som eier 100% i Oslo Lysverker. Oppland Energi, Opplandskraft, Øvre Otta, Vinstra kraftselskap Eidsiva Vannkraft drifter og vedlikeholder anleggene til Oppland Energi (E-CO 61,4%), Opplands kraft (E-CO 40%), Øvre Otta (E-CO 32%) og Vinstra Kraftselskap (E-CO 66,7%) Norsk Grønnkraft E-CO eier 25% Uvdal I og II E-CO eier 10% Embretsfosskraftverkene E-CO eier 50% Kartgrunnlag: Statens kartverk E-CO Hovedkontor

10 10 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Styrets beretning Styrets beretning 2011 startet med svært lite snø, hydrologisk underskudd og rekordhøye priser. Midt i året snudde alt til rekordnedbør og prisfall. Godt hjulpet av høy tilgjengelighet på våre kraftverk og effektiv prissikring, kan E-CO Energi nok en gang melde om et godt resultat. Konsernets driftsinntekter ble på millioner kroner. Gjennomsnittlig salgspris ble på 37 øre/kwh, 2,5 prosent over områdeprisen for Oslo, der snittprisen per måned i løpet av året har variert mellom 18 og 56 øre/kwh. Årsresultatet ble 943 millioner kroner mot millioner kroner i fjor. Styret foreslår et utbytte på 800 millioner kroner. Første elsertifikat Norsk Grønnkraft, som E-CO eier 25 prosent av, mottok i januar 2012 Norges første elsertifikat for Kvassteinåga kraftverk. Med dette ble de første 15 GWh med fornybar energi lagt inn i ordningen som skal stimulere til at 26,4 TWh fornybar energi skal kunne realiseres i Norge og Sverige fram mot VIKTIGE HENDELSER hydrologisk ekstremår fra lite snø og svært lave magasiner til rekordtilsig nye prosjekter til godkjenning økt volum priori teres over effekt grunnet elsertifikater langsiktige låneopptak i USA, Tyskland og Norge til gunstige betingelser ØKONOMISKE RESULTATER E-CO Energis driftsinntekter ble på millioner kroner i 2011, 562 millioner kroner lavere enn året før. Kraftprisene har utviklet seg fra toppnoteringer i første kvartal til sterkt fallende nivåer i annet halvår. Kraftig hydro logisk underskudd ble snudd til ekst reme tilsig og fulle magasiner, og i snitt ble produksjonsvolumet godt i overkant av nivået i Gjennomsnittlig salgspris har vært 8 øre/kwh under fjoråret. Økt produksjonsvolum i forhold til 2010 er omlag 600 GWh. Gjennom snittlig salgspris for 2011 ble 37,1 øre/kwh mot 45,2 øre foregående år. Det er 2,5 prosent over timeveid spotpris for Oslo (NO1). Konsernets prissikringsstrategi for kraft viser sin effektivitet i 2011 med en avdempning i forhold til de store prisvariasjonene i markedet. Driftskostnader ble millioner kroner, en økning på 4 prosent fra 2010 justert for fjorårets inntektsføring av reduserte fremtidige pensjonsforpliktelser. Driftsresultatet for 2011 ble dermed på millioner kroner, 651 millioner kroner lavere enn i Konsernets finanskostnader har en nedgang på 10 millioner kroner. Lavere rente kostnader er hovedforklaringen til dette. Det ble i perioden tatt opp betydelige nye langsiktige lån, primært som følge av et ekstraordinært utbytte til Oslo kommune for Sum rentebærende gjeld øker kun med 666 millioner kroner, primært som følge av en betydelig likviditetsbeholdning ved inngangen til året. Ordinært resultat før skatt ble millioner kroner, 640 millioner kroner under fjoråret. Skatter utgjorde totalt millioner kroner, og skatte prosenten opprett holdes på samme nivå som for 2010 (57 prosent). Årsresultatet ble 943 millioner kroner i 2011, mot millioner kroner i Resultatet er dermed 257 millioner kroner lavere enn i INVESTERINGER, FINANSIERING OG KAPITALFORHOLD Investeringer i varige driftsmidler ble på 296 millioner kroner for konsernet. Investeringene gir noe økt produksjon, men primært er de vedlikeholdsinvesteringer. De viktigste pågående prosjektene er nytt kraftverk i Embretsfoss (E-COs andel 50 prosent) med en total kostnadsramme på 720 millioner kroner, planlagt ferdigstilt i 2013, rehabiliteringen av Rendalen kraftverk (E-CO 40 prosent), Erik Nygaard styreleder Erik Nygaard har vært i E-COs styre siden Nygaard er utdannet cand. jur. I tillegg til styreverv, driver han i dag sin egen forretningsvirksomhet.

11 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Styrets beretning 11 kostnadsberegnet til vel 450 millioner kroner og beregnet ferdigstillelse første kvartal Arbeidene med oppgradering av i alt fire aggregater i kraftstasjonen Hol 1 pågår og i 2011 ble det tredje av totalt fire aggregater installert. Siste aggregat ferdigstilles i Ved oppstart av det første aggregatet i 2010 fikk man et høyere støynivå enn forventet fra turbinen, og tiltak for å utbedre dette har pågått også i Støynivået synes nå å være på et akseptabelt nivå, men nye tiltak vil vurderes etter at alle aggregatene er ferdigstilt. Totalt er Hol 1-rehabiliteringen på omlag 270 millioner kroner. Etter et mindre ras i vanntunnel til Aurland 2 har man i 2011 foretatt utbedringer av ras stedet. I denne sammenheng måtte vanntunnelen tømmes, og man benyttet samtidig anledningen til å gjøre noe utvidet vedlikehold lokalt i anlegget. Arbeidet foregikk uten produksjonstap. I kraftstasjonen Solbergfoss har man i 2011 foretatt en større renovering av aggregat 2. Videre er det bestilt 3 nye løpehjul som skal bidra til økt virkningsgrad. Det første skal monteres i løpet av 1. kvartal Vinstra Kraftselskap har i 2011 installert ny kuleventil for aggregat 4, og kontrakt for nytt aggregat er inngått. Aggregatet vil bli idriftsatt i E-CO Energis eierandel i Norsk Grønnkraft AS økte fra 21 prosent til 25 prosent, som følge av at Elkem solgte sin eierandel til de øvrige aksjonærene. Kontantstrøm fra virksomheten utgjorde 734 millioner kroner, en nedgang på millioner kroner fra 2010, relatert til skattemessige tids avgrensninger samt lavere resultat i forhold til fjorårets rekordresultat. Konsernet har foretatt en betydelig opplåning på millioner kroner, som følge av en ekstraordinær utbyttebetaling til Oslo kommune, og samtidig nedbetalt langsiktig gjeld med millioner kroner. Konsernets likviditetsbeholdning var ved årets begynnelse millioner kroner og 539 millioner kroner ved årets slutt. Nye langsiktige lån ble inngått gjennom private plasseringer både fra amerikanske og tyske investorer, i tillegg til at selskapet la ut et nytt obligasjonslån i det norske markedet. Totalt har imidlertid den rentebærende gjelden kun økt med 666 millioner kroner, hvorav 500 millioner kroner er et sertifikatlån. Den relativt moderate gjeldsøkningen må ses på bakgrunn av at inngående likviditetsbeholdning ved årets start var på hele millioner kroner. E-CO Energi inngikk i juni en langsiktig trekkfasili tet med 5 relasjonsbanker. Fasiliteten har en ramme på millioner kroner og løper i fem år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Alle nye lånekontrakter er inngått uten finan sielle nøkkeltall eller begrensninger. E-CO Energi har et uoppsigelig ansvarlig lån fra Oslo kommune på i alt millioner kroner. Dette forfaller til betaling 31. desember Av konsernets totale rentebærende gjeld på millioner kroner, forfaller 800 millioner kroner i 2012, hvorav 500 millioner er et kortsiktig sertifi kat. Konsernets låneportefølje har en balansert sammensetning av lån med forfallstruktur mellom 0,1 og 19 år, en snittløpetid på 6,5 år og en Nye energiutstillinger E-CO bygger to nye energiutstillinger i Aurland og Gol for ungdomskoleelever og andre energiinteresserte. Målsettingen med utstillingene er å gi økt kunnskap om energi. Gjennom film, animasjoner og oppgaver viser vi vannets kretsløp og hvordan man produserer elektrisitet samtidig som man tar best mulig vare på miljøet. Utstillingen i Aurland åpnet i oktober 2011, mens utstillingen på Gol vil åpne på forsommeren Ellen Christine Christiansen styremedlem Ellen Christine Christiansen kom inn i E-COs styre i Christiansen er can.mag. med engelsk, statsvitenskap og økonomisk college. Hun jobber i dag som direktør i Arbeids- og velferds - direktoratet. Trond Vernegg styremedlem Trond Vernegg ble oppnevnt i E-COs styre i Han er utdannet cand. jur. og jobber i dag som partner og advokat i Arntzen de Besche.

12 12 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Styrets beretning Mer kraft i Gol E-CO planlegger et nytt aggregat i kraftverket Hemsil 2 i Gol kommune. Prosjektet kalles Hemsil 3 og ble meldt til NVE i oktober. Det nye anlegget vil utnytte flomvassføringen bedre. Prosjektet vil gi en økt kraftproduksjon på 112 eller 150 GWh avhengig av løsning. I 2012 vil det bli utført konsekvensutredninger for ulike fagtema, som for eksempel, fisk, landskap og natur. gjennomsnitt lig rentebinding inklusive rentederivater på 2,7 år. Konsernet har ingen finansielle vilkår eller restriksjoner knyttet til noen lån. Alle låneavtaler inneholder klausuler om negativ pantsettelse og likebehandling av kreditorer, samt at de inneholder en eierskapsklausul, som betyr at långivere kan kreve lånene innfridd hvis Oslo kommune selger seg ned under 50,1 prosent i E-CO Energi Holding AS. Per 31. desember 2011 var konsernets totalkapital (17.859) millioner kroner, mens egenkapitalen var (5.661) millioner kroner etter avsetning for utbytte. Dette gir en egenkapitalandel ved årets slutt på 36 prosent mot 32 ved årets begynnelse. RESULTATDISPONERING Morselskapets årsresultat ble på 777 millioner kroner. Netto finansposter utgjorde millioner kroner mot millioner kroner i Konsernbidrag fra datterselskaper utgjør millioner kroner. Styret foreslår følgende disponering av overskuddet på 777 millioner kroner i E-CO Energi Holding AS for regnskapsåret 2011: Utbytte: Fra annen egenkapital: 800 millioner kroner 23 millioner kroner E-CO Energi Holding AS har 476 millioner kroner i fri egenkapital per 31. desember 2011 etter avsatt utbytte. I samsvar med regnskapslovens krav bekrefter styret at årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. E-COs VIRKSOMHET Konsernets kjernevirksomhet er eierskap, drift og forvaltning av vannkraftanlegg, herunder; energidisponering omsetning av kraft i engrosmarkedet produksjon drift, vedlikehold og pro sjektgjennomføring forretningsutvikling innenfor energi og tilgrensende områder Hovedaktivitetene er knyttet til planlegging og gjennomføring av drift og vedlikehold av kraftverkene samt optimal utnyttelse av vannmagasinene for å oppnå høyest mulig verdi av kraftproduk sjonen. Konsernets øvrige virk som het besto i 2011 av forretningsutvikling, ny kraftutbygging samt del eierskap i andre kraftselskaper. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61,4 prosent), Vinstra Kraftselskap DA (66,7 prosent), Opplandskraft DA (40 prosent), Embretsfoss kraftverkene DA (50 prosent) og Norsk Grønnkraft AS (25 prosent). Investeringen i Oppland Energi behandles som felleskontrollert virksomhet på grunn av reguleringer i aksjonæravtalen. Konsernets hovedkontor ligger i Oslo, mens produksjonsanleggene er lokalisert i Buskerud, Sogn og Indre Østfold. I tillegg har konsernet produksjon i Oppland og Hedmark. E-CO Energi Holding AS (tidligere E-CO Energi as) er 100 prosent eid av Oslo kommune, og har et 100 prosenteid datterselskap, E-CO Energi AS (tidligere E-CO Vannkraft as), som omfatter konsernets samlede produksjonsvirksomhet, inklusive det 100 prosenteide datterselskapet Oslo Lysverker AS og de deleide selskapene. Navneendringer på konsernselskapene ble vedtatt av selskapets generalforsamling i Kraftmarkedet Januar startet med rekordhøye priser og bunnivå på vannmagasinene, mens desember endte med lave priser, fulle magasiner og mildvær. Prisutviklingen gjennom året var preget av en reell sannsynlighet for kraftmangel på våren. I mai snudde det brått, og resten av året ble karakterisert av store nedbørsmengder, mildt vær og dårlige økonomiske utsikter i europeisk økonomi. Ved utgangen av året var fyllingsgraden i norske magasiner 80,3 prosent og dermed den høyeste registrerte for årene , mot den laveste registrerte på samme tid i fjor. Den største enkeltfaktoren til prisnedgangen har vært de store nedbørsmengdene. Året 2011 var det våteste noen gang registrert i Norge. Det falt 33 TWh mer nedbør enn normalen, tilsvarende 127 prosent av normalen. Det største absolutte avviket, med nesten halvparten av overskuddet, har vært på Østlandet. Sommeren var den nest våteste som er registrert, og november var den eneste måneden som var tørrere enn normalen. Været i 2011 har vært mildt både i Norge og Sverige. Bare februar var kaldere enn normalen. Både april og november var rekordvarme med høyeste registrerte snit temperatur siden år 1900

13 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Styrets beretning 13 i Norge. Året som helhet tangerte det varmeste som er regi strert noen gang tidligere. Dette har ført til et lavt kraftforbruk både i Norge og Norden som helhet. Kabelen mellom Norge og Nederland var ute av drift en lengre periode på våren, og det har vært stadige begrensninger på linjene mellom Sør-Norge og Sverige. Dette har ført til innelåst kraft i det norske systemet og tidvis lavere priser enn områdene rundt oss. For NO1, som er området konsernet har nær all sin produksjon i, ble januar måneden med den høyeste snittprisen, på 56,2 øre/kwh. September ble lavest med 17,9 øre/kwh. Årsprisen i NO1 ble litt lavere enn systemprisen for Norden, med henholdsvis 36,2 øre/kwh og 36,7 øre/kwh. For NO1 tilsier dette en nedgang fra året før på 7,2 øre/kwh. Til tross for en god start på året med økende råvarepriser, har verdensøkonomien vært i hardt vær den siste tiden. Det er særlig de søreuropeiske landene som har hatt problemer, med Hellas og Italia i spissen. Det har vært gjentatte krisemøter i EU med gjennomgående frykt for at eurosamarbeidet står for fall. Industriproduksjon, forbruk og privatøkonomien er hardt rammet. Dette gir seg utslag i lavere kraft etterspørsel, fallende priser på fossil brensel og svært lav pris på CO 2. Bare oljeprisen er høyere ved utgangen enn inngangen av året. Dette skyldes at olje er en mer global handelsvare enn kull og gass, som til større grad handles i egne europeiske markeder. Fremtidsprisen på børsen for det nordiske kraftmarkedet, Nasdaq, falt kraftig gjennom året. Både lave spotpriser, store nedbørsmengder og fallende priser i verden rundt oss er medvirkende årsaker til dette. Konsernets kraftproduksjon E-CO fikk en økning i produksjon på 0,6 TWh fra året før. Produksjonen fra E-COs hel- og deleide produksjonsanlegg var 9,8 TWh. E-COs magasinfylling gikk fra en tangering av minimum ved inngangen av året til 15 prosent over normal magasinbeholdning ved utgangen av året. Årstilsiget har vært 22 prosent over normalen. Snømagasinet var snaut halvparten av normalt nivå ved årets start og nær normalen ved årets slutt. I 2011 oppnådde E-CO en gjennomsnittlig salgspris på 103 prosent av spotprisen referert Oslo på sin produksjon, eksklusiv konsesjonskraft. Fokus på kompetanseoppbygging og på verdiskaping ved optimalisert drift og vedlikehold har medført at E-CO har kommet styrket ut av I 2011 har det ikke vært hendelser som har med ført større driftsavbrudd. For egenopererte produksjonsanlegg har man oppnådd en nytteverdi justert tilgjengelighet på 98 prosent, godt i overkant av årets målsetning. Arbeidet med å rehabilitere administrasjonsbygget på Gol har pågått gjennom året og ferdigstilles i løpet av 1. kvartal Da er alle kontorarealer og driftssentral modernisert og tilpasset dagens krav til standard og arbeidsmiljø. Strategi og forretningsutvikling Styret vedtok i 2010 strategisk plan for E-CO for perioden Konsernet vil videreutvikle vannkraften i egne reguleringer og i fellesog deleide virksomheter. Videre skal E-CO delta aktivt i annen utvikling av ny vannkraft, vannkrafttransaksjoner og i restruktureringen av næringen. I tillegg vurderes også løpende muligheter for investeringer i vannkraft utenfor Norge, vindkraft i Norden og kraftutveksling med utlandet. NVE ga positiv innstilling til Olje og energideparte mentet for Mork kraftverk i Lærdal i Det antas at Olje- og energidepartementet vil fatte vedtak i saken i 2012, og at byggestart for prosjektet kan være Mork vil i så fall bidra med nye 90 GWh, hvor E-COs andel er 60 GWh. Embretsfoss 4, et av de største fornybare prosjektene i landet Sammen med EB står E-CO for byggingen av nytt kraftverk på Embretsfoss, som er et av de største fornybare prosjektene i Norge. Når det står ferdig i 2013 vil produksjonen ligge på 330 GWh i året. Det er en økning på 120 GWh fra det tidligere anlegget, som tilsvarer et energiforbruk til cirka boliger. Olje- og energiminister Ola Borten Moe ble tydelig imponert da han besøkte anlegget i desember Dette er et godt prosjekt, uten negative miljøkonsekvenser, og det er viktig, sa ministeren under besøket. Ved utgangen av året var fyllingsgraden i norske magasiner 80,3 prosent og dermed den høyeste registrerte for årene , mot den laveste registrerte på samme tid i fjor.

14 14 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Styrets beretning Fokus på kompetanseopp bygging og på verdiskaping ved optimalisert drift og vedlikehold har medført at E-CO har kommet styrk et ut av Meldingen for et mulig nytt kraftverk i Hemsilvassdraget (Hemsil 3) ble sendt inn til NVE i september Som et ledd i høringen av meldin gen ble det gjennomført folkemøte på Gol i oktober, og det kom inn over 20 høringssvar. NVE vil i løpet av første halvår 2012 utarbeide et konsekvensutredningsprogram på bakgrunn av E-COs forslag og innspillene fra høringsprosessen. NVE åpnet høsten 2011 for revisjon av konsesjonsvilkårene for Hemsilreguleringen. Hensikten med vilkårsrevisjonen er å bøte på miljøskader. NVE vil koordinere konsesjonsprosessen for Hemsil 3 med vilkårsrevisjonen. Hemsilreguleringen bidrar med regulert kraftproduksjon, og er av en type kvalitet som myndighetene verdsetter høyt. Konsesjonssøknad for oppgradering av Brekkefoss kraftverk i Hemsedal er til sluttbehandling i NVE. Oppgradering og utvidelse av kraftverket, som kan gi nye 5 GWh, vil iverksettes så snart konsesjon foreligger. Aurland kommune og E-CO har lagt frem et tiltak mot fjellskred, som samtidig vil gi økt kraftproduksjon i Aurlandskraftverkene. I 2009 åpnet Stortinget for konsesjonsbehandling av overføring av vann fra den vernede Gudmedøla i Flåmsvassdraget og fra området Stampa til Viddalsmagasinet. Prosjektet avventer konklusjoner fra en ekspertgruppe som skal gi råd om skredrisiko, før konsesjonsprosessen eventuelt går videre. Både i Aurland og i Hallingdal utredes mulighetene for å utnytte regulerings- og fallrettigheter ved utbygging av nye kraftverk i regulerte vassdrag. I 2011 fikk E-CO klarering i Samlet plan for ny kraftutbygging for utbyggingsprosjekter i Holsreguleringen. Det ble sendt melding til NVE for utbyggingen av Hol 1 Stolsvatn, som vil ha Stolsvassmagasinet som inntaksmagasin og beregnet økt årsproduksjon på 85 GWh. Oppland Energi sendte i 2009 konsesjonssøknad for bygging av Rosten kraftverk i Sel kommune, og det var sluttbefaring med NVE i juni Det forventes at NVE oversender sin innstilling til OED i Det er også pågående arbeider i regi av Opplandskraft om utarbeidelse av konse sjonssøknad for kraftutbygging i Nedre Otta. Prosjektet omfatter alternativene Åsåren og Prillarguri der Åsåren er det foretrukne alternativet. Beregnet produksjon er i størrelsesorden henholdsvis 300 og 350 GWh. For konsernet er det viktig at det bygges tilstrekkelig med kabler for kraftutveksling med utlan det. Sammen med to norske, et svensk og et britisk energiselskap, startet E-CO i 2010 forprosjektering av en utveks lingskabel mellom Norge og Storbritannia, kalt NorthConnect. I meldingen til NVE er det skissert at kabelen er tenkt dimensjonert for 1400 MW utvekslingskapasitet med landingspunkt i Peterhead i Skottland. NVE fastsatte høsten 2011 utredningsprogram for prosjektet. E-CO deltar i utrednings arbeidet med sikte på en konsesjonssøknad for NorthConnect. I samarbeid med andre norske kraftprodusenter startet E-CO i 2011 vurdering av potensialet for energiforsyning av offshore installasjoner på den norske kontinentalsokkelen, med elektrisk kraft fra land. E-CO har gjennom 2011 vurdert forretningsmuligheter innen vindkraft i Norge og Sverige. Vindkraftmarkedet er krevende, og det er selskapets Mai-Lill Ibsen styremedlem Mai-Lill Ibsen ble oppnevnt i E-COs styre i Ibsen er utdannet sivil økonom fra Handelshøyskolen BI og MBA fra Stanford University Graduate School of Business. Hun er selv stendig næringsdrivende, og innehar en rekke styreverv. Johan Kleivi ansattes representant Johan Kleivi har vært ansatt i selskapet siden Han ble de ansattes representant i E-COs styre i Han er i dag senior - ingeniør i analyseavdelingen på Gol.

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk. SOM NORGES NEST

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energi Ren verdiskaping Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE E-COs verdier: Engasjert skikkelig -

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri

Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri Tore Olaf Rimmereid Innhold Kort om E-CO Energi El-sertifikatmarkedet og konsekvenser for E-CO Energi Kraftmarkedet fremover Noen strukturelle utfordringer

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) E-CO Energi oppnådde

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2010-30. SEPTEMBER 2010 (Tall for 2009 i parentes)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT E-CO ENERGI 1. HALVÅR

KVARTALSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT E-CO ENERGI 1. HALVÅR Q2 KVARTALSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT E-CO ENERGI 2011 1. HALVÅR E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR

Detaljer

Viktige tema for Regjeringens Energimelding

Viktige tema for Regjeringens Energimelding Viktige tema for Regjeringens Energimelding Norsk Energiforening/Polyteknisk Forening 12.11.2014 Konsernsjef Tore Olaf Rimmereid E-CO Energi E-COs budskap: Fremtiden er elektrisk Bevar vannkraftens fleksibilitet

Detaljer

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2009-31. MARS 2009 (Tall for 2008 i parentes)

Detaljer

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Halvårsrapport 02 4. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 2 E-CO Energi // Halvårsrapport Styrets rapport HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 30. JUNI (Tall for i parentes) Nøkkeltall Andre kvartal

Detaljer

Q2halvårsrapport10. e-co energi

Q2halvårsrapport10. e-co energi Q2halvårsrapport10 e-co energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2010-30. JUNI 2010 (Tall for 2009 i parentes) NØKKELTALL

Detaljer

www.e-co.no E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE

www.e-co.no E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE E-CO Energi E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE 2 Et ledende energikonsern Kjernevirksomhet: Kraftproduksjon Norges nest største vannkraftprodusent med middelproduksjon

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

REN VERDISKAPING. Ren verdiskaping www.e-co.no

REN VERDISKAPING. Ren verdiskaping www.e-co.no REN VERDISKAPING Ren verdiskaping www.e-co.no ENERGI E-CO ENERGI. Vår visjon er å være Norges ledende leverandør av miljøriktige og lønsomme energiløsninger. Selskapet er i dag et av Norges ledende energikonsern.

Detaljer

årsrapport e-co energi

årsrapport e-co energi årsrapport e-co energi 2010 INNHOLD 05 Administrerende direktør har ordet 08 Årsberetning 2010 18 2010 i korte trekk 19 Om E-CO Energi 20 Resultatregnskap 21 Balanse 23 Kontantstrømanalyse 24 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Energi. Årsrapport 2012

Energi. Årsrapport 2012 Energi Årsrapport 2012 2 E-CO Energi // Årsrapport 2012 Innhold / 2012 i korte trekk Innhold 02 24 04 Visjon og verdier 25 06 Administrerende direktør har ordet 26 08 Organisasjonen 28 10 Samfunnsansvar

Detaljer

Styremedlemmer i E-CO Energi Holding AS

Styremedlemmer i E-CO Energi Holding AS 12 E-CO Energi // Årsrapport 2012 Introduksjon Styremedlemmer i E-CO Energi Holding AS Erik Nygaard styreleder Erik Nygaard har vært i E-COs styre siden 2009. Nygaard er utdannet cand. jur. I tillegg til

Detaljer

w T T 01 P e e w o l l 0 s e e w 3 t f f.e a o O b o k n 2 - s k s c l 2 o s 2 o. 4 4 1 no 5 1 1 5 S 1 69 0 69 0 e n 0 t 1 r u m 2008 E-CO ENERGI Q3

w T T 01 P e e w o l l 0 s e e w 3 t f f.e a o O b o k n 2 - s k s c l 2 o s 2 o. 4 4 1 no 5 1 1 5 S 1 69 0 69 0 e n 0 t 1 r u m 2008 E-CO ENERGI Q3 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q3 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-30. SEPTEMBER 2008 (Tall for 2007 i parentes) E-CO oppnådde

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Energi Årsrapport 2013

Energi Årsrapport 2013 Energi Årsrapport 2013 2 E-CO Energi // Årsrapport 2013 Visjon og verdier VISJON Ledende vannkraftprodusent kompetent og skapende VI SKAL maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning være

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 3. KVARTAL 2006 E-CO ENERGI. Q3 E-CO Kvartalsrapport 2006

Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 3. KVARTAL 2006 E-CO ENERGI. Q3 E-CO Kvartalsrapport 2006 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q3 3. KVARTAL 2006 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30. SEPTEMBER 2006 (Tall for 2005 i parentes)

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Energi Årsrapport 2014

Energi Årsrapport 2014 Energi Årsrapport 2014 2 E-CO Energi // Årsrapport 2014 Visjon og verdier VISJON Sammen skal vi skape ny verdi gjennom ren energi VI SKAL Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Aktuelle prosjekter i Innlandet Hva mener en vannkraftaktør om 2020-målene? Hva blir utfordringene

Detaljer

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002 Naturen i arbeid Første kvartal 2002 STATKRAFT FØRSTE KVARTAL 2002 Sammendrag Statkraft viser samlet et konsernresultat på 1.432 mill. kr før skatt i første kvartal. Dette er 35 mill. kr mer enn i første

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved :

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved : Rekordvarm sommer ga ikke rekordlave priser Kraftmarkedet har hatt stigende priser gjennom sommeren Norske vannmagasiner har god fyllingsgrad ved inngangen til høsten Forventes «normale» vinterpriser Utarbeidet

Detaljer

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 RAPPORT 1. KVARTAL 2008 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2007) KONSERNRESULTAT Konsernresultatet før skatt og minoritetsinteresser pr 31.03

Detaljer

agder energi GENERALFORSAMLINGSSAK

agder energi GENERALFORSAMLINGSSAK agder energi GENERALFORSAMLINGSSAK SAK 05/14: Godkjennelse av årsregnskap for 2013 for Agder Energi AS og FORSLAG TIL VEDTAK konsernet, samt styrets årsberetning - herunder utdeling av utbytte med 707

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2011 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

Norges Energidager 2014

Norges Energidager 2014 Norges Energidager 2014 Framtida for stor vannkraft i Norge Direktør Oddleiv Sæle, Eidsiva Vannkraft AS Eidsiva Vannkraft siste 10 år Nye kraftverk: Øyberget 425 GWh Framruste 325 GWh O/U-prosjekter: Kongsvinger

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 3. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (10-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-22)

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 6 Endringer i konsernets

Detaljer

Er virkemidlene effektive for å nå fornybarmålene?

Er virkemidlene effektive for å nå fornybarmålene? E-CO Energi Er virkemidlene effektive for å nå fornybarmålene? Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid Pareto Securities` kraft- og fornybar energikonferanse, Oslo 21. januar 2010 22. jan. 2010 1

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Kort om Eidsiva Energi Aktuelle prosjekter i Innlandet Prosjektgjennomføring

Detaljer

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen?

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Energidagene 2013: Dilemmaenes tid! Alt henger sammen med alt.. Rune Reinertsen Administrerende direktør Lyse Produksjon AS TEMA SOM BERØRES Oppgaver og

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 1. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-8) 3. Magasinfylling (9-13) 4. Produksjon og forbruk (14-20) 5. Kraftutveksling (21-24) 6.

Detaljer

Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko

Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015 Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Resultat 2014 Hovedtall GRS IFRS 2014 2013 2014 2013 Driftsinntekter mill. kr 8 269 8

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2012 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016 Eidsiva Energi AS Presentasjon til Hedmark fylkesting. april 6 Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Norges femte største energiselskap Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 3 millioner kroner i utbetaling

Detaljer

! "" " " # " $" % & ' (

!    #  $ % & ' ( ! "" " " # " $" % & ' ( ! "# $% & ' ( ) *, -. / / -0-1 -.0, 2- Det er fremdeles høy magasinfylling og det har vært høyere tilsig enn normalt. Vannmagasinstatistikk for uke 5 viser en fyllingsgrad på 65,3%.

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Tredje kvartal 2002. Naturen i arbeid

Tredje kvartal 2002. Naturen i arbeid Tredje kvartal Naturen i arbeid STATKRAFT TREDJE KVARTAL Sammendrag Statkraft oppnådde et konsernresultat på 1.940 mill. kr før skatt i årets tre første kvartaler. Det er 1.012 mill. kr mindre enn etter

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 11. januar:

Kraftsituasjonen pr. 11. januar: : Kaldt vær ga høy produksjon og eksport i uke 1 Kaldt vær over store deler av Norden ga høyt kraftforbruk og økt kraftpris i uke 1. Dette ga høy norsk kraftproduksjon, og spesielt i begynnelsen av uken

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 17. november 2014 Dette er EB Et av Buskeruds største selskap Omsetning: 1 361 mnok Driftsresultat: 427 mnok Utbytte: 186 mnok Verdi eiendeler: 9,8 mrd Kraft: Norges

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 12. april:

Kraftsituasjonen pr. 12. april: : Fortsatt kraftimport til Norge Kraftutvekslingen med de andre nordiske landene snudde fra norsk eksport i uke 12, til import i uke 13. Også i uke 14 har det vært en norsk kraftimport. Prisene i Tyskland

Detaljer

Kraftseminar Trøndelagsrådet

Kraftseminar Trøndelagsrådet Kraftseminar Trøndelagsrådet Vinterpriser 08/09 og 09/10 i Midt-Norge (øre/kwh) Hva skjedde i vinter? Kald vinter i hele Norden stort kraftbehov i hele Norden samtidig Betydelig redusert svensk kjernekraftproduksjon

Detaljer

Nore og Uvdal kommune 28.03.2011

Nore og Uvdal kommune 28.03.2011 Nore og Uvdal kommune 28.03.2011 Innledning Ustekveikja Energi AS er en ren kraftomsetter og er avhengig av et mangfold i kraftmarkedet. Ustekveikja Energi AS ønsker å bidra til dette, der vi kan. Kem

Detaljer

! " # $ % & !$ ) * +,

!  # $ % & !$ ) * +, ! " # $ % & ''('(!$ ) *, ! "# $% & ' ( ) *, -. / / -0-1 -.0, 2- Rekordhøy magasinfylling for årstiden. Temperaturer over normalen og kraftig tilsig er årsaken. Vi har gått fra rekordlav til rekordhøy magasinfylling

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012. Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi

Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012. Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012 Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi Innhold Veien til elsertifikatmarkedet Regelverket NVEs rolle Tilbud av sertifikater

Detaljer

Hvordan få bygd de gode prosjektene innen 2020. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Hvordan få bygd de gode prosjektene innen 2020. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Hvordan få bygd de gode prosjektene innen 2020 Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Kort om Eidsiva Energi Aktuelle prosjekter i Innlandet Forhold som påvirker utbyggingens størrelse

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2011

Foreløpig årsregnskap 2011 Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2011 Økt vannkraftproduksjon, 2 440 GWh i 2011 (2 252 GWh i 2010).

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 21. juni:

Kraftsituasjonen pr. 21. juni: : Lavt tilsig femte uke på rad Beregnet tilsig til det norske kraftsystemet var 5,5 TWh i uke 24. Det er 9 prosent av normalt, og tilsiget har nå vært under normalt de siste fem ukene. Likevel økte tilsiget

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer