Innlandet som energiprodusent. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innlandet som energiprodusent. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft"

Transkript

1 Innlandet som energiprodusent Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

2 Agenda Fakta om energiproduksjon i Innlandet Forsyningssikkerhet Verdiskapning Miljø

3 Energiproduksjon i Innlandet Vannkraft 8-9 TWh/år (124 TWh i Norge) Strøm herav 6-6,5 TWh i Oppland herav 2-2,5 TWh i Hedmark Bioenergi GWh/år (0,25 TWh) Vannbåren varme Damp Strøm Vindkraft Strøm (en turbin på 225 kw i drift) Vedfyring over 1 TWh i Innlandet (8 TWh i Norge) Varme

4 Energi- og effektbalanse Oppland Hedmark Produksjon 6,5 2,5 TWh/år Forbruk 4,2 3,5 TWh/år Energimessig overskudd på 0,5-2 TWh Oppland Hedmark Installert effekt MW Tilgjengelig effekt om vinteren MW Registrert uttak MW Effektbalanse MW Effektunderskudd på MW om vinteren Effektoverskudd om sommeren

5 Energi- og effektbalanse Ugunstig effektbalanse skyldes stort innslag av uregulerbar produksjon (lav effektinstallasjon og liten magasinkapasitet) 24 % av tilsiget til Gudbrandsdalslågen med sideelver kan magasineres For hele Glomma samlet er tilsvarende andel 16 % Ved store flommer, spesielt i snøsmelteperioden, har magasinene bidratt til betydelig flomdemping (senest under Vesleofsen i 1995 og pinseflommen i 2011) Det finnes oppgraderingsmuligheter som kan bedre effektbalansen uten å øke magasinkapasiteten Det beste eksempelet er å bygge nytt Tessa (pumpe)kraftverk

6 TESSA-VERKENE EIDEFOSSEN VINKELFALLET MOKSA Vannkraftverk i Hedmark og Oppland - totalt om lag 60 kraftverk inkl. småkraftverk (som ikke er vist på kartet) TOVERUD

7 Eierskap Kraftverkene er i hovedsak offentlig eid av kommuner og fylker De store utbyggingene ( ) krevde mye kapital og både Oslo kommune (66,67 % i Vinstra Kraftselskap og 25 % i Opplandskraft DA) og Akershus fylke (25 % i Opplandskraft DA) kom med Oslo kommune ved sitt produksjonsselskap E-CO Energi har siden ervervet store andeler i Oppland Energi (61,35 %) Åbjøra og Bagn kraftverk i Valdres eies i hovedsak av Skagerak Energi Oppland og Hedmark fylke og kommunene eier om lag 4 TWh

8 Forsyningssikkerhet Forsyningssikkerhet handler om energiforsyningens evne til å dekke forbrukernes etterspørsel etter energi uten vesentlige avbrudd eller begrensninger Moderne samfunn er basert på omfattende bruk av energi og er derfor avhengig av å ha en robust energiforsyning Store konsekvenser av svikt i forsyningen Regionale utfordringer, men ofte størst konsekvens ved utfall av ledninger som ikke har reserve (n-1 kriteriet) Flere områder i Innlandet har bare en ledning til sitt forsyningsområdet

9 Verdiskaping fra energiproduksjon Energiressursene har vært og er en viktig motor for utvikling av så vel landet som Innlandet Stimulert til utvikling og vekst Avgjørende for etablering av boområder, for næringsutvikling, industrietablering og for å kunne tilby tjenester og tilbud innen blant annet utdanning og helse Regionale kraftselskap er viktige aktører i landsdelens næringsliv Behov for arbeidskraft med ulik kompetanse Ringvirkninger i form av kjøp og tjenester og stimulering av arbeidskraft i andre næringer Regionale og lokale kraftselskaper fører store verdier tilbake til stat og kommune For flere kommuner er disse inntektene avgjørende for å kunne gi gode tjenester og yte god service til kommunens innbyggere

10 Verdiskaping fra energiproduksjon Energiproduksjonen i Innlandet representerer årlige verdier på over mill. kr (bare produksjonen) Om lag 300 personer er direkte sysselsatte i forbindelse med energiproduksjon. Energiverkene (inkl nett og markedsaktiviteter har om lag ansatte i Innlandet Tas de som er sysselsatt med energirelatert arbeid, elektrobedrifter, installatører, elektrikere mv blir antallet vesentlig høyere På landsbasis er det beregnet at over er ansatt i energibedrifter!

11 Verdiskaping fra Hunderfossen kraftverk Produksjon: 600 GWh/år Kraftsalgsinntekter: 210 mill. kr/år (dersom 35 øre/kwh) Konsesjonskraft- og avgifter til fallkommuner og magasinkommuner, eiendomsskatt og naturressursskatt Ansatte ved kraftverket Men, Hunderfossen kraftverk har hatt en eventyrlig spin-off Tunnelmassene har gitt grunnlag for Hunderfossen camping Det ble etablert en kiosk med enkel servering som etter hvert ble til fossekroa (i dag Quality Hotel Hunderfossen) Hunderfossen Familiepark Vegmuseet som var avhengig av andre attraksjoner for å trekke publikum Bob og akebane

12 Verdiskaping fra energiproduksjon Utnyttelse av energiressurser er en forholdsvis viktig del av verdiskapningen i Innlandet. Dette skyldes høyt bruttoprodukt i energiproduksjon Innlandet ligger i både Oslo-skyggen og olje-skyggen De øvrige hovednæringer i Innlandet er basert på småskala og gir hver for seg en del verdiskapning, men næringene har lavt bruttoprodukt Viktigste næringer: Trelast- og trevareindustri Næringsmiddelindustri og småskala matproduksjon Lettmetall-industri Reiseliv Informasjonssikkerhet

13 Satsning på fornybar energi Fornybardirektivet er en forpliktende avtale om bygging av fornybar energi Norge har forhandlet med EU om våre forpliktelser fornybarandelen skal opp til 67,5 % innen 2020 Tverrpolitisk enighet om at Norge skal oppfylle sine forpliktelser Som virkemiddel for å gjennomføre det har Norge, i samarbeid med Sverige, innført et felles elsertifikatmarked fra Markedet skal stimulere til at 26,4 TWh ny fornybar produksjon settes i drift for Norges del innen For Innlandets del betyr dette satsning på vannkraft (inkl opprustning og utvidelser), vindkraft og bioenergi

14 Satsning på fornybar energi For Innlandets del betyr dette satsning på vannkraft (inkl O/U), vindkraft og bioenergi Planer om 4 vannkraftverk i Innlandet som kan realiseres innen 2020: Rosten kraftverk 180 GWh (NVE har sendt pos innst til OED) Nedre Otta kraftverk 310 GWh (Søknad vært på høring) Tolga kraftverk 200 GWh (Søknad sendes i okt 2012) Kåja kraftverk 140 GWh (Konsekvensutredninger pågår) I tillegg er det planer om ca 35 småkraftverk, herav 25 i Oppland og 10 i Hedmark

15 TOLGA ROSTEN Vannkraftprosjekter NEDRE OTTA KÅJA

16 Satsning på vindkraft Austri Vind DA * har planer om 5 vindkraftverk i Innlandet som kan realiseres innen 2020: Raskiftet vindkraftverk 340 GWh (Søknad sendes i okt 2012) Kvitvola vindkraftverk 330 GWh (Søknad sendes i høst) Storfjellet vindkraftverk 118 GWh (Melding i høst) Kjølberget vindkraftverk 100 GWh (Melding i høst) Saukampen vindkraftverk 140 GWh (Mulig melding i 2013) E-on har planer om to vindkraftverk på grensen mellom Hedmark og Akershus * Austri Vind DA eies av Eidsiva Energi, Gudbrandsdal Energi og Statskog

17 Vindkraft-prosjekter (i regi av Austri Vind DA) KVITVOLA STORFJELLET SAUKAMPEN RASKIFTET KJØLBERGET

18 Satsning på fornybar energi Det har vært relativt stor satsning på Bioenergi-anlegg i Innlandet. Trehørningen Energisentral på Hamar åpnet i 2011, og vil når elektrisitetsproduksjon kommer i gang gi 200 GWh/år (restavfall) Nytt anlegg er under bygging på Lillehammer. Når anlegget står ferdig i 2013 vil det levere 50 GWh vannbåren varme (rent biobrensel) På Gjøvik er det under bygging et nytt varmekraftverk. Når anlegget står ferdig i 2014 vil det levere vannbåren varme, damp og elektrisitet tilsvarende 180 GWh/år (GROT og returtre). Anlegget er et skikkelig miljøløft og erstatter et femtitalls store oljefyrte kjeler, og reduserer byens utslipp av skadelige klimagasser med rundt 30 % Til sammen er det planer for om lag 2 TWh økt energiproduksjon i Innlandet. Dette vil gi betydelig økt verdiskapning, bedret forsyningssikkerhet og reduserte klimagassutslipp

19 Miljøpåvirkning All form for energiproduksjon og -overføring har miljøkonsekvenser Det er derfor viktig å få mest mulig kunnskap om de forhold som berøres ved en eventuell utbygging. Ved større prosjekter er kravene til utredninger og miljøoppfølging store og det kan være mulig å begrense konsekvensene vesentlig gjennom god planlegging og avbøtende tiltak. Dette har medført at enkelte større prosjekter kan ha vesentlig mindre miljøulemper pr kwh enn det mange småkraftverk har Utbyggerne i Innlandet er klar over betydningen av miljøvirkninger og legger derfor prosjekter som har store konsekvenser til side Innlandet har den største andelen av vernede områder i landet og kombinert med at området (spesielt Oppland) har høyest antall hytter er det mange hensyn som må tas

20 Oppsummering Energiproduksjon representerer i dag store verdier for Innlandet, spesielt i Oppland der de fleste kraftverk er. Det er planer om nye vannkraftutbygginger i Innlandet, og dersom de prosjektene med minst påvirkning på miljøet gjennomføres vil det legges til rette for økt verdiskapning, bedret forsyningssikkerhet og gunstig klimaeffekt. Det er et betydelig potensial for vindkraft i Hedmark. I og med at fylket har stor underdekning både effekt- og energimessig vil gjennomføring av vindkraftprosjekt være særlig gunstig.

21 Takk for oppmerksomheten!

Hvordan få bygd de gode prosjektene innen 2020. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Hvordan få bygd de gode prosjektene innen 2020. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Hvordan få bygd de gode prosjektene innen 2020 Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Kort om Eidsiva Energi Aktuelle prosjekter i Innlandet Forhold som påvirker utbyggingens størrelse

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-27-5 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region sør Januar 2013 THEMA Rapport 2012-32 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk. SOM NORGES NEST

Detaljer

2: Produksjon av elektrisitet

2: Produksjon av elektrisitet 2: Produksjon av elektrisitet 18 : Fakta 2008 : Energi og vannressurser i Norge 2.1 Total elektrisitetsproduksjon Elektrisitetsproduksjonen var på over 137 TWh i 2007. Den høye produksjonen skyldes særlig

Detaljer

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32 DRIVKRAFTÅRSRAPPORT 2010 VANN I KUNSTEN side 8 FORNYBAR ENERGI side 12 ÅRSBERETNING side 32 INNHOLD 2 drivkraft 2010 drivkraft 2010 3 OM EIDSIVA DRIVKRAFT 2010 HOVEDTALL FOR EIDSIVAKONSERNET 2010 Omsetning

Detaljer

drivkraft årsrapport 2011

drivkraft årsrapport 2011 drivkraft årsrapport 2011 N eidsivas virksomhet i hedmark og oppland V Ø S Os Lesja Folldal Tynset Tolga 1 2 3 Skjåk Dovre 23 24 25 Alvdal Engerd Lom Sel 26 Rendalen 38 5 Vågå 4 5 Nord-Fron Sør-Fron 6

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-26-8 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region midt Januar 2013 THEMA Rapport 2012-31 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Miljørapport 2014. Eidsiva Energi

Miljørapport 2014. Eidsiva Energi Miljørapport 2014 Eidsiva Energi 30. april 2015 Innhold Innledning... 1 Bakgrunn... 1 Konsernets miljø- og klimapolicy... 1 Årets rapport... 2 Vannkraft... 3 Internkontroll... 4 Terskel Pollvatn... 4

Detaljer

Hvordan dekke morgendagens energibehov?

Hvordan dekke morgendagens energibehov? Hvordan dekke morgendagens energibehov? Stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H) Medlem av Næringskomiteen Norsk Ståldag 12. oktober 2006 Verdens etterspørsel etter energi Frem til 2030 forventes det

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Innst. 346 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 97 L (2014 2015)

Innst. 346 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 97 L (2014 2015) Innst. 346 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 97 L (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i lov om elsertifikater (første kontrollstasjon)

Detaljer

MIKKEL EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL. Sammen med deg sørger vi for. lyd til Festspillene i Elverum!

MIKKEL EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL. Sammen med deg sørger vi for. lyd til Festspillene i Elverum! EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL MIKKEL sandbeck.no Sammen med deg sørger vi for lyd til Festspillene i Elverum! Velg vår mest populære strømavtale InnlandsSpot og få konsertbillett! Alt henger sammen 1.

Detaljer

Dokka-, Lågen-, Glomma- og Trysilvassdraget.

Dokka-, Lågen-, Glomma- og Trysilvassdraget. VANNKRAFT E i d s i va E n e r g i Eidsiva er et regionalt energikonsern i Innlandet, eid av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 26 kommuner i de to fylkene. Konsernet er et resultat av en omfattende

Detaljer

For store oppgaver, for lite penger?

For store oppgaver, for lite penger? THEMA Rapport 2012-03: SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Offentlig For store oppgaver, for lite penger? Kraftsystemet er en kritisk infrastruktur, og kraftforsyningens betydning for samfunnets økonomiske aktiviteter

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-28-2 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region øst Januar 2013 THEMA Rapport 2012-33 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Eidsiva Nett. Drivkraft. Årsrapport 2012

Eidsiva Nett. Drivkraft. Årsrapport 2012 Eidsiva Nett Drivkraft Årsrapport 2012 1 Eidsiva Dette er Eidsiva Innhold Lavere kraftpriser på den nordiske børsen svekker kraftbransjens resultater i årene fremover. Vår utfordring er å drive så effektivt,

Detaljer

Lokal energiutredning for Gjøvik kommune

Lokal energiutredning for Gjøvik kommune Lokal energiutredning for Gjøvik kommune 2012 Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Energi AS Sist oppdatert: 17.01.2012 1 Innholdsfortegnelse: Formål lokal energiutredning og beskrivelse av utredningsprosessen...

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Gjesdal kommune

Lokal energiutredning 2011 Gjesdal kommune Lokal energiutredning 2011 Gjesdal kommune Foto: Geir Einarsen 1 3 Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag 5 1 Utredningsprosessen 7 2 Informasjon om kommunen 8 2.1 Generelt 8 2.2 Folketallsutvikling 9 2.3 Boligstruktur

Detaljer

Ny produksjon i Stor-Oslo / Østlandsområdet

Ny produksjon i Stor-Oslo / Østlandsområdet Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-14-5 Ny produksjon i Stor-Oslo / Østlandsområdet På oppdrag fra Statnett mai 2012 THEMA Rapport 2012-11 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: STN-2012-04 Rapportnavn:

Detaljer

Småkraftverk, CO 2 utslipp og klima

Småkraftverk, CO 2 utslipp og klima Norsk Natur Informasjon-NNI Småkraftverk, CO 2 utslipp og klima NNI-Rapport nr 240 Bergen, september 2010 NNI - Rapport nr. 240 Bergen, september 2010 Tittel: Småkraftverk, CO2-utslipp og klima Forfattere:

Detaljer

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø NOU 2012: 9 Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 10 Oppsummering og anbefalinger 10.1 Overordnede mål for en framtidsrettet energisektor Rikelig tilgang på fornybar energi har gjennom

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Lokal energiutredning for Hamar kommune 2012

Lokal energiutredning for Hamar kommune 2012 Lokal energiutredning for Hamar kommune 2012 Trehørningen Energisentral - satt i drift våren 2011. Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Energi AS Sist oppdatert: 29.03.2012 1 Definisjoner og begrepsforklaringer

Detaljer

Fornybar energi og naturvern

Fornybar energi og naturvern Til Kopi til Fra Dato Saksnr. Landsstyret Arbeidsutvalget,, Hallvard Surlien og Ida Kann, talspersoner 26. august 2012 LS- 2-1213- 024 Fornybar energi og naturvern Innhold Bakgrunn Sammendrag Ordliste

Detaljer

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Utbyggingen av kraftnettet har historisk gått hånd i hånd med økt verdiskaping og velferd etter hvert som vi har tatt elektrisiteten i bruk på stadig flere samfunnsområder. Kraftnettet

Detaljer

1 Innledning. Forord. Beskrivelse av utredningsprosessen

1 Innledning. Forord. Beskrivelse av utredningsprosessen Vågå kommune Innhold 1 Innledning... 3 Forord... 3 Beskrivelse av utredningsprosessen... 3 2 Informasjon om kommunen... 4 2.1 Bosettingsmønster... 4 2.2 Folkemengde 199-213... 5 2.3 Kundesammensetning

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Nord Norsk Vindkraft ønsker å bygge et vindkraftverk med inntil 75 vindmøller på Sleneset i Lurøy kommune, Nordland.

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer