Norges vassdrags- og energidirektorat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges vassdrags- og energidirektorat"

Transkript

1 Norges vassdrags- og energidirektorat

2 VANNKRAFT OG FREMTIDEN *Hva kan skje med og i norske vassdrag *Konsekvenser av beslutninger om økt satsing på fornybar energi Torodd Jensen,

3 Innhold: 3

4 Mye brukte støtteordninger Elsertifikater Garantert påslag Garantert minstepris (kraftpris+støttebeløp) Kraftpris Feed-in tariffer Feed-in premium Elsertifikater

5 Støtteordninger i ulike land Kilde: CEER/

6 Nivå på støttesystemer Støtten til solar skiller seg ut Feed-in tariff brukes til teknologiutvikling Elsertifikatene i Sverige skiller seg ut som lave Kilde: CEER/

7 Fornybardirektivet Formelt vedtatt våren 2009, erstatter fornybardirektiv 2001/77/EC Direktivet er ett av EUs virkemidler for å nå målene i 2020! Hensikten med fornybardirektivet: felles rammeverk for å fremme fornybar energi redusere klimagassutslipp bedre forsyningssikkerheten i EU Fornybarandelen av totalt energibruk i EU skal økes fra 8,5% til 20% innen 2020 Bindende 10%-mål fornybar energi i transportsektoren i 2020 for alle.

8 Fornybarandeler (%) NO SE LV FI AT PT DK SI EE RO LT FR ES EU-27 EL DE IT IE BG UK PL SK NL HU CY CZ BE LU MT Fornybarandel i 2005 Økning til ,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

9 Nye TWh Dette er et skjult lysbilde 0,00 % 0,25 % 0,50 % 0,75 % 1,00 % 1,25 % 1,50 % 1,75 % 2,00 % Norges fornybarmål 67,5% i 2020 Fornybardirektivet dekker tre sektorer Elektrisitet Varme og kjøling Transport Elsertfikatene er et viktig virkemiddel for å nå målet i ,50 % Årlig vekst i total energibruk

10 Fornybarandelen (brøken) Produsert el og varme fra fornybare energikilder + direkte bruk av bioenergi Energi levert til sluttforbruk + energisektorens forbruk +distribusjonstap

11 Elsertifikatmarkedet Tilbudssiden: All ny fornybar elproduksjon med byggestart etter Kr/MWh Sertifikatpris Etterspørselssiden: Kraftleverandører mm. er pålagt å kjøpe sertifikater for en viss andel av kraftleveransene sine Etterspurte sertifikater Kvantum feb. 2012

12 Myndighetene feb. 2012

13 15. feb NVEs oppgaver Godkjenne anlegg Registrere/avregistrere elsertifikatpliktige virksomheter Føre tilsyn markedet Informasjon Samarbeid med Energimyndigheten om oppfølging av elsertifikatmarkedet 14

14 15. feb NVEs Tiltak Fra er det opprettet en ny seksjon for fornybar energi med oppgaver innen fornybardirektivet, elsertifikatmarkedet og opprinnelsesgarantier Seksjonen bruker erfaringer og kompetansen fra prosjektarbeidet i og tidligere arbeid med elsertifikater Seksjonen ledes av Mari Hegg Gundersen 15

15 15. feb NVEs godkjenning av anlegg Godkjenning av anlegg for deltakelse i elsertifikatmarkedet vil kreve ekstra innsats i 2012 Det er prosjekter fra den norske overgangsordningen som kommer inn med et antall på ca 250 prosjekter Vannkraft inntil 1,00 MW med dokumentert byggestart etter All ny varig fornybar elektrisitetsproduksjon med byggestart etter

16 15. feb Statnetts oppgaver Utstede sertifikater Oversikt over hvor mange elsertifikater produsenter og elsertifikatpliktige aktører til enhver tid innehar Publisere informasjon om transaksjoner Kort oppsummert: Være registeransvarlig 17

17 Vannkraftpotensialet pr Midlere årsproduksjon 206,0 TWh (Referert tilsigsperioden , Restpotensial er basert på digital kartlegging for små kraftverk med investeringsgrense inntil 3 kr/kwh og Samlet plan for vassdrag. Referert dagens kostnadsnivå tilsvarer det en investeringsgrense på 4-5 kr/kwh. Ikke inkludert potensial for små kraftverk innen VP I-IV) Under bygging; 1,1 TWh Gitt utbyggingstillatelse; 2,4 TWh Konsesjon søkt/meldt; 7,1 TWh Utbygd; 124,4 TWh Små kraftverk inkl. O/U; 15,6 TWh Ny produksjon over 10 MW inkl. O/U; 6,8 TWh Vernet/avslått; 48,6 TWh

18 Vannkraft Under bygging ~1,0 TWh (Dette kommer inn i perioden ) Endelig tillatelse ~2,8 TWh (Realisering avhengig av flere faktorer, blant annet nett. Vil gi tilgang i hele perioden ) Usikkerhet knyttet til resultatet av konsesjonsbehandling og realisering av anlegg Avklaring nødvendig i OED ~1,1 TWh Søknader og meldinger ~6,5 TWh Småkraftverk til kvalitetssikring og i kø~4,5 TWh Foto: NVE

19 20 Feb-12 Vindressurser i Norge TWh Vest-Agder (V) Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark m/s Sum > 9 Sum

20 Vindkraft 20 vindkraftanlegg i drift eller under bygging (1,8 TWh) med støtte fra Enova 16 vindkraftprosjekter har fått endelig konsesjon (4,1 TWh) enkelte med nettproblematikk og/eller finansielle utfordringer

21 Vindkraft under konsesjonsbehandling Konsesjon gitt av NVE, men påklagd til OED 4,2 TWh Søknad om konsesjon 10 TWh Melding 25 TWh

22 Mulige kraftprosjekter i elsertifikatordningen Kartet viser mulige vann- og vindkraftprosjekter som kan være med i elsertifikatordningen. I tillegg til utbygde kraftverk er prosjekter som er under bygging eller gitt konsesjon (også påklagde) inkludert. Kartet kan inneholde noen manglende digitalisering av nye kraftverkspunkt. Vindkraft Vannkraft

23 Mulig fordeling av ny produksjon ( ) Energimyndigheten høsten 2010 TWh Vannkraft Vindkraft Biokraft Norge Sverige Kilde: Gemensamt elcertifikatsystem med Norge, Energimyndigheten (2010)

24 Visualisering av økt utbyggingstakt Utbygd * Eksempel på utbygging ,2 TWh Vannkraft Vindkraft ,7 TWh

25 Status søknader Antall leverte søknader 140 (~600 GWh), godkjent 12, avslått 2 Hovedsakelig vannkraft under 10 MW. Mange har bygd større enn tillatelsen fra NVE gir rom for. Dette nødvendiggjør en ekstra kontroll som tar tid for NVE. Vi er straks klare for avklaring av et betydelig antall av søknadene

26 15. feb Søknad Type produksjon Hva slags produksjon søkes det om godkjenning for? Godkjenning for hele produksjonen Godkjenning for deler av produksjonen Godkjenning for produksjonsanlegg med variabel fornybarandel 27

27 15. feb Slik sendes søknaden Du kan søke når kraftverket er satt i drift Elektronisk søknadsskjema i Altinn Linkes til fra Skjemaet blir tilgjengelig etter at forskriften er vedtatt, senest

28 Mulig økt verdi av norsk vannkraft (Norge har mer enn 50% av Europas magasinkapasitet)

29 Film 30

30 15. feb Hvem tar regningen? 35

31 Hvem betaler for elsertifikatene? Kvoteplikt Du og meg, som privatpersoner Alle som betaler elavgift, høy eller lav Prisen pr år er et produkt av Kvoteplikt Forbruk Elsertifikatpris Ca kr/år 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % feb. 2012

32 Unntak fra elsertifikatplikten Unntak følger regler om elavgift Eksempler på unntatte sektorer Kraftintensiv industri Veksthusnæringen Husholdninger og offentlig forvaltning i Nord-Troms og Finnmark Forbruk fritatt sertifikaplikt Sertifikatpliktig forbruk feb. 2012

33 15. feb Elsertifikatpliktige 38

34 Elsertifikatplikten hviler på Alle som leverer kraft til sluttbruker Forbrukere av egenprodusert kraft Forbrukere som kjøper kraft direkte på den nordiske kraftbørsen eller bilateralt Nettselskap som leverer kraft på leveringsplikt

35 15. feb Nettselskap 42

36 15. feb Nettselskapets oppgaver Innrapportere elsertifikatberettiget produksjon Nettselskap Kvartalsvis innrapportere elsertifikatpliktig forbruk for hver elsertifikatpliktig i sitt nettområde Kraftleverandør Informere om hvilke målepunkt som har elsertifikatpliktig forbruk 43

37 15. feb Omsetning av elsertifikater 44

38 SEK/MWh Middelprisen i registeret vs. Spotpris i markedet kr 400,00 kr 350,00 kr 300,00 kr 250,00 kr 200,00 SKM spot SvK kr 150,00 kr 100,00 kr 50,00 kr

39 15. feb Annullering av sertifikater 48

40 15. feb Annullering av sertifikater 1. mars 1. april 1. april 1. juni Elsertifikatpliktige må kontrollere beregningsrelevant mengde strøm siste kalenderår. Elsertifikatpliktige angir antall elsertifikater som skal annulleres. Elsertifikatpliktige må ha det antall elsertifikater på konto hos Statnett som de har angitt skal annulleres. Statnett annullerer elsertifikater basert på de elsertifikatpliktiges deklarasjon. NVE offentliggjør størrelsen på avgiften som må betales dersom den elsertifikatpliktige annullerte for få sertifikater. Avgiften settes til 150 prosent av volumveid gjennomsnittspris i perioden 1.4 til 31.3 foregående år. 49

41 Ta kontakt om dere har spørsmål! Torodd Jensen Foto: Tim Philips Photo

Forskrift om elsertifikater

Forskrift om elsertifikater Forskrift om elsertifikater Fastsatt av Olje- og energidepartementet den 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 21, 23, 28, 30, jf.

Detaljer

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-09-06 Status elsertifikatprosessen Den norske elsertifikatloven

Detaljer

Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet

Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet Notat utarbeidet av: Helene Moen Siri Hall Arnøy Einar Wilhelmsen 2 Klimaendringene er den største utfordringen verden står overfor. Fossil energibruk er den

Detaljer

FAKTA. EnErgi- og vannressurser i norge

FAKTA. EnErgi- og vannressurser i norge FAKTA 2013 EnErgi- og vannressurser i norge Fakta 2013 Energi- og vannressurser i Norge Redaktør: Inger Østensen Redaksjonen avsluttet: November 2012 Design: iteragazzette Omslagsfoto: Foran og bak: Viddalsdammen

Detaljer

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 Historikk - elsertifikater 2003 Sverige starter sitt elsertifikatsystem Vinter 2005 forslag om felles

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

RAPPORT 2012/12. Hvite sertifikater og elsertifikater. Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug. Utarbeidet for Energi Norge

RAPPORT 2012/12. Hvite sertifikater og elsertifikater. Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug. Utarbeidet for Energi Norge RAPPORT 2012/12 Hvite sertifikater og elsertifikater Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug Utarbeidet for Energi Norge Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Hvordan dekke morgendagens energibehov?

Hvordan dekke morgendagens energibehov? Hvordan dekke morgendagens energibehov? Stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H) Medlem av Næringskomiteen Norsk Ståldag 12. oktober 2006 Verdens etterspørsel etter energi Frem til 2030 forventes det

Detaljer

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1 Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 1 INNHOLD Avregningsansvarlig 2011 side 4 Balanseavregning side 6 SSE Systemstøtten for Ediel side 14 Registeransvarlig for Opprinnelsesgarantier

Detaljer

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap?

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? Oppdraget utført av: Rapport nr. 9/2004 Norsk renholdsverksforening/ Forum for Biogass Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering R A P P O R T Rapport

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Temakveld 14.12.2011 Marknad&IT Sjef Kenneth Ingvaldsen 42 Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier EU har en klar målsetning

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@md.dep.no. Oslo, 27. februar 2007 Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Detaljer

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen NECS Brukertips Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen Agenda Elsertifikatberettiget Elsertifikatpliktig Varsler Hva gjør jeg som elsertifikatberettiget? Søk om konto i elsertifikatregisteret,

Detaljer

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL NVE beregner årlig andelen fornybar elektrisitet som dekker opp kraftleveranser i det norske markedet. Den er for 2012 beregnet

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-26-8 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region midt Januar 2013 THEMA Rapport 2012-31 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser xx. måned år 14. august 2013 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Opphavet

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Utslippsreduksjoner gjennom økt forsyningssikkerhet

Utslippsreduksjoner gjennom økt forsyningssikkerhet Utslippsreduksjoner gjennom økt forsyningssikkerhet En preliminær analyse av oppnåelige utslippsreduksjoner gjennom økt sammenkobling av det tyske og norske elektrisitetsmarkedet Helene Moen NorNed Aalborg

Detaljer

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012 Rapport Grønn fornybar industri - Status 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Grønn fornybar industri - Status anno 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Forord

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Fornybar energi og naturvern - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 8. september 2012 Utredet av Hallvard Surlien og Ida Karina Kann. Layout

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Regionmøter februar 2011 Produksjon og miljø

Regionmøter februar 2011 Produksjon og miljø Regionmøter februar 2011 Produksjon og miljø Hans Erik Horn, NPM 1 Agenda Aktuelle tema vi jobber med: Dagsaktuelle temaer Vanndirektivet og utfordringer videre Geir Taugbøl Verneplaner og andre planer

Detaljer

Rapport 2006-014. Likebehandling av ny fornybar varme og kraft

Rapport 2006-014. Likebehandling av ny fornybar varme og kraft Rapport 2006-014 Likebehandling av ny fornybar varme og kraft ECON-rapport nr. 2006-014, Prosjekt nr. 46850 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-837-8 KIB/JMS/pil, BTE, 1. februar 2006 Offentlig Likebehandling

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-28-2 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region øst Januar 2013 THEMA Rapport 2012-33 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer