Energimuligheter for Norge med fokus på innlandet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energimuligheter for Norge med fokus på innlandet"

Transkript

1 Energimuligheter for Norge med fokus på innlandet Tekna 18. mars 2009 Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H)

2 Utgangspunkt: Klimatrusselen Trusselen om menneskeskapte klimaendringer og konsekvenser av dette er antageligvis den største utfordringen verden står overfor i det 21. århundre. Bruk og produksjon av energi viktigste kilde til utslipp av klimagasser

3 Det 21. århundrets største utfordring: Utviklingen: Verdens økende behov for energi: 1,6 milliarder mennesker mangler tilgang på elektrisk kraft. Hvis den fattige delen av verden skal oppnå økonomisk utvikling og komme seg ut av fattigdom, så er sikker tilgang på energi til overkommelige priser en forutsetning De globale klimautfordringene: De vitenskapelige data slår fast med økende sikkerhet at vi står overfor en alvorlig trussel om farlige, menneskeskapte klimaendringer. Vi må handle raskt for å unngå alvorlige, irreversible klimaendringer Utfordringen: Hvordan koble verdens økende energibehov fra økte utslipp av klimagasser?

4 2020: EU i føresetet i energi- og klimapolitikken 20/20/20 i 2020: 20 pst. lavere klimagassutslipp 20 pst. andel fornybar energibruk 20 pst. bedre energieffektivitet 2020 verktøy: Nytt kvotehandelsdirektiv Nytt fornybarhetsdirektiv Direktiv om fangst og lagring av CO2 Melding om i 2020 Melding om fangst, transport og lagring av CO2 Nye retningslinjer for statsstøtte til miljøvern Melding om energieffektivisering Europeisk strategisk energiteknologiplan + en rekke konsekvensanalyser, bakgrunnsnotater, høringsnotater osv.

5

6

7

8

9

10 EUs klima- og energipakke gir muligheter for Norge 20 pst. andel fornybar energi innen 2020 krever betydelig løft Dagens nivå i EU: 8,5 pst. Norge er en stormakt innen fornybar energi Klimaforliket: 30 TWh ny fornybar energi innen 2016 Krevende: Tilsvarer ¼ av dagens kraftproduksjon

11 Fornybar energi mål Nasjonalt klimaforlik 30 TWh ny fornybar energi innen 2016 Fornybar energi - virkemidler Gjenoppta drøftingene med Sverige om grønne sertifikater. Dersom det ikke lykkes å komme frem til et resultat om grønne sertifikater innen 1. juli 2008, vil regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag til omlegging av ordningen for fornybar elektrisitet. Fornybar energi forskning og utvikling Satsingen på forskning og utvikling innen fornybare energikilder og karbonfangst- og lagring må økes 70 mill. kr økning i RNB 2008 Total økning på 300 mill. kr i statsbudsjettet for 2009 Minimum 600 mill. kr i statsbudsjettet for Det skal opprettes et demonstrasjonsprogram for utvikling og introduksjon av nye fornybare energiteknologier offshore Ramme på 150 mill. kr i statsbudsjettet for Energieffektivitet i nettet Målsetting å øke energieffektiviteten i elnettet og kraftproduksjonen med 20 pst. innen 2020 gjennom opprusting av elnettet, effektivisering for å redusere nettapet og utbedring og fornyelse av eksisterende vannkraftverk.

12 Norges hovedinteresser Rollen som energileverandør knyttet til Norges interesser i det europeiske marked. Rollen som energiforedler hvor oppgaven er å sikre at verdiskaping og arbeidsplasser fortsatt kan utvikle seg i internasjonal konkurranse, ikke minst i distriktene. Rollen som miljøansvarlig nasjon hvor Norge som stor energileverandør og foredler bør være foregangsland i miljøarbeidet særlig knyttet til bruk av energi.

13 Vårt internasjonale ansvar som produsent av fornybar energi Bidra til å løse de globale klimautfordringene. Nøkkelen til klimaløsningen er ligger i forbruk og produksjon av energi. Omlegging fra fossil til fornybar energi er nødvendig for å løse klimautfordringen. Bidra til å løse de regionale utfordringene innen energiforsyning. Fornybar energi kan redusere avhengigheten av import av olje og gass fra politisk ustabile områder som Russland og Midt- Østen. Fornybar energi er evigvarende ressurser i motsetning til de fossile energikildene.

14 Vannkraft Vindkraft Bioenergi Bølgekraft Tidevann Solenergi Norge: Store ressurser av fornybar energi Innlandet: Vannkraft og bioenergi Utbygging et spørsmål om pris og lønnsomhet Dagens støttesystem for dårlig Høyres virkemidler: - Markedsbaserte støtteordninger slik som grønne sertifikater. - Sterk innsats innen forskning og utvikling av fremtidens fornybare energikilder. - Ikke redd for privat eierskap

15 Vannkraft - vår dominerende fornybare energikilde Den fornybare energikilden som er rimeligst og enklest å utnytte. Bondevik II -regjeringen ga konsesjon for utbygging tilsvarende 1,2 TWh årlig produksjon. Mer enn det ble gitt på hele 1990-tallet til sammen

16 Vannkraft nye utbygginger Samla Plan: Potensial for nye utbygginger på 10 TWh uten at store miljøverdier blir berørt. Opprustning av eksisterende vannkraftanlegg: NVE: Teknisk-økonomisk potensial ved utvidelser og opprustning av eksisterende vannkraftutbygging på 12 TWh: 6 TWh fra prosjekter som krever nye overføringer 5 TWh fra utvidelser i utbygde vassdrag 1 TWh fra ren opprustning

17 Vannkraftens tid bør ikke være forbi All energiproduksjon har miljøkonsekvenser vannkraft er neppe det verste Dårlig klimapolitikk å la vannkraftpotensialet stå urørt Moderne teknologi gir skånsom utbygging. Nettkapasitet en utfordring Høyre har fremmet forslag om en gjennomgang av nettpolitikken Hjemfall en dårlig ordning Stenger aktører ute og svekker incentivene til vedlikehold g investeringer i private verk

18 Småkraftverk stor interesse Interessen dreier fra mini/mikro til småkraftverk Tidligere hadde vi 5 10 prosjekter pr år. NVE har nå 150 prosjekter til behandling, Tilsvarende 1700 GWh

19 Bioenergi tradisjonell energikilde Biomasse er blitt brukt til oppvarming gjennom hele menneskehetens historie. Ved inngangen til forrige århundre utgjorde bioenergi ca 50% av den totale energibruken i Norge. Fra 1900 til 2001 ble bioenergiens andel av den totale energibruken redusert til 6% (14,4 TWh i 2001).

20 Klima og energiutfordringene har gitt bioenergi ny renessanse Fra 1900 til 2001 ble bioenergiens andel av den totale energibruken redusert til 6% (14,4 TWh i 2001). Årlig økning av produksjonen av bioenergi med nærmere 0,5 TWh. Tilsvarer oppvarming av eneboliger. Årsak: Pris Tilgjengelighet Trygghet i lokale ressurser Miljøaspektet.

21 Bioenergi ute og hjemme Internasjonalt: Produseres TWh fra biomasse. Tilsvarer 15 % av verdens totale energiforbruk. Største fornybare energikilde i Norden: Norge: 213 TWh i årlig produksjon Sverige: 120 TWh. Like mye som vannkraft i Norge Vannkraft i Norden: 200 TWh Total tilvelst av biomasse utgjør ca 425 TWh pr. år. Kun 15 TWh benyttes til energiproduksjon Realistisk å øke denne andelen til 35 TWh 50% av all bioenergibruk i Norge er vedfyring i boliger. Det blir solgt ca 1 million fm³ (fast kubikkmeter) ved hvert år. I tillegg kommer egenprodusert ved.

22 Bioenergi innlandets olje Betydelige bioressurser i landbruket som kan utnyttes til brensel. Skognæringen viktig råstoffkilde Avfallsvirke fra sagbruk Bark Skogsflis Halm Vi har råstoffet, etablerte aktører og teknologien Markedet er begrensningen

23 Bioenergi er klimanøytralt Forbrenning av biomasse gir CO 2, men ingen netto økning. Biomasse inngår i plantenes kretsløp Blir ikke biomassen forbrent, vil den råtne og på sikt gi like store utslipp av CO 2 som om den brennes. I verste fall kan biomassen råtne uten tilgang på oksygen, og da dannes metan som har ca 21 ganger større drivstoffeffekt enn CO 2. Foredlet biobrensel er dyrere enn uforedlet brensel, men har flere fordeler som oppveier den økte kostnaden: Høyt energiinnhold per tonn gir lavere transportkostnader og redusert lagervolum Ensartet brensel gjør det enklere å regulere forbrenningen God holdbarhet

24 Bioenergi - virkemidler Utfasing av oljefyr Klimaforliket: Partene enige om å vurdere å innføre forbud mot å erstatte gamle oljekjeler med ny i bestående bygg, og å innføre forbud med hjemmel i plan- og bygningsloven mot installering av oljekjel i nye bygninger. Partene enige om at det skal arbeides videre med å sikre at det ikke legges om fra olje til strøm ved utskifting av oljekjel i bestående bygg. Plan- og bygningsloven: Høyre foreslo at gjennom energimerking av bygg skal det stilles energikrav som innebærer at oljefyr i nye bygg praksis blir ulovlig. Støtte til vannbåren varme Enova Feed-in for vannbåren varme Grønne sertifikater for kraftproduksjon fra bioenergi Høyre har foreslått et nasjonalt sertifikatmarked i påvente av et felles norsk/svensk marked

25 Virkemiddel for fornybar energi: Grønne sertifikater Etterspørsel, sertifikater Sertifikatmarked Tilbud Elektrisitetsmarked Etterspørsel, kraft Formål: Gi et økonomisk incitament til investeringer i kraftproduksjon basert på fornybare energikilder. Teknologinøytral og markedsbasert støtteordning Gir like vilkår for alle typer fornybar energi Produsenter av elektrisitet basert på fornybare energikilder får sine inntekter fra: Salg av elektrisk kraft i det nordiske kraftmarkedet Salg av grønne sertifikater i et grønt sertifikatmarked Forbrukerne av elektrisk kraft må kjøpe sertifikater tilsvarende en viss andel av sitt strømforbruk Vil i praksis bli organisert av strømleverandøren

26 Høyre vil utnytte mulighetene innen fornybar energi Grønne sertifikater og en god overgangsordning frem til et evt. felles norsk/svensk sertifikatmarked er på plass Foreslått et nasjonalt sertifikatmarked Foreslått økte ressurser til NVE i vårt alternative statsbudsjett for å styrke saksbehandlingskapasiteten, og få fortgang i konsesjonsbehandlingen. Foreslått å delegere konsesjonsmyndighet for mini- og mikrokraftverk (< 1 MW) til kommunene Foreslått strategi for økt opprustning og utvidelser av eksisterende vannkraftverk Vil likebehandle private og offentlige eiere av vannkraft. Foreslått gjennomgang av nettpolitikken for å legge til rette for ny fornybar energi. Vil fase ut oljefyr gjennom energikrav i bygninger.

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Hvordan dekke morgendagens energibehov?

Hvordan dekke morgendagens energibehov? Hvordan dekke morgendagens energibehov? Stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H) Medlem av Næringskomiteen Norsk Ståldag 12. oktober 2006 Verdens etterspørsel etter energi Frem til 2030 forventes det

Detaljer

Innst. S. nr. 152. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:59 (2005-2006)

Innst. S. nr. 152. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:59 (2005-2006) Innst. S. nr. 152 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument nr. 8:59 (2005-2006) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Ketil

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi Naturviternotat nummer 2-2012 Energi Energi I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om energi. Vi ønsker å formidle dette innholdet til deg. Det er et viktig politikkområde, som er aktuelt i forbindelse

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Fornybar energi og naturvern - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 8. september 2012 Utredet av Hallvard Surlien og Ida Karina Kann. Layout

Detaljer

Norske energiressurser i det grønne kappløpet

Norske energiressurser i det grønne kappløpet Norske energiressurser i det grønne kappløpet NHOs politikkdokument Energi, klima og næringsutvikling 2 Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon September 2014 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: Shutterstock

Detaljer

Energiutredning. Lurøy kommune

Energiutredning. Lurøy kommune Energiutredning Lurøy kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø NOU 2012: 9 Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 10 Oppsummering og anbefalinger 10.1 Overordnede mål for en framtidsrettet energisektor Rikelig tilgang på fornybar energi har gjennom

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan

Næringslivets klimahandlingsplan Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan 1 Innhold» 1 Tid for handling 6 2 Våre ambisjoner 8 3 Utgangspunkt og rammebetingelser 10 4 Løsninger

Detaljer

Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag

Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag Forslag til Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag 2010-2014 Foreliggende dokument er et forslag til plan pr. november 2009 for politisk behandling. Endelig plan vil foreligge etter Fylkestingets

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE. Regionalplan for energi og klima i Rogaland

ROGALAND FYLKESKOMMUNE. Regionalplan for energi og klima i Rogaland ROGALAND FYLKESKOMMUNE Regionalplan for energi og klima i Rogaland Høringsutkast, juni 2009 Regionalplan for energi og klima i Rogaland Høringsutkast, juni 2009 Regionalplan for energi og klima i Rogaland

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

Innst. S. nr. 181. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.meld. nr. 18 (2003-2004)

Innst. S. nr. 181. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.meld. nr. 18 (2003-2004) Innst. S. nr. 181 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen St.meld. nr. 18 (2003-2004) Innstilling fra energikomiteen om forsyningssikkerheten for strøm mv. Til Stortinget SAMMENDRAG

Detaljer

Rødts plan for en fossilfri framtid industripolitisk offensiv for å møte klimautfordringen

Rødts plan for en fossilfri framtid industripolitisk offensiv for å møte klimautfordringen Rødts plan for en fossilfri framtid industripolitisk offensiv for å møte klimautfordringen Foto: Creative commons/ flickr.com/photos/elsie RØDT Forord Elin Volder Rutle miljøpolitisk talsperson andrekandidat

Detaljer

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap?

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? Oppdraget utført av: Rapport nr. 9/2004 Norsk renholdsverksforening/ Forum for Biogass Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering R A P P O R T Rapport

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene Nr. 1/2000 Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene ISBN 82-7478-228-3 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 www.naturvern.no

Detaljer

3) Vi vil fortsette å arbeide for bedre bærekraftskriterier. Etter en vurdering av kriteriene valgte regjeringen å øke omsettingspåbudet til 5%.

3) Vi vil fortsette å arbeide for bedre bærekraftskriterier. Etter en vurdering av kriteriene valgte regjeringen å øke omsettingspåbudet til 5%. HVA SIER PARTIENE? Bioenergistrategien regjeringen la fram i 2008 har en målsetning om 28 TWh bioenergi til energiformål innen 2020. Dagens nivå er ca. 17 TWh og det er dermed langt igjen. Det ble lovet

Detaljer

Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF

Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF Ungdom og energi 1 Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF Dette heftet gir en innføring i energi og energiproblematikk. Heftet er skrevet for ungdommer i alderen

Detaljer

RAPPORT 2012/12. Hvite sertifikater og elsertifikater. Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug. Utarbeidet for Energi Norge

RAPPORT 2012/12. Hvite sertifikater og elsertifikater. Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug. Utarbeidet for Energi Norge RAPPORT 2012/12 Hvite sertifikater og elsertifikater Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug Utarbeidet for Energi Norge Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato

Detaljer

Energiutredning. Træna Kommune

Energiutredning. Træna Kommune Energiutredning Træna Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 11

Detaljer

Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet

Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet Notat utarbeidet av: Helene Moen Siri Hall Arnøy Einar Wilhelmsen 2 Klimaendringene er den største utfordringen verden står overfor. Fossil energibruk er den

Detaljer

Lokal Energiutredning 2013

Lokal Energiutredning 2013 Lokal Energiutredning 2013 Forord Olje og energidepartementet har gjennom NVE laget en forskrift om energiutredninger som trådte i kraft 1.1.2003. Forskriften omhandler to deler, en regional og en lokal

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING FOR GRUE KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING FOR GRUE KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING FOR GRUE KOMMUNE 2012 Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Energi AS Sist oppdatert: 21.02.2012 Innholdsfortegnelse: 1. Formål lokal energiutredning og beskrivelse av utredningsprosessen...

Detaljer