Ny kraftutbygging mangler ved lovverket Advokat Stein Erik Stinessen Advokat Peder Landfald

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny kraftutbygging mangler ved lovverket Advokat Stein Erik Stinessen Advokat Peder Landfald"

Transkript

1 Ny kraftutbygging mangler ved lovverket Advokat Stein Erik Stinessen Advokat Peder Landfald

2 Overblikk En ny epoke for utbygging av vannkraft Det skal bygges mer vannkraft og store kraftlinjer enn på flere tiår Statsminister Jens Stoltenberg i nyttårstale 2001: De store kraftutbyggingenes tid er forbi Men slik ble det ikke Kraftpriser Klimapolitikk

3 Overblikk Dagens utbygginger skiller seg på mange måter fra tradisjonelle utbygginger Andre kjøremønstre pga. bl.a. prissvingninger Mange kraftverk benytter uregulert kraft (elvekraftverk) Naturinngrepene kan være andre (ingen regulering), men like problematiske eller omfattende

4 Oversikt over planlagte kraftverk Store kraftverk (over 10 MW): Forhåndsmeldt: 14 (1 165 GWh) Søknader: 32 (2 715 GWh) På høring: 5 (526 GWh) Innstilling: 10 (873 GWh) Totalt: 70 kraftverk (5 279 GWh) (Kilde: NVE)

5 Overblikk konsesjoner 2012 OED: 14 konsesjoner til store kraftverk (700 GWh) NVE la til rette for 1,42 TWh med ny vannkraft Innstillinger til OED: 748 GWh Småkraftverk: 676 GWh Konsesjoner totalt inkl. vindkraft hos NVE og OED: 6,62 TWh

6 Overblikk En typisk utbygging i dag: Nytt elvekraftverk Oppruste/utvide eksisterende kraftverk Få prosjekter tar i bruk nye reguleringer eller nye overføringer En del prosjekter tar i bruk eksisterende overføringer/reguleringer

7 Vertskommunenes rettigheter Kommunenes lovbestemte rettigheter ifm tradisjonell kraftutbygging: Konsesjonskraft Konsesjonsavgifter Naturressursskatt Eiendomsskatt Evt. næringsfond

8 Johan Castberg: Begrunnelse «Jeg mener derfor, at man her, hvor leilighet gives, til det yderste skal utnytte anledningen til at søke at styrke disse mer avsidesliggende og karrig utstyret distrikter ved at gi dem vederlag, ved at la dem få en rundelig andel i de værdier, som skapes indenfor deres grænser.»

9 Begrunnelse Sigbjørn Johnsen, 1996: Vannkraften er en nasjonal ressurs med en sterk lokal forankring. Den sterke lokale forankringen innebærer at kraftkommunene får særskilte skatteinntekter fra kraftvirksomheten. Det har vært bred enighet om det.

10 Mangler ved lovbestemte ordninger Dagens lovverk er ikke tilpasset moderne utbygginger Nesten alle kraftverk behandles etter vannressursloven av 2000 For store kraftverk får imidlertid enkelte av vassdragsreguleringslovens saksbehandlingsregler anvendelse (over 40 GWh, jf. vrl 19) Ikke de samme lovbestemte rettighetene Eksisterende rettigheter passer ikke for moderne utbygginger

11 Eksempler: Rosten i Sel kommune: Ca. 200 GWh Nedre Otta i Sel og Vågå: GWh Kåja i Nord-Fron kommune: Ca. 137 GWh Iveland krv i Iveland kommune: Ca. 160 GWh Alle behandles etter vannressursloven

12 Eiendomsskatt Kommunenes rett til eiendomsskatt begrenses av makstaket i esktl. 8B-1 (4) «Verdet (taksten) av anlegg som nemnt i skatteloven 18-5 første leden skal ikkje setjast lågare enn kr 0,95/kWh eller høgare enn kr 2,74/kWh ( )»

13 Eiendomsskatt - makstaket Forskjellsbehandling av vannkraft og andre skattytere Ikke tilsvarende ordninger for skattelette på andre sektorer for eiendomsskatt Forskjellsbehandling mellom lønnsomme og mindre lønnsomme kraftverk Dess mer lønnsomt dess forholdsmessig mindre eiendomsskatt

14 Naturressursskatt Hjemmel: Skatteloven ,3 øre/kwh av produksjonen, hvorav 0,2 øre til fylkeskommunen Innført i 1997, men aldri indeksregulert Faller i realverdi Inngår i inntektsutjevningssytemet Den relle verdien av skatteordningen blir lav

15 Konsesjonskraft Rett til konsesjonskraft forutsetter regulering eller overføring Et skille mellom 1) nye kraftverk som benytter reguleringer og 2) nye elvekraftverk uten reguleringer, men resultatet er ofte det samme: Ingen eller svært lite konsesjonskraft

16 Konsesjonskraft Ved utbygging av nye elvekraftverk er det ikke hjemmel for å pålegge vilkår om konsesjonskraft Hjemmel for konsesjonskraft: Vregl. 12 nr 15 Vannressursloven 19 (2): «For elvekraftverk med midlere årsproduksjon over 40 GWh gjelder vassdragsreguleringsloven 5 bokstav a-d og f, 6 og 8 første ledd i stedet for 20 og i loven her. For konsesjoner til slike elvekraftverk gjelder vassdragsreguleringsloven 1 10 nr. 3, 12 nr. 1-13, 16-20, 21 med unntak av tredje og fjerde ledd, 16 nr. 1-3, 19 og 20 i stedet for 26 og i loven her»

17 Konsesjonskraft Ved utbygging av nye kraftverk som benytter eksisterende reguleringer, skjer det ingen økning av kraftgrunnlaget Beregningsreglene for konsesjonskraft forutsetter en regulering som innvinner en økning av vannkraft Eksempel: Utvidelse - Nytt parallelt kraftverk som utnytter flomvannet

18 Pumpekraftverk Pumpekraftverk inntektsfordeling: Pumpekraftverk medfører redusert nettoproduksjon Naturressursskatten bli redusert Når konsesjonskraftprisen baseres på selvkost øker denne ved etablering av pumpeanlegg Dermed reduseres også vertskommunenes faktiske konsesjonskraftinntekter Naturinngrepene er betydelige Planlagt pumpekraftverk på Tonstad vil medføre vannstandsvariasjoner i Homstølvann på 8 meter i døgnet

19 Effektkjøring Ny form for kjøremønster som er mer lønnsomme for kraftprodusentene, men som kan gi nye skader og ulemper F.eks. erosjonsskader Gir ikke utslag i form av økt konsesjonskraft eller andre lovbestemte kompensasjonsordninger

20 OED, 2010: Fjernvarme Den siste tiden har det vært reist spørsmål om hvorvidt overgang til fjernvarme reduserer mengden konsesjonskraft en kommune har rett på. Departementet har nå avklart saken og legger til grunn at utbygging av fjernvarme ikke skal redusere kommunenes konsesjonskrafttilgang. Kommuner med rett til konsesjonskraft kan dermed bygge ut fjernvarme uten å risikere å tape konsesjonskraftinntekter.

21 Fjernvarme Ola Borten Moe, 2012: «Utbygging av fjernvarme er derfor en ønsket utvikling. ( ) I enkelte av kommunene kan dette føre til reduserte konsesjonskraftinntekter. Jeg legger til grunn at dersom kommune og fylkeskommune ønsker en utvikling med mer fjernvarme, blir dette hensyntatt i avtalene om fordeling av konsesjonskraft mellom de to partene.» (Skriftlig svar til Stortinget 30. mars 2012) Utgangspunktet er mao at fjernvarme reduserer konsesjonskraftmengden Et disincentiv til fjernvarme

22 Konsesjonskraftpris Pris for konsesjonskraft: Konsesjoner før 1959: Individuell selvkost Konsesjoner etter 1959: OED-pris Individuell selvkost: Prisen øker ved opprustning/utvidelse Eksempel: Hemsil

23 Konsesjonskraftpris OED-pris 2013: 10,86 øre/kwh En viktig faktor i beregningen er tilsigsseriene Benytter i dag serien Et spørsmål om dette er et riktig tilsig å legge til grunn for beregningen?

24 Konsesjonsavgifter og næringsfond Beskjedne konsesjonsavgifter pga. beregningsgrunnlaget (sml. Konsesjonskraft) Hjemmel for næringsfond (vregl. 12 nr 17) Myndighetenes praksis: Tildeler svært sjelden næringsfond

25 Ny kraftutbygging Oppsummering Eiendomsskatt som begrenses av makstaket Naturressursskatt som 1) taper seg i realverdi og 2) inngår i inntektsutjevningssystemet Ikke konsesjonskraft Pumpekraft reduserer eksisterende mengde Fjernvarme kan redusere mengden Opprustning/utvidelse medfører høyere pris Beskjedne konsesjonsavgifter Sjelden næringsfond

26 Oppsummering Hvordan står kompensasjonsordningene seg i forhold til de opprinnelige begrunnelsene? Hva bør gjøres med lovverket? Eiendomsskatt: Makstaket Naturressursskatt bør indeksjusteres Konsesjonskraftreglene bør tilpasses moderne utbygginger (Beregning av grunnlag, prisberegning ved opprustning/utvidelse, pumpekraft og fjernvarme)

27 Oppsummering Dagens lovverk er utdatert og ikke tilpasset fremtidens kraftmarked som innebærer økt kraftutveksling og betydelig satsning på elve- og pumpekraft Uten spesielle innretninger i lovverket, dvs. institusjonelle ordninger, vil det berørte distrikt som regel komme negativt ut av denne type investeringer Så lenge lovverket ikke moderniseres vil vi oppleve betydelig lokal motstand

Kraftutveksling med Europa mot 2050

Kraftutveksling med Europa mot 2050 INNSPILL TIL ENERGIMELDINGEN: Kraftutveksling med Europa mot 2050 13. august 2014 Innhold Om prosjektet... 2 Sekretariat og faggruppen... 3 Fremgangsmåte og prosess... 4 Sammendrag... 5 1 Markedsutviklingen...

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme?

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? Offentlig 978-82-93150-35-0 Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? På oppdrag fra Olje- og energidepartementet april 2013 THEMA Rapport 2013-18 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022 Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering 49 2013 R A P P O R T 2 Rapport nr. 49/2013 Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Nye Etne Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Melding med prosjektbeskrivelse og forslag til konsekvensutredningsprogram 2 Sammendrag Haugaland Kraft AS er et regionalt

Detaljer

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet ØF-notat nr. 10/2003 Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet av Ståle Størdal Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi Naturviternotat nummer 2-2012 Energi Energi I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om energi. Vi ønsker å formidle dette innholdet til deg. Det er et viktig politikkområde, som er aktuelt i forbindelse

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Til: NVE Fra: Energi Norge Kopi: Statkraft, SFE Produksjon, Tussa Kraft, Sunnfjord Energi, Statnett SF Dato: 20.03.2015 Sak: Evaluering av bruk av produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Referanse:

Detaljer

PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/10 2012. Med nett og ny produksjon skal landet bygges. rsk Energiforening F d t 10/10 2012

PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/10 2012. Med nett og ny produksjon skal landet bygges. rsk Energiforening F d t 10/10 2012 rsk Energiforening F d t 10/10 2012 PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/10 2012 Med nett og ny produksjon skal landet bygges Torodd Jensen, NVE tje@nve.no Innhold Bakgrunn Status i konsesjonsbehandlingen

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Svar på høring - nye forskrifter i prisutjevningsordningen for melk

Svar på høring - nye forskrifter i prisutjevningsordningen for melk Fornyings- og administrasjonsdepartementet Steinar Hauge Postboks 8004 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2007/538-4 Saksbeh.: Marianne Dahll Dato: 11.06.2007 MAB MADA 411.2 Erlend Smedsdal Svar på høring

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Er det mulig å bli kvitt krypsivproblemene

Er det mulig å bli kvitt krypsivproblemene Er det mulig å bli kvitt krypsivproblemene på Sørlandet? Torbjørn Danielsen, Fylkesmannen i Vest-Agder Edgar Vegge, Fylkesmannen i Vest-Agder Per Øyvind Grimsby, Sira-Kvina kraftselskap 3 2012 RAPPORT

Detaljer