Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010"

Transkript

1 Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Bedriftsforsamling NTE har i 2010 sluppet en ny markedsorganisasjon. Hele vårt kunde- og markedsapparat skal framstå som enhetlig og enkelt for kundene, men gjennom flere kanaler: kundesenteret besvarer henvendelser for alle forretningsområder, butikkene er trukket tettere inn i kundeservicen, vi har 200 elektrikere som møter kunder hver dag og vi har styrket vår elektroniske kommunikasjon med kundene. Hvordan dette har gått så langt, kommer jeg tilbake til i min gjennomgang av halvårsresultatet. Utviklingen rundt oss krever imidlertid at vi ser på hvilke grep vi må ta for også å rigge organisasjonen til å møte framtidige miljø- og teknologiutfordringer med nye energiløsninger og ny energiadferd hos kundene. Dette kommer jeg tilbake til helt avslutningsvis. Halvårsregnskap La meg begynne med kort å gå igjennom resultatet for første halvår Jeg vil også særlig knytte noen kommentarer til utviklingen av de to områdene styret har hatt særlig oppmerksomhet rettet mot siden i fjor høst: NTE Elektro og NTE Handel. Konernsjefen vil seinere i møtet gi en nærmere presentasjon av tallene bak halvårsresultatet. Med et driftsresultat for første halvår på 472 millioner kroner kan styret slå fast at NTE resultatmessig har hatt et godt første halvår. Driftsresultatet ble hele 119 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Men vi skal huske at vi ikke gjør opp årsregnskapet etter seks måneder, det gjenstår fortsatt mye av året og utsiktene for magasinfyllingen er langt fra lyse for resten av året Bedringen i driftsresultat forklares særlig av to forhold: Selv om NTE sin produksjon av kraft i Trøndelag første halvår var lavere enn normalt har vår totale produksjon av fornybar energi økt betydelig gjennom kjøpet av to kraftstasjoner i Nordland; Siso og Lakshola. Denne kjempehandelen, som for NTE sin del utgjorde 2,1 milliarder kroner, ble gjennomført sammen med Østfold Energi og økte NTE sin produksjonskapasitet med 530 GWh. Dette gjør NTE til den ledende produsenten av fornybar energi nord for Dovre med en kraftproduksjon på tett oppunder 4 TWh. Den andre hovedforklaringen ligger i de uvanlig høye kraftprisene vi hadde i vinter. Som vi vet skyldtes de høye og ustabile kraftprisene i vinter bl.a. manglende overføringskapasitet til Midt-Norge og en mangeårig og stor underdekning av kraft i regionen. Dette kombinert med en lang kuldeperiode og utfall av svensk kjernekraft ga oss i Trøndelag en helt uholdbar situasjon. Kravet om en mer offensiv satsing på fornybar energi i Midt- Norge, bedre overføringskapasitet til regionen og like kraftpriser i Norge står derfor fast. Så langt må vi bare konstatere at fremdriften hos regjeringen i arbeidet med å legge forholdene til rette for økt produksjon og bedre utveksling er heller mangelfull. På den andre siden tapte vi betydelig med penger på kraftsalgsvirksomheten første halvår. Tapet på 43 millioner kroner i første kvartal skyldes en kombinasjon av det statlig bestemte prisområdet for kraft i Midt-Norge og en prissikringsstrategi som ikke var godt nok tilpasset situasjonen. I denne perioden var det ikke mulig å ta inn igjen kostnader med områdepris på vår egen fastpris og NTE hadde utfordringer med å sette riktig pris på variabel kraftpris. Det betyr også at de om lag 70 % av strømkundene til NTE som hadde fastpris eller variabel pris tidlig på året, faktisk hadde lavere kraftpris enn det markedet tilsa. Fra og med april hadde NTE igjen tilfredsstillende resultater for kraftsalg og i dag er selskapets risikoeksponering 1

2 betydelig redusert i forhold til tidlig i vinter om samme ekstreme situasjon skulle oppstå på nytt. Vi kan likevel fastslå at NTE kommer til å tape penger på kraftsalg til nordtrønderne i 2010, mens kravet fra styret selvfølgelig er at alle våre virksomhetsområder er lønnsomme. Som denne forsamlingen er godt kjent med, har styret viet mye oppmerksomhet til lønnsomhet og omstilling i NTE-konsernet. Det er derfor gledelig at NTE Elektro, etter mange år med underskudd, leverer positivt driftsresultat på fire millioner kroner for første halvår. Resultatet i NTE Elektro tyder på at de kostnadsbesparelsene, omorganiseringen til markedsområder og sterkere fokus på servicemarkedet har positiv effekt. I tillegg er ordretilgangen jevnt over god. Selv om det fortsatt gjenstår mye av 2010, blant annet noen store og viktige prosjektavslutninger er det derfor nå grunn til å håpe at NTE Elektro skal greie å levere et positivt driftsresultat også for hele 2010, slik styret har forutsatt. Det vil i så fall være veldig positivt fordi NTE Elektro er viktig både for fiberutbyggingen, nye produkter som introduseres på miljøsiden og vår kontakt med markedet i Nord-Trøndelag. Administrerende direktør i NTE Elektro, Håvard Belbo, vil på slutten av møtet gå detaljert gjennom driften og fremtidsutsiktene for NTE Elektro. Styret har også viet handelsvirksomheten oppmerksomhet. Styret har forutsatt positivt resultat i NTE Handel i 2011 og dette ligger fast. For å nå målet om lønnsomhet er bemanningen i NTE Handel tilpasset markedet og NTE handel er tilført nye oppgaver. Det nye konseptet NTE i butikk, der vi styrker vår førstelinje kundebehandling, har til en viss grad generert oppdrag til andre forretningsområder i NTE. Til tross for dette lar de positive signalene vente på seg og resultatene for første halvår er om lag slik de var første halvår Et driftsunderskudd på seks millioner etter første halvår understreker behovet for fortsatt fokus på lønnsom drift, og særlig økt omsetning, i NTE Handel. Bare lønnsomhet kan sikre fortsatt drift etter 2011og dermed også en god salgskanal for hele vårt produktspekter. Det er riktig å peke på at å lykkes i elektromarkedet langt på veg handler om vår egen dyktighet og kostnadskontroll. Detaljhandel har derimot i langt større grad topplinjeutfordringer, kort sagt at kundene handler mer og vi får økt omsetning. Som en del av den store omstillingen i fjor høst ble det også gjennomført en undersøkelse om lederskap i NTE. Den viste en rekke positive trekk, som eksempelvis at lederne er folkelige, demokratiske og tar i et ekstra tak når det trengs. Men den viste også at det er en del å hente på tydeligere tilbakemelding på måloppnåelse og oppfølging av den enkelte sine prestasjoner. Administrasjonen har derfor startet et viktig arbeid som skal resultere i både en tydeligere prestasjonskultur og bedre lederskap på alle nivå. For NTE vil lederskap være en kritisk suksessfaktor for å nå målsettingene fremover. Bredbåndsutbygging Vår bredbåndsvirksomhet hadde i årets seks første måneder et driftsunderskudd på 11 millioner kroner er om lag som på samme tid i fjor og forklares av høy utbyggingsaktivitet. NTE sin satsing på fiberbasert bredbånd går etter planen og preges av stor etterspørsel, høy utbyggingsaktivitet, særlig i Trondheim. NTE har i dag nesten bredbåndskunder og vil ha om lag bredbåndskunder ved utgangen av dette året. Av dette er nesten fiberkunder i Trondheim, noe som innebærer 2

3 en svært rask vekst. Trondheimernes kjennskap til NTE har gått fra nesten null for bare få år tilbake til at over 40 % av byens befolkning nå kjenner NTE. Tallet er raskt stigende. Vi er så langt om lag i rute med Trondheimssatsinga, men jeg vil understreke at vi møter konkurranse fra nasjonale merkevarer som har vært etablert i en årrekke. Basert på nåværende forretningsplan, forventer vi lønnsomhet i bredbåndssatsingen i løpet av Tidspunktet for lønnsomhet avhenger derimot av når vi går i fra investeringsfasen til driftsfasen, altså av hvor offensive vi velger å være i vår videre utbygging. Økes ambisjonsnivået og vi forlenger investeringsfasen for å ta nye markeder vil det også ta noe lenger tid å oppnå lønnsomhet samtidig som virksomheten blir større. Status for bygdefiberprosjektet er at halvparten av kommunene i Nord-Trøndelag nå er direkte involvert i arbeidet med å rulle ut fiber også i områder som i utgangspunktet ikke er kommersielt lønnsomme. Allerede nå i høst vil Namsskogan feire at det vi tror er Norges største bygdefiberprosjekt er ferdigstilt. Det gir flere hundre husstander på Namsskogan en helt ny hverdag både på nettet og gjennom TV-portalen. 4 nye prosjekter er helt i startgropa og hele 30 prosjekter er nå meldt inn til NTE sitt bygdefiberprosjekt. NTE har hele veien lagt vekt på at det er kommunene som må gå foran sammen med lokalbefolkningen. Lykkes prosjektet også videre, vil det være mulig å koble opp et par tusen husholdninger i året gjennom det som vel må kunne karakteriseres som et stort dugnadsprosjekt. Jeg vil understreke at det er prosjekter som det ikke ville vært mulig å realisere på vanlige måte. Til det er det for langt mellom husene. Det er spleiselagene og dugnadsinsatsen som skal gi Nord-Trøndelag forspranget på dette området. Vi tror spørsmålet om fibertilgang blir grunnleggende for videre vekst og utvikling i mange bygdesamfunn Det er derfor oppløftende å se at Statistisk sentralbyrå sine aller siste tall igjen viser at Nord-Trøndelag fortsatt ligger i teten i Norge sammen med Rogaland når det gjelder såkalte bredere bredbånd.. Kraftsituasjonen NTE fikk som dere sikkert er kjent med 228 millioner kroner i investeringsstøtte fra Enova til første byggetrinn av Ytre Vikna vindpark. Vi har nå fått inn tilbud på alle leveransene og de første møtene med leverandørene er unnagjort. Så langt ser det positivt ut. Målet er å legge fram saken for styret for en mulig investeringsbeslutning innen Enovas frist 31. oktober, der vi ser vindkraftinvesteringene i forhold til andre satsinger og investeringer NTE står overfor. På den annen side har inngripen fra ESA overfor ENOVA satt utbetalingen av Enovastøtten på vent. Hvert prosjekt av denne størrelsen skal nå godkjennes særskilt av ESA. Selv om dette er en sak mellom ENOVA og ESA kan det bety ytterligere forsinkelse av Ytre Vikna. NTE registrerer at det for tiden er stor oppmerksomhet rundt de lange prisene på kraft. Vi registrerer at manglende internasjonale avklaringer rundt klima- og miljøavtaler etter Kyoto lar vente på seg og det skaper stor usikkerhet knyttet til hva verdien av ren fornybar vannkraft i Norge blir fremover. I Midt-Norge er det ingen fare for at vi kan få innestengt kraft siden vi befinner oss i et område med stort underskudd på kraft. Med innføringen av fornybarhetsdirektivet i EU får hvert land krav til hvor stor andel av deres kraftproduksjon som skal komme fra fornybare energikilder. Norden har allerede en stor andel 3

4 fornybar energi, men vil få forpliktelser i forhold til å øke denne ytterligere. Dette kan medføre press på økt kraftproduksjon i Norden med mulig produksjonsoverskudd i Norden som konsekvens. For å unngå at vi får innelåst kraft i Norden og at dette i for stor grad vil medføre press på kraftprisene, er det viktig å øke utvekslingskapasitet mot Europa. Dette vil også kunne resultere i at Norden kan forsyne resten av Europa med ren og fornybar energi. Magasinfyllingen i Midt Norge, og i Norge og Sverige som helhet, ligger godt under det som er normalt for årstiden. Samtidig ser vi at svenskene ennå ikke har fått kontroll på sin kjernekraft og regulariteten er fortsatt lav. Med fjorårets vinter friskt i minne gjør nok dette de fleste urolige - dette er ikke en god situasjon. Vi ser at utfallsrommet for kraftprisene for den kommende vinteren for tiden er stor. Vi skal imidlertid huske på at det var en serie av uheldige omstendigheter som medførte at vi fikk de ekstreme prisutslagene forrige vinter. Vi tror at markedet nå er mye bedre forberedt på en tilsvarende situasjon slik at man ikke vil få like store utslag som forrige vinter. Men med en vedvarende tilsigssvikt samtidig som man har problemer med den svenske kjernekraften så vet vi at vi også denne vinteren kan få høye kraftpriser dersom også kommende vinter blir kald, og da særlig i vår region som har et stort kraftunderskudd. Vi må derfor igjen sette vår lit til at det blir mye trøndersk styggvær videre utover høsten. En situasjon med mye nedbør i Trøndelag er også på lang sikt mer sannsynlig enn politisk handlekraft for å løse utfordringene i Midt-Norge. Vi registrerer alle den utfordringen dagens regjering har med å få bygd linjenett inn til Bergensområde. Denne utfordringen påvirker allerede nå oss i Midt-Norge. Den viktige linjen Ørskog-Fardal som skal bidra til å få mer kraft inn i vår region, vil trolig ikke få noen avklaring før Sima-Samnanger som regjeringen nå jobber med, er endelig avklart. Statnett har signalisert at prosjektet dermed er utsatt og tidligst kan stå ferdig i 2015, kommer det krav om økt kabling også på denne linjen, vil det kunne utsette prosjektet ytterligere. Ettersom det i liten grad bygges ut ny kraftproduksjon i vår region, er det denne linjen som skal sørge for å harmonisere kraftprisene i Midt-Norge med resten av landet. Dette ser det nå ut til at vil ta lengre tid enn forventet med den risikoen det betyr for høye kraftpriser for innbyggere og industri i Midt-Norge. Det er ingen tvil om at forskjellene i strømpris mellom Midt-Norge og resten av landet, gir energibransjen i landsdelen, deriblant NTE, kommunikasjonsutfordringer. Ikke overraskende er det krevende for kunder i Midt-Norge å forstå at de må betale mer for strømmen enn i resten av landet. Denne utfordringen har vi grepet tak i for å få åpen og god kommunikasjon med kundene om situasjonen i kraftmarkedet og slik at vi skal bidra aktivt i den offentlige diskusjonen omkring strømforsyningen i regionen. Nettselskapet har nå en egen definert kommunikasjonsstrategi for spørsmål rundt nettleia, i oktober ferdigstilles det en egen plan for å håndtere store prissvingninger i kraftmarkedet og i løpet av året vil NTE også ha revidert sin overordnede kommunikasjonsstrategi. Men bare for å ha sagt det: Kraftsituasjonen i Midt- Norge handler ikke om kommunikasjon men om fraværet av politisk handlekraft. Strategi og utvikling NTEs forretningsstrategi var forutseende og tok opp i seg mange av de utordringer miljø- og kommuinikasjonsrevolusjonen stiller en bedrift som NTE overfor. Vi må imidlertid innse at det skjer mye rundt oss, ikke minst på miljøsiden, som er utfordringer vi må ta hensyn til i vår videre forretnings- og organisasjonsutvikling. 4

5 Norge har hele 30 prosent av Europas ressurser for produksjon av ren og fornybar vannkraft og vi har forutsetninger for å bli en stor vindkraftnasjon. Som nevnt tidligere kan dette posisjonere Norge og resten av Skandinavia som en stor leverandør av fornybar energi til deler av resten av Europa. I tillegg stimuleres bedrifter og husholdningene til å spare energi, både gjennom strengere byggeforskrifter, informasjon og ulike tilskuddsordninger. Høye strømpriser bidrar også til at folk blir mer bevisst på sitt energiforbruk, innføringen av avanserte målesystemer, der også privat forbruk kan overvåkes og måles time for time, vil virke på samme måte. Dessverre er innføringen av slike målesystemer stadig utsatt av myndighetene, men NTE vurderer å tilby dette på egen kjøl til kunder som ønsker å følge sitt energiforbruk tettere enn dagens systemer tillater. Med avanserte målesystemer og andre kommunikasjonsløsninger innenfor husveggene, snakker vi om smarte, eller intelligente hus. Et intelligent hus handler ikke bare om mer effektiv energiforbruk og alarmer som slår seg av og på, alt etter om vi er hjemme eller ikke. Et intelligent hus må også kunne ha funksjoner som gir pleietrengende mennesker større trygghet i eget hjem enn i dag. Mange ulike tekniske løsninger og forretningsmodeller er allerede utviklet i andre markeder, og disse kommer nå inn i det norske markedet. For NTE representerer dette både muligheter og trusler. Vår elektrovirksomhet installerer allerede varmepumper og Energiutvikling har kompetanse på mer avanserte energiløsninger. Husholdninger som bruker vesentlig mindre energi, ja som til og med leverer energi inn på nettet kan imidlertid også være en utfordring for NTE, fordi etterspørselen etter elektrisitet kan bli redusert, med lavere priser som resultat. På den andre siden ligger det store forretningsmuligheter for NTE dersom vi greier å levere løsninger som både ivaretar kundenes ønsker om lavere og mer forutsigbare energikostnader, og samtidig etablerer energiløsninger i bygg som bidrar til å optimalisere hele energisystemet bedre. Vårt ønskescenarie er at lokale energiløsninger bidrar til å unngå topplastsituasjonene, det vil redusere faren for ekstreme strømpriser, slik vi så dem sist vinter, og vi slipper å investere i nettkapasitet det bare er behov for noen få timer i løpet av året. I dette ligger også intelligente bygg, som forbruker mest energi når det er mest ledig kapasitet i kraftverkene og i nettet. I NTE jobber vi nå med forretningsutvikling som skal ta oss i retning dette scenariet. Kundens adferd ved valg av teniske løsninger i bygg, gode kommunikasjonsløsninger mellom kunde og energileverandør kan i framtida legge føringer for hvilken type linjenett vi bygger ut. Vi er allerede nå så smått i gang med å posisjonere oss i forhold til disse utfordringene. Hva dette vil kreve organisatorisk av oss i framtida, vet vi ennå ikke. Administrasjonens utfordring består i å rigge bedriften slik at vi er best mulig rustet til å møte framtidas utfordringer. Og de finnes når ny, miljøvennlig teknologi, kommunikasjonsløsninger og dermed kundeadferd også endrer forbruksmønster. For bedrifter som skal lykkes i å møte slike utfordringer, er god kompetanseflyt på tvers av fag- og organisasjonsgrenser en viktig suksessfaktor. NTE er ikke noe unntak i så måte. Dette nevner jeg nå for å antyde hvilke framtidsbilder styret har for framtidas NTE. Avslutning Vi trøndere kan nå i høst sitte med følelsen av at vi har hatt en særdeles våt sommer. Et blikk på magasinfyllingen i våre kraftmagasiner forteller imidlertid en annen historie: 2010 har så langt vært betydelig tørrere enn normalt. Det er ikke noe hyggelig bilde, med kraftprisene i 5

6 Midt-Norge sist vinter friskt i minne. På den annen side: vi vet også at høsten i Trøndelag kan være nokså fuktig. La oss inderlig håpe at det blir tilfellet i år, slik at våre kraftkunder blir spart for de aller høyeste kraftprisene. Det er helt sikkert ingen i NTE som vil ha reprise på forrige vinter med uforutsigbare priser og sinte strømkunder. Høye kraftpriser gir NTE som kraftprodusent, solide inntekter og i neste omgang mer penger som fylkeskommunen kan bruke til gode formål som skoler og veier. Det er derimot også slik at statlig bestemte monsterpriser gir vårt næringsliv konkurranseulemper og gir hele landsdelen ulemper i forhold til deler av landet som ligger i lavprisområder. Derfor er både trønderne og NTE best tjent med at vi ikke har et prisnivå som både er uforutsigbart og ligger langt over andre deler av landet. Forutsigbarhet er vanligvis å foretrekke både for NTE, strømkundene og folk flest i Trøndelag. Takk for oppmerksomheten. 6

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS den 4. mai 2011

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS den 4. mai 2011 Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS den 4. mai 2011 Tusen takk til Rebella Hex, spilt av Mildrid Ryan, som har valgt å besøke nettopp NTE sin bedriftsforsamling når hun første gang

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 27. april 2010 Regnskap

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 27. april 2010 Regnskap Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 27. april 2010 Filmen dere nettopp har sett illustrerer på en god måte at NTE er i endring. I 2009 har det vært forberedt og satt i verk omfattende

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen 29. september

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen 29. september Styreleders tale til bedriftsforsamlingen 29. september Vi er inne i en annerledes høst i NTE. Visst skal vi produsere våre kilowattimer elektrisitet og sende dem ut på linjenettet. Visst skal vi sørge

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Kraftseminar Trøndelagsrådet

Kraftseminar Trøndelagsrådet Kraftseminar Trøndelagsrådet Vinterpriser 08/09 og 09/10 i Midt-Norge (øre/kwh) Hva skjedde i vinter? Kald vinter i hele Norden stort kraftbehov i hele Norden samtidig Betydelig redusert svensk kjernekraftproduksjon

Detaljer

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Nr. 3 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Energikilde så ren at du kan drikke den! Strømselgere på butikksentre Gavedryss på Askøy Kr. 100 000,- i støtte utdelt

Detaljer

! "" " " # " $" % & ' (

!    #  $ % & ' ( ! "" " " # " $" % & ' ( ! "# $% & ' ( ) *, -. / / -0-1 -.0, 2- Det er fremdeles høy magasinfylling og det har vært høyere tilsig enn normalt. Vannmagasinstatistikk for uke 5 viser en fyllingsgrad på 65,3%.

Detaljer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Agenda Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Vår visjon Kraftfull og energisk Miljøvennlig energi og industriell utvikling for et bedre samfunn

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer Elsertifikater Muligheter og utfordringer EnergiAkademiet 10. februar 2011 Arnstein Flaskerud En markedstilnærming til klimautfordringene gir noen muligheter og mange utfordringer for aktørene Det er grunn

Detaljer

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling!

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling! Dialogforum 29. april 2015 Gode forsamling! Både NTEs omgivelser og energibransjen er i sterk endring. Da må også vi endre oss. De siste årene har da også stått i endringens tegn for NTE. Skal vi fortsette

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

! " # $ % & !$ ) * +,

!  # $ % & !$ ) * +, ! " # $ % & ''('(!$ ) *, ! "# $% & ' ( ) *, -. / / -0-1 -.0, 2- Rekordhøy magasinfylling for årstiden. Temperaturer over normalen og kraftig tilsig er årsaken. Vi har gått fra rekordlav til rekordhøy magasinfylling

Detaljer

Grunnlagsnotat norske elsertifikatkvoter

Grunnlagsnotat norske elsertifikatkvoter Grunnlagsnotat norske elsertifikatkvoter Fastsettelsen av kvotekurven har vært gjort i dialog med NVE som fagmyndighet. Dette er svært markedssensitiv informasjon og dialogen har ikke vært offentlig. I

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Styreleders tale til dialogmøtet 24. april 2012

Styreleders tale til dialogmøtet 24. april 2012 Styreleders tale til dialogmøtet 24. april 2012 Da bedriftsforsamlingen for ett år siden fikk presentert NTEs virksomhet i året som hadde gått, hadde vi så vidt begynt å puste rolig etter en vinter da

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Innspill til arbeidet med kontrollstasjon for elsertifikatordningen

Innspill til arbeidet med kontrollstasjon for elsertifikatordningen Deres referanse Vår referanse Dato DRC 21.06.2013 Norges Vassdrags og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Innspill til arbeidet med kontrollstasjon for elsertifikatordningen Vi viser til

Detaljer

Verdiskaping, energi og klima

Verdiskaping, energi og klima Verdiskaping, energi og klima Adm. direktør Oluf Ulseth, 26. januar 2011 Vi trenger en helhetlig energi-, klima- og verdiskapingspolitikk En balansert utvikling av nett og produksjon gir fleksibilitet

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Knut Lockert Polyteknisk forening 30. september 2010 1 Hvorfor Defo? Enhetlig medlemsmasse, gir klare meninger Kort vei til beslutninger og medbestemmelse

Detaljer

Kommunebesøk. Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav

Kommunebesøk. Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav Kommunebesøk Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav Agenda Kort innledning om fakta og rolle Muligheter og utfordringer fremover for hvert virksomhetsområde Grep for å sikre videre vekst

Detaljer

Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport NTE Nett AS er et heleid datterselskap i NTE. Nettselskapet er ansvarlig for strømnettet i Nord-Trøndelag. NTE har et 12.800

Detaljer

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang.

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang. Enovas hovedmål I avtalen mellom OED og Enova for perioden 2012 2015 er Enovas mandat og ansvar innen energi- og klimateknologi styrket sammenlignet med foregående avtaleperioder. Enova skal drive fram

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Nr % lavere kraftpris i Sparte du klimaet for 1 tonn CO2 utslipp i 2012? Støtte til barn og unge i 2013

Nr % lavere kraftpris i Sparte du klimaet for 1 tonn CO2 utslipp i 2012? Støtte til barn og unge i 2013 Nr. 1 2013 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft 30 % lavere kraftpris i 2012 Støtte til barn og unge i 2013 Sparte du klimaet for 1 tonn CO2 utslipp i 2012? Er du som kunde, fornøyd med oss som din kraftleverandør?

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 -

Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 - Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 - Energi Norges Vinterkonferanse 7. april 2011 Statssekretær Eli Blakstad, Energi, nødvendighet eller gode Globale energiutfordringer Verden 2 utfordringer Verden

Detaljer

Styreleder i NTE Holding Bjørnar Skjevik sin tale til Dialogforum 24. april 2013

Styreleder i NTE Holding Bjørnar Skjevik sin tale til Dialogforum 24. april 2013 Styreleder i NTE Holding Bjørnar Skjevik sin tale til Dialogforum 24. april 2013 I dialogforumet for nøyaktig ett år siden berørte jeg de utfordringer som møtte NTE da prisen på strøm gikk ned fra over

Detaljer

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER!

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! 1 HVORFOR BYTTES EL-MÅLEREN? Vi bytter el-måleren for å gjøre det enklere og bedre for våre kunder. Etter pålagte myndighetskrav vil alle landets strømkunder få installert

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.06

Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.06 Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.6 Det nordiske kraftmarkedet Deregulert i perioden 1991-2 Pris bestemmes av tilbud og etterspørsel Flaskehalser gir prisforskjeller Produksjon og forbruk bestemmes av

Detaljer

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Aktuelle prosjekter i Innlandet Hva mener en vannkraftaktør om 2020-målene? Hva blir utfordringene

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

2010 det kaldeste året siden 1987

2010 det kaldeste året siden 1987 Nr. 2 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft 2010 det kaldeste året siden 1987 Våren nærmer seg, men vi har fortsatt et stramt kraftmarked Din måleravlesning er viktig for riktig faktura Grønne Elsertifikater,

Detaljer

Markedskommentarer til 1. kvartal 2010

Markedskommentarer til 1. kvartal 2010 % magasinfylling Markedskommentarer til 1. kvartal 21 1. Hydrologi Ved inngangen til 21 var fyllingsgraden i Norge 65 %, noe som er 6 prosentpoeng under medianverdien (1993-28). Særlig Midt-Norge og deler

Detaljer

Kraftsituasjonen i Midt-Norge. 7. april 2010

Kraftsituasjonen i Midt-Norge. 7. april 2010 Kraftsituasjonen i Midt-Norge 7. april 2010 Kraftsituasjonen i Norden Vi har sett svært høye priser på strøm. Det skyldes : Høyt forbruk på grunn av kulde i hele Norden Lavere tilbud Manglende svensk kjernekraft

Detaljer

!"#$%&' ( &)& * % +,$ - (. / (.

!#$%&' ( &)& * % +,$ - (. / (. !"#$%&' ( &)& * %,$ (. / (. 0 ( * &1 ! "# $% & ' ( ) *,. / / 01.0, 2 Mens september måned var en tørr måned, ble oktober måned som normalt. For uke 43 lå fyllingsgraden på 76,1 %, mot medianverdien for

Detaljer

Status og utvikling. Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017

Status og utvikling. Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017 Status og utvikling Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017 Vår identitet og våre verdier utgangspunktet for alt vi gjør Åpen Modig Ansvarlig Årsresultatet 2016 Nøkkeltall konsern 2016 2015 Salgsinntekter

Detaljer

Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel. Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009

Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel. Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009 Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009 Agenda Sterke drivere og stor usikkerhet Mange drivkrefter for kraftoverskudd / moderate kraftpriser

Detaljer

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved :

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved : Rekordvarm sommer ga ikke rekordlave priser Kraftmarkedet har hatt stigende priser gjennom sommeren Norske vannmagasiner har god fyllingsgrad ved inngangen til høsten Forventes «normale» vinterpriser Utarbeidet

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Tilstand og utvikling i energiforsyningssystemer

Tilstand og utvikling i energiforsyningssystemer Tilstand og utvikling i energiforsyningssystemer Infrastrukturdagene i Bergen 10.02.2010 11.02.2010 Hva er Energi Norge? Hans Olav Ween Hva er Energi Norge? Interesseorganisasjon for energibedriftene i

Detaljer

Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE

Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE NTE et trøndersk industrikonsern 950 ansatte 3,5 milliarder i omsetning Virksomhet i hele Nord-Trøndelag og Trondheim

Detaljer

Norsk energipolitikk i et fremtidsperspektiv

Norsk energipolitikk i et fremtidsperspektiv Norsk energipolitikk i et fremtidsperspektiv Statssekretær Oluf Ulseth Ordførerkonferansen 2005 8. mars 2005 Behov for mer elektrisk kraft.. Forbruksvekst 160 Økt bruk av gass 140 120 125 119 60 Mer fornybar

Detaljer

Hvordan fortsette å skape verdier? Auke Lont, konsernsjef, Statnett

Hvordan fortsette å skape verdier? Auke Lont, konsernsjef, Statnett Hvordan fortsette å skape verdier? Auke Lont, konsernsjef, Statnett Our mission Statnett: En drivkraft for bedre forsyningssikkerhet En drivkraft for økt verdiskaping En drivkraft for bedre miljøløsninger

Detaljer

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen Nr. 3-2009 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Økt transport gir økt nettleie Gavedryss til lokalt barn- og ungdomsarbeid Energieffektivisering og sparing viktig for bedre klima Lave strømpriser nå! Hva kan

Detaljer

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 Historikk - elsertifikater 2003 Sverige starter sitt elsertifikatsystem Vinter 2005 forslag om felles

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008 LØSNINGER FOR FREMTIDEN Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008 NØKKELTALL NTE 2007 (2006) MILL KR. OMSETNING: 2209(1870) DRIFTSESULTAT: 465(465) TOTALKAPITAL. 8074 (7165) EGENKAPITAL: 4274(3791) NTE

Detaljer

Evaluering av Energiloven. Vilkår for ny kraftproduksjon. Erik Fleischer Energiveteranene 12.nov.2007

Evaluering av Energiloven. Vilkår for ny kraftproduksjon. Erik Fleischer Energiveteranene 12.nov.2007 Evaluering av Energiloven Vilkår for ny kraftproduksjon Erik Fleischer Energiveteranene 12.nov.2007 1 Energiloven sier at all kraftproduksjon og kraftomsetning skal skje innenfor et markedsbasert system.

Detaljer

Uttalelse fra FUSen, om «Mindre justering av plusskundeordningen»

Uttalelse fra FUSen, om «Mindre justering av plusskundeordningen» Uttalelse fra FUSen, om «Mindre justering av plusskundeordningen» 31 Aug 2015 31.08.2015 Thor Christian Tuv 1 Bakgrunn, kommentar NVE har sendt på høring en «Mindre justering av plusskundeordningen». Dette

Detaljer

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF EnergiRike Temakonferansen 2004 Energi og verdiskaping Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av Olje-

Detaljer

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Brutto energiforbruk utvalgte land (SSB 2009) Totalt Per person Verden er fossil (80+ %) - Norge er et unntak! Fornybarandel av forbruk - EU 2010 (%)

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Utbyggers roller, utfordringer og muligheter. Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014

Utbyggers roller, utfordringer og muligheter. Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014 Utbyggers roller, utfordringer og muligheter Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014 Agenda Bakgrunn Trenger vi mer fornybar energi? Sareptas vindprosjekter Leverandører og

Detaljer

Kommunebesøk. Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav

Kommunebesøk. Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav Kommunebesøk Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav Agenda Kort innledning om fakta og rolle Muligheter og utfordringer fremover for hvert virksomhetsområde Grep for å sikre videre vekst

Detaljer

Ålesund 13. oktober 2010. Tafjord Kraftnett AS

Ålesund 13. oktober 2010. Tafjord Kraftnett AS Kraftsituasjonen med økende pris? Ålesund 13. oktober 2010 Peter W. Kirkebø Tafjord Kraftnett AS Avgrensing av Midt-Norge og Møre & Romsdal Midt-Norge generelt og Møre og Romsdal spesielt: Kraftunderskudd

Detaljer

Kraftnettet er den fysiske markedsplassen. Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv

Kraftnettet er den fysiske markedsplassen. Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv Kraftmarkedet Kraftnettet er den fysiske markedsplassen Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv De nordiske landene utgjør et felles engrosmarkedsområde Norge Sverige Danmark

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

KIÆR MYKLEBY. Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater

KIÆR MYKLEBY. Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater KIÆR MYKLEBY Olje- og energidepartementet Postboks 8148 0333 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater.docx 2480 Koppang, 12.01.2015 Høringsuttalelse om

Detaljer

Rammebetingelser for vindkraft. Norge sammenlignet med andre europeiske land

Rammebetingelser for vindkraft. Norge sammenlignet med andre europeiske land Rammebetingelser for vindkraft Norge sammenlignet med andre europeiske land Per Ove Eikeland Presentasjon for Statoil, 25.11.2009 Innhold Vindkraftens utvikling i Europa Drivkrefter for vindkraftutvikling

Detaljer

Fungerer kraftmarkedet godt, selv om det ikke oppleves slik?

Fungerer kraftmarkedet godt, selv om det ikke oppleves slik? Nr. 2 2012 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Fungerer kraftmarkedet godt, selv om det ikke oppleves slik? Våren titter frem Fungerer kraftmarkedet godt, selv om det ikke oppleves slik? Måleravlesning er viktig

Detaljer

Grønne sertifikat sett fra bransjen

Grønne sertifikat sett fra bransjen Zero10, 23. november 2010 Anders Gaudestad, Adm. direktør, Statkraft Agder Energi Vind DA Grønne sertifikat sett fra bransjen SAE Vind er Statkraft og Agder Energi sin felles satsing på landbasert vindkraft

Detaljer

Kraftsituasjonen i Norden

Kraftsituasjonen i Norden Kraftsituasjonen i Norden Torsdag 25. februar 2010 Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen Mitt mål: Alle i Norge skal ha sikker tilgang på energi, med lik pris på strøm og nettleie Kraftsituasjonen

Detaljer

Manglende kapasitet i strømnettet en Wind-breaker? Wenche Teigland, konserndirektør Energi BKK Offshore Wind, mandag 8. mars 2010

Manglende kapasitet i strømnettet en Wind-breaker? Wenche Teigland, konserndirektør Energi BKK Offshore Wind, mandag 8. mars 2010 Manglende kapasitet i strømnettet en Wind-breaker? Wenche Teigland, konserndirektør Energi BKK Offshore Wind, mandag 8. mars 2010 Dagens tema Dagens kraftsystem Potensialet for økt fornybar produksjon

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Regulering av fjernvarme

Regulering av fjernvarme Sesjon: Fjernvarme for enhver pris? Regulering av fjernvarme, Handelshøyskolen BI Norges energidager, 17. oktober 2008 Hva med denne i bokhyllen? Research Report 06 / 2007, Espen R Moen, Christian Riis:

Detaljer

Statkraft Agder Energi Vind DA

Statkraft Agder Energi Vind DA Vind på land i Norge og Sverige En sektor med milliard investeringer fram til 2020? Anne-Grete Ellingsen Direktør strategi og forretningsutvikling, SAE Vind Statkraft Agder Energi Vind DA Statkraft og

Detaljer

Hyggelige kraftpriser denne vinteren

Hyggelige kraftpriser denne vinteren Nr. 1 2012 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Hyggelige kraftpriser denne vinteren Hyggelige kraftpriser denne vinteren Valg av kraftavtale som passer for deg Årets gla melding til deg som driver med barne-

Detaljer

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter Christine Haugland, BKK BKKs virksomhet» Norsk vannkraft produksjon» 32 vannkraftverk ca. 6,7 TWh årlig» Vannkraft

Detaljer

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass Kraftgjenvinning fra industriell røykgass - Et miljøprosjekt med kraftgjenvinning i Energirikeregionen? Energirikekonferansen 2007 8. august 2007 Rune Holmen Industriens energibruk (2006) Nedgang i energiforbruket:

Detaljer

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Hovedbudskap Velfungerende energisystem er en forutsetning for all næringsvirksomhet. Manglende

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

Norsk kabelstrategi konsekvenser og muligheter for norske produsenter. Edvard Lauen, Agder Energi

Norsk kabelstrategi konsekvenser og muligheter for norske produsenter. Edvard Lauen, Agder Energi Norsk kabelstrategi konsekvenser og muligheter for norske produsenter Edvard Lauen, Agder Energi 1. Disposisjon 1. Et Europeisk kraftsystem med betydelige utfordringer 2. Norge kan bidra 3. Norge og fornybardirektivet

Detaljer

Økonomiske og administrative utfordringer. EBLs temadager januar 2009, Småkraft og nett - tekniske og økonomiske problemstillinger

Økonomiske og administrative utfordringer. EBLs temadager januar 2009, Småkraft og nett - tekniske og økonomiske problemstillinger Økonomiske og administrative utfordringer EBLs temadager 21.-22. januar 2009, Småkraft og nett - tekniske og økonomiske problemstillinger Kort om BKK 175 000 nettkunder 19 500 km luftledninger og kabler

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

Hva medfører innføringen av elsertifikater? Gudmund Bartnes Ressursseksjonen

Hva medfører innføringen av elsertifikater? Gudmund Bartnes Ressursseksjonen Hva medfører innføringen av elsertifikater? Gudmund Bartnes Ressursseksjonen Innhold Bakgrunn for elsertifikater Elsertifikatmarkedet Veien frem mot 1.1.2012 2 Grunner til å støtte fornybar kraft Miljø-

Detaljer

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsrapport... side 4 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Kontantstrøm... side 11 Endringer i konsernets egenkapital... side 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett Utdrag av rapporten TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010 Foto: Statnett Rapporten er kun for internt bruk, og skal ikke videresendes uten tillatelse fra TNS Gallup Om Energibarometeret TNS Gallups

Detaljer

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL FNI, 17. juni 2009 Innhold Energisystemet

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

EMA/BTE onsdag, 4. september 2013

EMA/BTE onsdag, 4. september 2013 EMA/BTE onsdag, 4. september 2013 Innledning Da det felles elsertifikatmarkedet mellom Norge og Sverige ble etablert fra 1. januar 2012, var norske småkraftverk 1 bygget mellom 2004 og 2009 ikke inkludert.

Detaljer

PUMPEKRAFT ERFARINGER OG UTSIKTER. Adm. direktør - Gaute Tjørhom 3. september 2013

PUMPEKRAFT ERFARINGER OG UTSIKTER. Adm. direktør - Gaute Tjørhom 3. september 2013 PUMPEKRAFT ERFARINGER OG UTSIKTER Adm. direktør - Gaute Tjørhom 3. september 2013 INNHOLD Kort om Sira-Kvina kraftselskap Erfaringer design Erfaringer regelverk Barrierer Markedsutsikter Oppsummering Kort

Detaljer

Bredbånd mer enn internett på Hadeland

Bredbånd mer enn internett på Hadeland Bredbånd mer enn internett på Hadeland IBM har vært med på å gjøre det mulig Hjernen i systemet: - Hadeland Energi sine hovednoder gjør bredbånd tilgjengelig for private, bedrifter og offentlig virksomhet

Detaljer

Energimeldingen og Enova. Tekna

Energimeldingen og Enova. Tekna Energimeldingen og Enova Tekna 20160907 Grunnleggende Økt energieffektivisering og utvikling av energi- og klimateknologi. Samtlige områder i norsk samfunnsliv På lag med de som vil gå foran 2 Klima Forsyningssikkerhet

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016 Eidsiva Energi AS Presentasjon til Hedmark fylkesting. april 6 Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Norges femte største energiselskap Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 3 millioner kroner i utbetaling

Detaljer

Folkevalgtopplæring. Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE. Steinkjer 09.11.2011 Bjørnar Skjevik

Folkevalgtopplæring. Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE. Steinkjer 09.11.2011 Bjørnar Skjevik Folkevalgtopplæring Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE Steinkjer 09.11.2011 Bjørnar Skjevik Selskapsformer Allmenaksjeselskap (ASA) Aksjeselskap (AS ) Ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har

Detaljer

TEKNOLOGIUTVIKLING MOT 2030 FOR VARMESYSTEMER I NORGE. Monica Havskjold Statkraft AS

TEKNOLOGIUTVIKLING MOT 2030 FOR VARMESYSTEMER I NORGE. Monica Havskjold Statkraft AS TEKNOLOGIUTVIKLING MOT 2030 FOR VARMESYSTEMER I NORGE Monica Havskjold Statkraft AS Vi ser tilbake før vi ser fremover (1) (2) (3) 2000 2014 2030 2 År 2000: Frykt for knapphet på elektrisitet Anstrengt

Detaljer

Hvor viktig er EUs energi- og klimapolitikk for norske energiselskaper? NHO, 27.november Administrerende direktør Oluf Ulseth

Hvor viktig er EUs energi- og klimapolitikk for norske energiselskaper? NHO, 27.november Administrerende direktør Oluf Ulseth Hvor viktig er EUs energi- og klimapolitikk for norske energiselskaper? NHO, 27.november 2012 Administrerende direktør Oluf Ulseth Hovedbudskap EU har de siste årene etablert en kraftfull europeisk energi-

Detaljer

Energy Roadmap 2050. Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8.

Energy Roadmap 2050. Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8. Energy Roadmap 2050 Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8. august 2012 Arne Festervoll Slide 2 Energy Roadmap 2050 Det overordnede målet

Detaljer

En bedre kraftsituasjon i Midt-Norge

En bedre kraftsituasjon i Midt-Norge En bedre kraftsituasjon i Midt-Norge Åpningsinnlegg ved Olje- og energiminister Åslaug Haga Stjørdal 21. januar 2008 Økt etterspørsel etter el i Midt-Norge Fra 2003 til 2005 vokste elforbruket i Midt-Norge

Detaljer

Olav Akselsen. Leiar av utvalet

Olav Akselsen. Leiar av utvalet Olav Akselsen Leiar av utvalet Men først litt om Mandat Energi- og kraftbalansen Ytre forhold 2030 2050 klimaendringar internasjonal utvikling Verdiskaping sysselsetting kompetanse/teknologiutvikling Mandat

Detaljer

Erfaringer med det svenske sertifikatmarkedet

Erfaringer med det svenske sertifikatmarkedet Erfaringer med det svenske sertifikatmarkedet 26. februar 28 Gry Hamarsland, Econ Pöyry Hvorfor sertifikatmarked? Erfaringer med det svenske sertifikatmarkedet Sertifikatmarkedet fremover 1 1 Svensk ambisjonsnivå:

Detaljer

Grønne sertifikater En lønnsom forretningsmulighet for Agder Energi.

Grønne sertifikater En lønnsom forretningsmulighet for Agder Energi. Grønne sertifikater En lønnsom forretningsmulighet for Agder Energi. Hva er elsertifikater? Markedsbasert virkemiddel for å støtte utbygging av fornybar kraftproduksjon Sikrer at det blir bygd ut mer fornybar

Detaljer