Styreleder i NTE Holding Bjørnar Skjevik sin tale til Dialogforum 24. april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styreleder i NTE Holding Bjørnar Skjevik sin tale til Dialogforum 24. april 2013"

Transkript

1 Styreleder i NTE Holding Bjørnar Skjevik sin tale til Dialogforum 24. april 2013 I dialogforumet for nøyaktig ett år siden berørte jeg de utfordringer som møtte NTE da prisen på strøm gikk ned fra over 46 øre i 2010 til 37 øre i Vi kan nå fastslå at fallet i kraftprisen har fortsatt og at vi i 2012 fikk en strømpris på 23,6 øre per kilowattime. Den prisen NTE oppnår er altså halvvert på to år. For å anskueliggjøre størrelsen på inntektstapet kan vi, som en tommelfingerregel, si at bunnlinja i NTE, altså resultat etter skatt, reduseres med rundt 16 millioner kroner for hvert øre kraftprisen går ned. Når prisen ble så å si halvert fra 46 øre i 2010 til 23,6 øre i 2012 betyr det altså rundt regnet 350 millioner kroner rett bort fra bunnlinja. Resultatet preges også av engangskostnader på til sammen 316 millioner. En stor del av nedskrivningene er knyttet til Hundhammerfjellet Forskningspark. NTE har nå avdekket uregelmessigheter på alle ScanWind-turbinene som er satt opp i forskningsparken. Vindturbinene er derfor tatt ut av drift inntil de faktiske forhold er nærmere avklart. Eventuelle reparasjoner vil sannsynligvis være omfattende og innebære betydelige kostnader. Som følge av dette er verdien av Hundhammerfjellet Forskningspark nå skrevet ned med ytterligere 191 millioner kroner og alle ScanWindturbinene er nå verdsatt til null. I tillegg er det gjort nedskrivninger knyttet til NTE Handel, samt selskaper knyttet til vår entreprenørvirksomhet og den tidligere enheten for strategi og forretningsutvikling. Fallet i kraftprisen og de store engangskostnadene medfører at NTE for 2012 leverer et resultat før skatt på 117 millioner og et negativt årsresultat etter skatt på 157 millioner kroner. Dette er selvfølgelig et resultat styret ikke er fornøyd med men tegn til forbedring i den underliggende driften gir grunn til å forvente at NTE ganske raskt vil generere nye overskudd. Selv om kraftprisen de kommende årene forventes å ligge lavt, har styret dessuten fortsatt stor tro på at våre investeringer i fornybar kraft også i fremtiden vil være lønnsomme. NTE 2020 et tydeligere NTE Det er nettopp en sterkt fallende og langsiktig lav kraftpris som er bakteppet for en rekke grep som er tatt i NTE det siste året. Og ikke bare i NTE, flere av våre kolleger rundt om i landet, blant annet TrønderEnergi, gjennomfører nå liknende omstillinger for å tilpasse organisasjonen til lavere strømpriser. Ved siden av framtidig strømpris, ligger for NTEs vedkommende også noen viktige strategiske valg som ble gjort i fjor sommer, til grunn for endrings- og forbedringstiltakene. Kort sagt handler disse valgene om å avklare hva som skal være vårt framtidige strategiske fokus hva vi skal drive med og ikke minst: hva vi ikke skal engasjere oss i. Vi løfter fram det vi mener er vår kjernevirksomhet og gjør denne så effektiv som mulig. Målet med de grep vi gjør, er at vi i 2020 skal være en av landets mest lønnsomme kraftprodusenter. Vi skal også være ett av landets mest

2 effektive nettselskaper! NTE skal dessuten være et kundenært energiselskap som leverer produkter og tjenester våre kunder etterspør. I dag innebærer det kraftsalg, fiberbaserte bredbåndstjenester og elektroinstallasjoner. Dette er vår kjernevirksomhet, som skal utvikles gjennom kontinuerlig forbedring av driften og som skal sikre framtidig lønnsomhet - selv med lave kraftpriser. Det nye NTE Det framtidige NTE er nokså annerledes organisert enn det vi har sett tidligere. Vi har nå organisert NTE i tre forretningsområder som samsvarer med kjernevirksomheten: Produksjon omfatter naturlig nok all vår energiproduksjon, først og fremst fra vann, men også etter hvert noe fra vind. Forretningsområdet Distribusjon er vårt nettselskap, som også har fått ansvaret for testingen av nye og avanserte målesystemer gjennom Demo Steinkjer. Nettselskapet skal både være effektivt og samtidig ha en beredskap god nok til å møte samfunnets og kundenes forventninger om et pålitelig strømnett. Til sist omfatter vårt forretningsområde Marked dagens NTE Marked AS med kraftsalg, fiberbredbånd og kundeservice og NTE Elektro. Som kjent er butikkvirksomheten nå solgt forutsatt godkjennelse fra Expert Norge. Salget ble gjort mulig ved at de ansatte selv la ned en betydelig innsats og viste stor omstillingsevne for å berge NTE Expert fra nedleggelse. Datterselskapet NTE Entreprenør, som omfatter Energiutvikling og datterselskapet NTE Entreprise AS, er definert som støttevirksomhet for vår kjernevirksomhet. Vi har tidligere sagt at vi arbeider for å finne nye eiere til NTE Entreprenør og NTE Entreprise og det er en prosess som fortsatt pågår. I tillegg er den tidligere enheten for strategi og forretningsutvikling, som lå i NTE Holding, avviklet. Framtidig forretningsutvikling skal skje i det enkelte forretningsområde og slik knyttes tett opp mot de utfordringene forretningsenhetene opplever. Ved at vi konsentrerer oss om kjernevirksomheten, får vi også en slankere, enklere og mindre topptung organisasjon. Eksempelvis er antall direktører redusert kraftig. Når alle funksjoner i konsernledelsen er på plass, vil det være bare 1/3 så mange direktører i NTE som det var for noen år siden. Og da er det ikke snakk om kosmetiske tittelendringer, det er en reell slanking av lederfunksjonene i toppen av organisasjonen. I løpet av de kommende årene blir det også færre ansatte i hele konsernet. Etter prognosene fra resultatforbedringsprogrammet å dømme, dreier det som om 112 årsverk i løpet av et par år. Reduksjonen skjer både gjennom salg av virksomhet til andre, naturlig avgang og nedbemanning. Resultatforbedring

3 Som nevnt innledningsvis peker alle analyser i retning av lav kraftpris i mange år framover. Styret i NTE kan ikke lukke øynene og håpe på det beste når inntektene faller med mange hundre millioner kroner. Det er denne realiteten som ligger bak resultatforbedringsprogrammet som ble etablert i fjor høst. Programmet har hatt og har som mål å avdekke forbedringsområder som innen 2015 skal gi konsernet et resultat etter skatt som er 200 millioner kroner bedre enn i Det er et resultat som gjør det mulig å betale ut utbytte til eier og dessuten handlingsrom til å utvikle selskapet videre mot målbilde Sammenligningsåret er altså 2011 og vi ser allerede nå at det er tatt ut forbedringer på 63 millioner kroner før skatt fra 2011 til og med første kvartal Styret har tro på at målet om 200 millioner kroner i resultatforbedring skal nås, men det blir meget krevende. Vi når ikke målet uten å gjennomføre grep som kommer til å smerte, både for enkeltansatte og for hele organisasjonen. Jeg er imidlertid ikke i tvil om at det er nødvendige grep, både å konsentrere vår drift om kjernevirksomheten og å forbedre resultatet. Endring av arbeidsgiverorganisasjon er et av forslagene som er fremmet i resultatforbedringsprogrammet. I dag er alle selskapene i NTE knyttet til avtaleverket i KS Bedrift, mens det næringspolitiske arbeidet i hovedsak skjer gjennom Energi Norge, som er en NHO-organisasjon. De siste årene har mange energibedrifter vi kan sammenligne oss med, valgt å flytte sin arbeidsgivertilknytning til Energi Norge, som er den største bransjeorganisasjonen på energiområdet. Blant andre BBK, Agder, Eidsiva, Lyse, Haugaland og Hafslund har meldt overgang, mens Trønderenergi og noen mindre e-verk er inne i den samme prosessen som NTE. Vi er klar over at medlemskap i KS Bedrift er en krevende problemstilling å reise, men skal målet i resultatforbedringsprogrammet nås, er det tvingende nødvendig å ta opp spørsmålet. Styrets standpunkt er at våre forretningsområder ikke kan ha andre rammevilkår enn våre konkurrenter. NTE sine selskaper må derfor være medlem i den arbeidsgiverorganisasjon som er best tilpasset deres utfordringer. Pensjon er et annet viktig tema i resultatforbedringsprogrammet. I KS Bedrift-området er det avtalt en offentlig tjenestepensjonsordning som er kostbar for bedriften. En mulig fremtidig endring av pensjonsavtale forutsetter derfor endring av arbeidsgivertilknytning. Mange av våre konkurrenter har en innskuddsbasert pensjonsordning, som har et lavere kostnadsnivå samtidig som bedriftens framtidige innbetalinger er mer forutsigbare. Foreløpige beregninger tyder på at en endring av dages pensjonsordning til en innskuddsbasert ordning kan redusere NTE sine premieinnbetalinger årlig med om lag 70 millioner kroner. Greier vi ikke å gjøre endringer i pensjonsordning og resultatforbedringsarbeidet konkluderer med å beholde dagens ordning må vi finne inndekning andre steder for å nå målet om en resultatforbedring på 200 millioner etter skatt.

4 Konsernsjef Christian Stav skal seinere gi dere et noe mer detaljert bilde av resultatforbedringsprogrammet. Resultat 2012 I fjor presenterte vi et årsregnskap med underskudd og håpet nok at det skulle være en engangsforeteelse. Slik ble det ikke og et underskudd på 157 millioner er selvfølgelig langt under det som kan kalles tilfredsstillende. Og om noen har vært i tvil: resultatet bekrefter behovet for å gjennomføre et omfattende resultatforbedringsprogram. Den vesentligste årsaken til underskuddet i tillegg til de ekstraordinære avskrivningene - er at vi i fjor ikke hadde kostnadsreduksjoner som kompenserte for hele inntektsbortfallet fra kraftproduksjonen. Som nevnt innledningsvis er det i fjorårsregnskapet også tatt inn hele 316 millioner kroner i engangskostnader, hvorav det meste er knyttet til Hundhammerfjellet Forskningspark. Dette er en belastning for selskapet, men det er etter styrets mening riktig og nødvendig å foreta nedskrivingene og sette verdien av ScanWind-møllene i forskningsparken til 0. Hundhammerfjellet Forskningspark har vært en gjenganger gjennom mange år, og når verdien av turbinene fra ScanWind nå er satt til null finner jeg det riktig å gjennomgå en kortversjon av historien. Etter energiloven i 1991 var det ikke lenger Fylkestinget men markedet som bestemte strømprisen. NTE gikk med overskudd, men Fylkestinget valgte de første årene ikke å ta ut utbytte. Til gjengjeld hadde de en klar forventning om at NTE skulle ha en utviklingsrolle. Om lag på samme tid, i nyttårstalen i 1991, erklærte Statsminister Jens Stoltenberg at de store vannkraftutbyggingenes tid var forbi. I Nord-Trøndelag var de mest interessante utbyggingsprosjektene vernet. Skulle NTE utvikle seg videre og dessuten kunne bidra til utvikling i regionen var det naturlig at fokuset ble rettet mot vindkraft og de store mulighetene som lå langs trøndelagskysten. Slik ble NTE blant pionerene innen vindkraft i Norge med landets første park på Vikna i NTE valgte å gå inn i arbeidet med å utvikle en ny generasjon vindturbiner, tilpasset forholdene på kysten ved å investere i ScanWind. For å utvikle ScanWind måtte det etableres en forskningspark og Hundhammerfjellet forskningspark ble etablert som et samarbeidsprosjekt mellom ScanWind, NTE og Enova. Samarbeidet ble etablert med utgangspunkt i at Norge skulle nå sitt mål om 3 TWh vindkraft i Etter den første utviklingsfasen av ScanWind-turbinene ble det jobbet aktivt med å bringe inn industrielle partnere for å kunne kommersialisere selskapet. NTE ble derimot stående alene og både NTE og eieren opplevde det slik at hadde en sagt A måtte en si B. Det ble kommunisert mellom selskap og eier at teknologiutvikling i

5 denne størrelsesorden innebar høg risiko. ScanWind-prosjektet ble også spesifikt debattert hos eier, og konklusjon var bred støtte til fortsatt satsing. Teknologi som ikke fungerte som forventet og flere havari satte også vindsatsingen på dagsorden. Hver gang ble det bred tilslutning til å stå løpet ut. Den siste investeringsbeslutningen i nye ScanWind-møller ble tatt for 7 år siden, i Det ble nå arbeidet aktivt med å redusere risikoen og en lyktes etter hvert med å selge brorparten av ScanWind til Morphic AB. Resten av selskapet ble solgt til GE i Resten av historien om Hundhammerfjellet Forskningspark kjenner forsamlingen godt. Jeg mener at de pionerene som ville satse og etablere en vindklynge i Trøndelag kunne vært helter i dag. De politiske festtalene og det lovede markedet i Norge kom, som vi vet, aldri og trønderne greide ikke å løfte alene. I dag er det ikke vanskelig å innrømme at med de erfaringer vi i dag sitter med og om vi ser oss bakover så er Hundhammerfjellet og ScanWind en satsing vi ikke ville gjort igjen. Videre til resultatet for 2012: Vi er godt fornøyd med at underliggende drift viser tegn til bedring, den lave kraftprisen tatt i betraktning. Både energi- og nettselskapet leverer gode resultater, og i markedsselskapet er resultatet forbedret betraktelig både i kraftsalgs- og bredbåndsvirksomheten. NTE Energi har aldri noen gang produsert så mye strøm som i fjor. Magasinfyllingen var jevnt god hele året og produksjonen endte 450 GWh over normalårsproduksjonen. Som dere alle har registrert, har vi lagt bak oss en tørr og forholdsvis kald vinter, som har tæret meget hardt på magasinfyllingen. NTE Elektro fortsetter med positive resultater, mens NTE Handel heller ikke i fjor helt nådde målet om et nullresultat. Også NTE Entreprise sliter med svake resultater. Som sagt før: Handel er solgt og vi leter etter nye eiere i NTE Entreprenør inklusive Entreprise. Til tross for underskudd, viser altså den underliggende drifta tegn til bedring. Samtidig er egenkapitalsituasjonen god. Styret finner det derfor forsvarlig å betale ut et utbytte til eieren på 20 millioner kroner. Utbyttet kommer da i tillegg til 150 millioner kroner i rente for det ansvarlige lånet. For ytterligere detaljer fra fjorårets drift, vil konsernsjefen redegjøre nærmere senere. Til samfunnet Selv med et betydelig underskudd etter skatt, er det totale bildet av NTEs samfunnsbidrag likevel vesentlig annerledes. I form av eiendomsskatt på anlegg for kraftproduksjon, strømnett, fibernett og bygninger, konsesjonsavgift, frikjøp av konsesjonskraft, garantiprovisjon, rente på ansvarlig lån og utbytte tilføres fylkeskommunen og de nordtrønderske kommunene årlig flere hundre millioner kroner. Også Staten får sitt, ikke mindre enn 274 millioner kroner er betalt inn fra konsernets virksomhet, i tillegg til personskatten som våre ansatte betaler. Tar vi også med direkte bidrag til lag og foreninger og annen utvikling i regionen, ender NTEs samlede samfunnsbidrag på i størrelsesorden 700

6 millioner kroner. Og så vet vi også at hvert årsverk i NTE utløser i overkant av ett årsverk utenfor konsernet, som følge av de ringvirkninger NTEs virksomhet har. Vårt bygdefiberprosjekt, der vi legger til rette for ulike lokale dugnadsløsninger, er også en del av vårt samfunnsbidrag. Det er hittil gjennomført eller satt i gang 16 bygdefiberprosjekt i 14 av fylkets kommuner. Totalt gir disse prosjektene fiberbredbånd til 2240 husstander, og nye felt kommer: blir det gitt offentlig støtte, kan ytterligere 2100 husstander vente seg bredbånd i løpet av noen år. NTE er også medeier i selskapet Stamfiber AS, som skal bygge ny stamfiber fra Narvik til Trondheim. Blir denne realisert, får fire nye kommunesentra tilgang på stamfiber, det betyr at bare to kommuner i fylket gjenstår før alle kommuner er knyttet til fibernettet. Vi har i vinter og vår, særlig i forbindelse med salget av butikkene, fått en ny diskusjon i media om nettopp NTEs samfunnsrolle. Det er ikke overraskende at det finnes ulike tolkninger av hva oppdraget innebærer, men for styret er det bare eierens vurdering av hva som ligger i samfunnsrollen, som gir retningen. Og den oppfatningen er rimelig fersk: så sent som da fylkestinget behandlet NTEs eiermelding i juni i fjor, ga eieren et nokså tydelig signal om hva som ligger i samfunnsrollen. I de signalene understrekes det at det er vår kjernevirksomhet som er arenaen samfunnsrollen hovedsakelig utspilles på. Og forutsetningen for å ha en samfunnsrolle er lønnsom drift. På ett område kan vi imidlertid ikke kompromisse: forsyningssikkerheten i strømnettet er en grunnleggende premiss for alt vi gjør. Så er det styrets oppdrag å videreutvikle verdiene i NTE, skape lønnsom forretning og ut fra det bidra til utvikling, nyskaping og kreativitet i Nord-Trøndelag innenfor de rammer som økonomien tillater. Avslutning Det kommende året er det tre områder som vil kreve særlig oppmerksomhet i styret: - Gjennomføre resultatforbedringsprogrammet - Vurdere utbygging av fornybar energi - Avklare vår bredbåndssatsing Jeg har tidligere berørt resultatforbedringsprogrammet og dere får en grundigere presentasjon av det om kort tid. Utover det som jeg allerede har berørt, er vurdering av framtidig kraftpris en sentral problemstilling for styret. Kan vi i en situasjon med lav vekst i Europa, mer kjernekraft i Finland og utbygging av mer fornybar energi i Norge og Sverige forvente at kraftprisen når gamle høyder rundt 2020? Om ikke annet, må vi kunne fastslå at usikkerheten er stor, vi har ingen synske som kan gi oss fasiten på

7 forhånd! Nettopp derfor er det så viktig at resultatforbedringsprogrammet gjennomføres og får tilsiktet effekt. Framtidig, langsiktig kraftpris er avgjørende også for om og når vi igjen investerer i fornybar energi. Særlig er vindkraft utfordrende også med utprøvd teknologi, med langt kortere inntjeningstid enn vannkraft. Av medieoppslag å dømme kan det jo synes som om Sarepta, altså NTE og TrønderEnergi, allerede har besluttet videre utbygging av Ytre Vikna. Det er ikke tilfelle! Vi skal være rimelig trygge på at vi har pålitelige prognoser for prisen både på kraft og elsertifikater før vi beslutter en så stor kommersiell utbygging. La meg også understreke at første byggetrinn av Ytre Vikna er bygd ut med velprøvd teknologi og at det naturligvis også vil være tilfelle i et eventuelt byggetrinn 2. Sarepta Energi har også andre, store utbyggingsplaner, særlig på Fosen, planer som trolig er en av de mest interessante porteføljen for landbasert vindkraft i Europa. Heller ikke her blir det utbygging uten at vi kan være rimelig sikre på lønnsomhet. Planene er også så store at NTE eller TrønderEnergi som eiere i Sarepta, ikke er i stand til å realisere de alene. Skal vi gå videre med vindkraft, må vi derfor hente inn flere partnere i Sarepta.. Dette er en prosess de to eierselskapene arbeider med. NTE har i mer enn ti år bygd ut fiberbasert bredbånd i Nord-Trøndelag og Trondheim. Omfanget av denne utbyggingen er nå så stor at vi i løpet av dette året må vurdere hvordan vi går videre. Det kan handle om konsolidering, altså sørge for at det som er bygd ut, gir best mulig avkastning, det kan handle om å gå ut av bredbåndsmarkedet, som enkelte andre e-verk har gjort eller det kan være fortsatt utbygging. Det faktum at vi må forvente at bredbåndsnettet i fremtiden åpnes for andre innholdsleverandører enn vår egen, påvirker også disse vurderingene. Vår veg er til forveksling lik den som er valgt også i andre, store energiverk, som er i tilnærmet samme situasjon som oss. Også der er fokus på kjernevirksomhet og rasjonalisering, altså en noe smalere virksomhet, valgt som strategi for å styrke nettopp kjernevirksomheten. Våre strategiske vegvalg og resultatforbedringsprogrammet skal gi oss nødvendig lønnsomhet til å møte framtidige utfordringer. Men vi må aldri gå i den fella å tro at jobben er gjort en gang for alle, vi må hvert eneste år, hver eneste dag jakte smartere måter å gjøre tingene på og effektiviseringer. Verden rundt oss forandrer seg raskt, det må også vi være i stand til. Både for å møte nye krav fra kunder, men også for å levere gode resultater sjøl når kraftprisen er lav.

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling!

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling! Dialogforum 29. april 2015 Gode forsamling! Både NTEs omgivelser og energibransjen er i sterk endring. Da må også vi endre oss. De siste årene har da også stått i endringens tegn for NTE. Skal vi fortsette

Detaljer

Dialogmøte 29. april 2014. Ekstremvær

Dialogmøte 29. april 2014. Ekstremvær Dialogmøte 29. april 2014 Ekstremvær Vi husker alle uværet i fjor høst. Derfor skal jeg denne gangen starte innlegget mitt like før og like etter siste årsskifte, før jeg går over til resultatet for fjoråret.

Detaljer

Styreleders tale til dialogmøtet 24. april 2012

Styreleders tale til dialogmøtet 24. april 2012 Styreleders tale til dialogmøtet 24. april 2012 Da bedriftsforsamlingen for ett år siden fikk presentert NTEs virksomhet i året som hadde gått, hadde vi så vidt begynt å puste rolig etter en vinter da

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen 29. september

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen 29. september Styreleders tale til bedriftsforsamlingen 29. september Vi er inne i en annerledes høst i NTE. Visst skal vi produsere våre kilowattimer elektrisitet og sende dem ut på linjenettet. Visst skal vi sørge

Detaljer

Folkevalgtopplæring. Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE. Steinkjer 09.11.2011 Bjørnar Skjevik

Folkevalgtopplæring. Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE. Steinkjer 09.11.2011 Bjørnar Skjevik Folkevalgtopplæring Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE Steinkjer 09.11.2011 Bjørnar Skjevik Selskapsformer Allmenaksjeselskap (ASA) Aksjeselskap (AS ) Ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har

Detaljer

Det vises også til Eiermeldingen 2013 som ble vedtatt i fylkestingets plenumssamling, den 13. juni 2013:

Det vises også til Eiermeldingen 2013 som ble vedtatt i fylkestingets plenumssamling, den 13. juni 2013: NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 14/00705- Steinkjer, den 19.05.2014 Sak 5/2014 Valg av framtidig arbeidsgivertilknytning i NTE 1. Bakgrunn Fram til konsernetableringen fra 1.1.2008,

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS den 4. mai 2011

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS den 4. mai 2011 Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS den 4. mai 2011 Tusen takk til Rebella Hex, spilt av Mildrid Ryan, som har valgt å besøke nettopp NTE sin bedriftsforsamling når hun første gang

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 27. april 2010 Regnskap

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 27. april 2010 Regnskap Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 27. april 2010 Filmen dere nettopp har sett illustrerer på en god måte at NTE er i endring. I 2009 har det vært forberedt og satt i verk omfattende

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Sertifikatkraft og skatt - oppdatering

Sertifikatkraft og skatt - oppdatering Sertifikatkraft og skatt - oppdatering På oppdrag fra Energi Norge mai 2014 THEMA Rapport 2014-26 - Sammendrag SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER I denne rapporten analyserer vi hvordan fordelingen av sertifikatkraft

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016 Eidsiva Energi AS Presentasjon til Hedmark fylkesting. april 6 Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Norges femte største energiselskap Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 3 millioner kroner i utbetaling

Detaljer

Hvor investeres det i sertifikatkraft? Hva kan gjøres for å få mer til Norge?

Hvor investeres det i sertifikatkraft? Hva kan gjøres for å få mer til Norge? Hvor investeres det i sertifikatkraft? Hva kan gjøres for å få mer til Norge? Fornybarnæringens frokostmøte 13. mai 2014 Magne Fauli, Energi Norge Fornybar Energi i Elsertifikatsystemet Hva har skjedd?

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Bedriftsforsamling NTE har i 2010 sluppet en ny markedsorganisasjon. Hele vårt kunde- og markedsapparat skal framstå som enhetlig

Detaljer

Vedrørende arbeidsgivertilknytning NTE

Vedrørende arbeidsgivertilknytning NTE Steinkjer, 03.06.2013 Vedrørende arbeidsgivertilknytning NTE Viser til Notat fra 25.02.2013 Svar på spørsmål i drøftingsmøte 12.02.13 - vurdering av tilknytning til arbeidsgiverforening I behandlingen

Detaljer

Eiermøte i Agder Energi

Eiermøte i Agder Energi Eiermøte i Agder Energi 26. september 2014 Styreleder Lars Erik Torjussen Perspektiver på bransjen Et hovedinntrykk fra gårsdagens konferanse, er dette: I et lengre perspektiv vil fornybar energi styrke

Detaljer

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008 LØSNINGER FOR FREMTIDEN Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008 NØKKELTALL NTE 2007 (2006) MILL KR. OMSETNING: 2209(1870) DRIFTSESULTAT: 465(465) TOTALKAPITAL. 8074 (7165) EGENKAPITAL: 4274(3791) NTE

Detaljer

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Aktuelle prosjekter i Innlandet Hva mener en vannkraftaktør om 2020-målene? Hva blir utfordringene

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Visjon Foretakets visjon slår fast en tydelig kunde- og markedsorientering:

Visjon Foretakets visjon slår fast en tydelig kunde- og markedsorientering: Styrets beretning Konsernets virksomhet Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon og salg av energi- og telekomprodukter,

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Utbyggers roller, utfordringer og muligheter. Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014

Utbyggers roller, utfordringer og muligheter. Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014 Utbyggers roller, utfordringer og muligheter Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014 Agenda Bakgrunn Trenger vi mer fornybar energi? Sareptas vindprosjekter Leverandører og

Detaljer

HVA KAN GRØNNE SERTIFIKATER OG NY TEKNOLOGI UTLØSE FOR INDUSTRIEN. Morten Fossum, Statkraft Varme AS

HVA KAN GRØNNE SERTIFIKATER OG NY TEKNOLOGI UTLØSE FOR INDUSTRIEN. Morten Fossum, Statkraft Varme AS HVA KAN GRØNNE SERTIFIKATER OG NY TEKNOLOGI UTLØSE FOR INDUSTRIEN Morten Fossum, Statkraft Varme AS STATKRAFT Europas største på fornybar kraftproduksjon Over hundre års historie innen vannkraft Nærmere

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

BLIR DET VINDKRAFTINVESTERINGER I NORGE?

BLIR DET VINDKRAFTINVESTERINGER I NORGE? BLIR DET VINDKRAFTINVESTERINGER I NORGE? ELSERTIFIKATKONFERANSEN 2014 Oslo 14. januar 2014 Anders Gaudestad Adm. Direktør Statkraft Agder Energi Vind Statkraft Agder Energi Vind SAE Vind er eid av Statkraft

Detaljer

Om samfunnsansvar og Lyse

Om samfunnsansvar og Lyse Om samfunnsansvar og Lyse Ivar Rusdal Styreleder, Lyse Energi AS Eierseminar i Agder Energi AS Hovden 27.10.09 Meny: 1. Hva er «samfunnsansvar»? 2. Formelle rammer: Nødvendige men ikke tilstrekkelige 3.

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD

VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD Presentasjon for Windcluster Norway Trondheim 11. desember 2014 Kristian Aa, Fosen Vind AS Hva vi har gjort: Etablert selskapet Utredet prosjektene Planene for vindkraft

Detaljer

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft 1. STATKRAFT 2. VINDKRAFT 3. VINDKRAFT I NORGE side 2 STATKRAFT KONSERNET 2008 Kraft produksjon, TWh 53.4 Av dette vind 0.6 TWh

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Året som gikk Sentrale hendelser 2012 side 14. Styrets beretning Konsernets virksomhet side 17

Året som gikk Sentrale hendelser 2012 side 14. Styrets beretning Konsernets virksomhet side 17 ÅRSRAPPORT 2012 Innhold Fakta om NTE Kort om NTE side 4 Vår virksomhet side 5 Hovedtall side 7 Eierskap og virksomhetsstyring side 8 Konsernstyret side 8 Styrer i datterselskapene side 10 Konsernledelsen

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Styrets beretning. Økonomiske resultater

Styrets beretning. Økonomiske resultater Styrets beretning Konsernets virksomhet Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (NTE) er et konsern eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon og salg av energi- og telekomprodukter,

Detaljer

VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI

VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI KONSERNSJEF CHRISTIAN RYNNING-TØNNESEN 7-FJELLSKONFERANSEN, 31. MARS 2011 STORE MULIGHETER I EUROPA EUs energi- og klimapakke innebærer omfattende

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Presentasjon i formannskapsmøte 14. September 2010. Steinar Vikingstad Trond Brevik

Presentasjon i formannskapsmøte 14. September 2010. Steinar Vikingstad Trond Brevik Presentasjon i formannskapsmøte 14. September 2010 Steinar Vikingstad Trond Brevik Dagens tema og agenda Dagens tema Eierstrategi for Energiselskapet Buskerud AS Dagens agenda 1. Om oss 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen 9.3.2011 Energispørsmål som kan interessere økonomer Hva er oppgavene? Hvordan løses de? Hva gjør økonomene? Litt om strøm P F Litt om strøm forts P K

Detaljer

Grønne sertifikat sett fra bransjen

Grønne sertifikat sett fra bransjen Zero10, 23. november 2010 Anders Gaudestad, Adm. direktør, Statkraft Agder Energi Vind DA Grønne sertifikat sett fra bransjen SAE Vind er Statkraft og Agder Energi sin felles satsing på landbasert vindkraft

Detaljer

Forretningsområde Energi

Forretningsområde Energi Forretningsområde Energi Konsernstruktur i Agder Energi AS Konsernsjef Økonomi/ Finans Organisasjon Informasjon FO Energi FO Nett FO Marked FO Tjenester - AE Produksjon AS - AE Varme AS - Norsk Varme-

Detaljer

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele?

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Kernefunktioner 1 Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Publisert av QVARTZ, juni 2016 Dette dokumentet er basert på en detaljert analyse av eierskapsstrukturene og økonomien

Detaljer

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 RAPPORT 1. KVARTAL 2008 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2007) KONSERNRESULTAT Konsernresultatet før skatt og minoritetsinteresser pr 31.03

Detaljer

ENERGINETTVERK VITENSENTERET 7. Sept. 2011

ENERGINETTVERK VITENSENTERET 7. Sept. 2011 ENERGINETTVERK VITENSENTERET 7. Sept. 2011 Begynnelsen Over 90 år er gått siden starten med tradisjonell vannkraftutbygging. NTE har produsert vannkraft siden 1923, og eier og driver i dag 26 kraftverk.

Detaljer

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 Historikk - elsertifikater 2003 Sverige starter sitt elsertifikatsystem Vinter 2005 forslag om felles

Detaljer

Investering og omstilling i kraftnæringen hva blir de store kapitalutfordringene? Bjørn O. Øiulfstad 20. oktober 1014 Energi Norge

Investering og omstilling i kraftnæringen hva blir de store kapitalutfordringene? Bjørn O. Øiulfstad 20. oktober 1014 Energi Norge Investering og omstilling i kraftnæringen hva blir de store kapitalutfordringene? Bjørn O. Øiulfstad 20. oktober 1014 Energi Norge Kort om vårt forretningside Nor Kraftkapital tilbyr rådgivning til aktører

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft satser på bioenergi Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft AS Nord-Norges største energikonsern Eiere med fokus på langsiktig verdiskaping (60% Troms fylkeskommune, 40% Tromsø Kommune)

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energi Ren verdiskaping Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE E-COs verdier: Engasjert skikkelig -

Detaljer

KIÆR MYKLEBY. Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater

KIÆR MYKLEBY. Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater KIÆR MYKLEBY Olje- og energidepartementet Postboks 8148 0333 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater.docx 2480 Koppang, 12.01.2015 Høringsuttalelse om

Detaljer

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002 Naturen i arbeid Første kvartal 2002 STATKRAFT FØRSTE KVARTAL 2002 Sammendrag Statkraft viser samlet et konsernresultat på 1.432 mill. kr før skatt i første kvartal. Dette er 35 mill. kr mer enn i første

Detaljer

Sarepta Energi AS. Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012

Sarepta Energi AS. Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012 Sarepta Energi AS Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012 Sarepta Energi AS Sarepta Energi AS eies 50/50 av NTE og TrønderEnergi Selskapet er stiftet i 2004 av Hydro og

Detaljer

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve: Slik tenker og planlegger vi for det uventede. Utvikling av improvisasjonskompetanse

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve: Slik tenker og planlegger vi for det uventede. Utvikling av improvisasjonskompetanse Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve: Slik tenker og planlegger vi for det uventede Utvikling av improvisasjonskompetanse NTE et trøndersk industrikonsern 950 ansatte 3,5 milliarder i omsetning Virksomhet i

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Norges femte største energiselskap Eies av 26 lokale kommuner og to fylkeskommuner Ca. 1000 ansatte Ca. 153 000 kunder EIDSIVA ENERGI AS 3,4 TWh egenproduksjon

Detaljer

Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE

Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE NTE et trøndersk industrikonsern 950 ansatte 3,5 milliarder i omsetning Virksomhet i hele Nord-Trøndelag og Trondheim

Detaljer

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid?

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? part of Aker Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? Verdal Formannsskap 3. september 2009 Nina Udnes Tronstad Adm. dir. Aker Solutions, Verdal 2008 Aker Solutions Agenda Utfordringer norsk verftsindustri

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Kraftbransjen i 2020: Veien fra visjoner til virkelighet

Kraftbransjen i 2020: Veien fra visjoner til virkelighet Kraftbransjen i 2020: Veien fra visjoner til virkelighet Tom Nysted, konsernsjef Agder Energi Energi Norge - Vinterkonferansen 2012 Politikkens visjon for kraftsektoren i 2020 Tilnærmet like strømpriser

Detaljer

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente?

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Lyse Produksjon Frank Emil Moen Avd.leder

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Konsekvenser av skatteforskjeller mellom Norge og Sverige

Konsekvenser av skatteforskjeller mellom Norge og Sverige Konsekvenser av skatteforskjeller mellom Norge og Sverige NVEs vindkraftseminar 17. juni 2013 Magne Fauli, Energi Norge Energi Norge BEDRE KLIMA - SIKKER FORSYNING - GRØNN VEKST Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer Elsertifikater Muligheter og utfordringer EnergiAkademiet 10. februar 2011 Arnstein Flaskerud En markedstilnærming til klimautfordringene gir noen muligheter og mange utfordringer for aktørene Det er grunn

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case. Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011

Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case. Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011 Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011 Enova og ny teknologi Energiomleggingen er rettet mot kjente energiløsninger som ennå ikke er konkurransedyktige

Detaljer

TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover. Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo

TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover. Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo 1 2 Kort om TrønderEnergi Etablert i 1950 da halvparten av innbyggerne i Trøndelag var uten strøm Hovedkontor

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) E-CO Energi oppnådde

Detaljer

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Offshore vind Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Klimaforpliktelsene en sterk pådriver i Europa og i Norge EUs fornybardirektiv og Klimaforlik i

Detaljer

Innhold. Året som gikk side 20

Innhold. Året som gikk side 20 ÅRSRAPPORT 2011 Innhold Fakta om NTE side 4 Historien side 5 Visjonen side 6 Våre verdier side 7 Hovedtall side 8 Konsernstyret side 9 Eierskap og virksomhetsstyring side 13 Konsernledelsen side 13 Datterselskap

Detaljer

Energy Roadmap 2050. Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8.

Energy Roadmap 2050. Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8. Energy Roadmap 2050 Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8. august 2012 Arne Festervoll Slide 2 Energy Roadmap 2050 Det overordnede målet

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Tromsø 8. september 2011 Kristian A. Johansen Handelssjef, Nordkraft Produksjon AS Nordkraft AS Kort om konsernet Aksjonærer: kommune 50,01 % Troms Kraftforsyning

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Alle grafer og diagrammer

Alle grafer og diagrammer Home / Dette er Hafslund / Alle grafer og diagrammer Alle grafer og diagrammer Barnas miljøfestival - besøkende Annonse Aftenposten om Øya-samarb. Andel av Venture portefølje inkl REC Andre steder Østfold

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

TREDJE KVARTAL 2007 1. NOVEMBER 2007

TREDJE KVARTAL 2007 1. NOVEMBER 2007 TREDJE KVARTAL 27 1. NOVEMBER 27 TRE KVARTALER KORT FORTALT EBITDA EBITDA 5 395 mkr (-2 75) Produksjon 29,1 TWh (-7,) Snitt spotpris 18,6 øre/kwh (-21,3) Økte inntekter sikringshandel Resultat etter skatt

Detaljer

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2010-30. SEPTEMBER 2010 (Tall for 2009 i parentes)

Detaljer

Ny kraftutbygging mangler ved lovverket Advokat Stein Erik Stinessen Advokat Peder Landfald

Ny kraftutbygging mangler ved lovverket Advokat Stein Erik Stinessen Advokat Peder Landfald Ny kraftutbygging mangler ved lovverket Advokat Stein Erik Stinessen Advokat Peder Landfald Overblikk En ny epoke for utbygging av vannkraft Det skal bygges mer vannkraft og store kraftlinjer enn på flere

Detaljer

Innsatsgruppe Fornybar kraft. Atle Harby, SINTEF Energiforskning

Innsatsgruppe Fornybar kraft. Atle Harby, SINTEF Energiforskning Innsatsgruppe Fornybar kraft Atle Harby, SINTEF Energiforskning Strategigruppe utnevnt av energiministeren i februar 2007 Skal avslutte sitt arbeide 1. februar 2008 Mandatet: Bred og samlende FoU-strategi

Detaljer

PRESENTASJON 3. september 2009

PRESENTASJON 3. september 2009 PRESENTASJON 3. september 2009 Historikk Narvik kommunale elektrisitetsverk etablert i 1913 med mål om å dekke Narviks behov for elektrisk kraft. 1995: Narvik Energi AS dannet. 1998-2001: Ekspansiv strategi

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om?

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Trondheim, 21. april 2015 Vidar Lindefjeld politisk rådgiver «Norge trenger ny fornybar energi!» Ny fornybar kraft er nødvendig i norsk strømforsyning. Vi

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Vassdragsnatur i verdensklasse vern eller bruk? Oddvin Lund, Den Norske Turistforening Lasse Heimdal, Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)

Vassdragsnatur i verdensklasse vern eller bruk? Oddvin Lund, Den Norske Turistforening Lasse Heimdal, Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Vassdragsnatur i verdensklasse vern eller bruk? Oddvin Lund, Den Norske Turistforening Lasse Heimdal, Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) FRIFOs medlemsorganisasjoner 680.000 medlemskap Over 4 mill

Detaljer

Hva medfører innføringen av elsertifikater? Gudmund Bartnes Ressursseksjonen

Hva medfører innføringen av elsertifikater? Gudmund Bartnes Ressursseksjonen Hva medfører innføringen av elsertifikater? Gudmund Bartnes Ressursseksjonen Innhold Bakgrunn for elsertifikater Elsertifikatmarkedet Veien frem mot 1.1.2012 2 Grunner til å støtte fornybar kraft Miljø-

Detaljer

Kraftsituasjonen i Midt-Norge. 7. april 2010

Kraftsituasjonen i Midt-Norge. 7. april 2010 Kraftsituasjonen i Midt-Norge 7. april 2010 Kraftsituasjonen i Norden Vi har sett svært høye priser på strøm. Det skyldes : Høyt forbruk på grunn av kulde i hele Norden Lavere tilbud Manglende svensk kjernekraft

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

ELSERTIFIKATINVESTERINGER EKSTRAORDINÆRE AVSKRIVNINGSREGLER

ELSERTIFIKATINVESTERINGER EKSTRAORDINÆRE AVSKRIVNINGSREGLER Deres referanse Vår referanse Dato IS 14.08.2012 Finansdepartementet Postboks 8008 0030 OSLO ELSERTIFIKATINVESTERINGER EKSTRAORDINÆRE AVSKRIVNINGSREGLER Likeverdige konkurranseforhold er viktig for å realisere

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon

Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon 2 Ringeriks-Kraft AS Administrerende direktør Ole Sunnset 13 ansatte Ringeriks-Kraft Produksjon AS Ringeriks-Kraft

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Om rapporten 7

Detaljer