Vedrørende arbeidsgivertilknytning NTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedrørende arbeidsgivertilknytning NTE"

Transkript

1 Steinkjer, Vedrørende arbeidsgivertilknytning NTE Viser til Notat fra Svar på spørsmål i drøftingsmøte vurdering av tilknytning til arbeidsgiverforening I behandlingen i Fylkestinget i sak 07/09 hvor følgende ble vedtatt: 7. Fylkestinget slutter seg til at NTE fortsatt skal ha arbeidsgivertilknytning til KS, og viser i den forbindelse til referat av drøftingsmøte mellom direktøren og fagforeningene - hvor det framgår at bedriften ikke har planer om å endre arbeidsgivertilknytning. KS tilknytningen har også flere ganger vært gjenstand for oppmerksomhet i bedriftsforsamlingen, hvor eierflertallet har uttalt at KS medlemskapet står fast. Vi er derfor av den oppfatning at før KS-medlemskapet eventuelt skulle bli oppsagt så vil dette først kunne skje etter et nytt vedtak i Fylkestinget i Nord-Trøndelag. Store konsekvenser for ansatte Konsekvensen av å melde seg ut av KS-Bedrift vil være at dagens Tariffavtale med alle lokale særavtaler og Hovedavtalen vil opphøre, til fordel for en annen avtale. Det er ikke å komme utenom at det er pensjonsvilkårene inkludert uføre, ektefelle og barneforsikring som er den store forskjellen mellom de ulike tariffavtalene. Nettopp pensjon var også det store spørsmålet når ansatte og daværende konsernsjef drøftet konserndannelsen med aksjeselskapsformen i Der ble det en enighet om å videreføre KS medlemskapet, noe som også eieren, Fylkestinget, sluttet seg til. I årevis var argumentasjonen at ansatte på NTE måtte tåle en lavere lønn enn i sammenlignbare selskaper på grunn av den gode pensjonsordningen. Dette har vært et argument som ble akseptert. Senere tid har lønningene økt opp i mot bransjenorm, mye på grunn av den kraftige veksten i lederlønningene i konsernet. Ansatte har ved flere anledninger vist vilje til moderasjon for å bedre den økonomiske situasjonen i enkeltselskaper og i konsernet. I 2012 ville EL & IT Forbundet være mer moderat enn det bedriften og andre fagforeninger kunne være med på. Om medlemskapet i KS blir oppsagt vil det være svært utfordrende å få med ansatte på slike tak i fremtiden da vi fullt ut vil kunne sammenligne oss med andre aktører i markedet som ikke har moderasjon på sin dagsorden. Den tilbakemeldingen vi får fra mange av våre medlemmer er at hvis NTE skifter pensjonsavtale vil det ikke lengre være attraktivt å jobbe i bedriften, og mange sier også at de da vil søke andre arbeidsgivere. Dette er et alvorlig signal for oss som arbeidstakerorganisasjon, og det bør også være et alvorlig signal til bedriften.

2 Om bedriftens vurderinger I bedriftens notat for vurderingen rundt arbeidsgivertilknytning er det i dag flere momenter som gjør at forutsetningen for drøftingene er endret. Spesielt er dette med tanke på konsernstruktur og hvilke selskaper som er omfattet av disse drøftingene. Vi er kjente med at NTE Handel AS er vedtatt avhendet, NTE Entreprise og Energiutvikling er i prosess om mulig salg, og NTE Entreprenør er som følge av dette i ferd med å bli oppløst. Formelt sett har heller ikke NTE Elektro AS noen gang vært et datterselskap til NTE Entreprenør AS, men i ledelsesstrukturen har det selvfølgelig vært slik. Vi er forundret over disse momentene ikke er tatt inn i bedriftens notat da dette ikke kunne være ukjent for bedriften den 25.februar Videre er det beskrevet at et medlemsskap må gi en forretningsmessig merverdi til NTE og den utvikling NTE skal ha. Vi har i flere år hatt medlemskap i Energi Norge og Nelfo, og har også hatt en styreplass i disse. Utfordringer med disse medlemskapene er ikke omhandlet i bedriftens notat. Det er heller ikke redegjort for hvilken forretningsmessig merverdi vi har hatt i de senere års medlemskap i disse organisasjonene. Vi ber derfor om en grundig redegjørelse på dette. Videre står det i notatet at: Både hovedavtalen (HA) og tariffavtalene (TA) i KS Bedrift har sin opprinnelse fra kommunal- og fylkeskommunal sektor og bærer preg av det. Selv om det ble etablert en egen tariffavtale for energibedriftene i KS-området i år 2000, som senere har blitt til to (Energiavtale I og II), er det fortsatt slik at avtalene preges av tilhørighet til kommunal og offentlig sektor. Dette innebærer at vi for ovennevnte selskaper har rammebetingelser som på en del områder svekker deres konkurranseevne. Både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i KS har de senere årene hatt et forhandlingsutvalg med representanter fra NTE, og lokale problemstillinger er også delvis løftet opp gjennom tariffkonferanser på begge sidene og håndtert i tariffoppgjørene. Dette mener vi har vært en styrke i tariffavtalen og har gitt NTE en unik mulighet til å få på plass et robust rammeverk for vår virksomhet. Tariffavtalen Energiavtale I er på mange områder svært lik tariffavtalen i Energi Norge, og det er også tatt inn bestemmelser i tariffavtalen i fra Landsoverenskomsten (LOK). Vi er derfor svært forundret over beskrivelsen om at avtalene preges av tilhørighet til kommunal sektor og fører til svekket konkurranseevne. Vi ber derfor om en redegjørelse for hvilke deler av tariffavtalen som svekker konkurranseevnen til NTE. Påståtte utfordringer med KS medlemskap Permittering Permitteringsadgangen i dagens tariffavtale beskrives som svært vanskelig i og med at det betinger en lokal enighet. Vi siterer: Dette har ført til forsinket og/ eller manglende iverksettelse av permitteringer både i Elektro og Entreprise. En sentral behandling av en lokal uenighet om permittering i Entreprise ( febr. 2013), befester prinsippet om lokal enighet før iverksettelse av permitteringer.

3 Vi kjenner ikke til at det har forekommet forsinkelser på grunn av at det skal være lokal enighet før permittering iverksettes. Tvert i mot kjenner vi til at varsel om permittering etter lokal enighet er sendt ut flere måneder før permitteringen blir iverksatt. Pr dags dato er det flere som har fått varsel om permittering i desember 2012 som fortsatt ikke er permittert. At de sentrale partene ble enige om at NTE ikke kunne permittere tillitsvalgt under de omfattende omstillingene vi er inne i, er ikke en forståelig argumentasjon. Tvert i mot ville vi med stor sannsynlighet ha stevnet NTE for arbeidsretten om de hadde iverksatt en permittering i nevnte tilfelle. Dette uavhengig av tariff- og hovedavtale. I så måte har NTE blitt skånet for belastningen en stevning og mulig tap i arbeidsretten ville ha medført. Tillitsvalgtressurser Tillitsvalgtsressursene er også beskrevet som problematisk med dagens Hovedavtale, sitat: Et annet eksempel på en bestemmelse i Hovedavtalen som oppleves problematisk, dreier seg om ressursbruk til tillitsvalgtarbeid. HA del C 3-3 punkt g, fastsetter : Partene er enige om at partene skal få nødvendig tid til å utføre sine oppgaver i henhold til denne avtale Vi er svært forundret over at bedriften legger tillitsvalgtsressurs til grunn i vurderingen om arbeidsgivertilknytning. At tillitsvalgte skal få nødvendig tid for å utføre sine oppgaver burde vært en selvfølge, også for bedriften. Det er trist å se at arbeidstakernes tilbakemeldinger gjennom sine tillitsvalgte ikke blir verdsatt av ledelsen, men i stedet blir dette problematisk. Vi vil også vise til Hovedavtalen LO NHO som blir fremholdt som mye bedre, sitat: 6-6 1) Hovedorganisasjonene er enige om at de tillitsvalgte skal få nødvendig tid til å utføre sine oppgaver i henhold til Hovedavtalen. Dette viser at tillitsvalgtsressursene i KS avtalen slettes ikke er annerledes enn i LO/NHO avtalen. Dette burde være kjent for bedriften. Hvor mange tillitsvalgte og hvor mye tillitsvalgtsressurser mener bedriften hver enkelt organisasjon vil få ved et skifte av arbeidsgivertilknytning? Diett Sitat fra bedriftens notat: Når det gjelder Energiavtalene, er det flere bestemmelser som omhandler godtgjørelse for reise- og diett, som er resulterer i høyere kostnader enn våre konkurrenters betingelser. Det påvirker konkurranseevnen spesielt til de virksomhetene som har sine oppdrag/ prosjekter utenfor vårt nære geografiske område, og som krever en utstrakt reisevirksomhet (for eksempel Entreprise). Vi må på nytt poengtere at NTE Entreprise er i ferd med å bli solgt ut av NTE og kan ikke bli brukt som argument i disse drøftingene. Det vil heller ikke være virksomheter i NTE som skal ha sine oppdrag/virksomheter utenfor vårt nære geografiske område. Det er også et faktum at tariffavtalen i Energi Norge gir en diett lik statens satser noe som samsvarer med diettbestemmelsene i KS Energiavtalen. Pensjon Sitat fra bedriftens notat: Mange av våre konkurrenter har en innskuddsbasert pensjonsordning, som har et lavere kostnadsnivå samtidig som den er forutsigbar i forhold til bedriftens framtidige innbetalinger. I andre tariffområder er det vanlig at det ikke er avtalefestet noen pensjonsordning og/ eller at det er gitt rom for de lokale partene å bli omforent om en ordning.

4 Innledningsvis redegjorde vi for noe av vårt syn på pensjon. Vi ønsker en videre redegjørelse fra bedriften om pensjonsordningene. Hvilke konkurrenter som er naturlige å sammenligne seg med har en innskuddsbasert ordning og lavere pensjonskostnader enn NTE? Hvilke tariffområder som er aktuelle har ikke en avtalefestet pensjonsordning, og hvorfor inngår dette i bedriftens argumentasjon om hvorfor KS medlemskapet er utfordrende? Videre ber vi om å få fremlagt en selskapsvis oversikt over pensjonsinnbetalingene de siste 5 årene, samt en vurdering av hvilke økonomiske konsekvenser overgangen fra KLP til Storebrand har hatt siden overgangen. Vi tenker da også på eventuelle endringer i kostnader ved uførepensjon og AFP. Så ber vi om en vurdering om hvilke ordninger bedriften ser for seg etter at Banklovkommisjonens innstilling er behandlet i Stortinget og en vurdering av økonomiske konsekvenser av dette for ansatte i NTE med 10, 20, 30 og 40 års ansettelse i selskapet? Atypisk medlemsbedrift? Sitat fra bedriftens notat: I tillegg til de avtalemessige forhold som er nevnt ovenfor, er det også noen forhold som er knyttet til at selskapene i NTE er atypiske medlemsbedrifter i KS Bedrift, både i forhold til størrelse og bransjetilhørighet (de konkurranseutsatte selskapene). I utgangspunktet vil det være en fordel å være en stor aktør med stor innflytelse i en arbeidsgiverorganisasjon. Denne effekten oppnås likevel ikke dersom problemstillingene er spesielle for NTE-selskaper, og er lite eller ikke relevante for de øvrige medlemsbedriftene. Dette er opplevd ved flere anledninger, bl.a. ved sentrale lønnsoppgjør og ved flere lokale uenighetssaker som har krevd sentral behandling. NTE har opplevd å få negativ eksponering, som påvirker omdømme, sist ved det sentrale lønnsoppgjøret i 2012, hvor NTE ble tatt ut i streik som eneste medlemsbedrift i KS Bedrift. Vi i EL & IT Forbundet kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen om at NTE er en spesielt atypisk medlemsbedrift. Spesielt ikke etter endringene som er i ferd med å skje i konsernet. Hvilke utfordringer er det bedriften tenker på som er spesielle for NTE selskaper som vil få en bedring om NTE skifter arbeidsgivertilknytning? Hvorfor har dette skapt utfordringer når lokal uenighet krever sentral behandling? Kan bedriften dokumentere at streiken i høst påvirket NTE s omdømme negativt? Vi er sterkt kritiske til at streiken som ble avholdt blir brukt som argument for å skifte arbeidsgivertilknytning. Pensjon var et sentralt tema under de sentrale forhandlingene og vi oppfatter et skifte av arbeidsgivertilknytning som en omkamp fra NTE. Vi kan også dokumentere at NTE s omdømme ikke er påvirket som følge av streiken, og påstanden i notatet er derfor uriktig og tendensiøs. Vi vil bemerke at et eventuelt skifte av arbeidsgivertilknytning ikke vil virke dempende på streikelysten i EL & IT Forbundet, slik at de 20 årene mellom hver gang ansatte på NTE har vært i streik, slik det har vært i KS, vil kunne bli kraftig redusert. Oppsummering Medlemskapet i KS bedrift ligger trykt gjennom vedtaket i fylkestingert i En endring på dette vil måtte medføre en ny sak for fylkestinget.

5 Vi mener videre at det ensidige fokuset på økonomisk resultat kan føre til en kortsiktig vinning, men den store uttrykte viljen til outsourcing og et konstant press på arbeidstakernes lønns og arbeidsvilkår fører til at kjernekompetanse forsvinner ut av bedriften, ansatte som blir igjen blir usikker på egen arbeidsplass og vil søke nye jobber utenfor konsernet. Dette kan gi uante negative konsekvenser for NTE i fremtiden. Etter vårt syn harmonerer dette ikke til føringer gitt av eier i etableringsvedtaket og i eiermeldinger vedtatt i Fylkesting hvor NTE skal være en langsiktig og forutsigbar arbeidsgiver Vi er sterkt kritiske til bedriftens hastverk med å endre arbeidsgivertilknytningen med bedriftens argumentasjon. Spesielt i den uavklarte situasjonen rundt pensjonsordningene i Norge pr dags dato, før de nye pensjonsordningene blir vedtatt i stortinget i Etter stortingets vedtak vil man i alle fall bli satt i en situasjon der man blir nødt til å forhandle om nye pensjonsordninger. Videre vil vi vise til det entydige rådet fra pensjonsekspert Dag Vidar Bauts på møte arrangert av bedriften den , hvor han rådet oss til å beholde dagens ordning til eventuelle endringer blir vedtatt på stortinget. Et skifte av pensjonsordning i dag er etter vårt syn svært uansvarlig og en særdeles dårlig personalpolitikk. Vi mener for øvrig at notatet datert 25.februar 2013 sammen med drøftingsnotatet fra bedriften datert 4. februar 2013 signaliserer et tydelig ønske om tariffhopping for og til en hver tid ha den tariffavtalen som gir minst mulig uttelling for de ansatte, og følgelig da vil være rimeligst for bedriften. Dette er sterkt beklagelig og virker provoserende for de ansatte. Vi ber om svar på våre spørsmål før drøftingene går videre. Mvh Bjørn Helmersen NTE Klubb av EL & IT Forbundet

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1:

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: «Arbeidsgiver og lokale arbeidstakerparter som til sammen representerer mer enn 2/3 av de fagorganiserte arbeidstakerne, kan inngå avtale om endringer i bedriftens

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Randi Johanne Løvland Kjell Bjørndalen Karin Ask-Henriksen

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Randi Johanne Løvland Kjell Bjørndalen Karin Ask-Henriksen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 20. november 2014 Saksnr.: 29/2014 Lnr.: 48/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Randi Johanne Løvland Kjell Bjørndalen

Detaljer

«Førstehjelpskrinet»

«Førstehjelpskrinet» «Førstehjelpskrinet» -en håndbok for tillitsvalgte i Spekter Innhold Forord...4 Hva betyr det å være tillitsvalgt...5 Den tillitsvalgtes viktigste oppgaver...6 Ovenfor arbeidsgiver...6 Ovenfor medlemmene...6

Detaljer

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN UTGITT APRIL 2015 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INNHOLD FORORD 3 Utgangspunkt 4 Hvordan gå fram i arbeidet med pensjonsordning? 5 Mer om ulike pensjonsordninger

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER Før jeg kommenterer landsstyrets innstillinger til dagsordenens punkt Vår egen organisasjon og vedtekter, vil jeg komme med noen generelle synspunkter om LO, kartellene

Detaljer

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet Oslo, 07.02.00 STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 1. Innledning 2 2. Arbeid i forbindelse med konflikt 3 2.1 Nedkjøringsavtale 3 2.2 Dispensasjoner under konflikt

Detaljer

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke dagsorden pkt. 9 del 2 Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold Sekretariatets innstilling

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE ~ med mulighet til å påvirke eller bare skummelt? ~ Temautredning Dato: 08.12.2004 Saksbehandler: FJ FORORD OG BAKGRUNN Temaet virksomhetsoverdragelse

Detaljer

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING Desember 2012 Sven Ivar Skodjevåg Innledning NTL NAV har helt siden etableringen av NAV fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer og tillitsvalgte

Detaljer

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010 Ark.: 570 Lnr.: 9490/09 Arkivsaksnr.: 09/644-6 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KJØP AV TJENESTEPENSJON - ANBUDSPROSESS Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 154 VEDLEGG 8 Vedlegg 9 Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 9-1 Målsetting Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon er enige om nødvendigheten av

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen i endring

Den norske arbeidslivsmodellen i endring Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen i endring En undersøkelse fra busstransport og dagligvarehandel Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør.

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. 1. Dagens pensjonsordning Kommunal pensjonsordning er et meget omfattende og spesielt fagområde.

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Overenskomst nr. 199 O V E R E N S K O M S T for Arbeidsledere Inngått: 1. desember 2014 Utløp: 30. november 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforeninger på den ene side

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

Utvikling av lønnssystemer og lønnsfleksibilitet

Utvikling av lønnssystemer og lønnsfleksibilitet Åsmund Arup Seip Utvikling av lønnssystemer og lønnsfleksibilitet NAVO-prosjektet: Framtidens systemer for lønnsfastsettelse Fafo Forskningsstiftelsen Fafo 1997 ISSN 0804-5135 2 Innhold Innledning... 4

Detaljer

Tariffoppgjøret & bedriften

Tariffoppgjøret & bedriften MEF-notat nr. 1 2013 April 2013 Tariffoppgjøret & bedriften Kilde: MEF, NHO, Det kollektive arbeidslivet (Stokke, Evju, Førland 2003) MEF en arbeidsgiverorganisasjon MEF har hovedavtale med LO. Under denne

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID 2 Innholdsfortegnelse 7. ARBEIDSLIV...4 7.1 TARIFFPOLITISKE PRINSIPPER...4 7.1.1 FRONTFAGSMODELLEN...4 7.1.2 TARIFFAVTALENS

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer