Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder"

Transkript

1 Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal fornyes og forhandles i løpet av våren Forbundet er avhengig av at så mange som mulig engasjerer seg for at synspunkter og oppfatninger blir kjent for de som skal gjennomføre forhandlingene. Slik kan forhandlingsutvalgene gis et godt utgangspunkt for å oppnå et resultat som medlemmene kan slutte seg til gjennom uravstemning. Fagbevegelsens grunnleggende oppgave er å sikre og utvikle medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår på en bedre måte enn om den enkelte skulle stå for dette selv. Forhandlingene dreier seg ikke bare om lønn, men også om demokratiske rettigheter på jobben og sosiale goder. De krav vi ikke fikk gjennomslag for i 2002, er kanskje ikke de krav som skal prioriteres ved oppgjøret i 2004? Kanskje nye og andre krav og reformer skal på dagsorden? Som medlemmer og tillitsvalgte har dere mulighet for å komme med forslag til hvilke saker vi som forbund skal ha med i forhandlingene våren Det er mange hensyn å ta når det kommer til fordelingen av kroner og goder, derfor er prioriteringene viktig. Vi vet av erfaring at det ikke er nok til alle gode formål i ett tariffoppgjør. Dette heftet inneholder aktuelle temaer til debatt, og er inndelt i fem områder: økonomiske utviklingstrekk, HKs tariffpolitiske mål, reformer, forslag til endringer i overenskomstene og andre tema../. Svarskjema for utfylling og innsending er vedlagt heftet. Vi oppfordrer til å lese hele heftet før dere begynner å besvare. Ting henger sammen. Ha en god debatt og lykke til! Vennlig hilsen HANDEL OG KONTOR I NORGE Sture Arntzen Forbundsleder 1

2 1. ØKONOMISKE UTVIKLINGSTREKK Lønns- og prisvekst I følge opplysninger fra Det tekniske beregningsutvalget for inntekstoppgjørene har det vært en sterk vekst i kjøpekraften for alle grupper i Disponibel reallønn etter skatt - det vi vanligvis kaller kjøpekraften har økt med om lag 5 prosent i gjennomsnitt for lønnstakerne. Den gjennomsnittlige årslønnsveksten fra 2001 til 2002 for alle grupper under ett er anslått til vel 5 ½ prosent mot 4,8 prosent året før. Konsumprisindeksen steg 1,3 % fra 2001 til 2002 mot 3,0 prosent i perioden før. Lønnsutviklingen for kvinner og menn I de senere årene har det vært liten tilnærming i lønnsnivået mellom kvinner og menn. I industrien ligger kvinners lønn pr på 88,2 % av menns lønn. I varehandelen ligger kvinners lønn på 82,1 % av menns lønn Industriens konkurranseevne Den kostnadsmessige konkurranseevnen i norsk industri er kraftig forverret de to siste årene. Alle virksomheter som er utsatt for konkurranse fra utlandet har fått sin situasjon dramatisk forverret. Den sterke kronekursen, sammen med høy rente, er den viktigste årsaken til at norske bedrifters konkurranseevne ble svekket med hele 10 prosent i Samtidig har vi over flere år hatt en noe høyere lønnsvekst enn hos våre handelspartnere. Konkurser og nedleggelse, innskrenking og utflagging er hverdagen for mange. Sysselsettingssituasjonen Arbeidsledigheten har økt med 60 prosent siden høsten Antallet langtidsledige og ledigheten blant unge og minoriteter øker. For første gang på mange år er det nå nedgang i antall sysselsatte. Det skjer en omfattende nedbygging av industri og konkurranseutsatt næringsliv. I følge tall fra Aetat var det registrert helt arbeidsløse ved utgangen av februar 2003, mens var midlertidig aktivisert gjennom ulike arbeidsmarkedstiltak. I tillegg er over arbeidstakere helt permittert. Aetat regner med at tallet på ledige kommer til å stige til over i løpet av året. Partenes ansvar LOs viktige rolle i politikk og lønnsdannelse har sammenheng med en sterk tradisjon for samarbeid for felles sak. Det er denne tradisjonen som har gitt oss en sterk rolle i utviklingen av det norske samfunnet og i kampen for den fulle sysselsetting. Men et samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene forutsetter at alle grupper tar ansvar for å sikre et konkurransedyktig næringsliv og full sysselsetting. Dette blir vanskelig når vi ser holdninger blant mange bedriftsledere og eiere som først og fremst går ut på å prioritere seg selv. Samtidig har vi en regjering som prioriterer skattelette til de som har mest fra før framfor velferd for folk flest. Hvilken betydning mener dere de økonomiske utviklingstrekkene har for hvilke krav vi skal stille? 2

3 2. HKS TARIFFPOLITISKE MÅL Landsmøtet i 2000 vedtok gjennom dokumentet Faglige og politiske mål for perioden de tariffpolitiske målsettinger som er styrende for forbundets arbeid. Disse målene skal være rettesnor for hele vår organisasjon, og vi gjengir derfor noen av hovedpunktene her. (Noen av målsettingene er helt eller delvis innfridd i enkelte overenskomster). En sikker og god lønnsutvikling: Få stillingsvurderte lønnssystemer inn i flest mulig overenskomster Realkompetanse skal gi lønnsmessig uttelling tilsvarende formell kompetanse Øke gjennomsnittslønna for lavlønnsgrupper opp mot tilsvarende industriarbeiderlønn Få avtalebestemmelser om lokal forhandlingsrett med kampmidler Sikre, etablere og videreutvikle garantilønnsordninger Særskilte tillegg for alle med fagbrev Et arbeidsliv med like muligheter for kvinner og menn: Likestillingsavtaler i de bedrifter vi har tariffavtale med Bestemmelser om ansettelsesråd i overenskomstene Fødsels- og adopsjonspenger skal beregnes ut fra permisjonstakers arbeidstid og lønn Tariffestet rett for far til to ukers lønnet permisjon i forbindelse med fødsel og adopsjon Handel og Kontors medlemmer skal ha større muligheter i fremtidens arbeidsliv: Tariffestet rett til å bruke 10 prosent av arbeidstida til utdanning uten lønnstap Etablere utdanningsfond på overenskomstnivå Etablere et system for dokumentasjon av realkompetanse som gir grunnlag for videreutdanning HKs medlemmer skal ha arbeidstider og arbeidsvilkår som gir rom for et sosialt liv: Forsvare normalarbeidsdagen (kl kl. 1700) Arbeide for reduksjon av arbeidstiden Arbeide for å fjerne 12-timersgrensen for ubekvemstillegg Styrke UB-bestemmelsene De fleste krav har økonomiske konsekvenser, og det blir viktig i arbeidet framover at dere ute på arbeidsplassene gir signaler om hva som er viktigst nå, og hva som det eventuelt kan jobbes med på sikt. Hva er viktigst ved tariffrevisjonen 2004? Sett opp prioritert liste! 3

4 3. REFORMER Tjenestepensjoner Et hovedkrav for LO og forbundene ved tariffoppgjøret i 2002 var større rettferdighet også på pensjonsområdet. Svært mange av LOs medlemmer i privat sektor har bare Folketrygden å leve av etter at de har avsluttet et yrkesaktivt liv. LO og forbundene kan ikke akseptere så store forskjeller i medlemmenes levekår. Under oppgjøret i 2002 understreket partene i privat sektor viktigheten av at tjenestepensjonsordninger drøftes på den enkelte bedrift med det formål å etablere ordninger for flest mulig. Partene oppfordret til at det etableres slike ordninger. I tariffavtalene med NHO ble det enten vist til (gjengitt) eller tatt inn tilsvarende bestemmelser som i bilag til Verkstedoverenskomsten mellom TBL og Fellesforbundet. I tariffavtalene med HSH og SamFo ble det tatt inn samme oppfordring om at partene på den enkelte bedrift skal drøfte alle sider vedrørende tjenestepensjon. HSH og SamFo anbefalte sine medlemsvirksomheter til å løse spørsmålet om tilleggspensjon for ansatte i og for den enkelte bedrift. Pensjon var en hovedsak for LO og forbundene i 2002, og vil ganske sikkert også være det i Siktemålet i privat sektor er å sikre tjenestepensjon for alle medlemmer og å gjøre disse best mulig gjennom avtalefesting. Hakon-dommen Hvor viktig det er at pensjonsordninger er avtalefestet, fikk vi synliggjort gjennom dommen i Hakon-saken. De 38 HK-medlemmene i Hakon-gruppen mistet sine pensjonsordninger etter at saken deres til slutt ble endelig avgjort i en dom i Høyesterett. Bedriften hadde hatt pensjonsordning i over 20 år, og den var nevnt i flere arbeidskontrakter. Men fordi den ikke var nedfelt i en avtale mellom partene, ble ordningen fjernet i forbindelse med en fusjon i Saken har vært omtalt i HK-Nytt flere ganger. Erfaringen og lærdommen med Hakonsaken er svært nyttig, både når det gjelder eksisterende bedriftsinterne pensjonsordninger og i forbindelse med etablering av nye tjenestepensjonsordninger. Det vises for øvrig til LO-advokat Rune Liums kommentar til dommen, inntatt i HK-Nytt 1/2003 (side 14). Hvilken erfaring har dere med tjenestepensjon? Mener dere det er nødvendig med et forsterket og samordnet krav om etablering av pensjonsordninger? Skal dette i tilfelle være et prioritert krav ved tariffoppgjøret 2004? Er det andre reformer dere mener LO / Handel og Kontor bør fremme krav om ved tariffoppgjøret 2004? 4

5 4. FORSLAG TIL ENDRINGER I OVERENSKOMSTENE Dere kjenner best hvor skoen trykker. Det er derfor viktig at dere bruker tid på en konstruktiv gjennomgang av egen overenskomst for å se på behovet for nye, eventuelt endrede bestemmelser. Husk å prioritere kravene! Med utgangspunkt i Faglige og politiske mål, samt en kritisk gjennomgang av overenskomsten, ber vi dere fremme forslag til konkrete endringer i overenskomsten som dere ønsker fremsatt som krav ved den kommende revisjon. 5. ANDRE TEMA HVA MED GRATISPASSASJERENE? Mange organiserer seg ikke fordi de får godene likevel. Gratispassasjerene er i det daglige et voksende irritasjonsmoment ikke minst for de tillitsvalgte som bruker tid og ressurser for at medlemmene skal få best mulig vilkår, men også blant det vanlige medlem. I diskusjonene rundt dette har det vært reist mange forslag. LO-lederen har stilt spørsmål om alle gratispassasjerene skal ha de samme rettigheter som de organiserte. Skal tariffavtalen og de avtalene de fagorganiserte forhandler fram lokalt bare gjelde for medlemmer? I forbindelse med tariffoppgjøret i 2002 reiste Norsk Transportarbeiderforbund forslag om et ekstra tillegg, forbeholdt de organiserte, tilsvarende det man betalte i kontingent (det såkalte LO-tillegget ). Et gammelt krav fra LO har vært at kontingenten i sin helhet skal kunne trekkes fra på skatten. Forslag om at de uorganiserte skal betale en tariffavgift har også vært reist mange ganger. Hva mener dere om dette? Er medlemmene villige til å streike for LO-tillegget? Hva er realistisk å få til? 5

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID 2 Innholdsfortegnelse 7. ARBEIDSLIV...4 7.1 TARIFFPOLITISKE PRINSIPPER...4 7.1.1 FRONTFAGSMODELLEN...4 7.1.2 TARIFFAVTALENS

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015

Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015 Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015 Krav I 23. april 2015 kl. 10.00 Innledning Det vises til Hovedtariffavtalen kapittel 4, punkt 4.A.5 - Regulering av 2. avtaleår. Det vises også til protokoll fra

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Landsorganisasjonen Tlf: + 47 23 13 54 00 Faks: + 47 23 13 54 01 Web: E-post: frp@frp.no Oslo, 2. april 2008

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2006 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITIKK................ 11 Tariffrevisjonen... 11 Allmenngjøring av tariffavtaler... 24 Arbeidstidsordninger... 26 Avtalefestet pensjon

Detaljer

Vi jobber også for å få til en dag om tariff og lønn i forkant av strategikonferansen, den 12.februar.

Vi jobber også for å få til en dag om tariff og lønn i forkant av strategikonferansen, den 12.februar. file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/390977_fix.html Side 1 av 1 04.12.2013 Fra: Ruth Nilsen Stubberud[ruth.stubberud@ks.no] Dato: 04.12.2013 11:23:35 Til: Ruth Nilsen Stubberud Tittel: Strategikonferansen

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014. Tariffoppgjøret 2014 Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014. Bakgrunnen for lønnsoppgjøret 2014 Høsten 2013 fikk Norge en ny borgerlig regjering, og mange så nok

Detaljer

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret!

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Handel og Kontor i Norge Svarsending 1030 0090 Oslo DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Tid for fellesskap og rettferdighet! Nå er det igjen klart for tariffoppgjør mellom

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Skriftserien nr 6/2009 FORORD Vedlagt følger Hovedstyrets beretning for Forskerforbundets virksomhet i perioden 2006

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN UTGITT APRIL 2015 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INNHOLD FORORD 3 Utgangspunkt 4 Hvordan gå fram i arbeidet med pensjonsordning? 5 Mer om ulike pensjonsordninger

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Unios notatserie nr. 5/2013 Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 om regjeringens forslag til ny uførepensjonsordning i SPK Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 4. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER Før jeg kommenterer landsstyrets innstillinger til dagsordenens punkt Vår egen organisasjon og vedtekter, vil jeg komme med noen generelle synspunkter om LO, kartellene

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen 1 KONTROLLERES MOT FRAMFØRING Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen Kjære landsmøte, dirigenter Gratulerer med landsmøtet, og takk for

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2011 Landsorganisasjonen i Norge 1 TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 16 Arbeidstidsordninger. Godkjenninger 17 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 17 Inntektsregulering

Detaljer