ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg"

Transkript

1 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 31. oktober 2011 Sak nr.: 3/2011 Lnr.: 33/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg Spørsmålet om arbeidsgiver er forpliktet til å utlevere lønnsopplysninger om uorganiserte til de tillitsvalgte i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. Landsorganisasjonen i Norge med EL & IT Forbundet Advokat Sigurd-Øyvind Kambestad mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon Norsk Teknologi 3. Abicon Elektro AS Advokat Gerd Egede-Nissen

2 DOM (1) Saken gjelder spørsmålet om arbeidsgiver er forpliktet til å utlevere opplysninger om uorganisertes lønn til de tillitsvalgte i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. (2) Sakens tariffrettslige ramme (3) Partene er bundet av Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norsk Teknologi på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge (LO) og EL & IT Forbundet (EL & IT) på den andre side. Tvisten knytter seg til overenskomsten for perioden 1. april april Overenskomsten har i 1 bestemmelser om dens omfang og varighet. Første og andre ledd lyder: «Overenskomsten gjelder for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg med tilhørende anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon o.l. Reparasjon og vedlikehold av elektriske/elektroniske apparater og utstyr er også en del av overenskomstens omfang. Arbeidstakere innenfor ovennevnte områder skal ansettes på de betingelser som er fastsatt i overenskomsten. (Unntakelse herfra, se 3 D).» (4) Lønnsbestemmelser er inntatt i 3. I 3 punkt A er det bestemmelser om fastlønn for fagarbeider og arbeidstaker uten fagbrev, i punkt C om fagarbeidertillegg og i punkt E om fastlønn i den enkelte bedrift. Sistnevnte punkt, underpunktene 1 og 2 har slik ordlyd: «1. Bestemmelsen omfatter alle som lønnes på overenskomsten eksklusiv lærlinger. 3 A satsen for den enkelte ansatte legges til grunn. Videre kan avtalen benyttes for ansatte jf. 1 som har arbeid eller utdannelse som ikke er tilpasset lønnssystemet for øvrig. 2. Bedriftsinterne tillegg skal avtales i den enkelte bedrift basert på fastlagte kriterier partene på bedriften blir enige om. Fremgangsmåte: Fra forhandlingene settes det opp protokoll som skal inneholde lønnsinnplasseringer og vilkår knyttet til disse. Bedriften foretar plassering av de aktuelle arbeidstakere iht. de avtale kriterier. Plassering godkjennes av de tillitsvalgte. Forhandlinger på bedriften kan starte når forhandlingene mellom EL & IT Forbundet og Norsk Teknologi er gjennomført, og skal normalt være avsluttet senest 15. september. Avtalen er en særavtale iht. Hovedavtalens 4.2 pkt. 4. Avtalen kan revideres i tariffperioden, men det forutsetter enighet for å kunne gjennomføre endringene i tariffperioden. Nyansatte eller arbeidstaker som i løpet av avtaleperioden oppfyller de avtalte kriterier, lønnsinnplasseres iht. avtalen.» (5) Hovedavtalen LO-NHO utgjør del I i overenskomsten. I 9-3 er det inntatt bestemmelser om drøftelser om bedriftens ordinære drift. Bestemmelsen har slik ordlyd: - 2 -

3 «Bedriftens ledelse skal drøfte med de tillitsvalgte (arbeidsutvalget): - spørsmål som vedrører bedriftens økonomiske og produksjonsmessige stilling og - utvikling. - forhold som har umiddelbar sammenheng med arbeidsplassen og den daglige drift. - de alminnelige lønns- og arbeidsforhold ved bedriften. Drøftelser skal holdes så tidlig som mulig og minst 1 gang i måneden, hvis det ikke er enighet om noe annet, og for øvrig når de tillitsvalgte ber om det.» (6) Bakgrunnen for tvisten (7) Virksomheten i Abicon Elektro AS (Abicon) omfatter de fleste områder innen elektro. Hovedtyngden av bedriftens oppdrag er innenfor tradisjonell elektroinstallasjon for kunder innen industrien, næringslivet for øvrig og private. Bedriften tilbyr tjenester innen lavspenning, tele, data og automasjon. Selskapet har 71 fast ansatte, inkludert lærlinger. Det er i alt 36 organiserte arbeidstakere. Innenfor elektrofagene er 33 medlemmer i EL & IT Forbundet og to er medlemmer av YS/Parat. Blant øvrige arbeidstakere som faller inn under overenskomstens omfangsbestemmelse er 24 uorganiserte. En arbeidstaker er medlem av NITO. I administrasjonen og ledelsen er det elleve ansatte. (8) I medhold av LOK 3 E punkt 2 ble det mellom bedriften og EL & IT-klubben 1. juli 2008 inngått slik lokal særavtale: «Sats Lønn Grunnlønn kr 173,50 LOK 3C Fagarbeidertillegg ( år) Bedriftsinternt fagarbeidertillegg ( år) Bedriftsinternt tillegg* 0-20 Timelønn kr 173,50 *Bedriftsinterne tillegg Vurderingskriterier Kvalitet Kundebehandling Produktsalg/mersalg Fleksibilitet Punktlighet Orden på lager/bil Orden generelt Effektivitet Utarbeide forslag til enkle priser til kunde Opptre selvstendig overfor kunder Bedriftsinternt fagarbeidertillegg Dette tillegget skal utbetales etter de sammen reglene som i hht LOK 3 C.» (9) Det ble 7. mai 2008 avholdt forhandlingsmøte mellom bedriften og de tillitsvalgte for EL & IT vedrørende innsyn i lønn til de ansatte. Fra uenighetsprotokollen hitsettes: «Partene ved bedriften er uenige om innsyn i lønn til de ansatte. De tillitsvalgte mener de har behov for å ha innsyn, da det er noen uorganiserte som kanskje ikke går inn i lønnssystemet i - 3 -

4 bedriften. Ved plassering i lønnssystemet har heller ingen av de tillitsvalgte godkjent innplasseringen som er et krav da vi har ett differensiert lønnssystem. Bedriften mener de tillitsvalgte kun får innsyn i lønn til de organiserte» (10) Forhandlingsmøter mellom Norsk Teknologi og EL & IT i anledning uenighetsprotokollen ved Abicon ble avholdt 17. desember 2008, 13. januar, 17. februar og 5. mars Protokollen fra disse møtene har slik ordlyd: «Saksbeskrivelse: Partene på bedriften er uenige om de tillitsvalgte har innsynsrett i uorganiserte arbeidstakere sine lønnsforhold i henhold til LOK 3E. Tariffpartene Norsk Teknologi og EL & IT Forbundet har vært enige om å avvente avgjørelse i arbeidsrettssak 30/2007. Partene har deretter behandlet saken i flere møter uten at det ble oppnådd enighet. EL & IT Forbundet sitt syn: Spørsmålet om innsyn i lønnsforhold i henhold til LOK 3E har gjentatte ganger vært behandlet mellom partene. Likeledes har det vært ulike uttalelser fra Datatilsynet om innsyn. Landsoverenskomsten for elektrofag har følgende bestemmelser som er relevante i saken. 1 Overenskomstens omfang og varighet. Her heter det blant annet: Overenskomsten gjelder for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg. 3E Fastlønn i den enkelte bedrift. Her heter det blant annet: 1. Bestemmelsen omfatter alle som lønnes på overenskomstens eksklusive lærlinger. 2. Fremgangsmåte. Fra forhandlingene settes det opp protokoll som skal inneholde lønnsinnplasseringer og vilkår knyttet til disse. Bedriften foretar innplassering av de aktuelle arbeidstakerne iht. de avtalte kriterier. Plasseringen godkjennes av de tillitsvalgte. EL & IT Forbundet er av den oppfatning at bestemmelsene i Landsoverenskomsten for elektrofagene sammen med dom i arbeidsretten sak 30/2007 tilsier at de tillitsvalgte skal ha innsyn i lønnsinnplassering av lønn iht. LOK 3E også for uorganiserte arbeidstakere som lønnes etter bestemmelsen. Norsk Teknologi sitt syn: Dommen fra arbeidsretten i sak 30/2007 gjelder bare Standardoverenskomsten, som har en spesiell bestemmelse ved at den uttrykkelig fastslår at de tillitsvalgte i Handel og Kontor skal få innsyn også i de uorganisertes lønnsforhold, forutsatt at disse er innplassert etter avtalen. Medieoverenskomsten er en parallellavtale, og det samme vil gjelde for disse. Arbeidsrettens dom vil etter vår oppfatning ikke få noen konsekvenser for anvendelse av landsoverenskomstens bestemmelser. Vi kan ikke se at EL & IT Forbundet kan kreve at bedriften endrer sin praksis på bakgrunn av denne dommen. Arbeidsrettens dom er helt konkret og behandler bare Standardoverenskomsten og innsyn etter denne. For at EL og IT Forbundet skal kunne påberope seg denne dommen må landsoverenskomsten ha en tilsvarende bestemmelse, noe den ikke har. Uenigheten i Abicon gjelder krav fra de tillitsvalgte om innsyn i lønnsopplysninger for de uorganiserte. Norsk Teknologi mener at bedriften ikke skal utlevere disse opplysninger for de uorganiserte uten samtykke fra den det gjelder.» (11) Forhandlingsmøte mellom LO og NHO ble avholdt 30. mars Protokollen fra dette møtet lyder: - 4 -

5 «Det vises til LOs brev av 10. mars 2009 og til organisasjonsmessig protokoll av , 31.01, og LO anførte: De tillitsvalgte på bedriften har i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene rett til innsyn for de ansatte som er omfattet av overenskomsten. Innsynsretten gjelder også uorganiserte arbeidstakere. LO viste til overenskomstens 3E. Lønnsopplysningene må individualiseres på en slik måte at det er mulig for de tillitsvalgte å kontrollere at overenskomsten blir etterlevd. Det vil i praksis si at det må gis opplysninger om navn, lønn, lønnsgruppe og ansiennitet for den enkelte arbeidstaker. NHO anførte: Arbeidsgiver har ikke generell adgang til å gi tillitsvalgte, eller andre, opplysninger om den enkeltes lønnsforhold uten samtykke fra den det gjelder. Ansatte som er fagorganiserte må kunne sies å ha gitt samtykke til utlevering av lønnsopplysninger til sine tillitsvalgte gjennom medlemskap i fagforeningen. Uorganiserte må derimot samtykke eksplisitt for at opplysninger skal kunne utleveres. NHO kan ikke se at LOK forutsetter eller inneholder konkrete bestemmelser om utlevering av lønnsopplysninger om uorganiserte. Partene kom ikke til enighet.» (12) LO, med EL&IT Forbundet, tok 31. januar 2011 ut stevning for Arbeidsretten. LO Stat, Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund og Norsk Jernbaneforbund tok samme dag ut stevning mot Arbeidsgiverforeningen Spekter, Posten Norge AS og MiTrans AS (sak nr. 4/2011). Tvisten i sak nr. 4/2011 gjaldt også spørsmålet om de saksøkte bedriftene var forpliktet til å gi de tillitsvalgte innsyn i de uorganisertes lønn. Under saksforberedelsen ble det enighet om å avvikle en felles hovedforhandling i sakene. Felles hovedforhandling ble avholdt 27., 28. og 29. september I den foreliggende saken ble det avgitt tre partsforklaringer og tre vitner ble avhørt. (13) Partenes anførsler og påstander (14) Landsorganisasjonen i Norge, med EL & IT Forbundet, har i det vesentligste gjort gjeldende: (15) Det følger av omfangsbestemmelsen i LOK 1 at Abicon er forpliktet til å følge overenskomstens bestemmelser, herunder særavtaler inngått i medhold av denne, overfor uorganiserte arbeidstakere som faller inn under avtalens virkeområde. Denne plikten ledsages av en plikt for bedriften å synliggjøre overfor de tillitsvalgte at tariffavtalen/særavtalen praktiseres overfor uorganiserte arbeidstakere. Som følge av dette må arbeidsgiver i forbindelse med de lokale lønnsforhandlinger gi de tillitsvalgte opplysninger om uorganisertes navn, lønn, lønnsgruppe og ansiennitet

6 (16) Det erkjennes at overenskomsten ikke uttømmende regulerer spørsmålet om de tillitsvalgtes innsynsrett når det gjelder nevnte opplysninger. Overenskomsten inneholder imidlertid bestemmelser som gir de tillitsvalgte tilstrekkelig behov for kontroll for at overenskomstens bestemmelser også anvendes i forhold til de uorganiserte. Slik kontroll kan bare ivaretas på en effektiv måte gjennom utlevering av opplysninger om deres navn, lønn mm. (17) Arbeidsgivers plikt til å utlevere opplysninger om uorganisertes lønn følger av det ulovfestede ufravikelighetsprinsipp. Overenskomstens bestemmelser skal også anvendes overfor uorganiserte som faller inn under overenskomstens omfangsbestemmelse. Ufravikelighet er som overordnet prinsipp en sentral forutsetning ved inngåelse av tariffavtaler. Et sentralt poenget med tariffavtaler er å oppheve konkurransen om lønn og hindre at arbeidstakerne settes opp mot hverandre. De tillitsvalgte har en berettiget interesse i å føre kontroll med at arbeidsgiver ikke lønner noen av sine ansatte verken bedre eller dårligere enn tariffavtalens/særavtalens bestemmelser. For at de tillitsvalgte skal kunne foreta en effektiv kontroll med at overenskomsten etterleves, må de få innsyn i opplysninger om lønn til alle som omfattes av den. Innsynsretten kan sees på som en saksbehandlingsregel for praktisering av tariffavtaler. (18) Det følger av en rekke avgjørelser fra Arbeidsretten at de tillitsvalgte har rett til innsyn i hvordan de uorganiserte avlønnes, jf. ARD 1958 side 171 og ARD (19) Det vil ikke være i strid med personopplysningsloven å gi de tillitsvalgte innsyn i uorganisertes lønn. Dette følger av ARD , og er også lagt til grunn i uttalelser fra Datatilsynet. (20) Landsorganisasjonen i Norge har nedlagt slik påstand: Abicon Elektro AS er forpliktet til å utlevere opplysninger om uorganisertes navn, lønn lønnsgruppe og ansiennitet i forbindelse med de lokale lønnsforhandlinger. (21) Næringslivets Hovedorganisasjon, med Norsk Teknologi og Abicon Elektro AS har i det vesentligste gjort gjeldende: - 6 -

7 (22) De tillitsvalgte kan ikke kreve å få utlevert lønnsopplysninger om de uorganiserte uten at det foreligger hjemmel som pålegger arbeidsgiver å utlevere slike opplysninger. (23) Det bestrides ikke at de uorganiserte, som faller inn under LOKs omfangsbestemmelse, skal lønnes i samsvar med overenskomstens og særavtalens bestemmelser. LOK hjemler imidlertid ingen plikt for arbeidsgiver til å utlevere individualiserte lønnsopplysninger om uorganiserte. (24) Heller ikke ufravikelighetsnormene er noen hjemmel for utleveringsplikt av slike opplysninger til de tillitsvalgte slik forholdene ligger an i denne saken. Det kan ikke utledes av Arbeidsrettens praksis at det følger av ufravikelighetsprinsippet at arbeidsgiver er forpliktet til å gi de tillitsvalgte opplysninger om de uorganisertes lønn. (25) Saksøker har krevd innsyn i de uorganisertes lønn «i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger». Det følger av særavtalen at det kan gis et bedriftsinternt tillegg på inntil 20 kroner. For tilståelse av slik tillegg er partene på bedriften blitt enige om ti vurderingskriterier. Disse er av subjektiv art, og det tilligger arbeidsgiver å foreta en vurdering av arbeidsprestasjonene til hver enkelt ansatt målt opp mot de avtalte kriterier. Det er den enkelte ansattes nærmeste overordnede og daglig leder som sammen foretar vurderingen og fastsetter lønnstillegget. (26) Bestemmelsen i LOK 3 E nr. 2 tredje kulepunkt om at «[p]lassering godkjennes av de tillitsvalgte» kan ikke tas på ordet. Partene har ved inngåelsen av den lokale særavtale aldri ment at de tillitsvalgte skal være med på vurderingen av hver enkelt ansatt og bestemme hvor stort bedriftsinternt tillegg den enkelte skal få. Formuleringen i LOK henger igjen fra gammelt av, og det foreligger ikke praksis for at de tillitsvalgte, hverken hos Abicon eller andre bedrifter hvor LOK er gjeldende, har vært med på å bestemme individuelle tillegg basert på subjektive vurderinger av de ansattes arbeidsprestasjoner. Det bemerkes at saksøker ikke har krevd innsyn i de individuelle vurderingene som ligger til grunn for fastsettelsen av tilleggenes størrelse. De tillitsvalgte kan heller ikke kontrollere at særavtalen etterleves uten kjennskap til de vurderingene som ligger til grunn for de individuelle tilleggene

8 (27) Opplysninger om lønnen til medlemmene av klubben blir gitt de tillitsvalgte. Gjennom sitt medlemskap anses de å ha samtykket i dette. De uorganiserte har motsatt seg at bedriften gir klubben identifiserbare lister med opplysninger om deres lønn. Abicon har gitt de tillitsvalgte en anonymisert liste over hva de 24 uorganiserte som omfattes av overenskomsten/særavtalen har i lønn. Ved å sammenholde samlet lønn med det som følger av overenskomsten og faste bedriftsinterne tillegg, vil de tillitsvalgte ha tilstrekkelig grunnlag til å kontrollere at bedriften praktiserer særavtalens bestemmelse om individuelle tillegg likt overfor klubbens medlemmer og de uorganiserte. Den konkrete vurderingen av hvor stort tillegg den enkelte ansatte skal ha, det være seg så vel de organiserte som uorganiserte, skal de tillitsvalgte ikke være med på. (28) Utlevering av de opplysningene som det er nedlagt påstand om i saken vil være i strid med personopplysningsloven (pol.) 8. Opplysninger om navn, lønn, lønnsgruppe og ansiennitet er personopplysning jf. pol. 2 nr. 1. For at opplysninger uten samtykke fra den det gjelder skal kunne gis tredjepersoner, oppstiller loven for det første et nødvendighetskriterium. Videre må det foreligge en berettiget interesse på tredjepersons hånd og hensynet til den registrertes personvern må ikke overstige denne interesse. Utlevering av lønnsopplysninger er slik forholdene ligger an i denne saken ikke nødvendig, klubben har ikke en tilstrekkelig berettiget interesse i å få disse opplysningene og hensynet til de uorganiserte overstiger klubbens påståtte interesse. (29) Næringslivets Hovedorganisasjon, og Abicon AS har nedlagt slik påstand: De saksøkte frifinnes. (30) Arbeidsrettens merknader (31) Arbeidsretten bemerker innledningsvis at denne saken ikke gjelder påstått brudd på ufravikelighetsprinsippet ved at LOK/den lokale særavtale har blitt praktisert ulikt overfor de organiserte og de uorganiserte. Partene er enige om at de uorganiserte, som utfører arbeid som faller inn under LOKs omfangsbestemmelse, skal avlønnes i samsvar med overenskomstens og særavtalens bestemmelser. Det betyr at det bedriftsinterne tillegget på inntil 20 kroner pr. time i henhold til særavtalens bestemmelse skal tilstås de uorganiserte på samme måte og etter samme saksbehandling som medlemmene av klubben

9 (32) For at en arbeidsgiver skal være forpliktet til å utlevere lønnsopplysninger om ansatte, må det foreligge særlig hjemmel for det. Arbeidsretten legger til grunn, noe også partene er enige om, at ansatte ved medlemskap i en fagforening må anses å ha samtykket i at de tillitsvalgte gis innsyn i deres lønnsforhold. Det vises i denne forbindelse til kap. VI i Hovedavtalen LO-NHO om arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter. I 6-2 heter det at «[d]e tillitsvalgte godkjennes som representanter og talsmenn for de organiserte arbeidstakere». Arbeidsgiver er således forpliktet til å gi de tillitsvalgte opplysninger om lønnen til medlemmene de representerer. (33) I Ot. prp. nr. 56 ( ) ble tillitsvalgtes innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår til uorganiserte drøftet. I avsnitt Regulering av innsynsrett i tariffavtaler heter det blant annet: «Som utgangspunkt har tillitsvalgte/arbeidstakerorganisasjonene bare krav på innsyn i lønnsog arbeidsvilkår hos medlemmene i organisasjonen de representerer. I tillegg har de i medhold av enkelte tariffavtaler krav på innsyn i lønns- og arbeidsvilkårene til uorganiserte arbeidstakere i virksomheter der forbundet har medlemmer for å kontrollere at arbeidsgiver ikke gir de uorganiserte dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn etter tariffavtalen.» (34) Spørsmålet er om det foreligger noe hjemmelsgrunnlag som forplikter Abicon å gi de tillitsvalgte opplysninger om de uorganisertes lønn. (35) Fra saksøkers side er det vist til bestemmelsen i Hovedavtalen LO-NHO 9-3 som gjelder drøftelser om bedriftens ordinære drift. I bestemmelsen er det fastslått en plikt for bedriften til å drøfte med de tillitsvalgte «de alminnelige lønns- og arbeidsforhold i bedriften». Etter Arbeidsrettens syn kan det av denne bestemmelse ikke utledes noen plikt for arbeidsgiver til å utlevere lønnsopplysninger på individnivå. Drøftingsplikten knytter seg til «de alminnelige» lønnsforhold ved bedriften. Det er ingen holdepunkter for at partene med denne bestemmelse har fastslått noen rett for tillitsvalgte til å få tilgang til opplysninger om lønnen til hver enkelt ansatt som skal avlønnes i samsvar med gjeldende overenskomst. (36) LOK har ingen uttrykkelig bestemmelse som gir de tillitsvalgte rett til innsyn i lønnen til samtlige ansatte som overenskomsten skal gjelde for. (37) Spørsmålet for Arbeidsretten er hvorvidt det av overenskomstens ufravikelighetsvirkninger i denne saken følger en plikt for arbeidsgiver til å gi de tillitsvalgte nærmere angitte - 9 -

10 opplysninger om lønnen til uorganiserte arbeidstakere som avlønnes i samsvar med overenskomstens/særavtalens bestemmelser. Som begrunnelse for innsynsrett i de uorganisertes lønnsforhold har saksøker framhevet det behov de tillitsvalgte har for å kontrollere at overenskomsten og særavtalen anvendes på samme måte overfor denne gruppe. (38) Lønnen etter LOK 3 og den lokale lønnsavtale består av flere elementer: Fastlønn/grunnlønn etter LOK 3 A, fagarbeidertillegg etter LOK 3 C, bedriftsinternt fagarbeidertillegg og bedriftsinternt tillegg etter den lokale særavtale. Grunnlønnen og fagarbeidertilleggene gis etter objektive kriterier, basert på om vedkommende arbeidstaker har fagbrev eller ikke og hvor lenge vedkommende har arbeidet i bedriften ansiennitetsskala. Det bedriftsinterne tillegget er basert på ti avtalte vurderingskriterier. (39) Hjemmel for at det kan tilstås bedriftsinterne tillegg er LOK 3 E nr. 2. Etter denne bestemmelse skal «[b]edriftsinterne tillegg [ ] avtales i den enkelte bedrift basert på fastlagte kriterier partene på bedriften blir enige om». I Abicon har partene blitt enige om disse kriteriene. Den enkelte ansatte kan gis et tillegg på inntil 20 kroner pr. time. Det er opplyst at det er arbeidstakerens nærmeste overordnede sammen med daglig leder som fastsetter størrelsen på det bedriftsinterne tillegget. Vurderingskriteriene er utelukkende eller i det vesentlige av subjektiv karakter «kvalitet, kundebehandling, produktsalg/mersalg, fleksibilitet, punktlighet, orden på lager/bil, orden generelt, effektivitet, utarbeide forslag til enkle priser til kunde, opptre selvstendig overfor kunder». Det er nærmeste leder og daglig leder som vurderer den enkeltes arbeidsprestasjon i forhold til disse kriteriene. Det har ikke vært praksis for at de tillitsvalgte har vært med på den konkrete individuelle vurderingen av hver enkelt, heller ikke av de organiserte. Det er fra saksøkers side ikke gjort gjeldende at de tillitsvalgte har krav på å være med på denne individuelle vurderingen. (40) Arbeidsretten er enig med de saksøkte i at ordlyden i tredje kulepunkt i LOK 3 E nr. 2 «[p]lasseringen godkjennes av de tillitsvalgte» - ikke kan tas på ordet. Det framgår av andre kulepunkt at «[b]edriften foretar plassering av de aktuelle arbeidstakere iht. de avtalte kriterier». Plassering i henhold til de avtalte kriterier er som nevnt basert på en konkret og skjønnsmessig individuell vurdering av hver enkelt arbeidstakers arbeidsinnsats/prestasjon. Så lenge de tillitsvalgte ikke skal være med på denne

11 vurderingen, gir det liten mening at de de tillitsvalgte skal foreta en etterfølgende kontroll. Saksøkers anførte kontrollbehov kan ikke gjelde hvor stort det bedriftsinterne tillegget på inntil 20 kroner pr. time skal være for hver enkelt arbeidstaker. Arbeidsretten bemerker i denne forbindelse at særavtalen ikke kan forstås slik at størrelsen på det bedriftsinterne lønnstillegget til hver enkelt ansatt skal være gjenstand for lokale forhandlinger. (41) Abicon gir de tillitsvalgte en anonymisert liste over hva de uorganiserte har i lønn. Ved å sammenholde denne oversikt med hva klubbens medlemmer har i lønn, vil de tillitsvalgte ha tilstrekkelig grunnlag for å påse at overenskomsten og særavtalen praktiseres likt for alle som omfattes av disse. (42) Overenskomstens og særavtalens ufravikelighetsvirkninger kan etter dette ikke begrunne en plikt for Abicon til å gi de tillitsvalgte individualiserte opplysninger om lønn, lønnsgruppe og ansiennitet i forbindelse med lokale forhandlinger. (43) Dommen er enstemmig

12 SLUTNING De saksøkte frifinnes

13 Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon 1 opplag februar 2010 Opplag: 15000 Forsidefoto: Jo Michael Produksjon og trykk: 07 Gruppen

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger av Ida Lejon Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 Innholdsfortegnelse

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Bransjeavtale for advokatvirksomheter

Bransjeavtale for advokatvirksomheter Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016 Bransjeavtale for advokatvirksomheter BRANSJEAVTALE FOR ADVOKATVIRKSOMHETER MELLOM HOVEDORGANISASJONEN VIRKE OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Industrioverenskomsten 2014-2016

Industrioverenskomsten 2014-2016 Industrioverenskomsten 2014-2016 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE Avtale 60 utløp 30.04.14 LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE 01.05.2012 30.04.2014 MELLOM NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON Norsk Teknologi OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE EL & IT FORBUNDET OG FORBUNDETS

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

av Ane Larsdatter Fladvad

av Ane Larsdatter Fladvad Fremstilling og sammenligning av arbeidsmiljøloven 14-9 femte ledd annet punktum og den ulovfestede regelen om fast ansettelse ved varig behov; med fokus på reglenes praktiske virkeområde. av Ane Larsdatter

Detaljer

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL I HOVEDAVTALEN LO - HSH MED TILLEGGSAVTALER (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL II LANDSOVERENSKOMSTEN HK - VIRKE (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL III AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN... 3 1 Overenskomstens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO Virke med tilleggsavtaler (egen trykksak)... 3 Del II Landsoverenskomsten HK Virke (egen trykksak)... 3 Del III Bransjeavtale for informasjonsteknologi... 3 1

Detaljer

Overenskomst A og A1

Overenskomst A og A1 Til innholdsfortegnelse > Spekter-området Tariffperioden 01.04.2012 31.03.2014 Overenskomst A og A1 OVERENSKOMST mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS representert

Detaljer

Vekter- overenskomsten

Vekter- overenskomsten Vekter- overenskomsten 2010 2012 OVERENSKOMST Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side vedrørende

Detaljer

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse.

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. En analyse av de rettslige betingelsene for lovlige tilsigelsesavtaler,

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Avtalenr. 331 Fellesoverenskomsten for byggfag 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene side og

Detaljer