ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg"

Transkript

1 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 31. oktober 2011 Sak nr.: 3/2011 Lnr.: 33/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg Spørsmålet om arbeidsgiver er forpliktet til å utlevere lønnsopplysninger om uorganiserte til de tillitsvalgte i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. Landsorganisasjonen i Norge med EL & IT Forbundet Advokat Sigurd-Øyvind Kambestad mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon Norsk Teknologi 3. Abicon Elektro AS Advokat Gerd Egede-Nissen

2 DOM (1) Saken gjelder spørsmålet om arbeidsgiver er forpliktet til å utlevere opplysninger om uorganisertes lønn til de tillitsvalgte i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. (2) Sakens tariffrettslige ramme (3) Partene er bundet av Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norsk Teknologi på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge (LO) og EL & IT Forbundet (EL & IT) på den andre side. Tvisten knytter seg til overenskomsten for perioden 1. april april Overenskomsten har i 1 bestemmelser om dens omfang og varighet. Første og andre ledd lyder: «Overenskomsten gjelder for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg med tilhørende anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon o.l. Reparasjon og vedlikehold av elektriske/elektroniske apparater og utstyr er også en del av overenskomstens omfang. Arbeidstakere innenfor ovennevnte områder skal ansettes på de betingelser som er fastsatt i overenskomsten. (Unntakelse herfra, se 3 D).» (4) Lønnsbestemmelser er inntatt i 3. I 3 punkt A er det bestemmelser om fastlønn for fagarbeider og arbeidstaker uten fagbrev, i punkt C om fagarbeidertillegg og i punkt E om fastlønn i den enkelte bedrift. Sistnevnte punkt, underpunktene 1 og 2 har slik ordlyd: «1. Bestemmelsen omfatter alle som lønnes på overenskomsten eksklusiv lærlinger. 3 A satsen for den enkelte ansatte legges til grunn. Videre kan avtalen benyttes for ansatte jf. 1 som har arbeid eller utdannelse som ikke er tilpasset lønnssystemet for øvrig. 2. Bedriftsinterne tillegg skal avtales i den enkelte bedrift basert på fastlagte kriterier partene på bedriften blir enige om. Fremgangsmåte: Fra forhandlingene settes det opp protokoll som skal inneholde lønnsinnplasseringer og vilkår knyttet til disse. Bedriften foretar plassering av de aktuelle arbeidstakere iht. de avtale kriterier. Plassering godkjennes av de tillitsvalgte. Forhandlinger på bedriften kan starte når forhandlingene mellom EL & IT Forbundet og Norsk Teknologi er gjennomført, og skal normalt være avsluttet senest 15. september. Avtalen er en særavtale iht. Hovedavtalens 4.2 pkt. 4. Avtalen kan revideres i tariffperioden, men det forutsetter enighet for å kunne gjennomføre endringene i tariffperioden. Nyansatte eller arbeidstaker som i løpet av avtaleperioden oppfyller de avtalte kriterier, lønnsinnplasseres iht. avtalen.» (5) Hovedavtalen LO-NHO utgjør del I i overenskomsten. I 9-3 er det inntatt bestemmelser om drøftelser om bedriftens ordinære drift. Bestemmelsen har slik ordlyd: - 2 -

3 «Bedriftens ledelse skal drøfte med de tillitsvalgte (arbeidsutvalget): - spørsmål som vedrører bedriftens økonomiske og produksjonsmessige stilling og - utvikling. - forhold som har umiddelbar sammenheng med arbeidsplassen og den daglige drift. - de alminnelige lønns- og arbeidsforhold ved bedriften. Drøftelser skal holdes så tidlig som mulig og minst 1 gang i måneden, hvis det ikke er enighet om noe annet, og for øvrig når de tillitsvalgte ber om det.» (6) Bakgrunnen for tvisten (7) Virksomheten i Abicon Elektro AS (Abicon) omfatter de fleste områder innen elektro. Hovedtyngden av bedriftens oppdrag er innenfor tradisjonell elektroinstallasjon for kunder innen industrien, næringslivet for øvrig og private. Bedriften tilbyr tjenester innen lavspenning, tele, data og automasjon. Selskapet har 71 fast ansatte, inkludert lærlinger. Det er i alt 36 organiserte arbeidstakere. Innenfor elektrofagene er 33 medlemmer i EL & IT Forbundet og to er medlemmer av YS/Parat. Blant øvrige arbeidstakere som faller inn under overenskomstens omfangsbestemmelse er 24 uorganiserte. En arbeidstaker er medlem av NITO. I administrasjonen og ledelsen er det elleve ansatte. (8) I medhold av LOK 3 E punkt 2 ble det mellom bedriften og EL & IT-klubben 1. juli 2008 inngått slik lokal særavtale: «Sats Lønn Grunnlønn kr 173,50 LOK 3C Fagarbeidertillegg ( år) Bedriftsinternt fagarbeidertillegg ( år) Bedriftsinternt tillegg* 0-20 Timelønn kr 173,50 *Bedriftsinterne tillegg Vurderingskriterier Kvalitet Kundebehandling Produktsalg/mersalg Fleksibilitet Punktlighet Orden på lager/bil Orden generelt Effektivitet Utarbeide forslag til enkle priser til kunde Opptre selvstendig overfor kunder Bedriftsinternt fagarbeidertillegg Dette tillegget skal utbetales etter de sammen reglene som i hht LOK 3 C.» (9) Det ble 7. mai 2008 avholdt forhandlingsmøte mellom bedriften og de tillitsvalgte for EL & IT vedrørende innsyn i lønn til de ansatte. Fra uenighetsprotokollen hitsettes: «Partene ved bedriften er uenige om innsyn i lønn til de ansatte. De tillitsvalgte mener de har behov for å ha innsyn, da det er noen uorganiserte som kanskje ikke går inn i lønnssystemet i - 3 -

4 bedriften. Ved plassering i lønnssystemet har heller ingen av de tillitsvalgte godkjent innplasseringen som er et krav da vi har ett differensiert lønnssystem. Bedriften mener de tillitsvalgte kun får innsyn i lønn til de organiserte» (10) Forhandlingsmøter mellom Norsk Teknologi og EL & IT i anledning uenighetsprotokollen ved Abicon ble avholdt 17. desember 2008, 13. januar, 17. februar og 5. mars Protokollen fra disse møtene har slik ordlyd: «Saksbeskrivelse: Partene på bedriften er uenige om de tillitsvalgte har innsynsrett i uorganiserte arbeidstakere sine lønnsforhold i henhold til LOK 3E. Tariffpartene Norsk Teknologi og EL & IT Forbundet har vært enige om å avvente avgjørelse i arbeidsrettssak 30/2007. Partene har deretter behandlet saken i flere møter uten at det ble oppnådd enighet. EL & IT Forbundet sitt syn: Spørsmålet om innsyn i lønnsforhold i henhold til LOK 3E har gjentatte ganger vært behandlet mellom partene. Likeledes har det vært ulike uttalelser fra Datatilsynet om innsyn. Landsoverenskomsten for elektrofag har følgende bestemmelser som er relevante i saken. 1 Overenskomstens omfang og varighet. Her heter det blant annet: Overenskomsten gjelder for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg. 3E Fastlønn i den enkelte bedrift. Her heter det blant annet: 1. Bestemmelsen omfatter alle som lønnes på overenskomstens eksklusive lærlinger. 2. Fremgangsmåte. Fra forhandlingene settes det opp protokoll som skal inneholde lønnsinnplasseringer og vilkår knyttet til disse. Bedriften foretar innplassering av de aktuelle arbeidstakerne iht. de avtalte kriterier. Plasseringen godkjennes av de tillitsvalgte. EL & IT Forbundet er av den oppfatning at bestemmelsene i Landsoverenskomsten for elektrofagene sammen med dom i arbeidsretten sak 30/2007 tilsier at de tillitsvalgte skal ha innsyn i lønnsinnplassering av lønn iht. LOK 3E også for uorganiserte arbeidstakere som lønnes etter bestemmelsen. Norsk Teknologi sitt syn: Dommen fra arbeidsretten i sak 30/2007 gjelder bare Standardoverenskomsten, som har en spesiell bestemmelse ved at den uttrykkelig fastslår at de tillitsvalgte i Handel og Kontor skal få innsyn også i de uorganisertes lønnsforhold, forutsatt at disse er innplassert etter avtalen. Medieoverenskomsten er en parallellavtale, og det samme vil gjelde for disse. Arbeidsrettens dom vil etter vår oppfatning ikke få noen konsekvenser for anvendelse av landsoverenskomstens bestemmelser. Vi kan ikke se at EL & IT Forbundet kan kreve at bedriften endrer sin praksis på bakgrunn av denne dommen. Arbeidsrettens dom er helt konkret og behandler bare Standardoverenskomsten og innsyn etter denne. For at EL og IT Forbundet skal kunne påberope seg denne dommen må landsoverenskomsten ha en tilsvarende bestemmelse, noe den ikke har. Uenigheten i Abicon gjelder krav fra de tillitsvalgte om innsyn i lønnsopplysninger for de uorganiserte. Norsk Teknologi mener at bedriften ikke skal utlevere disse opplysninger for de uorganiserte uten samtykke fra den det gjelder.» (11) Forhandlingsmøte mellom LO og NHO ble avholdt 30. mars Protokollen fra dette møtet lyder: - 4 -

5 «Det vises til LOs brev av 10. mars 2009 og til organisasjonsmessig protokoll av , 31.01, og LO anførte: De tillitsvalgte på bedriften har i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene rett til innsyn for de ansatte som er omfattet av overenskomsten. Innsynsretten gjelder også uorganiserte arbeidstakere. LO viste til overenskomstens 3E. Lønnsopplysningene må individualiseres på en slik måte at det er mulig for de tillitsvalgte å kontrollere at overenskomsten blir etterlevd. Det vil i praksis si at det må gis opplysninger om navn, lønn, lønnsgruppe og ansiennitet for den enkelte arbeidstaker. NHO anførte: Arbeidsgiver har ikke generell adgang til å gi tillitsvalgte, eller andre, opplysninger om den enkeltes lønnsforhold uten samtykke fra den det gjelder. Ansatte som er fagorganiserte må kunne sies å ha gitt samtykke til utlevering av lønnsopplysninger til sine tillitsvalgte gjennom medlemskap i fagforeningen. Uorganiserte må derimot samtykke eksplisitt for at opplysninger skal kunne utleveres. NHO kan ikke se at LOK forutsetter eller inneholder konkrete bestemmelser om utlevering av lønnsopplysninger om uorganiserte. Partene kom ikke til enighet.» (12) LO, med EL&IT Forbundet, tok 31. januar 2011 ut stevning for Arbeidsretten. LO Stat, Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund og Norsk Jernbaneforbund tok samme dag ut stevning mot Arbeidsgiverforeningen Spekter, Posten Norge AS og MiTrans AS (sak nr. 4/2011). Tvisten i sak nr. 4/2011 gjaldt også spørsmålet om de saksøkte bedriftene var forpliktet til å gi de tillitsvalgte innsyn i de uorganisertes lønn. Under saksforberedelsen ble det enighet om å avvikle en felles hovedforhandling i sakene. Felles hovedforhandling ble avholdt 27., 28. og 29. september I den foreliggende saken ble det avgitt tre partsforklaringer og tre vitner ble avhørt. (13) Partenes anførsler og påstander (14) Landsorganisasjonen i Norge, med EL & IT Forbundet, har i det vesentligste gjort gjeldende: (15) Det følger av omfangsbestemmelsen i LOK 1 at Abicon er forpliktet til å følge overenskomstens bestemmelser, herunder særavtaler inngått i medhold av denne, overfor uorganiserte arbeidstakere som faller inn under avtalens virkeområde. Denne plikten ledsages av en plikt for bedriften å synliggjøre overfor de tillitsvalgte at tariffavtalen/særavtalen praktiseres overfor uorganiserte arbeidstakere. Som følge av dette må arbeidsgiver i forbindelse med de lokale lønnsforhandlinger gi de tillitsvalgte opplysninger om uorganisertes navn, lønn, lønnsgruppe og ansiennitet

6 (16) Det erkjennes at overenskomsten ikke uttømmende regulerer spørsmålet om de tillitsvalgtes innsynsrett når det gjelder nevnte opplysninger. Overenskomsten inneholder imidlertid bestemmelser som gir de tillitsvalgte tilstrekkelig behov for kontroll for at overenskomstens bestemmelser også anvendes i forhold til de uorganiserte. Slik kontroll kan bare ivaretas på en effektiv måte gjennom utlevering av opplysninger om deres navn, lønn mm. (17) Arbeidsgivers plikt til å utlevere opplysninger om uorganisertes lønn følger av det ulovfestede ufravikelighetsprinsipp. Overenskomstens bestemmelser skal også anvendes overfor uorganiserte som faller inn under overenskomstens omfangsbestemmelse. Ufravikelighet er som overordnet prinsipp en sentral forutsetning ved inngåelse av tariffavtaler. Et sentralt poenget med tariffavtaler er å oppheve konkurransen om lønn og hindre at arbeidstakerne settes opp mot hverandre. De tillitsvalgte har en berettiget interesse i å føre kontroll med at arbeidsgiver ikke lønner noen av sine ansatte verken bedre eller dårligere enn tariffavtalens/særavtalens bestemmelser. For at de tillitsvalgte skal kunne foreta en effektiv kontroll med at overenskomsten etterleves, må de få innsyn i opplysninger om lønn til alle som omfattes av den. Innsynsretten kan sees på som en saksbehandlingsregel for praktisering av tariffavtaler. (18) Det følger av en rekke avgjørelser fra Arbeidsretten at de tillitsvalgte har rett til innsyn i hvordan de uorganiserte avlønnes, jf. ARD 1958 side 171 og ARD (19) Det vil ikke være i strid med personopplysningsloven å gi de tillitsvalgte innsyn i uorganisertes lønn. Dette følger av ARD , og er også lagt til grunn i uttalelser fra Datatilsynet. (20) Landsorganisasjonen i Norge har nedlagt slik påstand: Abicon Elektro AS er forpliktet til å utlevere opplysninger om uorganisertes navn, lønn lønnsgruppe og ansiennitet i forbindelse med de lokale lønnsforhandlinger. (21) Næringslivets Hovedorganisasjon, med Norsk Teknologi og Abicon Elektro AS har i det vesentligste gjort gjeldende: - 6 -

7 (22) De tillitsvalgte kan ikke kreve å få utlevert lønnsopplysninger om de uorganiserte uten at det foreligger hjemmel som pålegger arbeidsgiver å utlevere slike opplysninger. (23) Det bestrides ikke at de uorganiserte, som faller inn under LOKs omfangsbestemmelse, skal lønnes i samsvar med overenskomstens og særavtalens bestemmelser. LOK hjemler imidlertid ingen plikt for arbeidsgiver til å utlevere individualiserte lønnsopplysninger om uorganiserte. (24) Heller ikke ufravikelighetsnormene er noen hjemmel for utleveringsplikt av slike opplysninger til de tillitsvalgte slik forholdene ligger an i denne saken. Det kan ikke utledes av Arbeidsrettens praksis at det følger av ufravikelighetsprinsippet at arbeidsgiver er forpliktet til å gi de tillitsvalgte opplysninger om de uorganisertes lønn. (25) Saksøker har krevd innsyn i de uorganisertes lønn «i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger». Det følger av særavtalen at det kan gis et bedriftsinternt tillegg på inntil 20 kroner. For tilståelse av slik tillegg er partene på bedriften blitt enige om ti vurderingskriterier. Disse er av subjektiv art, og det tilligger arbeidsgiver å foreta en vurdering av arbeidsprestasjonene til hver enkelt ansatt målt opp mot de avtalte kriterier. Det er den enkelte ansattes nærmeste overordnede og daglig leder som sammen foretar vurderingen og fastsetter lønnstillegget. (26) Bestemmelsen i LOK 3 E nr. 2 tredje kulepunkt om at «[p]lassering godkjennes av de tillitsvalgte» kan ikke tas på ordet. Partene har ved inngåelsen av den lokale særavtale aldri ment at de tillitsvalgte skal være med på vurderingen av hver enkelt ansatt og bestemme hvor stort bedriftsinternt tillegg den enkelte skal få. Formuleringen i LOK henger igjen fra gammelt av, og det foreligger ikke praksis for at de tillitsvalgte, hverken hos Abicon eller andre bedrifter hvor LOK er gjeldende, har vært med på å bestemme individuelle tillegg basert på subjektive vurderinger av de ansattes arbeidsprestasjoner. Det bemerkes at saksøker ikke har krevd innsyn i de individuelle vurderingene som ligger til grunn for fastsettelsen av tilleggenes størrelse. De tillitsvalgte kan heller ikke kontrollere at særavtalen etterleves uten kjennskap til de vurderingene som ligger til grunn for de individuelle tilleggene

8 (27) Opplysninger om lønnen til medlemmene av klubben blir gitt de tillitsvalgte. Gjennom sitt medlemskap anses de å ha samtykket i dette. De uorganiserte har motsatt seg at bedriften gir klubben identifiserbare lister med opplysninger om deres lønn. Abicon har gitt de tillitsvalgte en anonymisert liste over hva de 24 uorganiserte som omfattes av overenskomsten/særavtalen har i lønn. Ved å sammenholde samlet lønn med det som følger av overenskomsten og faste bedriftsinterne tillegg, vil de tillitsvalgte ha tilstrekkelig grunnlag til å kontrollere at bedriften praktiserer særavtalens bestemmelse om individuelle tillegg likt overfor klubbens medlemmer og de uorganiserte. Den konkrete vurderingen av hvor stort tillegg den enkelte ansatte skal ha, det være seg så vel de organiserte som uorganiserte, skal de tillitsvalgte ikke være med på. (28) Utlevering av de opplysningene som det er nedlagt påstand om i saken vil være i strid med personopplysningsloven (pol.) 8. Opplysninger om navn, lønn, lønnsgruppe og ansiennitet er personopplysning jf. pol. 2 nr. 1. For at opplysninger uten samtykke fra den det gjelder skal kunne gis tredjepersoner, oppstiller loven for det første et nødvendighetskriterium. Videre må det foreligge en berettiget interesse på tredjepersons hånd og hensynet til den registrertes personvern må ikke overstige denne interesse. Utlevering av lønnsopplysninger er slik forholdene ligger an i denne saken ikke nødvendig, klubben har ikke en tilstrekkelig berettiget interesse i å få disse opplysningene og hensynet til de uorganiserte overstiger klubbens påståtte interesse. (29) Næringslivets Hovedorganisasjon, og Abicon AS har nedlagt slik påstand: De saksøkte frifinnes. (30) Arbeidsrettens merknader (31) Arbeidsretten bemerker innledningsvis at denne saken ikke gjelder påstått brudd på ufravikelighetsprinsippet ved at LOK/den lokale særavtale har blitt praktisert ulikt overfor de organiserte og de uorganiserte. Partene er enige om at de uorganiserte, som utfører arbeid som faller inn under LOKs omfangsbestemmelse, skal avlønnes i samsvar med overenskomstens og særavtalens bestemmelser. Det betyr at det bedriftsinterne tillegget på inntil 20 kroner pr. time i henhold til særavtalens bestemmelse skal tilstås de uorganiserte på samme måte og etter samme saksbehandling som medlemmene av klubben

9 (32) For at en arbeidsgiver skal være forpliktet til å utlevere lønnsopplysninger om ansatte, må det foreligge særlig hjemmel for det. Arbeidsretten legger til grunn, noe også partene er enige om, at ansatte ved medlemskap i en fagforening må anses å ha samtykket i at de tillitsvalgte gis innsyn i deres lønnsforhold. Det vises i denne forbindelse til kap. VI i Hovedavtalen LO-NHO om arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter. I 6-2 heter det at «[d]e tillitsvalgte godkjennes som representanter og talsmenn for de organiserte arbeidstakere». Arbeidsgiver er således forpliktet til å gi de tillitsvalgte opplysninger om lønnen til medlemmene de representerer. (33) I Ot. prp. nr. 56 ( ) ble tillitsvalgtes innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår til uorganiserte drøftet. I avsnitt Regulering av innsynsrett i tariffavtaler heter det blant annet: «Som utgangspunkt har tillitsvalgte/arbeidstakerorganisasjonene bare krav på innsyn i lønnsog arbeidsvilkår hos medlemmene i organisasjonen de representerer. I tillegg har de i medhold av enkelte tariffavtaler krav på innsyn i lønns- og arbeidsvilkårene til uorganiserte arbeidstakere i virksomheter der forbundet har medlemmer for å kontrollere at arbeidsgiver ikke gir de uorganiserte dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn etter tariffavtalen.» (34) Spørsmålet er om det foreligger noe hjemmelsgrunnlag som forplikter Abicon å gi de tillitsvalgte opplysninger om de uorganisertes lønn. (35) Fra saksøkers side er det vist til bestemmelsen i Hovedavtalen LO-NHO 9-3 som gjelder drøftelser om bedriftens ordinære drift. I bestemmelsen er det fastslått en plikt for bedriften til å drøfte med de tillitsvalgte «de alminnelige lønns- og arbeidsforhold i bedriften». Etter Arbeidsrettens syn kan det av denne bestemmelse ikke utledes noen plikt for arbeidsgiver til å utlevere lønnsopplysninger på individnivå. Drøftingsplikten knytter seg til «de alminnelige» lønnsforhold ved bedriften. Det er ingen holdepunkter for at partene med denne bestemmelse har fastslått noen rett for tillitsvalgte til å få tilgang til opplysninger om lønnen til hver enkelt ansatt som skal avlønnes i samsvar med gjeldende overenskomst. (36) LOK har ingen uttrykkelig bestemmelse som gir de tillitsvalgte rett til innsyn i lønnen til samtlige ansatte som overenskomsten skal gjelde for. (37) Spørsmålet for Arbeidsretten er hvorvidt det av overenskomstens ufravikelighetsvirkninger i denne saken følger en plikt for arbeidsgiver til å gi de tillitsvalgte nærmere angitte - 9 -

10 opplysninger om lønnen til uorganiserte arbeidstakere som avlønnes i samsvar med overenskomstens/særavtalens bestemmelser. Som begrunnelse for innsynsrett i de uorganisertes lønnsforhold har saksøker framhevet det behov de tillitsvalgte har for å kontrollere at overenskomsten og særavtalen anvendes på samme måte overfor denne gruppe. (38) Lønnen etter LOK 3 og den lokale lønnsavtale består av flere elementer: Fastlønn/grunnlønn etter LOK 3 A, fagarbeidertillegg etter LOK 3 C, bedriftsinternt fagarbeidertillegg og bedriftsinternt tillegg etter den lokale særavtale. Grunnlønnen og fagarbeidertilleggene gis etter objektive kriterier, basert på om vedkommende arbeidstaker har fagbrev eller ikke og hvor lenge vedkommende har arbeidet i bedriften ansiennitetsskala. Det bedriftsinterne tillegget er basert på ti avtalte vurderingskriterier. (39) Hjemmel for at det kan tilstås bedriftsinterne tillegg er LOK 3 E nr. 2. Etter denne bestemmelse skal «[b]edriftsinterne tillegg [ ] avtales i den enkelte bedrift basert på fastlagte kriterier partene på bedriften blir enige om». I Abicon har partene blitt enige om disse kriteriene. Den enkelte ansatte kan gis et tillegg på inntil 20 kroner pr. time. Det er opplyst at det er arbeidstakerens nærmeste overordnede sammen med daglig leder som fastsetter størrelsen på det bedriftsinterne tillegget. Vurderingskriteriene er utelukkende eller i det vesentlige av subjektiv karakter «kvalitet, kundebehandling, produktsalg/mersalg, fleksibilitet, punktlighet, orden på lager/bil, orden generelt, effektivitet, utarbeide forslag til enkle priser til kunde, opptre selvstendig overfor kunder». Det er nærmeste leder og daglig leder som vurderer den enkeltes arbeidsprestasjon i forhold til disse kriteriene. Det har ikke vært praksis for at de tillitsvalgte har vært med på den konkrete individuelle vurderingen av hver enkelt, heller ikke av de organiserte. Det er fra saksøkers side ikke gjort gjeldende at de tillitsvalgte har krav på å være med på denne individuelle vurderingen. (40) Arbeidsretten er enig med de saksøkte i at ordlyden i tredje kulepunkt i LOK 3 E nr. 2 «[p]lasseringen godkjennes av de tillitsvalgte» - ikke kan tas på ordet. Det framgår av andre kulepunkt at «[b]edriften foretar plassering av de aktuelle arbeidstakere iht. de avtalte kriterier». Plassering i henhold til de avtalte kriterier er som nevnt basert på en konkret og skjønnsmessig individuell vurdering av hver enkelt arbeidstakers arbeidsinnsats/prestasjon. Så lenge de tillitsvalgte ikke skal være med på denne

11 vurderingen, gir det liten mening at de de tillitsvalgte skal foreta en etterfølgende kontroll. Saksøkers anførte kontrollbehov kan ikke gjelde hvor stort det bedriftsinterne tillegget på inntil 20 kroner pr. time skal være for hver enkelt arbeidstaker. Arbeidsretten bemerker i denne forbindelse at særavtalen ikke kan forstås slik at størrelsen på det bedriftsinterne lønnstillegget til hver enkelt ansatt skal være gjenstand for lokale forhandlinger. (41) Abicon gir de tillitsvalgte en anonymisert liste over hva de uorganiserte har i lønn. Ved å sammenholde denne oversikt med hva klubbens medlemmer har i lønn, vil de tillitsvalgte ha tilstrekkelig grunnlag for å påse at overenskomsten og særavtalen praktiseres likt for alle som omfattes av disse. (42) Overenskomstens og særavtalens ufravikelighetsvirkninger kan etter dette ikke begrunne en plikt for Abicon til å gi de tillitsvalgte individualiserte opplysninger om lønn, lønnsgruppe og ansiennitet i forbindelse med lokale forhandlinger. (43) Dommen er enstemmig

12 SLUTNING De saksøkte frifinnes

13 Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 30/2007, lnr. 29/2008:

Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 30/2007, lnr. 29/2008: ARBEIDSRETTEN Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 30/2007, lnr. 29/2008: Landsorganisasjonen i Norge, med Handel og Kontor i Norge (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad) mot Næringslivets

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. september 2013. Saksnr.: 9/2013. Lnr.: 27/2013

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. september 2013. Saksnr.: 9/2013. Lnr.: 27/2013 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 13. september 2013 Saksnr.: 9/2013 Lnr.: 27/2013 Dommere: Saken gjelder: Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Trond Dolva Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Helge Bjørneby

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 30. januar 2014 Saksnr.: 37/2013 Lnr.: 2/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 9. november 2012 Saksnr.: 7/2012 Lnr.: 31/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Flemming Hansen Terje Solberg John Giæver Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Flemming Hansen Terje Solberg John Giæver Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 10. juni 2015 Saksnr.: 18/2014 Lnr.: 16/2015 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Flemming Hansen Terje Solberg John Giæver Axel Thuve Saken gjelder: Oljetransportavtalen

Detaljer

Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006:

Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006: ARBEIDSRETTEN Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006: Landsorganisasjonen i Norge, med Musikernes fellesorganisasjon (advokat Einar Stueland) mot KS (KS Advokatene

Detaljer

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Alle bedrifter som er bundet av avtaler med LO - NTL, FLT, EL & IT, Handel og Kontor, Fagforbundet:

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Trond Dolva Kjell Bjørndalen Lars Chr. Berge Per Østvold Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Trond Dolva Kjell Bjørndalen Lars Chr. Berge Per Østvold Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 16. september 2013 Saksnr.: 3/2013 Lnr.: 28/2013 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Trond Dolva Kjell Bjørndalen Lars Chr. Berge Per Østvold Terje Solberg Spørsmål

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 5. juni 2013 Saksnr.: 25/2012 Lnr.: 16/2013 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 1. desember 2010. Saksnr.: 4/2010. Lnr.: 40/2010. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 1. desember 2010. Saksnr.: 4/2010. Lnr.: 40/2010. Dommere: ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 1. desember 2010 Saksnr.: 4/2010 Lnr.: 40/2010 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 25. februar 2010 i Arbeidsretten,Oslo. Saksnr.: 23/2008. Lnr.: 10/2010. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 25. februar 2010 i Arbeidsretten,Oslo. Saksnr.: 23/2008. Lnr.: 10/2010. Dommere: ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 25. februar 2010 i Arbeidsretten,Oslo Saksnr.: 23/2008 Lnr.: 10/2010 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Elin Nykaas Trond Dolva Tove Stangnes Thor Boger Hildegunn

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 6. oktober 2014. Saksnr.: 17/2014. Lnr.: 40/2014

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 6. oktober 2014. Saksnr.: 17/2014. Lnr.: 40/2014 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 6. oktober 2014 Saksnr.: 17/2014 Lnr.: 40/2014 Dommere: Saken gjelder: Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Kirsti Coward Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

Detaljer

Den 1. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 20/2009, lnr. 31/2009:

Den 1. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 20/2009, lnr. 31/2009: ARBEIDSRETTEN Den 1. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 20/2009, lnr. 31/2009: LO Stat, med Norsk Tjenestemannslag (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad) mot Arbeidsgiverforeningen Spekter og Studentsamskipnaden

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Tone Aasgaard Kjell Bjørndalen Terje Solberg Arnfinn Nilsen Jostein Gaasemyr

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Tone Aasgaard Kjell Bjørndalen Terje Solberg Arnfinn Nilsen Jostein Gaasemyr ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 24. november 2011 Saksnr.: 24/2011 Lnr.: 36/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Tone Aasgaard Kjell Bjørndalen Terje Solberg Arnfinn Nilsen Jostein Gaasemyr

Detaljer

Den 16. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 5/2009, lnr. 34/2009:

Den 16. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 5/2009, lnr. 34/2009: ARBEIDSRETTEN Den 16. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 5/2009, lnr. 34/2009: Landsorganisasjonen i Norge, med Fellesforbundet (advokat Einar Stueland) mot Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 22. juni 2010. Saksnr.: 28/2009. Lnr.: 27/2010. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 22. juni 2010. Saksnr.: 28/2009. Lnr.: 27/2010. Dommere: ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 22. juni 2010 Saksnr.: 28/2009 Lnr.: 27/2010 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Thor Boger Roger Andersen Karin Ask-Henriksen

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Trond Norang Lesjø Kjell Bjørndalen Bente Svendsgam

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Trond Norang Lesjø Kjell Bjørndalen Bente Svendsgam ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 16. desember 2010 Saksnr.: 1/2010 Lnr.: 42/2010 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Trond Norang Lesjø Kjell Bjørndalen Bente Svendsgam

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -DOM. Avsagt: 4. juli 2011. Sak nr.: 07/2011. Lnr.: 25/2011. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -DOM. Avsagt: 4. juli 2011. Sak nr.: 07/2011. Lnr.: 25/2011. Dommere: ARBEIDSRETTEN -DOM Avsagt: 4. juli 2011 Sak nr.: 07/2011 Lnr.: 25/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Bjørn Ressem Lars Chr.

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Marit B. Frogner Gunvald Gussgard Tove Stangnes Arne Andreas Melander Kjell Bjørndalen Merete Karin Soløy

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Marit B. Frogner Gunvald Gussgard Tove Stangnes Arne Andreas Melander Kjell Bjørndalen Merete Karin Soløy ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 7. februar 2011 Saksnr.: 6/2010 Lnr.: 5/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Gunvald Gussgard Tove Stangnes Arne Andreas Melander Kjell Bjørndalen

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 20. november 2013. Saksnr.: 18/2013. Lnr.: 39/2013

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 20. november 2013. Saksnr.: 18/2013. Lnr.: 39/2013 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 20. november 2013 Saksnr.: 18/2013 Lnr.: 39/2013 Dommere: Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg Saken

Detaljer

Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 14/2008, lnr. 30/2008:

Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 14/2008, lnr. 30/2008: ARBEIDSRETTEN Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 14/2008, lnr. 30/2008: Landsorganisasjonen i Norge, med Handel og Kontor i Norge (advokat Atle Sønsteli Johansen) mot Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Særavtale om lønns- og personalregistre

Særavtale om lønns- og personalregistre Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-15 Særavtale om lønns- og personalregistre Dato: 12.12.2007 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok pkt.

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Eli Mette Jarbo Steinar Tjomsland Kjell Bjørndalen Terje Solberg Per Østvold Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Eli Mette Jarbo Steinar Tjomsland Kjell Bjørndalen Terje Solberg Per Østvold Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 17. mars 2016 Saksnr.: 27/2015 Lnr.: 7/2016 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Eli Mette Jarbo Steinar Tjomsland Kjell Bjørndalen Terje Solberg Per Østvold Axel Thuve Forståelsen

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Flemming Otto Hansen Lars Chr. Berge

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Flemming Otto Hansen Lars Chr. Berge ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 31. mai 2012 Sak nr.: 34/2011 Lnr.: 15/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Flemming Otto Hansen

Detaljer

(6) I krav fra LO Stat, NJF og NTF av 24. februar 1997 het det i punkt 2.3.2.3 om Delte dagsverk :

(6) I krav fra LO Stat, NJF og NTF av 24. februar 1997 het det i punkt 2.3.2.3 om Delte dagsverk : ARBEIDSRETTEN Den 13. februar 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 15/2006, lnr. 6/2007: Landsorganisasjonen i Norge LO Stat, med Norsk Jernbaneforbund, Norsk Transportarbeiderforbund og Fagforbundet

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Kirsti Coward Flemming Hansen Lars Chr. Berge John Giæver Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Kirsti Coward Flemming Hansen Lars Chr. Berge John Giæver Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 4. april 2013 Saksnr.: 6/2012 Lnr.: 12/2013 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Kirsti Coward Flemming Hansen Lars Chr. Berge John Giæver Terje Solberg Krav

Detaljer

Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård)

Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård) ARBEIDSRETTEN Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård) mot HSH (advokat Gaute Krokann). Dommere: Gisle, Gussgard,

Detaljer

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia Overenskomstområdet NTL - Abelia Publisert fra 28.01.2010 til 29.03.2010 19 respondenter (19 unike) 1. Har dere bedriftens pensjonsordning i særavtalen? 15 Pensjon 1 Ja 78,9 % 15 2 Nei 10,5 % 2 3 Vet ikke

Detaljer

Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Kap. I. Innledende bestemmelser

Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Kap. I. Innledende bestemmelser Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Fastsatt av Tariffnemnda tariffavtaler m.v. 3. med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av 1.

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

21.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata

21.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata 21.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata Arbeidsretten dom. Tariffbundethet; prosess atvl. 18 nr. 2. Hovedoverenskomsten for kommuner har ulike stillingskoder med ulik avlønning for radiografer og røntgensykepleiere.

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 5. januar 2015 Saksnr.: 19/2014 Lnr.: 1/2015 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve Rekkevidden

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Kirsti Coward Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Helge Bjørneby

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Kirsti Coward Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Helge Bjørneby ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 11. mars 2013 Saksnr.: 1/2013 Lnr.: 11/2013 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Kirsti Coward Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Helge Bjørneby Spørsmål

Detaljer

Den 29. mai 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 18/2007, lnr. 12/2008:

Den 29. mai 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 18/2007, lnr. 12/2008: ARBEIDSRETTEN Norsk Sjømannsforbund (advokat Birger Mordt) mot Den 29. mai 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 18/2007, lnr. 12/2008: Staten v/fiskeri- og kystdepartementet v/havforskningsinstituttet

Detaljer

1. Partene er enige om å drøfte en ;4terligere OSA i mellomopp gtrøret 2013. PROTOKOLL

1. Partene er enige om å drøfte en ;4terligere OSA i mellomopp gtrøret 2013. PROTOKOLL PROTOKOLL Ãr 2013 den 7. januar ble det forhandlet om revisjon av overenskomst mellom Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge/ Industri Energi for Offshore Servicebedrifter på norsk kontinentalsokkel.

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 22. januar 2016. Saksnr.: 11/2015. Lnr.: 2/2016

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 22. januar 2016. Saksnr.: 11/2015. Lnr.: 2/2016 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 22. januar 2016 Saksnr.: 11/2015 Lnr.: 2/2016 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Kirsti Coward Lise Dragset Terje Solberg Sigve Eikeland Axel Thuve Spørsmål om

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Lill Bråten

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Lill Bråten ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 8. oktober 2014 Saksnr.: 42/2013 Lnr.: 43/2014 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Lill Bråten Saken gjelder:

Detaljer

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK).

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). Nr: 6/2014/GM Dato: 11.04.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). TARIFFOPPGJØRET VÅREN 2014 - ENIGHET I FORHANDLINGENE

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. 8. juni 2010 i Arbeidsretten, Oslo

ARBEIDSRETTEN. 8. juni 2010 i Arbeidsretten, Oslo ARBEIDSRETTEN ---KJENNELSE - - Avsagt: 8. juni 2010 i Arbeidsretten, Oslo Saksnr.: 9/2010 Lnr.: 26/2010 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron L. Sundet Gunvald Gussgard Julie Thaulow Rustad Tove Stangnes

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Magnus Aarbakke Laila-Brith Josefsen Lars Chr. Berge Gerd Torkildson Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Magnus Aarbakke Laila-Brith Josefsen Lars Chr. Berge Gerd Torkildson Terje Solberg ARBEIDSRETTEN -DOM --- -- Avsagt: 9. februar 2011 Saksnr.: 2/2011 Lnr.: 6/2011 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Magnus Aarbakke Laila-Brith Josefsen Lars Chr. Berge Gerd Torkildson Terje Solberg

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM--- -- Avsagt: 16. mars 2011. Saksnr.: 12/2010. Lnr.: 10/2011. Dommere:

ARBEIDSRETTEN DOM--- -- Avsagt: 16. mars 2011. Saksnr.: 12/2010. Lnr.: 10/2011. Dommere: ARBEIDSRETTEN DOM--- -- Avsagt: 16. mars 2011 Saksnr.: 12/2010 Lnr.: 10/2011 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Trond Dolva Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Flemming Otto Hansen Lars Chr. Berge Saken

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Hedda Remen Tove Stangnes Jorunn Matre Estensen Kjell Bjørndalen Tom Fossmark

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Hedda Remen Tove Stangnes Jorunn Matre Estensen Kjell Bjørndalen Tom Fossmark ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 7. oktober 2014 Saksnr.: 7/2014 Lnr.: 42/2014 Dommere: Jakob Wahl Marit B. Frogner Hedda Remen Tove Stangnes Jorunn Matre Estensen Kjell Bjørndalen Tom Fossmark Saken gjelder:

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. juni 2016. Saksnr.: 30/2015. Lnr.: 15/2016

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. juni 2016. Saksnr.: 30/2015. Lnr.: 15/2016 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 13. juni 2016 Saksnr.: 30/2015 Lnr.: 15/2016 Dommere: Tron Løkken Sundet Eli Mette Jarbo Steinar Tjomsland Tove Stangnes Axel Thuve Kjell Bjørndalen Jostein Gaasemyr Saken gjelder:

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014 Overenskomst Virke/Tekna OVERENSKOMST 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Tekna på den andre side INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Særavtale. Sokkeloverenstkomsten 4a. mellom. Statoil ASA. YS i Statoil

Særavtale. Sokkeloverenstkomsten 4a. mellom. Statoil ASA. YS i Statoil Særavtale 2010 2012 Sokkeloverenstkomsten 4a mellom Statoil ASA og YS i Statoil 01.07.2008 Side 1 av 8 1 Særavtalens hjemmel og omfang... 3 1.1 Hjemmel... 3 1.2 Omfang... 3 2 Lønnsbestemmelser...3 2.1

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Liv Gjølstad Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Liv Gjølstad Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 27. april 2016 Saksnr.: 31/2015 Lnr.: 12/2016 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Liv Gjølstad Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve Kostgodtgjørelse

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet 12. april 2012 I forbindelse med tariffoppgjøret 2012 vil Norsk Teknologi fremme følgende krav

Detaljer

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte 3 Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller bemanningsselskap omfattet av overenskomsten i innleiebedriften og skal ha lønns- og

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte 3 Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller bemanningsselskap omfattet av overenskomsten

Detaljer

P R O T O K O L L. År 2012, den 26. og 27. april er det avholdt hovedforhandlinger mellom SAMFO og Lederne om Overenskomsten for butikksjefer m.fl.

P R O T O K O L L. År 2012, den 26. og 27. april er det avholdt hovedforhandlinger mellom SAMFO og Lederne om Overenskomsten for butikksjefer m.fl. P R O T O K O L L År 2012, den 26. og 27. april er det avholdt hovedforhandlinger mellom SAMFO og Lederne om Overenskomsten for butikksjefer m.fl. Til stede fra SAMFO: Astrid Flesland, Jan Aksel Knudsen,

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser KS krav/tilbud nr. 3 av 28. april 2010 kl. 16.00 Vedlegg 3 KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 3 Generelle lønns- og

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger pr 01.09.2014

Lokale lønnsforhandlinger pr 01.09.2014 Side 1 av 8 Lokale lønnsforhandlinger pr 01.09.2014 Ved tariffrevisjonen pr. 01.05.2014 ble de sentrale partene enige om å avsette noe av den økonomiske rammen til lokale forhandlinger etter kapittel 4,

Detaljer

Lønn og arbeidstid. 2.26 Likelønn

Lønn og arbeidstid. 2.26 Likelønn Lønn og arbeidstid 2.26 Likelønn Oppgaven er utdrag av LKN 2005-16, og rettslig hjemmel for drøftelsen er likestillingsl. 21. Følgende er klagenemnda for likestilling sine merknader som ut fra likestillingslovens

Detaljer

Den 10. desember 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 32/2006, lnr. 27/2007:

Den 10. desember 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 32/2006, lnr. 27/2007: ARBEIDSRETTEN Den 10. desember 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 32/2006, lnr. 27/2007: Fagforbundet (advokat Hans Christian Monsen) mot Private Barnehagers Landsforbund og Kanvas (advokat Arne Myrland).

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 18. juni 2014. Saksnr.: 4/2014. Lnr.: 24/2014

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 18. juni 2014. Saksnr.: 4/2014. Lnr.: 24/2014 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 18. juni 2014 Saksnr.: 4/2014 Lnr.: 24/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Eilert Stang Lund Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 10. mai 2010. Saksnr.: 10/2009. Lnr.: 20/2010

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 10. mai 2010. Saksnr.: 10/2009. Lnr.: 20/2010 ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 10. mai 2010 Saksnr.: 10/2009 Lnr.: 20/2010 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Hildegunn Brune Julie Thaulow Rustad Roger Andersen

Detaljer

PROTOKOLL. Anders Aarskog Else Rieck Gunn-Inger Johnsson, Transcom Norge AS Trine Sommerfelt Stenberg, Gausdal Landhandleri AS

PROTOKOLL. Anders Aarskog Else Rieck Gunn-Inger Johnsson, Transcom Norge AS Trine Sommerfelt Stenberg, Gausdal Landhandleri AS PROTOKOLL Den 23. april 2012 ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen og Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale mellom Hovedorganisasjonen Virke og Negotia og Funksjonæravtalen

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Thor Boger Kjell Bjørndalen Gro Sørbø

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Thor Boger Kjell Bjørndalen Gro Sørbø ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 17. september 2014 Saksnr.: 1/2014 Lnr.: 37/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Thor Boger Kjell Bjørndalen Gro Sørbø Arbeidstidens

Detaljer

Forord. Veiledningen er utarbeidet i fellesskap av Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening. Formålet er å gi en hjelp til

Forord. Veiledningen er utarbeidet i fellesskap av Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening. Formålet er å gi en hjelp til Innhold Forord...2 Del I Overenskomstens bestemmelse...4 2-6.3...4 3.1 Lokalt avtalt lønnssystem uten organisasjonsmessig godkjenning...4 3.2 Definisjoner og avgrensninger...5 3.3 Fagforeningens rolle...6

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL

Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL Permitteringsinstituttet er vesentlig innskjerpet! Regelendringene fra 1.januar 2014 Arbeidsgiverperioden

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 21. juni 2011. Sak nr.: 16/2011. Lnr.: 23/2011. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 21. juni 2011. Sak nr.: 16/2011. Lnr.: 23/2011. Dommere: ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 21. juni 2011 Sak nr.: 16/2011 Lnr.: 23/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen

Detaljer

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato:

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato: Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 23.04.2015 Formannskapet Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 12 Elin Nygaard Opperud Kommentar: Lønnspolitisk

Detaljer

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING -

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS- OG OMSTILLING VEILEDER I NEDBEMANNING - Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO norsk@arb-mand.no Tlf.: 815 45 100 Nedbemanninger er en stor utfordring

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. oktober 2013 og ankefrist er satt til 15. oktober 2013.

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. oktober 2013 og ankefrist er satt til 15. oktober 2013. Nr: 22/2013 Dato: 17.06.2013 Sendt til: Virksomheter bundet av Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten TARIFFNYTT 22/2013 LOKALE FORHANDLINGER Dette tariffnytt omhandler gjennomføring av lokale

Detaljer

Den 28. februar 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 39/2004, lnr. 5/2006:

Den 28. februar 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 39/2004, lnr. 5/2006: ARBEIDSRETTEN Den 28. februar 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 39/2004, lnr. 5/2006: Den norske lægeforening (advokat Frode Solberg ved advokatfullmektig Bente A. Kvamme) mot Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Omstilling ved Universitetet i Oslo

Omstilling ved Universitetet i Oslo Omstilling ved Universitetet i Oslo Av advokat Eva Borhaug, mobil 922 33 973 e-post: eb@parat.com mobilb@parat.com Aktuelle tema: Avtaleverk for UiO Ulike medbestemmelsesformer Omstilling Arbeidsgivers

Detaljer

Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 3, 26. april 2012, kl.09.30 Unio viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse. Hovedtariffoppgjøret 2012 må fremme likelønn og

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien.

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Tilstede: For Kjemisk Forbund: Birger Blomkvist For arbeidstakerne: Ståle Pettersen,

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

INNLEIE ELLER ENTREPRISE?

INNLEIE ELLER ENTREPRISE? INNLEIE ELLER ENTREPRISE? En veileder for tillitsvalgte Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles med fast ansatte trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Magnus Aarbakke Tove Stangnes Julie Thaulow Rustad Kjell Bjørndalen Jostein Gaasemyr

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Magnus Aarbakke Tove Stangnes Julie Thaulow Rustad Kjell Bjørndalen Jostein Gaasemyr ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 20. mai 2010 i Arbeidsretten, Oslo Saksnr.: 17/2009 Lnr.: 22/2010 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Magnus Aarbakke Tove Stangnes Julie Thaulow Rustad Kjell

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILLITSVALGTE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE

SJEKKLISTE FOR TILLITSVALGTE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE SJEKKLISTE FOR TILLITSVALGTE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE FORORD Etter flere innspill i fra fagforeninger og distrikter har forbundets installasjonsutvalg revidert sjekklista pr. januar 2005.

Detaljer

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 KS i I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Ny og/eller endret tekst er merket med understrek. Utelatt tekst er merket med gjcnnomstrck. Kommentarer

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Overenskomsten videreføres med følgende endringer:

Overenskomsten videreføres med følgende endringer: Overenskomsten videreføres med følgende endringer: 1 OMFANG..som er medlem av LO/EL & IT 4 FAGPRØVE Lærlingen skal gis varsel... 6 LØNNSBESTEMMELSER Minstelønnssatser: Fagarbeidere med 4 ½ år læretid (f.eks.

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eilert Stang Lund Didrik Coucheron Terje Solberg Flemming Hansen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eilert Stang Lund Didrik Coucheron Terje Solberg Flemming Hansen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 19. november 2014 Saksnr.: 16/2014 Lnr.: 47/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Eilert Stang Lund Didrik Coucheron Terje Solberg Flemming Hansen Axel Thuve

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

Norsk Industris krav ved tariffrevisjonen 2016. Industrioverenskomsten NHO/Norsk Industri LO/Fellesforbundet

Norsk Industris krav ved tariffrevisjonen 2016. Industrioverenskomsten NHO/Norsk Industri LO/Fellesforbundet Norsk Industris krav ved tariffrevisjonen 2016 Industrioverenskomsten NHO/Norsk Industri LO/Fellesforbundet Industrioverenskomsten mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side

Detaljer

09/2394-35 12.04.2011 LDO

09/2394-35 12.04.2011 LDO NOTAT Vår ref. Dato: 09/2394-35 12.04.2011 LDO OMBUDETS UTTALELSE SAKENS BAKGRUNN A og B arbeider som psykiatriske sykepleiere ved sykehus C (tidligere E sykehus). Begge har arbeidet innen tungpsykiatrien

Detaljer

NYE REGLER OM INNLEIE - LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET. Implementering av vikarbyrådirektivet

NYE REGLER OM INNLEIE - LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET. Implementering av vikarbyrådirektivet NYE REGLER OM INNLEIE - LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET Implementering av vikarbyrådirektivet Foreløpig utgave desember 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Om veilederen side 3 2. Reglene gjelder kun ved innleie fra

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Den 14. september 2004 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 3/2004, lnr. 31/2004:

Den 14. september 2004 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 3/2004, lnr. 31/2004: ARBEIDSRETTEN Den 14. september 2004 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 3/2004, lnr. 31/2004: Landsorganisasjonen i Norge, med Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (advokat Einar Engh) mot Næringslivets

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble Endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen varslet høsten 2013 flere endringer i arbeidsmiljøloven De konkrete forslagene

Detaljer

NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer:

NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: TariffNytt Revisjon av Funksjonæravtalen NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: 5.7 Ny bestemmelse Tilgjengelighetsteknologi

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING Nr: 32/2012/MP Dato: 19.06.2012 Sendt til: VIRKE-medlemmer omfattet av Landsoverenskomst for utdanning TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 13.

Detaljer

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett Nye regler om innleie av arbeidstakere Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett DAGENS TEMA 1. Nye regler som følge av Vikarbyrådirektivet 2. Når kommer reglene til anvendelse? 3. Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 22.09.2015 Ref. nr.: 15/33029 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 58/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 17.

Detaljer