Den 14. september 2004 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 3/2004, lnr. 31/2004:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den 14. september 2004 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 3/2004, lnr. 31/2004:"

Transkript

1 ARBEIDSRETTEN Den 14. september 2004 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 3/2004, lnr. 31/2004: Landsorganisasjonen i Norge, med Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (advokat Einar Engh) mot Næringslivets Hovedorganisasjon, med Oljeindustriens Landsforening, og M-I Norge AS (advokat Oskar Rønbeck ved advokatfullmektig Liv Ragnhild Teig). Dommere: Gisle, Gussgard, Aarbakke, Haagensen, Thaulow Rustad, Solheim og Gaaseide. Oljeserviceavtalen (OSA) er en overenskomst inngått mellom på den ene side Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Oljeindustriens Landsforening (OLF) og tilsluttede oljeservicebedrifter, og på den annen side Landsorganisasjonen i Norge (LO), Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) og vedkommende avdelinger i forbundet. I oljeserviceavtalen for perioden 1. juni mai 2004, heretter også OSA , ble det innført et nytt lønnssystem for offshoreansatte. Det nye systemet, som har form som en tabell eller matrise med fire lønnsnivåer og åtte ansiennitetstrinn, ble gjort gjeldende fra 1. januar Tvisten gjelder lønnsbestemmelser for senior borevæskeingeniører, en arbeidstakergruppe som har til oppgave å beregne blandingsforholdet i borevæske. Stillingene som senior borevæskeingeniør 1 og senior borevæskeingeniør 2 var omfattet av den tidligere lønnsmatrisen, som gjaldt til 31. desember 2002, men de er ikke omfattet av den nye matrisen. Ifølge OSA Del III punkt 3.13 skal senior borevæskeingeniører fra 1. januar 2003 avlønnes i henhold til punkt , som gjelder stillinger med lønnsnivå utover lønnsmatrisen. Det er oppstått tvist om hvorvidt dette innebærer at den aktuelle stillingsgruppen er garantert høyere grunnlønn enn trinn A 8, som er høyeste ansiennitetstrinn på øverste nivå i lønnssystemet. Bakgrunnen for saken er i hovedtrekk:

2 2 I Oljeserviceavtalen gjelder for bedrifter som yter ulike tjenester til operatører innen petroleumsvirksomheten i Nordsjøen. Blant disse er M-I Norge AS, som er leverandør av borevæske. Om oljeserviceavtalens virkeområde heter det i OSA punkt 2.1.1: Avtalen får anvendelse for ansatte i bedrifter som driver virksomhet på eller mot norsk kontinentalsokkel innen eller i tilknytning til undervannsaktiviteter, bore- og brønnaktiviteter, geologiske undersøkelser og tjenester, samt for annet arbeid som partene måtte bli enige om. Avtalen består av fire deler. Del I er hovedavtalen mellom LO og NHO. Del II inneholder fellesbestemmelser for alle arbeidstakere som omfattes av oljeserviceavtalen. Del III gjelder i hovedsak for arbeidstakere som helt eller delvis har sitt arbeid offshore, mens Del IV i hovedsak gjelder for arbeidstakere som arbeider fast på land. Senior borevæskeingeniører er omfattet av avtalens Del III. Oljeserviceavtalen ble første gang etablert i 1992 som en fortsettelse av tre andre avtaler, som omfattet arbeidstakere i petroleumsindustrien innenfor henholdsvis engineering, dykkervirksomhet og brønnservicevirksomhet. Etter det opplyste hadde oljeserviceavtalens Del III fra begynnelsen av et lønnssystem utformet som en tabell eller matrise med en rekke stillingsgrupper og ansiennitetstrinn. En del offshorestillinger var imidlertid ikke omfattet av avtalen og dermed heller ikke av lønnssystemet. Under tariffrevisjonen i 1994 fremmet NOPEF krav om at alle offshorestillinger skulle inn i lønnssystemet. Dette kravet ble avvist av Oljeserviceselskapenes Landssammenslutning, som var OLFs rettsforgjenger som part på arbeidsgiversiden. I overenskomsten av 1994 lå derfor fortsatt en del stillinger utenfor lønnssystemet, men i motsetning til tidligere ble alle offshorestillinger som ikke var ledende, omfattet av selve oljeserviceavtalen fra samme år. Samtidig ble det i Del III punkt tatt inn en ny bestemmelse med følgende ordlyd: Stillinger med lønnsnivå (grunnlønn + sokkelkompensasjon) utover lønnsmatrisen skal avlønnes i henhold til avtalens Del IV. Denne bestemmelsen har senere stått uendret i oljeserviceavtalen og er punkt i OSA Del III. NOPEF utga i 1996 en kommentert utgave av oljeserviceavtalen hvor det blant annet heter: Overtid inkludert i lønn. Landansatte arbeidsledere, merkantile- og tekniske funksjonærer kan ha innlagt overtidskompensasjon i lønn. Det skal da spesifiseres hvor mange timer overtid som er innlagt. For offshoreansatte med årslønn over lønnsmatrisen gjelder det samme. Den totale årslønnen må da være høyere enn toppløn[n]ssatsen i lønnsmatrisen etter at overtidstimene er trukket ut. Jmf. pkt

3 3 Det lønnssystemet som gjaldt for offshorestillinger på tidspunktet for tariffrevisjonen i 2002, omfattet 20 lønnsgrupper og en ansiennitetsstige som gikk fra null til fem års ansiennitet. Ved lønnsoppgjøret i 2002 ble partene enige om at dette lønnssystemet som en overgangsordning fortsatt skulle gjelde til og med 31. desember Systemet er derfor gjengitt i OSA Del III punkt Systemet fremgår av en matrise som for de seks øverste lønnsgruppenes vedkommende er slik: Lønnsgruppe 0 år 1 år 3 år 5 år A B C D E F Tallene viser grunnlønn eksklusive sokkeltillegg. Senior borevæskeingeniør 1 og senior borevæskeingeniør 2 var plassert i henholdsvis lønnsgruppe B og lønnsgruppe D i dette systemet. II Ved tariffoppgjøret i 2002 var det et ønske fra NOPEFs side å samordne lønnssystemet i oljeserviceavtalens Del III med systemet i sokkeloverenskomsten, som gjelder for operatørselskapene i petroleumsindustrien. NOPEF krevde derfor at det i oljeserviceavtalen skulle tas inn samme lønnsmatrise som i sokkeloverenskomsten, men med ekstra lønnstrinn over øverste nivå i sokkeloverenskomstens lønnssystem. Kravet ble avvist av OLF. Forhandlingene i 2002 endte med brudd, og NOPEF gikk til streik. Under meklingen fremla OLF i flere omganger et tilbud som omfattet et forslag til forenklet lønnsmatrise for stillinger offshore. I forslaget var antallet lønnsgrupper redusert til fire (A, B, C og E), mens ansiennitetsstigen var utvidet slik at den gikk fra null til åtte års ansiennitet. I Versjon D av forslaget til ny lønnsmatrise var det tatt inn følgende fotnote umiddelbart etter selve tabellen: Følgende stillinger avlønnes individuelt: Senior MUB Ingeniør Senior Retningsmåler Senior Borevæske Ingeniør Senior Brønnspesialist Senior Arbeidsleder FU Senior Feltgeolog

4 4 Dette forslaget ble etter det opplyste avvist av NOPEF, som krevde at de nevnte stillingene skulle lønnes etter punkt I Versjon E fra OLF var det tilføyet en henvisning til punkt etter første linje i fotnoten. Også denne versjonen ble avvist av NOPEF, som fortsatt krevde avlønning etter punkt Dette ble så akseptert av OLF. I OSA ble det nye lønnssystemet for offshoreansatte, som står i Del III punkt 3.13, gjort gjeldende fra 1. januar Grunnlønn i gruppe A, som er den øverste gruppen i systemet, er kr for arbeidstakere uten ansiennitet (lønnstrinn A 0), stigende til kr ved åtte års ansiennitet (lønnstrinn A 8). I gruppe B er grunnlønnen kr uten ansiennitet (lønnstrinn B 0) og stiger til kr ved åtte års ansiennitet (lønnstrinn B 8). Lønnssatsene for de øvrige grupper i systemet har ikke betydning for saken. Flere stillingskategorier som var omfattet av det gamle systemet, er ikke med i den nye matrisen. Blant disse er stillingene som senior borevæskeingeniør. Fotnoten som står umiddelbart under matrisen, har følgende ordlyd: Følgende stillinger avlønnes ihht avtalens bestemmelse : Senior MUB Ingeniør Senior Retningsmåler Senior Borevæskeingeniør Senior Brønnspesialist Senior Arbeidsleder FU Senior Feltgeolog OSA Del III inneholder to bestemmelser om lønnsfastsettelse for offshorestillinger som ikke omfattes av lønnssystemet, men som har individuell lønnsfastsettelse. Den ene bestemmelsen er punkt , hvor første avsnitt lyder: For arbeidsledere samt for merkantile og tekniske funksjonærer skal lønnen fastsettes på individuell basis under hensyntagen til lønnsvilkårene i bedriften og til forholdene for øvrig, samt til den enkeltes dyktighet, praksis, utdannelse, ansettelsestid, arbeids- og ansvarsområde. Det er enighet mellom partene om at resten av punkt ikke har betydning for saken her. Etter det opplyste kom punktet inn i avtalen under tariffoppgjøret i Den andre bestemmelsen om lønnsfastsettelse for offshorestillinger utenfor lønnssystemet er punkt , som er likelydende med punkt i oljeserviceavtalen av 1994, og som lyder: Stillinger med lønnsnivå (grunnlønn + sokkelkompensasjon) utover lønnsmatrisen skal avlønnes i henhold til avtalens Del IV. I Del IV er lønnsfastsettelse for de arbeidstakere som får sin lønn fastsatt individuelt, regulert av punkt Det er enighet mellom partene om at det er

5 5 dette punktet det er tenkt på i henvisningen til Del IV i punkt Punkt første avsnitt har samme ordlyd som punkt første avsnitt. I protokoll av 9. august 2002 mellom NOPEF og OLF vedrørende tariffrevisjonen heter det blant annet dette om det nye lønnssystemet: LØNN Det innføres ny lønnsmatrise pr , se vedlegg. Ansatte innplasseres i lønnsmatrisen på den lønnssats som ligger nærmest over den lønn vedkommende skulle hatt pr etter dagens matrise og etter at lønnen er økt med kr fra tidspunkt for gjenopptakelse av arbeidet. De oppførte minste overgangssatser, anvendes i en overgangsperiode frem til og med 2006, og laveste overgangstrinn bortfaller pr. 1.1 hvert år, første gang Ansiennitetstillegg ihht ny lønnsmatrise gis første gang Ansatte som avlønnes ihht (dog gjelder ikke dagsings bestemmelsen for denne gruppen ansatte) gis et lønnstillegg på 5,1 % fra tidspunkt for gjenopptakelse av arbeidet. Det anbefalte forslaget til oljeserviceavtale for perioden 1. juni mai 2004 ble sendt til uravstemning blant NOPEFs medlemmer. Avstemningen ga flertall for meklingsresultatet. I det brevet NOPEF sendte til sine medlemmer i oljeservicesektoren 10. august 2002 med anbefaling om å stemme ja ved uravstemningen, heter det blant annet: Lokal avlønning av høyere stillinger (avtalens del 3) Stillingene Senior MUB ingeniør, Senior retningsmåler, Senior borevæskeingeniør, Senior Arbeidsleder FU, Senior feltgeolog og Senior brønnspesialist skal for fremtiden få lønn fastsatt lokalt. Enten gjennom lokale forhandlinger eller individuelt. Disse vil fra det tidspunktet streiken ble avsluttet få en lønnsøkning på 5,1%. De skal avlønnes i henhold til overenskomstens pkt som slår fast at lønn skal være høyere enn topplønn i lønnstabellen. III Høsten 2002 ble det ved flere bedrifter oppdaget at partene hadde ulikt syn på spørsmålet om minste lønnsnivå etter det nye lønnssystemet for de arbeidstakerne som ifølge OSA Del III punkt 3.13 skal avlønnes i henhold til punkt Blant annet oppsto det tvist ved M-I Norge AS om avlønningen av senior borevæskeingeniører. Det ble holdt tvisteforhandlingsmøte lokalt 20. desember Partene kom ikke til enighet. I protokollen fra møtet heter det: NOPEF AVD 150 mener: Stillingene senior Borevæskeingeniør 1 og senior borevæskeingeniør 2 skal etter rykkes opp i lønn slik at de får en årslønn som er over den nye lønnsmatrisens topp, (A8) dvs pr over Kr ,- M-I Norge A.S. mener: Stillingene senior borevæskeingeniør 1 og senior borevæskeingeniør 2 skal etter rykkes opp i lønn slik at de får en årslønn som er over den nye lønnsmatrisens topp B8, dvs pr over kr 464,595.- / år. Tvisteforhandlingsmøte mellom NOPEF og OLF ble holdt 3. februar Partene kom ikke til enighet. I protokollen heter det:

6 6 Partene viste til lokal tvisteprotokoll datert NOPEF hevdet at resultatet av tariffrevisjonen 2002 innebar at stillingene som skal lønnes i henhold til OSA p betyr at stillingene skal avlønnes med et beløp større enn matrisens topplønn, d.v.s. utover gruppe A, 8 år som er satt til kr ,- OLFs representanter hevdet at betydningen av formuleringen Avlønnes iht avtalens bestemmelse innebærer at slike stillinger skal lønnes høyere enn matrisens nivå for A-0, dvs stillingens lønnsnivå uten ansiennitetstillegg. Tvisteforhandlinger mellom LO/NOPEF og NHO/OLF ble holdt 14. november Partene opprettholdt sine standpunkter og kom ikke til enighet. LO, med NOPEF, brakte saken inn for Arbeidsretten ved stevning av 12. januar Hovedforhandling ble holdt 31. august Det ble avgitt forklaringer av én representant for LO og én representant for NHO. Seks vitner ble avhørt. Landsorganisasjonen i Norge, med Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund, har i hovedsak anført: Tvistens kjerne er tolkningen av OSA del III punkt og særlig av uttrykket utover lønnsmatrisen. Det følger både av ordlyden, avtalehistorien, partenes praktisering av bestemmelsen og forløpet av forhandlingene i 2002 at det omtvistede punktet må tolkes slik at de som omfattes av bestemmelsen, skal lønnes over høyeste ansiennitetstrinn i øverste lønnsgruppe, det vil si over kr ,-, som er matrisens grunnlønn for lønnstrinn A 8. Denne fortolkningen følger for det første av en naturlig språklig forståelse av bestemmelsen. Uttrykket utover lønnsmatrisen kan ikke tolkes annerledes enn at det siktes til at avlønningen skal skje over lønnsmatrisens øverste nivå, som er høyeste trinn på ansiennitetsstigen for øverste lønnsgruppe. Følgelig burde OLF ha gitt uttrykk for det under forhandlingene dersom man på arbeidsgiversiden mente at en annen forståelse skulle legges til grunn. Avtalehistorien gir også støtte for LOs standpunkt. Det nåværende punkt kom inn i oljeserviceavtalen som punkt under tariffoppgjøret i Et sentralt punkt under dette oppgjøret gjaldt arbeidstid, idet en del arbeidstakere offshore hadde lengre arbeidstid enn det som var lovlig for personale i ikkeledende stillinger. Etter krav fra Oljedirektoratet måtte det ryddes opp i dette under tariffoppgjøret. Oppgjøret endte med et kompromiss. NOPEF fikk ikke gjennomslag for sitt krav om at alle stillinger skulle inn i lønnstabellen, men oppnådde at alle stillinger ble omfattet av selve oljeserviceavtalen og dermed av arbeidstidsbestemmelsene. Dessuten fikk man med punkt innført et minste lønnsnivå også for de stillingene som ikke var omfattet av tabellen. I 1994 var det helt klart at bestemmelsen gjaldt stillinger med lønn over det øverste lønnsnivået i den dagjeldende matrisen, inklusive ansiennitetstillegg. Senere har bestemmelsen ikke vært endret, og tolkningen skal da selvfølgelig være den samme.

7 7 NOPEF har vært klar i sin tolkning av bestemmelsen helt siden den ble til, og denne tolkningen har OLF vært kjent med. I 1994 ble bestemmelsen omtalt i NOPEFs medlemsblad, som leses av arbeidsgiversiden. NOPEFs tolkning går også frem av forbundets kommentarutgave av oljeserviceavtalen av 1996, som nødvendigvis må ha kommet til OLFs kjennskap. At NOPEF la til grunn samme tolkning av den omtvistede bestemmelsen i forbindelse med tariffoppgjøret i 2002, fremgår av brevet til medlemmene i forbindelse med uravstemningen. Praksis mellom partene peker klart i samme retning. Alle arbeidstakere som har vært lønnet etter den omtvistede bestemmelsen, har så lenge den har eksistert, hatt en lønn som er høyere enn lønnen for øverste lønnsgruppe med maksimal ansiennitet. Dette har tidligere aldri vært omtvistet mellom partene. Selv i tvistesituasjoner har arbeidsgiversiden aldri gitt uttrykk for en annen forståelse av bestemmelsen enn den NOPEF legger til grunn. Det fins ingen tilfeller av avlønning ut fra NHO/OLFs forståelse. Det vises til forklaringene. I oljeserviceavtalens Del III fins det to bestemmelser om individuell avlønning av offshoreansatte. Den ene er punkt første ledd. Den andre er punkt , som henviser videre til Del IV, som i punkt første ledd inneholder en bestemmelse om individuell lønnsfastsettelse som er helt lik punkt første ledd. Selve prosessen for avlønning er med dette den samme etter punkt , jf. Del IV, som etter punkt Forskjellen er at punkt sier at de arbeidstakere som omfattes, skal lønnes utover lønnsmatrisen, det vil si at deres lønn er garantert å ligge over lønnssystemets øverste nivå. Etter punkt er dette ikke noe krav. De som får sin lønn fastsatt med hjemmel i punkt , kan derfor lønnes enten over, på eller under toppnivået i lønnstabellen, og da bestemmelsen ble tatt inn i oljeserviceavtalen i 2000, var det nettopp for å gi mulighet for individuell lønnsfastsettelse for enkelte stillinger med lønn som beløpsmessig ligger innenfor tabellområdet. Dette var grunnen til at NOPEF under forhandlingene og meklingen i 2002 holdt så steilt på at de stillingsgruppene som ble tatt ut av matrisen, skulle lønnes etter punkt OLF burde ha forstått hvorfor dette var så viktig for NOPEF. Hvis den forståelse arbeidsgiversiden nå legger til grunn, hadde vært den riktige, ville det ikke ha representert noen reell forskjell for de berørte arbeidstakerne om de hadde vært avlønnet etter punkt eller punkt Når NOPEF ikke kunne akseptere ordlyden i OLFs Versjon D og Versjon E under meklingen i 2002, var det fordi begge disse forslagene ville innebære en fri lønnsdannelse uten minstelønnsgaranti for de arbeidstakerne som ikke er omfattet av systemet. Ved å få aksept for at de aktuelle stillingene skal lønnes i henhold til punkt , fikk NOPEF også aksept for en slik minstelønnsgaranti. NHOs standpunkt betyr at de aktuelle stillingsinnehaverne blir fratatt retten til ansiennitetstillegg. Siden lønnen skal fastsettes individuelt, risikerer enkelte

8 8 arbeidstakere å bli stående på lønnstrinn A 0 dersom NHOs forståelse legges til grunn. Det har formodningen mot seg at NOPEF har gått med på dette under meklingen uten å kreve inntatt en bestemmelse som sikrer lønnsutvikling for de stillingene det gjelder. Det er ikke riktig som de saksøkte hevder, at saksøkers forståelse ville føre til en lønnsøkning for de aktuelle stillingene på %. De fleste vil få en langt lavere lønnsøkning. Noen vil få mindre lønn enn om de hadde blitt stående i matrisen. På den annen side kan det også tenkes at noen får en lønnsøkning på kr Dette er imidlertid ikke påfallende mye i petroleumsbransjen. Det vises til forklaringene og til fremlagt materiale fra Baker Hughes Inteq Norge AS. LO, med NOPEF, har lagt ned følgende påstand: Senior borevæskeingeniører skal etter oljeserviceavtalen av 2002 mellom NHO og OLF på den ene side og LO og NOPEF på den annen side etter avtalen , jf. del IV avlønnes utover nivå A8 på lønnsmatrisen i 3.13 som gjelder fra Næringslivets Hovedorganisasjon, med Oljeindustriens Landsforening, og M-I Norge AS har i det vesentlige gjort gjeldende: Spørsmålet i saken er om den nye lønnsmatrisen i OSA Del III punkt 3.13 og henvisningen fra fotnoten under denne til punkt innebærer en minstelønnssikring for arbeidstakere som er omfattet av oljeserviceavtalens offshoredel, men ikke av lønnsmatrisen. Spørsmålet er i praksis av betydning for lønnsfastsettelsen ikke bare for senior borevæskeingeniører, men for alle stillingsgrupper som er nevnt i fotnoten. Etter de saksøktes oppfatning foreligger det ikke noen slik minstelønnsgaranti. Punkt kom inn i oljeserviceavtalen som punkt under tariffoppgjøret i 1994 og må forstås på denne bakgrunn. En viktig problemstilling under 1994-oppgjøret knyttet seg til en del offshorepersonell som inntil da hadde vært betraktet som ledende og derfor ikke var omfattet av oljeserviceavtalen. Dette måtte det ryddes opp i fordi det hersket tvil om lovligheten av å betrakte disse stillingene som ledende. De måtte derfor inn under oljeserviceavtalens virkeområde og underlegges dennes arbeidstidsbestemmelser, men mange av stillingsinnehaverne var så høyt lønnet at deres stillinger måtte holdes utenfor lønnssystemet. Meningen med den nye bestemmelsen i Del III punkt og henvisningen fra den til Del IV var å gi en anvisning på hvordan man skulle gå frem for å fastsette lønnen for dem som ble avlønnet på et nivå over lønnstabellen. Punkt , nåværende punkt , var altså en opprydningsbestemmelse som var preget av den spesielle situasjonen i Det har aldri vært meningen at denne bestemmelsen skulle innebære noen minstelønnsgaranti. Bestemmelsen gir derfor heller ikke uttrykk for hva partene mente om dette under oppgjøret i 2002.

9 9 Under forhandlingene og meklingen i 2002 var partene enige om hvilke stillinger som skulle inn på lønnstabellen, og hvilke som skulle holdes utenfor. Partene diskuterte imidlertid ikke hvorvidt lønnstabellen skulle ha noen virkning for stillinger som ikke er innplassert i tabellen. NOPEFs representanter fremsatte ikke noe krav om minstelønnssikring for arbeidstakere utenfor matrisen. Dersom LO/NOPEF skulle gis medhold i sin tolkning, måtte de både ha fremsatt et slikt krav og sikret seg at motparten hadde forstått hva som lå i kravet. Når enkelte stillinger ble holdt utenfor lønnstabellen i 2002, var det fordi partene mente at disse skulle ha individuell avlønning. Når en stilling forlater matrisen, mister den også den minstelønnsgarantien som ligger innebygget i matrisen. Det var derfor ikke meningen at lønnsmatrisen skulle innebære en minstelønnssikring for stillinger utenfor matrisen. Det er heller ingen grunn til å minstelønnssikre stillinger som ligger på et så høyt lønnsnivå som dette. Det partene ble enige om under meklingen i 2002, fremgår av protokollen av 9. august OLF ønsket at de arbeidstakerne som ikke skulle omfattes av lønnsmatrisen, skulle lønnes individuelt. Da NOPEF insisterte på at det skulle henvises fra fotnoten under lønnsmatrisen til punkt , oppfattet OLFs forhandlere det slik at dette skyldtes at det i punkt er en henvisning videre til Del IV og bestemmelsene der om lønnsfastsettelse på individuell basis. Dette aksepterte OLF for å unngå videre diskusjon. OLFs forhandlere fikk ikke inntrykk av at formuleringen utover lønnsmatrisen i punkt var av betydning for NOPEFs standpunkt. Det ble heller aldri fra NOPEFs side gitt uttrykk for at man mente at det skulle tariffestes at de berørte stillingsinnehaverne skulle lønnes høyere enn lønnstrinn A 8. En naturlig fortolkning av bestemmelsen er etter OLFs mening at de stillingene som faller utenfor lønnsmatrisen, skal lønnes ut over lønnstrinn A 0, og at avlønningen for øvrig skal skje individuelt. Det er ikke godtgjort hverken gjennom dokumentasjonen eller forklaringene at NOPEF under forhandlingene og meklingen i 2002 hadde en annen oppfatning. Lokal praksis etter oppgjøret i 2002 gir ikke støtte for LO/NOPEFs syn. Som eksempel nevnes at det i Baker Hughes Inteq Norge AS, som er en av de bedrifter som er omfattet av oljeserviceavtalen, er innført en lønnstabell som er en lokal tilpasning til det nye lønnssystemet i avtalens Del III punkt I det lokale systemet ligger senior borevæskeingeniører i lønnsgruppe 1, som har en minimumslønn på kr og en maksimumslønn på kr Her kan denne stillingsgruppen altså lønnes både over og under den sentrale avtalens trinn A 8. Det samme gjelder en ny stillingskategori som er opprettet, nemlig ledende borevæskeingeniører, som lønnes i det lokale systemets gruppe 2, som spenner fra kr til kr Reelle hensyn taler også for de saksøktes forståelse. Dersom LO/NOPEFs syn skulle legges til grunn, vil konsekvensen være at en del arbeidstakere vil få en

10 10 lønnsøkning på prosent eller kroner. Det har formodningen mot seg at partene har villet avtale dette. NHO, med OLF, og M-I Norge AS har nedlagt følgende påstand: De saksøkte frifinnes. Arbeidsretten er kommet til at saksøkerne må gis medhold, og vil bemerke: Tvisten gjelder spørsmålet om senior borevæskeingeniører har krav på lønn over nivået for lønnsgruppe A ansiennitetstrinn 8 i lønnssystemet for offshorestillinger i oljeserviceavtalens Del III for perioden 1. juni mai Tvisten er oppstått fordi partene har ulik forståelse av avtalens Del III punkt sett i sammenheng med henvisningen til dette punktet fra fotnoten under den nye lønnstabellen i Del III punkt Retten bemerker innledningsvis at det synes å være enighet mellom partene om at det er avtalt et minstelønnsnivå for de stillinger som ikke hører inn under lønnssystemet. Det partene er uenige om, er hvor minstelønnsnivået skal ligge. LO/NOPEF har under saksforberedelsen og hovedforhandlingen gitt klart uttrykk for det syn at nivået skal ligge over lønnstrinn A 8. De saksøktes syn har ikke kommet like entydig til uttrykk, men ut fra tvisteprotokollene av 3. februar 2003 og 14. november 2003 legger retten til grunn at det er de saksøktes oppfatning at de berørte stillingsgruppene skal lønnes over nivå A 0. Uttrykket utover lønnsmatrisen i avtalens Del III punkt er etter sin ordlyd ikke entydig. Da bestemmelsen kom inn i oljeserviceavtalen i 1994, synes det å ha skjedd med sikte på individuell lønnsfastsettelse for enkelte stillingsgrupper med et høyere lønnsnivå enn de stillinger som var omfattet av den daværende lønnstabellen. Ut fra forklaringene legger retten til grunn at disse stillingene i 1994 var avlønnet utover lønnsmatrisen i den forstand at de rent faktisk, fra før de ble omfattet av lønnssystemet, hadde høyere lønn enn høyeste ansiennitetstrinn på øverste nivå i tabellen. Om uttrykket utover lønnsmatrisen på bakgrunn av dette var ment som en ren beskrivelse av det faktiske lønnsnivået for de berørte stillingene, eller om partene i 1994 mente å tariffeste at disse stillingene skulle avlønnes over lønnsmatrisens øverste trinn, er ikke klart. Arbeidsretten trenger imidlertid ikke å gå nærmere inn på dette. Det avgjørende for retten er meklingsforløpet under tariffoppgjøret i NOPEFs standpunkt ved innledningen av forhandlingene var at alle arbeidstakere skulle omfattes av lønnssystemet. Etter at NOPEF måtte gi opp dette kravet, holdt forbundet konsekvent på at det i fotnoten måtte henvises til punkt Riktignok er forklaringene noe motstridende med hensyn til hvor godt partene klargjorde sine forutsetninger under den avsluttende meklingen, men under enhver omstendighet må OLFs forhandlere etter rettens syn ha forstått hvorfor henvis-

11 11 ningen til punkt var av så stor viktighet for den annen part. Dette gjelder særlig på bakgrunn av NOPEFs avvisning av OLFs forslag om en henvisning til punkt Hvis den forståelse de saksøkte har gitt uttrykk for, skulle legges til grunn, ville det ha gitt samme resultat enten det hadde vært henvist til punkt eller til punkt med den videre henvisningen derfra til Del IV. Retten viser her til at det er enighet mellom partene om at den aktuelle bestemmelsen i Del IV er punkt 4.3.2, som er enslydende med punkt Når NOPEF avviste forslaget om en henvisning til punkt og nok en gang opprettholdt kravet om å henvise til punkt , må OLF ha forstått at NOPEFs krav ikke først og fremst hadde sin bakgrunn i den videre henvisningen fra punkt til del IV, men i at punkt i motsetning til punkt inneholder formuleringen utover lønnsmatrisen. Uavhengig av hva partene måtte ha ment da denne formuleringen kom inn i avtalen i 1994, må det da ha stått klart for OLF at NOPEF i 2002 tolket formuleringen slik at den ga en garanti for at de berørte stillingsgruppene skulle lønnes over tabellens øverste ansiennitetstrinn. Når OLF da aksepterte NOPEFs krav om å ta henvisningen til punkt inn i fotnoten uten ytterligere kommentarer, må dette anses som en aksept av NOPEFs forståelse. Etter rettens oppfatning må OLF ha ervervet kjennskap til NOPEFs tolkning av begrepet utenfor lønnsmatrisen også før Ut fra bevisførselen legger retten til grunn at NOPEF ved flere anledninger etter 1994 ga til kjenne sin forståelse av den omtvistede bestemmelsen. Blant annet skjedde dette i den kommenterte utgaven av oljeserviceavtalen som NOPEF utga i 1996, og som ikke kan ha vært ukjent for OLF. Retten legger også vekt på at når tariffpartene i 2000 fant det nødvendig å innføre en egen bestemmelse i punkt , synes det å ha skjedd fordi man trengte en bestemmelse om individuell avlønning for stillinger som lønnsmessig kunne ligge innenfor tabellområdet. Dette indikerer at det var partenes oppfatning at den allerede eksisterende bestemmelsen i punkt bare hadde anvendelse for stillinger som lå over tabellens øverste nivå. Retten finner det også vanskelig å forene NHO/OLFs avtaleforståelse med det standpunkt som følger av tvisteprotokollene. De saksøktes forståelse av fotnotens henvisning til punkt og den videre henvisningen til Del IV, peker nærmest i retning av at man på arbeidsgiverhold har tenkt seg at det ikke skulle være noen form for minstelønnsgaranti for de aktuelle stillingsgruppene. Dette harmonerer imidlertid dårlig med at arbeidsgiversiden i tre tvisteprotokoller har inntatt det standpunkt at det skal være en slik minstelønnsgaranti, og bare har vært uenig med motparten om nivået for denne. LOs påstand blir etter dette å legge til grunn for domsslutningen. Dommen er enstemmig.

12 12 Domsslutning: Det følger av oljeserviceavtalen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Oljeindustriens Fellessammenslutning på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund på den annen side, Del III punkt , jf. Del IV at senior borevæskeingeniører skal avlønnes utover trinn A 8 i den lønnsmatrisen i punkt 3.13 som gjelder fra 1. januar Jon Gisle (s.) Gunvald Gussgard (s.) Magnus Aarbakke (s.) Y. Hågensen (s.) Julie Thaulow Rustad (s.) Anton Solheim (s.) Knut Gaaseide (s.) Rett utskrift bekreftes

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Gerd Torkildson Terje Solberg Leif Arne Asphaug-Hansen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Gerd Torkildson Terje Solberg Leif Arne Asphaug-Hansen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 9. november 2016 Saksnr.: 15/2016 Lnr.: 31/2016 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Gerd Torkildson Terje Solberg Leif Arne Asphaug-Hansen Axel

Detaljer

Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 14/2008, lnr. 30/2008:

Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 14/2008, lnr. 30/2008: ARBEIDSRETTEN Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 14/2008, lnr. 30/2008: Landsorganisasjonen i Norge, med Handel og Kontor i Norge (advokat Atle Sønsteli Johansen) mot Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006:

Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006: ARBEIDSRETTEN Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006: Landsorganisasjonen i Norge, med Musikernes fellesorganisasjon (advokat Einar Stueland) mot KS (KS Advokatene

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 9. november 2012 Saksnr.: 7/2012 Lnr.: 31/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 30. januar 2014 Saksnr.: 37/2013 Lnr.: 2/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

Den 29. mai 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 18/2007, lnr. 12/2008:

Den 29. mai 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 18/2007, lnr. 12/2008: ARBEIDSRETTEN Norsk Sjømannsforbund (advokat Birger Mordt) mot Den 29. mai 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 18/2007, lnr. 12/2008: Staten v/fiskeri- og kystdepartementet v/havforskningsinstituttet

Detaljer

(6) I krav fra LO Stat, NJF og NTF av 24. februar 1997 het det i punkt 2.3.2.3 om Delte dagsverk :

(6) I krav fra LO Stat, NJF og NTF av 24. februar 1997 het det i punkt 2.3.2.3 om Delte dagsverk : ARBEIDSRETTEN Den 13. februar 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 15/2006, lnr. 6/2007: Landsorganisasjonen i Norge LO Stat, med Norsk Jernbaneforbund, Norsk Transportarbeiderforbund og Fagforbundet

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. september 2013. Saksnr.: 9/2013. Lnr.: 27/2013

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. september 2013. Saksnr.: 9/2013. Lnr.: 27/2013 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 13. september 2013 Saksnr.: 9/2013 Lnr.: 27/2013 Dommere: Saken gjelder: Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Trond Dolva Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Helge Bjørneby

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Trond Norang Lesjø Kjell Bjørndalen Bente Svendsgam

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Trond Norang Lesjø Kjell Bjørndalen Bente Svendsgam ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 16. desember 2010 Saksnr.: 1/2010 Lnr.: 42/2010 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Trond Norang Lesjø Kjell Bjørndalen Bente Svendsgam

Detaljer

Den 1. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 20/2009, lnr. 31/2009:

Den 1. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 20/2009, lnr. 31/2009: ARBEIDSRETTEN Den 1. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 20/2009, lnr. 31/2009: LO Stat, med Norsk Tjenestemannslag (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad) mot Arbeidsgiverforeningen Spekter og Studentsamskipnaden

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Trond Dolva Kjell Bjørndalen Lars Chr. Berge Per Østvold Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Trond Dolva Kjell Bjørndalen Lars Chr. Berge Per Østvold Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 16. september 2013 Saksnr.: 3/2013 Lnr.: 28/2013 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Trond Dolva Kjell Bjørndalen Lars Chr. Berge Per Østvold Terje Solberg Spørsmål

Detaljer

Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård)

Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård) ARBEIDSRETTEN Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård) mot HSH (advokat Gaute Krokann). Dommere: Gisle, Gussgard,

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Flemming Hansen Terje Solberg John Giæver Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Flemming Hansen Terje Solberg John Giæver Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 10. juni 2015 Saksnr.: 18/2014 Lnr.: 16/2015 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Flemming Hansen Terje Solberg John Giæver Axel Thuve Saken gjelder: Oljetransportavtalen

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 31. oktober 2011 Sak nr.: 3/2011 Lnr.: 33/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Tone Aasgaard Kjell Bjørndalen Terje Solberg Arnfinn Nilsen Jostein Gaasemyr

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Tone Aasgaard Kjell Bjørndalen Terje Solberg Arnfinn Nilsen Jostein Gaasemyr ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 24. november 2011 Saksnr.: 24/2011 Lnr.: 36/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Tone Aasgaard Kjell Bjørndalen Terje Solberg Arnfinn Nilsen Jostein Gaasemyr

Detaljer

Den 28. februar 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 39/2004, lnr. 5/2006:

Den 28. februar 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 39/2004, lnr. 5/2006: ARBEIDSRETTEN Den 28. februar 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 39/2004, lnr. 5/2006: Den norske lægeforening (advokat Frode Solberg ved advokatfullmektig Bente A. Kvamme) mot Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Den 23. februar 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 1/2008, lnr. 7/2009:

Den 23. februar 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 1/2008, lnr. 7/2009: ARBEIDSRETTEN Landsorganisasjonen i Norge, med Fellesforbundet (advokat Einar Engh) mot Den 23. februar 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 1/2008, lnr. 7/2009: Næringslivets Hovedorganisasjon, med Norsk

Detaljer

Den 10. desember 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 32/2006, lnr. 27/2007:

Den 10. desember 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 32/2006, lnr. 27/2007: ARBEIDSRETTEN Den 10. desember 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 32/2006, lnr. 27/2007: Fagforbundet (advokat Hans Christian Monsen) mot Private Barnehagers Landsforbund og Kanvas (advokat Arne Myrland).

Detaljer

21.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata

21.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata 21.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata Arbeidsretten dom. Tariffbundethet; prosess atvl. 18 nr. 2. Hovedoverenskomsten for kommuner har ulike stillingskoder med ulik avlønning for radiografer og røntgensykepleiere.

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Georg Fr. Rieber-Mohn Didrik Coucheron Niels Selmer Schweigaard John Giæver Jostein Gaasemyr

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Georg Fr. Rieber-Mohn Didrik Coucheron Niels Selmer Schweigaard John Giæver Jostein Gaasemyr ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 29. januar 2018 Saksnr.: 23/2017 Lnr.: Dommere: Saken gjelder: AR-2018-3 Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Georg Fr. Rieber-Mohn Didrik Coucheron Niels Selmer Schweigaard John Giæver

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 6. oktober 2014. Saksnr.: 17/2014. Lnr.: 40/2014

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 6. oktober 2014. Saksnr.: 17/2014. Lnr.: 40/2014 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 6. oktober 2014 Saksnr.: 17/2014 Lnr.: 40/2014 Dommere: Saken gjelder: Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Kirsti Coward Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

Detaljer

Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 30/2007, lnr. 29/2008:

Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 30/2007, lnr. 29/2008: ARBEIDSRETTEN Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 30/2007, lnr. 29/2008: Landsorganisasjonen i Norge, med Handel og Kontor i Norge (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad) mot Næringslivets

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 20. november 2013. Saksnr.: 18/2013. Lnr.: 39/2013

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 20. november 2013. Saksnr.: 18/2013. Lnr.: 39/2013 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 20. november 2013 Saksnr.: 18/2013 Lnr.: 39/2013 Dommere: Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg Saken

Detaljer

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK).

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). Nr: 6/2014/GM Dato: 11.04.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). TARIFFOPPGJØRET VÅREN 2014 - ENIGHET I FORHANDLINGENE

Detaljer

Den 8. mai 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 22/2006, lnr. 11/2007: Dommere: Gisle, Nykaas, Gussgard, Glad, Hågensen, Thaulow Rustad og Stangnes.

Den 8. mai 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 22/2006, lnr. 11/2007: Dommere: Gisle, Nykaas, Gussgard, Glad, Hågensen, Thaulow Rustad og Stangnes. ARBEIDSRETTEN Næringslivets Hovedorganisasjon (advokat Einar Østerdahl Poulsson) mot Norsk Flygerforbund (advokat Sigurd O. Løkholm) Den 8. mai 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 22/2006, lnr. 11/2007:

Detaljer

Tariffrevisjonen pr Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2016 - Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes Vi viser til rundskriv 3/2016 med vedlegg. KAs medlemmer har ved uravstemning vedtatt det anbefalte forslaget

Detaljer

Særavtale. Sokkeloverenstkomsten 4a. mellom. Statoil ASA. YS i Statoil

Særavtale. Sokkeloverenstkomsten 4a. mellom. Statoil ASA. YS i Statoil Særavtale 2010 2012 Sokkeloverenstkomsten 4a mellom Statoil ASA og YS i Statoil 01.07.2008 Side 1 av 8 1 Særavtalens hjemmel og omfang... 3 1.1 Hjemmel... 3 1.2 Omfang... 3 2 Lønnsbestemmelser...3 2.1

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 1. desember 2010. Saksnr.: 4/2010. Lnr.: 40/2010. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 1. desember 2010. Saksnr.: 4/2010. Lnr.: 40/2010. Dommere: ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 1. desember 2010 Saksnr.: 4/2010 Lnr.: 40/2010 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen

Detaljer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer HTA anno 2017 - lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer 2 Prosessen frem til HTA 2017 3 Rammene rundt oppgjøret - partene 4

Detaljer

Den 16. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 5/2009, lnr. 34/2009:

Den 16. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 5/2009, lnr. 34/2009: ARBEIDSRETTEN Den 16. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 5/2009, lnr. 34/2009: Landsorganisasjonen i Norge, med Fellesforbundet (advokat Einar Stueland) mot Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Resultatene i den enkelte landsoverenskomst følger nedenfor. Protokollen i sin helhet kan du laste ned her.

Resultatene i den enkelte landsoverenskomst følger nedenfor. Protokollen i sin helhet kan du laste ned her. Nr: 15/2015/BW Dato: 17.06.2015 Sendt til: Virke-medlemmer som er bundet av: Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for utdanning, Landsoverenskomst for helse og sosial tjenester, Landsoverenskomst

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 22. januar 2016. Saksnr.: 11/2015. Lnr.: 2/2016

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 22. januar 2016. Saksnr.: 11/2015. Lnr.: 2/2016 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 22. januar 2016 Saksnr.: 11/2015 Lnr.: 2/2016 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Kirsti Coward Lise Dragset Terje Solberg Sigve Eikeland Axel Thuve Spørsmål om

Detaljer

NHO har sammen med Negotia gjennomført revisjon av Salgsfunksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer:

NHO har sammen med Negotia gjennomført revisjon av Salgsfunksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: TariffNytt Revisjon av Salgsfunksjonæravtalen NHO har sammen med Negotia gjennomført revisjon av Salgsfunksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: 5 nr. 6 Ny bestemmelse Tilgjengelighetsteknologi

Detaljer

Kommunestyret anbefales å stemme JA til det anbefalte meklingsresultat.

Kommunestyret anbefales å stemme JA til det anbefalte meklingsresultat. Arkivsaksnr.: 10/629-2 Arkivnr.: 512 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Den 27. oktober 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 9/2008, lnr. 25/2008:

Den 27. oktober 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 9/2008, lnr. 25/2008: ARBEIDSRETTEN Norsk Sjøoffisersforbund (advokat Lillan Norseng) mot Norges Rederiforbund (advokat Pål Tangen) Den 27. oktober 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 9/2008, lnr. 25/2008: Dommere: Øydegard,

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 25. februar 2010 i Arbeidsretten,Oslo. Saksnr.: 23/2008. Lnr.: 10/2010. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 25. februar 2010 i Arbeidsretten,Oslo. Saksnr.: 23/2008. Lnr.: 10/2010. Dommere: ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 25. februar 2010 i Arbeidsretten,Oslo Saksnr.: 23/2008 Lnr.: 10/2010 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Elin Nykaas Trond Dolva Tove Stangnes Thor Boger Hildegunn

Detaljer

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 UTARBEIDET TIL KAs STRATEGIKONFERANSER 2014 I forbindelse med at den gjeldende Hovedtariffavtalen (HTA) på KA-området utløper 30. april 2014 og skal reforhandles,

Detaljer

B/ Sentrale lønnstillegg pr og nytt lønnssystem fra

B/ Sentrale lønnstillegg pr og nytt lønnssystem fra B/10-2014 Sentrale lønnstillegg pr. 1.5.2015 og nytt lønnssystem fra 1.5. 2015 Utskriftsdato: 5.1.2018 06:00:11 Status: Gjeldende Dato: 16.12.2014 Nummer: B/10-2014 Utgiver: KS Dokumenttype: Rundskriv

Detaljer

Den 27. august 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 27/2006, lnr. 16/2008:

Den 27. august 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 27/2006, lnr. 16/2008: ARBEIDSRETTEN Den 27. august 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 27/2006, lnr. 16/2008: SAFE (Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren) (advokat Bent Endresen) mot Norges Rederiforbund (advokat

Detaljer

Den 18. desember 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 2/2007, lnr. 28/2007: Dommere: Mehl, Gussgard, Aarbakke, Larsen, Wik, Torkildson og Østby.

Den 18. desember 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 2/2007, lnr. 28/2007: Dommere: Mehl, Gussgard, Aarbakke, Larsen, Wik, Torkildson og Østby. ARBEIDSRETTEN Den 18. desember 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 2/2007, lnr. 28/2007: Norsk Sykepleierforbund (advokat Even Kokkvoll) mot HSH (advokat Ingrid Schønning). Dommere: Mehl, Gussgard, Aarbakke,

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-070 mellom NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND på den ene side og OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Oljeserviceavtalen

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Liv Gjølstad Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Liv Gjølstad Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 27. april 2016 Saksnr.: 31/2015 Lnr.: 12/2016 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Liv Gjølstad Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve Kostgodtgjørelse

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Kirsti Coward Flemming Hansen Lars Chr. Berge John Giæver Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Kirsti Coward Flemming Hansen Lars Chr. Berge John Giæver Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 4. april 2013 Saksnr.: 6/2012 Lnr.: 12/2013 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Kirsti Coward Flemming Hansen Lars Chr. Berge John Giæver Terje Solberg Krav

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Flemming Otto Hansen Lars Chr. Berge

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Flemming Otto Hansen Lars Chr. Berge ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 31. mai 2012 Sak nr.: 34/2011 Lnr.: 15/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Flemming Otto Hansen

Detaljer

4056 Tananger 4056 Tananger Telefon: 51 71 75 65 Telefon: 51 71 75 00 Mobil: 91 89 25 65 Faks: 51 71 75 01 E-mail: nopef.avd53@inteq.

4056 Tananger 4056 Tananger Telefon: 51 71 75 65 Telefon: 51 71 75 00 Mobil: 91 89 25 65 Faks: 51 71 75 01 E-mail: nopef.avd53@inteq. Baker Hughes VEDLEGG 1 ÅRSBERETNING FOR NOPEF AVD.53 2002 Styre: Leder Ketil Krohn-Pettersen Nestleder Bjarte Tveit Sekretær Jorunn H Figenschou Kasserer Arild Runde Tillitsvalgte: Land Atle Bertelsen

Detaljer

Sendt til: Virkemedlemmer som er bundet av Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk mellom Virke og EL og IT Forbundet

Sendt til: Virkemedlemmer som er bundet av Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk mellom Virke og EL og IT Forbundet Nr: 24/2016/ABJ Dato: 11.05.2016 Sendt til: Virkemedlemmer som er bundet av Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk mellom Virke og EL og IT Forbundet TARIFFOPPGJØRET VÅREN 2016 - ENIGHET I FORHANDLINGENE

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Tone Aasgaard Gerd Torkildson Randi Johanne Løvland Leif Arne Asphaug-Hansen Merete Longva Lindland

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Tone Aasgaard Gerd Torkildson Randi Johanne Løvland Leif Arne Asphaug-Hansen Merete Longva Lindland ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 20. november 2014 Saksnr.: 14/2014 Lnr.: 49/2014 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Tone Aasgaard Gerd Torkildson Randi Johanne Løvland Leif Arne Asphaug-Hansen Merete Longva

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Sødal) mot A (advokat

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

Tariffrevisjonen 2016 Uravstemning PBL-området

Tariffrevisjonen 2016 Uravstemning PBL-området Tariffrevisjonen 2016 Uravstemning PBL-området Forhandlingene med PBL og Fagforbundet, Delta og Utdanningsforbundet om ny hovedavtale og hovedtariffavtale ble gjennomført i perioden 25. mai, 8. og 9. juni

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler.

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler. Nr: 45/2012/MP Dato: 24.08.2012 Sendt til: Virksomheter som er bundet av Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for helse og sosial m.v., Landsoverenskomst for utdanning og Landsoverenskomst

Detaljer

Uravstemningsdokument

Uravstemningsdokument Til medlemmene i Utdanningsforbundet Oslo Oslo, 13. juni 2012 Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2012 Uravstemningsdokument Forhandlingene

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 18.06.2014 - etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten Teknologi- og dataoverenskomsten Nexansoverenskomsten Tekooverenskomsten

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten Teknologi- og dataoverenskomsten Nexansoverenskomsten Tekooverenskomsten Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten Teknologi- og dataoverenskomsten Nexansoverenskomsten Tekooverenskomsten Kravene til endringer i overenskomstene er markert slik:

Detaljer

LS-sak 41/2016 Hovedtariffoppgjøret Status

LS-sak 41/2016 Hovedtariffoppgjøret Status Arkivsak-dok. 16/00050-20 Saksbehandler Helga Melsom FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Saksgang Møtedato Landsstyret 2015-2019 14.06.2016 LS-sak 41/2016 Hovedtariffoppgjøret 2016

Detaljer

Forslag om fortsatt allmenngjøring for renholdsbedrifter - høringssvar

Forslag om fortsatt allmenngjøring for renholdsbedrifter - høringssvar Tariffnemnda Vår dato 23.11.2012 Postboks 8019 Dep. Deres dato 15.10.2012 0030 OSLO Vår referanse MB Deres referanse 12/2542 Forslag om fortsatt allmenngjøring for renholdsbedrifter - høringssvar Vi viser

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2016 ENIGHET I FORHANDLINGENE OM LANDSOVERENSKOMST FOR LEGESENTRE

TARIFFOPPGJØRET 2016 ENIGHET I FORHANDLINGENE OM LANDSOVERENSKOMST FOR LEGESENTRE Nr: 64/2016/ATT Dato: 07.12.2016 Sendt til: Virke-medlemmer bundet av Landsoverenskomst for legesentre TARIFFOPPGJØRET 2016 ENIGHET I FORHANDLINGENE OM LANDSOVERENSKOMST FOR LEGESENTRE Fagforbundet og

Detaljer

Hovedpunkter i Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527

Hovedpunkter i Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527 Hovedpunkter i Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527 Del I: Del II: Hovedavtalen mellom NHO og NSF Generelle bestemmelser Bl.a. ansettelsesvilkår, arbeidstid, lønnsbestemmelser Bilag til del II:

Detaljer

Hovedavtalen av 2013 mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge (LO) representert ved LO Stat gjøres gjeldende.

Hovedavtalen av 2013 mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge (LO) representert ved LO Stat gjøres gjeldende. MEKLERENS FORSLAG I sak 2015-008, 2015-009 og 2015-010 mellom SPEKTER og LO STAT A Divisjon barnehage I HOVEDAVTALE Hovedavtalen av 2013 mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

HK informerer Påskeaften og onsdag før skjærtorsdag

HK informerer Påskeaften og onsdag før skjærtorsdag HK informerer Påskeaften og onsdag før skjærtorsdag 1 2 Påskeaften er en tariffestet fridag! Alle butikkmedarbeidere har krav på fri med lønn påskeaften. De aller fleste tariffavtalene (overenskomster)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Den 5. mai 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 10/2005, lnr. 13/2006:

Den 5. mai 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 10/2005, lnr. 13/2006: ARBEIDSRETTEN Den 5. mai 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 10/2005, lnr. 13/2006: Landsorganisasjonen i Norge, med Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund, (advokat Eyvind Mossige) mot Norges Rederiforbund

Detaljer

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Alle bedrifter som er bundet av avtaler med LO - NTL, FLT, EL & IT, Handel og Kontor, Fagforbundet:

Detaljer

Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området

Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale ble gjennomført i perioden 12. 30. april 2016 og endte med et anbefalt forhandlingsresultat. Unios forhandlingsutvalg

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -DOM. Avsagt: 4. juli 2011. Sak nr.: 07/2011. Lnr.: 25/2011. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -DOM. Avsagt: 4. juli 2011. Sak nr.: 07/2011. Lnr.: 25/2011. Dommere: ARBEIDSRETTEN -DOM Avsagt: 4. juli 2011 Sak nr.: 07/2011 Lnr.: 25/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Bjørn Ressem Lars Chr.

Detaljer

Tariffrevisjonen pr det anbefalte forslaget er vedtatt

Tariffrevisjonen pr det anbefalte forslaget er vedtatt Side 1 av 5 Tariffrevisjonen pr. 01.05.2014 det anbefalte forslaget er vedtatt Vi viser til rundskriv nr. 06/2014 med vedlegg. KAs medlemmer har ved uravstemning vedtatt det anbefalte forslaget til ny

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

Spekter Helse (Område 4 og 10)

Spekter Helse (Område 4 og 10) Arkivsak-dok. 15/00278-42 Saksbehandler Rune Soma FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 2015-2019 18.10.2016 Landsstyret 2015-2019 LS-sak 70/16 Hovedtariffoppgjøret

Detaljer

ARBEIDSRETTEN KJENNELSE. Avsagt: 22.september Saksnr.: 13/2017. Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner. mot

ARBEIDSRETTEN KJENNELSE. Avsagt: 22.september Saksnr.: 13/2017. Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner. mot ARBEIDSRETTEN KJENNELSE Avsagt: 22.september 2017 Saksnr.: 13/2017 Lnr.: Dommere: AR-2017-23 Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Saken gjelder: Spørsmål om habilitet Akademikerne helse Advokat

Detaljer

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år.

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Tariffordboken Avtalefestet pensjon (AFP) Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Datotillegg Brukes for å markere at et lønnstillegg

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Marit B. Frogner Gunvald Gussgard Tove Stangnes Arne Andreas Melander Kjell Bjørndalen Merete Karin Soløy

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Marit B. Frogner Gunvald Gussgard Tove Stangnes Arne Andreas Melander Kjell Bjørndalen Merete Karin Soløy ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 7. februar 2011 Saksnr.: 6/2010 Lnr.: 5/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Gunvald Gussgard Tove Stangnes Arne Andreas Melander Kjell Bjørndalen

Detaljer

A-01/14 Tariffrevisjonen pr Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning

A-01/14 Tariffrevisjonen pr Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning A-01/14 Tariffrevisjonen pr 1.5.2014 - Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning A-rundskriv nr.: 1-2014 Dokument nr.: 14/00974-1 Arkivkode: 0 Dato: 28.05.2014 Saksbehandler:

Detaljer

Skriftlig innlegg til Rikslønnsnemnda

Skriftlig innlegg til Rikslønnsnemnda Skriftlig innlegg til Rikslønnsnemnda fra Akademikerne vedrørende fortsatt lønnsnemndsbehandlingen av tvisten mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne i forbindelse med overenskomstrevisjonen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom: Jon Eilif Orrem

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Magnus Aarbakke Laila-Brith Josefsen Lars Chr. Berge Gerd Torkildson Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Magnus Aarbakke Laila-Brith Josefsen Lars Chr. Berge Gerd Torkildson Terje Solberg ARBEIDSRETTEN -DOM --- -- Avsagt: 9. februar 2011 Saksnr.: 2/2011 Lnr.: 6/2011 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Magnus Aarbakke Laila-Brith Josefsen Lars Chr. Berge Gerd Torkildson Terje Solberg

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. juni 2016. Saksnr.: 30/2015. Lnr.: 15/2016

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. juni 2016. Saksnr.: 30/2015. Lnr.: 15/2016 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 13. juni 2016 Saksnr.: 30/2015 Lnr.: 15/2016 Dommere: Tron Løkken Sundet Eli Mette Jarbo Steinar Tjomsland Tove Stangnes Axel Thuve Kjell Bjørndalen Jostein Gaasemyr Saken gjelder:

Detaljer

Tariffrevisjonen 2014 Revisjon av FLYOVERENSKOMSTEN 2012-2014

Tariffrevisjonen 2014 Revisjon av FLYOVERENSKOMSTEN 2012-2014 Tariffrevisjonen 2014 Revisjon av FLYOVERENSKOMSTEN 2012-2014 1. Fellesforbundets forhandlingdelegasjonen Fly: Jørn Eggum, Forbundsledelsen Jorn.eggum@fellesforbundet.no 994 00 320 Petter Tjøstheim, Norport,

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 22. juni 2010. Saksnr.: 28/2009. Lnr.: 27/2010. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 22. juni 2010. Saksnr.: 28/2009. Lnr.: 27/2010. Dommere: ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 22. juni 2010 Saksnr.: 28/2009 Lnr.: 27/2010 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Thor Boger Roger Andersen Karin Ask-Henriksen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i HR-2011-00979-U, (sak nr. 2011/739), sivil sak, anke over kjennelse: Bergen

Detaljer

RETTSBOK. for VOLDGIFTSRETTEN. Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund.

RETTSBOK. for VOLDGIFTSRETTEN. Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund. RETTSBOK for VOLDGIFTSRETTEN Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund. Rettens medlemmer: Sorenskriver Bjørn Solbakken, formann Lege Johs Vatne Lege Norvald Lundetræ

Detaljer

Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016

Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016 Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016 Økonomisk ramme og fordeling En økonomisk ramme på om lag 2,4 % i 2016 og om lag 2,2 % i 2017. Mellomårsforhandlinger i 2017. Ansatte med høyere

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014 Overenskomst Virke/Tekna OVERENSKOMST 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Tekna på den andre side INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 7. desember 2016 ble det med hjemmel i straffeprosessloven 54 holdt rettsmøte i Høyesterett. K J E N N E L S E:

NORGES HØYESTERETT. Den 7. desember 2016 ble det med hjemmel i straffeprosessloven 54 holdt rettsmøte i Høyesterett. K J E N N E L S E: NORGES HØYESTERETT Den 7. desember 2016 ble det med hjemmel i straffeprosessloven 54 holdt rettsmøte i Høyesterett. Dommer: Jens Edvin A. Skoghøy Til behandling forelå: HR-2016-2486-F, (sak nr. 2016/2184),

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 5. januar 2015 Saksnr.: 19/2014 Lnr.: 1/2015 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve Rekkevidden

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 18. juni 2014. Saksnr.: 4/2014. Lnr.: 24/2014

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 18. juni 2014. Saksnr.: 4/2014. Lnr.: 24/2014 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 18. juni 2014 Saksnr.: 4/2014 Lnr.: 24/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Eilert Stang Lund Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM--- -- Avsagt: 16. mars 2011. Saksnr.: 12/2010. Lnr.: 10/2011. Dommere:

ARBEIDSRETTEN DOM--- -- Avsagt: 16. mars 2011. Saksnr.: 12/2010. Lnr.: 10/2011. Dommere: ARBEIDSRETTEN DOM--- -- Avsagt: 16. mars 2011 Saksnr.: 12/2010 Lnr.: 10/2011 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Trond Dolva Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Flemming Otto Hansen Lars Chr. Berge Saken

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. 8. juni 2010 i Arbeidsretten, Oslo

ARBEIDSRETTEN. 8. juni 2010 i Arbeidsretten, Oslo ARBEIDSRETTEN ---KJENNELSE - - Avsagt: 8. juni 2010 i Arbeidsretten, Oslo Saksnr.: 9/2010 Lnr.: 26/2010 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron L. Sundet Gunvald Gussgard Julie Thaulow Rustad Tove Stangnes

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET

HOVEDTARIFFOPPGJØRET HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1. MAI 2014 KA KRAV/TILBUD NR. 2 19. JUNI 2014 KLOKKEN 16:00 I. ØKONOMI 2014 a) Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 2,15 % av den enkeltes grunnlønn pr 30.04.2014,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 4. mars 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-00405-A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A B (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) mot X kommune (advokat

Detaljer

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget.

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. ØKONOMI 3-2 Minstelønn Alle minstelønnssatsene heves med kr. 10.000,- unntatt

Detaljer