ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen"

Transkript

1 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 30. januar 2014 Saksnr.: 37/2013 Lnr.: 2/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen Hvilke arbeidstakere som er omfattet av sikringsbestemmelse knyttet til virksomhetsoverdragelse. YS Spekter Advokatfullmektig Ken Roger Bratteng Advokat Ørnulf Kastet mot 1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Bring Warehousing AS Advokat Tarjei Thorkildsen v/advokatfullmektig Kathrine Aasheim

2 DOM (1) Saken gjelder spørsmålet om to av Yrkestrafikkforbundets (YTFs) medlemmer er omfattet av sikringsbestemmelsen i Riksmeklerens møtebok av 14. oktober 2012, jf. 12. oktober 2012, i forbindelse med opprettelse av overenskomst mellom YS Spekter og Arbeidsgiverforeningen Spekter (Spekter) i Bring Warehousing AS. (2) Bakgrunnen for tvisten (3) Bring Warehousing AS er heleid av Posten Norge AS. Selskapets lager i Drammen ble overtatt ved virksomhetsoverdragelse fra Bring Logistics AS (nå Bring Cargo AS) 1. juni Virksomhetsoverdragelsen omfattet 31 ansatte. Bring Logistics AS var medlem av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) gjennom Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LTL). Sytten av de ansatte, som var omfattet av virksomhetsoverdragelsen, var organisert i LO-forbundet Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Bring Logistics AS var bundet av Speditørtariffen for perioden mellom NHO/LTL og LO/NTF. (4) Bring Warehousing AS er medlem av Spekter og var ved virksomhetsoverdragelsen bundet av overenskomst med LO-forbundet Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom). LO har besluttet at Postkom skal ha enerett til å inngå tariffavtale på vegne av LOmedlemmer i alle selskapene i Posten-konsernet. (5) I forbindelse med virksomhetsoverdragelsen erklærte Bring Warehousing AS seg ubundet av tariffavtalen Bring Logistics AS var bundet av, jf. arbeidsmiljøloven 16-2 andre ledd, andre punktum. De individuelle rettighetene etter Speditørtariffen, herunder tillegg for skift og forskjøvet arbeidstid, gjaldt videre som individuelle ordninger til tariffavtalen utløp 31. mars 2012, jf. arbeidsmiljøloven 16-2 andre ledd, tredje og fjerde punktum. (6) Som følge av Postkoms forhandlingsrett på vegne av LO i Posten-konsernet, valgte de 17 arbeidstakerne som hadde vært medlemmer av NTF i deres tid i Bring Logistics AS å organisere seg i YTF, som er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). (7) Etter virksomhetsoverdragelsen ansatte Bring Warehousing AS to nye medarbeidere henholdsvis 15. august 2011 og 1. juni Det er disse to arbeidstakerne saken gjelder

3 De to ble ansatt på vilkår, herunder tillegg for ubekvem arbeidstid, som fulgte av den overenskomst Bring Warehousing AS på ansettelsestidspunktene var bundet av med Postkom. De to arbeidstakerne meldte seg etter en tid inn i YTF, og de var medlemmer av dette forbundet da det senere ble etablert overenskomst mellom Bring Warehousing AS og YTF. (8) Sakens tariffrettslige ramme (9) I medhold av Hovedavtalen 6, jf. 5, mellom YS Spekter og Spekter, fremmet YS Spekter 15. februar 2012 krav om opprettelse av B-overenskomst for YFTs medlemmer i Bring Warehousing AS. Det ble avholdt møte mellom YS/YTF og Bring Warehousing AS 23. februar Av referatet fra møtet fremgår at YTF ønsket sin versjon av Speditørtariffen for å sikre og beholde de samme lønns- og arbeidsvilkår som forbundets medlemmer tidligere hadde i Bring Logistics AS. Det ble enighet om at YTF skulle oversende bedriften den ønskede Speditøravtalen. Nytt møte mellom bedriften og YS/YTF ble avholdt 16. april Av referatet fra møtet fremgår at bedriften ønsket å tilby YS/YTF en overenskomst med lik tekst og innhold som den overenskomsten bedriften allerede hadde med Postkom. (10) Med bistand fra YS og Spekter var kravet om opprettelse av overenskomst gjenstand for nye forhandlinger mellom bedriften og YTF 25. mai Det lyktes ikke partene å komme til enighet. (11) Avsluttende forhandlinger om overenskomst i Bring Warehousing AS ble avholdt mellom Spekter og YS Spekter 17. september Protokollen fra møtet lyder: «Bring Warehousing AS og Yrkestrafikkforbundet har ikke oppnådd enighet om etablering av overenskomst del B. Spekter og YS Spekter konstaterer at det heller ikke var mulig å oppnå enighet i de avsluttende sentrale forhandlingene. YS Spekter meddelte at forhandlingene derfor var brutt.» (12) YS Spekter varslet 18. september 2012 Riksmekleren om plassoppsigelse av 25 medlemmer i Bring Warehousing AS. Spekter fikk gjenpart av varselet. Riksmekleren nedla 19. september 2012 forbud mot arbeidsstans, og partene ble 25. september 2012 innkalt til mekling. YS Spekter krevde 5. oktober 2012 meklingen avsluttet. Samme dag ble det gitt plassfratredelse for 20 medlemmer

4 (13) Mekling ble avholdt 12. oktober Mekleren fremla blant annet forslag til «Sikringsbestemmelse knyttet til virksomhetsoverdragelse fra Bring Logistics AS (nå Bring Cargo AS) til Bring Warehousing AS». Forslagets tredje og siste avsnitt lød: «Arbeidstakere som per 31. mars 2012 oppebar et høyere lønnstillegg for ubekvem arbeidstid enn det som følger av ny overenskomst skal få differansen kompensert som en personlig ordning så lenge det ubekvemme arbeidet vedvarer.» (14) YS Spekter forkastet forslaget. Etter initiativ fra Spekter gjenopptok partene meklingen 14. oktober Mekleren foreslo å innta enkelte presiseringer i forhold til forslaget fremsatt 12. oktober Dette skulle praktiseres med virkning fra 1. april Punkt a) lød: «YTF medlemmer ansatt per 11. oktober 2012 omfattes også av sikringen i møtebokens punkt III siste ledd dersom de i overenskomstperioden får endret arbeidstidsordning. Partene er enige om at med ubekvem arbeidstid menes både skifttillegg og forskjøvet arbeidstid.» (15) Spekter og YS Spekter aksepterte forslaget. (16) Det oppsto kort tid etterpå uenighet om hvorvidt de to medlemmene av YTF som hadde blitt ansatt etter virksomhetsoverdragelsen, henholdsvis 15. august 2011 og 1. juni 2012, var omfattet av sikringsbestemmelsen, jf. presiseringen av den i Riksmeklerens møtebøker. Den 9. november 2012 ble det avholdt møte mellom Spekter og YS Spekter. Protokollen fra forhandlingsmøtet lyder: «YS Spekter anførte: Utgangspunktet for meklingen 12. oktober var krav fra YTF/YS Spekter om egen overenskomst som skulle ivareta sammenliknbare lønns- og arbeidsvilkår som i Speditøroverenskomsten for samtlige av YTF sine medlemmer i Bring Warehousing AS uavhengig av tilsettingstidspunkt i selskapet. Da dette ikke førte fram i meklingen kunne ikke YTF/YS Spekter finne å akseptere Riksmeklerens forslag til løsning fredag kveld 12. oktober. Streik skulle dermed iverksettes fra arbeidstidens begynnelse mandag morgen 15. oktober. I løpet av helgen kom partene sammen igjen for å se om det likevel var mulighet for å finne en omforent løsning. For YTF/YS Spekter var det helt vesentlig at alle YTF sine medlemmer i Bring Warehousing AS på meklingstidspunktet skulle være omfattet av de samme lønns- og arbeidsvilkår uavhengig av status pr. 31. mars. Da dette ble sikret i Riksmeklerens forslag på kvelden 14. oktober, valgte YTF/YS Spekter å akseptere Riksmeklerens forslag til løsning. YS Spekter mener at Riksmeklerens møtebøker for 12. og 14. oktober er slik å forstå at skifttilleggene slik de fremgår av møteboken gjelder alle YTF sine medlemmer pr. 11. oktober 2012, uavhengig av tilsettingsstatus pr. 31. mars. Spekter anførte: Møtebokens pkt III siste avsnitt er tatt inn for å sikre at arbeidstakere som per 31. mars 2012 hadde et høyere skifttillegg enn det som følger av ny overenskomst skulle få differansen kompensert som en personlig ordning. I møtebokens pkt a) er dette presisert til også å gjelde ansatte per 11. oktober 2012 som i overenskomstperioden får endret arbeidstidsordning. Dette bygger imidlertid fortsatt på den forutsetning at arbeidstakeren som følge av ny overenskomst får et lavere skifttillegg enn tidligere. Den problemstillingen YTF/YS har tatt opp gjelder arbeidstakere som aldri har vært omfattet av Speditøroverenskomsten i NHO og som derfor heller ikke har fått redusert sitt skifttillegg

5 Parten kom ikke til enighet.» (17) YS Spekter tok ut stevning for Arbeidsretten 21. oktober Hovedforhandling ble avholdt 21. januar To partsrepresentanter forklarte seg, og fire vitner ble avhørt. (18) Partenes påstandsgrunnlag og påstander (19) YS Spekter har i korte trekk anført: (20) Ordlyden i sikringsbestemmelsen, jf. presiseringen av den, inntatt i Riksmeklerens forslag taler for at alle YTFs medlemmer pr. 11. oktober 2012 omfattes av de tidligere skifttilleggene som fulgte av Speditørtariffen som var gjeldende i Bring Logistics AS før virksomhetsoverdragelsen. (21) Forhandlingene og bakgrunnen for disse støtter også en slik tolkning. Forutsetningen har vært en avtale som skal gjelde likt for alle YTFs medlemmer på meklingstidspunktet. For YTF var det viktig at alle medlemmer var omfattet av sikringsbestemmelsen uavhengig av tidligere tilsettingsforhold. Dette ble kommunisert til Spekters forhandlere. De må ha forstått at det var en forutsetning fra YTFs side for å godta forslaget fra mekleren 14. oktober 2012 at alle medlemmene skulle omfattes. (22) Meklerens forslag av 14. oktober 2012 var en presisering av forslaget fra 12. oktober Det var først ved denne presiseringen at partene kom til enighet og streik ble unngått. Ordlyden i forslaget av 14. oktober 2012 er avgjørende. Her står det uttrykkelig at alle YTF-medlemmer ansatt pr. 11. oktober 2012 omfattes av sikringen. Det er ingen forbehold om at medlemmet tidligere måtte ha hatt rett til tilleggene etter Speditørtariffen. Spekters forhandlere måtte ha klargjort dette hvis det var en forutsetning for enigheten. Datoen ble endret fra 1. mars 2012 til 11. oktober Dersom Spekters forståelse legges til grunn, får endringen av dato ingen praktisk betydning. (23) Bring Warehousing AS er pliktig til å foreta etterbetaling i samsvar med den forståelse YS Spekter legger til grunn. (24) Det er nedlagt slik påstand: - 5 -

6 «1. Alle medlemmer av Yrkestrafikkforbundet pr. 11. oktober 2012 har rett til skifttillegg og tillegg for forskjøvet arbeidstid etter Riksmeklerens første forslag punkt III tredje ledd, jf. litra a i det aksepterte tilleggsforslaget. 2. Bring Warehousing AS ved styreleder plikter å foreta etterbetaling i henhold til punkt 1.» (25) Arbeidsgiverforeningen Spekter og Bring Warehousing AS har i korte trekk anført: (26) Utgangspunktet for tolkningen er ordlyden. Den er klar. Det er tre vilkår som må være oppfylt for at det skal foreligge rett til kompensasjon etter sikringsbestemmelsen i Riksmeklerens møtebok av 12. oktober 2012, jf. møtebok av 14. oktober 2012: De må ha vært ansatt i Bring Warehousing AS og YTF-medlem pr. 11. oktober Disse måtte ha jobbet skift pr. 31. mars 2012 eller i overenskomstperioden fått endret arbeidstidsordning til skiftarbeid. I tillegg må de som følge av ny overenskomst i Bring Warehousing AS ha fått et lavere lønnstillegg for ubekvem arbeidstid (skifttillegg og forskjøvet arbeidstid) enn det de tidligere hadde krav på. Differansen skal kompenseres som en personlig ordning så lenge det ubekvemme arbeidet vedvarer. (27) De to YTF-medlemmene som saken gjelder har aldri hatt et høyere tillegg for ubekvem arbeidstid enn det som følger av den nye overenskomsten i bedriften. Det er dermed ingen nedgang i kompensasjon for ubekvem arbeidstid å dekke for disse arbeidstakerne. De to aktuelle arbeidstakerne omfattes derfor ikke. Løsningen som ble fremforhandlet sikret de som arbeidet skift pr. 31. mars 2012 eller som i løpet av den nye overenskomstperioden begynte å arbeide skift mot lønnsnedgang som følge av opprettelsen av en ny overenskomst. (28) En slik forståelse følger av ordlyden og konteksten. Riksmeklerens forslag av 14. oktober 2012 litra a supplerer punkt III tredje avsnitt i forslaget av 12. oktober De to bestemmelsene må leses i sammenheng. Formålet var å sikre arbeidstakerne mot inntektstap. De to arbeidstakerne saken gjelder ble ansatt med de vilkår som følger av Postkom-avtalen, og de har aldri hatt en høyere kompensasjon. (29) De forutsetninger som nå gjøres gjeldende fra YS Spekter/YTFs side ble ikke klargjort overfor Spekters forhandlere i meklingsprosessen. Vitne Anne-Kari Bratten var klar på at det kun var aktuelt å sikre de som gikk ned i lønn, og at dette ble formidlet, samt at det var - 6 -

7 én som skulle sikres et fagarbeidertillegg. YS Spekter fikk utkast til protokoll til gjennomsyn og hadde mulighet til å gjøre endringer dersom de mente teksten ikke var klar. (30) Det er nedlagt slik påstand: «De saksøkte frifinnes.» (31) Arbeidsrettens merknader (32) Arbeidsretten er kommet til at de saksøkte må frifinnes, og vil bemerke: (33) Spørsmålet i saken er hvorvidt to av YTFs medlemmer i Bring Warehousing AS, ansatt i tiden mellom virksomhetsoverdragelsen 1. juni 2010 og 11. oktober 2012, er omfattet av sikringsbestemmelsen i henhold til Riksmeklerens møtebøker av 12. og 14. oktober 2012, eller om den er begrenset til å gjelde de av forbundets medlemmer som tidligere hadde vært ansatt i Bring Logistics AS og som ble virksomhetsoverdratt til Bring Warehousing AS 1. juni (34) Den omstridte sikringsbestemmelsen knytter seg til lønnstillegg for ubekvem arbeidstid. Det er ubestridt at Speditørtariffen, som Bring Logistics AS var bundet av på tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen, hjemlet høyere tillegg for ubekvem arbeidstid enn det som fulgte av den overenskomst som var gjeldende i Bring Warehousing AS på dette tidspunkt. (35) Da Bring Warehousing AS overtok Bring Logistics (nå Bring Cargo AS) AS 1. juni 2010 erklærte selskapet seg ubundet av den tariffavtale Bring Logistics AS var bundet av Speditørtariffen mellom NHO/LTL og LO/NFT. Speditørtariffens bestemmelser, herunder tilleggene for ubekvem arbeidstid, gjaldt videre som individuelle ordninger for de tidligere Bring Logistics AS-ansatte til Speditørtariffens utløp 31. mars (36) De to YTF-medlemmene som saken gjelder ble ansatt i Bring Warehousing AS på de vilkår som fulgte av den overenskomst bedriften hadde med Postkom, og de har således aldri vært lønnet etter Speditørtariffen eller hatt dens vilkår som individuelle ordninger. (37) YTF krevde opprettet en egen overenskomst i Bring Warehousing AS. I protokoll fra møte 23. februar 2012 het det at «[k]ravet er et ønske for å sikre og beholde de samme lønns- og - 7 -

8 arbeidsvilkår som disse medlemmene tidligere hadde i ansettelsesforholdet med Bring Cargo AS, samt de betingelser som fulgte i lukket avtale i forhold til virksomhetsoverdragelsen til Bring Warehousing AS den 1. juni 2010.» Bring Warehousing AS på sin side ønsket å opprette en overenskomst med YTF som var identisk med den tariffavtalen bedriften hadde med Postkom. Da partene ikke kom til enighet, ble det mekling i henhold til arbeidstvistlovens regler. (38) Slik Arbeidsretten ser det, må det som fremgår av forslagene fra mekleren ses i sammenheng. Det fremgår av meklerens forslag av 14. oktober 2012 at forslaget fra 12. oktober 2012 skulle gjøres gjeldende med noen presiseringer. Punkt III i forslaget av 12. oktober 2012 omhandler i første ledd en «[s]ikringsbestemmelse knyttet til virksomhetsoverdragelsen fra Bring Logistics AS (nå Bring Cargo AS) til Bring Warehousing AS.» Det følger av tredje ledd i forslaget at det var de «[a]rbeidstakere som per 31. mars 2012 oppebar et høyere lønnstillegg for ubekvem arbeidstid enn det som følger av ny overenskomst» som skulle få «differansen kompensert som en personlig ordning så lenge det ubekvemme arbeidet vedvarer». Etter forslaget av 14. oktober 2012 skulle sikringsbestemmelsen også omfatte YTF medlemmer ansatt pr. 11. oktober 2012 «dersom de i overenskomstperioden får endret arbeidstidsordning». (39) Ordlyden i møtebøkene lest i sammenheng taler for den forståelse Spekter gjør gjeldende. Sikringsbestemmelsen som følger av tredje ledd i punkt III av forslaget av 12. oktober 2012 innebar at det var differansen for ubekvem arbeidstid som skulle kompenseres. Differansen relaterer seg til ulikhetene mellom den tidligere Speditørtariffen og vilkårene etter den nye overenskomsten. Kompensasjonen ble gitt som «en personlig ordning» for de «[a]rbeidstakere som per 31. mars 2012 oppebar et høyere lønnstillegg». YTF oppnådde i meklingen 14. oktober 2012 at sikringsbestemmelsen ble utvidet til ikke bare å omfatte de av forbundets medlemmer som oppebar et høyere tillegg pr. 31. mars 2012, men også YTF-medlemmer som i overenskomstperioden ville få en endret arbeidstidsordning. I tillegg ble det presisert at det med «ubekvem arbeidstid» mentes både skifttillegg og forskjøvet arbeidstid. (40) De to YTF-medlemmene som er bakgrunnen for tvisten har ikke tidligere oppebåret noe høyere lønnstillegg for ubekvem arbeidstid. Det følger av første ledd i punkt III i forslaget av 12. oktober 2012 at sikringsbestemmelsen er «knyttet til virksomhetsoverdragelsen». De - 8 -

9 to YTF-medlemmene det er tale om i saken var ikke omfattet av virksomhetsoverdragelsen. For deres vedkommende er det ikke tale om noe tap som skal kompenseres. (41) Etter Arbeidsrettens syn taler ordlyden og de to protokollene lest i sammenheng for at de YTF-medlemmer som var sikret i henhold til møtebøkene måtte ha vært omfattet av virksomhetsoverdragelsen fra Bring Logistics AS til Bring Warehousing AS og således tidligere hatt rett til et høyere tillegg for ubekvem arbeidstid. (42) De er ikke tilstrekkelige sterke holdepunkter for å legge til grunn en annen forståelse enn hva som følger av en naturlig språklig forståelse. At YTFs forhandlere var av den oppfatning at de ved presiseringen i meklingen 14. oktober 2012 sikret alle sine medlemmer, synes klart. Bevisførselen gir imidlertid ikke grunn til å fastslå at det var en felles partsforståelse om at andre enn de som var omfattet av virksomhetsoverdragelsen skulle nyte godt av sikringsbestemmelsen. Arbeidsretten legger vekt på at formålet med sikringsbestemmelsen var å sikre YTF-medlemmene mot inntektstap. De to medlemmene det er tale om har ikke hatt noe inntektstap som skulle sikres. (43) Dommen er enstemmig

10 SLUTNING De saksøkte frifinnes

11 Jakob Wahl (s.) Marit B. Frogner (s.) Lars Oftedal Broch (s.) Didrik Coucheron (s.) Thor Boger (s.) Flemming Hansen (s.) Karin Ask-Henriksen(s.) Rett utskrift bekreftes:

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Flemming Hansen Terje Solberg John Giæver Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Flemming Hansen Terje Solberg John Giæver Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 10. juni 2015 Saksnr.: 18/2014 Lnr.: 16/2015 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Flemming Hansen Terje Solberg John Giæver Axel Thuve Saken gjelder: Oljetransportavtalen

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Tone Aasgaard Gerd Torkildson Randi Johanne Løvland Leif Arne Asphaug-Hansen Merete Longva Lindland

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Tone Aasgaard Gerd Torkildson Randi Johanne Løvland Leif Arne Asphaug-Hansen Merete Longva Lindland ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 20. november 2014 Saksnr.: 14/2014 Lnr.: 49/2014 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Tone Aasgaard Gerd Torkildson Randi Johanne Løvland Leif Arne Asphaug-Hansen Merete Longva

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron L. Sundet Karin M. Bruzelius Didrik Coucheron Terje Solberg Flemming Otto Hansen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron L. Sundet Karin M. Bruzelius Didrik Coucheron Terje Solberg Flemming Otto Hansen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 3. juli 2012 Saksnr.: 17/2012 Lnr.: 20/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron L. Sundet Karin M. Bruzelius Didrik Coucheron Terje Solberg Flemming Otto Hansen Axel Thuve

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 31. oktober 2011 Sak nr.: 3/2011 Lnr.: 33/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Randi Johanne Løvland Kjell Bjørndalen Karin Ask-Henriksen

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Randi Johanne Løvland Kjell Bjørndalen Karin Ask-Henriksen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 20. november 2014 Saksnr.: 29/2014 Lnr.: 48/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Randi Johanne Løvland Kjell Bjørndalen

Detaljer

Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård)

Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård) ARBEIDSRETTEN Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård) mot HSH (advokat Gaute Krokann). Dommere: Gisle, Gussgard,

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Lill Bråten

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Lill Bråten ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 8. oktober 2014 Saksnr.: 42/2013 Lnr.: 43/2014 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Lill Bråten Saken gjelder:

Detaljer

Den 14. september 2004 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 3/2004, lnr. 31/2004:

Den 14. september 2004 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 3/2004, lnr. 31/2004: ARBEIDSRETTEN Den 14. september 2004 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 3/2004, lnr. 31/2004: Landsorganisasjonen i Norge, med Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (advokat Einar Engh) mot Næringslivets

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Magnus Aarbakke Tove Stangnes Julie Thaulow Rustad Kjell Bjørndalen Jostein Gaasemyr

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Magnus Aarbakke Tove Stangnes Julie Thaulow Rustad Kjell Bjørndalen Jostein Gaasemyr ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 20. mai 2010 i Arbeidsretten, Oslo Saksnr.: 17/2009 Lnr.: 22/2010 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Magnus Aarbakke Tove Stangnes Julie Thaulow Rustad Kjell

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Hedda Remen Tove Stangnes Jorunn Matre Estensen Kjell Bjørndalen Tom Fossmark

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Hedda Remen Tove Stangnes Jorunn Matre Estensen Kjell Bjørndalen Tom Fossmark ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 7. oktober 2014 Saksnr.: 7/2014 Lnr.: 42/2014 Dommere: Jakob Wahl Marit B. Frogner Hedda Remen Tove Stangnes Jorunn Matre Estensen Kjell Bjørndalen Tom Fossmark Saken gjelder:

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 18. juni 2014. Saksnr.: 4/2014. Lnr.: 24/2014

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 18. juni 2014. Saksnr.: 4/2014. Lnr.: 24/2014 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 18. juni 2014 Saksnr.: 4/2014 Lnr.: 24/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Eilert Stang Lund Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karen-Anne Gussgard Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karen-Anne Gussgard Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 9. mars 2015 Saksnr.: 22/2014 Lnr.: 8/2015 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Karen-Anne Gussgard Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve Spørsmål

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-02127-A, (sak nr. 2012/865), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-02127-A, (sak nr. 2012/865), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. november 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-02127-A, (sak nr. 2012/865), sivil sak, anke over dom, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (advokat Kurt Weltzien til prøve) mot

Detaljer

21.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata

21.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata 21.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata Arbeidsretten Dom. Pensjon. Særavtale. Partene i saken var bundet av en særavtale av 2003 om pensjonsforhold. I særavtalen het det blant annet at alderspensjonen etter

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT I sak E-10/14

RETTSMØTERAPPORT I sak E-10/14 E-10/14-21 RETTSMØTERAPPORT I sak E-10/14 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol («ODA») fra Eidsivating

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Christian S. Mathiassen) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Roald Hopsnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Christian S. Mathiassen) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Roald Hopsnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02181-A, (sak nr. 2009/5), sivil sak, anke over dom, A B (advokat Christian S. Mathiassen) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat

Detaljer

Plassoppsigelse og fagforeningsbegrep: Arbeidsretten på nye stier?

Plassoppsigelse og fagforeningsbegrep: Arbeidsretten på nye stier? Plassoppsigelse og fagforeningsbegrep: Arbeidsretten på nye stier? Av Stein Evju* 1 Dommene av 25. november og 10. desember 2010 Høsten 2010 behandlet Arbeidsretten to saker om plassoppsigelse og arbeidskamp

Detaljer

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon 1 opplag februar 2010 Opplag: 15000 Forsidefoto: Jo Michael Produksjon og trykk: 07 Gruppen

Detaljer

TI LSVAR TIL ARBEIDSRETTEN

TI LSVAR TIL ARBEIDSRETTEN Advokat Advokat Advokat Advokat Advokat Adv.fIm. Magnus Butlod MNA Tore Dahistrøm MNA Yvonne Frøen MNA Marit Gjerdalen MNA Oskar Nilssen MNA Ingrid T. Enoksen MNA Oslo, 14. oktober 2013 TI LSVAR TIL ARBEIDSRETTEN

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00910-A, (sak nr. 2010/1676), sivil sak, anke over dom, Næringslivets Hovedorganisasjon (advokat Tron Dalheim til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00910-A, (sak nr. 2010/1676), sivil sak, anke over dom, Næringslivets Hovedorganisasjon (advokat Tron Dalheim til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 5. mai 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00910-A, (sak nr. 2010/1676), sivil sak, anke over dom, Sven Vidar Bottolvs Tore Inge Erlandsen Harald Glebo Jon Hovring Einar Åsmund Nordhagen

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 26.01.2011 i Oslo tingrett, 11-001411TVI-OTIR/06 Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner Bekken & Strøm AS Sandefjord

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 29.06.2015 i Gulating lagmannsrett, 14-115717ASD-GULA/AVD2 Dommere: Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Arne Fanebust Rune Voll Ivar Oftedahl Ankende

Detaljer

Tariffoppgjøret & bedriften

Tariffoppgjøret & bedriften MEF-notat nr. 1 2013 April 2013 Tariffoppgjøret & bedriften Kilde: MEF, NHO, Det kollektive arbeidslivet (Stokke, Evju, Førland 2003) MEF en arbeidsgiverorganisasjon MEF har hovedavtale med LO. Under denne

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT 11 Avsagt: Saksnr.: 26.09.2011 i Borgarting lagmannsrett 10-204200ASD-BORG/03 Dommere: Meddommere: Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer HR Service manager Seniorrådgiver

Detaljer

Øvre Romerike tingrett Dom. Likestillingsloven 3 første ledd.

Øvre Romerike tingrett Dom. Likestillingsloven 3 første ledd. 18.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata Øvre Romerike tingrett Dom. Likestillingsloven 3 første ledd. Saken gjaldt krav i arbeidsforhold basert på likestillingslovens forbud mot kjønnsdiskriminering. Hovedspørsmålet

Detaljer

Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 30/2007, lnr. 29/2008:

Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 30/2007, lnr. 29/2008: ARBEIDSRETTEN Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 30/2007, lnr. 29/2008: Landsorganisasjonen i Norge, med Handel og Kontor i Norge (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad) mot Næringslivets

Detaljer

Innst. 91 L (2011 2012)

Innst. 91 L (2011 2012) Innst. 91 L (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) og lov om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven) m.m. Prop. 134 L (2010 2011) Til

Detaljer

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge BERETNING 1979 Landsorganisasjonen i Norge Innholdsfortegnelse 1. TARIFFREVISJONER ØKONOMISK POLITIKK.... Den faglige og økonomiske utvikling i 1979.... Samordning av tariffoppgjørene i den private og

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

Notat møte i referansegruppen vedrørende revisjon av representasjonsregelverket mv

Notat møte i referansegruppen vedrørende revisjon av representasjonsregelverket mv Notat møte i referansegruppen vedrørende revisjon av representasjonsregelverket mv 1.Bakgrunn På møtet i referansegruppen 12. desember 2008 la departementet frem ulike forslag til endringer i forskrift

Detaljer