ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Flemming Hansen Terje Solberg John Giæver Axel Thuve

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Flemming Hansen Terje Solberg John Giæver Axel Thuve"

Transkript

1 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 10. juni 2015 Saksnr.: 18/2014 Lnr.: 16/2015 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Flemming Hansen Terje Solberg John Giæver Axel Thuve Saken gjelder: Oljetransportavtalen 12 punkt 1.3 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Advokat Christen Horn Johannessen Rettslig medhjelper: Advokat Lene Liknes Hansen mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon 2. Gardermoen Fuelling Services AS Advokat Nina Melsom og advokat Margrethe Meder

2 DOM (1) Saken gjelder innleiebedriftens plikter etter Oljetransportavtalen for tariffperioden og mellom Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)/Arbeidstakerorganisasjonen Parat (Parat) på den ene siden og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)/Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper på den annen side 12 punkt jf. punkt og Det er særlig spørsmål om innleiebedriftens plikt til å gi bemanningsforetaket nødvendige opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår i innleiebedriften og om plikt til å følge opp påstander om mislighold av likebehandlingsprinsippet i punkt (2) Sakens tariffrettslige ramme (3) Oljetransportavtalen 12 har bestemmelser om innleie av arbeidstakere, vikarer og utsetting av arbeid. Det er i et innledende avsnitt inntatt en formålsbestemmelse som lyder slik: «Partene er enige om at det er viktig å arbeide for at bransjen skal være attraktiv og seriøs, og at innleide arbeidstakere og arbeidstakere ansatt hos underleverandører har ordnede lønnsog arbeidsvilkår. Partene er opptatt av å hindre sosial dumping og at de utfordringene et internasjonalt marked og fri bevegelighet på arbeidsmarkedet og tjenestemarkedet medfører, behandles på en god måte, og i tråd med norsk lov- og avtaleverk og internasjonalt regelverk.» (4) Paragraf 12 nr. 1 har bestemmelser om innleie av arbeidstakere. Det er i 12 punkt 1.3 inntatt slike bestemmelser: «1.3 Innleie av arbeidstakere fra bemanningsvirksomheter (vikarbyråer) Ved innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak/vikarbyrå gjelder arbeidsmiljøloven Ansatte i bemanningsforetak/vikarbyrå skal, så lenge innleieforholdet varer, ha samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften i samsvar med AML a (forslag i Prop. 74L). Bestemmelsen innebærer at pensjon ikke omfattes av likebehandlingsprinsippet. Dersom bemanningsforetaket/vikarbyrået ikke er bundet av overenskomst mellom LO/YS og en arbeidsgiversammenslutning gjelder ikke bilag 1, 4, 5,6, 7, 8 og 16 og i denne overenskomsten Innleiebedriften plikter å gi bemanningsforetaket/vikarbyrået de nødvendige opplysningene for at vilkåret om likebehandling som følger av pkt kan oppfylles, samt å forplikte bemanningsforetaket/vikarbyrået til dette vilkåret. På anmodning fra de tillitsvalgte skal bedriften dokumentere lønns- og arbeidsvilkår som er gjeldende hos bemanningsforetaket/vikarbyrået når innleide arbeidstakere skal arbeide innen overenskomstens virkeområde Hovedavtalen kap 6 gjelder også i forhold til innleide med følgende unntak: - 2 -

3 Dersom utleiebedriften er bundet av Hovedavtalen mellom LO/YS og NHO, er tvister om den utleides lønns- og arbeidsforhold et forhold mellom partene i utleiebedriften. Tillitsvalgte og bedriftsrepresentant fra innleier kan på forespørsel bistå i forhandlingene med informasjon om avtalene i innleiebedriften. Dersom utleiebedriften ikke er bundet av Hovedavtalen mellom LO/YS og NHO, kan tillitsvalgte i innleiebedriften ta opp med innleier påstander om mislighold av likebehandlingsprinsippet i pkt slik at innleier kan få avklart og eventuelt rettet opp i forholdet. Innleide arbeidstakere skal presenteres for tillitsvalgte i innleiebedriften. Partene lokalt skal ved drøfting av innleie også drøfte ressurser til tillitsvalgtsarbeid, jf. HA 6-6 Merknad: Punktene 1.3.2, og iverksettes på samme tidspunkt som lovens endringer trer i kraft, jf. Prop. 74L ( ).» (5) Om bakgrunnen for bestemmelsen vises det til Arbeidsrettens merknader i dommen av 5. januar 2015 (l.nr. 2/2015) avsnitt 8 flg. (6) Bakgrunnen for saken (7) Gardermoen Fuelling Services AS (GFS) ble etablert i 1998 og leverer drivstoff og smøremidler til luftfartøy. Bedriften har benyttet vikarer i form av midlertidig ansatte og innleide arbeidstakere. Fra 2003 har vikarene utelukkende vært innleide arbeidstakere. (8) GFS har lønnssystem basert på lønnsansiennitet. Lønnssystemet hadde fra virksomheten ble etablert 6 lønnsgrupper, hvor lønnsgruppe 1 gjaldt vikarer. Deretter var det i lønnsgruppe 2 6 lønnssatser for operatører, formenn, dispatchere, ansatte i administrasjon og driftsledere. (9) De tillitsvalgte i GFS tok i 2010 og 2013 opp spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår for innleide arbeidstakere. Grunnlaget for tvisten i 2010 var Oljetransportavtalen for tariffperioden , jf. Arbeidsrettens dom 5. januar 2015 (l.nr. 2/2015) avsnitt 10. Paragraf 11 bestemte at bedriften ved innleie skulle kreve at utleier fulgte lønns- og arbeidsvilkår i Oljetransportavtalen, og at det ved fastsetting av vilkårene for den enkelte arbeidstakeren skulle tas hensyn til vedkommendes kompetanse og lønnsnivået for tilsvarende arbeid i innleiebedriften. I tvisteforhandlinger 28. oktober 2010 gjorde Paratklubben ved GFS gjeldende at innleid personell skulle følge GFS lønnssystem. Forhandlinger mellom Parat og Norsk Industri 14. mars 2011 førte ikke frem. Tvisteforhandlinger mellom YS og NHO ble gjennomført 27. september Partene kom ikke til enighet. Da nye tariffbestemmelser ville bli innført med virkning fra 1. januar 2013 fant ingen av partene grunn til å forfølge saken videre på det daværende tidspunktet

4 (10) De tillitsvalgte ved GFS tok vinteren 2013 opp spørsmålet om de innleides lønns- og arbeidsvilkår. I brev fra klubbleder Jo Hoel til daglig leder i GFS Terje Sva, vises det til at de innleide skal ha lønns- og arbeidsvilkår som om de var ansatt direkte i innleiebedriften. Da GFS ikke hadde midlertidig ansatte, ble det gjort gjeldende at innleide skulle ha samme lønns- og arbeidsvilkår som skiftløst personell: «GFS har pt ikke noen midlertidig ansatte og heller ikke noe eget lønnssystem for midlertidig ansatte, det vil være betingelsene for de skiftløse som må legges til grunn for å få en likebehandling på lønn og arbeidsvilkår.» (11) I påtegning på brevet bemerker Sva: «Jo, GFS har siden 1998 hatt egne ansatte som vikarer med tilsvarende lønnssystem for vikarer.» (12) Sva presiserte også at de innleide skulle ha lønns- og arbeidsvilkår som om de var ansatt direkte i innleiebedriften «som vikarer». (13) I tvisteprotokoll fra forhandlinger mellom GFS og Parat-klubben 19. mars 2013 uttales det: «Parat-klubben sitt syn: De tillitsvalgte fremhevet at likebehandlingsprinsippet innebærer at vikarene skal avlønnes likt som om de ville vært ansatt i GFS. Dette innebærer at de ikke bare skal avlønnes i overensstemmelse med minstelønnen i tariffavtalen, men at sammenligningsgrunnlaget skal være det reelle lønnsnivået i GFS. De tillitsvalgte mener det er naturlig å sammenligne de innleide med annet skiftløst personell. GFS sitt syn: Ledelsen i GFS fremhevet at likebehandlingsprinsippet innebærer at vikarene skal avlønnes likt som om de ville vært ansatt som vikarer i GFS. Dette innebærer at de skal avlønnes i overensstemmelse med minstelønnen i tariffavtalen. Ledelsen i GFS mener det ikke er naturlig å sammenligne de innleide vikarene med annet skiftløst personell, da de skiftløse har fast ansettelse i bedriften, avlønnes med fast månedslønn og dermed har en arbeidsplikt overfor GFS. Innleide vikarer lønnes med timelønn iht. GFSs lønnssystem slik det har vært praktisert tidligere.» (14) Tvisteforhandlinger mellom Parat og Norsk Industri ble gjennomført 12. september Under henvisning til den lokale protokollen av 19. mars 2013 bemerket partene at de ikke kom til enighet om «forståelsen av Oljetransportavtalens bestemmelser om innleie og tolkning av når vilkår for likebehandling skal sies å være oppfylt». (15) Forhandlingsmøte mellom YS og NHO ble gjennomført 2. januar Det er i protokollen inntatt slike merknader: «Den [2. januar 2014] ble det avholdt møte mellom YS/Parat og NHO vedrørende uenighet om forståelsen av Oljetransportavtalen ved Gardermoen Fuelling Service AS... NHO anfører at Oljetransportavtalen ikke gir de tillitsvalgte hos innleier rett til å tviste om likebehandlingsprinsippet er oppfylt i innleiebedriften. Bestemmelsen gir ikke innleier rettigheter og plikter utover det som allerede følger av arbeidsmiljøloven. Innleier er ikke pliktsubjekt. Det er etter NHOs syn tilstrekkelig at innleier har gitt den informasjon som - 4 -

5 er nødvendig for at utleier skal kunne møte sine forpliktelser etter arbeidsmiljøloven. Tvisten gjelder ikke forståelsen av hovedavtale eller overenskomst og skal derfor ikke behandles som en rettstvist etter HA 2-3. YS anfører at bestemmelsen forplikter tariffparten til å sørge for at de innleide likebehandles med de ansatte i innleievirksomheten. Dette innebærer ikke bare at de skal ha minstelønn etter overenskomsten, men at de skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som de ansatte i virksomheten.» (16) Den 14. januar 2015 innkalte GFS til drøftelsesmøte om endringer i bedriftens lønnssystem. I protokollen fra drøftelsesmøtet 16. januar 2015 uttaler bedriften at den «ønsker å endre gjeldende lønnssystem slik at lønnsgruppe 1 vikarer utgår, da det ikke er riktig å forskjellsbehandle fast ansatte og midlertidig ansatte/vikarer i bedriften». Nytt lønnssystem ble innført 4. mars I dette lønnssystemet var satser for vikarer tatt ut. Det ble innført en ny lønnsgruppe 0 som var opplæringslønn for operatører. Deretter var det lønnsgrupper fra 1 til 5 etter kompetanse, kvalifikasjoner og arbeidsoppgaver. I møte 16. april 2015 mellom GFS og Manpower AS, redegjorde GFS for lønnssystemet. I referatet gis det slik oppsummering av møtet: «- GFS har utarbeidet et nytt lønnssystem som skal være gjeldende fra Dette ble presentert og gjennomgått. - Regulerte lønnssatser pr ble fremlagt. - Arbeidsvilkår og arbeidstidsordninger (skiftplaner) ble gjennomgått. Ingen endringer på disse. - Vilkår for avlønning etter er fremlagt til MP hvert år i møter med GFS (mai 2013 og september 2014) hvor MP har fått oppgitt vikarlønnsats med lokalt tillegg, differensiert kompetanse med godkjennelse på dispener og godkjent tank med CE. - Vikarlønnsatsen har blitt regulert hvert år. - Manpower har avlønnet sine ansatte/vikarene etter sin tolkning av bemanningsbyrådirektivet, med oppgitt informasjon fra GFS.» (17) Det er enighet om at likebehandlingsprinsippet i lov og tariffavtale nå er oppfylt. (18) YS tok 25. april 2014 ut stevning for Arbeidsretten. Det var i stevningen nedlagt slik påstand: «1. Oljetransportavtalens bestemmelser om likebehandling forplikter tariffpartene til å påse at innleid personell likebehandles i samsvar med arbeidsmiljøloven 14-12a. 2. Gardermoen Fuelling Services AS plikter å sørge for at innleide likebehandles i samsvar med Oljetransportavtalen Innleide operatører ved Gardermoen Fuelling Services AS har krav på samme avlønning som skiftløst personell ved virksomheten.» (19) Det ble under saksforberedelsen besluttet at pådømmelsen av saken skulle deles, og at retten først skulle ta stilling til det generelle tolkningsspørsmålet i stevningens påstand punkt 1. Arbeidsretten avsa dom 5. januar 2015 hvor NHO ble frifunnet. Hovedforhandling - 5 -

6 for tvistetemaene i stevningens punkt 2 og 3 ble gjennomført mai Åtte vitner avga forklaring. (20) Partenes påstandsgrunnlag og påstander (21) Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund har i korte trekk anført: (22) Oljetransportavtalen punkt og pålegger innleiebedriften en medvirknings-, påvirknings- og opprettelsesplikt for å sikre oppfyllelse av likebehandlingsprinsippet i punkt Det er ikke ethvert brudd på likebehandlingsprinsippet som vil være tariffbrudd, men innleiebedriftens plikter går lengre enn NHO legger til grunn. NHOs tolkning har ingen holdepunkter i ordlyd eller i det som er opplyst om tarifforhandlingene. (23) Det er innleiebedriften som bestemmer hvordan de innleide arbeidstakerne skal innplasseres i lønnstabellen. Den tariffbundne kan ikke fraskrive seg ansvaret for at avlønningen er tariffmessig. Likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven er gjort til tariffnorm. Denne blir da en rettesnor for innleiebedriftens opplysningsplikt og forvalteransvar. (24) Hovedavtalen kapittel 6 gjelder også i forhold til innleide arbeidstakere. Det gjelder to unntak fra dette. For det første gjelder det et unntak fra adgangen til å tviste om innleiebestemmelsene i innleiebedriften dersom bemanningsforetaket er bundet av Hovedavtalen. Slike tvister skal behandles med utgangspunkt i bemanningsforetaket. For det andre er det en klargjøring av situasjonen dersom bemanningsforetaket ikke er bundet av Hovedavtalen. De tillitsvalgte i innleiebedriften kan da ta opp spørsmål om mislighold av likebehandlingsprinsippet og kreve tvistebehandling av dette spørsmålet. (25) GFS har begått tariffbrudd når selskapet overfor Manpower AS oppga lønnssatser for vikarer som grunnlag for likebehandling. Selskapet har derfor ikke gitt de opplysninger som er nødvendige for likebehandling. GFS har i tillegg brutt punkt ved ikke å gjøre det som var mulig overfor Manpower AS for å oppnå likebehandling. (26) Det er nedlagt slik endret påstand: «1. Oljetransportavtalen 12 punkt 1.3, jf og 1.3.2, er slik å forstå at Gardermoen Fuelling Services AS i hvert fall i perioden fra 10. februar 2013 til 4. mars 2015, har begått tariffbrudd ved at selskapet har unnlatt å gi korrekt og nødvendig informasjon for å oppfylle vilkåret om likebehandling. 2. Oljetransportavtalen 12 punkt 1.3, jf og 1.3.2, er slik å forstå at Gardermoen Fuelling Services AS, i hvert fall i perioden fra 10. februar 2013 til 4. mars 2015, har begått tariffbrudd ved at selskapet har unnlatt å foreta seg det som var mulig for dem overfor Manpower AS for å få rettet opp i manglende likebehandling av innleide.» - 6 -

7 (27) Næringslivets Hovedorganisasjon og Gardermoen Fuelling Services AS har i korte trekk anført: (28) Oljetransportavtalen punkt og oppstiller en medvirknings- og avklaringsplikt. Tiltak for å sikre etterlevelse av likebehandlingsprinsippet er noe annet enn ansvar for at likebehandling faktisk er oppfylt. Medvirkningsplikten rekker ikke så langt at innleiebedriften skal medvirke til fastsettelse av lønns- og arbeidsvilkår på individnivå. (29) GFS har gitt informasjon til Manpower AS om lønns- og arbeidsvilkår som vil gjelde dersom den innleide hadde blitt ansatt i bedriften, det vil si vikarlønnssatsen som gjaldt frem til 4. mars GFS har lojalt fulgt opp spørsmålet om feil i lønnssystemet og har gitt oppdatert informasjon til Manpower AS etter at endringene var på plass. Bedriften har derfor oppfylt medvirknings- og avklaringsplikten. (30) NHOs tolkning fører ikke til at innleiebestemmelsene blir innholdsløse. Hovedavtalen 9-3 gjelder bare drøftelser av lønns- og arbeidsvilkår i egen bedrift, og det er bemanningsforetaket som har hovedansvaret for gjennomføring av likebehandlingsprinsippet. Oljetransportavtalen har selvstendig betydning i innleietilfellene. Punkt gir tillitsvalgte rett til å kreve at innleiebedriften dokumenterer lønns- og arbeidsvilkår som er gjeldende hos bemanningsforetaket. Punkt gir tillitsvalgte rett til å ta opp spørsmål om vilkår som skal gjelde i bemanningsforetaket, og til å ta opp spørsmål mislighold av likebehandlingsprinsippet. De tillitsvalgte får derfor en arena for diskusjon med innleiebedriften. Reglene skal sikre oppfyllelse av innleiereglene, men det er ikke meningen at innleier fullt og helt skal ha risikoen for oppfyllelse av likebehandlingsprinsippet. Dersom innleiebedriften skulle ha en retteplikt, ville det være naturlig å presisere i ordlyden hva en slik plikt i så fall går ut på. Når dette ikke er gjort, taler det for at det ikke gjelder plikter overfor bemanningsforetaket. (31) Det er nedlagt slik påstand: «De saksøkte frifinnes.» (32) Arbeidsrettens merknader (33) Arbeidsretten har kommet til at saksøker må få medhold i påstandene og vil bemerke: (34) Det er i Arbeidsrettens dom 5. januar 2015 (l.nr. 5/2015) lagt til grunn at spørsmålet om tariffmessigheten av innleie for innleiebedriften ikke kan avgjøres på grunnlag av Oljetransportavtalen punkt isolert sett. Spørsmålet om det fra innleiebedriftens side foreligger brudd på tariffrettslige plikter må knyttes opp mot punkt og

8 Innleiebedriften plikter å gi bemanningsforetaket de opplysninger som er nødvendige for at bemanningsforetaket skal oppfylle likebehandlingsprinsippet etter arbeidsmiljøloven 14-12a, jf. Oljetransportavtalen 12 punkt jf Dersom det ikke er gitt nødvendige opplysninger til bemanningsforetaket, har innleiebedriften plikt til å rette opp dette, jf. punkt jf Tvisten gjelder anvendelse av disse bestemmelsene overfor GFS for så vidt gjelder opplysninger om hvilke lønns- og arbeidsvilkår innleide skulle hatt dersom de hadde vært ansatt i GFS i perioden 10. februar 2013 til 4. mars Arbeidsretten skal i den foreliggende saken ikke ta stilling til hvilke tariffrettslige plikter som gjelder når misligholdet av likebehandlingsprinsippet har andre årsaker enn brudd på opplysningsplikten. (35) Innleiebedriften skal etter 12 punkt gi bemanningsforetaket «nødvendige opplysninger» for å sikre at vilkåret om likebehandling blir oppfylt. Etter punkt skal de ansatte i bemanningsforetaket ha «samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften i samsvar med AML 14-12a». Etter arbeidsmiljøloven 14-12a skal den innleide arbeidstakeren «minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid». Slik likebehandling skal også gjelde «lønn». Det betyr at bemanningsforetaket må få opplysninger fra innleiebedriften om de anvendelige lønns- og arbeidsvilkår slik at bemanningsforetaket kan oppfylle likebehandlingsprinsippet. Hvor langt opplysningsplikten rekker må bygge på en vurdering av de konkrete omstendighetene. (36) Det springende punktet i saken er om GFS har gitt nødvendige opplysninger når bedriften har opplyst om lønnsgruppe 1 for «vikarer». Dette er en lønnsgruppe bedriften har hatt fra virksomheten startet opp. Arbeidsmiljøloven 13-1 tredje ledd jf første ledd bokstav c setter forbud mot direkte og indirekte diskriminering av midlertidig ansatte for så vidt gjelder lønn. Diskrimineringsforbudet for midlertidig ansatte kom inn i lovverket ved arbeidsmiljøloven av 2005 og trådte i kraft 1. januar 2006, jf. Ot.prp. nr. 49 ( ) side Etter revisjonen av diskrimineringsreglene kan midlertidig ansatte ikke innplasseres i en lønnsgruppe som kun er forbeholdt midlertidig ansatte og avviker fra det som ellers gjelder for samme arbeid i bedriften. Som GFS selv påpekte i innkallingen til drøftelsesmøte 16. januar 2015, var det «ikke... riktig å forskjellsbehandle fast ansatte og midlertidig ansatte/vikarer i bedriften». Da GFS fra 2003 ikke har hatt midlertidig ansatte, har lønnsgruppe 1 ikke hatt praktisk betydning for egne ansatte. Lønnsgruppen har likevel bestått, og bedriften har lagt den til grunn for innleide. Etter lovendringen som trådte i kraft - 8 -

9 1. januar 2013 skal innleide ha samme vilkår som de ville hatt som ansatte i bedriften. Lønnsgruppe 1 kunne fra dette tidspunktet ikke anvendes som sammenligningsgrunnlag for innleide arbeidstakere. Dette er en feil ved tariffavtalen som tariffpartene av eget tiltak plikter å rette opp. (37) Daglig leder i GFS, Terje Sva, har forklart at selskapet frem til 2015 opplyste om den dagjeldende lønnsgruppe 1 for midlertidig ansatte og innleide, samt om satser for skifttillegg. Dette fremgår også av protokollen fra møte 16. april 2015 mellom GFS og Manpower AS. Når GFS overfor Manpower AS bygget på den særskilte lønnssatsen for vikarer, fikk Manpower AS ikke nødvendige opplysninger for å oppfylle likebehandlingsprinsippet. Når GFS i perioden 10. februar 2013 til 4. mars 2015 ga disse opplysningene, var kravet i tariffavtalens punkt første ledd ikke oppfylt. Det foreligger derfor et tariffbrudd ved at det ikke er gitt «nødvendige» opplysninger til bemanningsforetaket. Saksøker har i påstanden krevd dom for at det ikke er gitt «korrekt og nødvendig» informasjon. Etter Arbeidsrettens vurdering er det bare grunnlag for å konkludere med at GFS ikke har gitt «nødvendige» opplysninger slik dette er fastsatt i punkt jf jf. arbeidsmiljøloven 14-12a. (38) Det følger av dette at GFS først etter at det ble fremforhandlet nytt lønnssystem har gitt nødvendige opplysninger til bemanningsforetaket. Saken reiser da ikke særlige spørsmål om hvilke plikter innleiebedriften har overfor bemanningsforetaket når det gjelder å rette opp i bemanningsforetakets eventuelle mislighold av likebehandlingsprinsippet. I den foreliggende saken var det i første omgang forhold på GFS side som førte til at likebehandlingsprinsippet ikke ble oppfylt. Dette ligger klart innenfor det GFS hadde tariffrettslig plikt til å rette opp. GFS hadde foranledning til å ta spørsmålet opp til vurdering fra det tidspunkt klubben anførte at innleide måtte ha lønns- og arbeidsvilkår som skiftløst personell. Saksøker må derfor også få medhold i at det foreligger brudd på bestemmelsene i 12 punkt fra Parat-klubben tok opp spørsmålet 10. februar 2013 frem til endringen av lønnssystemet med virkning fra 4. mars (39) Dommen er enstemmig

10 SLUTNING 1. Oljetransportavtalen 12 punkt 1.3, jf og 1.3.2, er slik å forstå at Gardermoen Fuelling Services AS i hvert fall i perioden fra 10. februar 2013 til 4. mars 2015, har begått tariffbrudd ved at selskapet har unnlatt å gi nødvendig informasjon for å oppfylle vilkåret om likebehandling. 2. Oljetransportavtalen 12 punkt 1.3, jf og 1.3.2, er slik å forstå at Gardermoen Fuelling Services AS, i hvert fall i perioden fra 10. februar 2013 til 4. mars 2015, har begått tariffbrudd ved at selskapet har unnlatt å foreta seg det som var mulig for dem overfor Manpower AS for å få rettet opp i manglende likebehandling av innleide. Jakob Wahl (s.) Tron Løkken Sundet (s.) Sveinung Koslung (s.) Flemming Hansen (s.) Terje Solberg (s.) John Giæver (s.) Axel Thuve (s.)

11 Rett utskrift bekreftes:

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 31. oktober 2011 Sak nr.: 3/2011 Lnr.: 33/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Hedda Remen Tove Stangnes Jorunn Matre Estensen Kjell Bjørndalen Tom Fossmark

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Hedda Remen Tove Stangnes Jorunn Matre Estensen Kjell Bjørndalen Tom Fossmark ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 7. oktober 2014 Saksnr.: 7/2014 Lnr.: 42/2014 Dommere: Jakob Wahl Marit B. Frogner Hedda Remen Tove Stangnes Jorunn Matre Estensen Kjell Bjørndalen Tom Fossmark Saken gjelder:

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

Den 14. september 2004 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 3/2004, lnr. 31/2004:

Den 14. september 2004 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 3/2004, lnr. 31/2004: ARBEIDSRETTEN Den 14. september 2004 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 3/2004, lnr. 31/2004: Landsorganisasjonen i Norge, med Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (advokat Einar Engh) mot Næringslivets

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side 123 Forpleiningsbedrifter (Industri Energi) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående forpleiningsbedrifter på den

Detaljer

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene 153 OVERENSKOMST 2012 Iskremfabrikkene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke og de i denne stående iskremfabrikker på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Næringsog Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Detaljer

OVERENSKOMST. Baker- og konditorfagene

OVERENSKOMST. Baker- og konditorfagene 133 OVERENSKOMST Baker- og konditorfagene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og forbundets

Detaljer

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no OPERATØRAVTALEN MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM ABC OG BP Utløp 31.5.2016 www.abclub.no INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I... 3 DEL II... 3 1. VIRKEOMRÅDE... 3 2. ANSETTELSE

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Veileder til de nye reglene i arbeidsmiljøloven som trer i kraft i 2013 www.bemanningsbransjen.no Nye regler i arbeidsmiljøloven om innleie Den 19. november

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

Bransjeavtale for advokatvirksomheter

Bransjeavtale for advokatvirksomheter Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016 Bransjeavtale for advokatvirksomheter BRANSJEAVTALE FOR ADVOKATVIRKSOMHETER MELLOM HOVEDORGANISASJONEN VIRKE OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Bussbransjeavtalen i Nettbuss mellom Spekter og YS Spekter

Bussbransjeavtalen i Nettbuss mellom Spekter og YS Spekter 2014 Bussbransjeavtalen i Nettbuss mellom Spekter og YS Spekter Innhold DEL I. HOVEDAVTALEN MELLOM NHO OG YS...5 DEL II. BUSSBRANSJEAVTALEN...5 1. OVERENSKOMSTENS OMFANG... 5 2. ANSETTELSE OPPSIGELSE...

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2

Overenskomstens del A, A1 og A2 Overenskomstens del A, A1 og A2 Spekter og LO-forbundene Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Generelt lønnstillegg...6 Likestilling

Detaljer

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon 1 opplag februar 2010 Opplag: 15000 Forsidefoto: Jo Michael Produksjon og trykk: 07 Gruppen

Detaljer

Verkstedsoverenskomsten. 1. april 2012 31. mars 2014. mellom. Hovedorganisasjonen VIRKE. på den ene siden

Verkstedsoverenskomsten. 1. april 2012 31. mars 2014. mellom. Hovedorganisasjonen VIRKE. på den ene siden Verkstedsoverenskomsten 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Parat på den andre side Verkstedsoverenskomsten 2012 2014

Detaljer

Overenskomst A og A1

Overenskomst A og A1 Til innholdsfortegnelse > Spekter-området Tariffperioden 01.04.2012 31.03.2014 Overenskomst A og A1 OVERENSKOMST mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS representert

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO Virke med tilleggsavtaler (egen trykksak)... 3 Del II Landsoverenskomsten HK Virke (egen trykksak)... 3 Del III Bransjeavtale for informasjonsteknologi... 3 1

Detaljer

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett Nye regler om innleie av arbeidstakere Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett DAGENS TEMA 1. Nye regler som følge av Vikarbyrådirektivet 2. Når kommer reglene til anvendelse? 3. Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

Egg- og Fjærfekjøttindustrien

Egg- og Fjærfekjøttindustrien 135 Egg- og Fjærfekjøttindustrien Landsoverenskomst 2010-2012 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Bio og de i denne stående egg- og fjærfekjøttindustri på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Egg- og Fjærfekjøttindustrien

Egg- og Fjærfekjøttindustrien 131 Egg- og Fjærfekjøttindustrien Landsoverenskomst 2010-2012 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Mat og Bio og de i denne stående egg- og fjærfekjøttindustri på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Bruk av utenlandsk arbeidskraft Februar 2009 AKTUELT Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Bruk av utenlandsk arbeidskraft NHO Mat og Bio registrerer at bruk av utenlandsk arbeidskraft både har og ventelig vil

Detaljer

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen ØKT BEMANNING? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Foto: Shutterstock Glass og Fasadeforeningen Utgitt av Glass og Fasadeforeningen i samarbeid

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

Overenskomst A, A1 og A2

Overenskomst A, A1 og A2 Til innholdsfortegnelse > Spekter-området Tariffperioden 01.04.2014 31.03.2016 Overenskomst A, A1 og A2 OVERENSKOMST mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS representert

Detaljer