den viktigste oppgaven fagbevegelsen i dag står overfor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "den viktigste oppgaven fagbevegelsen i dag står overfor"

Transkript

1 Fellesforbundets olje & gasskonferanse 4. juni 2014

2 Bruk av arbeidskraft uten fast ansettelse, uten fast arbeidstid og uten tariffavtale er en enorm utfordring. Landsmøtet mener at å hindre en slik utvikling er den viktigste oppgaven fagbevegelsen i dag står overfor.! Et helt sentralt mål for tariff- og organisasjonsarbeidet framover må være å organisere en større del av de som arbeider innenfor de områder Fellesforbundet dekker.! Vi må bli bedre på å organisere innleide arbeidstakere, og sørge for at de i størst mulig grad også får ansettelsesforhold i innleiebedriften.

3 Kampen for et seriøst arbeidsliv pågår for fullt

4

5 Mektige motkrefter Økonomiske drivkrefter - press for økt konkurranse og liberalisering Arbeidsgiveres undergraving av lov- og avtaleverk Kriminelle - svart økonomi

6 Faste, direkte ansettelser skal være hovedregelen En regel med mange omgåelser og unntak: midlertidig ansettelse innleie fra bemanningsforetak «hovedregelen i norsk arbeidsliv skal [fortsatt]! være fast ansettelse.»! Ot.prp. nr. 49 ( ) innleie fra produksjonsbedrift entreprise og enkeltmannsforetak

7 Tilknytning har konsekvenser Lønnsforhold - krav på likebehandling Stillingsvern - rett til ansettelse hos oppdragsgiver Overenskomstvalg - tillitsvalgtes forhandlingsrett Tillitsvalgtes vetorett Arbeidstilsynets mulighet til pålegg

8 Veivalg: innleide og tariffavtalene innleie bør begrenses så mye som mye innleide skal omfattes av ordinære tariffavtaler innleide skal følge vilkårene hos innleier

9 Fra dag 1 en kamp om innleieregler Tariffbestemmelsene omfangsbestemmelsene innhold til likebehandling Søksmålsrett (om å få rett og ikke bare ha rett)

10 Likebehandling: Ansatte i bemanningsforetak/vikarbyrå skal, så lenge innleieforholdet varer, ha samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften i samsvar med AML a.! Industrioverenskomsten Fellesbilag FOB Bilag

11 Likebehandling: AML 14-12a (1) minst sikres de vilkår, når det gjelder: a) arbeidstidens lengde og plassering, b) overtidsarbeid, c) varighet og plassering av pauser og hvileperioder, d) nattarbeid, e) feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, f) lønn og utgiftsdekning.! (2) skal ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier, med mindre objektive grunner tilsier noe annet.

12 Grunnlaget for likebehandling er Vår saksbehandler Knut Øygard, tlf Til Forbundets avdelinger og klubber Sirkulære nr. 8 Vår dato Vår referanse 12/ /FF KNOY overenskomstene Innleie fra bemanningsforetak avklaring av spørsmål knyttet til likebehandling, utgiftsdekning og bortetillegg innenfor IO-VOs virkeområde og forbundets videre oppfølging Vi har fått en rekke spørsmål om hvordan de nye tariffbestemmelsene i overenskomstene skal forstås, spesielt i forhold til utgiftsdekning for reise, kost og losji (RKL) og utenbystillegget etter IO-VO. Selv om vilkår for innleide fra bemanningsforetak er regulert av ulike regelverk; overenskomstene, arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsforskrifter, vil man for de fleste tilfeller finne tilstrekkelig veiledning i overenskomstene. Den sentrale bestemmelsen er IO-VO 1.3.2: Ansatte i bemanningsforetak/vikarbyrå skal, så lenge innleieforholdet varer, ha samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften i samsvar med aml a, (forslag i Prop 74L). Det er avtaleforholdet for innleiebedriften som fastsetter hvilke vilkår som gjelder for innleide fra bemanningsforetak. Det omfatter det som framgår av overenskomsten, lokale særavtaler og administrative bestemmelser. Rett til utgiftsdekning (RKL) og bortetillegg er regulert av IO-VO kap 8. Rett til RKL gjelder alle som blir sendt på arbeidsoppdrag utenfor bedriften, mens arbeidstakere som også har arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig ( ) har krav på utenbystillegget 20%. Bestemmelsen gjelder også for innleide fra bemanningsforetak. Grunnlaget for beregning er lønn i innleiebedrift. I IO-VO 8.1 har et unntak for arbeidstakere som blir inntatt på arbeidsstedet. Vi har lenge opplevd at arbeidsgivere har forsøkt å bruke denne bestemmelsen for å omgå overenskomsten. Fellesforbundet har alltid ment at arbeidstakere som bor på brakker eller andre midlertidige husværer og arbeidstakere (pendlere), som har en arbeidstid basert på lange arbeidsdager for å opparbeide lengre friperioder for å reise hjem til familien, ikke er inntatt på stedet. Dette er også kommentert av Høyesterett i verftsdommen. Oppsummert betyr dette at: - innleide arbeidstakere skal avlønnes i samsvar med innleiebedriftens lønnsavtale. I de tilfeller der innleide har oppdrag med nattkvarter utenfor hjemmet skal RKL og bortetillegg utbetales. Postmottak Telefon Besøksadresse Foretaksregisteret Fellesforbundet Fellesforbundet Postboks 9199 Grønland Telefaks Lilletorget 1 Bankkonto 0134 Oslo Oslo

13 Sammenheng likebehandling og allmenngjøring Minstelønn Lønn innleiebedri. 20 % RKL Ingen tariffavtale X Tariffavtale i utleiebedri2 X X X X Tariffavtale i innleiebedri2 X x x Allmenngjorte områder Ingen tariffavtale X X x X Tariffavtale i utleiebedri2 X X X X Tariffavtale i innleiebedri2 X X x X 1) som om ansatte hos innleier var på reiseoppdrag, iht overenskomst. 2) beregnet av minstelønn bare hvis minstelønn +20% > lønn i innleiebedrift.

14 Norsk Industris krav om innleie i frontfaget 2014:

15

16 Unntak fra regelen om faste ansettelser

17 Entreprise, utsetting av arbeid, kjøp av tjenester Oppsplitting av bedrifter og utskilling av virksomhet har pågått lenge «kjernevirksomhet» Svekker klubber og skiller ansettelse fra verdiene i bedriftene Det er få begrensninger i adgang kreative selskapskonstruksjoner

18 Midlertidig ansettelser AML midlertidig ansettelse1! (1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås: a) når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten, b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat), c) for praksisarbeid, ( )! Arbeidsgiver skal minst en gang per år drøfte bruken av midlertidig ansettelse etter bestemmelsene i dette ledd med de tillitsvalgte.

19 Innleie fra bemanningsforetak Industrioverenskomsten: Ved innleie fra bemanningsforetak/ vikarbyrå gjelder AML 14-12: 1) Innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter 14-9 første ledd. 2) I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og tillitsvalgte ( ) inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie uten hinder av det som er bestemt i første ledd. Virksomheten skal på forespørsel fra Arbeidstilsynet fremlegge dokumentasjon på at den er bundet av tariffavtale og at det er inngått avtale med de tillitsvalgte som nevnt i første punktum.

20 Innleie og midlertidig ansettelser Symmetri mellom innleie og midlertidig ansettelse AML 14-9 og 14-12: «Arbeidsinnleie og midlertidige ansettelser er alternativer, og i prinsippet er det mulig å konstruere ethvert midlertidig behov for arbeidskraft som et innleiebehov. Dermed kan arbeidsmiljøloven 58 A i praksis omgås gjennom innleie. Dette tilsier symmetri i reguleringen av innleie fra vikarbyrå og midlertidig ansettelse.» NOU 1998:15 side 120

21 Er bemanningsbransjen unntatt kravet om faste ansettelser? Vikaren har krav på fast ansettelse dersom vikarbyrået har et fast, løpende behov for arbeidskraften, noe som vil være normalsituasjonen i mange vikarbyråer. NOU 1998:15 Arbeidsformidling og arbeidsleie, side 124:

22 Fast ansatte i bemanningsbransjen Status - Econ- rapport: 43 prosent av de innleide er midlertidig ansatt i vikarbyråene, uten garantilønn. Videre oppgir 21 prosent ikke å være ansatt, 16 prosent er fast ansatt med garantilønn Kun 16 prosent av arbeidstakerne som blir leiet ut fra vikarbyrå har en forutsigbar inntekt. 84 prosent har ulike former for midlertidige arbeidskontrakter, og inntekten vil variere med om de får oppdrag fra vikarbyrået eller ikke.

23 Innleie fra produksjonsbedrift AML Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie: (1) Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie, er tillatt når den innleide arbeidstaker er fast ansatt hos utleier. For at virksomheten skal sies ikke å ha til formål å drive utleie, er det et vilkår at utleie skjer innenfor de samme fagområder som utgjør utleierens hovedbeskjeftigelse og at utleieaktiviteten ikke omfatter mer enn 50 prosent av de fast ansatte hos utleier. Innleier skal foreta drøftelser med tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, før beslutning om innleie foretas.

24 AML er en verneregel Rt : En arbeidstaker var ansatt i et selskap som ikke hadde til formål å drive utleie av arbeidskraft (ikke et bemanningsselskap). Han arbeidet i hele ansettelsesperioden (over 4 år) i heltidsstilling for et annet selskap (Statoil). Ansettelsen i utleieselskapet og utleien til Statoil var initiert av og begrunnet i Statoils behov, og arbeidstakeren hadde ikke noen stilling i utleieselskapet å gå tilbake til. (48): Omgåelse vil kunne foreligge dersom en produksjonsbedrift utvikler arbeidsutleie som «et forretningsområde» eller permanent leier ut en andel av sine ansatte uavhengig av om bedriftens behov eller andre av de oppgitte formål tilsier slik utleie. (52): Hovedformålet med er å tilgodese utleiebedrifters behov for å kunne leie ut egne produksjonsansatte arbeidstakere når de ellers ville blitt midlertidig overflødige i egen bedrift. I As tilfelle ligger leieforholdet såpass fjernt fra det som var ment omfattet av 14-13, at utleien ikke kan anses å ha hjemmel i bestemmelsen. (53): Utleieforholdet er da omfamet av 14-12, og A har krav på fast ansemelse i Statoil i medhold av Oerde ledd, jf femte ledd.

25 Innleie eller entreprise? oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet oppdragsgiver beholder ansvaret for det utførte arbeid et antall arbeidstakere er stilt til disposisjon det er fastsatt en timepris eller timeavhengig pris det er ubestemte eller skisserte arbeidsoppgaver entreprenøren har ledelsen av arbeidet entreprenøren har et selvstendig ansvar for resultatet antall arbeidstakere som nyttes på oppdraget er uvedkommende for oppdragsgiver det er avtalt en fast pris entreprenøren nytter egne materialer og verktøy oppdragsgivers materialer og verktøy brukes

26 Det er ikke navnet det kommer an på Innleie eller entreprise? Fast-pris entreprise? Bemanningsentreprise? oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet! oppdragsgiver beholder ansvaret for det utførte arbeid! et antall arbeidstakere er stilt til disposisjon! det er fastsatt en timepris eller timeavhengig pris! det er ubestemte eller skisserte arbeidsoppgaver! oppdragsgivers materialer og verktøy brukes entreprenøren har ledelsen av arbeidet! entreprenøren har et selvstendig ansvar for resultatet! antall arbeidstakere som nyttes på oppdraget er uvedkommende for oppdragsgiver! det er avtalt en fast pris! entreprenøren nytter egne materialer og verktøy

27 Oppsummert: hvilke vilkår? Lønnsvilkår Eget forbud mot diskriminering Solidaransvar Krav om fast ansettelse Midlertidig ansettelse Utleid - bemanning samme ja nei nei samme ja ja nei Entreprise egen avtale nei som allmenngjort nei Utleid produksjonsbedrift egen avtale nei som allmenngjort ja

28 Hvem er tillitsvalgt for de innleide?

29 Forhandlinger og avtaler Hovedavtalen kap 6 gjelder også i forhold til innleide med følgende unntak: Dersom utleiebedriften er bundet av Hovedavtalen mellom LO og NHO, er tvister om den utleides lønns- og arbeidsforhold et forhold mellom partene i utleiebedriften. Tillitsvalgte og bedriftsrepresentant fra innleier kan på forespørsel bistå i forhandlingene med informasjon om avtalene i innleiebedriften. Dersom utleiebedriften ikke er bundet av Hovedavtalen mellom LO og NHO, kan tillitsvalgte i innleiebedriften ta opp med innleier påstander om mislighold av likebehandlingsprinsippet i pkt 2.1 slik at innleier kan få avklart og eventuelt rettet opp i forholdet. Industrioverenskomsten Fellesbilag

30 Hovedavtalen kap VI HA 6-2 Arbeidstakernes representanter 1. De tillitsvalgte godkjennes som representanter og talsmenn for de organiserte arbeidstakere. 2. De tillitsvalgte har rett til å forplikte arbeidstakerne. 3. De tillitsvalgte har rett til å ta seg av og søke ordnet i minnelighet klagemål som de enkelte arbeidstakere har overfor bedriften, eller som bedriften har overfor de enkelte arbeidstakere. IO Bilag Innleide arbeidstakere skal presenteres for tillitsvalgte i innleiebedriften. Partene lokalt skal ved drøfting av innleie også drøfte ressurser til tillitsvalgtsarbeid, jfr HA 6-6

31 Hva betyr dette for egen organisasjon? Medlemskap i Fellesforbundet skjer med utgangspunkt i den bedriften medlemmet er ansatt, dette danner grunnlaget for medlemskap i klubb. Medlemmer som er innleid skal ha adgang til årsmøter og medlemsmøter i klubben i innleiebedriften med tale og forslagsrett Før klubben i en innleiebedrift inngår avtale som gjelder innleides forhold, bør klubber forankre disse blant de organiserte innleide, jf HA Klubbstyret i en innleiebedrift skal ivareta interessene til innleide organiserte arbeidstakere i tråd med de til enhver tid gjeldende overenskomster. Klubbstyret i en innleiebedrift bør søke et samarbeid med klubber til innleide medlemmer (der slike finnes) blant annet i forbindelse med uravstemning

32 og da var det kanskje noen spørsmål? 32

33 Vår saksbehandler Knut Øygard, tlf Sirkulære nr. 8 Vår dato Vår referanse 12/ /FF KNOY Til Forbundets avdelinger og klubber Innleie fra bemanningsforetak avklaring av spørsmål knyttet til likebehandling, utgiftsdekning og bortetillegg innenfor IO-VOs virkeområde og forbundets videre oppfølging Vi har fått en rekke spørsmål om hvordan de nye tariffbestemmelsene i overenskomstene skal forstås, spesielt i forhold til utgiftsdekning for reise, kost og losji (RKL) og utenbystillegget etter IO-VO. Selv om vilkår for innleide fra bemanningsforetak er regulert av ulike regelverk; overenskomstene, arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsforskrifter, vil man for de fleste tilfeller finne tilstrekkelig veiledning i overenskomstene. Den sentrale bestemmelsen er IO-VO 1.3.2: Ansatte i bemanningsforetak/vikarbyrå skal, så lenge innleieforholdet varer, ha samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften i samsvar med aml a, (forslag i Prop 74L). Det er avtaleforholdet for innleiebedriften som fastsetter hvilke vilkår som gjelder for innleide fra bemanningsforetak. Det omfatter det som framgår av overenskomsten, lokale særavtaler og administrative bestemmelser. Rett til utgiftsdekning (RKL) og bortetillegg er regulert av IO-VO kap 8. Rett til RKL gjelder alle som blir sendt på arbeidsoppdrag utenfor bedriften, mens arbeidstakere som også har arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig ( ) har krav på utenbystillegget 20%. Bestemmelsen gjelder også for innleide fra bemanningsforetak. Grunnlaget for beregning er lønn i innleiebedrift. I IO-VO 8.1 har et unntak for arbeidstakere som blir inntatt på arbeidsstedet. Vi har lenge opplevd at arbeidsgivere har forsøkt å bruke denne bestemmelsen for å omgå overenskomsten. Fellesforbundet har alltid ment at arbeidstakere som bor på brakker eller andre midlertidige husværer og arbeidstakere (pendlere), som har en arbeidstid basert på lange arbeidsdager for å opparbeide lengre friperioder for å reise hjem til familien, ikke er inntatt på stedet. Dette er også kommentert av Høyesterett i verftsdommen. Oppsummert betyr dette at: - innleide arbeidstakere skal avlønnes i samsvar med innleiebedriftens lønnsavtale. I de tilfeller der innleide har oppdrag med nattkvarter utenfor hjemmet skal RKL og bortetillegg utbetales. Postmottak Telefon Besøksadresse Foretaksregisteret Fellesforbundet Fellesforbundet Postboks 9199 Grønland Telefaks Lilletorget 1 Bankkonto 0134 Oslo Oslo

34 Vår dato Vår referanse 12/ /FF KNOY 2 av 3 - RKL kan ikke inngå som lønnselement for å oppnå likebehandling i innleiebedrift, men er en ren utgiftsdekning som skal komme i tillegg til arbeidstakers lønn. Tilsvarende skal gjøres med bortetillegget. Godkjenning av arbeidstidsordninger Fellesforbundet har sammen med LO gjennomgått hvordan arbeidstidsordninger etter forbundsavtalen skal håndteres for bemanningsforetak. Utgangspunktet er at avtaleretten for arbeidstidsordninger ligger hos partene i innleiebedriften, jf IO Fellesbilag 8, pkt LO har fastsatt følgende: Det er innleiebedriften som skal søke unntak etter Aml (4) for innleide mannskaper på lik linje som for egne ansatte. Søknader skjer på grunnlag av avtaler mellom partene i innleiebedriften, jf. HA 6-2 (2). Se også gjeldende tariffbestemmelser. Likebehandlingsprinsippet tilsier da at en avtale/godkjenning gjelder på de samme vilkår og med de samme kriterier som ville vært avtalt dersom unntaket hadde omfattet innleiebedriftens egne ansatte. Dette gjelder også eventuelle sentrale og lokale tariffmessige vilkår som vil utløses ved unntak fra arbeidstidsbestemmelsene. Hvilke arbeidstakere som kan ha slike arbeidstidsordninger framgår av forbundsavtalen: Godkjenning gis kun til personell som har nattkvarter utenfor hjemmet, med unntak av godkjenning for offshorerotasjon. Det vil bli sendt ut mer informasjon om dette etter at forbundsavtalen har vært behandlet i sekretariatet. Lokale lønnsavtaler - tilpasning og omgåelse Innleiebestemmelsene har to fundamenter; at avtalene i innleiebedriften legges til grunn og at de tillitsvalgte i innleiebedriften skal kunne ivareta de innleides interesser. De fleste av våre overenskomster gir et stort rom for lokale lønnsavtaler. Vi er kjent med at flere bedrifter ønsker nye lokale lønnsavtaler der det introduseres vesentlig lavere lønn for nyansatte og tillegg skreddersydd for de fast ansatte. I noen tilfeller har klubber deltatt i slike avtaler. Avtalene har typisk nye trinn som knapt nok tilfredsstiller minstelønnskravet i overenskomsten, og det gjøres videre endringer i vilkårene for å få lønnsplassering høyere oppe i systemet. Vilkårene i lønnssystemet utformes slik at alle tilsynelatende behandles likt, men i praksis innebærer dette at alle egne ansatte tilfredsstiller de vilkår som gir høyere lønnsinnplassering mens de innleide konsekvent blir lønnet etter systemets laveste lønnssatser. Det innføres lønnselementer som ansiennitet i Skandinavia, språkkunnskaper mm. NHO Service og flere bemanningsforetak har vært aktive pådrivere for slike lønnsavtaler for innleiebedrifter, med sikte på fortsatt å kunne tilby billig arbeidskraft. Selv der dette fremstår som like vilkår er hensikten åpenbar. Slike avtaler undergraver overenskomstene og vil raskt kunne få konsekvenser for de fast ansatte i innleiebedriften. Avtalene rammer spesielt ansatte i reisebedrifter (bemanningsforetak) med tariffavtale. De opplever konkurransevridning, tap av oppdrag og press på vilkår. Avtaler som åpenbart er etablert for å omgå likebehandlingsprinsippet, og dermed i strid med lov- og avtaleverket kan bli underkjent. Slike avtaler vil også kunne være i strid med forbudet mot diskriminering etter diskrimineringsloven.

35 Vår dato Vår referanse 12/ /FF KNOY 3 av 3 Oppfølging av saker rundt omgåelse En del bedrifter, forsøker å unngå likebehandlingsreglene ved omdanning av selskapene og avtaleforholdene, enten ved å definere kontraktsforholdet som en underentreprise eller ved å definere utleier som produksjonsbedrift. Det er flere eksempler på at innleieforhold framstilles som "fastprisavtaler", uten at det endrer de reelle forholdene. Fellesforbundet vil følge opp slike saker fortløpende. Videre oppfølging Eventuelle tvister om RKL og andre tariffbestemmelser vil bli fulgt opp på vanlig måte. Regjeringen har vedtatt nye tiltak mot sosial dumping i Handlingsplan 3. Forslaget om at Arbeidstilsynet skal få kompetanse til å kreve dokumentert at det ved innleie foreligger avtale med tillitsvalgt burde bidra til at innleie etter AML 14-12(2) bare skjer i bedrifter med tariffavtale. En effektiv håndheving vil kreve en vesentlig satsing fra Arbeidstilsynet. Gjennom kontakten forbundet har med Arbeidstilsynet, og på annen måte, vil behovet for tilsynets prioritering av arbeid med overholdelse av innleiebestemmelsene mv bli fulgt opp. Hovedavtalens bestemmelser knyttet til presentasjon overfor de tillitsvalgte, de tillitsvalgtes arbeidsforhold og ressurser er forsterket gjennom de nye bestemmelsene for å lette de tillitsvalgtes arbeid, og bør vies ekstra oppmerksomhet slik at bestemmelsene brukes i størst mulig grad. Viktigheten av å organisere de innleide, og sørge for at disse inkluderes i klubbens arbeid vil også kunne bidra til å oppnå målet med full likebehandling. De tillitsvalgte i bedriftene har fått en viktig rolle og mye ansvar. Mange opplever situasjonen som svært krevende. Ytterligere tiltak for å støtte opp om de klubbtillitsvalgte vurderes, slik at de opplever at de får nødvendig bistand og støtte fra avdelingene og forbundet. Med vennlig hilsen Fellesforbundet Jørn Eggum Knut Øygard

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen ØKT BEMANNING? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Foto: Shutterstock Glass og Fasadeforeningen Utgitt av Glass og Fasadeforeningen i samarbeid

Detaljer

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Veileder til de nye reglene i arbeidsmiljøloven som trer i kraft i 2013 www.bemanningsbransjen.no Nye regler i arbeidsmiljøloven om innleie Den 19. november

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2012-18. årgang. Tema Innleie av arbeidskraft

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2012-18. årgang. Tema Innleie av arbeidskraft EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2012-18. årgang Tema Innleie av arbeidskraft Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett Nye regler om innleie av arbeidstakere Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett DAGENS TEMA 1. Nye regler som følge av Vikarbyrådirektivet 2. Når kommer reglene til anvendelse? 3. Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

Oljetransportavtalen 2012-2014. overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper

Oljetransportavtalen 2012-2014. overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper Overenskomst av 2012 Nr. 488 Oljetransportselskaper Utløp 31. mars 2014 Oljetransportavtalen 2012-2014 overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Flemming Hansen Terje Solberg John Giæver Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Flemming Hansen Terje Solberg John Giæver Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 10. juni 2015 Saksnr.: 18/2014 Lnr.: 16/2015 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Flemming Hansen Terje Solberg John Giæver Axel Thuve Saken gjelder: Oljetransportavtalen

Detaljer

O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I. mellom

O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I. mellom Den Elektrokjemiske Industri Nummer: 101 Overenskomst av 2012 Utløp: 31.05.2014 O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I 2012 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karen-Anne Gussgard Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karen-Anne Gussgard Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 9. mars 2015 Saksnr.: 22/2014 Lnr.: 8/2015 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Karen-Anne Gussgard Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve Spørsmål

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2

Overenskomstens del A, A1 og A2 Overenskomstens del A, A1 og A2 Spekter og LO-forbundene Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Generelt lønnstillegg...6 Likestilling

Detaljer

og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. RIKSMEKLERENS FORSLAG i sak 2012-001 mellom FELLESFORBUNDET på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten, Nexansoverenskomsten, Teknologi-

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013 Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Agenda for dagen Innledning Hva er nytt og hva er ikke? Likebehandlingsprinsippet Tilgang til felles

Detaljer

TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL NSoF 2014 NORSK SJØOFFISERSFORBUND Gjelder fra 1. juni 2014 til 31. mai 2016 TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Bruk av utenlandsk arbeidskraft Februar 2009 AKTUELT Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Bruk av utenlandsk arbeidskraft NHO Mat og Bio registrerer at bruk av utenlandsk arbeidskraft både har og ventelig vil

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side 123 Forpleiningsbedrifter (Industri Energi) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående forpleiningsbedrifter på den

Detaljer

Informasjon om resultatet av meklingen Tariffoppgjøret 2012 Norsk Teknologi El & IT Forbundet Landsoverenskomsten for elektrofagene

Informasjon om resultatet av meklingen Tariffoppgjøret 2012 Norsk Teknologi El & IT Forbundet Landsoverenskomsten for elektrofagene Informasjon om resultatet av meklingen Tariffoppgjøret 2012 Norsk Teknologi El & IT Forbundet Landsoverenskomsten for elektrofagene Vedrørende regler for uravstemning og stemmeseddel vises det til informajson

Detaljer

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene 153 OVERENSKOMST 2012 Iskremfabrikkene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke og de i denne stående iskremfabrikker på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Næringsog Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Detaljer

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 154 VEDLEGG 8 Vedlegg 9 Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 9-1 Målsetting Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon er enige om nødvendigheten av

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Fafo-notat 2010:05

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no OPERATØRAVTALEN MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM ABC OG BP Utløp 31.5.2016 www.abclub.no INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I... 3 DEL II... 3 1. VIRKEOMRÅDE... 3 2. ANSETTELSE

Detaljer

OVERENSKOMST. Baker- og konditorfagene

OVERENSKOMST. Baker- og konditorfagene 133 OVERENSKOMST Baker- og konditorfagene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og forbundets

Detaljer