SHIPKON Postboks SKUDESNESHAMN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SHIPKON Postboks 130 4297 SKUDESNESHAMN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG"

Transkript

1 VÅR DATO VÅR REFERANSE /17856 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Thor-Egil Mølstre tlf SHIPKON Postboks SKUDESNESHAMN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Arbeidstilsynet viser til tilsyn den ved Westcon Yard AS i Ølensvåg. Det var ingen ledere til stede fra Shipkon. Til stede fra Arbeidstilsynet: Rådgiver Kjersti Marie Gjerd og seniorrådgiver Bjørg Roska. Seniorrådgiver Svein Nesse og seniorinspektør Oddgeir Nilsen gjennomførte intervju med ansatte. Det ble ikke gjennomført intervju med arbeidstakere fra Shipkon. Hensikten med tilsynet: Bakgrunnen for tilsynet var å kontrollere at arbeidstakerne har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til forskrift om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien. Gjennomføring av tilsynet: Det ble gjennomførte en felles aksjon sammen med Skatteetaten og Politi. Ut av oversiktslister utlevert av Westcon Yards AS, ble deres virksomhet plukket ut for kontroll. Videre fikk virksomheten pålegg om utlevering av opplysninger for arbeidstakerne vi plukket ut under tilsynet. All etterspurt dokumentasjon er mottatt og gjennomgått: Standard arbeidsavtaler mellom Shipkon sp.zo.o. NUF og 5 polske arbeidstakere Lønnsslipper Arbeidstidslister Protokoll mellom arbeidstakerrepresentant og virksomheten om samtykke til å inngå "Working arrangements for long distance commuters" ordning General conditions for hired personell between Westcon Yards AS (contractor) and subcontractor (contractee) Sub-contractor agreement mellom Westcon Yards og Shipcon om innleie av arbeidskraft for tidsromemt Arbeidstilsynet har i eget arkiv funnet frem Tillatelse til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, som viser at Shipcon NUF den fikk samtykke fra Arbeidstilsynet gjeldene fram til Hovedinntrykk og funn: Shipcon NUF er registrert hos Arbeidstilsynet som et bemanningsforetak i Norge. Shipcon har inngått en ettårig kontrakt om utleie av arbeidstakere til Westcon. Arbeidet som utføres er hovedsaklig innen plate/sveis, rør- og mekanisk arbeid. Arbeidstakerne er under direkte instruksjon fra Westcon Yard AS. POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen TRONDHEIM INTERNETT TELEFAKS Norge

2 VÅR REFERANSE 2 Arbeidskontrakter og lønn: Rettslig grunnlag Forskrift om delvis allmenngjøring av Verftsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien 3 har minstelønnsbestemmelser for arbeid innen skips- og verftsindustrien. Arbeidstakere som utfører produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og verftsindustrien, jf. 2, skal ha en lønn pr. time på minst: a) kr 140,07 for fagarbeidere b) kr 133,78 for spesialarbeidere c) kr 127,56 for hjelpearbeidere Med unntak for arbeidstakere som blir inntatt på arbeidsstedet skal det for arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, betales et tillegg til timelønnen på: a) kr 27,61 for fagarbeidet b) kr 26,36 for spesialarbeider c) kr 25,11 for hjelpearbeider 7 - Utgifter til reise, kost og losji. For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver etter nærmere avtale dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt, og for et rimelig antall hjemreiser. Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på oppdrag utenfor sitt hjemsted, skal det være avtalt ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji, men fast diettsats, betaling etter regning e.l. kan avtales. Arbeidsmiljøloven 1-7 (1) - (1) og (2). Faktiske forhold og Arbeidstilsynets vurdering: Ut av innsendte lønnslipper ser vi at arbeidstakere som vi har bedt om dokumentasjon for har en timelønn fra kr 133,78 timen, som er minstelønn for spesialarbeidere. Ut fra innsendte arbeidskontrakter ser vi at arbeidstakerne er ansatt hos Shipcon sp.zo.o NUF, med adresse i Gdansk, Polen (norsk kontaktperson i Skudeneshavn). Arbeidstakerne har sin arbeidsgiver og sin bostedsadresse i utlandet, og blir å anse som utsendt arbeidstaker, jf. arbeidsmiljøloven 1-7 og forskrift om utsendte arbeidstakere. De polske arbeidstakerne må anses å være sendt til Norge i arbeidsgivers interesse for å arbeide i en periode (til prosjektet er avsluttet), og kan dermed ikke anses å være "inntatt på arbeidsstedet". Normal forståelse av dette begrepet var opprinnelig at det var tillatt for en "utenbys" arbeidsgiver å ansette lokal arbeidskraft for en periode ved f.eks. et verft. Arbeidstilsynet bygger og sin konklusjon på at Shipcon NUF i sin søknad om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden har påpekt at dette dreier seg om langpendlere som har behov for å arbeide ut over alminnelig arbeidstid i perioder for så å kunne avspasere innarbeidet tid til å besøke sin familie i hjemlandet. Tillatelsen er behandlet og innvilget på dette grunnlag.

3 VÅR REFERANSE 3 For utsendte arbeidstakere skal arbeidsgiver betale et tillegg til timelønnen på kr 26,36 (spesialarbeider), jf. ovenfor. Virksomheten må dermed sørge for at alle utsendte arbeidstakere som kommer inn under forskift om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skipsog verftsindustrien får en timelønn på minimum kr 160,14. Konklusjon: Arbeidstakerne anses ikke å være "inntatt på stedet" og skal ha utbetalt reisetillegg i forskriftens 3 annet ledd., samt dekning av utgifter til reise, kost og losji. Vi viser til varsel om pålegg 1. Arbeidstid 2.1 Generelt om arbeidstid - veiledning. Arbeidsmiljøloven kapittel 10 inneholder bestemmelser som regulerer arbeidstid. Arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven er vernebestemmelser. Hovedformålet med bestemmelsene er i følge forarbeidene å sikre at arbeidstiden ikke påfører arbeidstaker og dennes nærmeste familie unødige helsemessige og sosiale belastninger. Arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven setter rammer for den daglige og ukentlige (periodevise) arbeidstiden. Etter arbeidsmiljøloven 10-4 første ledd skal den alminnelige arbeidstiden ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av syv dager. Arbeidsmiljøloven 10-5 tillater under visse vilkår at arbeidstiden gjennomsnittsberegnes. Gjennomsnittsberegning innebærer at den daglige og ukentlige arbeidstiden utvides, men uten at rammene for den totale arbeidstiden økes (arbeidstiden skal i gjennomsnitt ikke bli lenger enn det som er foreskrevet i arbeidsmiljøloven 10-4). For at en virksomhet skal kunne gjennomsnittsberegne arbeidstiden, må virksomheten enten ha inngått skriftlig avtale om gjennomsnittsberegning med den enkelte arbeidstaker, med tillitsvalgte der hvor virksomheten er bundet av tariffavtale eller søkt og fått samtykke til gjennomsnittsberegning av Arbeidstilsynet. Faktiske forhold og Arbeidstilsynets vurdering Vi viser til tillatelse til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden (dagtid), jf arbeidsmiljøloven 10-5 (3) av , vår referanse 2008/ Virksomheten har fått tillatelse til å arbeide 4 uker med 2 uker avspasering, med maks arbeidstid på 54 timer i uken. I godkjennelsen har vi satt et vilkår om at det ikke benyttes overtid i perioden som godkjennelsen gjelder for. Etter en gjennomgang av timelister mottatt fra virksomhetens norske representant finner Arbeidstilsynet flere brudd på tillatelsen til gjennomsnittsberegning gitt av Arbeidstilsynet Dette gjelder dagtidsordninger, med vilkår om at overtid ikke skal benyttes i kombinasjon med gjennomsnittsberegningen. Det fremgår at arbeidstakere ved gjentatte anledninger arbeider lenger enn 10 timer per dag. Det fremkommer at arbeidstakerne arbeider på natt. Det fremkommer at det arbeides på søndager, slik at arbeidstakerne ikke får 35 timer sammenhengende hvile i løpet av 7 dager. Det foreligger også tilfeller der arbeidstakerne har

4 VÅR REFERANSE 4 arbeidet 3 av 4 søndager i en rotasjonsperiode. Dette er brudd på vår tillatelse til gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Vi viser til varsel om pålegg 2. Varsel om pålegg Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og til å sette vilkår i arbeidsmiljøloven 18-6 første og sjette ledd. På bakgrunn av det ovennevnte vurderer vi å gi følgende pålegg: Pålegg 1: 1. Arbeidsgiver må sørge for at arbeidstakerne avlønnes i henhold til minstelønnssatsene i forskrift om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien Arbeidsgiver må inngå avtale om dekning av nødvendige reiseutgifter, samt dekning av utgifter til kost og losji, når virksomhetens behov gjør overnatting utenfor hjemmet nødvendig. jf. Forskrift om delvis allmenngjøring av Verftsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien 7. Frist for gjennomføring: En måned etter at et eventuelt vedtak om pålegg er fattet. Hva skal til for at Arbeidstilsynet skal anse pålegget som etterkommet? 1. Pålegget anses etterkommet når Arbeidstilsynet Vestlandet har mottatt en skriftlig bekreftelse på at arbeidstakerne avlønnes i henhold til minstelønnssatsene i forskrift om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien 3. Virksomheten må også sende kopi av lønnsslipper for perioden september/oktober. 2. Pålegget anses som etterkommet når Arbeidstilsynet Vestlandet har mottatt en skriftlig avtale som beskriver hvordan kost, losji og reiseutgifter skal dekkes. Pålegg 2: Virksomheten må sørge for at arbeidstakerne har en arbeidstid som er i henhold til reglene for alminnelig arbeidstid, jf. arbeidsmiljøloven 10-4 og 10-5 jf. Forskrift om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien. Benyttes tillatelse fra Arbeidstilsynet i henhold til arbeidsmiljøloven 10-5 skal overtid ikke benyttes. Frist for gjennomføring: En måned etter at et eventuelt vedtak om pålegg er fattet. Hva skal til for at Arbeidstilsynet skal anse pålegget som etterkommet? Pålegget anses etterkommet når Arbeidstilsynet Vestlandet har mottatt kopi av timelister for perioden september/oktober, og ved at arbeidsgiver oversender en beskrivelse av hvordan arbeidstiden skal organiseres i virksomheten. Beskrivelsen må også omhandle bruk av overtid og nattarbeid. Det må spesielt tas hensyn til hvordan arbeidsgiver og innleier følger opp den enkelte utleide/innleide arbeidstaker. Hvis virksomheten har kommentarer til det som er beskrevet eller til de pålegg med frister som er vurdert, ber vi om skriftlig tilbakemelding senest

5 VÅR REFERANSE 5 Hører vi ikke noe fra virksomheten innen fristen, vil vi gi pålegg i tråd med det som er beskrevet i dette varselet. Vedtaket vil deretter bli sendt til virksomheten. Vi ber om at dere oppgir vårt referansenummer 2011/17856 ved svar. Med hilsen Arbeidstilsynet Vestlandet Johs B Lægland tilsynsleder (sign.) Thor-Egil Mølstre seniorinspektør (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: Westcon Yard AS 5582 ØLENSVÅG Verneombud/arbeidstakerrepresentant