Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006:"

Transkript

1 ARBEIDSRETTEN Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006: Landsorganisasjonen i Norge, med Musikernes fellesorganisasjon (advokat Einar Stueland) mot KS (KS Advokatene v/advokatfullmektig Hanne Lyngstad Solberg). Dommere: Mehl, Nykaas, Gussgard, Hågensen, Berntsen, Stangnes og Thorsen. I Innledning (1) Under revisjonen av hovedtariffavtalen for kommuner m.v. i 2004 kom partene ikke til enighet og det ble gjennomført mekling. I meklingsmannens senere vedtatte forslag datert 27. mai 2004 heter det i pkt. 11 blant annet: Musikk- og kulturskolelærere innplassert i stillingskodene 6814 og 6937 og distriktsmusikere innplassert i stillingskodene 7498 og 7495 får pr sin lønn beregnet etter bestemmelsene i HTA kap. 4, pkt. 4 C. (2) Det har oppstått tvist om forståelsen av bestemmelsen, særlig i forhold til arbeidstakere som er innplassert i de aktuelle stillingskodene på grunnlag av realkompetanse. II Hovedtariffavtalens bestemmelser (3) I hovedtariffavtalen for kommuner m.v. mellom KS og blant andre Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Musikernes fellesorganisasjon (MFO) for perioden 1. mai april 2006 ble det i et nytt kap. 4 C inntatt bestemmelser om undervisningsstillinger i skolen. Her heter det: 1. Stillingskodene 1402, 1403 og 0967 innplasseres i henhold til kompetanseforskrift gjeldende før 1. august 2002.

2 2 2. Undervisningspersonell tilsatt pr i stillingskodene 0960, 0961, 0962, 0963, 0965, 0966, 1423 og 1424 overføres og innplasseres som følger: Undervisningsstillinger, høgskoleutdanning: 0960 Morsmålslærer 0961 Lærer Undervisningsstillinger, minimum 4 år universitets-/høgskoleutdanning 0962 Adjunkt Undervisningsstillinger, minimum 5 år universitets-/høgskoleutdanning 0963 Adjunkt med opprykk Undervisningsstillinger, minimum 6 år universitets-/høgskoleutdanning 0965 Lektor 0966 Lektor med opprykk Stillinger med krav om fagbrev/tilsvarende utdanningsnivå jf. HTA kap. 4B 1423 Undervisningspersonell uten godkjent utdanning 1424 Undervisningspersonell uten godkjent pedagogisk utdanning (4) De stillingene tvisten gjelder, er plassert i kap. 4 B. Under overskriften Gjennomgående stillingskoder med hovedbenevnelse heter det blant annet: 7498 Distriktsmusiker (m. høgskole) 7495 Distriktsmusiker (m. utd. utover høgskole) 6816 Musikk- og kulturskolemedarbeidere 6814 Musikk- og kulturskolelærer (m. høgskole) 6937 Musikk- og kulturskolelærer (m. utd. utover høgskole) (5) I de innledende merknadene til kap. 4 B heter det under pkt. 3: Ved lønnsfastsettelsen skal det bl.a. tas hensyn til stillingens kompleksitet, og den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse. (6) I kap. 4 er det innledningsvis fastsatt bestemmelser om minstelønnssatser for de stillingene som er omfattet av kap. 4 B og 4 C. Det heter blant annet: Kap 4 B 0 år 10 år 16 år Stillinger uten særskilt krav om utdanning Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger Stillinger med krav om høgskoleutdanning Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning Kap 4 C Lærer Adjunkt Adjunkt med tilleggsutdanning Lektor Lektor med tilleggsutdanning

3 3 III Tariffhistorien (7) I hovedtariffavtalen for perioden kap. 3 om lønnsregulativet var stillingene som musikkskolelærer og distriktsmusiker inndelt i fem stillingsbetegnelser og stillingskoder med tilhørende merknader om kompetanseregler. Her heter det: Musikkskolelærer IA 6937 Kompetanseregler: Min. 6 års høyere utdanning med hovedvekt på musikk og tilfredsstillende pedagogisk utdanning. Musikkskolelærer IB 6964 Kompetanseregler: Min. 5 års høyere utdanning med hovedvekt på musikk og tilfredsstillende pedagogisk utdanning. Musikkskolelærer II 6813 Kompetanseregler: Min. 4 års høyere utdanning med hovedvekt på musikk og tilfredsstillende pedagogisk utdanning. Musikkskolelærer III 6814 Kompetanseregler: Min. 2 års utdanning med hovedvekt på musikk og tilfredsstillende pedagogisk utdanning. Musikkskolelærer IV 6816 Kompetanseregler: Musikklærer med lavere utdanning enn nevnt under III. Distriktsmusiker I 7495 Min. 6 års høyere utdanning med hovedvekt på musikk Distriktsmusiker II 7496 Min. 5 års høyere utdanning med hovedvekt på musikk Distriktsmusiker III 7497 Min. 4 års høyere utdanning med hovedvekt på musikk Distriktsmusiker IV 7498 Min. 3 års høyere utdanning med hovedvekt på musikk Distriktsmusiker V 7499 Mindre enn 3-årig utdanning med hovedvekt på musikk Merknad: Med hovedvekt på musikk menes at mer enn halvparten av den høyere utdanningen er musikkutdanning. (8) I hovedtariffavtalen for perioden kap. 3 pkt. 3.4 Stillingsregulativet pr heter det: 3 Den enkelte arbeidstaker skal avlønnes etter funksjon, dvs. det arbeids- og ansvarsområde som tilligger stillingen. Forutsetter stillingens funksjon nyttiggjøring av en bestemt kompetanse, og arbeidstaker innehar slik kompetanse, skal det tas hensyn til dette ved lønnsfastsettelsen. (9) I protokollvedlegg til pkt. 3.4 heter det under pkt. 4 Protokolltilførsler : 1) Kompetanseregler i Hovedtariffavtalen for perioden for organister, musikkskolelærere og distriktsmusikere erstattes av følgende: a) Der stillingens arbeids- og ansvarsområde forutsetter nyttiggjøring av relevant musikkkompetanse på høyskolenivå, skal organister, musikkskolelærere og distriktsmusikere tilsettes i stilling i struktur 2. b) Der stillingens arbeids- og ansvarsområde forutsetter nyttiggjøring av relevant musikkkompetanse på universitetsnivå, skal organister, musikkskolelærere og distriktsmusikere tilsettes i stilling i struktur 3. (10) I B-rundskriv nr. 51/96 datert 9. desember 1996 fra KS het det blant annet:

4 4 Nytt stillingsregulativ musikkfaglige stillinger Nytilsetting i musikkfaglige stillinger etter Utlysning/kompetansevurdering I musikkfaglige stillinger er det pr. i dag mange arbeidstakere uten formell kompetanse, men med en betydelig reell kompetanse. Ved nytilsetting kan arbeidstakere med slik reell kompetanse, som tidligere, tilbys en lønnsplassering på linje med arbeidstakere med formell kompetanse. (11) I hovedtariffavtalen for perioden heter det i kap. 4 Sentralt lønns- og stillingsregulativ blant annet: 4.1 Innledende merknader 1 Sentralt stillingsregulativ inneholder de ulike stillingers minimumsavlønning. 2 Lønnsfastsettelsen lokalt skjer ved tilsetting og på grunnlag av bestemmelsene i hovedtariffavtalen. 3 Ved lønnsfastsettelsen skal det bl.a. tas hensyn til stillingens kompleksitet og den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse. (12) Stillingene var inndelt i fire grupper: Stillinger uten særskilt krav om utdanning Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger Stillinger med krav om høgskoleutdanning Stillinger med krav om høgskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning. (13) De aktuelle stillingskodene var de samme som i hovedtariffavtalen for perioden kap. 4 B. IV Nærmere om tariffrevisjonen i 2004 (14) Forhandlingsansvaret for undervisningspersonalet i grunnskolen og den videregående skole ble med virkning fra 1. mai 2004 overført fra staten til den enkelte kommune og fylkeskommune. I hovedtariffavtalen for kommuner m.v. for perioden ble det som nevnt ovenfor inntatt et nytt kap. 4 C om undervisningsstillinger i skolen. Forhandlingene om disse bestemmelsene fant i hovedsak sted mellom KS og lærerorganisasjonene. (15) Under forhandlingene var de ulike forbundene i LO, herunder MFO, representert av LO Kommune (LOK). Den 29. april 2004 la LOK frem blant annet følgende krav: Stillinger i musikk- og kulturskoler Ansatte i undervisningsstillinger i kommunale musikk- og kulturskoler og distriktsmusikere skal være sikret samme avlønning som undervisningspersonale i skoleverket.

5 (16) Det er ikke fremlagt noe tilbud fra KS på dette punkt. 5 (17) Partene kom ikke til enighet og forhandlingene ble brutt. Under meklingen kom partene frem til enighet om den tekst som fremgår av riksmeklingsmannens møtebok av 27. mai I pkt. 11 heter det: Musikk- og kulturskolelærere innplassert i stillingskodene 6814 og 6937 og distriktsmusikere innplassert i stillingskodene 7498 og 7495 får pr sin lønn beregnet etter bestemmelsene i HTA kap. 4, pkt. 4 C. Fra samme tidspunkt faller SFS 2211 bort. Musikk- og kulturskolelærerne kommer ikke inn under ny særavtale for undervisningspersonalet eller tilpasninger for undervisningspersonalet i fellesbestemmelsene. V Tvisteforløpet (18) I tilknytning til gjennomføringen av tariffoppgjøret i 2004 oppsto det tvist i en del kommuner om forståelsen av bestemmelsen i riksmeklingsmannens møtebok pkt. 11. Da partene lokalt ikke kom til enighet, krevde MFO i brev av 24. januar 2005 forhandlinger med KS med hjemmel i hovedavtalens del A 7-2. I protokoll fra tvisteforhandlingsmøte den 15. april 2005 heter det: KS sitt syn: Det følger av ordlyden i protokollen fra tariffoppgjøret 2004 at musikk- og kulturskolelærere innplassert i stillingskodene 6814 og 6937 skal få sin lønn beregnet etter bestemmelsene i kap 4 C. Dette innebærer at vilkårene etter kap 4 C med hensyn til lengden av formell faglig kompetanse må være oppfylt for at de aktuelle arbeidstakerne skal få sin lønn beregnet etter de ulike kategorier undervisningsstillinger. Partenes felles intensjon var at denne gruppen skal ha mulighet til å bli avlønnet likt som undervisningspersonell, ikke at de skal få bedre rettigheter enn undervisningspersonalet. Det følger av ordlyden i kap 4 C at ved manglende formell kompetanse skal avlønning skje etter kap 4 B. LO s krav under tariffoppgjøret i 2004 vedrørende denne arbeidstakergruppen ble imøtekommet ved at det ble gitt mulighet for lik avlønning for de som arbeider både i grunnskole og musikk- og kulturskole. I protokollen til Riksmeklingsmannens møtebok, pkt. 11, er det også tydelig presisert at ny særavtale for undervisningspersonalet og tilpasningene til fellesbestemmelsene i HTA ikke blir gjort gjeldende for musikk- og kulturskolelærerne. LO/MFO sitt syn: Riksmeklingsmannens møtebok for tariffoppgjøret pr. 1. mai 2004, pkt. 11, henfører musikk- og kulturskolelærere (still.kode 6814 og 6937) og distriktsmusikere (still.kode 7498 og 7495) til avlønning iht. kap. 4 pkt 4 C. De kan ikke avlønnes etter kap 4 pkt. 4 B når de er innplassert i de aktuelle stillingskodene. Det kreves etterbetaling iht. foranstående. LO/MFO viser til at KS i B-rundskriv nr. 51/96 ga uttrykk for at både formell og reell kompetanse tillegges vekt ved lønnsplasseringen. Det er overraskende at KS nå fraviker dette standpunktet. Etter det som er sagt i møtet er grunnen til KS nye standpunkt at det har oppstått tvist om lønnsfastsettelsen. KS beskrivelse av partenes felles intensjon ved tariffoppgjøret bestrides. (19) LO, med MFO, brakte saken inn for Arbeidsretten ved stevning av 17. juni Hovedforhandling ble holdt 12. og 13. september Det ble gitt forklaringer fra én representant for hver av partene. Fire vitner ble avhørt.

6 6 VI Saksøkernes anførsler (20) Landsorganisasjonen i Norge, med Musikernes fellesorganisasjon, har i hovedsak anført: (21) Saken gjelder forståelsen av pkt. 11 i riksmeklingsmannens møtebok fra kommuneoppgjøret i Saksanlegget er imidlertid begrenset til spørsmålet om musikk- og kulturskolelærere som er innplassert i stillingskode 6814 og 6937 og distriktsmusikere i stillingskodene 7498 og 7495 skal ha lønn etter de fire første alternativene i hovedtariffavtalens kap. 4 C. Saken gjelder ikke spørsmålet om hvilket av disse alternativene de skal lønnes etter. En del av KS anførsler faller derfor utenfor saken. (22) Da lærerne ble innfaset i hovedtariffavtalen i 2004, fremmet LOK krav om at de musikk- og kulturskolelærere og distriktsmusikere som var innplassert i de aktuelle stillingskodene, skulle være sikret samme lønn som lærerne i skoleverket. LOKs oppfatning under meklingen var at kravet ble imøtekommet. Som motytelse oppga MFO sin særavtale med KS. Dette var en viktig innrømmelse som blant annet innebar lengre arbeidstid for ansatte i de berørte stillingene. (23) Slik KS tolker bestemmelsen i riksmeklingsmannens møtebok pkt. 11, sjonglerer de med kriterier for avlønning mellom kap. 4 B, kap. 4 C og kompetanseforskriften. Kompetanseforskriften inneholder to sett med krav. Det ene er krav til pedagogisk utdanning som er ufravikelig for å få fast tilsetting som lærer. Det andre er krav til fagutdanning, enten som allmennlærer eller annen tilsvarende utdanning. Kompetanseforskriften gjelder ikke for musikk- og kulturskolelærere og distriktsmusikere. Det stilles ikke tilsvarende krav til formell utdanning for disse gruppene. (24) Under forhandlingene gjorde KS det klart at de ikke ville flytte de aktuelle stillingsgruppene til kap. 4 C. Det var bare selve avlønningen som skulle beregnes etter kapittelet. Det gir derfor liten mening når KS nå hevder at ansatte i de berørte stillingskodene må oppfylle kompetanseforskriftens krav, som ikke gjelder for disse. Partene er enige om at det ikke nødvendigvis stilles krav til pedagogisk utdanning for musikk- og kulturskolelærere og distriktsmusikere. Skal man følge kravene i kap. 4 C, er man like bundet av de pedagogiske som de faglige kravene.

7 (25) Alle de aktuelle stillingskodene i kap. 4 B har krav til minimum høgskoleutdanning. I de siste ti årene forut for 2004 har det vært lagt vekt på realkompetanse ved innplassering i disse stillingskodene. Realkompetanse har vært likestilt med høgskoleutdanning, og også personer helt uten formell utdannelse er innplassert her. Dette er partene enige om. Denne rettstilstanden ble ikke endret i Samme uttrykk om krav til høgskoleutdanning er brukt i kap. 4 C. For musikk- og kulturskolelærere og distriktsmusikere må dette uttrykket ha samme betydning i begge bestemmelser. Det må da legges til grunn at også i denne sammenhengen betyr høgskoleutdanning formell kompetanse eller realkompetanse. Realkompetanse ble ikke nevnt eller diskutert under forhandlingene i 2004, fordi man ikke mente å foreta endringer i forhold til denne gruppen ansatte. 7 (26) Ordlyden i møtebokens pkt. 11 må forstås i samsvar med og på bakgrunn av tidligere bestemmelser og praksis hvor realkompetanse er likestilt med formell kompetanse. Det har ikke på noe tidspunkt vært hevdet at teksten i pkt. 11 endrer tidligere praksis. Musikk- og kulturskolelærere og distriktsmusikere skal ikke innplasseres i, men avlønnes etter, kap. 4 C. De er allerede innplassert i stillingskoder. I denne innplasseringen ligger en kvalifikasjonsvurdering som må være bindende også for KS. Det er ikke påberopt at innplasseringen er feil. Når bestemmelsen ikke hjemler avvik fra tidligere praksis, må det følge av alminnelig tolkningslære at bestemmelsen skal forstås i samsvar med denne. Ansatte i de aktuelle stillingskodene skal ha lønn etter ett av de fire første alternativene i hovedtariffavtalens kap. 4 C ved at realkompetansen omregnes på grunnlag av et grovt skjønn, slik praksis har vært tidligere. (27) Intensjonen med teksten i riksmeklingsmannens møtebok pkt. 11 var å gi musikkog kulturskolelærere og distriktsmusikere mulighet for å oppnå samme lønn som lærerne. Det ble ikke diskutert unntak for enkelte grupper før vedtakelsen av teksten. Forholdet til realkompetanse ble ikke diskutert under forhandlingene. Dette må forstås slik at heller ikke KS mente at det skulle rokkes ved tidligere praksis. Intensjonen om samme lønn som lærere er bare mulig å oppnå dersom musikk- og kulturskolelærere og distriktsmusikere får sin realkompetanse likestilt med høgskoleutdanning, slik praksis har vært tidligere. (28) Subsidiært påberopes det at KS må bære ansvaret for eventuelle uklarheter. Teksten i riksmeklingsmannens møtebok pkt. 11 ble utarbeidet av KS. Den ble presentert slik at det ikke var rom for å foreta endringer i teksten. Selv om det ikke ble sagt noe eksplisitt om LOKs krav under de avsluttende forhandlingene, oppfattet LOK teksten fra KS som en imøtekommelse av sitt krav. Det ble ikke gitt uttrykk

8 8 for at den foreslåtte teksten innebar begrensninger i forhold til dette kravet. KS tok ingen reservasjoner med hensyn til LOKs krav og ga heller ikke uttrykk for hvordan de mente teksten skulle være å forstå. Med den spesielle tolkningen KS i ettertid har lagt til grunn, hadde de all grunn til å gjøre dette klart for LOK da forslaget ble fremlagt. (29) Teksten i riksmeklingsmannens møtebok pkt. 11 ble fremforhandlet før den endelige utformingen av kap. 4 C var klar. KS sine forutsetninger var da at bestemmelsene i kap. 4 C ikke skulle bygge på kompetanselønnssystemet, men på det ordinære kommunale system. Det fremgår både av tariffhistorien og forklaringene at det kommunale system har likestilt formal- og realkompetanse. Ansvaret for eventuelle klargjøringer må derfor påligge KS. (30) LO, med MFO, har nedlagt slik påstand: Riksmeklingsmannens møtebok fra kommuneoppgjøret i 2004 punkt 11 er å forstå slik at de arbeidstakere som forut for tariffrevisjonen i 2004 var innplassert i stillingskodene 6814, 6937, 7498 eller 7495 med virkning fra skal avlønnes i henhold til de særlige avlønningsbestemmelser for undervisningspersonell med høgskoleutdanning mv. i HTA kapittel 4 C. VII Saksøktes anførsler (31) KS har i det vesentlige gjort gjeldende: (32) Tvisten gjelder forståelsen av riksmeklingsmannens møtebok pkt. 11. Tvistetemaet er hvilke formelle krav til utdanning musikk- og kulturskolelærere og distriktsmusikere må oppfylle for å få avlønning etter hovedtariffavtalens kap. 4 C. (33) Etter ordlyden skal de aktuelle arbeidstakerne ha lønn beregnet etter bestemmelsene i hovedtariffavtalens kap. 4 C. Etter lønnssystemet i kap. 4 C blir de ansatte innplassert i stillingskodene på grunnlag av gjennomført formell utdanning, uten hensyn til om utdanningen er relevant. Det er kun formell utdanning som danner grunnlag for innplassering, realkompetanse godkjennes ikke. De som ikke oppfyller disse kravene, blir plassert i siste alternativ i kap. 4 C. På bakgrunn av stillingskode og gruppe blir de vurdert opp mot bestemmelsene om minstelønn i kap. 4.

9 (34) Spørsmålet i saken er hvordan bestemmelsene i kap. 4 C skal anvendes for arbeidstakere som er innplassert i stillingskoder i kap. 4 B. Etter de innledende merknadene til kap. 4 B pkt. 3 kan både formal- og realkompetanse tas i betraktning ved innplassering. I tillegg må kompetansen være relevant for stillingen. Det er arbeidsgivers krav til stillingen som her er av betydning, ikke den enkeltes utdanning. Når det for innplassering i de aktuelle stillingskodene kreves relevant høgskoleutdanning, må dette være avgjørende også for hvordan arbeidstakerne skal vurderes i forhold til lønnsinnplasseringen etter kap. 4 C. De aktuelle stillingskodene er ikke overført til kap. 4 C, men står fortsatt i kap. 4 B. Disse forutsetningene må da danne utgangspunkt for tolkningen av riksmeklingsmannens møtebok pkt (35) En nærliggende forståelse er at man ved beregningen av lønn etter kap. 4 C ser på den gjennomførte formelle utdannelsen som er relevant for stillingen. Det medfører ikke riktighet at KS mener at kompetanseforskriften gjelder for de omtvistede stillingene. Når systemet i kap. 4 C skal gjennomføres for musikk- og kulturskolelærere og distriktsmusikere, må formell utdanning være grunnlaget for avlønningen, slik tilfellet er for undervisningsstillinger. Teksten i riksmeklingsmannens møtebok pkt. 11 forutsetter således at det foretas en ny kompetansevurdering av den enkelte ansatte. Når det i kap. 4 B stilles krav til relevant utdanning ved innplassering, må det ved den lønnsmessige beregningen etter kap. 4 C vurderes om kravene til relevant formell utdanning er oppfylt. De som ikke oppfyller kravene til gjennomført formell utdanning, vil forbli i høgskolegruppen i kap. 4 B og bli avlønnet som tidligere. (36) Da KS overtok forhandlingsansvaret for undervisningspersonalet i 2004, var det et hovedmål å innfase undervisningspersonalet i det kommunale lønnssystem. Det var KS forutsetning under forhandlingene med LOK og MFO at lærerne skulle innfases i et system hvor arbeidsgivers krav til stillingen skulle være det avgjørende og hvor man gikk bort fra kompetanselønnssystemet. Dette var klart for LOK og MFO. (37) Under forhandlingene i 2004 fremsatte LOK krav om at ansatte i de omtvistede stillingene skulle være sikret samme avlønning som lærerne. KS aksepterte ikke kravet og forhandlingene ble brutt. Under meklingen ble kravet reist på ny. KS ble under meklingen enig med organisasjonene om at musikk- og kulturskolelærerne og distriktsmusikerne skulle ha en mulighet til samme avlønning som lærerne. Forutsetningen for enigheten var at undervisningspersonalet ble innplassert i det kommunale lønnssystemet. At kompetanselønnssystemet likevel ble videreført for

10 10 undervisningspersonalet, medfører ikke at det ble innført for de omtvistede stillingene. Teksten i riksmeklingsmannens møtebok pkt. 11 ble ikke endret som følge av dette, og forutsetningen for teksten var klar for LOK og MFO. Dersom kompetanselønnssystemet skal gjelde både formell kompetanse og realkompetanse slik LOK hevder, bryter dette helt med logikken og systemet i hovedtariffavtalen og er ikke i samsvar med ordlyden. (38) Intensjonen bak teksten i pkt. 11 var å gi musikk- og kulturskolelærere og distriktsmusikere mulighet til å få samme lønn som lærerne. Det lå imidlertid ingen automatikk i at samtlige ansatte i disse stillingskodene skulle få lønn etter kap. 4 C. Antallet stillingskoder for musikk- og kulturskolelærere og distriktsmusikere ble kraftig redusert i Innenfor de fire stillingskodene saken gjelder, er kompetansen svært ulik, fra ingen formell kompetanse til opptil fem års gjennomført høgskoleutdannelse. Når de ansatte skal inn i et nytt system må det foretas en ny vurdering. At musikk- og kulturskolelærere og distriktsmusikere skal få mulighet til samme avlønning som lærerne, betyr at de må oppfylle de samme formelle kravene. En automatisk overføring vil medføre at musikk- og kulturskolelærere og distriktsmusikere får bedre lønnsvilkår enn lærerne, fordi lærerne ikke får godkjent realkompetanse og heller ikke kan få fast ansettelse uten formell kompetanse. (39) KS kan ikke alene ta ansvaret for eventuelle uklarheter i den aktuelle bestemmelsen, slik LO har anført. KS har ført teksten i pennen og man var villig til å komme MFO i møte med en tekst som ga musikk- og kulturskolelærerne og distriktsmusikerne en mulighet til å lønnes likt med lærerne. Teksten i riksmeklingsmannens møtebok pkt. 11 ble vedtatt før den endelige utformingen av kap. 4 C var klarlagt. Selv om KS ikke fikk gjennomslag i forhold til undervisningspersonalet, ble enigheten med MFO om musikk- og kulturskolelærere og distriktsmusikere stående. Stillingskodene for disse er de samme i tariffavtalen for 2002 som i avtalen for Også pkt. 3 i kap. 4 B er videreført. Tilsvarende bestemmelse finnes ikke i kap. 4 C. Dersom det var meningen at de innledende merknader ikke skulle være gjeldende for disse gruppene, burde disse stillingskodene vært flyttet til kap. 4 C. (40) Det er organisasjonene som kjenner sine medlemmer og deres bakgrunn. LOK må derfor selv ha ansvar for å få presisert hvordan teksten er å forstå i forhold til deres medlemsgrupper. Spesielt gjelder dette hvor kompetanselønnssystemet for lærerne ble videreført. Begge parter må derfor ha ansvar for uklarheter ved møtebokens pkt. 11.

11 11 (41) KS har nedlagt denne påstand: KS frifinnes. VIII Arbeidsrettens syn på saken (42) Arbeidsretten bemerker at tvisten gjelder forståelsen av riksmeklingsmannens møtebok pkt. 11, særlig i forhold til musikk- og kulturskolelærere og distriktsmusikere som pr. 1. mai 2004 var innplassert i de aktuelle stillingskodene på grunnlag av realkompetanse. (43) Etter møtebokens pkt. 11 skal musikk- og kulturskolelærere og distriktsmusikere som var innplassert i nærmere angitte stillingskoder, få sin lønn beregnet etter bestemmelsene i hovedtariffavtalens kap. 4 C. Dette er stillinger som etter oversikten over stillingskoder i kap. 4 B forutsetter utdanning minst på høgskolenivå, og som etter bestemmelsene om minstelønn innledningsvis i kap. 4 skal lønnsinnplasseres etter alternativene for stillinger med krav om høgskoleutdanning. Det er enighet om at en rekke arbeidstakere uten høgskoleutdanning på tariffmessig måte er innplassert i de aktuelle stillingene på grunnlag av realkompetanse. Møtebokens pkt. 11 gjør ikke unntak for enkeltgrupper. Det klare utgangspunkt etter møtebokens ordlyd er således at arbeidstakere som er innplassert i de aktuelle stillingskodene på grunnlag av realkompetanse, omfattes av bestemmelsen. Slik bestemmelsen er utformet, peker den klart i retning av at samtlige ansatte som var innplassert i de aktuelle stillingskoder pr. 1. mai 2004, skal ha sin lønn beregnet etter bestemmelsene i hovedtariffavtalens kap. 4 C. (44) Hovedtariffavtalens kap. 4 C inneholder en oversikt over undervisningsstillinger i skolen, med korresponderende bestemmelser om minstelønn innledningsvis i kap. 4. De fire første alternativene i kap. 4 C gjelder undervisningsstillinger med krav om utdanning minst på høgskolenivå. Partene er enige om at kap. 4 C i utgangspunktet bygger på et system med kompetanselønn, som innebærer at det er arbeidstakerens formelle utdanning som er avgjørende for lønnsinnplasseringen. Likeledes er partene enige om at disse bestemmelsene er slik å forstå at realkompetanse ikke gir grunnlag for innplassering av ordinære undervisningsstillinger etter de fire første alternativene. Videre har retten oppfattet partene slik at det er enighet om at kap. 4 C i utgangspunktet innebærer at arbeidstakere uten

12 12 godkjent utdanning skal innplasseres etter det femte alternativet, som gjelder stillinger med krav om fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå. (45) Det synes å være enighet om at det femte alternativet i kap. 4 C ikke er anvendelig for de berørte arbeidstakere. Etter de innledende bestemmelsene om minstelønn i kap. 4 ligger stillinger uten særskilt krav om utdanning og fagarbeiderstillinger m.v. på et lavere minstelønnsnivå enn de aktuelle stillingene, som alle er innplassert etter bestemmelsene om minstelønnsnivå for stillinger med krav om høgskoleutdanning. Retten bemerker spesielt at KS har gjort gjeldende at arbeidstakere som ikke fyller de påberopte kompetansekravene etter de fire første alternativene i kap. 4 C, skal avlønnes som før etter bestemmelsene i kap. 4 B om stillinger med krav om høgskoleutdanning. Etter Arbeidsrettens syn trekker ordlyden i møtebokens pkt. 11, sett i lys av hovedtariffavtalens system, klart i retning av at henvisningen til kap. 4 C retter seg mot de fire første alternativene. (46) Bestemmelsen i møtebokens pkt. 11 har bakgrunn i LOKs krav av 29. mars 2004 om at de aktuelle ansatte skal være sikret samme avlønning som undervisningspersonale i skoleverket. Forklaringene viser at situasjonen for arbeidstakere som var innplassert i de aktuelle stillingene på grunnlag av realkompetanse, ikke var tema mellom partene under forhandlingene og meklingen. Det er enighet om at teksten i møtebokens pkt. 11 ble fremlagt av KS og akseptert av LOK under meklingen. På dette stadiet av meklingen var det avklart mellom KS og lærerorganisasjonene at kap. 4 C ville omhandle undervisningsstillinger i skoleverket, men det var ikke oppnådd enighet om hvilket innhold disse bestemmelsene skulle ha. LOK hadde derfor grunn til å forstå tilbudet fra KS slik at det innebar en innfrielse av LOKs krav. Etter forklaringene legger retten til grunn at partenes felles formål med bestemmelsen i møtebokens pkt. 11 var å gi de aktuelle stillingene et lønnsløft, slik at de kom på nivå med de ordinære undervisningsstillingene. Som motytelse måtte MFO gi avkall på sin særavtale med KS. Det er på det rene at teksten i møtebokens pkt. 11 ikke ble endret etter at det var avklart hvilket innhold hovedtariffavtalens kap. 4 C skulle ha. Etter Arbeidsrettens syn sto KS nærmest til å sørge for en klargjøring dersom oppfatningen var at møtebokens pkt. 11 ikke ville få reell betydning for arbeidstakere som var innplassert i de aktuelle stillingskodene på grunnlag av realkompetanse. (47) Arbeidsretten er på denne bakgrunn kommet til at møtebokens pkt. 11 ut fra ordlyden, hovedtariffavtalens system og forløpet av tariffrevisjonen i 2004 må forstås slik at samtlige arbeidstakere som var innplassert i de aktuelle stillingskodene pr.

13 13 1. mai 2004, skal avlønnes i henhold til ett av de fire første alternativene i hovedtariffavtalens kap. 4 C. (48) Arbeidsretten bemerker til slutt at anførslene viser at partene er uenige om hvordan de arbeidstakerne som omfattes av møtebokens pkt. 11, skal få sin lønn beregnet etter bestemmelsene i kap. 4 C. LO har anført at det også i forhold til de fire første alternativene i kap. 4 C må foretas en omregning av realkompetanse. KS har gjort gjeldende at vilkåret for lønnsinnplassering etter de fire første alternativene, er at arbeidstakeren oppfyller de respektive krav til gjennomført utdanning, og at det bare er utdanning som er relevant for den enkelte stilling, som skal telle med i denne sammenheng. Retten trenger imidlertid ikke ta stilling til de mange uklare sidene ved avtaleforståelsen på dette punkt. Ut fra saksøkerens påstand gjelder saken spørsmålet om samtlige berørte arbeidstakere skal avlønnes etter ett av de fire første alternativene i kap. 4 C. Spørsmålet om hvordan selve lønnsinnplasseringen skal foretas, ligger utenfor rammen for saken. (49) Arbeidsretten er på denne bakgrunn kommet til at saksøkerne må få medhold i sin påstand. (50) Dommen er enstemmig. Domsslutning: Riksmeklingsmannens møtebok fra revisjonen av hovedtariffavtalen i 2004 punkt 11 er å forstå slik at de arbeidstakere som forut for tariffrevisjonen i 2004 var innplassert i stillingskodene 6814, 6937, 7498 eller 7495, med virkning fra skal avlønnes i henhold til de særlige avlønningsbestemmelser for undervisningspersonell med høgskoleutdanning mv. i hovedtariffavtalens kapittel 4 C.

14 14 Tor Mehl (s.) Elin Nykaas (s.) Gunvald Gussgard (s.) Yngve Hågensen (s.) Tore Berntsen (s.) Tove Stangnes (s.) Karen Hirth Thorsen (s.) Rett utskrift bekreftes:

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. september 2013. Saksnr.: 9/2013. Lnr.: 27/2013

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. september 2013. Saksnr.: 9/2013. Lnr.: 27/2013 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 13. september 2013 Saksnr.: 9/2013 Lnr.: 27/2013 Dommere: Saken gjelder: Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Trond Dolva Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Helge Bjørneby

Detaljer

Den 10. desember 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 32/2006, lnr. 27/2007:

Den 10. desember 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 32/2006, lnr. 27/2007: ARBEIDSRETTEN Den 10. desember 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 32/2006, lnr. 27/2007: Fagforbundet (advokat Hans Christian Monsen) mot Private Barnehagers Landsforbund og Kanvas (advokat Arne Myrland).

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Trond Norang Lesjø Kjell Bjørndalen Bente Svendsgam

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Trond Norang Lesjø Kjell Bjørndalen Bente Svendsgam ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 16. desember 2010 Saksnr.: 1/2010 Lnr.: 42/2010 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Trond Norang Lesjø Kjell Bjørndalen Bente Svendsgam

Detaljer

Den 29. mai 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 18/2007, lnr. 12/2008:

Den 29. mai 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 18/2007, lnr. 12/2008: ARBEIDSRETTEN Norsk Sjømannsforbund (advokat Birger Mordt) mot Den 29. mai 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 18/2007, lnr. 12/2008: Staten v/fiskeri- og kystdepartementet v/havforskningsinstituttet

Detaljer

21.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata

21.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata 21.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata Arbeidsretten dom. Tariffbundethet; prosess atvl. 18 nr. 2. Hovedoverenskomsten for kommuner har ulike stillingskoder med ulik avlønning for radiografer og røntgensykepleiere.

Detaljer

Den 1. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 20/2009, lnr. 31/2009:

Den 1. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 20/2009, lnr. 31/2009: ARBEIDSRETTEN Den 1. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 20/2009, lnr. 31/2009: LO Stat, med Norsk Tjenestemannslag (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad) mot Arbeidsgiverforeningen Spekter og Studentsamskipnaden

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 9. november 2012 Saksnr.: 7/2012 Lnr.: 31/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen

Detaljer

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato:

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato: Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 23.04.2015 Formannskapet Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 12 Elin Nygaard Opperud Kommentar: Lønnspolitisk

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Trond Dolva Kjell Bjørndalen Lars Chr. Berge Per Østvold Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Trond Dolva Kjell Bjørndalen Lars Chr. Berge Per Østvold Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 16. september 2013 Saksnr.: 3/2013 Lnr.: 28/2013 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Trond Dolva Kjell Bjørndalen Lars Chr. Berge Per Østvold Terje Solberg Spørsmål

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE Vedtatt i lønnsutvalg 3.mai 2006 og revidert av lønnutvalg juni 2011 INNDELING 1. Innledning..s 3 2. Hvem omfattes av lønnspolitikken s 4 3. Dagens lønnspraksis...s

Detaljer

Enighet i KS-oppgjøret

Enighet i KS-oppgjøret Enighet i -oppgjøret Det ble natt til 26. mai oppnådd enighet mellom Delta og i meklingen om årets lønnsoppgjør. Det har vært en krevende og komplisert mekling med mange vanskelige enkeltelementer. Oppgjøret

Detaljer

Nytt lønnssystem i KS-området med virkning fra 1.5.2015. Innføring og bruk Deltas Arbeidslivsavdeling April 2015

Nytt lønnssystem i KS-området med virkning fra 1.5.2015. Innføring og bruk Deltas Arbeidslivsavdeling April 2015 Nytt lønnssystem i KS-området med virkning fra 1.5.2015 Innføring og bruk Deltas Arbeidslivsavdeling April 2015 Nytt lønnssystem i KS Målsetting Lokalt etablerte lønnsrelasjoner og lønnstillegg må ivaretas

Detaljer

(6) I krav fra LO Stat, NJF og NTF av 24. februar 1997 het det i punkt 2.3.2.3 om Delte dagsverk :

(6) I krav fra LO Stat, NJF og NTF av 24. februar 1997 het det i punkt 2.3.2.3 om Delte dagsverk : ARBEIDSRETTEN Den 13. februar 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 15/2006, lnr. 6/2007: Landsorganisasjonen i Norge LO Stat, med Norsk Jernbaneforbund, Norsk Transportarbeiderforbund og Fagforbundet

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Marit B. Frogner Gunvald Gussgard Tove Stangnes Arne Andreas Melander Kjell Bjørndalen Merete Karin Soløy

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Marit B. Frogner Gunvald Gussgard Tove Stangnes Arne Andreas Melander Kjell Bjørndalen Merete Karin Soløy ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 7. februar 2011 Saksnr.: 6/2010 Lnr.: 5/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Gunvald Gussgard Tove Stangnes Arne Andreas Melander Kjell Bjørndalen

Detaljer

Den 16. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 5/2009, lnr. 34/2009:

Den 16. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 5/2009, lnr. 34/2009: ARBEIDSRETTEN Den 16. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 5/2009, lnr. 34/2009: Landsorganisasjonen i Norge, med Fellesforbundet (advokat Einar Stueland) mot Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering av undervisningspersonalet Kjersti Myklebust, KS Forhandling HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen HTA kap. 1 1: Begrepet undervisningspersonalet

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 25. februar 2010 i Arbeidsretten,Oslo. Saksnr.: 23/2008. Lnr.: 10/2010. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 25. februar 2010 i Arbeidsretten,Oslo. Saksnr.: 23/2008. Lnr.: 10/2010. Dommere: ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 25. februar 2010 i Arbeidsretten,Oslo Saksnr.: 23/2008 Lnr.: 10/2010 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Elin Nykaas Trond Dolva Tove Stangnes Thor Boger Hildegunn

Detaljer

Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 14/2008, lnr. 30/2008:

Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 14/2008, lnr. 30/2008: ARBEIDSRETTEN Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 14/2008, lnr. 30/2008: Landsorganisasjonen i Norge, med Handel og Kontor i Norge (advokat Atle Sønsteli Johansen) mot Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. B-04/16 Tariffrevisjonen pr. 1.5.16 - Iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. B-04/16 Tariffrevisjonen pr. 1.5.16 - Iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/4-2016 Dokument nr.: 16/00933-1 Arkivkode: 0 Dato: 15.06.2016 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-04/16 Tariffrevisjonen pr. 1.5.16 - Iverksetting

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010 Dok. 2 15. april kl. 11.00 Hovedtariffoppgjøret 2010 1. Det vises til YS-K sine

Detaljer

2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 2.1.12 Tariffoppgjøret 2003

2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 2.1.12 Tariffoppgjøret 2003 2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 Det ble brudd mellom Kommunenes Sentralforbund på den ene siden og LOs forhandlingssammenslutning, Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon og Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Gerd Torkildson Terje Solberg Leif Arne Asphaug-Hansen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Gerd Torkildson Terje Solberg Leif Arne Asphaug-Hansen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 9. november 2016 Saksnr.: 15/2016 Lnr.: 31/2016 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Gerd Torkildson Terje Solberg Leif Arne Asphaug-Hansen Axel

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 6. oktober 2014. Saksnr.: 17/2014. Lnr.: 40/2014

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 6. oktober 2014. Saksnr.: 17/2014. Lnr.: 40/2014 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 6. oktober 2014 Saksnr.: 17/2014 Lnr.: 40/2014 Dommere: Saken gjelder: Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Kirsti Coward Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

Detaljer

Vefsn kommune stemmer JA til meklingsforslaget vedrørende tariffrevisjonen pr 01.05.2014

Vefsn kommune stemmer JA til meklingsforslaget vedrørende tariffrevisjonen pr 01.05.2014 VEFSN KOMMUNE Saksbehandle Kari Bjørnli Tlf: 75 10 11 80 Arkiv: 515 r: Arkivsaksnr.: 14/129-15 TARIFF 2014 - URAVSTEMMING Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune stemmer JA til meklingsforslaget vedrørende

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Tone Aasgaard Kjell Bjørndalen Terje Solberg Arnfinn Nilsen Jostein Gaasemyr

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Tone Aasgaard Kjell Bjørndalen Terje Solberg Arnfinn Nilsen Jostein Gaasemyr ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 24. november 2011 Saksnr.: 24/2011 Lnr.: 36/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Tone Aasgaard Kjell Bjørndalen Terje Solberg Arnfinn Nilsen Jostein Gaasemyr

Detaljer

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30 Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 8.00 Møtet

Detaljer

Den 18. desember 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 2/2007, lnr. 28/2007: Dommere: Mehl, Gussgard, Aarbakke, Larsen, Wik, Torkildson og Østby.

Den 18. desember 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 2/2007, lnr. 28/2007: Dommere: Mehl, Gussgard, Aarbakke, Larsen, Wik, Torkildson og Østby. ARBEIDSRETTEN Den 18. desember 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 2/2007, lnr. 28/2007: Norsk Sykepleierforbund (advokat Even Kokkvoll) mot HSH (advokat Ingrid Schønning). Dommere: Mehl, Gussgard, Aarbakke,

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD Vedtatt i Tromsø kirkelige fellesråd 20.oktober 2011 1. GENERELT Tromsø kirkelige fellesråd (TKF) skal tilby sine ansatte en lønn som gjør at

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 31. oktober 2011 Sak nr.: 3/2011 Lnr.: 33/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 22. juni 2010. Saksnr.: 28/2009. Lnr.: 27/2010. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 22. juni 2010. Saksnr.: 28/2009. Lnr.: 27/2010. Dommere: ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 22. juni 2010 Saksnr.: 28/2009 Lnr.: 27/2010 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Thor Boger Roger Andersen Karin Ask-Henriksen

Detaljer

Nytt lønnssystem i KS-området

Nytt lønnssystem i KS-området 24.06.2015 Nytt lønnssystem i KS-området med virkning fra 1.5.2015 Innføring og bruk Nytt lønnssystem i KS Målsetting Lokalt etablerte lønnsrelasjoner og lønnstillegg må ivaretas bedre Systemet må være

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

VEDTAK NR 51/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. august 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo.

VEDTAK NR 51/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. august 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 30.08.2010 Ref. nr.: 10/10403 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 51/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25.

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2016. Tariffområdet KS

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2016. Tariffområdet KS HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Tariffområdet KS KRAV NR. 2 19. april 2016 kl. 13.00 Undervisningspersonalet Det vises til Akademikerne kommunes dokument nr. 1 med krav om annet lønnskapittel med kun

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 30. januar 2014 Saksnr.: 37/2013 Lnr.: 2/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Utkast til revidert utgave høsten 2009 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve

Detaljer

VEDTAK NR 01/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 28. januar 2015.

VEDTAK NR 01/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 28. januar 2015. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 04.02.2015 Ref. nr.: 14/82124 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 01/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1.mai 2015 - Iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1.mai 2015 - Iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2015 Dokument nr.: 15/00727-3 Arkivkode: 0 Dato: 02.06.2015 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret pr. 1.mai 2015 - Iverksetting

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 1. desember 2010. Saksnr.: 4/2010. Lnr.: 40/2010. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 1. desember 2010. Saksnr.: 4/2010. Lnr.: 40/2010. Dommere: ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 1. desember 2010 Saksnr.: 4/2010 Lnr.: 40/2010 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen

Detaljer

PROTOKOLL. Anne Cathrine W Moseng Sigrid Fritzvold

PROTOKOLL. Anne Cathrine W Moseng Sigrid Fritzvold PROTOKOLL År 2014, den 22. og 29. september ble det i rådhuset holdt forhandlingsmøte mellom Trondheim kommune ved Rådmannen og Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Fellesorganisasjonen, Norsk Sykepleierforbund,

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010 Dok. 3 27. april kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2010 Nedenfor følger en samlet oversikt

Detaljer

Lønnspolitiskplan 2014 2018

Lønnspolitiskplan 2014 2018 Lønnspolitiskplan 2014 2018 Vedtatt i kommunestyret: 17.06.2014 K.sak: 43/14 Gjeldende fra: 18.06.2014 30.06.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET... 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere...

Detaljer

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m.

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Personalledernettverket i Nord-Trøndelag Kommunenes Hus, 4. mai 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Stikkord Avlastersaken Mellomoppgjøret

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Tariffrevisjonen pr 01.05.1998 forslaget vedtatt Vi viser til rundskriv nr 17/98. KA s medlemmer har ved uravstemming vedtatt det anbefalte

Detaljer

Den 27. oktober 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 9/2008, lnr. 25/2008:

Den 27. oktober 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 9/2008, lnr. 25/2008: ARBEIDSRETTEN Norsk Sjøoffisersforbund (advokat Lillan Norseng) mot Norges Rederiforbund (advokat Pål Tangen) Den 27. oktober 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 9/2008, lnr. 25/2008: Dommere: Øydegard,

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 20.12.2006 Ref. nr.: 06/14571 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 23/2006 i tvisteløsningsnemnda

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger Arbeidslivsavdelingen i Delta Resultat økonomi Generelt tillegg til alle på 2,15 % Minimum kr. 8.500 Virkningsdato: 1.5.2014 Endringer i minstelønnstabellen

Detaljer

Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2012

Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2012 Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2012 Krav III 23. april 2012 kl. 14.00 Innledning I dette kravet redegjøres det nærmere for Unios økonomiske hovedprioriteringer for hovedtariffoppgjøret 2012,

Detaljer

B-05/06: Tariffoppgjøret SFS 2213 undervisningspersonalet i kommunal og fylkekommunal grunnopplæring (B-05/06)

B-05/06: Tariffoppgjøret SFS 2213 undervisningspersonalet i kommunal og fylkekommunal grunnopplæring (B-05/06) B-05/06: Tariffoppgjøret 2006 - SFS 2213 undervisningspersonalet i kommunal og fylkekommunal grunnopplæring (B-05/06) Utskriftsdato: 20.12.2017 06:19:00 Status: Gjeldende Dato: 4.7.2006 Utgiver: KS Dokumenttype:

Detaljer

Norsk Industris krav ved tariffrevisjonen 2016. Industrioverenskomsten NHO/Norsk Industri LO/Fellesforbundet

Norsk Industris krav ved tariffrevisjonen 2016. Industrioverenskomsten NHO/Norsk Industri LO/Fellesforbundet Norsk Industris krav ved tariffrevisjonen 2016 Industrioverenskomsten NHO/Norsk Industri LO/Fellesforbundet Industrioverenskomsten mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser KS krav/tilbud nr. 3 av 28. april 2010 kl. 16.00 Vedlegg 3 KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 3 Generelle lønns- og

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2006. KS tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2006. KS tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2006 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1 3. april 2006 - kl 13.00 Innledning Fornyelse av offentlig sektor er en politisk prioritert oppgave nedfelt bl.a. i

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING Nr: 32/2012/MP Dato: 19.06.2012 Sendt til: VIRKE-medlemmer omfattet av Landsoverenskomst for utdanning TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 13.

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Georg Fr. Rieber-Mohn Didrik Coucheron Niels Selmer Schweigaard John Giæver Jostein Gaasemyr

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Georg Fr. Rieber-Mohn Didrik Coucheron Niels Selmer Schweigaard John Giæver Jostein Gaasemyr ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 29. januar 2018 Saksnr.: 23/2017 Lnr.: Dommere: Saken gjelder: AR-2018-3 Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Georg Fr. Rieber-Mohn Didrik Coucheron Niels Selmer Schweigaard John Giæver

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE TOLGA KOMMUNE MØTEINNKALLING Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel SAKLISTE 57/12 TARIFFREVISJONEN 2012 - URAVSTEMNING Tolga, 14.juni 2012 Ragnhild

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -DOM. Avsagt: 4. juli 2011. Sak nr.: 07/2011. Lnr.: 25/2011. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -DOM. Avsagt: 4. juli 2011. Sak nr.: 07/2011. Lnr.: 25/2011. Dommere: ARBEIDSRETTEN -DOM Avsagt: 4. juli 2011 Sak nr.: 07/2011 Lnr.: 25/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Bjørn Ressem Lars Chr.

Detaljer

Den 8. mai 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 22/2006, lnr. 11/2007: Dommere: Gisle, Nykaas, Gussgard, Glad, Hågensen, Thaulow Rustad og Stangnes.

Den 8. mai 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 22/2006, lnr. 11/2007: Dommere: Gisle, Nykaas, Gussgard, Glad, Hågensen, Thaulow Rustad og Stangnes. ARBEIDSRETTEN Næringslivets Hovedorganisasjon (advokat Einar Østerdahl Poulsson) mot Norsk Flygerforbund (advokat Sigurd O. Løkholm) Den 8. mai 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 22/2006, lnr. 11/2007:

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnr.: 7431 Telefon: 23 08 14 20 Dato: 04.10.2010 Erstatter rundskriv:

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnr.: 7431 Telefon: 23 08 14 20 Dato: 04.10.2010 Erstatter rundskriv: Lokale lønnsforhandlinger pr 01.08.2010 Ved tariffrevisjonen pr 01.05.2010 ble de sentrale partene etter mekling enige om å avsette noe av den økonomiske rammen til lokale forhandlinger etter kapittel

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra 2011. Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra 2011. Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere gjelder fra 2011 Spekter helse KS Oslo kommune Staten lønnsplassering sykepleiere gjelder fra 2011 spekter helse ks oslo kommune staten Forord Forhandlingsavdelingen i Norsk

Detaljer

Velkommen til avtalekurs

Velkommen til avtalekurs Velkommen til avtalekurs SFS 2213 arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet Særskilte bestemmelser for undervisningspersonale i Hovedtariffavtalen Viktige verktøy og hjelpemidler KS Personalhåndbok

Detaljer

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022 Lønnsstrategisk plan for Molde kommune 2016-2022 Vedtatt i Molde kommunestyre dato 19.05.2016 MÅL OG STRATEGI Planen bygger på Arbeidsgiverstrategi for Molde kommune, som beskriver hvordan politisk og

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN Utvalgte tema

HOVEDTARIFFAVTALEN Utvalgte tema HOVEDTARIFFAVTALEN Utvalgte tema Kurs for tillitsvalgte, september 2016 v/tonje Leborg Rådgiver, Norsk Lektorlag Hovedtariffavtalen KS Kap 0 Hovedavtalen del A (Forhandlingsordningen) Kap 1 Fellesbestemmelser

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 - DET ANBEFALTE FORSLAG ER VEDTATT

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 - DET ANBEFALTE FORSLAG ER VEDTATT B-rundskriv nr: 4/2006 Saksnr: 200600970-2 Arkivkode: 512 Dato: 04.07.2006 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 - DET ANBEFALTE FORSLAG

Detaljer

Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård)

Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård) ARBEIDSRETTEN Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård) mot HSH (advokat Gaute Krokann). Dommere: Gisle, Gussgard,

Detaljer

ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE.

ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 520 Arkivsaksnr.: 15/4253 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 11.11.2015 ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE. Rådmannens forslag

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 3 28. april 2010 kl. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010 samt KS krav/tilbud nr. 2, 21. april.

Detaljer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer 05/1531-2 Hemne kommune Vedtatt i Hemne kommunestyre som sak 53/06 den 29.08.06 2 Innhold 1. FORMÅL... 3 2. VIRKEOMRÅDE... 3 3. GRUNNLAG FOR VURDERING AV LOKAL LØNN... 3 3.1 GENERELLE FØRINGER... 3 3.1.1

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 5. juni 2013 Saksnr.: 25/2012 Lnr.: 16/2013 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

Rapport fra det tekniske beregnings- og statistikkutvalg (TBS) for KAs tariffområde

Rapport fra det tekniske beregnings- og statistikkutvalg (TBS) for KAs tariffområde Rapport fra det tekniske beregnings- og statistikkutvalg (TBS) for KAs tariffområde 10. juni 2015 Forord Det tekniske beregnings- og statistikkutvalget for KA s tariffområde (TBS) legger med dette fram

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. 25. mars 2010 i Arbeidsretten, Oslo

ARBEIDSRETTEN. 25. mars 2010 i Arbeidsretten, Oslo ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 25. mars 2010 i Arbeidsretten, Oslo Saksnr.: 12/2008 Lnr.: 14/2010 Dommere: Saken gjelder: Tron Løkken Sundet Magnus Aarbakke Trond Dolva Tove Stangnes Per Chr. Andersen

Detaljer

Kommunen/ fylkeskommunen/ virksomheten. Tariffrevisjonenpr. 1.5.2014 det anbefalteforslageter vedtatt

Kommunen/ fylkeskommunen/ virksomheten. Tariffrevisjonenpr. 1.5.2014 det anbefalteforslageter vedtatt B-rundskrivnr.: B/5-2014 Dokumentnr.: 14/01211-1 Arkivkode: 0 Dato: 02.07.2014 Saksbehandler: KSForhandling Til: Kommunen/ fylkeskommunen/ virksomheten Tariffrevisjonenpr. 1.5.2014 det anbefalteforslageter

Detaljer

DOK 1 16. juni 2014. Delta Parat. Krav til TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde

DOK 1 16. juni 2014. Delta Parat. Krav til TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde DOK 1 16. juni 2014 Delta Parat Krav til TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2014 Økonomiske krav: I ØKONOMI 2014 1. Generelt tillegg: Med virkning 01.05.14

Detaljer

Personalledersamling i Møre og Romsdal Molde, 16. januar 2014. Kjersti Myklebust, KS Forhandling

Personalledersamling i Møre og Romsdal Molde, 16. januar 2014. Kjersti Myklebust, KS Forhandling Personalledersamling i Møre og Romsdal Molde, 16. januar 2014 Kjersti Myklebust, KS Forhandling Agenda Tanker inn mot Hovedtariffoppgjøret 2014 «Tid for endring» - Utfordringer som kan prege oppgjøret

Detaljer

Tillitsvalgte og permisjon

Tillitsvalgte og permisjon Tillitsvalgte og permisjon 1-2 Samarbeid.. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer overfor arbeidsgiver. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Lønnspolitiske retningslinjer RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG:

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Lønnspolitiske retningslinjer RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 16/29 12.09.2016 Administrasjonsutvalet Arkivref: 2016/718-6 Saksbeh.: Terje Beruldsen, Leiar Eining: Rådmannens stab Dir.tlf.: 37 18 52 02 E-post:

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2014 det anbefalte forslaget er vedtatt

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2014 det anbefalte forslaget er vedtatt Side 1 av 5 Tariffrevisjonen pr. 01.05.2014 det anbefalte forslaget er vedtatt Vi viser til rundskriv nr 06/2014 med vedlegg. KAs medlemmer har ved uravstemning vedtatt det anbefalte forslaget til ny hovedtariffavtale.

Detaljer

Kurs barnehage/sfo. Inger Marie Højdahl Hege Øhrn

Kurs barnehage/sfo. Inger Marie Højdahl Hege Øhrn Kurs barnehage/sfo Inger Marie Højdahl Hege Øhrn KF Personal spesielt tilpasset kommunal sektor KS Personalhåndbok Temainngang Rundskriv (alle rundskriv KS har gitt ut) Avtaler (gjeldende og historiske

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Barnehageloven Arbeidsmiljøloven Ferieloven Likestillingsloven

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. 15. mars 2010 i Arbeidsretten, Oslo

ARBEIDSRETTEN. 15. mars 2010 i Arbeidsretten, Oslo ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 15. mars 2010 i Arbeidsretten, Oslo Sak nr.: 19/2008 Lnr. 11/2010 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Elin Nykaas Magnus Aarbakke Tove Stangnes Astrid Sommerstad Kjell

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området År 2006, den 27. september, 10., 16., 17., 20. og 27. oktober ble det holdt forhandlingsmøter

Detaljer

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no -HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no 1 Disposisjon 1. Oversikt over avtaleverket 2. Hovedavtalen del B A. Samarbeid og medbestemmelse

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 18.06.2014 - etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 13.05.2013 Ref. nr.: 13/5492 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER AGDENES KOMMUNE Revidert 2011 Vedtatt i administrasjonsutvalget 07.03.2012 sak 2/12 Vedtatt i kommunestyret den 14.03.2012 sak 18/12 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016

Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016 Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016 Økonomisk ramme og fordeling En økonomisk ramme på om lag 2,4 % i 2016 og om lag 2,2 % i 2017. Mellomårsforhandlinger i 2017. Ansatte med høyere

Detaljer

Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt tillegg på 2,7 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2012, dog minst kr. 12 000.

Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt tillegg på 2,7 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2012, dog minst kr. 12 000. I. Økonomi 1. HTA kapittel 4 - generelt tillegg Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt tillegg på 2,7 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2012, dog minst kr. 12 000. Virkningsdato

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Lønnspolitisk plan 2012-2015

Lønnspolitisk plan 2012-2015 Lønnspolitisk plan 2012-2015 1. Innledning Tariffavtalene i kommunal sektor utvikles i retning av mer lokal lønnsdannelse. Dette gir større rom for lokale løsninger og tilpasninger, og det gir arbeidsgiver

Detaljer

B-rundskriv nr.: 5-2014. Dokument nr.: 14/01211-1. Arkivkode: 0. Dato: 02.07.2014. Sign.: Karsten K. Langfeldt spesialrådgiver

B-rundskriv nr.: 5-2014. Dokument nr.: 14/01211-1. Arkivkode: 0. Dato: 02.07.2014. Sign.: Karsten K. Langfeldt spesialrådgiver Hovedtariffavtalen kapittel 4 - Lønnstillegg pr. 1.5.2014 Levert av Kommuneforlaget AS B-05/14 Tariffrevisjonen pr. 1.5.2014 - det anbefalte forslaget er vedtatt Status Gjeldende Ikrafttredelse 02-07-2014

Detaljer

VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013.

VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 05.03.2013 Ref. nr.: 12/26721 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Ny endringer trådte i kraft 1. juli 2015 Endringene som er trådt i kraft gjelder bl. annet: 1): Midlertidig tilsetting. 2): Aldersgrenser. 3:)Arbeidstid.

Detaljer

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2010-06 Sentrale forhandlinger pr. 1. juli 2010 endringer i lønnsplasseringer m.v.

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2010-06 Sentrale forhandlinger pr. 1. juli 2010 endringer i lønnsplasseringer m.v. Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2010-06 Sentrale forhandlinger pr. 1. juli 2010 endringer i lønnsplasseringer m.v. Dato: 05.07.2010 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Detaljer