ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 16. mars Saksnr.: 12/2010. Lnr.: 10/2011. Dommere:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSRETTEN DOM--- -- Avsagt: 16. mars 2011. Saksnr.: 12/2010. Lnr.: 10/2011. Dommere:"

Transkript

1 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 16. mars 2011 Saksnr.: 12/2010 Lnr.: 10/2011 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Trond Dolva Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Flemming Otto Hansen Lars Chr. Berge Saken gjelder: Godtgjørelse ved velferdspermisjon i forbindelse med fødsel av eget barn. Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren Advokat Birgitte Rødsæther mot Norges Rederiforbund Advokat Are Gauslaa

2 DOM (1) Saken gjelder godtgjørelse ved velferdspermisjon i forbindelse med fødsel av eget barn. (2) Sakens tariffrettslige bakgrunn (3) Tvisten knytter seg til pkt i kapitel 14 Permisjoner inntatt i Avtale mellom Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren (SAFE) og Norges Rederiforbund (NR) for arbeidstakere på mobile offshoreinnretninger i virksomhet på norsk kontinentalsokkel og for plattformboring og forpleining på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel. Bestemmelsen har slik ordlyd: Velferdspermisjoner gis vanligvis i forbindelse med følgende omstendigheter: a) Dødsfall i nærmeste familie b) Dokumentert sykdom i kjernefamilien c) Fødsel av eget barn og egen adopsjon av barn Korte velferdspermisjoner under a), b) og c) godtgjøres med inntil 7 dagers lønn (84 timer), selv om permisjon p.g.a. kommunikasjonsforhold e.l. er av lengre varighet. Partene på den enkelte bedrift avtaler nærmere retningslinjer for praktiseringen av ovenstående bestemmelser. Protokolltilførsel: Spontanabort dekkes av punkt b) ovenfor. (4) I pkt om bedriftsvis tilleggspraksis heter det: I tillegg til ovennevnte kommer tilfeller som er dekket av den enkelte bedrifts praksis. Antall dager med lønn gis i henhold til den enkelte bedrifts praksis. (5) Bestemmelser om velferdspermisjoner ble inntatt i overenskomsten mellom daværende Norsk Offshoreforening og Rederiansatte Oljearbeideres Forbund i Bestemmelsen var inntatt i 12, pkt. 12.1, og hadde slik ordlyd: Lønnet permisjon Ansatte på fartøyer i Nordsjø-området skal vanligvis gis permisjon med bibehold av lønn for inntil 2 dagers fravær som om det var tid om bord i forbindelse med følgende omstendigheter: a. Dokumentert akutt alvorlig sykdom i hjemmet b. Dødsfall og begravelse i nærmeste familie c. Når det er nødvendig i forbindelse med fødsel av eget barn. (6) I overenskomsten mellom Arbeidsgiverforeningen for skip og offshorefartøyer og Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) var bestemmelser om velferdspermisjoner inntatt i pkt I tillegg til de omstendigheter som var angitt i overenskomsten fra 1982 fulgte det av c) at også egen adopsjon av barn ga rett til velferdspermisjon. Som et nytt - 2 -

3 punkt d) ble det gitt rett til permisjon ved konfirmasjon av egne barn. Det ble fortsatt gitt godtgjørelse for inntil to dager. Det ble inntatt bestemmelse om at [p]artene på den enkelte bedrift avtaler nærmere retningslinjer for praktiseringen av ovenstående bestemmelser. I pkt. 14.2, som omhandlet bedriftsvis tilleggspraksis, het det: I tillegg til ovennevnte kommer tilfeller som er dekket av den enkelte bedrifts praksis. Antall dager med lønn gis i h.h.t. den enkelte bedrifts praksis. (7) I overenskomsten ble det inntatt slik protokolltilførsel til bestemmelsen om permisjoner: Det gjennomføres en prøveordning for tariffperioden vedrørende velferdspermisjoner. Ordningen går ut på at godtgjørelsen for velferdspermisjoner etter tariffavtalens pkt økes fra 2 til 7 dagers lønn for omstendigheter som omtalt under bokstavene a) og b), men bortfaller for omstendigheter omtalt under bokstavene c) og d). Prøveordningen opphører 30. juni 1994 dersom partene ikke blir enige om noe annet. (8) I 1996 skjedde det en endring i bestemmelsen. Det ble igjen gitt rett til permisjon ved fødsel av eget barn og adopsjon av barn. Slik permisjon ble godtgjort med inntil 2 dagers lønn (24 timer), selv om permisjon p.g.a. kommunikasjonsforhold eller lignende er av lengre varighet. Ved permisjon i forbindelse med dødsfall i nærmeste familie og ved dokumentert sykdom i kjernefamilien ble det tilstått lønn i inntil syv dager. (9) Mellomoppgjøret i 2003 mellom OFS og NR endte i mekling. I meklingsmannens forslag, som partene aksepterte, het det om permisjoner i 14.1: 2. avsnitt endres til: Korte velferdspermisjoner under a, b og c godtgjøres med inntil 7 dagers lønn (84 timer), selv om permisjon pga. kommunikasjonsforhold eller lignende er av lengre varighet. (10) Overenskomstbestemmelsen slik den lyder i dag kom inn ved tariffrevisjonen i (11) Ved oppgjøret i 2008 fremmet SAFE følgende krav vedrørende pkt. 14.1: Korte velferdspermisjoner under a), b) og c) godtgjøres med inntil 14 dagers lønn (168 timer). Den praktiske gjennomføringen av velferdspermisjoner etter pkt. c) skal følge retningslinjene i henhold til reglene i AML 12-13, Svangerskap og fødsel. (12) Forholdet til lovgivningen (13) Overenskomstens bestemmelser om velferdspermisjoner kom til i en tid da flyttbare innretninger var omfattet av flaggstatens regelverk. For norskregistrerte innretninger gjaldt bestemmelsene i sjømannsloven. Fra 1. januar 1993 ble arbeidsmiljøloven gjort gjeldende - 3 -

4 for flyttbare innretninger, jf. forskrift av 27. november 1992 nr. 870 om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. (14) Arbeidsmiljøloven av ga far rett til to ukers omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel dersom han bodde sammen med moren og nyttet tiden til omsorg for familie og hjem. I forskrift av 2. mars 1986 til sjømannsloven 5 ble far gitt rett til fire ukers omsorgspermisjon ved nedkomst på samme vilkår. Retten til omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel er i arbeidsmiljøloven av 2005 regulert i Etter bestemmelsens første ledd første punktum har far rett til to ukers permisjon i forbindelse med fødselen for å bistå moren. Verken lovene av 1977 og 2005 eller forskriften til sjømannsloven har bestemmelser om godtgjørelse i forbindelse med omsorgspermisjon. (15) Nærmere om den konkrete tvisten (16) Saken har sin bakgrunn i tvister som er oppstått i Seawell AS og Odfjell Drilling. Forhandlingsmøte mellom SAFE og Seawell AS ble avholdt 23. juni Fra protokollen fra forhandlingsmøte hitsettes: 1.1 SAFE i Seawell viser til punkt 14.1 punkt c i tariffavtalen mellom NR og SAFE. 1.2 Foreningen viser til følgende ordlyd i punkt 14 c: Velferdspermisjoner gies vanligvis i forbindelse med følgende omstendigheter: fødsel av eget barn og egen adopsjon av barn. Ved permisjon i forbindelse med fødsel av eget barn og egen adopsjon av barn har en krav på inntil 7 dagers lønnet permisjon. 1.3 SAFE klubben tolker punktet i nevnte tariffavtale slik at tidspunktet for permisjonen ved egen fødsel av barn skal legges til termindato for fødsel med adgang til å forskyve permisjonen til 14 dager før fødsel og 14 dager etter fødsel, slik at punktet 14.1.c lønnet permisjon, i forbindelse med fødsel korrelerer med retten til fri i AML 12-3 omsorgspermisjon. 1.4 Videre tolker SAFE klubben det slik at en har rett til 7 dagers lønnet permisjon i forbindelse med at omsorgen for barnet overtaes ved adopsjon. SAFE klubben viser også til ordlyden i 14.1: Velferdspermisjon gis vanligvis i forbindelse med følgende omstendigheter. Ordlyden gir rom for å forskyve adgangen for tidspunktet for permisjon dersom hensynet til familien tilsier det. 1.5 SAFE i Seawell viser til at slik punktet praktiseres ensidig av bedriften i dag så er det vilkårlig for hvordan fødselspermisjonen blir avviklet, hensikten med dette punktet er at far kan bistå med omsorg i barnets første fase. Noen får innvilget kun permisjon ved fødselsøyeblikket og andre får innvilget permisjon ved termindato. 1.6 Foreningen har flere ganger forsøkt å avtale retningslinjer for avvikling av permisjoner slik punkt 14, permisjoner tilsier, med bedriften har ikke ønsket å imøtekomme klubbens tolkninger til grunn for en avtale. Bedriften legger kun sin egen tolkning til grunn for praktisering av dette punkt

5 1.7 SAFE klubben vil hevde at dette er brudd på tariffavtalens punkt 14. permisjoner. Bedriften hevder at vi forholder oss til nedkomstdato som også er dagens praksis. Vi gjør oppmerksom på at AML beskriver rettigheter til fri i forbindelse med fødsel og at dette er en ulønnet rettighet. Permisjon med lønn i forbindelse med fødsel ihht tariffavtalen er en egen avtale som ikke hviler på AML paragraf 12-3 omsorgspermisjon. Overenskomsten rett til permisjon med lønn skal sikre at far får delta på selve fødselen (nedkomstdatoen), det er ikke en omsorgspermisjon for å avlaste mor. Partene kom ikke til enighet. (17) Forhandlingsmøte mellom SAFE og Odfjell Drilling ble avholdt 9. juli Fra protokollen fra forhandlingsmøte hitsettes: SAFE i Odfjell vil hevde: At praksis i bedriften endres slik at retten til 7 dagers lønnet permisjon i forbindelse av eget barn samt adopsjon av eget barn kan avvikles innen tidsrammen, 2 uker før og 2 uker etter at fødselen finner sted. Bedriftens syn: Den enkelte har krav på 7 dagers permisjon i forbindelse med hustrus/samboers nedkomst. Termindato blir lagt som grunn, og har den ansatte sin arbeidsperiode denne dato, kan han valgfritt ta sine 7 dager i forbindelse med denne, enten det blir i forkant, etterkant eller både og. Datoen skal kunne dokumenteres. Hvis fødsel skulle drøye ut over termindato og 7 dagers perm eventuelt er oppbrukt, vil utvidet permisjon bli uten lønn. Partene har hatt drøftelser om den aktuelle sak uten at man har lykkes å komme til enighet. Bedriften avventer nærmere avklaring til høsten fra NR på denne bestemmelsen. (18) Forhandlingsmøter mellom SAFE og NR ble avholdt 9. og 10. desember Protokollen fra møte vedrørende tvisten i Odfjell Drilling har slik ordlyd: Tvisten gjaldt rett til velferdspermisjon i forbindelse med fødsel, jf. lokal protokoll datert 9. juli SAFE hevder at tariffens 14.1 C ikke innsnevres til kun å gjelde den fysiske fødselen. Retten til en slik permisjon gjelder det tidsrom loven nevner i forbindelse med slike situasjoner. Bedriftens påstand i lokal protokoll ivaretar ikke ovennevnte forpliktelse. NR hevder at bedriftens praksis som nedfelt i lokal protokoll er i tråd med overenskomstens pkt C. Det foreligger ingen kopling mellom denne rettighet og lovens ulønnede omsorgspermisjon. Hensynet til overenskomstens bestemmelser er at man skal kunne overvære fødselen. (19) Protokollen fra møte vedrørende tvisten i Seawell AS har slik ordlyd: Tvisten gjaldt rett til velferdspermisjon i forbindelse med fødsel, jf. lokal protokoll datert 23. juni Partene drøftet saken og sluttet seg til de lokale parters anførsler som nedfelt i ovennevnte protokoll

6 Partene kom ikke til enighet. (20) SAFE tok ut stevning 9. juni NR innga tilsvar 5. juli Hovedforhandling ble avholdt 16. februar To partsrepresentanter avga forklaring og ett vitne ble avhørt. (21) Partenes anførsler og påstander (22) Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren har i korte trekk anført: (23) Problemene om fastsettelse og avvikling av velferdspermisjon ved fødsel oppstår som følge av at den på forhånd fastsatte termindato og selve fødselen ikke nødvendigvis er sammenfallende, og at nøyaktig tidspunkt for permisjon dermed er vanskelig å planlegge på forhånd. Enkelte bedrifter praktiserer bestemmelsen om velferdspermisjon i forbindelse med fødsel slik at fedre ikke får den permisjon med lønn som de etter pkt har krav på. Denne praksis har medført vilkårlighet og liten forutberegnelighet. (24) Velferdspermisjon skal gis i forbindelse med fødselen, og dette kan ikke bindes opp mot termindato på en slik måte at permisjonsadgangen faller bort eller den ansatte skylder arbeidsgiver tid eller penger hvis nedkomst ikke skjer på termindato. (25) Velferdspermisjon kan ikke utelukkende knyttes til selve nedkomsten, med andre ord slik at far ikke får permisjon med lønn om han ikke når inn til land i tide og blir forhindret fra å overvære selve fødselen. (26) Hvis nedkomsten inntreffer når far er i sin friperiode, skal han tilkomme forholdsmessige dager velferdspermisjon av den del av permisjonstiden som går av oppholdsperioden. Det gjøres ikke gjeldende at det skal gis kompensasjon for dager far ellers har fri. Han skal likevel sikres en friperiode på 14 dager, men hvor syv av disse skal kompenseres med lønn hvis de faller i oppholdsperioden, det vil si den perioden far ellers skulle ha vært i arbeid. (27) Velferdspermisjon ved fødsel er ment både for at far skal kunne være til stede ved selve fødselen, ved barnets første livsfase og til hjelp for mor. De hensyn som ligger bak bestemmelsen gir derfor ikke grunnlag for en snever fortolkning

7 (28) Den første overenskomst mellom partene kom i stand etter at regelen om rett til fri i forbindelse med fødsel ble lovfestet. Arbeidsmiljøloven hjemler rett til permisjon ved fødsel, mens vederlag reguleres i tariffavtaler. Formålet bak arbeidsmiljølovens bestemmelser er helt sentralt for forståelsen av bestemmelsen. Det følger av forarbeidene til arbeidsmiljøloven at fars rett til permisjon gjelder i forbindelse med nedkomsten, og at behovet for permisjon utvilsomt vil være størst i den tid mor er innlagt på sykehus og den første tiden etter at mor/barn er kommet hjem. Farens mulighet til å ta ansvar for barnet er understreket. De hensyn som er fremhevet for lovens bestemmelser har overføringsverdi for tolkningen av tariffavtalens bestemmelser. (29) Det bestrides at det er utvist passivitet. Praksis i bedriftene har ikke vært ensartet, og SAFE har ikke tidligere fått klare protokoller som har gitt foranledning til å reise sak. (30) Nærværende tvist kan heller ikke anses som en interessetvist. Bakgrunnen for kravet i forbindelse med oppgjøret i 2008 var å få til en ensartet praktisering av bestemmelsen. NR har erkjent at reglene ble praktisert ulikt. (31) Det er nedlagt slik endret påstand: Pkt alternativ c) i Avtale mellom SAFE og Norges Rederiforbund for arbeidstakere på mobile offshoreinnretninger i virksomhet på norsk kontinentalsokkel og for plattformboring og forpleining på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel er å forstå slik at tidspunktet for velferdspermisjon på 7 dager knyttes til termin eller nedkomst, etter arbeidstakers ønske, og slik at den gis fleksibelt innenfor et tidsrom på enten 7 dager før eller 7 dager etter enten termindato eller nedkomstidspunkt. (32) Norges Rederiforbund har i korte trekk anført: (33) Arbeidsmiljølovens regler om rett til omsorgspermisjon er uten betydning for forståelsen av den aktuelle bestemmelse. Etter overenskomsten skal far gis rett til permisjon med lønn i forbindelse med selve fødselen. Arbeidsmiljøloven hjemler rett til omsorgspermisjon, og lovens formål er at far skal gis mulighet for å dra omsorg for familie og hjem. Bestemmelsen kom inn i overenskomsten da flyttbare innretninger var omfattet av flaggstatens regelverk. For norskregistrerte innretninger gjaldt bestemmelsene i sjømannsloven. I 1986 ble det i forskrift til loven bestemt at far hadde rett til fire ukers ulønnet omsorgspermisjon. Arbeidsmiljøloven ble gjort gjeldende for flyttbare innretninger - 7 -

8 fra 1. januar Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven gir ingen veiledning for forståelsen av overenskomstbestemmelsen, da denne har stått på egne ben uavhengig av lovens regler. (34) SAFE fremmet i 2008 krav om endringer i overenskomsten. Dette tilsier at tvistens gjenstand må betraktes som en interessetvist. SAFE har dessuten utvist passivitet ved ikke å reise tvist om forståelsen av bestemmelsen tidligere. (35) Det at bestemmelsen praktiseres ulikt i bedriftene, følger av at det i overenskomsten er hjemmel for at partene på den enkelte bedrift kan avtale nærmere retningslinjer for praktiseringen av den. (36) Det finnes ikke holdepunkter for å tillegge bestemmelsen andre hensyn enn at far skal kunne delta ved fødsel, slik bestemmelsen også har vært praktisert. (37) Permisjon i forbindelse med fødsel kan kun kreves for et antall dager hvor faktisk fødsel kommer i berøring med en oppholdsperiode. Dersom partene hadde ment at enhver fødsel skulle utløse rett til syv dagers fri med lønn ville ordet inntil vært overflødig. Bestemmelsen gir ikke en absolutt rett til et gitt antall dager, men foreskriver at permisjon vanligvis skal gis. Utvidelse av antall dager med rett til permisjon med lønn fra to til syv dager var begrunnet med at det ikke er like hyppige helikopteravganger til/fra flyttbare innretninger som tilfelle er på faste installasjoner. (38) Rimelighet kan ikke tillegges betydning ved tolkningen av avtalens bestemmelser. De arbeidstakere det er snakk om har en unik mulighet til å kombinere arbeid og omsorgsoppgaver. De arbeider vekselvis to uker offshore og har fire uker fri. Syv dager utgjør således en halv offshoretur og tilsvarer 21 dagers løpende lønn. (39) Det er nedlagt slik påstand: Norges Rederiforbund frifinnes. (40) Arbeidsrettens merknader (41) Arbeidsretten er kommet til at SAFE må gis medhold i sin påstand, og vil bemerke: - 8 -

9 (42) Overenskomstbestemmelsen gir far rett til velferdspermisjon med inntil 7 dagers lønn ved [f]ødsel av eget barn. Etter arbeidsmiljøloven har far i forbindelse med fødsel rett til to ukers omsorgspermisjon for å bistå moren, jf første ledd. Spørsmålet for Arbeidsretten er hvor mange dager med lønn far har rett til velferdspermisjon etter overenskomstens bestemmelse. (43) Etter overenskomsten arbeides det etter en rotasjonsplan med 14 dagers oppholdsperiode (arbeidsperiode) og 28 dagers friperiode. Partene er enige om at det ikke skal tilstås lønnskompensasjon for den del som faller i friperioden. (44) For vordende fedre vil planlegging av velferdspermisjon nødvendigvis ta utgangspunkt i termindato. Det er ikke helikoptertransport til/fra plattformene hver dag, og det må således tas hensyn til dette ved fastsettelse av permisjonstidspunktet. Etter bevisførselen legger Arbeidsretten til grunn at utvidelsen av retten til permisjon med lønn fra to til syv dager, som kom inn i overenskomsten i 2003, blant annet hadde sammenheng med at det hadde skjedd en reduksjon i antall helikopteravganger til/fra plattformene. (45) Tvister knyttet til forståelsen av bestemmelsen har særlig dukket opp i de tilfelle fødsel inntreffer før eller etter termindato, så vel i oppholdsperiode som i friperiode, samt i de tilfelle hvor fødsel skjer på termindato og hvor dette tidspunkt er umiddelbart etter eller før en oppholdsperiode. Arbeidsretten er blitt forelagt en rekke eksempler som illustrerer partenes syn på hvordan bestemmelsen skal praktiseres i tråd med deres forståelse av den. Etter det resultat Arbeidsretten er kommet til, er det ikke nødvendig å gå nærmere inn på hvordan bestemmelsen skal praktiseres i forskjellige situasjoner. (46) Retten til 14 dagers permisjon i forbindelse med fødsel har vært lovfestet for arbeidstakerne innenfor tariffområdet siden 1986, først i henhold til forskrift til sjømannsloven og fra 1993 i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser. Overenskomstens bestemmelser om velferdspermisjon har vært gjenstand for revisjon en rekke ganger siden Det vises til redegjørelsen for sakens tariffrettslige bakgrunn innledningsvis. (47) Overenskomsten regulerer hvilken godtgjørelse fedre skal tilstås i forbindelse med velferdspermisjon i forbindelse med fødsel. Etter bestemmelsen skal det godtgjøres med - 9 -

10 inntil 7 dagers lønn for velferdspermisjon som vanligvis gis i forbindelse med fødsel av eget barn. Etter Arbeidsrettens syn kan bestemmelsen ikke forstås slik at godtgjørelsen utelukkende er knyttet til at far deltar ved selve fødselen. En fødsel kan i de fleste tilfelle ikke fastsettes til et eksakt tidspunkt som det er mulig for vordende fedre å innrette seg etter. Bestemmelsen må forstås slik at den betalte del av den lovbestemte permisjon kan nyttes fleksibelt og etter arbeidstakers ønske i tilknytning til termin eller fødsel. Dette kan i og for seg sies å følge av bestemmelsens ordlyd, det vil si at den sikrer rett til lønn i forbindelse med fødsel. Fedre har etter arbeidsmiljøloven rett til to ukers velferdspermisjon. Overenskomsten må forstås slik at syv av disse dagene skal kompenseres med lønn dersom de faller i en oppholdsperiode. (48) At avtalen angir at godtgjørelsen omfatter inntil syv dagers lønn, dekker situasjoner hvor det betalte fravær i oppholdsperioden blir kortere enn syv dager på grunn av arbeidsordningen eller praktiske forhold. (49) Arbeidsretten kan ikke se at SAFE har utvist slik passivitet at forbundet kan anses å ha akseptert NRs avtaleforståelse på en tariffmessig bindende måte. Arbeidsretten kan heller ikke se at det krav SAFE fremmet ved tariffrevisjonen i 2008 tilsier at den tvist som denne saken gjelder må anses som en interessetvist. Når det har tatt noe tid før tvistespørsmålet har blitt brakt inn for Arbeidsretten, synes dette å ha sammenheng med at tariffavtalen åpner for gunstigere praksis i den enkelte bedrift, og at de konkrete tvistene etter hvert har blitt løst på annen måte enn gjennom oppfølgning som tarifftvist. (50) SAFE må etter dette gis medhold. Det er foretatt en mindre endring i domsslutningen i forhold til den påstand som er nedlagt av forbundet. (51) Dommen er enstemmig

11 SLUTNING Pkt alternativ c) i Avtale mellom SAFE og Norges Rederiforbund for arbeidstakere på mobile offshoreinnretninger i virksomhet på norsk kontinentalsokkel og for plattformboring og forpleining på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel er å forstå slik at tidspunktet for velferdspermisjon på inntil syv dager knyttes til termin eller nedkomst etter arbeidstakers ønske, og slik at den gis fleksibelt innenfor et tidsrom på enten syv dager før eller syv dager etter enten termindato eller nedkomstidspunkt

12 Jakob Wahl (s.) Tron Løkken Sundet (s.) Trond Dolva(s.) Tom Vadholm (s.) Lars Chr. Berge (s.) Didrik Coucheron (s.) Flemming Otto Hansen (s.)

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Flemming Otto Hansen Lars Chr. Berge

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Flemming Otto Hansen Lars Chr. Berge ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 31. mai 2012 Sak nr.: 34/2011 Lnr.: 15/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Flemming Otto Hansen

Detaljer

Den 12. mai 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 29/2007, lnr. 17/2009

Den 12. mai 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 29/2007, lnr. 17/2009 ARBEIDSRETTEN Landsorganisasjonen i Norge, med Industri Energi (advokat Eivind Mossige) mot Norges Rederiforbund, med Odfjell Offshore AS (advokat Pål Tangen) Den 12. mai 2009 avsa Arbeidsretten dom i

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 20. november 2013. Saksnr.: 18/2013. Lnr.: 39/2013

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 20. november 2013. Saksnr.: 18/2013. Lnr.: 39/2013 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 20. november 2013 Saksnr.: 18/2013 Lnr.: 39/2013 Dommere: Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg Saken

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron L. Sundet Karin M. Bruzelius Didrik Coucheron Terje Solberg Flemming Otto Hansen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron L. Sundet Karin M. Bruzelius Didrik Coucheron Terje Solberg Flemming Otto Hansen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 3. juli 2012 Saksnr.: 17/2012 Lnr.: 20/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron L. Sundet Karin M. Bruzelius Didrik Coucheron Terje Solberg Flemming Otto Hansen Axel Thuve

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Eirik Akerlie Vivian Ellingsen Gotaas Kjell Otto Bjørnå Morten Øye Ingrid S. Høymork

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Eirik Akerlie Vivian Ellingsen Gotaas Kjell Otto Bjørnå Morten Øye Ingrid S. Høymork ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 5. mai 2014 Saksnr.: 29/2013 Lnr.: 17/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Eirik Akerlie Vivian Ellingsen Gotaas Kjell Otto Bjørnå Morten Øye Ingrid S. Høymork

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 18. juni 2014. Saksnr.: 4/2014. Lnr.: 24/2014

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 18. juni 2014. Saksnr.: 4/2014. Lnr.: 24/2014 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 18. juni 2014 Saksnr.: 4/2014 Lnr.: 24/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Eilert Stang Lund Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Randi Johanne Løvland Kjell Bjørndalen Karin Ask-Henriksen

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Randi Johanne Løvland Kjell Bjørndalen Karin Ask-Henriksen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 20. november 2014 Saksnr.: 29/2014 Lnr.: 48/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Randi Johanne Løvland Kjell Bjørndalen

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Magnus Aarbakke Laila-Brith Josefsen Lars Chr. Berge Gerd Torkildson Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Magnus Aarbakke Laila-Brith Josefsen Lars Chr. Berge Gerd Torkildson Terje Solberg ARBEIDSRETTEN -DOM --- -- Avsagt: 9. februar 2011 Saksnr.: 2/2011 Lnr.: 6/2011 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Magnus Aarbakke Laila-Brith Josefsen Lars Chr. Berge Gerd Torkildson Terje Solberg

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 5. januar 2015 Saksnr.: 19/2014 Lnr.: 1/2015 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve Rekkevidden

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 31. oktober 2011 Sak nr.: 3/2011 Lnr.: 33/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karen-Anne Gussgard Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karen-Anne Gussgard Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 9. mars 2015 Saksnr.: 22/2014 Lnr.: 8/2015 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Karen-Anne Gussgard Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve Spørsmål

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Hedda Remen Tove Stangnes Jorunn Matre Estensen Kjell Bjørndalen Tom Fossmark

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Hedda Remen Tove Stangnes Jorunn Matre Estensen Kjell Bjørndalen Tom Fossmark ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 7. oktober 2014 Saksnr.: 7/2014 Lnr.: 42/2014 Dommere: Jakob Wahl Marit B. Frogner Hedda Remen Tove Stangnes Jorunn Matre Estensen Kjell Bjørndalen Tom Fossmark Saken gjelder:

Detaljer

Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård)

Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård) ARBEIDSRETTEN Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård) mot HSH (advokat Gaute Krokann). Dommere: Gisle, Gussgard,

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Flemming Hansen Terje Solberg John Giæver Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Flemming Hansen Terje Solberg John Giæver Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 10. juni 2015 Saksnr.: 18/2014 Lnr.: 16/2015 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Flemming Hansen Terje Solberg John Giæver Axel Thuve Saken gjelder: Oljetransportavtalen

Detaljer

Den 14. september 2004 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 3/2004, lnr. 31/2004:

Den 14. september 2004 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 3/2004, lnr. 31/2004: ARBEIDSRETTEN Den 14. september 2004 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 3/2004, lnr. 31/2004: Landsorganisasjonen i Norge, med Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (advokat Einar Engh) mot Næringslivets

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 29.06.2015 i Gulating lagmannsrett, 14-115717ASD-GULA/AVD2 Dommere: Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Arne Fanebust Rune Voll Ivar Oftedahl Ankende

Detaljer

Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 14/2008, lnr. 30/2008:

Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 14/2008, lnr. 30/2008: ARBEIDSRETTEN Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 14/2008, lnr. 30/2008: Landsorganisasjonen i Norge, med Handel og Kontor i Norge (advokat Atle Sønsteli Johansen) mot Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Tone Aasgaard Gerd Torkildson Randi Johanne Løvland Leif Arne Asphaug-Hansen Merete Longva Lindland

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Tone Aasgaard Gerd Torkildson Randi Johanne Løvland Leif Arne Asphaug-Hansen Merete Longva Lindland ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 20. november 2014 Saksnr.: 14/2014 Lnr.: 49/2014 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Tone Aasgaard Gerd Torkildson Randi Johanne Løvland Leif Arne Asphaug-Hansen Merete Longva

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Lill Bråten

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Lill Bråten ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 8. oktober 2014 Saksnr.: 42/2013 Lnr.: 43/2014 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Lill Bråten Saken gjelder:

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Magnus Aarbakke Tove Stangnes Julie Thaulow Rustad Kjell Bjørndalen Jostein Gaasemyr

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Magnus Aarbakke Tove Stangnes Julie Thaulow Rustad Kjell Bjørndalen Jostein Gaasemyr ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 20. mai 2010 i Arbeidsretten, Oslo Saksnr.: 17/2009 Lnr.: 22/2010 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Magnus Aarbakke Tove Stangnes Julie Thaulow Rustad Kjell

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 30. januar 2014 Saksnr.: 37/2013 Lnr.: 2/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen

Detaljer

Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 30/2007, lnr. 29/2008:

Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 30/2007, lnr. 29/2008: ARBEIDSRETTEN Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 30/2007, lnr. 29/2008: Landsorganisasjonen i Norge, med Handel og Kontor i Norge (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad) mot Næringslivets

Detaljer

TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL NSoF 2014 NORSK SJØOFFISERSFORBUND Gjelder fra 1. juni 2014 til 31. mai 2016 TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL SAMMENSLUTNINGEN AV FAGORGANISERTE I ENERGISEKTOREN Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2014 TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Tove Stangnes Sunniva Berntsen Kjell Bjørndalen Arne Nils Johansen

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Tove Stangnes Sunniva Berntsen Kjell Bjørndalen Arne Nils Johansen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 21. juni 2013 Saksnr.: 10/2010 Lnr.: 20/2013 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Tove Stangnes Sunniva Berntsen Kjell Bjørndalen Arne Nils Johansen

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 6. mars 2012. Saksnr.: 30/2011. Lnr.: 4/2012

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 6. mars 2012. Saksnr.: 30/2011. Lnr.: 4/2012 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 6. mars 2012 Saksnr.: 30/2011 Lnr.: 4/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

KAPITTEL I - ORGANISASJONSRETTEN

KAPITTEL I - ORGANISASJONSRETTEN Hovedavtalen HOVEDAVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND (NR) og SAMMENSLUTNINGEN AV FAGORGANISERTE I ENERGISEKTOREN (SAFE) Opprinnelig avtale av 1.2.1984 mellom Rederiansatte Oljearbeideres Forbund og Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Plassoppsigelse og fagforeningsbegrep: Arbeidsretten på nye stier?

Plassoppsigelse og fagforeningsbegrep: Arbeidsretten på nye stier? Plassoppsigelse og fagforeningsbegrep: Arbeidsretten på nye stier? Av Stein Evju* 1 Dommene av 25. november og 10. desember 2010 Høsten 2010 behandlet Arbeidsretten to saker om plassoppsigelse og arbeidskamp

Detaljer

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL INDUSTRI ENERGI Gjelder fra 1. juni 2014 til 31. mai 2016 TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

Detaljer

TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL DE SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2014 TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL * * * Overenskomsten omfatter personell i

Detaljer