ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Hedda Remen Tove Stangnes Jorunn Matre Estensen Kjell Bjørndalen Tom Fossmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Hedda Remen Tove Stangnes Jorunn Matre Estensen Kjell Bjørndalen Tom Fossmark"

Transkript

1 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 7. oktober 2014 Saksnr.: 7/2014 Lnr.: 42/2014 Dommere: Jakob Wahl Marit B. Frogner Hedda Remen Tove Stangnes Jorunn Matre Estensen Kjell Bjørndalen Tom Fossmark Saken gjelder: Tvist om forståelsen av Hovedtariffavtalens bestemmelse om erstatning ved reise mv. Landsorganisasjonen i Norge, med Fellesorganisasjonen Advokat Håkon Angell mot Kommunesektorens organisasjon Advokat Øyvind Gjelstad

2 DOM (1) Spørsmålet i saken er om det etter Hovedtariffavtalen 11 punkt 11.2 er et vilkår for rett til erstatning ved skade på reise som ikke er yrkesskade, og som har medført uførhet på 50 prosent eller mer, at det må foreligge uførevedtak fra trygdemyndighetene. (2) Sakens tariffrettslige ramme (3) Det er inngått Hovedtariffavtale (HTA) mellom blant annet Landsorganisasjonen i Norge (LO)/forbund i LO, herunder Fellesorganisasjonen (FO), og Kommunesektorens organisasjon (KS). HTA kapittel 1, Fellesbestemmelser, har regler om «Erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom» i 11. Bestemmelsens punkt har slik ordlyd: «11.1 Yrkesskade Ved yrkesskade/yrkessykdom (godkjent av trygdeetaten som yrkesskade) som følge av arbeid i kommunal virksomhet, tilstås en engangserstatning utregnet etter folketrygdens grunnbeløp på skademeldingstidspunktet. Erstatningen inklusive renter etter forsikringsavtaleloven skal likevel minst tilsvare erstatning beregnet etter grunnbeløpet på oppgjørstidspunktet Skade på reise Tilsvarende erstatning som ytes etter 11 pkt utbetales når arbeidstakeren skades ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidssted og på tjenestereise Alle tilsatte / tidligere ansatte Alle arbeidstakere tilsatt i kommunen omfattes av ordningen. Arbeidstakere som har vært tilsatt i kommunen dekkes også, forutsatt at skaden ble konstatert etter Tap i framtidig erverv Ved yrkesskade/yrkessykdom som fører til ervervsmessig uførhet på 100%, settes erstatningssummen til 15 G. Erstatningen reduseres forholdsmessig hvis den ervervsmessige uførhet er lavere Menerstatning Ved varig medisinsk invaliditet på minst 15% ytes i tillegg menerstatning på følgende måte: % medisinsk invaliditet 1 G % medisinsk invaliditet 2 G Over 70 % medisinsk invaliditet 3 G 11.6 Død Når yrkesskade/yrkessykdom medfører død, utbetales et beløp på 15 G til de etterlatte som definert i pkt » (4) Punkt 11.7 regulerer samordning av HTA 10 og 11, og punkt 11.8 har bestemmelse om samordning med lov om yrkesskadeerstatning

3 (5) Tariffhistorikken knyttet til HTA 11 er gjengitt blant annet i ARD 1990 side 198, ARD 1993 side 132 og ARD 2001 side 260. I det følgende gis en kort oppsummering av historikken for så vidt gjelder erstatning ved skade på reise mellom hjem og arbeid. (6) HTA, tidligere benevnt Hovedoverenskomsten for kommuner, har hatt bestemmelser om «ulykkestrygd» i hvert fall fra Fellesbestemmelsene for tariffperioden hadde slik bestemmelse i 9 første ledd: «Ved ulykke i tjenesten som medfører hel invaliditet får arbeidstaker med ett års sammenhengende tjeneste kr en gang for alle.» (7) Ved tariffrevisjonen i 1972 ble bestemmelsen knyttet til folketrygdens grunnbeløp (G). Ved hel invaliditet fikk arbeidstaker et beløp tilvarende 5 G. (8) Ved tariffrevisjonen i 1976 ble det tatt inn en henvisning til folketrygdlovens regler om erstatning, og erstatningsbeløpet ble økt til 10 G. Paragraf 10, ulykkestrygd, første og andre ledd hadde slik ordlyd: «10. Ulykkestrygd Ved ulykke i tjenesten som medfører delvis invaliditet, kan arbeidstaker tilkjennes erstatning ut fra de til enhver tid gjeldende regler etter folketrygden for fastsetting av erstatning etter slik skade. Det samlede beløp som kan tilstås, er maksimalt begrenset til beløpet nevnt i neste avsnitt. Ved ulykke i tjenesten som medfører hel invaliditet, får arbeidstaker et beløp svarende til 10 G i folketrygden en gang for alle.» (9) Ved tariffrevisjonen i 1978 fikk avtalen første gang bestemmelse om erstatning ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidssted. Følgende protokolltilførsel til 10 ble tatt inn: «3. Bestemmelsen gjelder også ulykke som finner sted ved direkte reise mellom hjem og arbeidssted.» (10) I A-rundskriv nr. 5/1978 datert 29. juni 1978 fra Norske Kommuners Sentralforbund (nå KS) het det under 10, ulykkestrygd: «Direkte reise mellom hjem og arbeidssted regnes som å være i tjenesten i forhold til ulykkestrygden.» (11) I Hovedoverenskomsten for tariffperioden ble bestemmelsen om ulykkestrygd flyttet til 11, og for øvrig noe omredigert. Erstatning ved skade på reise ble tatt inn under punkt 11.4 andre avsnitt med slik ordlyd: «11 gjelder også ulykke som finner sted ved direkte reise mellom hjem og arbeidssted.» - 3 -

4 (12) Bestemmelsen ble ikke endret i Hovedoverenskomsten for tariffperioden , men KS tok inn en protokolltilførsel under 11 med henstilling til kommunene om å dekke sine tarifforpliktelser gjennom forsikringsordning. (13) Hovedoverenskomsten for tariffperioden ble fastsatt ved Rikslønnsnemndas kjennelse 17. august Det ble besluttet å nedsette et partssammensatt utvalg som skulle vurdere blant annet 11. Utvalget avga innstilling 21. april I punkt 15, «Begrepsbruk, presiseringer», uttales blant annet: «Bestemmelsene inneholder i dag en del begreper/formuleringer som har skapt forvirring/tvister.... Hvis det fortsatt skal være henvisning til Folketrygdlovens regler må det presiseres hvilke av disse regler det gjelder.» (14) Det var dissens på flere punkter i utvalgsinnstillingen, men ikke på punktet om henvisning til folketrygdlovens regler. (15) Ved tariffoppgjøret i 1986 ble partene enige om en rekke innholdsmessige og redaksjonelle endringer av bestemmelsen. Overskriften ble endret til «[e]rstatning ved yrkesskade/yrkessykdom», og punkt 11.1 og 11.2 fikk slik ordlyd: «Yrkesskade 11.1 Ved yrkesskade/yrkessykdom (godkjent av Rikstrygdeverket som yrkesskade) som følge av arbeid i kommunal virksomhet, tilstås en engangserstatning utregnet etter Folketrygdens grunnbeløp på oppgjørstidspunktet. Skade på reise 11.2 Tilsvarende erstatning som ved yrkesskade ytes når arbeidstakeren skades ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidssted, og på tjenestereise.» (16) I A-rundskriv nr. 8/86 datert 6. juni 1986 fra KS het det om endringen av 11: «11 Erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom Bestemmelsen omfatter vesentlige endringer redaksjonelt og innholdsmessig Bestemmelsen dekker nå også yrkessykdommer. Betingelsen for at skaden/sykdommen skal gi rett til erstatning, er at Rikstrygdeverket godkjenner skaden/sykdommen som yrkesskade. Belastnings-/slitasjeskader vil normalt ikke bli ansett som yrkesskade. Erstatning skal utregnes etter Folketrygdens grunnbeløp på oppgjørstidspunktet Skade på arbeidsreise/tjenestereise dekkes. Skade som er forårsaket i fritiden dekkes derimot ikke.» (17) Ved tariffrevisjonene i 1988 og 1990 ble 11 videreført uendret

5 (18) Etter vedtakelse av lov om yrkesskadeerstatning 16. juni 1989 nr. 65 ble partene enige om ny bestemmelse om beregning av erstatning i punkt 11.1 og nytt punkt 11.8 om samordning, jf. protokoll 29. januar Punkt 11.2 ble endret og fikk den ordlyd som bestemmelsen har i dag, jf. avsnitt 3 ovenfor. (19) Ordlyden i 11 har i senere tariffoppgjør blitt videreført med unntak av at henvisningen til Rikstrygdeverket i 2002 ble endret til en henvisning til trygdemyndighetene. (20) På bakgrunn av konkrete tvistesaker presiserte LO og KS forståelsen av punkt 11.1 i protokoll datert 9. juni I protokollen uttales blant annet: «Når det gjelder forståelsen av HTA 11 nr. 1 er partene enige om at yrkesskaden/yrkessykdom må godkjennes av Rikstrygdeverket, eller den Rikstrygdeverket har bemyndiget, med angivelse av medisinsk- og ervervsmessig uførhetsprosent med direkte referanse til yrkesskaden/yrkessykdommen. Slik godkjenning må kreves fremlagt av den yrkesskadde før erstatning etter HTA 11 kan tilstås. Rikstrygdeverkets fastsettelse av uførhetsgrad skal deretter legges til grunn ved fastsettelse av erstatningsutbetaling etter HTA.» (21) Kort om den konkrete tvisten (22) Saken har sin bakgrunn i en konkret tvistesak der en arbeidstaker 31. oktober 1996 var blitt skadet i en sykkelulykke på vei til arbeid. Han hadde etter dette hatt symptomer på nakkeskade. Den 9. november 2006 fikk han bekreftelse fra Capio Røntgen Bergen på at symptomene i nakken hadde sin årsak i sykkelulykken. NAV traff 27. august 1990 vedtak om tidsbegrenset uførestønad etter en uføregrad på 50 prosent. Arbeidstaker meldte første gang skaden til Vesta Forsikring AS 5. november Den 7. april 2008 ba han om gjenåpning av saken. TrygVesta Forsikring AS meddelte i svarbrev 15. april 2008 at saken ikke ville bli gjenåpnet med den begrunnelse at kravet var foreldet etter forsikringsavtaleloven Det ble 2. oktober 2010 tatt ut søksmål mot Tryg Forsikring for Bergen tingrett. Det ble samtidig varslet at det ville bli fremsatt begjæring om stansing i påvente av Arbeidsrettens dom. (23) Det ble 24. mai 2013 avholdt forhandlingsmøte mellom KS og FO. Protokollen lyder: «KS anførte: HTA kap 1 11 punkt 11.2 har følgende ordlyd: «Tilsvarende erstatning som ytes etter 11 pkt utbetales når arbeidstakeren skades ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidssted og på tjenestereise.» KS legger til grunn at begrepet «tilsvarende» i denne sammenheng først og fremst viser tilbake til ytelsene ikke til de vilkår punkt 11.1 oppstiller for å få ytelsen. Etter punkt 11.2 er vilkåret for å få rett til ytelsen at arbeidstakeren skades ved ulykke på direkte reise mellom - 5 -

6 hjem og arbeidssted og på tjenestereise. Etter 11.1 er vilkåret for å få rett til ytelsen nærmere presisert i protokollen mellom LO og KS datert 9. juni 1997 til følgende: «Når det gjelder forståelsen av HTA 11 nr. 1 er partene enige om at yrkesskaden/yrkessykdom må godkjennes av Rikstrygdeverket, eller den Rikstrygdeverket har bemyndiget, med angivelse av medisinsk- og ervervsmessig uførhetsprosent med direkte referanse til yrkesskaden/yrkessykdommen. Slik godkjenning må kreves fremlagt av den yrkesskadde før erstatning etter HTA 11 kan tilstås.» Når en arbeidstaker skader seg på reise til og fra arbeid eller på tjenestereise vil vedkommende normalt ikke få et vedtak om uførepensjon helt eller delvis beregnet etter folketrygdens regler om yrkesskade. Dersom skaden skjedde under arbeidet vil forholdet bli grundig utredet av NAV og dersom det er flere årsaker til den ervervsmessige uførheten eller tvil om årsakssammenhengen vil NAV fastsette hvor stor del av uførepensjonen som skal gis med såkalt yrkesskadefordel. NAV vil også innhente spesialisterklæringer i slike tilfeller noe de som regel ikke gjør ved ordinær uførepensjon ettersom de ved yrkesskade også må behandle krav om menerstatning. Ved skade som skjer på vei til/fra arbeidet eller på tjenestereise vil det dessuten ikke finne sted noen vurdering fra NAV knyttet til hvorvidt det foreligger en hendelse som er å anse som en arbeidsulykke. I yrkesskadetilfellene må et slikt «vedtak» ligge i bunnen før andre ytelser etter ftrl. kap 13 om yrkesskader vurderes. Et ordinært vedtak om uførepensjon er hverken i ordlyden til punkt 11.1 eller protokollen, omtalt som noe vilkår for å få rettigheter. Det er heller ikke et vedtak som er egnet til å danne grunnlaget for en utbetaling etter punkt Det gis blant annet ikke uførepensjonsvedtak hvor uføregraden er under 50%. I disse tilfeller treffer NAV heller ikke et vedtak om menerstatning. NAV treffer som hovedregel ikke vedtak om uførepensjon med yrkesskadefordel ved skader på reise til/fra arbeid. I henhold til folketrygdloven 13-6, fjerde ledd, er det kun dersom transporten skjer i arbeidsgivers regi eller er av en slik karakter at den medfører vesentlig økt risiko for skade. Det må derfor legges til grunn at partenes presisering i 1997 ikke var ment også å fastsette vilkårene for ytelser etter Etter punkt 11.9 har kommunen plikt til å tegne en forsikring som skal dekke ytelsene etter 11. KS legger til grunn at dette kombinert med ordlyden i punkt 11.2 innebærer at partene har overlatt til forsikringsselskapene å håndtere krav om erstatning etter punkt 11.2 som en ordinær ulykkesforsikring. Forsikringsselskapene må da på eget grunnlag vurdere om vilkårene for utbetaling er til stede. Denne vurderingen kan deretter rettslig overprøves etter de vanlige reglene. FO anførte: Partene er enige om at ved yrkesskade/yrkessykdom etter HTA kap. 11, pkt er trygdemyndighetenes vedtak fullt ut avgjørende for erstatningsplikten. Skyldes skaden en ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidssted eller på tjenestereise, jf. pkt. 11.2, vil etter LO/FOs syn også ordinære trygdevedtak om uførhet utgjøre en nødvendig betingelse for at ansvar skal utløses. Dette følger direkte av ordlyden, jf. «tilsvarende erstatning som ytes etter 11 pkt ,» og det er ingenting som tyder på at tariffpartene har ment å behandle denne type skadetilfeller ulikt med skader som har skjedd med en slik tilknytning til arbeidet at pkt kommer til anvendelse. Et endelig trygdevedtak som avklarer om en skade oppfyller vilkårene i pkt eller pkt kan ta tid. En ulik behandling av om trygdevedtaket er en betingelse for at krav kan fremmes, vil kunne medføre at krav som følger pkt vil være foreldet før en slik avklaring foreligger, jf. blant annet 10-årsregelen i FAL Det samme gjelder for skader som utvikler seg over tid før grunnlag for uførevedtak foreligger og et fremtidstap dermed kan konstateres

7 Ordlyden i pkt henviser også til pkt og ikke bare til deknings- og utmålingsreglene i pkt Dette underbygger at partenes generelle forutsetninger om kobling til trygdemyndighetens behandling og til bindende vedtak, slik dette også er lagt til grunn i protokoll av , også gjelder så langt disse rekker ved anvendelse av pkt kommunen og dens forsikringsselskap vil dermed være bundet av trygdemyndighetens fastsettelse av den ervervsmessige uførhetsgrad som vil være bestemmende for erstatningens størrelse etter pkt men vil selv kunne vurdere om det foreligger årsakssammenheng mellom hendelsen og skaden.» (24) Forhandlingsmøte mellom KS og LO ble avholdt 14. november Partene fastholdt det som fremkom i protokollen ovenfor og kom ikke til enighet. (25) LO, med FO, tok 7. februar 2014 ut stevning for Arbeidsretten. Hovedforhandling ble avholdt 2. september To partsrepresentanter og fire vitner avga forklaring. På grunn av reisefravær blant dommerne har dom ikke blitt avsagt innen fire uker etter avslutning av hovedforhandling, jf. arbeidstvistloven 56 andre ledd. (26) Partenes påstandsgrunnlag og påstander (27) Landsorganisasjonen i Norge, med Fellesorganisasjonen, har i korte trekk anført: (28) Det er vilkår for erstatning etter HTA 11 punkt 11.2 at trygdemyndighetene har truffet vedtak om uførhet. (29) Partene er enige om at trygdemyndighetenes vedtak fullt ut er avgjørende for erstatningsplikten ved yrkesskade/yrkessykdom etter punkt. 11.1, jf. protokoll av 9. juni Skyldes skaden en ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidssted eller på tjenestereise, jf. punkt 11.2, er ordinært trygdevedtak om uførhet også en nødvendig betingelse for at ansvar skal utløses. (30) Bestemmelsens ordlyd, forhistorie og partenes forutsetninger peker entydig i retning av at partene har ment å likestille skadetilfellene etter 11.1 og 11.2 så langt det er mulig. (31) Ordlyden, «[t]ilsvarende erstatning», underbygger at partene har ment å behandle skadetilfellene i punkt 11.1 og 11.2 likt. Tariffhistorikken viser at det har vært en tett kobling mellom reglene og trygdemyndighetenes vedtak. I 1978 ble dekningsområdet utvidet, slik at bestemmelsen «gjelder også» ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidssted. Dette underbygger at disse tilfellene skal behandles likt. Formuleringen ble videreført frem til Da ble det tatt inn at det ytes «tilsvarende» erstatning. Dersom partenes hensikt hadde vært at like tilfeller skulle behandles ulikt, måtte dette kommet til uttrykk. Henvisningen til punkt 11.1 viser til vilkårene for erstatning, ikke bare til deknings- og utmålingsreglene. Dette støtter at partenes forutsetning om kobling til - 7 -

8 trygdemyndighetenes behandling og bindende vedtak, slik dette er lagt til grunn i protokoll av 9. juni 1997, også gjelder så langt disse rekker ved anvendelsen av punkt (32) Kommunene og forsikringsselskapene vil derfor være bundet av fastsettelsen av uføregrad tilsvarende det som gjelder etter punkt 11.1, men de kan vurdere om det er årsakssammenheng. (33) Praksis kan ikke tillegges vekt. Forsikringsselskapenes praksis har ingen tariffmessig betydning, og LO er ikke kjent med den praksis det er vist til. LO har derfor ikke hatt foranledning til å reagere tidligere. (34) Reelle hensyn taler for den forståelse saksøker gjør gjeldende. Endelig vedtak om at skaden tilfredsstiller vilkårene for erstatning kan ta tid. Det vil kunne føre til at krav etter punkt 11.2 er foreldet før det foreligger en endelig avklaring av om ulykken har ledet til uførhet. Det er tilfellet i vår sak, der skaden utviklet seg over tid. Dersom KS forståelse legges til grunn, vil det bli ulike resultat etter punkt 11.1 og Det vil være direkte støtende og kan ikke være i samsvar med partenes intensjon. (35) Trygdemyndighetene treffer ikke uførevedtak dersom skaden har medført lavere uføregrad enn 50 prosent. Påstanden er utformet i samsvar med dette. (36) Det er nedlagt slik påstand: «HTA kapittel 1 Fellesbestemmelser 11 pkt skal forstås slik at ved skader som ikke anses som yrkesskade, og som har medført uførhet på 50 % eller mer, er det et vilkår for at erstatning tilstås at det foreligger et uførevedtak fra trygdemyndigheten. Trygdemyndighetens fastsettelse av uføregrad skal deretter legges til grunn for erstatningsutmålingen.» (37) Kommunesektorens organisasjon har i korte trekk anført: (38) Det gjelder ikke vilkår om trygdevedtak om uførhet for rett til erstatning etter HTA punkt (39) En objektiv språklig forståelse av punkt 11.2 tilsier at «tilsvarende erstatning som ytes etter 11 pkt utbetales når...» viser tilbake til de ulike former for erstatning. Dersom «tilsvarende» skulle vise tilbake til vilkårene, ville det vært et vilkår for utbetaling at trygdeetaten har godkjent skaden som yrkesskade. Alle er innforstått med at begrepet «tilsvarende» ikke kan forstås slik. (40) Vilkårene for utbetaling av erstatning etter punkt 11.2 er angitt i bestemmelsen: «når arbeidstaker skades ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidssted og på - 8 -

9 tjenestereise». Saksøkers mellomløsning om å likestille skadetilfeller i punkt 11.1 med skadetilfeller i punkt 11.2 så langt dette er mulig, har ingen støtte i ordlyden. (41) Tariffhistorikken støtter KS forståelse. I perioden fra kan det se ut til at vilkåret for utbetaling ved skade på reise var det samme som ved skade i tjeneste, det vil si yrkesskade. Tariffrevisjonen i 1986 innebar en klargjøring. I den grad det tidligere var usikkerhet, ble denne fjernet. I utvalgsarbeidet forut for tariffoppgjøret i 1986 ble det presisert at hvis «det fortsatt skal være henvisning til Folketrygdlovens regler må det presiseres hvilke av disse regler det gjelder». I tråd med intensjonen i utvalgsarbeidet ble det presisert at det var et vilkår for utbetaling av yrkesskadeerstatning etter punkt 11.1 at yrkesskaden var godkjent av Rikstrygdeverket. Et vilkår om uførevedtak etter punkt 11.2 vil derfor stride mot forutsetningen om presisering i utvalgsarbeidet. (42) Oppgjørstekniske grunner tilsier at det ikke gjelder vilkår om uførevedtak for rett til erstatning for skade ved ulykke på reise. Et trygdevedtak med yrkesskadefordel er godt egnet til å danne grunnlag for utbetaling etter yrkesskadebestemmelsene i HTA. Et uførevedtak fra trygdemyndighetene gir ingen oppgjørsteknisk hjelp ved erstatning etter punkt Trygdemyndighetene tar ikke stilling til om det foreligger skade som følge av ulykke på reise, graden av uførhet som skyldes ulykken, eller om den har ledet til medisinsk invaliditet eller død. Det har derfor formodningen mot seg at partene har valgt å oppstille et vilkår om uførevedtak for utbetaling av erstatning etter punkt (43) Det foreligger en lang og fast praksis om at uførevedtak ikke er vilkår for utbetaling etter punkt Praksis må ha vært kjent. (44) Det er nedlagt slik påstand: «KS frifinnes.» (45) Arbeidsrettens merknader (46) Arbeidsretten har kommet til at KS må frifinnes og vil bemerke: (47) Hovedtariffavtalen kapittel 1 11 har regler om erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom. Etter punkt 11.1 er det vilkår for rett til erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom at skaden/sykdommen er godkjent av trygdeetaten som yrkesskade, jf. avsnitt 3. Dette fremgår uttrykkelig av bestemmelsen. Partene har i protokoll 9. juni 1997 blitt enige om at den uføregrad som fastsettes, deretter skal legges til grunn for erstatningsutbetalingen, jf. avsnitt

10 (48) Spørsmålet i saken er om det også etter punkt 11.2, skade på reise, er et vilkår at det foreligger uførevedtak fra trygden. Skade som følge av ulykke på tjenestereise vil kunne omfattes av punkt 11.1, og folketrygdloven 13-6 bestemmer at yrkesskadedekning også gjelder reise til og fra arbeidsstedet dersom transporten skjer i arbeidsgiverens regi, eller er av slik karakter at den medfører økt risiko for skade. I praksis vil derfor punkt 11.2 få selvstendig betydning ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidssted som ikke omfattes av folketrygdloven (49) Det er vilkår for rett til uførepensjon etter folketrygdloven 12-7 at «evnen til å utføre inntektsgivende arbeid (inntektsevnen) er varig nedsatt med minst halvparten». Paragraf har regler om gradering av uførepensjonen. (50) Folketrygdloven kapittel 13 har særlige regler om yrkesskadedekning. Formålet med yrkesskadedekningen er å gi særfordeler utover folketrygdens ordinære stønadssystem, jf Den som blir rammet av yrkesskade eller likestilt yrkessykdom, har blant annet rett til uførepensjon og menerstatning, jf Uførepensjon ved yrkesskade ytes ved uføregrader ned til 30 prosent, jf. folketrygdloven første ledd bokstav d. Det følger av andre ledd at det skal fastsettes en særskilt uføregrad for den del av uførheten som skyldes yrkesskade eller yrkessykdom. (51) Vedtaket om yrkesskade vil derfor klargjøre at det er årsakssammenheng mellom skaden/sykdommen/dødsfallet og arbeidsulykken eller yrkessykdommen. Dersom det er flere årsaker, fastsettes det en særskilt uføregrad for den del av uførheten som skyldes yrkesskade eller yrkessykdom. I tillegg kan det treffes vedtak om menerstatning, jf. folketrygdloven Vedtaket om yrkesskade og uføregraden legges direkte til grunn ved fastsettelse av erstatning etter HTA punkt 11.1, jf. også punkt 11.4, 11.5 og (52) Punkt 11.2 fastsetter at «[t]ilsvarende erstatning som ytes etter 11 pkt utbetales når arbeidstaker skades ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidssted og på tjenestereise». Ordlyden gir etter rettens syn ikke støtte for at det er vilkår for rett til ytelse at det foreligger ordinært uførevedtak fra trygdemyndighetene. Det er klart at henvisningen til punkt 11.1 ikke skal forstås slik at det er krav om yrkesskadevedtak. Det er etter rettens syn naturlig å tolke henvisningen til punkt som en referanse til de ytelser som kan komme til utbetaling. Vilkåret for rett til erstatning er at arbeidstaker «skades ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidsted og på tjenestereise». (53) Tariffhistorikken gir etter rettens syn heller ikke grunnlag for å innfortolke et krav om at det må foreligge uførevedtak fra trygden for rett til ytelser etter punkt Bestemmelse

11 om rett til erstatning ved ulykke på reise kom første gang inn i HTA, den gang benevnt Hovedoverenskomsten, i 1978, jf. avsnitt 9. Det fremgikk at bestemmelsen «gjelder også» ulykke som finner sted ved direkte reise mellom hjem og arbeidssted. Selv om det var en tett kobling mellom kravet om vedtak fra trygden og rett til ytelser etter bestemmelsen om «ulykkestrygd», gir ordlyden etter rettens syn ikke grunnlag for å trekke den slutning at det utenfor yrkesskadetilfellene, hvor det gjaldt et krav om trygdevedtak, før 1986 gjaldt et krav om ordinært uførevedtak ved uførhet på 50 prosent eller mer. Utvalgsarbeidet i 1986, jf. avsnitt 13, og henvisningen til at det skulle presiseres hvilke av folketrygdlovens regler det skulle vises til, gir ytterligere støtte for at det ikke gjelder krav om uførevedtak etter punkt 11.2 når dette ikke fremgår av bestemmelsen. (54) Oppgjørstekniske hensyn tilsier også at det ikke er krav om uførevedtak. Yrkesskadevedtak kan legges direkte til grunn for oppgjør etter yrkesskadebestemmelsene i HTA. Dette gjelder ikke tilsvarende for ordinært uførevedtak. Yrkesskadevedtaket tar stilling til om det er årsakssammenheng om skaden skyldes en arbeidsulykke eller om sykdommen skyldes yrkessykdom, jf. folketrygdloven 13-3 og I et ordinært uførevedtak er det ikke nødvendig å angi årsaken til uførheten, idet vilkåret er at inntektsevnen er varig nedsatt med minst halvparten, jf. folketrygdloven Saksøker har vist til at KS/forsikringsselskapet kan bestride at det foreligger årsakssammenheng mellom uførheten og ulykken. Etter rettens syn underbygger dette ytterligere at et krav om uførevedtak er lite egnet ut fra en oppgjørsteknisk vurdering. Dette støtter saksøktes syn. (55) Ved yrkesskade fastsettes det uføregrad ned til 30 prosent. Den forståelse saksøker har gjort gjeldende, ville medført at gjaldt ulike vilkår for erstatning etter punkt 11.2 avhengig av uføregraden. Det ville i så fall vært krav om trygdevedtak for uføregrader på 50 prosent og over, mens det ikke ville gjelde slikt krav for lavere uføregrader, siden trygden i slike tilfeller ikke treffer vedtak om uføregrad. Det er ikke holdepunkter for at partene har tilsiktet en slik forskjell. Når det blir en forskjell mellom yrkesskadetilfellene etter punkt 11.1 og skader på reise etter punkt 11.2, er det et resultat av at det i yrkesskadetilfellene treffes et vedtak som kan legges til grunn for beregning av erstatning, og her har partene uttrykkelig avtalt at det gjelder krav om slikt vedtak, jf. punkt (56) Dommen er enstemmig

12 SLUTNING Kommunesektorens organisasjon frifinnes. Jakob Wahl (s.) Marit B. Frogner (s.) Hedda Remen (s.) Tove Stangnes (s.) Jorunn Matre Estensen (s.) Kjell Bjørndalen (s.) Tom Fossmark (s.) Riktig utskrift bekreftes:

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Per Chr. Andersen Kjell Bjørndalen Astrid Sommerstad

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Per Chr. Andersen Kjell Bjørndalen Astrid Sommerstad ARBEIDSRETTEN -DOM --- -- Avsagt: 22. mars 2011 Saksnr.: 15/2009 Lnr.: 12/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Per Chr. Andersen Kjell Bjørndalen Astrid

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. september 2013. Saksnr.: 9/2013. Lnr.: 27/2013

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. september 2013. Saksnr.: 9/2013. Lnr.: 27/2013 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 13. september 2013 Saksnr.: 9/2013 Lnr.: 27/2013 Dommere: Saken gjelder: Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Trond Dolva Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Helge Bjørneby

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Trond Dolva Kjell Bjørndalen Lars Chr. Berge Per Østvold Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Trond Dolva Kjell Bjørndalen Lars Chr. Berge Per Østvold Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 16. september 2013 Saksnr.: 3/2013 Lnr.: 28/2013 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Trond Dolva Kjell Bjørndalen Lars Chr. Berge Per Østvold Terje Solberg Spørsmål

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Forsikring av tarifforpliktelser med vekt på renteberegning

Forsikring av tarifforpliktelser med vekt på renteberegning Forsikring av tarifforpliktelser med vekt NFT på renteberegning 2/2006 Forsikring av tarifforpliktelser med vekt på renteberegning av Joakim Bakke-Nielsen Artikkelen omhandler sentrale problemstillinger

Detaljer

2. Minstelønnsatsene: Minstelønnssatsene i 11 heves med kr 20.000,-. Generelt tillegg er innarbeidet i minstelønnssatsene.

2. Minstelønnsatsene: Minstelønnssatsene i 11 heves med kr 20.000,-. Generelt tillegg er innarbeidet i minstelønnssatsene. År 2010, den 22. september ble det avholdt forhandlingsmøte mellom SAMFO og Delta i anledning revisjon av Overenskomsten for virksomheter i boligsamvirket. Forhandlingene ble holdt i SAMFOs lokaler. E

Detaljer

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren.

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren. VILK TL405 0 Eff:20100101 Ver:002 Rev:007 Yrkesskadeforsikring VILKÅR TL405 Vilkår av 01.01.2010 Avløser vilkår av 01.08.2007 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

YRKESSKADEDEKNING UNDER HOVEDTARIFFAVTALENE

YRKESSKADEDEKNING UNDER HOVEDTARIFFAVTALENE YRKESSKADEDEKNING UNDER HOVEDTARIFFAVTALENE Er du ansatt i stat eller kommune og er yrkesskadet, vil du kunne ha krav på erstatning under Hovedtariffavtalene (HTA) i henholdsvis stat og kommune. En slik

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Marit B. Frogner Gunvald Gussgard Tove Stangnes Arne Andreas Melander Kjell Bjørndalen Merete Karin Soløy

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Marit B. Frogner Gunvald Gussgard Tove Stangnes Arne Andreas Melander Kjell Bjørndalen Merete Karin Soløy ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 7. februar 2011 Saksnr.: 6/2010 Lnr.: 5/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Gunvald Gussgard Tove Stangnes Arne Andreas Melander Kjell Bjørndalen

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.

Detaljer

Yrkesskade. 10. februar 2014. Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig

Yrkesskade. 10. februar 2014. Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig Yrkesskade 10. februar 2014 Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig Yrkesskade Disposisjon: Hvorfor viktig å konstatere yrkesskade? Hva er en yrkesskade? Årsakssammenheng Hvilke ytelser kan skadelidte

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Gerd Torkildson Terje Solberg Leif Arne Asphaug-Hansen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Gerd Torkildson Terje Solberg Leif Arne Asphaug-Hansen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 9. november 2016 Saksnr.: 15/2016 Lnr.: 31/2016 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Gerd Torkildson Terje Solberg Leif Arne Asphaug-Hansen Axel

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Trond Norang Lesjø Kjell Bjørndalen Bente Svendsgam

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Trond Norang Lesjø Kjell Bjørndalen Bente Svendsgam ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 16. desember 2010 Saksnr.: 1/2010 Lnr.: 42/2010 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Trond Norang Lesjø Kjell Bjørndalen Bente Svendsgam

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007 VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Uten hensyn til om noen har skyld i skaden, svarer selskapet i.h.t. Lov om yrkesskadeforsikring av 16.juni 1989 nr. 65, for det tap arbeidstaker er påført

Detaljer

Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006:

Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006: ARBEIDSRETTEN Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006: Landsorganisasjonen i Norge, med Musikernes fellesorganisasjon (advokat Einar Stueland) mot KS (KS Advokatene

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 25. februar 2010 i Arbeidsretten,Oslo. Saksnr.: 23/2008. Lnr.: 10/2010. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 25. februar 2010 i Arbeidsretten,Oslo. Saksnr.: 23/2008. Lnr.: 10/2010. Dommere: ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 25. februar 2010 i Arbeidsretten,Oslo Saksnr.: 23/2008 Lnr.: 10/2010 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Elin Nykaas Trond Dolva Tove Stangnes Thor Boger Hildegunn

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 9. november 2012 Saksnr.: 7/2012 Lnr.: 31/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen

Detaljer

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S jobber kun med yrkesskader, yrkessykdom og trafikkskader og har mer enn 20 års erfaring på området.

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringstaker Forsikret Forsikringsmegler Vestnes kommune Alle ansatte i bedriften Veno Forsikringsmegling AS Forsikringsperiode 01.01.2016-31.12.2016 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringsdekninger

Detaljer

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned:

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned: Skademeldingen gjelder: SKADEMELDING VED PERSONSKADE Juridisk seksjon - Forsikringsavdelingen Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo postmottak@spk.no, tlf. 22 24 15 53 Yrkesskade/yrkessykdom Dødsfall (avdøde

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 30. januar 2014 Saksnr.: 37/2013 Lnr.: 2/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie Forsikringstaker Forsikringsmegler Trøndelag Brann- og Redningstjeneste Garde AS Forsikringsperiode 01.01.2017-31.12.2017 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Oppsummering Stillingskategori Antall Årsverk Premie

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 22. juni 2010. Saksnr.: 28/2009. Lnr.: 27/2010. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 22. juni 2010. Saksnr.: 28/2009. Lnr.: 27/2010. Dommere: ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 22. juni 2010 Saksnr.: 28/2009 Lnr.: 27/2010 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Thor Boger Roger Andersen Karin Ask-Henriksen

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 6. oktober 2014. Saksnr.: 17/2014. Lnr.: 40/2014

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 6. oktober 2014. Saksnr.: 17/2014. Lnr.: 40/2014 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 6. oktober 2014 Saksnr.: 17/2014 Lnr.: 40/2014 Dommere: Saken gjelder: Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Kirsti Coward Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

Detaljer

ARBEIDSRETTEN KJENNELSE. Avsagt: 22.september Saksnr.: 13/2017. Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner. mot

ARBEIDSRETTEN KJENNELSE. Avsagt: 22.september Saksnr.: 13/2017. Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner. mot ARBEIDSRETTEN KJENNELSE Avsagt: 22.september 2017 Saksnr.: 13/2017 Lnr.: Dommere: AR-2017-23 Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Saken gjelder: Spørsmål om habilitet Akademikerne helse Advokat

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %:

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %: Opplysninger om arbeidsgiver: Arbeidsgiver: Opplysninger om skadelidte: Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo SKADEMELDING YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte Arbeidssted: Navn: Privat adresse:

Detaljer

N Å R A N N E N Å R S A K P Å S T Å S Å V Æ R E V I K T I G E R E E N N Y R K E S - S K A D E N

N Å R A N N E N Å R S A K P Å S T Å S Å V Æ R E V I K T I G E R E E N N Y R K E S - S K A D E N N Å R A N N E N Å R S A K P Å S T Å S Å V Æ R E V I K T I G E R E E N N Y R K E S - S K A D E N ( H E R U N D E R B E T Y D N I N G E N A V R Ø Y K I N G ) & D E L V I S G O D K J E N N E L S E A V Y R

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-371 14.12.2009 Gjensidige Forsikring Yrkesskade KOLS trygdevedtak i 2001, mén 35-44 % - økt til 65-74 % i 2008 meldt 22.1.08 YFL 15. Forsikrede (mekaniker,

Detaljer

DOK 1 16. juni 2014. Delta Parat. Krav til TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde

DOK 1 16. juni 2014. Delta Parat. Krav til TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde DOK 1 16. juni 2014 Delta Parat Krav til TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2014 Økonomiske krav: I ØKONOMI 2014 1. Generelt tillegg: Med virkning 01.05.14

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014

KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014 DOK 1 16. juni 2014 Justert/endret 17. juni 2014 TARIFFREVISJONEN KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014 Akademikerforbundet Den norske kirkes presteforening Det

Detaljer

Den 1. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 20/2009, lnr. 31/2009:

Den 1. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 20/2009, lnr. 31/2009: ARBEIDSRETTEN Den 1. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 20/2009, lnr. 31/2009: LO Stat, med Norsk Tjenestemannslag (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad) mot Arbeidsgiverforeningen Spekter og Studentsamskipnaden

Detaljer

Vilkår for NHO Forsikring. Yrkesskadeforsikring

Vilkår for NHO Forsikring. Yrkesskadeforsikring Vilkår for NHO Forsikring Yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring 1 NHO FORSIKRING YRKESSKADEFORSIKRING 1. Avtale, forsikringsvilkår og lovgivning For forsikringsavtalen gjelder lov av 16. juni 1989

Detaljer

Personforsikringer for ansatte i Førde kommune

Personforsikringer for ansatte i Førde kommune Personforsikringer for ansatte i Førde kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 DEFINISJONER... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 YRKESSKADEFORSIKRING... 4 FRITIDSULYKKE... 6 GRUPPELIV... 7 SAMORDNING... 8

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 20. november 2013. Saksnr.: 18/2013. Lnr.: 39/2013

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 20. november 2013. Saksnr.: 18/2013. Lnr.: 39/2013 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 20. november 2013 Saksnr.: 18/2013 Lnr.: 39/2013 Dommere: Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg Saken

Detaljer

Yrkesskadedekning. Dagens situasjon:

Yrkesskadedekning. Dagens situasjon: Yrkesskadedekning Dagens situasjon: Rettigheter i: Folketrygdlovens kapittel 13 Menerstatning Gratis medisinsk behandling/medikamenter Særregler ved beregning av uførepensjon Lov om yrkesskadeforsikring

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade:

Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade: 1 Juridisk avdeling 06.11.12 Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade: Vedlagte opplysningsskjema må fylles ut i alle yrkesskadesaker. Det er viktig at alle spørsmål besvares så

Detaljer

Personforsikringer for elever i

Personforsikringer for elever i Personforsikringer for elever i Gjelder fra mars 2016 1 Elevforsikring For elever ved videregående skoler i Akershus Alle elever ved de videregående skolene til Akershus fylkeskommune er omfattet av følgende

Detaljer

Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 4 Lovisenberg

Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 4 Lovisenberg Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 4 Lovisenberg År 2014, den 6. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter og Fagforbundet Fellesorganisasjonen vedrørende

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -DOM. Avsagt: 4. juli 2011. Sak nr.: 07/2011. Lnr.: 25/2011. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -DOM. Avsagt: 4. juli 2011. Sak nr.: 07/2011. Lnr.: 25/2011. Dommere: ARBEIDSRETTEN -DOM Avsagt: 4. juli 2011 Sak nr.: 07/2011 Lnr.: 25/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Bjørn Ressem Lars Chr.

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Med Aktivt Skadereduserende Program Vilkår av Avløser forsikringsvilkår fra

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Med Aktivt Skadereduserende Program Vilkår av Avløser forsikringsvilkår fra Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Med Aktivt Skadereduserende Program Vilkår av 01.11.2016 Avløser forsikringsvilkår fra 01.08.2014 Innholdsfortegnelse side side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~ ~ ~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~580782###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~ ~ ~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~580782### NORCONSULT AS Trondheim, 18. juli 2016 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~962392687~18.07.2016~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 31. mai 2013 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 31. mai 2013 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 31. mai 2013 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Åsa Astrup Bustad, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Øystein Hindrum, juridisk

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7314 17.6.2008 TrygVesta Forsikring AS YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7314 17.6.2008 TrygVesta Forsikring AS YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7314 17.6.2008 TrygVesta Forsikring AS YRKESSKADE Om tinnitus er en selvstendig lidelse konstateringstidspunkt YFL 21, jfr. 5 og 11. Forsikrede (f. 1950, sveiser) ble

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Personal forsikringer for Vikna kommune

Personal forsikringer for Vikna kommune Personal forsikringer for Vikna kommune Innhold Om denne brosjyren 3 Gruppelivsforsikring 6 Ulykkes-/Yrkesskadeforsikring 8 Ulykkesforsikring fritid 11 De nisjoner 13 Når skade inntre er 14 Innholdet i

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eilert Stang Lund Didrik Coucheron Terje Solberg Flemming Hansen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eilert Stang Lund Didrik Coucheron Terje Solberg Flemming Hansen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 19. november 2014 Saksnr.: 16/2014 Lnr.: 47/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Eilert Stang Lund Didrik Coucheron Terje Solberg Flemming Hansen Axel Thuve

Detaljer

VEIEN MOT YRKESSKADEERSTATNING. Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby Fagforbundet

VEIEN MOT YRKESSKADEERSTATNING. Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby Fagforbundet VEIEN MOT YRKESSKADEERSTATNING Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby Fagforbundet Innledning Brannmenn og kreft Formålet med ys dekning Regelverket og vilkårene for yrkesskade Status forskning/norske arbeidsmedisinske

Detaljer

(6) I krav fra LO Stat, NJF og NTF av 24. februar 1997 het det i punkt 2.3.2.3 om Delte dagsverk :

(6) I krav fra LO Stat, NJF og NTF av 24. februar 1997 het det i punkt 2.3.2.3 om Delte dagsverk : ARBEIDSRETTEN Den 13. februar 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 15/2006, lnr. 6/2007: Landsorganisasjonen i Norge LO Stat, med Norsk Jernbaneforbund, Norsk Transportarbeiderforbund og Fagforbundet

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Til deg som er ansatt ved Modum Bad Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene Modum Bad har tegnet for deg som ansatt. Flere av

Detaljer

Høringsnotat Endringer i beskatningen av barn og unge som har fått erstatning og forsikringsutbetalinger ved personskade og tap av forsørger

Høringsnotat Endringer i beskatningen av barn og unge som har fått erstatning og forsikringsutbetalinger ved personskade og tap av forsørger Finansdepartementet 14.12.2012 Høringsnotat Endringer i beskatningen av barn og unge som har fått erstatning og forsikringsutbetalinger ved personskade og tap av forsørger 1 1. Innledning og sammendrag

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 26. april 2012. Saksnr.: 9/2011. Lnr.: 9/2012

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 26. april 2012. Saksnr.: 9/2011. Lnr.: 9/2012 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 26. april 2012 Saksnr.: 9/2011 Lnr.: 9/2012 Dommere: Jakob Wahl Tron L. Sundet Karin M. Bruzelius Flemming Otto Hansen Hanne Rennemo John Giæver Trond Røkke Saken gjelder: Rett

Detaljer

E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29

E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29 Personforsikringer Distriktssjef E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29 Jørgen Synnestvedt Kundeansvarlig Ansvarlig for kundeforholdet med inngående kjennskap til avtalen Gjennomfører årlige møter Følger

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn.

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn. Forsikringstaker Forsikringsmegler Oppdal kommune Aon Norway AS, Ålesund Forsikringsperiode 01.01.2015-31.12.2015 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Kollektiv Barneulykke Antall Premie Kollektiv Barneulykke

Detaljer

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring.

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring. LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD Lov om yrkesskadeforsikring. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. 1. Lovens virkeområde. 2. Definisjoner. Kapittel 2. Yrkesskadeforsikring.

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2017-042 9.3.2017 Tryg Forsikring Lisensforsikring Lisens - Kokk utviklet oljefollikulitt permanent udyktighetserklæring varig? Forsikrede arbeidet som kokk på

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i HR-2017-1846-U, (sak nr. 2017/485), straffesak, anke over dom: Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

Hamar, 7. mai 2015. Rutiner ved skadetilfeller på personskadeforsikringer

Hamar, 7. mai 2015. Rutiner ved skadetilfeller på personskadeforsikringer Hamar, 7. mai 2015 Rutiner ved skadetilfeller på personskadeforsikringer I 2014 mottok personskadeavdelingen 1475 skademeldinger hvorav en stor andel viste seg å være meldt bare «for sikkerhets skyld»

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Marit B. Frogner Magnus Aarbakke Kjell Bjørndalen Bente Svendsgam Hildegunn Brune Anne Cathrine Wettergreen Moseng

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Marit B. Frogner Magnus Aarbakke Kjell Bjørndalen Bente Svendsgam Hildegunn Brune Anne Cathrine Wettergreen Moseng ARBEIDSRETTEN -DOM -- Avsagt: 24. mars 2011 Sak nr.: 34/2009 Lnr.: 13/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Magnus Aarbakke Kjell Bjørndalen Bente Svendsgam Hildegunn Brune Anne Cathrine

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom: Jon Eilif Orrem

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE Bindende dekningstilsagn under yrkesskadeforsikringen - avt.l. 36 og 39. Forsikrede (f. 1979) fikk kort tid etter avtjening av førstegangstjeneste

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

21.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata

21.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata 21.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata Arbeidsretten dom. Tariffbundethet; prosess atvl. 18 nr. 2. Hovedoverenskomsten for kommuner har ulike stillingskoder med ulik avlønning for radiografer og røntgensykepleiere.

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Tone Aasgaard Kjell Bjørndalen Terje Solberg Arnfinn Nilsen Jostein Gaasemyr

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Tone Aasgaard Kjell Bjørndalen Terje Solberg Arnfinn Nilsen Jostein Gaasemyr ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 24. november 2011 Saksnr.: 24/2011 Lnr.: 36/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Tone Aasgaard Kjell Bjørndalen Terje Solberg Arnfinn Nilsen Jostein Gaasemyr

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 31. oktober 2011 Sak nr.: 3/2011 Lnr.: 33/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Georg Fr. Rieber-Mohn Didrik Coucheron Niels Selmer Schweigaard John Giæver Jostein Gaasemyr

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Georg Fr. Rieber-Mohn Didrik Coucheron Niels Selmer Schweigaard John Giæver Jostein Gaasemyr ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 29. januar 2018 Saksnr.: 23/2017 Lnr.: Dommere: Saken gjelder: AR-2018-3 Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Georg Fr. Rieber-Mohn Didrik Coucheron Niels Selmer Schweigaard John Giæver

Detaljer

Ot.prp. nr. 57 ( )

Ot.prp. nr. 57 ( ) Ot.prp. nr. 57 (2003 2004) Om lov om endringer i folketrygdloven (samleproposisjon våren 2004) Tilråding fra Sosialdepartementet av 2. april 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. februar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. februar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 4. februar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Christer Gangsø, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Finn Gjone, juridisk kyndig

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Liv Gjølstad Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Liv Gjølstad Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 27. april 2016 Saksnr.: 31/2015 Lnr.: 12/2016 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Liv Gjølstad Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve Kostgodtgjørelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02188-A, (sak nr. 2013/221), sivil sak, anke over dom, (advokat Kjell Inge Ambjørndalen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02188-A, (sak nr. 2013/221), sivil sak, anke over dom, (advokat Kjell Inge Ambjørndalen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 21. oktober 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02188-A, (sak nr. 2013/221), sivil sak, anke over dom, Yrkesskadeforsikringsforeningen (advokat Ståle Haugsvær til prøve) mot A (advokat

Detaljer

Tariffrevisjonen pr Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2016 - Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes Vi viser til rundskriv 3/2016 med vedlegg. KAs medlemmer har ved uravstemning vedtatt det anbefalte forslaget

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området År 2014, den 3. juli, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00361-U, (sak nr. 2012/2111), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2017-093 9.3.2017 Tryg Forsikring Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Lisens overvekt/diabetes - permanent udyktighetserklæring varig? Forsikrede

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i HR-2016-01975-U, (sak nr. 2016/1729), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer