ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Hedda Remen Tove Stangnes Jorunn Matre Estensen Kjell Bjørndalen Tom Fossmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Hedda Remen Tove Stangnes Jorunn Matre Estensen Kjell Bjørndalen Tom Fossmark"

Transkript

1 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 7. oktober 2014 Saksnr.: 7/2014 Lnr.: 42/2014 Dommere: Jakob Wahl Marit B. Frogner Hedda Remen Tove Stangnes Jorunn Matre Estensen Kjell Bjørndalen Tom Fossmark Saken gjelder: Tvist om forståelsen av Hovedtariffavtalens bestemmelse om erstatning ved reise mv. Landsorganisasjonen i Norge, med Fellesorganisasjonen Advokat Håkon Angell mot Kommunesektorens organisasjon Advokat Øyvind Gjelstad

2 DOM (1) Spørsmålet i saken er om det etter Hovedtariffavtalen 11 punkt 11.2 er et vilkår for rett til erstatning ved skade på reise som ikke er yrkesskade, og som har medført uførhet på 50 prosent eller mer, at det må foreligge uførevedtak fra trygdemyndighetene. (2) Sakens tariffrettslige ramme (3) Det er inngått Hovedtariffavtale (HTA) mellom blant annet Landsorganisasjonen i Norge (LO)/forbund i LO, herunder Fellesorganisasjonen (FO), og Kommunesektorens organisasjon (KS). HTA kapittel 1, Fellesbestemmelser, har regler om «Erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom» i 11. Bestemmelsens punkt har slik ordlyd: «11.1 Yrkesskade Ved yrkesskade/yrkessykdom (godkjent av trygdeetaten som yrkesskade) som følge av arbeid i kommunal virksomhet, tilstås en engangserstatning utregnet etter folketrygdens grunnbeløp på skademeldingstidspunktet. Erstatningen inklusive renter etter forsikringsavtaleloven skal likevel minst tilsvare erstatning beregnet etter grunnbeløpet på oppgjørstidspunktet Skade på reise Tilsvarende erstatning som ytes etter 11 pkt utbetales når arbeidstakeren skades ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidssted og på tjenestereise Alle tilsatte / tidligere ansatte Alle arbeidstakere tilsatt i kommunen omfattes av ordningen. Arbeidstakere som har vært tilsatt i kommunen dekkes også, forutsatt at skaden ble konstatert etter Tap i framtidig erverv Ved yrkesskade/yrkessykdom som fører til ervervsmessig uførhet på 100%, settes erstatningssummen til 15 G. Erstatningen reduseres forholdsmessig hvis den ervervsmessige uførhet er lavere Menerstatning Ved varig medisinsk invaliditet på minst 15% ytes i tillegg menerstatning på følgende måte: % medisinsk invaliditet 1 G % medisinsk invaliditet 2 G Over 70 % medisinsk invaliditet 3 G 11.6 Død Når yrkesskade/yrkessykdom medfører død, utbetales et beløp på 15 G til de etterlatte som definert i pkt » (4) Punkt 11.7 regulerer samordning av HTA 10 og 11, og punkt 11.8 har bestemmelse om samordning med lov om yrkesskadeerstatning

3 (5) Tariffhistorikken knyttet til HTA 11 er gjengitt blant annet i ARD 1990 side 198, ARD 1993 side 132 og ARD 2001 side 260. I det følgende gis en kort oppsummering av historikken for så vidt gjelder erstatning ved skade på reise mellom hjem og arbeid. (6) HTA, tidligere benevnt Hovedoverenskomsten for kommuner, har hatt bestemmelser om «ulykkestrygd» i hvert fall fra Fellesbestemmelsene for tariffperioden hadde slik bestemmelse i 9 første ledd: «Ved ulykke i tjenesten som medfører hel invaliditet får arbeidstaker med ett års sammenhengende tjeneste kr en gang for alle.» (7) Ved tariffrevisjonen i 1972 ble bestemmelsen knyttet til folketrygdens grunnbeløp (G). Ved hel invaliditet fikk arbeidstaker et beløp tilvarende 5 G. (8) Ved tariffrevisjonen i 1976 ble det tatt inn en henvisning til folketrygdlovens regler om erstatning, og erstatningsbeløpet ble økt til 10 G. Paragraf 10, ulykkestrygd, første og andre ledd hadde slik ordlyd: «10. Ulykkestrygd Ved ulykke i tjenesten som medfører delvis invaliditet, kan arbeidstaker tilkjennes erstatning ut fra de til enhver tid gjeldende regler etter folketrygden for fastsetting av erstatning etter slik skade. Det samlede beløp som kan tilstås, er maksimalt begrenset til beløpet nevnt i neste avsnitt. Ved ulykke i tjenesten som medfører hel invaliditet, får arbeidstaker et beløp svarende til 10 G i folketrygden en gang for alle.» (9) Ved tariffrevisjonen i 1978 fikk avtalen første gang bestemmelse om erstatning ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidssted. Følgende protokolltilførsel til 10 ble tatt inn: «3. Bestemmelsen gjelder også ulykke som finner sted ved direkte reise mellom hjem og arbeidssted.» (10) I A-rundskriv nr. 5/1978 datert 29. juni 1978 fra Norske Kommuners Sentralforbund (nå KS) het det under 10, ulykkestrygd: «Direkte reise mellom hjem og arbeidssted regnes som å være i tjenesten i forhold til ulykkestrygden.» (11) I Hovedoverenskomsten for tariffperioden ble bestemmelsen om ulykkestrygd flyttet til 11, og for øvrig noe omredigert. Erstatning ved skade på reise ble tatt inn under punkt 11.4 andre avsnitt med slik ordlyd: «11 gjelder også ulykke som finner sted ved direkte reise mellom hjem og arbeidssted.» - 3 -

4 (12) Bestemmelsen ble ikke endret i Hovedoverenskomsten for tariffperioden , men KS tok inn en protokolltilførsel under 11 med henstilling til kommunene om å dekke sine tarifforpliktelser gjennom forsikringsordning. (13) Hovedoverenskomsten for tariffperioden ble fastsatt ved Rikslønnsnemndas kjennelse 17. august Det ble besluttet å nedsette et partssammensatt utvalg som skulle vurdere blant annet 11. Utvalget avga innstilling 21. april I punkt 15, «Begrepsbruk, presiseringer», uttales blant annet: «Bestemmelsene inneholder i dag en del begreper/formuleringer som har skapt forvirring/tvister.... Hvis det fortsatt skal være henvisning til Folketrygdlovens regler må det presiseres hvilke av disse regler det gjelder.» (14) Det var dissens på flere punkter i utvalgsinnstillingen, men ikke på punktet om henvisning til folketrygdlovens regler. (15) Ved tariffoppgjøret i 1986 ble partene enige om en rekke innholdsmessige og redaksjonelle endringer av bestemmelsen. Overskriften ble endret til «[e]rstatning ved yrkesskade/yrkessykdom», og punkt 11.1 og 11.2 fikk slik ordlyd: «Yrkesskade 11.1 Ved yrkesskade/yrkessykdom (godkjent av Rikstrygdeverket som yrkesskade) som følge av arbeid i kommunal virksomhet, tilstås en engangserstatning utregnet etter Folketrygdens grunnbeløp på oppgjørstidspunktet. Skade på reise 11.2 Tilsvarende erstatning som ved yrkesskade ytes når arbeidstakeren skades ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidssted, og på tjenestereise.» (16) I A-rundskriv nr. 8/86 datert 6. juni 1986 fra KS het det om endringen av 11: «11 Erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom Bestemmelsen omfatter vesentlige endringer redaksjonelt og innholdsmessig Bestemmelsen dekker nå også yrkessykdommer. Betingelsen for at skaden/sykdommen skal gi rett til erstatning, er at Rikstrygdeverket godkjenner skaden/sykdommen som yrkesskade. Belastnings-/slitasjeskader vil normalt ikke bli ansett som yrkesskade. Erstatning skal utregnes etter Folketrygdens grunnbeløp på oppgjørstidspunktet Skade på arbeidsreise/tjenestereise dekkes. Skade som er forårsaket i fritiden dekkes derimot ikke.» (17) Ved tariffrevisjonene i 1988 og 1990 ble 11 videreført uendret

5 (18) Etter vedtakelse av lov om yrkesskadeerstatning 16. juni 1989 nr. 65 ble partene enige om ny bestemmelse om beregning av erstatning i punkt 11.1 og nytt punkt 11.8 om samordning, jf. protokoll 29. januar Punkt 11.2 ble endret og fikk den ordlyd som bestemmelsen har i dag, jf. avsnitt 3 ovenfor. (19) Ordlyden i 11 har i senere tariffoppgjør blitt videreført med unntak av at henvisningen til Rikstrygdeverket i 2002 ble endret til en henvisning til trygdemyndighetene. (20) På bakgrunn av konkrete tvistesaker presiserte LO og KS forståelsen av punkt 11.1 i protokoll datert 9. juni I protokollen uttales blant annet: «Når det gjelder forståelsen av HTA 11 nr. 1 er partene enige om at yrkesskaden/yrkessykdom må godkjennes av Rikstrygdeverket, eller den Rikstrygdeverket har bemyndiget, med angivelse av medisinsk- og ervervsmessig uførhetsprosent med direkte referanse til yrkesskaden/yrkessykdommen. Slik godkjenning må kreves fremlagt av den yrkesskadde før erstatning etter HTA 11 kan tilstås. Rikstrygdeverkets fastsettelse av uførhetsgrad skal deretter legges til grunn ved fastsettelse av erstatningsutbetaling etter HTA.» (21) Kort om den konkrete tvisten (22) Saken har sin bakgrunn i en konkret tvistesak der en arbeidstaker 31. oktober 1996 var blitt skadet i en sykkelulykke på vei til arbeid. Han hadde etter dette hatt symptomer på nakkeskade. Den 9. november 2006 fikk han bekreftelse fra Capio Røntgen Bergen på at symptomene i nakken hadde sin årsak i sykkelulykken. NAV traff 27. august 1990 vedtak om tidsbegrenset uførestønad etter en uføregrad på 50 prosent. Arbeidstaker meldte første gang skaden til Vesta Forsikring AS 5. november Den 7. april 2008 ba han om gjenåpning av saken. TrygVesta Forsikring AS meddelte i svarbrev 15. april 2008 at saken ikke ville bli gjenåpnet med den begrunnelse at kravet var foreldet etter forsikringsavtaleloven Det ble 2. oktober 2010 tatt ut søksmål mot Tryg Forsikring for Bergen tingrett. Det ble samtidig varslet at det ville bli fremsatt begjæring om stansing i påvente av Arbeidsrettens dom. (23) Det ble 24. mai 2013 avholdt forhandlingsmøte mellom KS og FO. Protokollen lyder: «KS anførte: HTA kap 1 11 punkt 11.2 har følgende ordlyd: «Tilsvarende erstatning som ytes etter 11 pkt utbetales når arbeidstakeren skades ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidssted og på tjenestereise.» KS legger til grunn at begrepet «tilsvarende» i denne sammenheng først og fremst viser tilbake til ytelsene ikke til de vilkår punkt 11.1 oppstiller for å få ytelsen. Etter punkt 11.2 er vilkåret for å få rett til ytelsen at arbeidstakeren skades ved ulykke på direkte reise mellom - 5 -

6 hjem og arbeidssted og på tjenestereise. Etter 11.1 er vilkåret for å få rett til ytelsen nærmere presisert i protokollen mellom LO og KS datert 9. juni 1997 til følgende: «Når det gjelder forståelsen av HTA 11 nr. 1 er partene enige om at yrkesskaden/yrkessykdom må godkjennes av Rikstrygdeverket, eller den Rikstrygdeverket har bemyndiget, med angivelse av medisinsk- og ervervsmessig uførhetsprosent med direkte referanse til yrkesskaden/yrkessykdommen. Slik godkjenning må kreves fremlagt av den yrkesskadde før erstatning etter HTA 11 kan tilstås.» Når en arbeidstaker skader seg på reise til og fra arbeid eller på tjenestereise vil vedkommende normalt ikke få et vedtak om uførepensjon helt eller delvis beregnet etter folketrygdens regler om yrkesskade. Dersom skaden skjedde under arbeidet vil forholdet bli grundig utredet av NAV og dersom det er flere årsaker til den ervervsmessige uførheten eller tvil om årsakssammenhengen vil NAV fastsette hvor stor del av uførepensjonen som skal gis med såkalt yrkesskadefordel. NAV vil også innhente spesialisterklæringer i slike tilfeller noe de som regel ikke gjør ved ordinær uførepensjon ettersom de ved yrkesskade også må behandle krav om menerstatning. Ved skade som skjer på vei til/fra arbeidet eller på tjenestereise vil det dessuten ikke finne sted noen vurdering fra NAV knyttet til hvorvidt det foreligger en hendelse som er å anse som en arbeidsulykke. I yrkesskadetilfellene må et slikt «vedtak» ligge i bunnen før andre ytelser etter ftrl. kap 13 om yrkesskader vurderes. Et ordinært vedtak om uførepensjon er hverken i ordlyden til punkt 11.1 eller protokollen, omtalt som noe vilkår for å få rettigheter. Det er heller ikke et vedtak som er egnet til å danne grunnlaget for en utbetaling etter punkt Det gis blant annet ikke uførepensjonsvedtak hvor uføregraden er under 50%. I disse tilfeller treffer NAV heller ikke et vedtak om menerstatning. NAV treffer som hovedregel ikke vedtak om uførepensjon med yrkesskadefordel ved skader på reise til/fra arbeid. I henhold til folketrygdloven 13-6, fjerde ledd, er det kun dersom transporten skjer i arbeidsgivers regi eller er av en slik karakter at den medfører vesentlig økt risiko for skade. Det må derfor legges til grunn at partenes presisering i 1997 ikke var ment også å fastsette vilkårene for ytelser etter Etter punkt 11.9 har kommunen plikt til å tegne en forsikring som skal dekke ytelsene etter 11. KS legger til grunn at dette kombinert med ordlyden i punkt 11.2 innebærer at partene har overlatt til forsikringsselskapene å håndtere krav om erstatning etter punkt 11.2 som en ordinær ulykkesforsikring. Forsikringsselskapene må da på eget grunnlag vurdere om vilkårene for utbetaling er til stede. Denne vurderingen kan deretter rettslig overprøves etter de vanlige reglene. FO anførte: Partene er enige om at ved yrkesskade/yrkessykdom etter HTA kap. 11, pkt er trygdemyndighetenes vedtak fullt ut avgjørende for erstatningsplikten. Skyldes skaden en ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidssted eller på tjenestereise, jf. pkt. 11.2, vil etter LO/FOs syn også ordinære trygdevedtak om uførhet utgjøre en nødvendig betingelse for at ansvar skal utløses. Dette følger direkte av ordlyden, jf. «tilsvarende erstatning som ytes etter 11 pkt ,» og det er ingenting som tyder på at tariffpartene har ment å behandle denne type skadetilfeller ulikt med skader som har skjedd med en slik tilknytning til arbeidet at pkt kommer til anvendelse. Et endelig trygdevedtak som avklarer om en skade oppfyller vilkårene i pkt eller pkt kan ta tid. En ulik behandling av om trygdevedtaket er en betingelse for at krav kan fremmes, vil kunne medføre at krav som følger pkt vil være foreldet før en slik avklaring foreligger, jf. blant annet 10-årsregelen i FAL Det samme gjelder for skader som utvikler seg over tid før grunnlag for uførevedtak foreligger og et fremtidstap dermed kan konstateres

7 Ordlyden i pkt henviser også til pkt og ikke bare til deknings- og utmålingsreglene i pkt Dette underbygger at partenes generelle forutsetninger om kobling til trygdemyndighetens behandling og til bindende vedtak, slik dette også er lagt til grunn i protokoll av , også gjelder så langt disse rekker ved anvendelse av pkt kommunen og dens forsikringsselskap vil dermed være bundet av trygdemyndighetens fastsettelse av den ervervsmessige uførhetsgrad som vil være bestemmende for erstatningens størrelse etter pkt men vil selv kunne vurdere om det foreligger årsakssammenheng mellom hendelsen og skaden.» (24) Forhandlingsmøte mellom KS og LO ble avholdt 14. november Partene fastholdt det som fremkom i protokollen ovenfor og kom ikke til enighet. (25) LO, med FO, tok 7. februar 2014 ut stevning for Arbeidsretten. Hovedforhandling ble avholdt 2. september To partsrepresentanter og fire vitner avga forklaring. På grunn av reisefravær blant dommerne har dom ikke blitt avsagt innen fire uker etter avslutning av hovedforhandling, jf. arbeidstvistloven 56 andre ledd. (26) Partenes påstandsgrunnlag og påstander (27) Landsorganisasjonen i Norge, med Fellesorganisasjonen, har i korte trekk anført: (28) Det er vilkår for erstatning etter HTA 11 punkt 11.2 at trygdemyndighetene har truffet vedtak om uførhet. (29) Partene er enige om at trygdemyndighetenes vedtak fullt ut er avgjørende for erstatningsplikten ved yrkesskade/yrkessykdom etter punkt. 11.1, jf. protokoll av 9. juni Skyldes skaden en ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidssted eller på tjenestereise, jf. punkt 11.2, er ordinært trygdevedtak om uførhet også en nødvendig betingelse for at ansvar skal utløses. (30) Bestemmelsens ordlyd, forhistorie og partenes forutsetninger peker entydig i retning av at partene har ment å likestille skadetilfellene etter 11.1 og 11.2 så langt det er mulig. (31) Ordlyden, «[t]ilsvarende erstatning», underbygger at partene har ment å behandle skadetilfellene i punkt 11.1 og 11.2 likt. Tariffhistorikken viser at det har vært en tett kobling mellom reglene og trygdemyndighetenes vedtak. I 1978 ble dekningsområdet utvidet, slik at bestemmelsen «gjelder også» ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidssted. Dette underbygger at disse tilfellene skal behandles likt. Formuleringen ble videreført frem til Da ble det tatt inn at det ytes «tilsvarende» erstatning. Dersom partenes hensikt hadde vært at like tilfeller skulle behandles ulikt, måtte dette kommet til uttrykk. Henvisningen til punkt 11.1 viser til vilkårene for erstatning, ikke bare til deknings- og utmålingsreglene. Dette støtter at partenes forutsetning om kobling til - 7 -

8 trygdemyndighetenes behandling og bindende vedtak, slik dette er lagt til grunn i protokoll av 9. juni 1997, også gjelder så langt disse rekker ved anvendelsen av punkt (32) Kommunene og forsikringsselskapene vil derfor være bundet av fastsettelsen av uføregrad tilsvarende det som gjelder etter punkt 11.1, men de kan vurdere om det er årsakssammenheng. (33) Praksis kan ikke tillegges vekt. Forsikringsselskapenes praksis har ingen tariffmessig betydning, og LO er ikke kjent med den praksis det er vist til. LO har derfor ikke hatt foranledning til å reagere tidligere. (34) Reelle hensyn taler for den forståelse saksøker gjør gjeldende. Endelig vedtak om at skaden tilfredsstiller vilkårene for erstatning kan ta tid. Det vil kunne føre til at krav etter punkt 11.2 er foreldet før det foreligger en endelig avklaring av om ulykken har ledet til uførhet. Det er tilfellet i vår sak, der skaden utviklet seg over tid. Dersom KS forståelse legges til grunn, vil det bli ulike resultat etter punkt 11.1 og Det vil være direkte støtende og kan ikke være i samsvar med partenes intensjon. (35) Trygdemyndighetene treffer ikke uførevedtak dersom skaden har medført lavere uføregrad enn 50 prosent. Påstanden er utformet i samsvar med dette. (36) Det er nedlagt slik påstand: «HTA kapittel 1 Fellesbestemmelser 11 pkt skal forstås slik at ved skader som ikke anses som yrkesskade, og som har medført uførhet på 50 % eller mer, er det et vilkår for at erstatning tilstås at det foreligger et uførevedtak fra trygdemyndigheten. Trygdemyndighetens fastsettelse av uføregrad skal deretter legges til grunn for erstatningsutmålingen.» (37) Kommunesektorens organisasjon har i korte trekk anført: (38) Det gjelder ikke vilkår om trygdevedtak om uførhet for rett til erstatning etter HTA punkt (39) En objektiv språklig forståelse av punkt 11.2 tilsier at «tilsvarende erstatning som ytes etter 11 pkt utbetales når...» viser tilbake til de ulike former for erstatning. Dersom «tilsvarende» skulle vise tilbake til vilkårene, ville det vært et vilkår for utbetaling at trygdeetaten har godkjent skaden som yrkesskade. Alle er innforstått med at begrepet «tilsvarende» ikke kan forstås slik. (40) Vilkårene for utbetaling av erstatning etter punkt 11.2 er angitt i bestemmelsen: «når arbeidstaker skades ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidssted og på - 8 -

9 tjenestereise». Saksøkers mellomløsning om å likestille skadetilfeller i punkt 11.1 med skadetilfeller i punkt 11.2 så langt dette er mulig, har ingen støtte i ordlyden. (41) Tariffhistorikken støtter KS forståelse. I perioden fra kan det se ut til at vilkåret for utbetaling ved skade på reise var det samme som ved skade i tjeneste, det vil si yrkesskade. Tariffrevisjonen i 1986 innebar en klargjøring. I den grad det tidligere var usikkerhet, ble denne fjernet. I utvalgsarbeidet forut for tariffoppgjøret i 1986 ble det presisert at hvis «det fortsatt skal være henvisning til Folketrygdlovens regler må det presiseres hvilke av disse regler det gjelder». I tråd med intensjonen i utvalgsarbeidet ble det presisert at det var et vilkår for utbetaling av yrkesskadeerstatning etter punkt 11.1 at yrkesskaden var godkjent av Rikstrygdeverket. Et vilkår om uførevedtak etter punkt 11.2 vil derfor stride mot forutsetningen om presisering i utvalgsarbeidet. (42) Oppgjørstekniske grunner tilsier at det ikke gjelder vilkår om uførevedtak for rett til erstatning for skade ved ulykke på reise. Et trygdevedtak med yrkesskadefordel er godt egnet til å danne grunnlag for utbetaling etter yrkesskadebestemmelsene i HTA. Et uførevedtak fra trygdemyndighetene gir ingen oppgjørsteknisk hjelp ved erstatning etter punkt Trygdemyndighetene tar ikke stilling til om det foreligger skade som følge av ulykke på reise, graden av uførhet som skyldes ulykken, eller om den har ledet til medisinsk invaliditet eller død. Det har derfor formodningen mot seg at partene har valgt å oppstille et vilkår om uførevedtak for utbetaling av erstatning etter punkt (43) Det foreligger en lang og fast praksis om at uførevedtak ikke er vilkår for utbetaling etter punkt Praksis må ha vært kjent. (44) Det er nedlagt slik påstand: «KS frifinnes.» (45) Arbeidsrettens merknader (46) Arbeidsretten har kommet til at KS må frifinnes og vil bemerke: (47) Hovedtariffavtalen kapittel 1 11 har regler om erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom. Etter punkt 11.1 er det vilkår for rett til erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom at skaden/sykdommen er godkjent av trygdeetaten som yrkesskade, jf. avsnitt 3. Dette fremgår uttrykkelig av bestemmelsen. Partene har i protokoll 9. juni 1997 blitt enige om at den uføregrad som fastsettes, deretter skal legges til grunn for erstatningsutbetalingen, jf. avsnitt

10 (48) Spørsmålet i saken er om det også etter punkt 11.2, skade på reise, er et vilkår at det foreligger uførevedtak fra trygden. Skade som følge av ulykke på tjenestereise vil kunne omfattes av punkt 11.1, og folketrygdloven 13-6 bestemmer at yrkesskadedekning også gjelder reise til og fra arbeidsstedet dersom transporten skjer i arbeidsgiverens regi, eller er av slik karakter at den medfører økt risiko for skade. I praksis vil derfor punkt 11.2 få selvstendig betydning ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidssted som ikke omfattes av folketrygdloven (49) Det er vilkår for rett til uførepensjon etter folketrygdloven 12-7 at «evnen til å utføre inntektsgivende arbeid (inntektsevnen) er varig nedsatt med minst halvparten». Paragraf har regler om gradering av uførepensjonen. (50) Folketrygdloven kapittel 13 har særlige regler om yrkesskadedekning. Formålet med yrkesskadedekningen er å gi særfordeler utover folketrygdens ordinære stønadssystem, jf Den som blir rammet av yrkesskade eller likestilt yrkessykdom, har blant annet rett til uførepensjon og menerstatning, jf Uførepensjon ved yrkesskade ytes ved uføregrader ned til 30 prosent, jf. folketrygdloven første ledd bokstav d. Det følger av andre ledd at det skal fastsettes en særskilt uføregrad for den del av uførheten som skyldes yrkesskade eller yrkessykdom. (51) Vedtaket om yrkesskade vil derfor klargjøre at det er årsakssammenheng mellom skaden/sykdommen/dødsfallet og arbeidsulykken eller yrkessykdommen. Dersom det er flere årsaker, fastsettes det en særskilt uføregrad for den del av uførheten som skyldes yrkesskade eller yrkessykdom. I tillegg kan det treffes vedtak om menerstatning, jf. folketrygdloven Vedtaket om yrkesskade og uføregraden legges direkte til grunn ved fastsettelse av erstatning etter HTA punkt 11.1, jf. også punkt 11.4, 11.5 og (52) Punkt 11.2 fastsetter at «[t]ilsvarende erstatning som ytes etter 11 pkt utbetales når arbeidstaker skades ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidssted og på tjenestereise». Ordlyden gir etter rettens syn ikke støtte for at det er vilkår for rett til ytelse at det foreligger ordinært uførevedtak fra trygdemyndighetene. Det er klart at henvisningen til punkt 11.1 ikke skal forstås slik at det er krav om yrkesskadevedtak. Det er etter rettens syn naturlig å tolke henvisningen til punkt som en referanse til de ytelser som kan komme til utbetaling. Vilkåret for rett til erstatning er at arbeidstaker «skades ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidsted og på tjenestereise». (53) Tariffhistorikken gir etter rettens syn heller ikke grunnlag for å innfortolke et krav om at det må foreligge uførevedtak fra trygden for rett til ytelser etter punkt Bestemmelse

11 om rett til erstatning ved ulykke på reise kom første gang inn i HTA, den gang benevnt Hovedoverenskomsten, i 1978, jf. avsnitt 9. Det fremgikk at bestemmelsen «gjelder også» ulykke som finner sted ved direkte reise mellom hjem og arbeidssted. Selv om det var en tett kobling mellom kravet om vedtak fra trygden og rett til ytelser etter bestemmelsen om «ulykkestrygd», gir ordlyden etter rettens syn ikke grunnlag for å trekke den slutning at det utenfor yrkesskadetilfellene, hvor det gjaldt et krav om trygdevedtak, før 1986 gjaldt et krav om ordinært uførevedtak ved uførhet på 50 prosent eller mer. Utvalgsarbeidet i 1986, jf. avsnitt 13, og henvisningen til at det skulle presiseres hvilke av folketrygdlovens regler det skulle vises til, gir ytterligere støtte for at det ikke gjelder krav om uførevedtak etter punkt 11.2 når dette ikke fremgår av bestemmelsen. (54) Oppgjørstekniske hensyn tilsier også at det ikke er krav om uførevedtak. Yrkesskadevedtak kan legges direkte til grunn for oppgjør etter yrkesskadebestemmelsene i HTA. Dette gjelder ikke tilsvarende for ordinært uførevedtak. Yrkesskadevedtaket tar stilling til om det er årsakssammenheng om skaden skyldes en arbeidsulykke eller om sykdommen skyldes yrkessykdom, jf. folketrygdloven 13-3 og I et ordinært uførevedtak er det ikke nødvendig å angi årsaken til uførheten, idet vilkåret er at inntektsevnen er varig nedsatt med minst halvparten, jf. folketrygdloven Saksøker har vist til at KS/forsikringsselskapet kan bestride at det foreligger årsakssammenheng mellom uførheten og ulykken. Etter rettens syn underbygger dette ytterligere at et krav om uførevedtak er lite egnet ut fra en oppgjørsteknisk vurdering. Dette støtter saksøktes syn. (55) Ved yrkesskade fastsettes det uføregrad ned til 30 prosent. Den forståelse saksøker har gjort gjeldende, ville medført at gjaldt ulike vilkår for erstatning etter punkt 11.2 avhengig av uføregraden. Det ville i så fall vært krav om trygdevedtak for uføregrader på 50 prosent og over, mens det ikke ville gjelde slikt krav for lavere uføregrader, siden trygden i slike tilfeller ikke treffer vedtak om uføregrad. Det er ikke holdepunkter for at partene har tilsiktet en slik forskjell. Når det blir en forskjell mellom yrkesskadetilfellene etter punkt 11.1 og skader på reise etter punkt 11.2, er det et resultat av at det i yrkesskadetilfellene treffes et vedtak som kan legges til grunn for beregning av erstatning, og her har partene uttrykkelig avtalt at det gjelder krav om slikt vedtak, jf. punkt (56) Dommen er enstemmig

12 SLUTNING Kommunesektorens organisasjon frifinnes. Jakob Wahl (s.) Marit B. Frogner (s.) Hedda Remen (s.) Tove Stangnes (s.) Jorunn Matre Estensen (s.) Kjell Bjørndalen (s.) Tom Fossmark (s.) Riktig utskrift bekreftes:

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet.

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet. Håndtering av Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag www.utdanningsforbundet.no Håndtering av 1. Innledning 2. Hva er en yrkesskade? 3. Første skritt 4.

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Skadelidtes krav på renter

Skadelidtes krav på renter Skadelidtes krav på renter Utbetaling av yrkesskadeforsikring og uførekapital NFT 4/1996 av cand. jur. Jan Arhaug Rentebestemmelsene innenfor yrkesskadeforsikring er uklare, og etter forfatterens mening

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 31. oktober 2011 Sak nr.: 3/2011 Lnr.: 33/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

Personskadeerstatning

Personskadeerstatning NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1994:20 Personskadeerstatning Utredning fra et utvalg til å vurdere reformer i regelverket om utmåling av erstatning for personskader Avgitt til Justisdepartementet i

Detaljer

Den 14. september 2004 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 3/2004, lnr. 31/2004:

Den 14. september 2004 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 3/2004, lnr. 31/2004: ARBEIDSRETTEN Den 14. september 2004 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 3/2004, lnr. 31/2004: Landsorganisasjonen i Norge, med Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (advokat Einar Engh) mot Næringslivets

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 Vedlegg 2 Personalforsikring Avtale mellom PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) og STOREBRAND LIVSFORSIkRING AS

Detaljer

Skjulte handlingsklausuler

Skjulte handlingsklausuler Skjulte handlingsklausuler forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse. Innlegg fra co-referenten, professor dr. juris Trine-Lise

Detaljer

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring 1.7.2012 30.6.2013 Sammendrag Yrkesskade- og trygghetsforsikring for medlemmer i Norges Rederiforbund Forsikringsordningen for den enkelte arbeidstaker dekker

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-02022-A, (sak nr. 2012/518), sivil sak, anke over dom, (advokat Jan Kaare Tapper) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-02022-A, (sak nr. 2012/518), sivil sak, anke over dom, (advokat Jan Kaare Tapper) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. oktober 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-02022-A, (sak nr. 2012/518), sivil sak, anke over dom, Tore Wæraas Vidar Øie Nilsen (advokat Ervin Auren til prøve) mot Nordavis AS

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, If Skadeforsikring NUF Gunn Irene Suhr (advokat Emil Bryhn) mot Gjensidige

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

ORIENTERING OM GANGEN I EN ERSTATNINGSSAK HVA HAR DU KRAV PÅ SOM TRAFIKKSKADET? Advokat Tor Erik Hjertøy

ORIENTERING OM GANGEN I EN ERSTATNINGSSAK HVA HAR DU KRAV PÅ SOM TRAFIKKSKADET? Advokat Tor Erik Hjertøy ORIENTERING OM GANGEN I EN ERSTATNINGSSAK HVA HAR DU KRAV PÅ SOM TRAFIKKSKADET? av Advokat Tor Erik Hjertøy 1. Du har søkt bistand fra advokat Som trafikkskadet har du sikkert mange spørsmål om hvilke

Detaljer

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. august 2012 Selskapet som forsikringen er dekket i heter VISSE FORSIKRINGSGIVERE I LLOYD S One Lime Street London EC3M 7HA, UK Selskapets deltakere er

Detaljer

Nytt i privatretten. Innhold nr. 4: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo

Nytt i privatretten. Innhold nr. 4: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Nyhetsbrev for informasjon på det privatrettslige området. Nr. 4/2006 ARBEIDSRETT Stillingsvern tilsigelsesavtaler, vikarbegrep, midlertidig

Detaljer

Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren

Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren Innstilling fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet. Levert 23. april

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING av januar 2011 VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING INNHOLD 1. INNLEDNING... Side 2 2. DEFINISJONER... Side 3 3. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... Side 6 4. VILKÅR FOR PERSONDELEN... Side

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE I Generelle bestemmelser... 3 1. Hovedavtale... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 4 4. Ansettelse... 4 5. Oppsigelsesfrister... 4 6. Generell lønn... 4 7. Ferie... 6 8. Tjenestereiser...

Detaljer

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 01.05.2012 30.04.2014 Særavtalen er opprettet med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 0 og er inngått mellom KS Bedrift og LO Kommune: EL & IT-forbundet

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999

Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 DEL EN FELLESREGLER FOR ALLE FORSIKRINGSARTER Generelt Planens første del bygger på første del av 1964-Planen, diverse forsikringsvilkår og praksis.

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003

Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003 Dokument nr. 17 (2002-2003) Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003 Avgitt 5. juni 2003 Innstilling fra utvalg nedsatt av Stortingets presidentskap

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 1 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer