Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S"

Transkript

1 Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S

2 jobber kun med yrkesskader, yrkessykdom og trafikkskader og har mer enn 20 års erfaring på området. Vi har en samarbeidsavtale med Bergen Brannvesen Fagforening vedrørende yrkesskader og yrkessykdom.

3 Oversikt - avgrensning Alle arbeidstakere har en yrkesskadeforsikring som gir rett til erstatning ved yrkesskader og yrkessykdom. Forsikringsselskapet er motpart, ikke arbeidsgiver. I tillegg har arbeidstakere rettigheter i folketrygdloven. Foredraget gjelder kun kreft som yrkessykdom.

4 Skademelding Arbeidsgiver er ansvarlig for å sende skademelding til NAV, men arbeidstaker kan gjøre det selv. Arbeidstakeren er pliktig til å sende skade- melding til arbeidsgivers forsikringsselskap, i praksis gjøres dette av arbeidsgiver sammen med den ansatte. Det viktigste er å forebygge og dernest følge med på sin egen helse og å gå til legen når en kjenner noe er galt.

5 Hvorfor er det viktig å få godkjent yrkessykdom? Vedtak fra NAV gir særskilte rettigheter i forhold til NAV, finnes igjen i hele folketrygdloven. Vedtak fra NAV gir refusjon av egenandeler for behandling av yrkesskaden og på visse vilkår menerstatning. Godkjennelsen av yrkessykdommen i NAV binder ikke forsikringsselskapet til arbeidsgiver, men legges i praksis ofte til grunn i erstatningsoppgjøret med forsikringsselskapet.

6 Hva kan en få i erstatning fra forsikringsselskapet? PÅFØRT INNTEKTSTAP fra en blir syk til endelig oppgjør av erstatningssaken med forsikringsselskapet. Hva ville den som er skadet tjent f.eks i 2013 hvis han ikke var skadet sammenlignet med hva han faktisk har tjent med skaden, dvs inntektene i selvangivelsen. Han har f.eks fått utbetalt kr i 2013 med sykdommen. Det sammenlignes med hva han ville tjent uten sykdommen, kr Det er ulike tillegg, overtid med mer som han ikke får når han er sykemeldt. Derfor blir tapet dette året kr Når sykepengeperioden løper ut og en kommer over på AAP så reduseres utbetalingen til 66% av inntektsgrunnlaget, f.eks. til kr Tapet blir da kr for 2013 ( ).

7 Forts. hva kan en få i erstatning FRAMTIDIG INNTEKTSTAP er fra det endelige oppgjøret med forsikringsselskapet fram til vanlig pensjonsalder. Beregningen er standardisert for yrkessykdom. Det innebærer at inntekt før sykdom, alder og uføregrad blir bestemmende for regnestykket. Hvis vi tar en mann f. i 1963, som tjente brutto kr i 2009, ble 100% ufør i 2010 og fikk oppgjør i 2014 så blir det fremtidige inntektstapet (grunnerstatningen) ca kr Hvis han tjente kr i 2009 så blir erstatningen kr som er maks.

8 Forts. hva kan en få i erstatning MENERSTATNING ved 15% varig medisinsk invaliditet med oppgjør i 2013 ville gitt kr fra forsikringsselskapet og kr fra NAV. Ved død (FORSØRGERTAPSERSTATNING) i 2013 ville gjenlevende ektefelle fått ca kr Hvis han hadde ett barn på 15 år ville det fått ca kr I tillegg utbetales begravelsesutgifter på kr

9 HTA 11 Gjelder kommunalt ansatte. Dekker varig medisinsk invaliditet på minst 15% og varig uførhet. Samordnes med yrkesskadeforsikringslovens utbetalinger.

10 Andre forsikringsdekninger En kan være dekket under personalforsikringer hos arbeidsgiver utover den tvungne dekningen i yrkesskadeforsikringsloven. En kan også ha tegnet egen forsikring som kan komme til anvendelse.

11 NAV Hva har den skadde krav på å få dekket av NAV yrkesskader/sykdommer?

12 Sykepenger Sykepenger dekker ikke overtid, ekstraarbeid, diverse tillegg, feriepenger utover 10 uker og ikke inntekt utover 6G. Etter utløpet av sykepengeperioden øker tapet når en går over på arbeidsavklaringspenger som utgjør 66% av inntektsgrunnlaget.

13 HELFO - Utgifter til behandling Dekning av helseutgifter Lege, fysioterapeut, kiropraktor, tannlege Legemidler, bandasjer

14 Fikk Erik godkjent yrkessykdommen? Veien videre fra han ble friskmeldt i februar 2011 og fram til avgjørelsen om sykdommen skulle godkjennes som yrkessykdom.

15 Dagens regelverk ved yrkessykdom YSL 11, annet ledd:. sykdom som nevnt i første ledd bokstav b (kreft) skal anses forårsaket i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, hvis ikke forsikringsgiveren kan bevise at dette åpenbart ikke er tilfellet. Omvendt bevisbyrde. For at kreften skal godkjennes som yrkessykdom er det 4 vilkår som må være oppfylt. Vilkårene er de samme i folketrygdloven som i yrkesskadeforsikringsloven.

16 Yrkessykdom - vilkårene Ftrl. 13-4, andre ledd Sykdom som angitt i forskriftene skal godkjennes som yrkesskade dersom a) Sykdomsbildet er karakteristisk og i samsvar med det som den aktuelle påvirkningen kan framkalle b) Vedkommende i tid og konsentrasjon har vært utsatt for den aktuelle påvirkningen i en slik grad at det er en rimelig sammenheng mellom påvirkningen og det aktuelle sykdomsbildet, c) Symptomene har oppstått i rimelig tid etter påvirkningen, og d) Det er ikke mer sannsynlig at en annen sykdom eller påvirkning er årsak til symptomene. Dette er utgangspunktet for den vurderingen spesialisten skal foreta, når han skal avgjøre om sykdommen skyldes påvirkning under arbeidet.

17 Spesialisterklæringen av Erik jobbet fra 1990 til dd som røyk- og vanndykker. Oppsummering av yrkesrelatert eksponering for kreftfremkallende stoffer: betydelig eksponering for brannrøyk pga mangelfull eksponeringsdokumentasjon i Norge og internasjonalt er det vanskelig å gi et godt estimat av eksponeringen tilgjengelig informasjon gjør det likevel ikke mulig å gi et estimat av Eriks kumulative eksponering for kreftfremkallende forbindelser.

18 Spesialisterklæringen forts. Dette skyldes bla at antall og størrelse på branner varierer fra år til år, og at branner er ulike mht eksponeringsprofil (typer av kjemiske forbindelser), eksponeringsnivå og type brann. Spesialisten går gjennom de eksponeringsfaktorer som er relevant for brannmenn. Viser til internasjonal forskningsrapport som tyder på at brannmenn over tid utvikler forskjellige kreftformer, herunder non-hodgkinlymfon.

19 Spesialisterklæringen forts. Usikkerheten i årsakssammenhengen og mangelen på måledokumentasjon for eksponeringer ved brann nasjonalt og internasjonalt gjør det umulig å angi en nærmere risiko På bakgrunn av den nåværende viten er det ikke åpenbart at Eriks non-hodgkinlymfonform skyldes yrket som brannmann, men det kan ikke utelukkes. NAV avslår å godkjenne kreften som yrkessykdom.

20 Hva innebærer avslaget hos NAV? Erik får ikke dekket egenandel til merutgifter, han får ikke menerstatning. Yrkesskadeforsikringsselskapet vil normalt følge et avslag hos NAV og hvis han hadde hatt et økonomisk tap som f.eks inntektstap, utgifter med mer ville han ikke fått det dekket.

21 Hva er utfordringene i dagens regelverk for brannmenn? Det er omtrent umulig å si hvilke kreftfremkallende stoffer en brannmann utsettes for, type, mengde. Brannyrket skiller seg klart ut fra andre yrker. Spesialisterklæringen viser hva som er medisinernes utfordring når en skal vurdere kriteriene. Er det riktig at de som setter liv og helse på spill for å redde andre mennesker og deres verdier ikke skal ha bedre rettssikkerhet?

22 Omvendt bevisbyrde - regelendring Hvordan kan en endre dagens regelverk for å gi brannmenn bedre rettssikkerhet? Sammenligning med australsk lovgivning. Det er listet opp forskjellige krefttyper herunder non-hodgkin. Hvis en brannmann har vært i aktiv branntjeneste i 15 år og får diagnosen non-hodgkinlymfonform, så presumeres det at kreften skyldes yrket og godkjennes som yrkessykdom.

23 Regelendring forts. Forsikringsselskapet kan forsvare seg, men må da bevise at det er mer enn 50% sannsynlig at sykdommen skyldes andre forhold enn eksponering gjennom yrket. I australsk lov er det listet opp en rekke krefttyper med ulik eksponeringstid som innebærer godkjennelse som yrkessykdom når diagnosen først er satt. For Erik ville det resultert i godkjennelse og det kun en drøy måned etter at han konsulterte lege første gang.

24 Regelendring avslutning Konkret slipper en med endringsforslaget en årsaksvurdering rundt de 4 vilkårene. Det avgjørende blir kreftdiagnosen og dokumentasjon for aktiv branntjeneste i et nærmere antall år. En regelendring vil være relativ enkel å gjennomføre. I tillegg til at endringen vil gi brannmenn bedre rettssikkerhet så vil den være ressursbesparende utredningsmessig for spesialistene på sykehus, for NAV og for forsikringsselskapene.

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet.

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet. Håndtering av Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag www.utdanningsforbundet.no Håndtering av 1. Innledning 2. Hva er en yrkesskade? 3. Første skritt 4.

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. august 2012 Selskapet som forsikringen er dekket i heter VISSE FORSIKRINGSGIVERE I LLOYD S One Lime Street London EC3M 7HA, UK Selskapets deltakere er

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

ORIENTERING OM GANGEN I EN ERSTATNINGSSAK HVA HAR DU KRAV PÅ SOM TRAFIKKSKADET? Advokat Tor Erik Hjertøy

ORIENTERING OM GANGEN I EN ERSTATNINGSSAK HVA HAR DU KRAV PÅ SOM TRAFIKKSKADET? Advokat Tor Erik Hjertøy ORIENTERING OM GANGEN I EN ERSTATNINGSSAK HVA HAR DU KRAV PÅ SOM TRAFIKKSKADET? av Advokat Tor Erik Hjertøy 1. Du har søkt bistand fra advokat Som trafikkskadet har du sikkert mange spørsmål om hvilke

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren

Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren Innstilling fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet. Levert 23. april

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring 1.7.2012 30.6.2013 Sammendrag Yrkesskade- og trygghetsforsikring for medlemmer i Norges Rederiforbund Forsikringsordningen for den enkelte arbeidstaker dekker

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Skadelidtes krav på renter

Skadelidtes krav på renter Skadelidtes krav på renter Utbetaling av yrkesskadeforsikring og uførekapital NFT 4/1996 av cand. jur. Jan Arhaug Rentebestemmelsene innenfor yrkesskadeforsikring er uklare, og etter forfatterens mening

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Innholdsfortegnelse for vilkår

Innholdsfortegnelse for vilkår Side 15 av 27 000001000006008016 Innholdsfortegnelse for vilkår Offentlig personal m/tariffavtale - Alle kommuneansatte som er omfattet av tariffavtalen For Offentlig personal m/tariffavtale gjelder følgende

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Kan du tenke deg å redusere forsikringskostnadene? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene som Bedriftsforbundet har fremforhandlet! Dette

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE des 2009 Lokal handlingsplan TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole glad og nysgjerrig Trusler og vold mot ansatte Justert i henhold til Handlingsplan

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell har dekket for sine landansatte i Norge i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 FORSIKRINGSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 1 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de person-forsikringer og Skanska Norge AS m/datterselskap, har

Detaljer

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING av januar 2011 VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING INNHOLD 1. INNLEDNING... Side 2 2. DEFINISJONER... Side 3 3. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... Side 6 4. VILKÅR FOR PERSONDELEN... Side

Detaljer

Til deg som er blitt skadet

Til deg som er blitt skadet Til deg som er blitt skadet ulykkesforsikring Vil du vite mer? Ring oss på Telefon 02400 eller besøk oss på www.if.no Du har kanskje mange spørsmål etter ulykken. Det kan være vanskelig å vite hvem du

Detaljer