ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport"

Transkript

1 ROVAR Omstillingsavtale Arbeidsgruppens rapport Juni

2 Til: Styringsgruppen ROVAR v/per Hanasand Fra: Partssammensatt arbeidsgruppe omstillingsavtale v/karen Hirth Thorsen Kopi til: Arbeidsgruppens medlemmer Dato: Forslag til omstillingsavtale Vedlagt følger forslag til omstillingsavtale. Formålet med omstillingsavtalen ble i mandatet beskrevet slik: Sikre gode og omforente spilleregler for etableringen av et nytt Rovar-selskap. Overordnede prinsipper for etableringen knyttet til de ansattes rettigheter og plikter utformes gjennom en omforent avtale etter modell fra Lyse-prosessen og FAR-prosessen. Arbeidsgruppen mener det foreliggende utkast til omstillingsavtale ivaretar dette. Arbeidsgruppen vil påpeke følgende: Arbeidsgruppen ble gitt for kort tidsfrist til å framforhandle forslag til omstillingsavtale. Det har derfor for begge parter vært vanskelig å få til gode prosesser som ivaretar hensynet til fortløpende drøftinger med dem man representerer. Høringsuttalelsene kan derfor innebære tilbakemeldinger som det ikke er tatt høyde for på nåværende tidspunkt. Arbeidsgruppen vil påpeke viktigheten av god informasjon til ansatte. Arbeidsgiver må allerede på nåværende tidspunkt samarbeide med fagforeningene for å ivareta informasjonsbehovet. Jf også pkt 6. Fagforeningene har satt fram krav om at de ansatte til en hver tid skal være i det selskapet som har verdiene, dvs i morselskapet og ikke i eventuelle driftsselskaper. Arbeidsgiversiden mener at dette spørsmålet ikke kan avklares i en omstillingsavtale. Arbeidsgruppen ber styringsgruppen vurdere kravet. Avtalens virketid må avklares. Dette punktet er ikke utfylt i omstillingsavtalen, jf pkt 2. Styringsgruppen må avklare hvor lenge spørsmålet om garanti for at ingen fast ansatte skal sies opp skal gjelde, jf pkt 7. Avtalens pkt 10 omhandler medlemskap i arbeidsgiverorganisasjon. Arbeidsgruppen anbefaler at innmelding i KS Bedrift tas inn i vedtektene, men at det bør presiseres at styret på sikt kan vurdere annen arbeidsgiverorganisasjonstilknytning. De ansatte er opptatt av å sikre gode ordninger i de tilfeller hvor den ansatte ønsker førtidspensjonering, jf pkt 9.4 og 11. Det forutsetter at høringsuttalelsene forelegges arbeidsgruppen før omstillingsavtalen endelig godkjennes. På vegne av arbeidsgruppen Karen Hirth Thorsen 2

3 OMSTILLINGSAVTALE ETABLERING AV ROVAR Forslag fra partssammensatt arbeidsgruppe, Avtaleparter Denne omstillingsavtalen er inngått mellom IVAR, eierkommunene i det nye VAR selskapet og de ansatte. 2. Avtalens virketid Dette spørsmålet overlates til styringsgruppen å ta stilling til. 3. Avtalens formål og virkeområde Avtalens formål er å: 1. Gi nærmere retningslinjer for hvordan omstillingsprosessen knyttet til stiftelse og oppstart av det nye VAR selskapet skal gjennomføres for å sikre en ryddig omstillingsprosess. 2. Regulere arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter med utgangspunkt i eksisterende lov- og avtaleverk. 3. Medvirke til at den enkelte ansatte har trygghet i arbeidsforholdet under omstillingsarbeidet. Partene må herunder legge spesielt vekt på følgende forhold: Beholde og utvikle kvalifisert arbeidskraft Lokale arbeidsplasser (desentralisering) Endring av oppmøtested Seniorpolitikk Psykososiale forhold 4. Ansvarsforhold Partene har ansvaret for at omstillingsprosessen skjer i henhold til lov- og avtaleverkets bestemmelser, herunder Arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse. 5. Medbestemmelse Fagforeningenes medbestemmelsesrett er hjemlet i Hovedavtalen. Fagforeningene skal være representert i alle formelle organer som er opprettet i forbindelse med stiftelse og etablering av det nye selskapet. Den enkelte kommune og IVAR skal i denne perioden sette av tilstrekkelig tid for den enkelte tillitvalgte, slik at partenes intensjoner om medbestemmelse og medinnflytelse blir ivaretatt på en god måte. 3

4 6. Informasjon 6.1 Informasjonsplan Det nye selskapet skal, i samarbeid med fagforeningene, utarbeide en informasjonsplan for prosessen. Informasjonsplanen skal dekke perioden fra når det nye selskapet blir vedtatt opprettet, selve etableringsperioden og oppstartsperioden. Det skal arrangeres fellesmøter mellom arbeidsgiver og fagforeningene vedrørende oppfølging av informasjonsplanen. 6.2 Generell informasjon Det er viktig at de tillitsvalgte og de berørte ansatte får fortløpende informasjon i etableringsperioden. Det skal arrangeres informasjonsmøter for de berørte ansatte i kommunene og i IVAR og det skal leveres ut fortløpende skriftlig informasjon til de ansatte. 6.3 Informasjonsansvar Arbeidsgivers ansvar: Utarbeide informasjonsplan, jfr. pkt Drive kontinuerlig informasjon, herunder innkalle til informasjonsmøter. Sørge for at informasjonen når ut til alle. Fagforeningenes ansvar: Spre informasjon blant sine medlemmer Sørge for at informasjonen når ut til alle. 7. Spilleregler i forbindelse med endringer Det nye selskapet må ha en bemanning som har nødvendig kompetanse og erfaring til å fylle sine oppgaver, og det er nødvendig med spisskompetanse innenfor enkelte områder. Det er viktig å etablere trygghet og aksept for at bemanningsprosessen blir så objektiv og rettferdig som mulig, samt ivareta ansattes rettigheter iht. gjeldende lov- og avtaleverk. De tillitsvalgte deltar aktivt i prosessen. Følgende retningslinjer gjelder for innplassering av ansatte i det nye selskapet: Ingen fast ansatte skal sies opp som følge av stiftelsen av det nye selskapet. Denne garantien gjelder i 5 år. (arbeidsgiverrepresentantene mener at det er tilstrekkelig å gi en garanti i 3 år, avklaring av dette spørsmålet overlates dermed til styringsgruppen). Ansatte som får ingen eller mindre endringer i arbeids- og ansvarsområdet, fortsetter i stillingen, med mindre særskilte forhold tilsier noe annet. Dersom en stilling inndras eller endres vesentlig, skal innehaveren gis tilbud om annen stiling. De ansatte må imidlertid akseptere endring i arbeidsoppgaver og arbeidssted. Ansatte under omstilling skal hvis mulig tilbys annen relevant stilling som så langt som mulig står i forhold til den ansattes kompetanse og utviklingsmuligheter. Ved vesentlige endringer i en stillings arbeids- og ansvarsområde, kan stillingen lyses ut internt i selskapet, med mindre særskilte forhold tilsier noe annet. 4

5 Ansatte gis mulighet til å søke på internt utlyste stillinger hos sin opprinnelige arbeidsgiver (kommunen) for en periode på 2 år etter stiftelse av det nye selskapet. Dersom flere søkere står kvalifikasjonsmessig likt og ansiennitetsprinsippet legges til grunn, skal tidligere ansettelsestid i kommunen samt ansettelsestid i det nye selskapet legges til grunn. Partene er enige om at følgende tre faktorer skal legges til grunn i bemanningsprosessen: Ansiennitet Ansiennitet skal gjelde under eller like forhold. Med ansiennitet menes her sammenhengende tjeneste i en eller flere av de involverte kommunene og/eller IVAR. Ansienniteten regnes fra den dag man ble ansatt. Fravikelse av ansiennitet Selskapet kan, hvor det er spørsmål om nøkkelstillinger, lederstillinger og stillinger med spesielle krav til kompetanse og kvalifikasjoner, og med hensyn til total kompetanse i en avdeling, forbeholde seg retten til å fravike ansiennitetsprinsippet. Avvik fra ansiennitetsprinsippet skal drøftes med de tillitsvalgte. Kompetanse Utdanningen skal være relevant for stillingen. Utdanningen skal være tilstrekkelig for stillingen. Realkompetanse kan kompensere for manglende utdanning. Skikkethet for stillingen Evne og kompetanse til å ivareta stillingens oppgaver innenfor for eksempel mellommenneskelige relasjoner, lederegenskaper etc. I visse tilfeller skal også sosiale forhold vektlegges. Hensynet til sosiale forhold reguleres av Arbeidsmiljølovens bestemmelser. 8. KOMPETANSEUTVIKLING Ved endringer i arbeidsoppgaver/stilling skal arbeidsgiver søke å kartlegge hvorvidt den ansatte har nødvendig faglig kompetanse til å mestre den nye arbeidssituasjonen. I de tilfeller der den ansatte mangler slik kompetanse plikter arbeidsgiver å tilrettelegge opplæringstiltak for å kvalifisere den ansatte. Kompetanseplan som angir tiltak og tidsperiode for gjennomføring settes opp i samarbeid med den/de berørte ansatte. Aktuelle tiltak for kompetanseoppbygging kan være: utvikling gjennom nye arbeidsoppgaver tilbud om faglig veiledning/oppfølging i arbeidet hospitering interne og eksterne kurs 5

6 permisjon med hel eller delvis lønn for gjennomføring av utdanning ved ekstern utdanningsinstitusjon Det nye selskapet må avsette midler til ovennevnte tiltak. 9. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR 9.1 Lønnsvilkår Ingen ansatte skal gå ned i lønn ved overgang til det nye selskapet. Det skal utarbeides en plan for fremtidig lønnsharmonisering. Dette skal ikke medføre at grupper som er lønnsledende stopper opp i sin lønnsutvikling. I de tilfeller hvor ansatte etter etablering av det nye selskapet får vesentlige endringer/ulemper i sin arbeidssituasjon, skal det gis kompensasjon etter forhandlinger. 9.2 Andre tillegg Dersom ny organisering fører til at en arbeidstidsordning med tillegg (f.eks vakttillegg, bastillegg m.m.) bortfaller, skal det forhandles med de tillitsvalgte om overgangsordninger. 9.3 Velferdsgoder Det må tas sikte på en harmonisering av de ansatte velferdsgoder. Ingen skal samlet sett ha dårligere ordninger enn i dag. 9.4 Pensjons- og forsikringsordninger Det må etableres en pensjons- og forsikringsordning som er like god som eksisterende avtaler. Dersom annen pensjonstilknytning enn KLP vurderes, må de ansatte sikres samme rettigheter i ny avtale som de hadde på overføringstidspunktet. 9.5 Arbeidstid De ansatte beholder sine arbeidstidsordninger ved overgang til nytt selskap. Selskapet bør utarbeide en plan for fremtidig harmonisering, slik at likt arbeid gir lik arbeidstid. Ansatte kan ikke pålegges økt arbeidstid uten at partene er enig om hensiktsmessig kompensasjon. 10. Arbeidsgivertilknytning Partene er enige om at det skal inngås Hovedtariffavtale og Hovedavtale som regulerer de ansattes arbeids- og lønnsvilkår samt andre arbeidsforhold. Selskapet skal ved etablering meldes inn i Kommunens Sentralforbund, Bedrift. 11. Arbeidsgiverpolitikk Partene er enig om at det nye selskapet må prioritere arbeidet med å utforme en arbeidsgiverpolitikk for selskapet, herunder for eksempel: Seniorpolitikk Kompetanseutvikling Lønnspolitikk HMS Medbestemmelse og medinnflytelse. 6

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF UTKAST til styrebehandling 01.10.09 Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF 1 Bakgrunn Styret i Helse Nord RHF har i sak 120/2003 behandlet og vedtatt regionale retningslinjer

Detaljer

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1 Utkast pr 20.8.14 Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten Denne avtalen er inngått mellom Politidirektoratet (POD), Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Parat, Politijuristene og Norsk

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Buskerud fylkeskommune HR-seksjonen mars 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ROLLER OG ANSVAR... 3 2.1 Arbeidsgiver... 3 2.2 Arbeidstakere... 4 2.3 Tillitsvalgte

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Definisjoner... 4 Roller i omstilling... 5 Rettslig grunnlag... 7 Overordnede

Detaljer

For at noe skal kunne omtales som virksomhetsoverdragelse må følgende premisser være tilstede;

For at noe skal kunne omtales som virksomhetsoverdragelse må følgende premisser være tilstede; Innhold Virksomhetsoverdragelse... 1 Når foreligger det en virksomhetsoverdragelse?... 1 Sentrale begreper... 2 Spesielle rettigheter for de ansatte ved virksomhetsoverdragelse... 3 Tillitsvalgtes rolle

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

AAD skal videre vurdere "Mal for omstillingsavtale" i samråd med hovedsammenslutningene. Dette vil vi komme tilbake til så snart som mulig.

AAD skal videre vurdere Mal for omstillingsavtale i samråd med hovedsammenslutningene. Dette vil vi komme tilbake til så snart som mulig. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-15 I. Revisjon av rammebetingelser for omstilling i statlig sektor - Virkemidler II. Overføring av arbeidstakere til statlig sektor - Tariffavtalens

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014 Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014 28. april 2014 kl. 12.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 Unio viser til krav 1 og krav 2 og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser: KRAV OM ENDRINGER

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen på den ene side og UTDANNINGSFORBUNDET FAGFORBUNDET DELTA på den annen side for perioden 1. mai 2012-30. april

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN Statens vegvesen Vegdirektoratet HR-seksjonen September 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1. Lønnssystemet i staten... 4 1.2. Lokal lønnspolitikk...

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING Overenskomstområde 10 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 OG A2 2014 2016 INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A... 6 I OVERENSKOMSTENS

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED STREIK

BEREDSKAPSPLAN VED STREIK BEREDSKAPSPLAN VED STREIK 1. Henvisninger - regler ved arbeidskonflikt Lover/regler: Lov om arbeidstvister Hovedavtalen Hefte fra KS Streik forholdsregler ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp (10.

Detaljer

Landsoverenskomst for studentsamskipnader

Landsoverenskomst for studentsamskipnader Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Tjenestemannslag, Parat, Utdanningsforbundet 2014-2016 Landsoverenskomst for studentsamskipnader LANDSOVERENSKOMST FOR STUDENTSAMSKIPNADER 2014 2016 mellom Hovedorganisasjonen

Detaljer