Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus"

Transkript

1 Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter i Oslo om muligheter for et tettere samarbeid. Dette resulterte i at to av instituttene, Arbeidsforskningsinstituttet AS (AFI) og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), ønsket å utrede dette nærmere sammen med HiO. Utredningen forelå i november De tre institusjonene behandlet utredningen og anbefalingen i sine respektive styrer våren Et eventuelt endelig vedtak om sammenslåingen forventes fattet av Kunnskapsdepartementet i løpet av høsten 2013 Alle fast tilsatte og midlertidig tilsatte med sterkt stillingsvern som berøres av virksomhetsoverdragelsen overføres med bibehold av stilling og lønn. Med tilsatte menes også de som for tiden er i permisjon. Partene er enige om å ta vare på den enkeltes rettigheter og sørge for god personalbehandling. 2. Parter Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og forskningsinstituttene AFI AS og NOVA har i samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene utarbeidet retningslinjer for omstillingstiltak. 3. Formål, definisjoner og virkeområde Formålet med retningslinjene er å sikre de tilsattes trygghet og rettigheter i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen i henhold til lov og kollektive- og individuelle avtaler, samt sentrale personalpolitiske retningslinjer for omstillingsarbeidet i statlig sektor i forbindelse med omstillingsprosesser som følger av en virksomhetsoverdragelse. Retningslinjene skal: informere om hvordan omstillingsprosessene skal gjennomføres og fastslå arbeidstakernes rettigheter gi den enkelte tilsatte trygghet i arbeidsforholdet under omstillingsarbeidet skape best mulig forutsigbarhet og et godt lærings- og arbeidsmiljø Den enkelte tilsatte har selv et ansvar for å innhente informasjon og bidra til gode løsninger, bl.a. ved å delta aktivt i både omorganiseringsprosesser og gjennomføringen av tiltakene som skal iverksettes. Partene er enige om at tilsatte som er i permisjon skal ivaretas etter omstillingsavtalens bestemmelser om god informasjon og personalbehandling.

2 Med omstilling forstås: interne organisasjonsendringer nedleggelse av aktivitet eller tjenester som medfører omdisponering av personale flytting av arbeidsoppgaver, omdisponering av personale og bytte av tjenestested som følge av det ovenstående 4. Lov- og avtaleverk Omstillingsavtalen bygger bl.a. på følgende lover, avtaler og retningslinjer for omstilling: Tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven Hovedavtalen i staten med lokale tilpasningsavtaler Hovedoverenskomsten mellom Arbeidsforskningsinstituttet, Norsk Tjenestemannslag og Forskerforbundet Hovedtariffavtalen i staten, se særlig pkt. 5.7 om retningslinjer for omstilling Hovedtariffavtalen i staten, vedlegg 3 om Regjeringens intensjonserklæring av om omstilling under trygghet Særavtale om bruk av virkemidler ved omstilling i staten av 13. november 2003 inngått mellom AAD og hovedsammenslutningene Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv. av 29. juni 2001 Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested mv. Personalpolitikk ved omstillingsprosesser veiledning og retningslinjer fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet, revidert Retningslinjene er en utdyping av de rettigheter og plikter som påhviler arbeidsgiver, de tillitsvalgte og den enkelte tilsatte i forbindelse med omstillingsprosessen, den begrenser ikke rettigheter eller plikter forankret i lov- og avtaleverk. 5. Ansvarsforhold, informasjon og medbestemmelse (drøfting og forhandling) Det vises til Avtale om medbestemmelse ved omstilling etter hovedavtalen i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse av AFI AS og NOVA i HiOA, til bestemmelser om medbestemmelse og reell innflytelse i Hovedavtalen i Staten, i institusjonenes tilpasningsavtaler, og i Hovedoverenskomsten mellom AFI, NTL og FF. 6. Personalpolitiske tiltak 6.1. Forutsetninger Alle fast tilsatte og midlertidig tilsatte med sterkt stillingsvern som berøres av virksomhetsoverdragelsen overføres med bibehold av stilling og lønn. Med tilsatte menes også de som for tiden er i permisjon. Partene er enige om å ta vare på den enkeltes rettigheter og sørge for god personalbehandling.

3 Om virksomhetsoverdragelsen fører til at arbeidsoppgaver overføres til annen organisatorisk enhet skal det utarbeides bemanningsplaner for de berørte enheter. Arbeidsgiver plikter å tilby alle fast tilsatte og midlertidig tilsatte med sterkt stillingsvern som berøres av fusjonen likeverdig eller passende stilling/arbeidsoppgaver. Unntaksvis kan tilsatte omplasseres til lavere lønnet stilling, den tilsatte beholder da sin tidligere stillings lønn på overgangstidspunktet som en personlig ordning Tiltak Arbeidsgiver skal gjennomføre følgende personalpolitiske tiltak ved enheter som blir berørt av omstillingen i form av endringer i arbeidsoppgaver og/eller tjenestested for enhetens tilsatte. Det skal så tidlig som mulig kartlegges om arbeidsoppgaver vil endres eller falle bort, eller om oppgaver skal flyttes til annet tjenestested. Alle planer skal så tidlig som mulig gjøres kjent for de som berøres av omstillingen. Bemanningsplan: Ved behov for interne organisasjonsendringer i det nye Senter for oppdragsforskning skal det utarbeides en bemanningsplan i samarbeid med organisasjonene, jf. Hovedavtalens 12 nr. 1 pkt. d) og 12 nr. 2. Denne skal ikke være mer omfattende enn nødvendig. Med bemanningsplan menes en oversikt over antall stillinger og årsverk sett i forhold til den framtidige virksomheten. Der det er hensiktsmessig utarbeides bemanningsplanen for en angitt periode med spesifisering av fagområde og kompetansekrav. Kompetansekartlegging: Om tilsatte får endrede arbeidsoppgaver eller på annen måte blir direkte berørt av omstillingsprosessen, skal det så tidlig som mulig utarbeides en oversikt over arbeidsoppgaver og kompetanse i nåværende og fremtidig virksomhet. Omstillingssamtaler: Endringer i fremtidige arbeidsoppgaver og/eller plassering i organisasjonen skal ikke fastlegges før nærmeste leder har gjennomført omstillingssamtaler med tilsatte som er berørt av omstillingen. De skal, så lagt det er råd, tas hensyn til den enkeltes ønsker ved endring i arbeidsoppgaver eller - tjenestested. Samtidig må den enkelte tilsatte innenfor sin arbeidsavtale, finne seg i endring av oppgaver, opplæring og/eller omplassering til annet arbeid og/eller tjenestested. Utgangspunktet for samtalen skal være at stillingens grunnpreg ikke endres, jf. likevel retningslinjenes pkt. 6. Alle som ønsker det kan be om en samtale med sin nærmeste leder vedrørende omstillingen. Tilsatte har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt eller andre ved samtaler vedrørende omstilling. Karriereplanlegging og kompetanseutvikling: Ved omstilling vil berørte tilsatte kunne oppleve at deres kompetanse ikke lenger er relevant, må suppleres, eller det oppstår behov for helt ny kompetanse i forhold til nye arbeidsoppgaver. I slike

4 tilfeller plikter arbeidsgiver å legge til rette for at den enkelte skal kunne opparbeide seg kompetanse i forhold til oppgavene som skal utføres. Arbeidsgiver må stille til rådighet tid og ressurser til kompetanseutvikling og faglig oppdatering. Det er viktig at de tilsatte føler at deres arbeidskraft blir verdsatt, og at utviklingstiltakene åpner for nye muligheter for den enkelte, og det må utvises stor fleksibilitet ved utvikling av kompetanseutviklingstiltak og ved oppfølging i forbindelse med nye arbeidsoppgaver. I hovedsak kan arbeidsgiver i samarbeid med arbeidstaker vurdere følgende utviklingstiltak Opplæring/utvikling gjennom nye arbeidsoppgaver Hospitering Internkurs Skreddersydd internopplæring for spesielle målgrupper Ekstern kursdeltakelse Omskolering/faglig oppdatering/relevant etter- og videreutdanning Valg av konkrete tiltak må skje ut i fra det opplæringsbehov omstillingen medfører for den enkelte tilsatte. Kompetansekartlegging og opplæringsbehov må i disse tilfellene klargjøres gjennom personlig samtale med den lokale arbeidsgiver. Inntil ny stilling/nye arbeidsoppgaver er avklart skal den tilsatte som er under omstilling være i opprinnelige enhet eller i den enhet som har overtatt arbeidsoppgavene. Dersom det ikke oppnås enighet om stillingen/arbeidsoppgavene som tilbys, kan en tilsatt avvise dette forslaget en gang uten tap av rettigheter. Tilsettingsstopp Tilsettingsstopp kan benyttes som et virkemiddel ved omstilling. Gjennomføringen av tilsettingsstopp drøftes mellom partene. 7. Endring i arbeidsoppgaver eller endring i stilling innplassering Ved tilfeller hvor omstillingen medfører endring av tjenestested og/eller endring i arbeidsoppgaver eller stilling er utgangspunktet at arbeidstaker har rett og plikt til å følge sine oppgaver når disse overføres til et annet sted. Arbeidsgiver plikter å tilby alle som berøres av omstillingen likeverdige eller passende stilling/arbeidsoppgaver. Direkte innplassering (tidligere kalt rettskrav) Flyttes arbeidsoppgaver internt i virksomheten vil den enkelte tilsatte som i det vesentlige ser sine arbeidsoppgaver videreført ha rett og plikt til å følge arbeidsoppgavene. En tilsatt kan likevel melde sin interesse for andre arbeidsoppgaver.

5 Dersom det er flere med rett til innplassering i samme stilling/arbeidsoppgaver skal følgende legges til grunn i en totalvurdering kompetanse, erfaring/praksis og personlig egnethet tjenestetid ved AFI, NOVA og HiOA inkludert underliggende institusjoner før 1994 Ved uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker bringes saken inn for høgskoledirektøren for avgjørelse. Innplassering i andre tilfeller enn direkte innplassering Dersom ingen anses å ha rett til direkte innplassering skal stillingen/arbeidsoppgavene tilbys tilsatte under omstilling som skriftlig må melde sin interesse etter intern utlysning. Ved slik innplassering skal vedkommende tilfredsstille de krav som er knyttet til stillingen. Det kan her ses bort fra manglende kvalifikasjoner, dersom dette kan kompenseres med hensiktsmessig tilleggsutdanning eller andre kompetansehevingstiltak, jfr. pkt. 9. Dersom det er flere som ønsker samme stilling, benyttes kriteriene nevnt ovenfor under punktet om direkte innplassering rettskrav. Ved uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker bringes saken inn for høgskoledirektøren for avgjørelse. 8. Omplassering ved intern overtallighet Punktet gjelder fast tilsatte som ikke er innplassert i stilling og hvor vilkårene om oppsigelse etter tjenestemannslovens 9 og 10 foreligger. Den tilsatte skal tilbys annen likeverdig stilling, jfr. tjenestemannslovens 12, 2 setning. Dersom annen likeverdig stilling ikke er tilgjengelig, skal den tilsatte tilbys annen passende stilling. Begrepet annen passende stilling kan omfatte stillinger som ikke er likeverdige med den gamle stillingen. Som en følge av dette kan arbeidsgiver heller ikke pålegge den tilsatte å overta en slik stilling, men vil kunne fremsette dette som et tilbud. Dersom det ikke oppnås enighet om stillingen/arbeidsoppgavene som tilbys, kan en tilsatt avvise dette forslaget en gang uten tap av rettigheter. Tjenestemannsorganisasjonene skal gis mulighet til å uttale seg om konkrete omplasseringer. 9. Harmonisering av lønns- og arbeidsvilkår Partene er enige om å harmonisere bruken av stillingskoder og lønn. Dette kan skje gjennom lokale lønnsforhandlinger og tilsettinger, jf. hovedtariffavtalen. 10. Virkemidler i særskilte tilfelle Det kan, i særskilte tilfeller, forekomme at det ikke er mulig med en tilfredsstillende innplassering. I slike tilfelle kan tilsatte søke skriftlig til høgskoledirektøren om tiltak i henhold til

6 punktene a e nedenfor. Følgende virkemidler kan da unntaksvis vurderes: a) Permisjon uten lønn i inntil 3 år for å ta arbeid i annen virksomhet. b) Ved overgang til andre oppgaver i egen avdeling/enhet eller i andre driftsenheter i høgskolen, kan det gis permisjon med lønn for kompetanseutviklingstiltak i inntil ett år. Slike tiltak må være avtalt med ledelsen i enheten/avdelingen og være i samsvar med høgskolen interesser. c) Permisjon, stipend eller annen økonomisk stimulans for videreutdanning/omskolering inntil 3 år. d) Tidsavgrenset hospitering ved eller utenfor høgskolen. e) Ved vesentlig endrede arbeidsoppgaver kan lønnsøkning vurderes ved forhandlinger. Ovennevnte ordninger gjøres ved avtale med den enkelte, der det fremgår tydelig hvilke konsekvenser det har for tilsettingsforholdet. Hovedtillitsvalgte skal få oversikt over inngåtte avtaler med spesifisering av aktuell stillingskode, enhet og hvilken type tiltak som er innvilget.

OMSTILLINGSAVTALE FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

OMSTILLINGSAVTALE FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD Dato: 23.02.2009 Saksnr: 2009/252 OMSTILLINGSAVTALE FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD 1. Avtaleparter Det er i dag inngått en omstillingsavtale ved Høgskolen i Buskerud mellom følgende parter: Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1 Utkast pr 20.8.14 Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten Denne avtalen er inngått mellom Politidirektoratet (POD), Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Parat, Politijuristene og Norsk

Detaljer

Follo politidistrikt. Juridisk utredning ved omstilling i Follo politidistrikt April 2008. Follo fremtidens politi

Follo politidistrikt. Juridisk utredning ved omstilling i Follo politidistrikt April 2008. Follo fremtidens politi 4 Juridisk utredning ved omstilling i April 2008 Follo fremtidens politi side 2 av 18 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Lov- og avtaleverk... 4 1.2 Hvem er berørt i omstillingen?... 4 2 Forholdet

Detaljer

Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst

Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst Avtalen er inngått mellom Helse Sør-Øst RHF og arbeidstakerorganisasjonene Unio, LO, Akademikerne, YS og SAN. Denne avtalen supplerer eksisterende lover og avtaler.

Detaljer

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Buskerud fylkeskommune HR-seksjonen mars 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ROLLER OG ANSVAR... 3 2.1 Arbeidsgiver... 3 2.2 Arbeidstakere... 4 2.3 Tillitsvalgte

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF UTKAST til styrebehandling 01.10.09 Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF 1 Bakgrunn Styret i Helse Nord RHF har i sak 120/2003 behandlet og vedtatt regionale retningslinjer

Detaljer

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport ROVAR Omstillingsavtale Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 1 Til: Styringsgruppen ROVAR v/per Hanasand Fra: Partssammensatt arbeidsgruppe omstillingsavtale v/karen Hirth Thorsen Kopi til: Arbeidsgruppens

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

AAD skal videre vurdere "Mal for omstillingsavtale" i samråd med hovedsammenslutningene. Dette vil vi komme tilbake til så snart som mulig.

AAD skal videre vurdere Mal for omstillingsavtale i samråd med hovedsammenslutningene. Dette vil vi komme tilbake til så snart som mulig. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-15 I. Revisjon av rammebetingelser for omstilling i statlig sektor - Virkemidler II. Overføring av arbeidstakere til statlig sektor - Tariffavtalens

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN Statens vegvesen Vegdirektoratet HR-seksjonen September 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1. Lønnssystemet i staten... 4 1.2. Lokal lønnspolitikk...

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Definisjoner... 4 Roller i omstilling... 5 Rettslig grunnlag... 7 Overordnede

Detaljer

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver.

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver. Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

UMBs Lønnspolitikk. Revidert 2007 og 2008

UMBs Lønnspolitikk. Revidert 2007 og 2008 UMBs Lønnspolitikk Revidert 2007 og 2008 Innhold 1 Innledning... 3 2 Lønnssystemet i staten... 3 3 Lønnssystemet ved UMB... 4 3.1 Lønnsalternativer ved utlysing... 4 3.2 Lønnsplassering nyansatt... 4 3.2.1

Detaljer

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN)

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) 27. februar 2004 HOVEDAVTALE av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO OG SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) C:\Documents and Settings\wenlar\Lokale innstillinger\temporary Internet

Detaljer

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 Hovedavtale mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter OG LO v/lo Stat 1.1.2013 31.12.2015 3 4 PROTOKOLL Partssammensatt utvalg Samarbeid, integrering og

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010 1 21.04.10 kl. 0900 HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010 STATENS KRAV/TILBUD NR. 2 Staten tar forbehold om å komme tilbake med nye/endrede krav/tilbud under forhandlingene. 2 Tilbud 2 21.04.10

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for intern mobilitet for arbeidstakere innenfor det statlige tariffområdet

Retningslinjer. Retningslinjer for intern mobilitet for arbeidstakere innenfor det statlige tariffområdet Retningslinjer Retningslinjer for intern mobilitet for arbeidstakere innenfor det statlige tariffområdet MOBILITETSORDNINGER INNENFOR DET STATLIGE TARIFFOMRÅDET Forord Dette dokumentet beskriver retningslinjene

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2008 30. april 2010 Med lønnsplanhefte nr. 46 Forord Stortinget samtykket den 18. juni 2008 i at det med virkning fra 1. mai 2008 foretas lønnsregulering mv. for arbeidstakere

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012. Med lønnsplanhefte nr. 48

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012. Med lønnsplanhefte nr. 48 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012 Med lønnsplanhefte nr. 48 Forord Stortinget samtykket den 16. juni 2010 i at det med virkning fra 1. mai 2010 foretas lønnsregulering mv. for arbeidstakere

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 FORORD Stortinget samtykket den 20. juni

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Forord Stortinget

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 FORORD Stortinget samtykket den 14. juni

Detaljer

Hovedtariffavtalen. i staten

Hovedtariffavtalen. i staten www.lomedia.no Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Møllergata 10, 0179 Oslo Telefon: 23 06 10 51 Telefaks: 22 42 00 75 Internett: www.lostat.no E-post: lostat@lostat.no Med lønnsplanhefte

Detaljer